Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 1982 flurkiyeden Cumhuriyet 11 KISAK'SA Yiiksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, «Demokratik rejime dönüldüğü zaman, serbest pazarlık rejiminin tekrar uygulamaya konulacağma inancun tamdır» dedi. t Pazartesi günü ölen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selmin Evrün'in cenazesi dün Üniversitedeki tören ve Bayazıt camündeki narnazın ardından Kozlu mezarhğında toprağa verildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatiflcri Birllklerl, Merkez Birllğinin 11. Genel Kurulu 5 haziranda toplanacak. D. B. Deniz Nakllyatı T.A.Ş. Genel MüdürlüğÜne Fethl Işın atandL.Bu arada Avşa Sürat Postası seferlerinin hava koşulları ve yolcu talebinin azlığı nedenlyle 12 hazirana ertelendigl bildlrildl Kısa adı ClDECO olan Uluslararasj Estati kve Kozmotoloji Teşküatının 36. dünya kongresi 20 23 eylül tarlhlerlnde yapılacak. İstanbul Belediyesi Kasımpaşa'da sağlığa aykırı bulduğu hurda demir ve inşaat demiri ahm satınu yapan 24 işyerinin kapatma kararı aldı. Türk Harb İş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge' Şubesinin Sendika, Yöuetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri Içln düzenJediğl semlner 79 haziranda yapılacak. Unfcapaıu köprüsü gece geçiş dutıalarından birlnln değiştirilmesi nedeniyle kara ulaşımına kapatüdı. Bu arada Unkapanı köprüsünden Tank ErtUrk adlı genç atlayarak intihar etti Istanbul'da karşıdan karsıya geçmekte olan 5 kjşi araç altında kalarak yaralandı. Boğaziçl'nin korunması için clddi bir vakıf kurulması istendi. Erzurura'da Kttltür Kurumu llkokulu 5A öğrencilerinin tümü Anadolu Lisesi birinci basamak sınavım kazandüar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin. düzenlediği «Çağdaş toplumda şiddet» konulu kollokyum salı günü başlayacak. YÜCE DİVAN ğişikliği olduğunda, Bakan ve Müsteşar ile iki kez görüştüğiinü ıleri slirerek: «Müsteşar Teoman GUzey Bayındırlık Ku rulu kararınm yanhş olduğunu, neticeyl beklememl söyle diler.» biçiminde konuştu. Taftalı daha sonra özetle şöy sonra Genel Müdürlükten aynldığını 6 ay sonra Nurettin Çarmıkh'dan zorunlu olarak borç aldığını ilade etti ve : «Acil borç lıadisesi için rüşvet aiınak ile suçlaıuyorunı.» dedi. Soruşturma Komisyonu'nda yapılan sorgulamalara değınen Taftalı: «Komisyonda bana bir çek gösferdüer. Kızkardeşin Nurettin Çarmıklı'dan para almış dedller. Bu ailemiz için skandaldı. Ben de raadem kızkardeşim almıştır, çeki ben aldun diye kabul ettim» şeklinde konuştu. Taftalı, komisyonda ns ile suçlandığını söylemediklerini Ueri sürerek : «Rüşvet suçlamasuu reddediyorum. Hakaret olarak kabul ediyorum» dedi. Muteahhıt Nu rettin Çarmıklı'dan aldığı 500 bin lirayı sonra gerı ödediğrni, ifade ederek; «Ben Çarmık b'dan aldığım çeki karıma ver dim. Karım, kızkardeşim ban kaya gidip aldılar. Karımın kim lığı olmadığı için çeki kızkardeşim bozdurdu. Çeki kızkarde şimüı tahsil ettiğinden beninı haberim yoktu.» şeklinde konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Şevket Müftigıl'in «Daha once verdiğiniz ifadede, çekin hangi firmaya ait oldufunn bilhıediğinizi söylemissiniz. Çekin üzerinde Çarmıkh'nın inızası var» sorusuna Taftalı: «Çeki bana güstermediler, bu bana sorulmadı. Eğer çeki aldığunı söylemezsem kızkardeşüni tutuklayacaklannı söylediler. Be niın aldığım çek olduğunu bil mlyordum. Çek gösterilseydi, almadığunı söylerdim» diyerek yanıtladı. Müftügil'in «380 bin lira bankada paranız olduğu saptaridı. Çarmıkh'dan bir daha yine alduıız nu?» sorusuna ise, «O paranın yeri ayrılmıştı. Büronun taksitlerini ödemek zorundayım.» diyerek yanıtladı. Daha sonra duruşmada Demiryolian inşaatı eski Genel Müdürlüğü, Fen Heyeti Müdiir Yardımcısı Tuğrul Okan'ın sorgulaması yapıldı. Saruk Okan, komisyon raporunda yer alan, «Hakediş raporlarında üzerinde usulsüz işlemler kendisi tarafından icra ve faaliyete intikal ettirilerek tünel uzunluk zammı ödenmesi Nurol firması lehine yüriiterek görevinl kötüye kullaııdıgı» suçlamasını reddetti. Sanık Okan sorgusunda, Nurol firması lehine bir çalışmanın olmadığını, ileri sürerek «32. ve 33. sayfaları değiştirdik: benim talimat larunla oldu. Hatalı sayfalar çıkarüdı ve yenileri eklendi.» şeklinde konuştu. Sanık Okan bir soru üzerine, Bölge Müdıirü ile Genel Müdür yardımcısı Kurceren arasında birim fiat hesaplanmasm da tartışma çıktığını ifade ederek: «Pazarlığa giriştiler. Böi ge Müdürü saplantı içindeydi. Bölge Müdürü emir isterim de di. Sonra Bakan adına imzalamasım istedi. Bakan adına imza açtık verdik.» dedi. SAĞIR VE UNUTKAN Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık eski Musteşar Yardımcısı Ahmet Ercin'in sorgulamosı yapıldı. Sanık Ercin soruşturma Komisyon ra porunda yer alan, «Nurol Firması'nın ileri sürdüğü itiraz ka rarnameye doğrultusıında bir hükmün konulmasına yönelik bulunmuş olup, memuriyet hilâfına vaki olan filllerl karşılığmda diktirdiği iki takım elbise bedell 60 bin liroyı Nurettin Çarmıklı'ya ödetmek suretiyie rüşvet aldığı» suçlamalarını kobul etmedı. Sanık Ahmot Erınc sorgusunda «karornamede blzotihi hüküm koymak bizatihi hüküm çıkarmak veya resen birsey yapmak yetkisine sahip değilim» dedi. Diktirdiği iki takım elbise parasını müteahhiî Nuretin Çarmıklı tarafından ödendiği suClamasını reddederek «30 bin lirayı ben terziye verdim. Terzilerden biri az işiten, dlğerl İse unutkan bir tip» şeklinde konuştu. Erinc, parayı terziye verirken yanında bir arkadaşının olduğunu, Ingiliz kumaşını Güneyden aldığım, diğerını ise değişik zamanlarda aldığım söyledi. Duruşmada daha sonra Nu (Baştarafı 1. Sayfada) rol Firması ortağı Nurettin Çarmıklı sorgusunda «Rüşvet ver diği» iddialarını kabul etmedi. Sanık Çarmıklı, sorgusunda, Su at Taftalı'ya 500 bin Hra Dorc verdiğini ancak sonra geri aldığım, rüşvet vermediğini söy ledi. Çarmıklı, «bu hareketi insanl duygularla yaptım» cliyerek şöyle devam etti: «Ahmet Erlnç'e elbise dlktlrmedim. Bedellerin ödenmeslns lllşkin blrşey söylemedim. Terziye arkadaşım olduğunu, lyi dikilmeslni söyledlm. Bir yanlışlık oldu. Terzl onun parasını benlm hesabıma yazmış olabillr. Llstelerl kontrol etmiyorum. Terziye güvenlrim.» Duruşmada sorgulamaların tamamlanmasından sonra Sonık Nurettin Carmıklı ve Sanık Suat Taftalı'nin savunma avukatlan salıverilme. istemınde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Firuz Çilingiroğlu ise sanık larm tutuklanmasını istedi. Mahkeme savcmın görüşüne uyarak Suat Taftalı İle Aays Tüneli inşaatı yüklemecisi Nurol Firması ortağı Nurettin Çar mıklı'nın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma 15 hazirana bırakıldı. Cuellar (Baştarafı 1, Sayfadal cak olan KTFD Dışişleri Bakanı' Kenan Atakol, dün Lefkose'dan gitti. New York'a Denktaş'a, görüşmelerde, Türk gbrüşmeci Ümit Onan ile Anaya sa Danışmanı Profesör Turhan Feyzioğlu eşlik edecek... Kiprianu, Atina'da Papandreu'yla görüştükten sonra, 7 haziranda New yok'a geçeoek... Bum Dışişleri Bakanı Rolandise Atina görüşmelerine katılmak uzere Atina'ya hareket etti. DE CCJELLAR'IN BAPORU BM Genel Sekreteri Perez de Cueilar, BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Barış GUcü'nün Kıbrıs'takl etkinlıkleriyle ilgili olarak sunduğu raporda, «İki tarat' görüşmecisinin, üzerinde görüş birliği bulunan bir çok konuda ortak formüllere varma yı başardıklarını» duyurdu. «Anayasa maddelerinin bir çoğunaa temel hak ve özgürlükler ile Federal hükümetin oran larma ilişkin maddelerden bazıiarı üzerindeki görüş ayrıhklarının daraltıldığmı. söyleyen De Cuellar, «Görüşmelerin yapıcı bir hava ve işbirliği anlayısı içinde geçtiğini», «Ancak bunun, Kıbrıs sorununun îyi bilinen önemli sorunlannın çö zümlenmek üzere olduğu anlaınnu vermediğini» belirtti. FORMtLE EDtLEN SORUNLAR «Bu sorunlann sistemli ola rak görüşülüp formüle edildiğini ve ayrılıkların azaltılmasına çalışıidığını» kaydeden BM Genel Sekreten, «Bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra oııenıli konular olan Anayasa ve toprak konularınm yeniden ele alıııarak çözümler getirilmesl gerekeceğini» söyledi. «Ta raflara, bu konuyu ciddl biçimde düşünmelerinl tavsiye» etti. KIBRIS SORUNU YEN1 BİR SAFHADA «Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm arama çabaiarının yeni bir evreye ulaştığını» belırten Cuellar, «Topiumlararası görüşmelerin somut ve et kili bir görüşme için var olan tek yol olduğunu, VValdheim'in değerlendirmelerinin de bu sürecîn yapısını ve özünü oluşturduğunu» ifade etti. «Kayıplar Komitesi'nin bazı yöntem sorunları nedeniyle çalışamamasından endise duyduğunu» açıklayan De Cuellar, «Bu sorunlann giderilmesine yarduncı olmak üzere Kıbrıs'taki özel temsiicisme yönerge verdiğini» de duyurdu. Bu arada, «Barış Gücü'nün, adada sükünetin devamına ve normalizasyonun pekiştirilmesine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü» belirten Sekreter, «Barış Gücü görev süresinin altı ay daha uzatıJmasım gerekli gördüğünü» anlattı. «BM üyesi bütün ülkelerin Barış Gücü Eiderlerine katkida bulunmasını» istedi. De Cuellar, Kıbrıs'taki BM Banş Giicü glderlerindeki açığın, yaklaşık yüz. milyon doları bulduğunu da bildirdi. tBaştarafı 1. Sayfada) iyi olacağa benzlyor. Geçen yıl beklenenin altmda kalan buğday üretlminin bu yıl 17,5 milyon ton dolayında gerçekleşmesl bekleniyor. Ancak... Burada önemli bir «ancak...» var: Tanmsal haşereler sorunu... Tanm Bakanlığı tanmsal ilaçlamada lstenilenl veremedi. Üretici devletten ilaçlama bekledi, Bakanlık gerektiği gibi konuya eğilmedl. Hava koşullannm da «tanmsal taaşerelerin yayılmalanna uygun geçmesl» sonucunda, beklenen yüksek üretim galiba önemli «üretim kayıplarına» yol açacak. Uzmanların tahminlert bu yönde. Yanl, hem üretim yüksek olacak, hem de tanmsal haşereler nedeniyle üretim za rarı, beklenenin üzerinde olabilecek... tşin üretime dönük yanı özetle şöyle: Fiili duruma gelince: Top rak Mahsulleri Ofisl'nin (TMO) buğdayda «tabsisi» kaldırması sonucunda, fınncılar belediyelere basvur dular ve zam isteğlnde bulundular. önce neden «tahsis» kaldınldı?.. Yani, fabrikalara ve değirmenlere her yıl belli miktarda verilmekte olan buğday neden kaldmldı?.. Buna tek cümleyle yanıt vermek olanaklı: Geçen yüki hataya düsmemek için. Geçen yıl buğday üretimi beklenen düzeyde gerçekleşmedi. Aynca. fabrikalara buğday tahsis edince (buğday satınca) Tür kiye buğdayda dış bağlantılarmı (söz verdiği «ıracatı) gerçekleştiremez dunıma düştü. Bu açığı kapatmak için de Amerika'dan buğday ithal ederek, daha sonra bunu îran'a ihraç etmek zorunda kaldı. 1982'de bu hataya düşmemek için önce stoklar artmlıyor. Bu yılki stoklann bir milyon ile bir milyon 250 bin ton arasmda degişeceği tahmin ediliyor. Geçen yıl bir milyon 800 bin tonluk buğday bağlantısınm 435 bin tonu Amerika'dan getirtilen buğ dayla karşılanmıştı. Bu yılki buğday ihracat bağlantılannda, sanırız bir güçlük çekilmeyecek. Dünyada süren çeşitli savaşlar nedeniyle buğdayın dünya fiyatı 160 dolardan 200 dolara fırlamış durumda. Dolayısıyla devlet bu yıl buğdayı doğrudan üreticiden satın alıp, ihracata yöneltmek amacmda. Bu da işin buğday ihracatına yönelîk bölümü... Üretici açısmdan yaklaşımlar ise şöyle özetlenebilir: Şu anda buğdaya 21 liralık avans fiyatı verildi. Gerçek fiyat sonbaharda ke sinleşecek. Yetkililer sonbaharda açıklanacak fiyatın 2627 lira dolayında bu lunacağım bellrtiyorlar. Bu fiyatm da dünya fiyatlany la «rekabet edecek ve kar getirecek bir fiyat» olduğu noktasında yönetim görüş birliğlnde. Ekmek fiyatı açısından bakmca görünen şu: TMO'nun «tahsis» karanndan he men sonra tüm fırın'cılar be lediyelere başvurarak ekmek fiyatına zam istediler. Ya Ekonomik yorum pılan hesaplara göre, ekmek flyatımn bugünkü bug day avans fiyatı gözönünde tutulduğunda. 18 ile 25 gram düşmesi söz konusu. Doğrudan ekmek fiyatı artırılmazsa. bugün ağır basan görüş ekmeğin gramajmı düşürerek fırıncıların tsteklerini yerine getirmek doğrultusunda. Ekmeğin gramajında 18 ile 25 gramlık bir düşüş ise, yaklaşık 110 kuruşluk «zamma eşit». Bir başka deyimle, grama] düşürülerek ekmek fiyatmda bir artış sağlamak eğilimi daha yaygın. özetlenen yaklaşmıın arkasındaki görüş de şöyle açıklanıyor: Şu anda gündemin «en yogun tartışmaları» arasın* da asgari ücretin artışı geliyor. Eğer, hükümet tanm sal ürünlerdekl taban fiyatlannda «avansları yükseU tutuyorsa», bunun sonucunda asgari ücret konusunda da. çalışanlar açısmdan «olumlu» eğilim taşıyacak. Yani. asgari ücretin artışı belki de gerçekleşecek. Asga rt ücret artışı fırınlara da yansıyacak. O halde. ekmek gramajı için «biraz daha an layıslı» davranmak söz konusu olabilir... Kaldı ki, as gari ücretten tüm çalışaniar yararlanacak. Dolayısıyla, yönetim hem üreticiye. hem işçiye «belli bir avantaj sağlamış olacak...» Buğday tartışması ile ilgili son durum galiba özetle bu... (Baştarafı 1. Sayfada) mi ve Ingiliz kuvvetleri genel kumandanı Amiral Woodward'uı imzaladığı «güvenlik belgeleri» bulunu yor. Bildiride, «Doğru ve onurlu kararı verin, Güney Georgia'daki arkadaşlarınız gibi teslim olun» deniyor. ABD Ticaret Odaları Arjantin'den yana ABD Ticaret Odası'nın ABD Başkanına gönderdiği bir mektup ta «Arjantin'in Malvin Adaları üzerindeki haklannı tü müyle ve yürekten destekliyoruz» dendi. Aynı şekilde Ingiltere'yi (Baştarafı 1. Sayfada) destekleyen AET ülkelerinda» diyerek bu plana sempatı den Fransa, Federal, Alman duymadığını belirten Başbaya, Belçika ve Lüksemburg'kan Fapandreu olmak üzere bir un ticaret odalan da benzer dizi temasta bulunacak. tavırlar alarak Aıjantin'den NATO Genel. Sekreteri Luns yana çıktılar. tarafından özel olarak görevBu arada uluslararası şirlendirilen Bogers'in yübaşında ketlerin Arjantin'deki kugöreve başlayan yeni komutanruluşlarınm Arjantin silahlarla tanışmak amacıyla Atinalı kuvvetlerine Malvin Ada'ya geldiği açıklanmasına karları için para ve mal bağışılık, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege denizinde yetki şmda bulunduklan bildirive sorumlulukların paylaşılmaliyor. Amerikan Ford Şirsına yönelik sorunları göruşketi Arjantin ordusuna 30 tnek amacıyla geldiği öğrenildi. ağır tonajlı kamyon bağışGörüşme konularının başında larken, Italyan Pirelli ŞirLarissa kentinde kurulacak yeketi de 85 bin dolar değerin ni NATO karargâhının îzmir'de de kamyon lastiği verdi. Bu ki NATO karargâhı karşısındaarada Ingiliz Hollanda or ki yetki ve sorumluluklarmın takhgında olan Shell Petrol ne olacağı konusu geliyor. Şiketi de 41.214 dolar bagış Bilindiğl gibl Yunan hükümeyaptı. ti, daha önce Ege'deki denetiYabancı şirketler Arjantin me ilişkin sorumlar kesin olade yılda 4,5 milyar dolarrak saptanmadan Larissa kadan fazla yatınm yapıyor. rargahının kurulmasma izin ve rilmeyeceği açıklanmıştı. Bu nedenle Arjantin'de yatıNATO Başkomutanı bu ay nm sahibi' olan is çevreleri İçinde Turklye'yi zirayet ede., îngiltere'nin desteklenmesiv cek. ne karşı çıkıyörlar ve kendi ekonomik faaliyetleri için son derece kötü sonuçlara yol açacağmı belirtiyorlar. ANKARA, (O.a.) Türk Si(Baştarafı 1. Sayfada) Anadolu ajansının. Reuci toplantıda Başkanlık Di lâhlı Kuvetleri Mehmetcik Vok teı ajansma dayanarak ver fı kuruldu. Genelkurmay Genel vanı Meclis'in 20 Haziran diğı habere göre tngiliz açıklamasına 10 temmuz tarihleri arasın Sekreterliğinin komandolan Port Stanley da tatile girmesini önerdi. göre, Türk silâhlı kuvvetlerinde yakınlanndaki Arjantin görev yaparken hayatlarını kay Buna göre komisyon başmevzilerini ele geçirmek ttze kanları bu tarihe karşı çı beden ya da sakatlanarak ma re başkente yaklaşıyorlar. karak iç tüzük hükümleri lul olan erbaş ve erlerin aile Arjantin ana garnizonunun lerlne maddı vo manevi her lür nin uygulanmasım istediler. înglliz topçu bataryasının îç tüzük hükümlerine göre lü yardımı yapmak üzere ktıru ateşl altında kaldığı belirtiMeclis'in, 15 temmuzdan 1 lan vakfa makbuz karşılığı pa liyor. eylüle kadar çahşmalara ro kabul edilmeyecek. Ingiltere Başbakanı Marara verilmesi gerekiyor, Acıklamada bağışta bulun garet Thatcher, Port StanBaşkanlık Divanı önümüz mak isteyenlerin Ziraat Banka ley'de büyük bir çarpışmadeki hafta yeniden toplana sı Ankara Yenişehir Şubesinde nın beklendiğini belirtti ve rak tatilin tarihi konusunda ki 630 26030 numaralı hesa «adaları yeniden ele geçiki genel eğilimi belirleyecek. ba yatırabilecekleri belirtildi. recegiz» dedi. Bölgedeki gazetecller, tngilizler ve Arjantinlilerin Cenevre Anlaşması ile kabul edilen uluslararası savaş hukuku kurallarını lhlal ettiklerlni öne sürüyorlar. Ingiliz gazetecilerl, Arjantinlilerin teslim anlamına gelen beyaz bayrak salladıklanm, daha sonra da kendilerini teslim almaya gelen îngilizlerin Üzerine ateş açtıklarını söylüyorlar. tngilizlerin ise, tutsak alınan Arjantin askerlerine mayın toplattıklan bildiri"Akbank Kültür Hizmetleri" çerçevesinde liyor. 1 Nisan18 Mayıs 1982 tarihleri Jon Snow adlı btr Ingiliz arasında düzenlenen gazetecinin Şili yetkilileri"AİLE ve ÇOCUK KONFERANSLAR DÎZlSÎ"ne ne ve Londra'daki gizli haberalma yetkililerine dayakatılan aşağıdakı saygıdeğer konuşmacılar narak verdiği habere göre tngiliz komandolan ArjanDoç. Dr. Kayıhan Aydoğmuş tin Şili sınmna bir Sea King Prof. Dr. Asim Cenani helikopteriyle indirildikten sonra, Arjantin topraklann Prof. Dr. Aykut Kazancıgil da 5 adet Super Etendard Arjantin uçağını havaya Prof. Dr. Gunsel Koptagel uçurdular. Snow. 9 komanProf. Dr. özcan Köknel donun baskından aağ olarak kurtulduğunu ve tngîlDoç. Dr. Ayla Oktay tere'ye geri döndüklerini de sözlerine ekledi. tngiltere Doç Dr. Norma Razon Savunma Bakanlıgı sözcüsü ise haberi yalanladı. Doç. Dr. Güngor Tümay BM Genel Sekreterl Perez Doç. Dr. Haluk Yavuzer De Cuellar, Arjantin ile tngiltere arasında arabulucuve konferanslara büyük ilgi gösteren luk çabdlannın başansızlısaym halkımıza ga uğramasma karşın Falk land bunalımını sona erdirmek amacıyla çalışmalannı sürdürmeye istekli olduğunu söyledi. tngiltere, BM Güvenlik Konseyl'nde Falkland adalarında derhal ve kayıtsız şartsız ateşkes llan edilmesinl öngören bir karar tasansını veto edeceğinl duyurdu.. Arjantin Devlet Başkanı General Leopoldo Galtieri, Falkland adaları anlaşraaz' N o t ; Konufinaolar •oyadlınım g 6 n ıtfabatik olarak »ıralanmıft» lığı dolayısıyla ülkesinin vardıma gereksinim duyma NATO gece kararlaştırmıştık» dedi Uzal ve Yılmaz daha sonra Türkİş Başkanı'nm bir çiçeK bahçesini andıran makam oda sına geçtiler, Yılmaz'm, odaya gırmesi için Ozaı'a yol verır ken «çiçekler solmadan geldı niz» dediği duyuldu. Bir gazetecinin Yümaz ve Özal'a «Çok romantik olmadı mı?» diye soı ması üzerine Ozal: «Fena mı yani, romantik olmak fena mı» aiye yanıt verdı. Ozal, daha sonra TürkIşe bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu, Yılmaz'ın Tekstil işve renieri Sendikası'nda çalıştığı dönemierden tanıdığmı ve aralarında bir sorun bulunmadığını söyledi. özal şöyle konuştu: «Hem Türkİş Başkanı sayın Şevket Yılmaı'ı ziyaret etmek, hem de aramızdaki diyaloğu başiaımak için gehniş bulunuyorum. Farklı goriişlerimiz olabilir. Ancak yapacağınuz görüşmelerle bunların da devletüı ve milletin yararına haUediieceğine inanıyorum. l'mik edlyorum ki, Türkİş sizin yönetiminizde çalışmalarınula eskisinden daha güçlü hale gelecektir.» Bu arada Vılmaz'ı kuUayaıı Ûzal'm «Diyaloğu başlatmak üzere, bir adım atmak üzere gel dim» demesi üzerine Yılmaz da: «Bize bir adım gelene biz iki adım gideceğiz» dedi. Yılmaz'ın bir gazetede yayınianan Şevket ve Turgut Özal'ı çok uzun bir masanın iki ucunda gösterea karıkatüru vermesi üzerine Özal: «Masayı kestik, işte, gördüğünüz gibi küçülttük, masayı küçülttüğümüze göre, diğer meseleleri de yavaş yavaş küçülteceğiz» dedi. Yılmaz da konuşmasında özal ile aynı masada buluştuk larını belirterek şuniarı söyledi. «Sayın Özal'ı Başbakan Yardımcısı olmadan önce de tanı yordum, şu andaki görevleri itibariyle Türkiye ekonomisini daha iyi bir yoia sürükiemest, için yaptığı çalışmalar yakınUğuntz uzaklaşıyor gibi gosterse de inanıyorum kl, yakınlıklar ortadan kalkmış değildir.» dedi. Yılmaz, Özal ile aralarında bir ihtilafın olduğu yolunda bir takım yerlerden söylentiler çıkanldığını söyledi. Sözlerinı «aramızda hlç kırgınlık yok» diye sürdüren Yılmaz şuniarı ekledi: «Bazı görüş ayrılıklanmız ta biiki bulunacak, ancak biz as gari müşterekte birleşlp yapıhnası gerekeni yapacagız, ka muoyuna etüd etmeden planlamadan bllgi venneyeceğizj» Özal Yılmaz göruşmesi de vam ederken, odaya Türkîş Genel Sekreteri Sadık Şide gir di. Görüşmede İcra Kurulu'nun diğer üyeleri de bulundular. Başbakan Yardımcısı 1,5 (Baştarafı 1. Sayfada) Özal TürkİKi saat süren gorüşmeden sonra yaptığı acıklamada ise «Sayın Başkanla memleket sorunları üzerinde konuştuk, ileride teb rar bir araya geunek için mutabakata vardık, sadece bir gru bun değil, bütün ilgili sektörlerin tüccarın, çiftcinin, me raurun, iş adaraının, bütün gruplarm yüzünün gülmesi lazundır. Biz kendlleriyle ne zaman isterlerse görüşürüz» dedi. Bir gazetecmin sorusu üzerine Özal: «Asgari ücrete dokun madık, üzerinden şöyle bir geç tik» dedi. Turgut Özal, Türk tş hükümet göruşmeieri için bir takvimin söz konusu olma dığım sözlerine ekledi. Yılmaz da asgari ücret için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. «Biz Türktş olarak ha zırlandık, hükümetin de asga ri ücret konusunda hazırlık yapması gerekmekteuir» dedi. Bilindiği gibi özal Türkİş Genel Kurulu'na katılmamış, asgari ücret konusundaki tartışmalar sürerken, Yılmaz, Özal'ı bir masada görüşmeye davet «tmişti. Ingiliz (Baştarafı 1. Sayfada) Bu iş yıllarca şöyle yürüdü: Şirketler ile siyasal iktldarlar arasında ilişkiler kuruldu. Devlet bankalannın yönetim kurulu üyelikleri, seçim yitirmiş milletvekili ve senatörler arasında bölüşüldü. Bu durum, yürürlükteki yasalara aykınydı. Ancak, hiçbir yasa seçim yitirmiş parlamenterlerin devlet bankalarınm yönetim kurullanna girmelerini engelliyemiyordu!.. Banka yönetim kurullarmda yalnızca eski parlamenterler değil; gazeteciler ve iktldar yakmları da bulunmaktaydı. Devlet bankalarmdan özel şirketlere kredi verillrken bu yönetim kurulu üyelikleri devreye sokulmaktaydı. Banka genel müdürleri, bakanlann emirlerinde istenen kişi ya da girkete kredi sağlamak zorundaydılar. Böylece birçok türedi kişi ve şirket devlet bankalarmdan milyonlarca lira kredi aldı. Bunların arasında ticaretle uğraşan milletvekili ve senatörlerin şirketleri de vardı.. «Mebus transferleri» dediğimiz olaylarda bu şirketler ve banka kredileri büyük rol oynadı. Devlet bankaları, yeni kurulan özel bankalara ucuz kredi vermekten de geri kalmadılar. Kurulan siyasal illşkilerle bazı devlet bankaları, hiçbir inandmcı gerekçeye dayanmaksızm, yeni kurulan bankalara paralar yatırdüar. Devlet bankalarmdan özel kesime ve sırtmı iktidarlara dayamış ayncalıklı şirketlere açılan kredilerin bir kısmı geri gelmedi. Milyonlarca ve milyarlarca lira para böylece devlet eliyle özel kesime, ayncalıklı şirketlere aktarılmış oldu. Süresi gelen borçların ödenmesini isteyen bazı banka genel müdürleri ise yirmidört saat içinde görevlerinden alındılar. Bu böyle de, işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemek zoranda olduklan yirml milyara varan prim borcu ödendi rni? ödenmedi ve bu paralar, işverenin elinde «ucuz kredi» olarak kullanıldı.. Süresi gelen borçların ödenmesini isteyen banka genel müdürleri, yirmidört saat içinde görevlerinden alındılar, işveren borçlarının ödenmesi için harekete geçen SSK bölge yetkililerl hemen başka görevlere sürüldüler. tşte böylece, milyarlarca lira özel ve ayncalıklı ellerde kalmış oldu. Kimse de bu kapkaç düzenine karşı koyamadı.. Şimdi şöyle bir araştırma yapılsa, diyoruz: Devlet bankalarmdan özel kesime verilmiş kredi tutarı ne kadardır? Bu paranın ne kadarı ödenmiştir? Ne kadarı ödenmemiştir?. Bu tarihlerde banka genel müdürleri ile yönetim kurulu tiyeleri kimlerdlr? Devletin, örneğin son beş yılda okul açmak için harcadığı para ile bu batık kredilerin tutarı karşılaştınlırsa, devletin, yıllardır, klmler adına «emmebasma tulumba» gibi çalıştırıldığı iyice anlasılır. «Asgari ücret» tartışmasmın yapıldığı şu günlerde bu konunun ammsanması elbette yararlı olur, diye düşünüyoruz. Devletin olanakları, yıllarca, nasü ve ne yollarla kullanılmış ve kimler devlet desteğl ile zengin olmuştur? Devletin «asgari ücret» İçin ayıramadığı para kimlerin elinde çarçur olmuştur? «Devlet baba», kime öz, kime üvey babalık yapmıstır? Ne olmuştur işverenlerin prim borçları? Batık krediler için ne yapılmıştır? GÖZLEM YABANCI (Baştarafı 1. Sayfada) bancı düşmanhğına İlişkin konferansa yabancı İ9Çİ ve yabancı dernek temsilcllerlnin çağınlmadıgı, toplantı sonucu bazı yasaların ha zırlanmasınm da beklenmedigl bildirildi. Öte yandan özellikle eyalet seçimleri arlfesindeki Hamburg'ta Semra Ertan olayınm yankılan sürüyor. Önümüzdeki pazar günü ya pılacak Hamburg eyalet seçimlerine, «yabancılar dışarı» sloganı ile aşırı sağcı bir grubun da katılması konuya daha llginç bir boyut kazandırdı. Hamburg eyalet parti baş kanlan yaptıkları açıklama larda yabancı düşmanhğına karşı halkı uyardılar. Liberal ve Sosyal Denıokrat Partilerin Eyalet Başkanları, «Yabancı dUşmanlıgının giderek somut bir teblike oluşturduğu, Semra Ertan olayı ile gözler önüne serilmiştir. Yabancılarm ne den li manevi baskı altında yaşadıklarını gösternılştir» de dUer. Muhalefet Partisl CDU ise, Semra Ertan olayının geneUeştirilmemesi gerektiğini, Almanların büyük bir bölümünün yabancı düşman lığını reddettiğini söyledi. Hamburg eyalet seçimlerine katılacak olan ve kısaca «yeşiller» diye tanımlanan çevrecilerin açıklamasmda ise, yabancı düşmanlığının bir cadı kazanı boyutlarına ulaştığından söz ediliyor. 6 haziranda yapılacak Hamburg eyalet seçimlerine katılan aşırı sağcı «Auslaen der Stop Yabancılar dışarı» grubu tüm demokratik partiler için endişe kaynağı oluşturuyor. Hamburg eyalet ve belediye başkanı Sos yal Demokrat Klaus Von Dohnanyi ve muhalefetteki Hıristiyanların adayı Kiep, ortaya çıkan bu politik gruba karşı uyarılarda bulundular. Kiep, Nazilerin ml rasçısı NPD'nin duygulan lstismar ederek parlamentoya arka kapıdan girmeye çalıştığını belirtti. Dohnanyi de. «Yabancılar dısam grubundan NPD'nin kolu bir Nazi örgütü olarak söz etti ve «Bu gruba oy verecek herkes yabancı düşman lığını körükleyecegini bilmelidlr» dedi. Ylne aynı konuda bir açık lama yapan F. Almanya îçişleri Bakanı Baum da aşırı sağcı grup ve partilerin halkı yabancı düşmanhğına kışkırttıklannı vurguladı. Bu grupların ırkçı ve milliyetçi motiflerinin ortaya çıktığını, giderek şiddet olay larma başvurduklarmın da saptandığım söyledi. Anayasa Mehmetcik ; Vakfı kuruldu Hamburg'dakl gibl kuzey Renn ve Westfalya eyaletln' de de «Yabancılar dışarı» sloganı ile aynı paralelde r bir politik grubun ortaya çık , tığını hatırlatan Baum, «Tüm demokratlar bn grupiara karşı uyanık olmalıdır ve miicadele etmelidir, bu toplumsal bir görevdir» dedi. YURDA GETİRİLİYOR Öte yandan Semra Ertan'm cenazesi bugün yurda getiriliyor. Ertan'ın cena ze bugün Istanbul'a getirile zesi dün Hamburg'tan Frankfurt'a nakledildi. Cenacek, yann da toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderilecek. Akbonk sı halinde, «elini uzatacak bir ülkenin yardımım kabul edeceklerini» açıkladı. (Baştarafı 1. Sayfada) düzenlenen Müşterek, Harp oyununun dünhü bölümü' nü izlediler. Evren bugün Haydarpaşa Lisesi ile Haydarpaşa Askeri Hastanesinde incelemelerde bulunacak, Müşterek Harp Oyunlanntn son bölümünü izledikten sonra Anfeara'ya doneceh. ULUSU'NUN TEMASLAR1 Öte yandan, Istanbul'da bulunan Bojboteon Bülend Ulusu Tuzla ve Pendik'te in celemelerde bulundu, berâberinde Vali Nevzat Ayaz ve diğer ilgüiler olduğu hal de Tuzla'da yapımı süren özel sehtö're ait tersanede incelemeterde bulunan Ulu su, Haliç ve Boğaz'da bulur nan özel tersanelenn bir an önce bu bölgeye taiinması için ilgililere direktif verdi. Daha sonra Pendik'te yapi mı süren Denizcüih Bankası Tersanesi'ni gezen Deniz cilik Bankası Genel Müdürü Nejat Ozgenç'ten bilgi alan Ulusu Pendik'teki Yük sete Denizcilik Okulu ve Egilim Merkezi'ndeki ziyarei etti. Ulusu okul komutamn dan bilgi aldı, smıfları ğezereh öğrencilerle konuştu. Başbakan daha sonra öğrenitn gördüğu Haydarpaşa Lisesine gitti, Ulusu burada 193637 yılında okuduğu 8E sınıhnı gezdi. ohulun sorunlarını dinledi. NIKAH ŞAHİTUCl YAPTILAR Devlet Başkanı Evren Kon sey üyesi Oramiral Nejat Tümer'in oğlunun nikâh şahıdı oldu, Kalenâer Ordu evi'nde yapılan nihâh töreninde Başbakan Ulusu da THY'da görevli gelin Asuman Figen'in nikâh şahitliğini yaptı. Belediye Başkanı Ecmel Kutay'm .feıyd'ığınikâha diğer komutanlar da katıldılar. Başbakan, bugün Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'le birlikte tslâm Barış Komitesi ça lışmalarına katumah üzerg Çidde'ye gidecek. • • • J Evren
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog