Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 198» Cumhuriyet 9 BIR KASABANIN YASAMI (Baştarafı 14. Sayfada) Iarak. Yorgundular Hanımlardan birt rakı Retirtti, öteki vorguuken ıçki içemedifeini söyleyerek kokakola ıstedi. Yanımızdakl masada oturan blr yabancı turist toplulugu sftzkonusu edlldiğl tçln aramızda konuşma açıldı. Rakı içen hanım, o adamlardan birinin iskemledo dizlerini karnma cekerek oturduğunu blze gösterip, Bakm sunun oturuşuna dedi. Bize hakareltir böyle oturmab, dedi. çünkü bizim örf ve udetlerimize ayfetndır. Bunlara hadlerini bildirmeli bizim örf ve âdetlerimize saygı göstermeleri anlatılmah. Gerçi onun rakı içmesl de yoktu bizim örf ve adetlerimlz içinde eskiden. demek örf ve adetler ulustan ulusa degigtiği Ribi, blr ulus içinde de çaft dan çağa değisebiliyordu. îyi ki böyleydi, böyle olmasa bu hanımlar şimdi evlerinde. kafes arkasında örgü örer durumda bulunacaklardı. Ama ses etmedik Bizim de turistlerin alıskanlıklanndan alınmamamız geıektiğini söylemekle vetindik Bu kez hanım. arkadaşi ile lokantaya gelirken yolda bir delıkanlının kendilerine lâf atmasindan yakınmaya başladı Ne dediler? Biz ikimiz de zayıfız ya, *bunla rın ikisi bir çeyreh eder» dedi. tşi gülmeğe vurduklannı görunce: Aldırmayın. çimdih de atabilirlerdi. dedik. •Çimdik* lafı öyle hoşlanna jrltU ki, katıla katıla gülmeğe baslddılar. Ikimiz de evliyiz, çocuhlanmız vor. bize nasü lâf atılır, çimdih atıhr... dedi hanım. Eh... nerden bilsinler, dedik. Oradan eşine atladı hanım, okumaya çok düşkunmüş esi, evlerinde tam dokuz bin kitap varmış. Dokuz bin! Dile kolay. Ne gibi kitaplar var evlnizde? diye sordum. Hanım, Koeam hep hlâsikleri ofeur, dedi. < Hangilerini sözgelişı? Red Kit. Texas gibi... daha bir çoklan var. Klâsik anlayışındaki bu görülmemiş venillk şaşırttı bizi. Hanım birden bana Siz yazar mısıntz? diye sordu. Hayır, dedim. nerden çıhardınız bunu? Ne bileytm, benzettım işi" ded? Kitaplan sormanızdan belki de Hadi takdim edin adınızı Siz mutlaka yazarsınız. Hadi canım! Bu kez ben Söylemt>m. dive direttim A... olmaz, sövlevecefesiniz Adı nızı vermekten ne çtfeor' Ertesi sabah rıhtımda kar^ıiaştık Adınızı takdim etmeyecek misinzi? dedi gene. Biliyorum, artık nerde görse soracakadımı. Belki de benim klâsik ya zarlardan biri olduğumu düşünüyordu. Onlardan kaçmak için degil. Marmaris'te günlerimiz dolmuştu. otobüse atlayıp Antalya'ya doğru yola cıktık Soğuktan denize giremedim Marmaris'te. Umudumu Antalya'ya bağlamıştım artık. Calışanlar.. Sorulan... Sorunlan.. YılmazSİRAL OKURLARIN UYARI VE ELESTİRİLERİ: 4 Mayıs 1982 gunlü Cumhuriyet Ga zetesi'nde, Calışanlar Sorulan Sorunlan köşenizde yayınlanan M. ÇALIM isimli okurun sorununa verilen yanıtm yanlışlığını aşagıda belirteceğim bilgiler le düzeltebileceksem mutluluk duyacağım Okuyucuya verilen yanıtta kadro 4erecesinin 2 olması nedeni ile müktesep aylık derecesi 1. derece 4. ıtademe ve 1400 gröstergesine ragtnen 2595 sayılı vasa ile verilen 300 ek göstergesiıün ter fi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı yasa hükmü gereği emeklı kes.eneği kesilmeyeceği ve emekli aylıgını et küemeyeceği belirtilmiştir. Bu konuda, ek göstergelertn keseneğe tabi tutulmasım düzenleyen ANAYASA MAHKEMESt'nin 24.2.1972 tarihU 1972/4 Esas. 1972/11 sayılı karan roer cuttur. Yasadaki terfl bakımından kazanılmış hak sayılamıyacağı hükmü, müktesep ücret derecesi 1. derecenin t kade mesine ulatmamıs olanlaria ilgilidir. M. CEYLAN SİV Öncelikle bizi uyardığı için bu okurumuza ve blzl eleşttren diğer okurıarımıza teşekkür ediyor ve özür diliyoruz. Bu konudaki ANAYASA MAHKEMESt'nin karannı da özetle yayımhyoruz: •(...) uzetlemek gerekirse; herhangi bir devlet görevlisl kumesin». artılı gösterge üzerinden emehll aybö» 6denmesini sağlayacak bir kuraldan, (...) yararlandırılmamıs olması herhangi bir haklı nedenle açıklanamaz bir ayınm ortaya çıkarır ve Anayasa'mn 12 maddesine aykırı düser. (...) E> SONUÇ: 1 8.7.1971 günlü 1425 sayıiı (5434 sayıh Türkiye Cumhuriyetı Emekli Sandığı Kanununa eh ve geçicı mnddeier eklenmesine ve bu kanun ile diger kanunların bazı hühümlerinin degiştinlmesine ve kaldırılmasına dair Kanun) un ikinci maddesi ile 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emehli Sandığı Kanununa konulan eh 1. maddenin son fıkrasındaki (Derece ve hademe göstergelerine eklenen rakamlar, emeklihh heseneğine esas aylığın tesbitinde nazara alınmaz kurahnm Anayasa'ya aykın olduğuna ve iptaline esasta oyoıniği ile (...) 24.21972 günündefeararverildi«Açıklsmalarda gözönünde tutulan ba?lıca amaç, bugünkü uygulamayı sa^hklı bir blçtmde belirlemek, geleceğin olasılıkları fizerlnde de durarak uypulamaıun yöneldiği doğnıltnya işaret etmek, bunu yaparken en yenl Içtlhatlarla, en taze bilimsel görüşlere yer vermek ve yanlışlığa dOşmekten ürkmeyerek, fakat yanlıştağa dü?memek tçln de gereklt çabayı harcayarak ya^amın ortaya attığı önemll sorunlara çSzfim aramak Mustafa ÇENBBRCt (Sosyal lar Kannnu Şerhi) SlgorU EVETHAYIR (Baştarafı 2. Sayfada) Ben hukukçu değilim, ama bu acı gerçeğl gdrmek, söylemek, yazmak, bir takım yanılgılan belirtmek. lçin «hukukçu» olmaya gerek yok... <însan» gibi düşünmek yeter!.. Bir lnsanı suçlamak kolaydır, herhangi bir kişinin ihbarı, «maksatlı» bir yazarm curnal havası taşıyan yazısı üzerine nlce soruşturmalar açılmıştır, ama bunlann hiç biri sonuç vermemiştir. Bu sütunda yayınladığım Takipsizlik Kararlan'm bu arada anımsatmak isterim. Her suçlamanm «doğru» olduğu düşünülemez. Böyle suçlamalarla tutuklanan, sonra ilk oturumda, ya da bir süre sonra özgürlüğüne kavuşan nlce «sanık» vardır. Böyle kişileri, davamn sonuçlanmasından önce, hemenceclk işlerinden atmak hem yanlış. hem çirkin, hem de insanlık dışı bir tutum sayılmaz mı? Bunu görmek, yazmak, bu tür uygulamalann önlenmesini istemek demokrasiye inanan her yurttaşm doğal hakkı ve görevidir. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Kastelli olayınm en canalıcı sorusu budur. Kastelli, kimlere borç para vermiş, bu paralar ne olmuştur?. Kısa sürede bu konu açıkhğa kavuşacak, o zaman Kastelli olayı daha iyi anlaşüacak.. Bankerlik, halktan para toplayıp, bırtakım klşl ve kuruluşlara falz karşüığı para vermek mesleği değil midlr? öyledir. Banker halktan yüksek faiz karşüıgı para toplayacak, bu parayı yine yüksek faiz ile blrtakım kişl ve kuruluşlara verecek ve bu ahşveriş nedeniyle para kazanacak.. Bu arada. bu iş için bankaların mevduat sertifikalarım ve şirketlerin hisse senetlerini toplayacak, bunlara karşıhk para kazanacak.. Şirketlere ve bankalara, bir çeşit komisyonculuk yapacak.. Teorik olarak işlerin şöyle gellşmesl beklenmekteydi: Yüksek faiz politikası nedeniyle halkın tasarrufları, bankalar ve bankerler eliyle toplanacak, bu paralar, bu kanal ile «nakit sıkıntısı çeken» kuruluşlara verilecekti. Bu kuruluşlar, yatırun yapacaklar, yatırım ürünleri pazarlanacak, dış ticaret hacmlmiz geüşecek, dışsatım gelirlerl artacak, böylece «gül gibi» geçinecektik.. Elektrik Yüksek Mühendisi özal tarafından «evde» kurulan «pazar» çarşıya pek uymuyordu: Yurttaş, banka ve bankalardan kredl alıp yatırım yapan ticaret ve sanayi kuruluşlarının Ürettlkleri mal ve hizmetlerden, eskisi gibi yararlanma olanağını çoktan yitirmiştl. Aldığı aylık ya ücret ya da elde ettiğl gelir, «asgari hayat düzeyini» karşılamıyordu. Bu yüzden. sanayi kuruluşlarmın yatırım ürünlerine, eskisi gibi «talep» yoktu! «Arz» ise bu durgunluk nedeniyle gittikçe düşüyordu. Yatırım olmazsa, üretimt olmaz, üretim olmazsa milli gelir yerinde sayar. milli eelir yerinde sayarsa, ekonomik bunalım başlar. Bu ekonomik bunalıma, ne banker dayanır. ne holding, ne banker Kastelli, ne şu, ne bu.. Bu blr «orman yangını» gibldir. Alevler, oradan oraya sıçrar. Holding profesörlerinin örtbas etmeye çalıştıkları gerçekler, kabaca, işte bunlardı. Bu açık gerçekler, çesitli nedenlprle halka anlatılamadı. Bizler, bu konulara değindikçe, Babı All'nln büyük cirolu lşyerlerinden «efendim bunlar komiinlsttir, marksisttlr, şudur, budur» gibi yaylım ateşlerl ile karşılasıyorduk. «Alternatif gösterin» yollu eleştirilere karşı «bankaların devletleştirllmesi, para ve kredi düzeninin Merkez Bankası'nca gereği Kİbl denetlenmesi, planlı devletçilik, aylık ve iicretlerln artmlarak iç talebin artırılması» gibi önlemleri sırahyorduk; ancak «24 Ocak Koro«m» rahat para kazanmanm şîmarıklığı içinde, bizim sfslerimM susturmak için kendi seslerlnî yükselttikce yükseltiyordu. Şimdi aynı çevreler, «Kastelli olayı»nm blr «7abıta vakası» olduğunu ypzıp, çizmekte ve iflaslann 24 Ocak kararlanmn bir sonucu olduftu gerceSini ellerinden geldiğince Rlzlemeye çalışmaktadırlar. Sıkı para ve falz politlkast, çesitli soüyal sınıf ve tabakalar arasmda «kaynak transferi sorunudur. Toplanan paralar, Kastelli aracılığı İle bazı holdinglere, çirketlere ve sanayi kuruluşlarına 8ktarılmıştır. Şimdi bu sorunun en canahcı noktası burada düğümlenmektedir. Banker Kastelli'ye borçlu olanlar kimlerdir? Banker Kastelli'nin gtivenli yollarındakl kilometre taşlarını bir blr saymak lstlyoruz! SCHMIDT: SOVYET (Bastorofı 14. Sayfada) EKOYATIRIM EKONOMİK YATIRIAALAR VE BÂNKERLİK A N O N İ M ŞİRKETİ SermavesirTamamı ödenmiş 400.000.000 TL; İstanbul: Valıkonagı Caddesı, Kocataş Iş Ham 26. Kal 567. Nışantaşı Tetefon 48 64 15.48 89 76,40 21 80.48 76 55,48 32 95, Teleks. 23349 EYBA TR Ankara: Ataturt; Bulvan. OzKan Iş Ham 94. Kat 1. Kızılay Teiefon 18 80 52.18 34 59.18 87 31. Teteks 42651 EKYB TR Antalya: Alı Çettn KayaCaddesı. Baştepe !ş Ham. Kai 1 Teletoa 70 75.20 27.TeleKs 56169 EKOY TR madığı konusunda kuşkularım var. Batı'nın, askeri alanda Sovyetler'den güçsüz olduğunu sanmıyomm. Bu konuda kaygüanmak lçin bir neden yok. ABD'nin yüksek faiz oran laruıuı birçok ülkeyi kara kara düşündürdügü dognıdur. Bu diğer ülkelerin de. sermayenin New York'a ak maması için faiz oranlarını yüksek tutmasına yol açıyor. Ama bu yüzden de yatırımlar duruyor ve işsizlik artıyor. Japonya dışında tüm dünyada işsizlik oranı çok yüksektlr. Bu olgunun en önemll nedeni de yüksek faiz hadleridir. Versailles doruğunda da bu sorun dile getirildi. Üstelik Baş kan Eeagan da bu gerçegi kabul ettl. Yüksek falz poli tlkasının sona erdirllmesi konusunda ABD'ye büyük bir görev düşüyor. önce, lki ülke arasmdaki lllskllerin olumlu olduğunu düsünüyorum. Blrbirimizi daha iyl tanımak için sık sık bir araya gelmeml? ge reklyor. Bu açıdan, rtrve toplantılan son dereoe önemlidir. Ticaret, Doğu ya da Hatı lçin bir sllah olamaz. Blrbiriyle komşu olan ülk«!erin birbirlerıyle ticaret yaptnaları kadar doğal birşey ','<J!Î tur. Blz serbest ticaret yapan bir ülkeyiz.1 Toplant ürünümüzün yüzde 30'unu dı şarı satmak zorundayız. ?ov yetler'e satışımız, Avusturva ve tsvıçre gibi küçük ıllkelere yaptığımız satıgın yarı sından bile azdır. MHP belgeleri (Baştarafı 14. Sayfada) mek için tertiplenen özel ya rışma sınavları ile ilgili olduğu, bu belgelerin MHP yan kuruluşu ÜGD'nin ken di düzenledikleri, seminerlnrini ne şekilde ciddl tuttuklarını gösteren bir delil olabileceğini: b) Aynı beigeler arasında ki 8 numaralı zarf içerisinde bulunan Ekrem Aktaş' • kaldığı yerde elde edilen n dökümanlar meyanmda 7 adet teksir edilmiş boş du rumdaki hastane sevk yazı ları incelendiğinde, bu teksir edilmiş hasta sevk yazı larının, kendi ideolojilerüıdekl öğrencilerin kolayca hastaneye sevk edilmeleri amacıyla elde bulunduruldu ğu, diğer yönü ile bu belga lerin muhtemelen olaylara kanşan öğrencilerin olay mahallinde olmayıp hastaneye muayene için gönderilmiş olduklannı delillendirmek için saklandığı..» görül müştur. Oglumuz Kaynak'm doğumımu dost ve yakınlanmıza duyururuz. 25.6.1982 MeldaCmit Kartoftlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog