Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 4 HAZÎRAN 1982 Yetki tasarısı nasıl cılctı? Özal ağırhğını koydu Betül UNCÜLAR ANKARA «Hükümet, istediğı tedblrleri böyle bir kanun çıkmadan da alabilir. Blztm Damşma Meclisi'ndeki günlerlmta sayılıdır. MecHsimizde gertye doğru sayma Isleml baş> lamıştır. Biz göreirt bıraktıktan sonra hükümetin ic raatmdan sorumlu tutulmak istemeyiz.» Danışma Meclisi'nde Bakanlar Kurulu'na Idart yapıda geniş çapta düzenleme yetkisl veren «Yetki yasa tasansı»nın srörttsül(Arkası Sa. 11, SS. 7 de) Kamu kurum ve kurulusları 18 ayda yeniden düzenlenecek ANKARA (Cumhuriyet Bü Mecllsl Genel Kurulu'nda rosu) Bakanlar Kurulu önceki gün kabul edildl. Ta 18 ay içinde yasa güctinde sarı önümüzdekl günlerde kararnamelerle kamu ku Milli Güvenlik Konseyl'nde rum ve kurulusları Ue ka ele almacak. mu kurumu niteliğlndeki Devlet Başkanhgı. yasameslekl kuruluşlan yeniden rna organının Idarl kurudüzenleyecek. Tanm satış lusları. Genelkurmay Baskooperatlflerl lle blrllkleri kanlıgı. M1111 Savunma Bade düzenleme kapsamı içln kanhğı. yargı kuruluşlan. de bulunuyor. Sayıştay ve ünlyersiteler dti Kamu hizmetlerlnln dü zenleme kapsamı dışında zenll, etklll, verlmll, ekono bırakıldı. mlk ve süratll blr şekllde Bakanlar Kurulu'nca çıyürütülmesl Içln kamu ku kanlacak yasa gücünde karum ve kuruluşlan, kamu rarnameler, kamu hlzmetkurumu niteliğlndeki mes lerinln bakanlıklar arasınleki kuruluşlar, tanm satrj da bölünüşüne, hangi ana kooperatiflerlnin kuruluş, hizmet blrlmlerlnin hangi görev ve yetkilerine illşkin bakanlıklara bağlanacağıkonularda bellrll ilkeler çer na. yenl bakanlık kunılma çeveslnde Bakanlar Kuru sma veya kaldmlmasma. lu'na yasa gücünde karar bakanltklann teşkllat kurname çıkarma yetkisl tanı , malanna. tüm kuruluşlaryan yasa tasarısı Danışma da benzer hizmet yapan birlmlerln görev, yetki ve yü kümlülüklerine ilişkin genel esaslannı lçerecek. Bu esaslara uygun olarak kurum ve kuruluşların teşkilat, görev ve yetklleri lle çereğinde kadro düzenlenmesl esaslan. kamu kurumu nitellğlndeki mesleki kuruluşlar lle tanm satış kooperatlflerl ve bjrliklerlnin her kademedeki yönetim ve denetim kurullannm yeniden tesbitl, bunlann seçilme esaslan, toplantı yeter sayısı gibl hükümler kararname kaüsammda yer alacak. tLKELER Tasanya göre Bakanlar Kurulu, yetklyl kullanırken belirll ilkelerl gözönünde bulunduracak. «Kaynak israfmm önlenmesf. Devlet Bakanlığı ve Basbakan Yar dımrıhklan lle Devlet Bakanhklan disındakl Bakanlıklar, miisteşarlık vp trenel müdürlüklerin bn yet klyefirörekurnlması. knrum ve knruinslann merkezl, tas ra ve ynrtdısi tesküatınm hiyerarsik baflılık. (invan ve riltbe standirdl^asvonıı saftlanacak sek'lde dftzenlenmpsi. ypnl dit7en!enıeler npdenfyle kadro flnvanı ve derecp«!i dp»lspn eörpviilerlr kazanılmıs hak avlıklarınm. venf srörpvlerindp kaldıkİArı sörpre sahıslarına ba&lı olarak blr terfi sfireslnpp sakh tntulması, KİT'ierin kiınılns ve teskilatlanmasında lılzmetln fferekllllgi, iilkp ekonomislne vararlılik vprimlilik VP ktr'ılıfc psn«î(Arkası 9. Savfodal Danışma Meclisi Atom Enerjisi yasa tasarısını görüsüyor ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Danışma Meclisi, Atom Ener|lsı Kurumu yasa tasarısını goruşme/e başladı. Tasarmın tumü üzerinde sözalan merkez üyesı Teoman özalp bır kilo uranyumun 600 ton petrolden elde edılen eneniyi ver dığıni bildırdi. Atom enerjisinden yararlanılmasım istedi, Istanbul üyesı Muh sin Zekâyi Bayer de bugün yeryüzünde 224 nükleer santralin üretim yap tığmı belirtti. Devlet Bakanı Nimet özdas ıse tasarmın tümü üzerinde yaptığı konuşma da «Atom işl basit blr araş tırma geliştlrme İşl değildlr sadece enerjl üretmek İşl değlldlr. Bu Iş 37 yıl önce acılan bir çağın icin de olup olmama Işldlr» de di. Istanbul ve Ankara tesislerinde 125 kişinln çalış tığını belirten Özdaş, bu rakamın Pakistan'da 7500 klşt oldugunu söyledi Türkiye'de Atom Enerilsl nın ülke yararına kullanılmasını ve katkıda bulunulmasmı sağlamak amacıyla Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Ener|isi Kurumu kurulmasını öngören tasarmın görüşulmesine pa zartesi güno devam edilecek CHP Nevsehir II BaskamnBn öldürülmesi davasında gerekçeSi karar hazırlosıdı TekinerHn öldürülmesini firari Otner Ay önerdi i, • • > Çalısma Bakanlığı acıkladi: Almanya'dan sınırdsşı edilecek isciler mahkemeye basvursun ANKARA. tUBA) Çalışma Bakanlığı, sosyal yar dım aldıkları halde, Federal Almanya'dan sınır dışı edilmek istenen vatandaşlanmı 7in, derhal Federal Almanya'daki idare mahkernelerıne başvurmalanm istedi . Çahşma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöylet Hernekadar Federal Alroan Yabancılar Kanunu'nun 10. maddesinin t. fıkrasımn 10. bendi, ('kendisinın ve bakmakla yükıimlü oldupu kimselerin gpçimlprmı sosyal yardım almaksmn karşılayamıvan vabanrı ların smir dışı edilebilpcpklrrı) hükmünü amir isı» de, Federal Almanya ve Türkiye'nin sosyal ve tıbbi yardım Avrupa Sözleşmesi'ni 'Europaisches FursorgeabVommen) onaylamıs olmala n ve adı geçen sözleşmenin 7 maddesinin do " 5 yaşıa5 dan öncp Federal Almanya' ya gplmiş ve kesintisiz olarak en az 5 yıldan beri bura da ikamet pdpn veya 55 ya ?ııdan sonra Federal Almanya'ya ırpbnpkle beraber en az 10 ytldan bpri burada Ikamet ptmekte olan yaban cıların sırf sosyal yardım al maları dolayısıyle sınırdısı edilmiyecekleri hükmünü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nın Nevşehir il Başkanı Avukat Mehmet Zeki Tekiner'ın 17 Hazıran 1980'de öldürülmesıne İlişkin davanın gerekceli karan hazırlandı Gerekceli karar^a Tekiner'm öldürülmesı konusundakı teklıfı halen Almanf ya'da ıraraa bulunan Ömer Ay'ın yaptığı belirtılerek. «sanık M. Onur Miman cezaevinden kactıktan sonra Nevsehir Ülkücü Genclik Derneği Basko nının himayesine girdi» denildi Konya Sıkıvönetım Komutan lığı Askerı Mahkemesl sanıklardan Mehmet Onur Mimon'ı. Tekiner'ın oldürülmesi olayına katıldığı gerekcesıyle ölüm cezasına mabkum etti öbur sanıklar Mehmet Duran Biclcl ve Mustafa Konukseven'in beraatlerlne korar verildi Askeri Mohkemece hazırlanan gerekceli kararda Izmir ÜYD Başkanı Onur Mıman'ır 1977 yılında izmir'de Ersln Alatepe adlı polıs memurunt ideolojlk nedenlerle öldürdüğu gerekcesiyle 13 yıl 4 ay hapse mohkum edildıği belirtildi. Ancak sanık Miman'ın Konya Cezaevı'nden Ülküco arkadaşlarının k»ndisine temin ettiklerl sahte kimliği yanına alarak kac tığı kaydedildl Cezaevinden koctıkton bir süre sonra Ankara ÜYD bınasına sanık Mıman Fatih ısimll bır kışinin Nevsehir iline gıtmesmı tavsiye ettiıŞı ve oradakl ÜYD Baskcını ile görüşmesinl sağlamak icin parola olarak bir 10 Hro verrl'ğı rtıle qptırıldı Gerekce içermesi nedeniyle. yabancılar kanununun ilgili madde sinin bu şartları yerine geti ren Türk vatandaşları için uygulanması mümkiin bu lunmamaktadır Yukandakl şartları taşı makla birlikte. sırf sosyal yardım aldtğı İçin sınırdısı edihnek durumunda kalan (Arkası 7. Sayfada) ra'dan her gelişinde Nevşehir*deki ve Hacıbektaş'daki solculara silah getirip dağıttıcıinı, bu sebeple bu şahsm o'dürulmesi gerekt'ğini söyled ği satYine bu davada sanık olup nık ve Gökhan'm ise Omer yurt dışmda firarda bulunmaAy'ın bu teklifhni olumlıı korşısı «nedeniyle hakkında kamu layıp kabul ettiklerl. b""i«>ce davası Askeri Savcılıkca acımaktül Mehmet Zeki Tekiner'lamavan Ömer Ay islmll bir öğretmenle sanığın tanıstığı. ın öldürülmesini oralarında ka rartastırd'Vlcrı anlası'dı» bu tanısmadan sonra dernekSUCU NEDEN İSLEDİ' de yatan Mehmet Onur Miman Gerekceli karann «sanığı bu lle Gökhan derneği terkedip sucu Işlemeye sevkeden saikÖmer Ay'ın evine taşındıkları ler neler olmustur» baslıklı bö lümünde olay öncesı anlctıldı. Sonuc kısmmda da şövle deKararda Tekiner'ın nildı«Sanık Mehmet Onur Mloldürülmesi icin gömon kendisi Ülkücü olup kenrüs ayrılıçındaıı bas dl görüsünde olmayan asırı sol ka neden olmadığı cu olduğu ve solculara yardım belirtilerek, sa$cı ve ettiğl bildlrilen bu sahsın öldü rülmesine dair ülküdası olan ülkücü katil sanıeı arkadaşı Ömer Ay'dan gelen Mehmet Onur Mi bu teklifi kabul etmiştlr. Sanık bunun üzerine öldü' man'ın ölüm ce«asirülmesi istenen ve kendlsinin na mahkum edildi de öldürme tekllfini kabul etti"i açıklandı. ğl Mehmet Zeki Tekiner'l bu görüş ayrılığı nedeniyle öldürmek İcin onu takibe başlamış ve Ömer Ay'm evlnde hep bir ve nihayet müsait zemln, zalikte kaldıklan, arkadaş olduk man bularak olay günü tabanları, hepsinin de aynı Ülkücü cası lle maktüle ateş ederek görüşe sahlp bulunmalan ne onu öldürmüştür. deniyle anlasıp kaynaştıkları, Maktulü öldürmesi İcin başsamimiyetlerjnin llerlemesin kaca hlcblr sebep mevcut deden sonra Ömer Ay, sanık Meh ğlldlr. met Onur Miman ile Gökhon'a Maktül, sanığın Itlrafma v« NevsehT'de CHP il Başkanı o beyanına göre solcu bulunlan avukatlık yapan blr schsn moktadır. bulunduğunu, bunun solculara Sanık ise kendlsl de ıtlraf yardım ettlğinl, solcuların da ettiği şekilds sağcı bulunmakvasını takip ettiğini ve Anka(Arkası 7, Sayfada) li kararda CHP İl Başkanı Ze kl Tekıner'in oldürülmesi konusunda karar verilmesi şöyle dıle getırıldi: Halkevlerî bet2 isımli hücumbotları konu sunda ceşıtli temaslarda bulnn mak üzere Almanya'ya gelen Türk Donanma Vakfı üyelen carşamba gunü Frankfurt ta bır basın toplantısı yaptılar Donanma Vokfı Merkez Yone tım Kurulu Başkan Vekılı emek lı Tumamıral Sina özdoğancı, Vakıf Genel Müdür Yardımcısı Muammer Fındıklı ve Merkez Yonetım Kurulu üyesı Necatı ZFncirkıran'dan kurulu Hevet uvelerı Bonn Büyukelçilığır>de gorevli Oenız Ataşemiz Tuğomıral Turgut Özkan ıle bo^ın mensuplarına Gerbet1 ve Gur bet2'nm yapım konusu calıs maları hokkında şu bilgiyi ver diler «Önce bugüne kadar yurt dışında alın teri döken kardeslerimlzin Türk Donanma Vakfına yaptıklorı 1.300.000'i bulan bcğışa teşekkür etmek ısteriz.» «Türkiyemlzin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaz yüzünden siz gurbetçilerden yor dım istiyoruz. Bu crada sunu (Arkası 9. Sayfada) Furkıye Turing ve Otomobıl Kurumu. Kapıkule Istan bul arasındaki yoğun işçı trafiği ıçın 'Yol Yardım Ser vısi* kurdu 1 hazıranda göreve başlayan 'Yol Yardım Servisi' 15 ağustosa dek Istanbul Çorlu Istanbut ve KapıkuFRANKFURT, (a.a.) Gurle Çorlu Kapıkule güzergahında sürekli devriye gezecek Turkiye Tunng ve Otomobil Kurumu'ndan bu konuda yabetçilerin yardımı ıle yapılmosı pılan açMamada söyle denildi «Be.y ilgili bakanm yeniden incelemeleri sırasında varılan mutabakat gereğı İçişlerı na calışılan Harpon mermilen Bakanlığı'nın verdiği talimatla. trafik görevlileri ve benzin ıstasyonları ile haberleşmelen sağlanacak olan bu ekipler, ile Mücehhez Gurbet1 ve Gur kaza va da arıza nertenivle yol üzerinde kalmıs olan ışçi ve turıst araçlarına. anında müdahale edebileceklerdir • Yurt dısındakı * isçilerin katkısı ile iki hücumbot yapılıyor Âğırnaslı: Tarih huzurunda davacıyız Niyazi Âğırnaslı, halkevleri yönelim kurulu başkanhgı yaptığı sürece Atatürk ilkeleri dısına cıkildığma tanık olmadığını belirtti... ANKAKA (Cumhuriyet Bürosn) Halkevleri voneticilennın yargılandığı davada Niyazi Âğırnaslı, «bıı^ün sanık sıfatı ile huzurunuza çıkarılan halkevliler tarih hı>7i'rıında davarı dıırıımdayız» dedi. Ankara Sıkıvönetim Komu tanlıftı (2) nıımaralı Askerı Mnhkemesı'nde 26 mavısta va püan öunısmada sanık Nıyazı Âğırnaslı sorsaısunda, «195» 1960 döneminl bilenler bufriin arefesini acı ve hüzünie vasadığımiz 27 Mavıs hareketini yüreklerinde savçıvla anımsarlar» şeklinde konustu. A*ırnaslı'nm konuşmasının bir bölümii mahkeme tııtanaklarmdan şövle«Halkevleri de Itaiiirk'fin kurdıığa kimi kıınımlar gihı Beriei srüçlerin herzaman saldırısına ıı6ramıstı. 12 Eyldl (incesi vıllarda hu saldmlarm bov . hedeflerinden hlri oldıı halkevleri Rirçok binatanmız vakılıp. vıkıldı. Genel IWerke7 hinami7 hoırbalandı ve oturultnaz hale eetirildi Halkevlerlnln hirrok iivesi ve vönetir'si öldürüMü Rircok üvemİ7 varalandı ve sakat kaldı Biitün bn cinavetleıin ve saldm ların suclıılan vakabnamadı Blzler. hıısriin sanık sıfatı ile huzıırunu7a cıkanlan halkevliler tarih hıızurunda davarı (1urıımundavız. Sadece halkevle rine ve üvelerlmlze karsı çirisilen clnavetlerden ve kaha kuvvet saldınlarından ötiirii de^il. hakimlerin. savcıların. avnkatlann. dolrtor ve miihendlslerin, ünlversite ögretim görevllsi bİUrn aaamİtİMmn. gazetecinin, işçinin ölümündrn davarıvız.. Koşullandırılıp eline silah verilmiş zavallı akılsızlardan çok iilkevi bu ortama sürükleyenlerden, karanlıça çizlenen çüçlerden davacıvız. Cinavetlere, riilme. teröre ve her türliı kaba ktıvvete karşı olan tüm Türkive halkıtıın (Yurtta Barıs Kvrende Barış) ilkelerine ictenlikle sartlanlann ortak davasıdır ve bu büviik tarihsel dava, tam bir tarafsızlıkla ve titizllkle suçların kökenine fnllmedikçe. bannn ipinde tam bagımsızlıkçı antlpmpervaiist kadrolar ise, egernen oimadıkea. olamadıkça bn filkede milll blrlik ve beraberliğin saRİanabilPceçine inanmıvorum. Bu gfistermelik Atatürkçülükle degii. eerçek devrimciliklp saslanahilir. Halbevleri Atatiirk'ün (bizi vutmak isteven emperyalizme ve bizl vnkPtmeve calısan kapitalizme karsı ve rfryiizünde ezilen ülkeleıin vanında olma ve emeci en vöcc defer savma) ilkelerinin sasmaz savunuculan ve. bekcileridir. iııancındayım. Halk evleri bu ilkeleri benimseven tüm yurtse\ erlerin ocagı "I(Arkası 9. Sayfada) Turing Yol Yardım Servisi kurdu Baştürk: "Türkis ile aramızda kesin ayrılıklar mevcuttur,, Istanbul Haber s i DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, s>orgusunun 14. günlı ı de, «Işçi sınıfı bliiml Marksiznı mi? sorusunu yanıtlarken. «tşçi sınıfı hillml. hiitiin 11 ) limlerden olrtucıı çibi Marks tan da, ftfkardn'dan da. Ad»n> Smith'ten de csinlenmiştir. Iççı sınıfı biliminp dnğnıdan Mark sizm denemez. tşçi sınıfı bılı mi Avrupa sendika lıareketinin 150 • 20o vıllık deneyimienn den yararlanan sosval sivase tin sonuçlarıdır» dedi Baştürk yine Yargıcm bır so nısunu yanıtlarken, Türk tş ile aralannda kesin farkhlık lar oldugunu sövledı, özetle söyle dedi«DtSKtn işçl sınıfı ve emekçi halkımız varanna gördüğü ve sivasai iktidarlarca ortaya knnan ekonomik ve sosyal görüşler karşısmda tavnnt açıkra beiirlemesi VP Anayasai doğ nıltuda kökiü dnniişümlerin tıayata geçirilmesindeki kararlı tavn da buna ilave edilebllir.» Yargıç «Bur.iuvazi ve proleterya çıkarlanmn uzlaşmazlığı ile sendikaların işveren ve işçiler arasındaki ıızlaşmayı sağlayan örgütler olduğu» tanı mı arasındaki çelişkınm açık lanmasını istedi. Üretim araçları özel mülkiyetm elinde ol dukça artı değenn kaldınlıp kaldınlamayacağını sordu. Baş türk bu sorunun kaynağının e ğitım çalışmaları olamayacağını söyledi. Yargıç genelde bir soru oldugunu bildirdi. Baştürk'ün yanıtı şöyte oldu: Kawa davasında savunmalar süruyor Haber Merkezi Kawa» da vasına istanbul Sıkıyonetim Mahkemesınde devaın edıldı. Duruşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bır devlet Kurmak gırışımınde bulundukları ıddıasıyla yargılanan sanıklardan bazıları savunmo yaptılar Mağdur tanıklar dınlendıler Duruşma ertelendı ADANA Yasadışı Devn.ncı Halk'n Bırlıği Orgutune gır mek suclarından 1 Numaralı Askeri Mahkemede yargılonan Guzel Arslaner. Mahmut Sap ve Hasan Onek 5'er yıl hapıs ce7asına carptırıldılar SİVAS 12 Eylülden cnce İmranlı ve Sıvasta çesıtli sıya sı olaylara karışmaktan aranan Huseyın Şahın, babası tzzet Şahın tarafından guvenlık KUV vetierıne teshm edıldı Evren'in affettiği mahkum tahüye edild'ı SVMSUN. (THA) Devlet Başkanı Org>>neral Kenan Ev ren'm, Anayasa'da ver alan yet kısıni kullanarak 30 yıllık cezasını 18 yıl hpfıflettiği adam oldürmekten hukumlü 73 yaşmdaki Snadettm Sevindi tahlıye edildı Vpzırkönrii Cumhunyet Sava sı Mehmet Ö'ten'in verdiği bilgıye çrore. t^hliye islemi geçti*imız pazartesi günü gerçek leştirildi. Düsük vasıflı kömür ithal ederek zarara yolaçmakla suclanıyorlar Isvicre'de "yabancılar yasası,, icin referandum yapılacak CENEVRE, (a.a.) Isvıçre'de sayılan giderek artan yabancılarla nasıl başedebileceği konusunda hazırlanan bir tasan için 56 haziranda referanduma başvurulacak. Bu referandum. 12 yıl içinde altıncı referan dum olacak. Ülkenin sayguı gazetelerinden «Journal De Geneve» bir yazısında «Yabancılarla ilgili anlaşmazlıklar ne zaman sona erecek?» baş lıgını atarken, lsviçre'nin son derece sık göçmen yasalannda bir miktar degişikllk yapılmasını öngören federal yasaya İlişkin referandum özellikle aşui sağcı Ulusal Eylem» hareketinin ser* tepMsine yol açtı. Bu hareket çalışmalannı «ülke deki asın yabancılaşmanın» etkUerins karşı raücadele konusunda yoğunlaştuıyor. (Arkosı 9. Sayfada) Alpkaya ve Aykan yolsuzluk iddialarını yalanladılar ANKARA (THA) Düşük vasıflı kömur ıthal ederek 230 mılyon üra zarar meydana ge tırmekle suçlanon ERDEMİR Yonetım Kurulu eski Başkanı Cevdet Aykan ile Yonetım Kurulu üyesi Hava Kuvvetlerl eskı Komutanı Emin Alpkaya, Iddı aları yalanladılar. Hurrıyet gazetesinde dün cıkan haberde Ereğlı Demır Celık için ithal edilen 15 bın 500 ton kömürün düşük vasıflı çıkmosı üzerlne, olayda sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Aykan lle, Yönetim Kurulu üyesı Emin Alpkaya'nın görevlerine son venldığl öne sürüldu. Yonetım Kurulu eski Başka nı Cevdet Aykan, bu iddia üze rıne yaptığı açıklamada. görev den alınmadığını, 2 ay önce is tıfa ettiğmi belirtti ve Yönetim Kurulu'run verdiği tüm karar ların hesabını vermeye hazır ol duğunu bildirdi. Aykan, şunlan söyledi: «Yayınlanan bu haberl Türk bürokraslsl ve halen İdare mecllslerinde görevll olanlar iyl değerlendlrmelldir. Bu habsrle llglll olayda İdare meeltslmlzln oyblrllğlyl» aldığı blr «Bn sorunun içerdiği suçlamayı esas alacak, ne eğitimsel ne de örgütsel bir çalışmamız yok. Ancak, işveren ile Işçi arasında üretim ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık ülkemizde de, dünyanuzda da vardır. Bu uyuşmazhğın giderilmesi, tarafların artı değerden hakları nisbetinde pay alabilrulu eski üyesi ve Hava Kuv karar vardır. Bu kararla Idaremeleri için yasalar isçilerin sen vetleri eskı Komutanı Emın ye kömür alma yetkisi verilmiş dikalarda örgütlenmeleruıi, böv Alpkaya da suçlamaları reddetir. Yetki verildiği zaman da lece haklannı elde edebilmelederek. «kömür alımtnı biz yaphiçbir yerden kömür bulmak rinl öngörmüştür. ÜİSK ve madık, idare yaptı. Biz sadece mümkün değildi. bağlı kuruluşlan da bu düzeidareye kömür ithal etme yet nin birer parçası olarak, örAmerika'da kömür ocakların kisi verdik» dedi. gütlenmişler, görev vapmağa da süren grev nedeniyle dünAlpkaya, THA muhabirıyle çalışnuşlardır. DtSK'in sermayanın hiçbir yerinden kömur yaptığı gorüşmede, komür alım ve sınıfının elinden üretim abulunamıyordu. Bu nedenle raçlarınm alınması. özel mülKurulu tek kaynak olan İngiltere den larıyla ılgılı Yonetım kiyete son verilmesi çlbi bir kararlarını da gostererek, kaİngiltere devletınin kömür ışiddiası ve çalışması voktur tarların oybırlığı ıle alındığını, letmelerinden bu kömür, idare Bu iddiaları reddediyorum.» ama sadece kendısinin suçlantarafından alınmıştır. masmın nedenıni anlayamadıYargıç ayru soruyu demokra Sayın Alpkaya'nın bu karar ğını ifade etti tik sınıf ve kitle sendikacılığı da hiç bir özel yerl yoktur, Alpkaya, Yonetım Kurulu'temeı ilkeleri kitabındaki bit anladığım kadarıyla özellikle nun idareye komür alma yetparağrafl okuyarak yönelttiğı belirtilmesi daha önceki büyük ni bildirdi. Baştürlj söz konu kısı verdığini Erdemır teknlk mazisinden gelmektedir. Bu elemanlanndon oluşon bır he su parağrafta, sarı sendikacüık büvük mazlyi kamu teminat sa ıle sınıf sendikacılığı arasında /etın de dunyadaki kömür sakı görüş aynlıgının açıklandı yabllir ya da onu haksız yere tıcısı ülkelerin durumunu ve ğını bildirdi «Her uyuşmazlıh mahsun edebilir. komürleri Inceleyerek hazırlaelbette ki, vapılacak görüşme dığı raporu Genel Müdürlüğe Kömür almanın yerleşmlş ku lerle çSzüme bağlanacaktır. An sunduğunu. bu raporlara göre ralları vardır. Bir aksaklık varcak, Ukeleri olmayan san sen kömür olımlarının yapıldığmı sa kaynağı teşkll ve tashih e dikacılığın tarafımızdan eleşti rilmesi suç degildlr» dedi. deoek yer idarl kadrodur. Baş kavdederek. söz konusu raporu da gösterdi. kanı bulunduğum, 2 yıl bdşkan Yargıç, yeniden, «özel tnfilki lığını yaptığım bu idare meclı Alpkaya «kömürü ingllterevetin elinden üretim araçları sl pek çok korarlar almıstır. den biz almadık kl, idare aldı. alınmadıkça artı değerin kalTüm bu kararların hesabını biz Yönetim Kurulu olarak Ida kıp kalkmayacağını» sordu. Baş arkadaşlarım adına her zareye ithal yetkisl verdik. Hazır türk, DtSK'in özel mülkiyetin man vermeye hazırım.» lanan raporlara dayanılarak abütünüyle kaldınlman dlyc ALPKAYA'NIN AÇ1KLAMASI lınan kömürlerln kalitell veya Kömür yolsuzluğuna adı ka kaliteslz olması blzlm sueumuz bir Istemi v rıştığı İddia edilen Yönetim Ku değll» dlve konuştu. dıgtnı bildirdi. Versailles buluşmasında liderSer ucaksavar ve radarla korunuyor Dış Haberler Servisi Paris'in Versailles satosunda bugün başlayacak olan sanayı leşmiş yedı ülkenin ekonomik doruğu^içın son derece sıkı güvenlöf önlemleri alındığı bildiriöyor. 7 ülke liderinin buluşacağı Versailles şatosunun damına bir radar cihazının yerleştiril diği, şato bahçesinde ise bir ucaksavar roket bataryasınm bulunduğu belirtiliyor. DUnyaran başlıca zengin ülkelerinin 'ıderlerini 3 bin güvenlik gö revlisi koruvacak. Bunlar ara (Arkası 9. Sayfada) Versailles'te bugün başlayacak Zenginler Zirvesi'nin gündemindeki maddeler. Ekonomi sajrfasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog