Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLAR1 OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak C I K T I Sanat ve yazın dünyarnrala ımşam üstune denemeler EDERÎ 300 LIRA Isteme Adresı Türhocağı Cad 39/41 Cağatoğlu İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20775 Kurucusu : Yunus NADI 20 TL. 4 Haziran 1982 Cuma ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜSÜR ilişkileri. anıları, söyleşileri.. Bunca yılm birikimini sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. tSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL MEHMED KEMAL'in EDERİ: 220 LÎRA vj Schmidt ortek konferans rs^rısı yaptı TMO Genel Müdürü: fnrk dfişmanİEgı> 62 maddenin yazımı tamamlandı Yabancı düsmanlığına karsı önlem aranıyor Ulya İİÇER bildiriyor BONN Pederal Almanya Başbakanı Schmidt, yabancı düsmanlığına karşı önlemlerl görüşmek üzere. partilerl. eyalet yönetimlerini ve sosyal yardım kurumları lle kiliselerl ortak bir konferansa çagırdı HO kflmet •îözcfiRil Bnllinc tarafından verilen bitgiye göre 22 haziran günü Başbakanlıkta vaoılma«;ı nlanlanan toplantıya siyası partllerin başkanları kiliseler. sosyal yardım kurumları, meclis grupları ve yabancı sorununun yogun oldugu Hessen. Bremen. Baden Würtemberg ve Berlin'in temsilcileri katılacaklar. Sözcünün açıklamasma çöre Başbakan Helmut Schmidt. kişi ve kurumlara gönderdiği çagrı mektubunda Alman halkının yabancılara karşı giderek artan olumsuz tutumundan duydu6n pndisev' dile getirdt ve şunları bellrtti: «Bu gidiş frenlenmezse lç te sosyal bartş, dışta da 01hemi7in Itiharı bozulacaktir. Vabancı aleyhtarlı&ına karşı etkin nnlemler almab Anavasamızın emretti&I bîr görev oldu&n kadar kend) cıkarlarımızin da gereftidir Toplıımun tiim demokratik kesimlerl vabann düşmani eâiMmlpre karşı uvanık olmalı ve hunlarla miioadele etmelidlr.» yan'lan açıkiamada ya (Arkosı Sa^Jli, Sü. 7'de) Un satıslarma tüm yurtta tek fiyat uygulanacak O İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu, un fiyatlarınm saptanmasında kamunun etkinliçinin ortadan kalkması halinde ekmek fiyatlarınm dalgalanacağını söyledi. Ekonomi Servisi Toprak Mahsullerl Oflsl (TMO) Genel Müdürü Halil Çeken, tahslsll un satışlarmda kısıtlamanın kaldırıldığını ve tüm yurtta tek fiyat uygulanacağını soyledi. İTO'nun düzenlediği «Un tahsis uygulamasında karşıla.şılan sorunlar» konulu panelde bir konuşma yapan TMO Genel Müdürü Çeken, tahsisli satışlarda kişi başına ayda 10 kilo olan tahditin kaldırıldığını belirttikten sonra sözlerini şoyle sürdürdü: «Bilindiği üzere 1981 1982 alım kampanyasında uygulanan avans fiyat sisteminin sağladıçı yararlar dikkate alınarak üriin fiyatlarında iç ve dış piyasalarda kaydedilecek gelişmelere göre kesin flyatlar eylül 1982 ayı Içinde yenlden tesbit edilerek uretlci lehine meydana gelecek fark satıcılara ödenecektir.» Üreticiye kolayhk içın bü rokratik işlemlerin ortadan kaldırıldığını sözlerine ekleyen Çeken. «özetle ifade etmek gerekirse 1981 yılı hasat mevsimine girerken kllosu 22 TL civarında olan piyasa buğday fiyatları. 1982 yılı kış aylarında en çok 24 lira civarında bir seviyeye yüksplcbilnıis ve % 10 civarında olan bu artış Yalçın DOĞAN payı enflasyon hızının dahi gerlsfnde tutularak yeANKARA Amerlni hasat dönemine ulaşılka'nın uzaydakl uydular mıştır» seklinde konuştu aracılıgıyla çektiği reKonuşmacılardan ÎTO Yö simlere gore, bu yıl Tür netim Kurulu Başkanı Nuh kiye'de buğday üretimi Kuşçulu ise TMO'ce fınngeçen yıldan daha cılara piyasaya göre daha (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) düşük fiyatla un tahsisi uy(Arkası 7. Sayfada) Anayasa, 10 temmuza kadar DM'ye sunulacak Danışma Meclisi'nin ne zaman tatile konusunda bir anlaşma sağlanamadı. lık Divanı Meclis'in 20 haziran 10 tarihleri arasında tatile girmesini ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Daruşma Meclist Anayasa Komisyonu'nun ha zırlayacağı yeni Anayasa taslaSının en geç 10 ternmuza kadar Genel Kurul'a getirılecegi öğrenildi. Danışma Meclisi Başkanlık D'vani diln sabah toplanarak «Anayasa taslagının gireceği Başkantemmuz önerdi... Danışma IHeclisinde görüşülmesi» ve «Meclisln tatile girmesi» konulannı ele aldı. Toplantıda Başkanhk Divam üyelerince ortaya konulan önerilerden bir sonuç aünamayınca Danışma Mec lisi Başkanı Sadi Irmak. Da ntşma Meclisi îhtisas Komisyonları başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Anayasa Komisyonu Başkanı Prof Aldıkaçtı'nın «Yeni Anayasa taslağının 5 10 temmuz 1983 tarihleri arasında Genel Kurul'a getirileceğl, Anayasa'nın 62 maddesinin yazımımn tamamlandığını ve Komisyonun az bir çalıs roa zamanına ihtiyacı kaldığını» dile getirdiği ögrenildi. Başbakanlık Divanı daha sonra tekrar toplandı, ikm(Arkosı Sa. 11, Sü, 4'de) ECEVIT İFADESİNt OKUYOR Feshedilen CHrnin eski Ue nel Başkanı Bülent Ecevlt diinku duruşmasında yazılı ifadesini nkurken. (Fotograf: THA'. Bu ay iende Tiirkiye'ye de geSecek Kıbras raporu: Bülent Ecevit tahliye oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetlrn Ko mutanlığı 1 numaralı Askeri Mahkemesinde yurt dışında asılsız haberler neşrettiği ve MGK'nm 52 numaralı bildirisine muhale fet ettiği savı ile yargılanan feshedilen CHP'nın eski Genel Baş kanı Biilent Ecevit'in dünyapılan ilk duruşmada tahliyesine karar verildi ve Ecevit karardan hemen sonra tahlıye edildi. Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı (1) Numaralı Askerı Mahkemesı'nın büyük salonda yapılan duruşmada dinleyici bölümunün tamamen dolu olduğu görüldiı. Saat 09.30'da başlayan duruşmadaki dinleyiciler arasında, kapatüan CHP'nin yöneticı lerinln ve eski parlamenterlerın de bulunduğu izlendi. Ecevifın savunma avukatlığmı Orhan Tosun, Hasan Bıyıklı ve $ahin Mengü üslendiler Bu arada baeı avukatlann da dinleyici bölü münde duruşmayı izledikleri görüldü. Mahkeme Heyeti Başkanı Aibay Mustata üerezcı duruşma Yargıcı Turgrut Altay ve Yargıç üve Yüzbaşı Necmettm ÖKkan'dan olHşuyordu îdflls rnftkamın da ise Askeri Savcı Albay Nurettın Soyer vardı. Ecevit'in tu tuklu bulunduğu Ordu Dıl ve tsühbarat Okulunaan görevli er (Arkası 9. Sayfada) Ekcnomik yorum NATO Bdskomutanı Atina'da Stelyo BERBERAKİS UİNA NATO Başkomııtanı Orgeneral Bern.ırd Rnuers dün öŞlerlen sonra 'Uına'va seldı kendı ırtivia Htıılpn «Kot'crs plamnm hııçünkii riurıımu ve ffelt'criji» konıısnnria gö rüşmeler vapmak üzere Yunanıstan'a »alen Rogers. başta «Rogers planının ne ieindp\iz ne ılısın(Arkası Sa. 11., Su. 4 de) Cuellar: Taraflar bırcok konuda ortak formüllere vardı îzzet Rıza YALIN LEt KOî?h. Bırieşmiş Mıllet ler'in Lefkoşe'deki merkezinden dün gece yapılan açıklamada Topiıımlararası çörüşmelere. rtiin de LUlrapalas OteU'nde devam edildiiri bir sonraki topİRtitının 22 haziran saM 17.0fl'de olacagi» bıidırildı BM Gpnel Sekreten Perez de Cuellar'ın, 8 ha7irandn rîiım YöneHmı Başfcam Strîros Klprianu ve 9 hazıran'da KTFÜ Rnskam Raııt Denktas'la yapacağı görüşmeler nedeniyle ara verildi. Bu görUşmelere, BM Genel Sekreteri'nln Kıbrıs özel Temsılcisi Hugo Gobbi'nin de katılması nedeniyle, toplumlararası toplantılars ara verilmesi gerek sinimi doğdu BM genel sekretenyle görüşmelerin ilklni yapacak olan Kiprianu, dün Kıbns'tan ayrılırken, KTFD Başkanı Denktas da, bugün KTHY ucağıyla New York'a harPkef prtivor Denktaş'a, New York'ta katıla (Arkası Sa. 11., Sü. 2 de; Yüksek taban fiyatı düsük ekmek gramajı... "Diyalcgu baslatmak üzere geldim,, Özal Türkİş'i zivaret etli ANKAKA (CunUıurıyet Bürosu) Devlet Eakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut özal, dün Turkîş'ın yeni Başkanı Şevyet Yılmaz'ı zıyaret ettı Şevket Yılmaz, Ozal'ı merdivenlerde karşılayarak kendisıyle kucaklaştı. Özaı gazetecılerın ve toto muhabırlen nın yogun çalışmalarını gorünce «Hayret etmeyin, biz bugün buluşmayı dün (onceki gün) {Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) Ingiliz ucaktarı Port Stanley'e "Teslim ol,, bildirisi attı Dış Haberler Servisi în giltere Başbakanı Margaret Thatcher «Falkland Adalan nı geri alacağız» diyerek Port Stanley'deki büyuk çar pışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, Ingiliz Har rier ucakları Port Stanley üzerinde Arjantin askerleri ni teslim olmaya " ça|tıran bildlriler attılar. îngih'z uçakJanndan atılan bildirilerde daha önce teshm olan Guney Georgıa Adası'nm komutanmın res(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) EVREN. ilhANNKL't ZİYARK1 ETTİ Müşterek harp oyunlannı Izlemek ıçin tstaobul'a gelen Oevlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren dün Harp Akademileri Komntanı Oreenpral tsAail H>kki Akansel'l ma kamında riyaret etti. (Fotograf: a.a.) Evren, müşterek harp oyunlannı ızledi Istanbul Haber Servm Devlet Başham Orgeneral Kenan Evren dün Harp Akademilerinin Müştereh Harp oyunlannı izledi. Evren' dün beraberinde Konsey uyelerı ve dığer homutanlar olduğu halde Ayazağa'dakı Harp Akademilerine geldi. Burada askeri torenle harşılanan Evren daha sonra Harp Akademüeri Komutanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Akanael'i mahamında zıyaret ederek bir süre görüştü Devlet Başkanı ve beraberindekiler daha sonra Harp Akademileri Komutanlığmca (Arkası Sa. 11. Sü. 8'de) Istaııuul Haber Servisl lstanbul Askerı Savcılığı'nın Barış Derneği ıle ilgili olarak açtığı davaya 24 haziran günü baş lanacak. Yasa dışı örgüt kurmak, yönetmek, komunızm böluculuk ırkçılık, yurt dışında Türkiye aleyhıne propaganda yapmak ve suç işlemeye tahrik, snç olan fiili övmek savıyla 2 Numaralı Askerı Mahkeme'de yargılana cak olan 30 sanık hakkında f. yıldan 30 yıla değm değışen ha pis cezası verilmesi isteniyor. Barış Derneği kurucusu ve yönetıcısi 44 sanık hakkında sürdürülen soruşturma sırasında 23 şubat 1982'de verilen giyabı tutuklama karan gereğince bugüne kadar sanıklardan 2S'i hakkmdaki karar vicahiye çevrüdi, açılan davada haklann(Arkası 9. Sayfada) Barıs Derneği davasına 24 Haziran'da baslanacak • SELAHATTIN KILIÇ DAVASI: Yüce Divan,Taftalı ve Carmıklı'nm tutuklanmalannı kararlastırdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bayındırlık eski Bakanlarından SeJahattin Kılıç ve arkadaşlarımn «görevini kötüye ktıi landığı» savıyla Yüce Divan'da yargıianmalarına devam edildi Sanıklardan Suat Taftalı ve Nu rol lirması ortaklanndan Nurettin Çarmıklı Yüce Divan'ca tutuklandı. Tutuklama kararı 7 red oyuna karşı 8 oyla ve nldi. Anayasa Mahkemesı'nde düıı rapılan duruşmada, Demiryolla rı Eski Genel Müdürü Sanık Suat Taftalı, rüşvet aldığı yo lundaki iddialan kabuj etmedı Sanık Taftalı, sorgusunda ko misyonda yer alan: «Memuriyet göreviyle bağdaşmayan gayri yasal işlemleri icra ve karşılığında Ayaş Tüneli inşaatı yüklenicisi Nurol firması ortaşı Nurettin Çarmık'lıdan 500 bin llra rüşvet aldığı» suçlamasını reddettı. Sanık Taftalı. Bayındırlık Kurulu kararına karşı olduğunu, Yüksek Pen Kurulu karan çıkıncaya değın eski musteşar Teoman Guzey'in dı rektıfi ıle Nurol Firması isteğı dofrultusunda ödemelenn devam edilmesini ısteyen vazıyı imzaladığmı söyled:. Sanık Taftalı, hukümet de(Arkası Sa. 1i., Sü. 1 ae) GÖZLEN UĞUR MUMCU CAHIT KOCAÖMER Is Ban kası Genel Müdiirliiğü'nden 35 yıllık hizmetten sonra emekü oldu: Burhan Karanöz. Genel MiidürJiik çörevine celdi. Kocaömer emekli oldu ANJCARA, tANKA) Turkiye îş Bankası Genel Müdüru Cahit Kocaömer bankada kurallaşan 35 yıllık hizmet süresini tamamlayarak emfkiive aynldı Ge (Arkası 9. Sayfada) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Şahabettın Ovalı hakkında ölum cezasının yerıne getirilmesıne ılışkin yasa tasa rısı Danışma Meciısi Genel Kurulu'nun dünkü birleşimınde kabul edildi. 1956 doğumlu Şahabettln Ovalı, kordesi Recep'ı öldüren (Arkası 7. Sayfada) Danışma Meclisi bir ölüm cezasını daha onayladı Batık" FCrediler... Son beş yılda bankalardan alırup da gert ödenmeyen kredi tutan ne kadardır? Elimizde böyle bir arr.ştırma yoktur. Ancak, bazı büyük şirketlerin, hoidinglerln özellikle devet bankalarına olan borçlarını ödemedikleri, pek ndemek niyetinde olmadıklarmı da duyraaktayız. Sıkı para ve falz polltikası nedeniyle gün geçtlkçe artan kredi borcunun bur.dan sonra nasıl ödeneceği belli değildir. (Arkası Ss. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog