Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 EKONOM! 30 HAZİRAN 1982 GÜNÜNAYNASI llaca yüzde 3550 arasında zam geliyor Ekonoml Servisl îlaç üreten fırmalarm ilaç nyatlanna zam yapılması fçin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı'na yaptıkları baş vurunun olumlu karşılandığı ve fiyatlarm % 3550 ara sında zam görmesi konu sundaki çahşmalann sonuçlandmlmak Uzere olduğu öğ renıldl. İlaç tşverenlerı Sendıkası aracılığıyla Bakanlıga yapılan başvuruda ilaç tıyatlartnın en son zam gördügi* 1981 ekimmde ABD Dolarımn 123 lira oldugunu vurgulayarak, o tanhten bu yana Dolann sürekll artış gdstermesfvle, btiyük ölçüde ithal malı hammaddelerın fcullamldığı Uaç mallyetlerınin önemll oranda arttığı bildirildl TUrkiye'de çeşitli farmasötık blçimleriyle 3 blnm Uzennde llac olduğunu belırten yetkililer, geçen ekim de zam goren 423 ilaca karşı lık, yeni fıyat düzenlemesi nın çok daha fazla sayıda ilacı kapsayacağım kaydettller EKONOMİDE Temmuz bankacılığı 2. yılını dolduruyer Akbank Genel Müdürü Belli: Vadeli mevduatın payı iki yılda 9 yüzde 20 'den yüzde 53 e yükseldi Ekonomi Servisi «Tem muz bankacılığı»nm uygu lanmaya başladığı 1980 yılı temmuzundan ıçınde bulun duğumuz haziran ayının ll'ıne kadar geçen yaklaşık ikl yıllık sürede bankalardaki toplam mevduat uç kattan fazla artarak 1 trılyon R41 milyar liraya en şirken tasarruf mevduatmdaki artış daha da hızlı oldu Tnlyonu aşan tasarruf mevduatı ıki yılda 824 milyar lıralık artış gosterdı Tasarruf mevduatmdaki siçramanın asıl kaynağım ise vadeli mevduatla vade h mevduatın bir turü sayılan mevduat sertifikalan oluşturdu. «Temmuz bankacı lığı» öncesinde 98 milyar li ra dolayında olan bankalardaki vadeJı mevduat ikı yıllık sürede sekiz kattan fazla artarak 864 milvar lirayı buldu «Temmuz bankacılıgı» oncesmde kullanıl mayan mevduat sertifikalan toplamı ise 11 hazıran 1982 de 220 milyar lıralık bır bu yükluğe erişerek vadelı mevduat içınde önemlı pay aldı Vadeli mevduatta artan faız oranlarına paralel olarak meydana jşrelen bu bu yuk artışa karşm vadesiz mevduat türlenndekı artışlar ise sınırlı kaldı Yuzde 5 brüt faiz verilen vadesiz tasarruf mevduatı İki yıl ıçınde yalnızca yüzde 36 ar tarak 220 milyar liraya ula şirken resmen faız uygulan mayan tican mevduatta ise yuzde 100'e yaklaşan bır ar tış goruldu Bu gelişmeler sonucunda ceşitli mevduat turlertnin toplam mevduat icindeki pav larında da onemh degişme ler mevdana gpldi 1980 tem muzunda vadeli mevduatın toplam mevduat ıçındeki pa vr %20'nın altmrlavken bu pay 1982 hariranında %53'e vaklaştı Vadesız taiarruf mevdnatmın pavı %33'lerden %Tî'e gerılerken tican mevduatın oayi da %37'den "^92've duştu "Banker aracılığıyla sertîfika sattırmadık 1*) Ekonoml Servisi Akbank Genel Müdürü Hamit Belli banker aracılığıyla mevduat sertlflkası sattirmadıklarmı soyledi Belll'nin açıklaması şoyleHer şeyden evvel lşaret edeyim kl, Akbank clddl ve büvük bir banka olmanın şuuru lçinde, banker aracılıftı İle sertifika sattırmamis tır Bilâkls Akbank. bankerler aracıhgı 11e sattınlacak ^ertifikalann çeşitli yönlerdpn tPİSfİQi gfie zara'ara yolaçacağını dığer araftan b3n^>'•ılık sPktnrflnde ett Renkli TV fiyatlannın gözden geçirilmesi istendi ANKARA. (THA) Merkezi îstanbul'da bulunan Elektnkli Cihaz îmalatçılan Dernegi yöneticileri, Sanavi Bakanı Mehmet Turgut'a, te1exle başvurarak «renfeI» televızyon fiyatlannın bır kez daha gözden geçırilmesinU lstedıler Söz konusu yazıda, «7975 enflasyonundan sonra TV üreticılennın güç duruma düştukleri, son zamanlarda da sıyah beyaz televizyon satışlarının azal dığı belirtlldl» Renkli televizyon üretiminin sanayinin diğer kollanna etkisinin büyük oldugu bu yüzden konuya gereken önemin verilmesi gerektiği kaydedndi Sa nayi Bakanı Mehmet Turgut ise konuyla ilgill olarak yaptığı açıklamada. »renkli televizyon hakkındaki son sözünü söylediğıni' bildirdL Bankalardaki Mevduat (Milyar TL.) Temmuz'8O TOPLAM M 498,2 TASARRUF M 260,3 Vadeli 98,2 Vadesiz 162,1 TİCARÎ M 184,1 DÎÖFB M 53,8 I Pay 11 % 100,0 52,2 19,7 32,5 36,9 10 9 Haziran 82 Pay Artış 1 640,8 1084,1 R64,0 220,1 365,4 191,4 % 100,0 66,1 52,7 13,4 22,2 11,8 % oranı 229 316 782 36 98 254 kuntuler yaratacağını, boyle bir durumun İse ekonnBu arada bu yılin ılk bea mlmize menfi tesirler getibucuk avmdaH vadeli mev duat artis hı^ının vü7de 54 ohrak KPrçeklesti&i ve geçpn vı'tn esdön»rnındeki Ekonoml Servisi Maliyuzde 77'lik arttşın bır hayye Bakaniıgı'nın 16 kasım lı gensınde kaldıĞ'i görülu 1981 tarihll tebllği. son 2 yor Bu olgu da vadeli mev bankalararası toplantılarduat artışıyla btr yandan da alınan kararlar ve Merpaçal fon maliyetleri artan kez Bankası'nın sıkı denediger yandan yeni Imkan tlm yapacagı yolundaki ulara kavuşan bankalan ye yarılarına karşın bazı banniden düşünmeye zorlukerlik kuruluşlarının hâlâ vor. receğınl her türiü vasıtayla devamlı bır şekılde halkımua duyurmuştur Akbank şubelennde sertl fika satışlanna devam edll mektedlr Akbank mudileri nın sertıflkalannın ana para ve faızlerınl vadelerinde kendi oz iaynaklarmdan muntazam bır şekilde odetnektedır Hatta, Akbank, gereklrse mudılerinın ana paralarını vadesinden evvel de karşılamaktadır Son şelcli ile tecelli etmemesinl Içten diledigim hadi seler, bu konuda güvencenin tasarruflarda yegâne dayanak olduğunu bir kere daha ortaya koymugtur. Bankerler hâlâ sertifika satıyor gazete tlanlarıyla mevduat sertiflkası pazarladıkları dlkkati çekiyor Dün bır büyük gazetede yer alan ilanlarla FÎBAN, MEBAN, SERPA adlı bankerlık kuruluşlarının mevduat sertlfikası pazarladık ları duyuruldu Demir çelik zammı teneke fiyailanna yansıyacak ' İZMİR, (THA) Erefc lî Demir Çelik'm teneke fıyatına yüzde 10 oranın da yaptığı zammın, tene ke kutu ve anıbalai fıyat lannın yüzde 6 oranında srtmasma neden olacağı açıklandı BOTAŞ teneke kutu ve ambalai fabrîkası genel mudürü Erdal Barkay konu 11e ilgili oîgrak yaptıgı acıklamada fabnkalannın Türkiye ihtıvacınm yüzde 80' ini karşıladıgını hatırlattı Barkay, üretimlennin yuzde 60'mın teneke üretiml olduguna dikkat cekerek «EreftH zamansız zam yapmıştır. Zamlar fl yatlanmızın yüzde 6 oranmda artmasına neden olacak» dedi. Işadamlarımıza, sanayicilerimize ve ticari kuruluşlarımıza Uluslararası'ndan duyurulur: ANKARA (THA) Mayıs ayı ihracatının 400 nîilyon dolann uzennde gerçekleşmesınin beklendıği kesın rakamuı hafta sonunda ortaya çıkacagı öğrenlldl. Tioaret Bakanlığından eciırulen bilgilere göre, mayıs ayı lhracatı ilk belirlenen rakamla 400 milyon dolar oldu. Devlet Istatıstlk Enstitüsüne sınır kapılanndakl bılgilerin tamamının hatta başından itibaren geldiği ve değerlendirmeye aündığı fcaydedildl. Mayıs ayı ihracatı 400 milyon dolar dUzeyinde gerçekleştlğl takdirde geoan yılın aynı ayının 294.3 milyon dolar olan rakamına göre 106 milyon dolar ve yüzde 36 oranında daha fazla olarak gerçekleşecek. Mayıs rakamıyla blrlikte beş aylık ihracat rakamı 2 milyar 105 milyon dolan bulacak, Buna göre kumulatif toplama göre bu yılın ooakmayıs döneml ihracatı geçen yılın eş dönemindft gerçekleşen 1 milyar 631 milyon dolarlık rakama göre yUzde 29 oranında daha fazla olacak ocakmayıs dönemı ihracatnun aylara göre dağılınu şoyle oluyor. (Mayıs 1982 rakamı geçid). Aylat 1981 1982 Büyume Yüzdesl Ocak 410.6 446.1 8.6 Şubat 3063 410,1 33.7 Mart 304.2 447.3 47.0 Nlsan 3164) 302.1 27.2 Mayıs 294.3 400 0 36 0 Toplam: 16317 21055 29.0 Ihracat 2 milyar doîan aştı Japonya, Araplara Amerikan buğdayı satmak istiyor Ekonotni Servisi Japon flrmalarının ABD bugdayını Arap ülkelerine satması konusunda ABD ile Japonya arasmda görüşmeler yapıldığı açıklandı. ABD ile politik Uişkllerl zayıf olan îran, Suriye ve Libya gibl Ulkelere gelecek üç yılda yapılması düşünülen ihracat 750 milyon do lar değerinde 3 milyon ton buğdaydan oluşuyor. Gorüşmelerde ele alınan plana göre Japon firmalan, ABD bugdayını Japon bankalarımn vere ceği düşük falzli krediler le satın alıp, Arap ülkelerine satacaklar. Japon bankalarımn alıcı devlet lere de kredi vermesi düşünülüyor. Bugünlerde iç ve dış krediye jfatiyacınız var mı? *fiBanka, her zaman ve her durumda müşterilerine .hizmet verebilmeli, önların ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. ^ Uluslararası gibi... Uluslararası, vli. Vergi muafiyefi için 1500 vakıf basvuruda bulundu m ANKARA (a*.) Vergi muafiyetmden yararlanmak içln Malıye akanlığına bin 500 vakfın başvuruda bulunduğu öğrenıldi. Yetkihler, bu vakıflardan 56'sına vergi muafiyetı verilebıldiğını ve burüardan 10'unun istenen düzeyde çalışmalarda bulunduklannın belirlendiğıni bildirdUer. Vakıflara sağlanacak vergi muafiyeti konusunda yenı düzenlemelere gidildığıni belırten yetkililer, parasal varlıklan 30 milyonu bulanlara vergi bağışıklığı tanınacağını sözlerine eklediler. ağırlaşan yatınm ve işletme şarttarıfida kuruluşlarm ıhtıyaçlarımn da arttığım bılmektedir. Ve Uluslararası, her türlu ıç ye dış krediye artarak duyulan ıhtıyacı her zamanki gıbi bugun de karşılayacak ımkânlara sahip olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Uluslararası, yalnız mevcut müşterilerine değıJ yenı müşterilerine d e her turlu hızmetı verebılme ımkânma nasıl sahıp olmuştur? Uluslararası, dunya çapmda bankacılık yapmanın avantajlarma sahıptır. ^^Uluslararası, • r=?^ her zaman ıhtiyatlı davrandığından, dısponibilitesini kanuni oranların da tıstunde futagelmişür. Uluslararası, tıcan mevduatı tasarruf mevduatmdan daha fazla olan tek bankadır. Uluslararası, ımkânlarmı ühüyaç sahıplerınm emrme sunmaktan kıvanç duyar. Serbest tiearet bölgeleri paneli yann baslıyor ÎSTANUL (UBA) tstanbul Bankası Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nce düzenlenen «Bahar Oonemi Panelleri» nin UçüncusU «Serbest Tıcaret Bölgeleri ve Kıyı Bankacıhgı Paneli» yarın Sheraton otelı balo salonunda yapılacak. îstanbul Bankası TAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Özer Çiller'in yöneteceği panele, Bogazıçı Üniversıtesl Ekonomi Bolümü Başkanı Prof. Dr. Tansu O. Çıller, Motorlu Araçlar Tiearet AŞ Genel Müdürü A Aydın Dündar, Istanbul Tıcaret Odası Yonetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu va Istanbul Üniversitesi îktisat Fakültesi öğretim uyesi Prol. Dr. Erol Manisalı kaülacak. «»• * • DCMZ.KURLAR Alış 164.00 167.10 9 41 66,30 3 49 1916 23 89 59.95 26.75 77,39 11.77 63,91 126.49 569.54 2619 283 06 47 83 Dövlzin Canrt uovız Satış 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilinl 1 BJUman Markı 1 Belçika Frangı 1 Darumarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florıni 1 İsveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 îtalyan Ureti 100 Jspon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1673 170.44 960 67 63 3 56 19.54 24.37 61.15 27.29 78.94 12X)1 65.19 129.02 580,93 26.71 288,72 48.79 164X10 158.75 9.41 66 30 EPEKTIP Alış Satı» 332 19.16 23 89 59 95 26.75 77.39 11.18 60.71 120.17 541.06 24.88 283.06 45.44 1 Sterlin 1 S <\rabistan BiyaU : 168^2 172.11 9 69 68.29 3.59 19.73 24.61 61.75 27.55 79.71 12.12 65 83 13028 586.63 26.98 291.55 49.26 Uluslararası'nm disponıbılıte durumu 12 12 9 14 11 2 1982 Cuma* 3 1982 Cuma 4 1982Cuma S 1982 Cuma 61982 Cuma M8 21 % 18 61 •ÎİS53 %1S46 «16 81 * Kanunun ongorduğü uzere her ayın ıkıncı cuma gunundeki disponıbılıte oranları ULUSLARARASI bir dünya bankasıdır. HCISFVİNPOLAT Rahcekapı Şubesı Mudurü f mınönu lstanbul Tel 23<SS9Telrks 22 722ıbb»ir NFCATI DOI UORMAN İ7mır Mrrkn Subesı Müdürü Cumhunyet Bulvan 41 Izmır Tel 13 25 21 Ttlfks 52 3O6ıbıztr I EMI BAŞGUT Taksım Şubesı Mudünl Abdülhakhamıt Cad 2Taksım tıtanbul Tel 45 53 49 Teleks 23 7S2 ıM« tr ONDİRSARIGUL Sanayı Sltesı Şubeaı Mudüm 2A16Sok No 4 Menınlı lzmır Tet 16 41 50 SAlTBll&l Kadıkriy Şubesı MOduru All yol Kadıköy Istanbul j 23 7Mıbltalr KAZIMSÜRMrN Adana Merkez Şubesı Muduru AtatUrkCad MI Sok No 2 Adaıu Tel 17 923Teleks 62 27Sıbadtr 3« x? Gümüş GÛMC SFMTLAPI^ 19»5 ]11700 ]12500 1770 1700 3800 CFMtl AK>Ü7LÜ Kt«k8v Merke: Şubesı Mıldunı ItırWaar<*d T. 33 Karıköv Istanbul 7e <4 5iJ4 l e e OOUZ t RKA\ Ankara Merkez !>ubesı Muduru Izmır Cad 26 2R Kıcılay Ankara Tel !8 7S74Trlcks 42G93ıb«rlr FRKANSmR Şışlı itubesı Mud ınj Halaskarnatı (. »d 336 1 ijısh litanbul lel J Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bllezllı / 29 Haziran 11650 12000 1765 1600 3600 as ıtıazıranıa tarR 50 lira arttı Fark y o k 5 lira artta Fark y o k Fark y o k Al ISrDAI ÜNAI Bursa \terkez Şubesı Müduru YesılCad No 24 A Bursa Tel 24O34Teleks 32 154ıbbutr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog