Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

39 HAZİRAN 1982 Cumhurıyet 7 Fırtına Marmara'yı altüst ettî Alabora olan teknede 3'ü Iraklı 10 kisi kurtanldı 1 s t a n b u I Haber bervisı Ikı gunden bu yana suren ya kıcı sıcaklardan sonra, saatte 38 deruz müı hızla esen «Yıldız Karayelı fırtınası, Boğaz ve Marmara'yı alt üst ettı Fırtmaja yakalanarak teknelerı ba tan 3'u Irak'h, 10 kışı son anda Denız Polısı gorevhlerınce kurtarıldı Polıs yetkıhlennden edınılen bılgrje gore, onoeki geoj meydana gelen şıddetlı tııtınada kurtarılanıarm yanı sıra, 5 kı Turh Hava Yollan nın Boıng 7272 F2 tıpı yenı yolcu uçagı dun yapşının de, denızde kaybolduğu ıh tıgı ılk seferınde rötar yapmamakıçm vaktınden yarım saat önce kalkbarı alındı. Yetkilıler saat 22 tı Çofe sayıda gazetecınm de çagrdıbulundugu ılk seferde, bır aksılık sıralarmda beklenmedık şekılde patlayan fırtmada ayrıca olasıhgına karşı, programa gore saat 12 OO'de kalkması gere hen uçah 1130'da kaldınidı Boylece THY nın uzun zamandan Marmara Demzı'nde bazı berı mızah konusu olan rotar oykulenne bır yenısının ehlenmesı onlendı ABD Boeıng fırmasmdan 21 mılyon dolara tekne ve sandallann sürük (yaklaşık 35 mılyar TL ) satm alınan uçah dun üh uçuşunu İstanbul uzerınde yaptı ve yenı uçak THY ügüuerı ıle acenlendığı, 2 motarun da demır ta ta ve basın mensuplanna tanıtudı Torende açış konuşmasını yapan THY Genel Muduru Cengız Saharyalı'nın verdığı rayarak kaybolduğunu bıldırdı bılgıye gore ana yapıcıdan dogrudan dogruya satm alınan uçak THY'nin ozel ısteklerıne uygun olarak ımal edıldı Saatte 38 deruz mılı esen fır tınaya kapılarak kayboldukla Uçak ve motorun ana yapılan ıle çeşıtlı sıstemlerı THY'de mevcut 5 uçağın yapısına uydurulduğu ıçın ıhmal, bakım n ınbarı yapılan ıkı motor ve hızmetlen ıle personel ve egıtım konulannda en az masraf yapılması saglandı *Edırne» adı verılen ılk uçaktan sonra içlndeki kışıler, bulunamadı. temmuz agustos eylul aylarında aynı hp uç uçagm daha hızmete gıtecegı açıklandı Bu uçaklara da 'yurdun dort bucaElverışsız hava koşuluna karşm gından» seçılen kent ısımlen verılecegı behrtıldı Alınan ka rarlara gore •Edırne» adı vvenlen ılk uçaktan sonra gelecek devnye motorları ıle kazazede uçaklara Kars, Sınop ve Hatay adları verılecek Yarım saat suren ve Bogazıçı ıle Marmara denızı uzerınde bır tur atan lerl arayan Demz Polısı görev uçaga havada ıken bır yonetım kurulu uyesı tarafından Ataturk plaketı çakıldı 11leri, Sıvnada kıyılannda büyük bır tehlıke atlattı Daha sonra güçlukle Karaköy'dekl Uslerıne donen gorevlıler, çevrede bulunan tıim gemı ve büyük teknelerle, telsiz ırtıbatıgirmiş olacaktır Böylece PTT Genel Mudüründen son ıle bırhkte koye aıt telefon na geçtıler Yapılan anonslarDeniz SOM şlmdiye kadar hep geriden ra konuşan Ulaştırma Baka santrahnın temelını attılar da, kajbolduklan ıhbarı yapıKultur ve Turızm Bakanı gelen haberleşme bu yöre nı PTT Teşkılâtınm atılım lan teknlerın batmış olabılece gı, tum gemı kaptan ve muret de ilk kez lleriye geçecek yıh ilan ederek 1982'de baş îlhan Evlıyaoğlu torende ANTALTA Abone satabatlarının bu konu karşısmda lattığı çahşmaların gıderek yaptığı konuşmada «Turizm yısını 6 binden 16 bıne cı tir Antalya PTT Santral ile bır şahlanış gorunumu ka sektörunun uyanık olmaları ıstendı yatınmlarım bırlikte Antalya, Burdur ve ESRARENGİZ IRAKLI'LAR... karan ve şehırlerarası fle Isparta illenni kapsayan 4 zandıgını ve bundan bu destekleyeceğız 20 yıl vade Yeşılkoy açıklarında demır mılletlerarası otomatik te telli ve 872 kanallı şehirler yuk mutluluk duydugunu be lı ucuz kredı verıyoruz Pan atmış bazı gemı ve şlleplerın lefon goruşmesını sağlayan aralarında dolaştıkları sırada yenı Antalya Otomatik Te arası yol verme otomatik hrttı tum PTT mensuplan sıyonculugun da gelışmesı fırtınaya yakalanarak, teknele lefon Santralı dun torenle santralı da hizmete girmiş nı kutlayarak Antalya tele ıçm 2 15 yatakh pansiyon fon santralıyle bırhkte yeni larada Turızm Bankası 1 tir» ri batan ve daha sonra Denız milyon lıraya kadar kredı Polısı'nce kurtarılan Iraklı 3 hızmete gırdi Gelecek hafta Doğu Bol PTT sarayını hızmete açtı klşının durumlarının şüphelı Bakanlar ve diğer proto verecektır» dedı gelerınde bazı şehırlenn de Ulaştırma Bakam Mustagorülduğü oğremldi. Hangl otomatik telefon goruşmele kol daha sonra da Kemer'e Evlıyaoğlu Turızm Sekto amaçla denJas açıldıklan sapta Ta Ayan, Kültür ve Tunzm nne açılacağını soyleyen gıderek Kızıltepe Tatıl Köyu runu oncehkle Sektorler a namayan, Abdulvahap, Tahsın Bakanı flhan Evlfyaofrlu fle rasına aldıklannı ve bu ka Müslım ıle Avnı Huseym adlı PTT Genel Mudüru Servet rar dogrultusunda alt yapjkışılenn yapılan soruşturmala Bılgi'mn katı!dı£ı torende ılk nın devletçe hazırlanması n sonucu, Emnıyet Müdürlüğü, konuşmayı PTT Genel Mu Sıyasî Şube'ye sevk edıldlkleri durü yaptı ve şunları söyust yapı ıçmde gınşımalere belırtildı. ozendıncı kolaylıklar getırıl ledimesının amaçlandığını soyGorgü taruklannca yapılan ledı «Bugün Tıirklye'nin Batı Ihbarı amnda degerlendiren De lianbul Haber Servısi Zengin ailelerin evlerıniz Polısı görevlılerj aynca, Akdeniz bölgesinl kapsamı Bakan Guney Antalya Tu ne gıderek, kendısmi vıdeoteyp satıcısı olarak tanı Raıf Akbay, Salıh Ataman, Ya na alan geniş bir sahayı tu rızm Proıesı dogrultusunda şar Kayabaşı, Mahmut Kaya, rizm telekominikasyonuna tıp yaklaşık l milyon lıra dolandıran sahtekâr yakaDunya Bankasından alınan Suat Açıkgoz, Celalettin Ağır açıyoruz. Alanya, Manavkredl ıle Kemer'de yol su, ve Naci Ağır adlı kışıleri kurPolis yetkıhlennden edınılen bılgiye"gör«, y elektnk yat lımanı kanahgat, Elmalı ve Antalya şe tardı. lan ihbarlan değerlendıren 2 Şube Dolandıncılık zasyon ve telekomınıkasyon hırleri milletler ve şehirler Bu arada aileleri tarafından sası detektıflen, sahte vıdeoteyp mumessıh Çetm alt vapı hızmetlerınin vur kaybolduklan sdjlenen, Yük arası otomatik telpfon haber Raşh'yı suçüstu ele geçırdı. Atakoy'de bır daırenm de 90 oranında tamamlandı sel özdemir, Mustafa Bayar, An leşmesine açılmaktadır Kaş kapısım çaldığı sırada yakalanan sanık yapılan sorgım sıranın ust yapıya gel met Serbest, Mehmet Musaoğlu ilçemizde de, PTT fabrikagulamasmda, Yeşılkoy, Etıler ve Levent semtlennde 25 ve Oktay Yaşlı adlı kişılerın larında Imal edilen uzak dıgını bıldırdı kıyışı dolandırdıgım ve bu kışılerden yaklaşık 1 mılde aranmalanna dün sabah ye mesafe jetonlu telefon teTorende konuşan Antal yon lıra aldıgını ıtıraf ettı nıden başlandı. Kumkapı ıl« sıs edilmiştlr. Bugün ayrıya Valısı Yılmaz Turktekın Yeşılkoy arasındakı sahıl kesıOncehkle sosyetenin zengin aılelerını sectlğını bede Antalya'nm bacalarınmınde teknelerl ile sürüklene ca Kemer'de yapımına bas Iırten sahte mümessıl 'Onlara benım aldığım para dan sanyi dumanı değıl, rek kaybolduklan öne surülen lanacak Kızıltepe Tatil Kd hoymazdı» dedi. Polis yetkılileri, halen gözaltında buBOZ konusu kışılenn, çevrede yünün santral ve PTT bina Tunzm Ulaştırma, ve Bayın lunan sanıkla ilgili soruşturmanın dennleştınlerek bulunan tekne, Şıtep ve gemı sının temelini atıyoruz. Ta dırhk hızmetlerınin yogunsurduruldülrünü bıldırdı. lerce kurtanlmış olabıleceğı de til köyü bitmeden telekomllaştırılması ıle turızm hedef gozonünde tutuluyor. nikasyon şebekesi hizmete ledığını soyledı. w Istanbullu dolmuscular zamdan önce zam yaptı stanbul lu dolmuşçular yuzde 65 zam ıstıyorlar 4 5 yıl oncenın tak sı ucretlerını artık en ya kın meçafa ıçjn ındı bın dı parası olarak odemeye başlayacagiz galıba Dolmuş şoforleruıin za ten kendı başlanna behr ledıklen tarıfelere bır de 1 yenı zam eklenırse Kara koy Beyazıt dolmuşlan duraktan kalktıklarında Cağaloğlu geçış olduğu ıçın 30 TL olan aynı ucretı ahyorlar Duraktan kalkmayan dolmuşiar ıse Karakoy . Cağaloğlu ve CagaJoglu Karakov ıçm 25 TL almaları gerekırken 30 TL ahyorlar Bu arada aynı mesafe içın 25 hatta 20 TL ahp «Bu mesafenın hakkı budur fazlası haramdır» dıyen şoforler de çıkmıyor değıl Bır de Kadıköy yakasınm açıkgöz şoforleri var. Altıyol'dan Goztepe yolcusu doldurup Göztepe'den ileri gıtmek Isteyenlere, «Bana ne, ben GÖz tepe'ye kadar dedım Burada yolcu indirip yenl yolcu alırım. Daha ileri gitmek isteyenler yeni bin miş gibi 20 30 lira daha verirler» dıyebılıyorlar Boylece tarıfede 35 lıra olan Şaşkmbakkal ve Su adıye ucretmız 50 60 lıraya çıkmış oluyor Ne demelı Her dolmuşa bir Beledıye memuru bmemez ya THY nın yeni uçağı Emekii maası ne kadar sürede bağlanır? oşkun Çatalbaş Sanayı ve Tehnolon Bakanlıgında muşavır olarak çahşırken 28 şubatta erken emeklıye sevkedıldı O gunlerde maaşlann çofe kısa surede baglanacağı açıklanmıştı Çatalbaş da, alacağı rrv hesapladı ve bır takım planlar yaptı Cıttı, Iskenderun'a yerleştı Yerleştı ya, maaş bır turlu bağlanamadı Kısa arahklarla Ankara'ya gelerek durumu soran Çatalbaş'a «Dosyoyı şurava gonde dık», «Suroyo gonderdık», «şu aşamada» falan denıldı Ama maaş yıne baglanamadı Çatalbaş uç çocuklu bır aıle babası 4 ay geçtı, hazıran ayı oldu, hâlâ maaşını alamadı Anlaşılan dosyanın bır odadan obur odaya geçışı 45 gun alıyor Dosyanın nerede olduğunu bulmak sorun degıl, ama maaş nerede? C Güney kentleri otomatik telefonla donatıldı nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıınııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııı^ Bir mılyon lira dolandıran sahte video satıcısı yakalandı ÇAMLICA 1982 ııııiüinniHiııııııııııııııııııı^ "Yayık yaydım kolum şişti,, ğretmenlerın polıtliadan nasıl arındırılacağını merak edip duruyorduk. Bır dısıplin kurulu kararı geç tl elimize. Karar, tarıh boyunca politikadan arındırma operasyonları yaşayan toplumlardan blri olduğumuz içln hiç gariblmize gltmedl. Milll Eğitlm Bakanı Hasan Sağlam'ın dırektıflerl dogrultusunda ça lışan Ordu ll Mıllı Egitım Müdürlüğü Dısıplın Kurulu bakın bu Işi nasıl yapmış, once Golkoy Damarlı Ortaokulu Fran sızca oğretmeni Oğruz Selicl sanık sandalyesine oturtulmuş. Sonra, 26 nlsan 1982 tarlh ve 403 numaralı DısipUn Kurulu kararına Oguz Selıcınln suçu aynen şoyle yazılmış «Derslerinde ve çevresinde (seçenek, anımsanıak, sakınca, yanıt, kanıt, olanak, olasıhk) gibi sozleri sık sık kullandığı, Buna ise çoğunluk ogrencılerin karşı çıktığı, karşı çıkan ogrencilerden Irfan Çelenk ıle Eadir Coşkun'a sanık Oğuz Selici'nin daha on ce CHP yanlısı olduğunu açıkça soylediği, Ayrıca Oğuz Selici okul kâtibesi Sabahat Gungör, elinde yayık olduğu halde komşuya giderken (yayık yaydım / kolum şişti / kolumdan kol bağım duştu) li dıyerek laf attığı, Daha sonra durumun okul odasında soz konusu edildığinde yine Oğuz Selici'nin kâtibe Sa bahat Gungor'e (senin ağzını yırtarım) diye soylediği.» Milli Eğitim Bakanhğı Ordu llı Dısiplın Kurulu boyleslne suçları i§ lemekte tereddüd etmeyen Fransızca oğretmeni ıçın hemen karar ver meyerek adaletlı bır dav ranış ornegı de gostermış, Sanık Oguz Selici'nin «657 sayılı devlet me murları yasasının 130'un cu maddesi gereğınce ka rarın tebhğinden itibaren 10 günlük bir süre içınde savunmasını vermesinı» istemış. «Seçenek, olanak, anımsamak» gıbı sozcükle rı kullanamarın mutlaka yargılanmalan gerek tıgıne bız de ınanıyoruz. Ancak gozden kaçan bır durum var Valı Yardımcısı M. Ha lef Çevrioğlu, Mılli Eğıtım Müdür Vekıll Turhan Yegin, llkoğretim Müfettışı A.Adnan Kuzu, îlkoğretim Müdürü Gursel Yıldırım, Endüstrl Meslek Lısesl Müdürü Necati Altınordu, Merkez Ortaokulu Müdür Ve kıll Cemalettin Gulseren ve Cumhurıyet llkokulu Müdürü Tank Ka ya'da suçlu durumdalar. Altmda imzaları bulunan Disiplin Kurulu karar metnlnde «657 sa yılı devlet memurlan Kanunu>na «657 sayılı yasa» denilmesme goz yummuşlar. Bu yonetıcılerm belli bir politlkanm ürünü olduğundan şüphe edılme yen oztürkçe sozcük kul lanmalan cezasız mı kalacak? ögretmenler politikadan arındırılacak, memurlar arındırıl mıyacak mı? ÎNSANLAJ2 G.2L. O6REN.NCE JOJŞLAR 5dyLED. DıVORLAR DA KİMKİME ğer erkek o/t/rso., VELI DEL1RDIN Mi 5EN I OIYE fei MÜ^TAfA ) / H A H A MISTIK, Behic AK DÜN AMA BUGÜN GİBI = dur guz.eUm... t bır dünya senı beklıyor... Almaaaa . Kilosu on liraya almaaaa . Beyhude bağırma evladım, zaten bizim mahallede Hmsu alamaz!... (Necmi Rıza 1949)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog