Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 30 HAZİRAN 1982 televizyon 19.50 İFTARA DOĞRU Kur'anı Kerim Ali îmran Stfresi 19 ayeüeri HaTız Fik ret Latifoğlu okuyor. Ayetlerin Turkçe açıklamasından sonra programda Kayseri Yük. îslam Enstitüsü öğretim üyelerinden Dr. Vehbi Ecer'in iyilikte yanşmak konusunda bir sohbetl yer alıyor, program ilâhilerle devam ediyor. Hadislerden ögütler programın son bâlümünü oluşturacak. IflSLİÛ. "Ulkemizde sanat olgusunu öğrenmeye îstanbuî ^gşfIVCTM Tülin Ayta Bodrum'da sergi açıyor istekli büyük bir kitle potansiyeli var,, Sanat Servisi Tülın Ayta, îstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Dekoratıf Sanatîar rakültesinde öğrefım üyelıği yapıyor. Ayrıra kısisel sanat atelyesinde sürdürdüğü sanatsal çahşmalan var. tlk kişisel sergisini Nişantaşı'ndaki BiZe Sanat Galerisi'nde açan, ilk olarak da Ankara'daki TUrkAlman Kültür Derneği'nde karma sergiye katılan Doç. Dr. Tülin Ayta bu kez çalışmalannı Bodrum Sualtı Arkeoloji Mü zesi Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde sunmaya başlıyor. Seramik çalısmaları 13 temmuza ka dar görülebilecek Tülin Ayta, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. «Sergide yer alan çalışmalannızı anlatır mısınız?.» Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi «Haluk Elbe Sanat Gale risi»nde sergilenecek olan yapıtlarım son üç yıl içinde ger DÜZENLt EĞtTİM Doç. ©r. Tülin Ayta: «ToplumJann, mesçekleştirdiğim çalışmaların bir lek eğitimi dısında, blllm, kttltür ve sanat alanlannda eğitllmebölümünden oluşmaktadır. Bi lerl devletin oldugu kadar etkin yayın organlarınm da düıenll lindiği gibi, sanatsal çalışmave siirekli eğitim planlamasına bağlıdır.» lar yapan kişilerin yapıtlanna topluca bakjldıgında bunların gusu mudur bilmiyorum, son oluşum süreçleri içinde farklı tammlayabileceğim bir olgu da iki yılda db'rt kişisel sergl düö'zellıkler gösterdiği, öz ve bı gerçekleşmektedir. îşte bu ol «enledim. Beşinci sergim açıçim itibarıyle farklı içerikler gunun kendimce inandığım dof lıyor. 1982 yılı bitmeden önce taşıdığı görulür. Dogaldır ki, rultuda varoluşunu sezinledi de yurt dışmda gerçekleştırkışıler yaşam süreci içinde ğimden bu yana yapıtlarımı ser mek istedığim altmcı serguni kendi iç ve dış dünyalarının giliyorum. Bu süre içinde, yani hazırlamaktayun. Bodrum serbirtakım etkimelerine maruz son üç yılda iki yüz kadar ye gimde ise galerinin mekân olakalmaktadır. Bu etkimeler ba ni yepyeni biçim ortaya çıktı. naklanna gore altmış kadar zen belirsız bazen de oldukça Öyle ki, bu biçimlerden bin yapıtım sergilenecek. belirgin ve etkili bir biçimde lercesini, birbirlerinin tıpatıp sanatçımn yapıtlanna yansı aynılanm, benzerlerini, benzeş «Etkflendiğinte, yararlandı maktadır. Bu olguya sanatçımn meyenlerini, birbiriyle bütün ğınu ustalar?» leşenleri gerçekleştirmek istiöz varlığında olup bitenlerin Çağdaş sanatın ustalannbir grafiği olarak da bakabüi yordum. Ancak buna zaman riz. Bu grafik zaman içinde yetmiyor. Beni sanat ortamma dan etkilendiğimi söyleyemeye duşmeler ya da yükselmeler hazırlayan ve eğiten değerli ho ceğim. Daha doğrusu, hayrangösterebildigi gibi bir paralel cam Prof. Sabri Berkel'i he lıkla izlediğım çağdaş sanatçılik doğrultusunda da sürüp gi men her gün ve her çalışmam lardan etkilenme duşüncesımn debılir. Bu perspektif içinde da anımsanm: Biz öğrenclleri uzağında kalmak ısterim daıbir doğerlendirme yapılırsa, elı ne daima «Günde yirmibeş saat ma. Çünkü, msan doğası gereme ilk kez seramik hamuru çalışmalısunz» derdi. Çünkü, ği, farketmeden de olsa beğen çabalıyor. alışımdan bu güne kadar geçen sanat ürününün oluşumu, kişi diğine benzemeye yırmi ıki yıllık süre içinde ara sel yeteneklerin yamsıra son Bense bu gibi benzeşmelerın lıksız sürdürdüğüm çalışmala suz bir çalışma gücü, araştır dışmda, yalnız benden olam rım arasında kendiliginden bır ma, bilgî, gözlem, sezgi ve uy bulmaya çalışıyorum. Ancak, takım gruplaşmalar oluştu. gulamada g^elişmiş bir el ve tümüyle Rönesans sanatından Şüphesiz, bu gruplaşmalar ara göz becerisi gerektiriyordu. Bü etkilendiğimi söylemeden geçesındaki bazı yapı Özellikleri bır tün bunlann gerçekleşmesi için meyeceğım. Rönesans sanatınbirine yakm ya da birbirinin bazen günde otuz saat çalıştı da berşeyl sonsuz bir gerçeklik içinde gibi gdrünmekteyse aynısıdır. Ancak, gruplar ara ğımı düşünürüm de yine de de, bu aldatıcı duygunun altın smdaki biçimsel farklılaşmalar zaman gerçekleştirmek lstedik da tüm ögelerin gerçeküstü artarken, biçimlerin öznel ya lerimin tersine büyür. Yani, da bir doğaya sahip olduğunu şaş pılarında da birtakım farklılaş ha çok ve daha basırılı olam kuüıkla gördüm. tşte dünyamı malar ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekleştirmek istedikçe za zın ve onun ıçindekı bılinen na bir anlamda sanatçımn du mamn hep daraldığım, gide ve bilinmeyen tüm varlıkların yarlılığınm zaman içinde yön rek, artık vakit kalmadıgını, bu gerçeküstü doğası beni büdeğiştırmesi de diyebiliriz. Sa belki bir gün sonra bepsinin yük ölçüde etkiledi. înamyonınm bu değişmelerin yanısıra, biteceğini düşünür ve bir çeşit rum ki, sanat eseri, pek çok sanatçınm olgunlaşmssı olarak telaşa kapılınm. Bu telas duy kimsenin sandlgimH* aksine sanatçı diye adlandınlan klşi tarafından keşfedilmiş bir nesne, bır gorüntu, bir ses ya da sozcukler dızısı değildır; ama, ınsanın içinde yaşadığı yakın ve uzak çevrenin gerçekçi bır tammı, duygusal dünyanın dışa vurumu ile bu ögelerin kişisel ya da kollektif birer yorumudur. îşte buna göre ben de, yaşamın her kesitınde için de bulunduğumuz baküan ama görülmeyen, dokunulan ancak hıssedılmeyen bır takım olgular dızısinj kişisel ve ümverseı gorüşlerım, kültürum, eğitimim ve duyularımın perspektifı içinde özgıin bir biçim de yansıtmayı ve yalnız benım olam vermeyı amaçlıyorum. «Günümüz seramik sanatı ile izleyici arasındaki illşkiyi nasıl açıkiıyorsunuz?» Gunumuz sanatı ile izleyici ılışkisme iki ayn açıdan ba kabilirız: Ulkemizde ve yabancı ülkelerde. Sanat olgusu nasıl belirli bir yaratı, kültür ve eğitim gi bi ögelerin sentezi sonucu orta ya çıkmaktaysa; izleyicinin bu olgu karşısmdakı tutumu da onun aynı öğelerle fcsçhızatlan dırılmasına bağlıdır. Buna göre, toplumsal yapı ve genel kultur üe toplu beğenı duzeyı ızleyıcının bu alanda gelışmesı nı sağlayacak şekılde gelıştınlmiyorsa, ondan fazla birşey beüamek haksızlık olur. Toplumların, meslek eğıtınıi dışın da, bılım, kültür ve sanat alanlarmda eğitilmeleri ise dev letin olduğu kadar etkin yayın organlarının da düzenli ve surelı eğitim planlamasına bağlıdır. Ulkemizde ise sanat olgusunu lanlamaya, değerlendirmeye ve öğrenmeye gerçekten is teklı buyük bır kitle potansiye ll vardır. Ancak, bu kitle potansıyelini gereği gıbı eğiterek sanat ve sanatçı ile kendi arasmda gorsel ve duyusal iletışimı kurmasına yardımcı olacak eğıtsel organlar yetersizdir. Ba zı kesimlerde ise henüz kurulmamıştır. Gelişmış ülkelerde ise durum tabıi kı daha farküdır. Burada, toplumun bireyterı henüz pek küçük yaşlarda, daha okuyup yazmasını öğren meden sanatsal olguyla karşılaştırılmakta ve bu bireyler yetişkin olana dek duyulanm eğitmesinı, yaşamm estetiksel mimarisıni kurmayı öğrenmek tedırler. Bu bireyler arasmdan yetışen sanatçılarla, sanat izleyicileri arasındaki düşünsel iletişim ise yaşamın henüz ilk basamaklarmdan başlayarak oluşturulmaktadır. 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 KORUNMAYA MUHTAÇ COCUKLAR VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Programda kurumun kuruluş yıldönümü neüeniyle Tur Mye'de korunmaya muhtaç çocuklar konusunda yapılan çahşmalar, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kuruluşu. amaa, faaliyetleri bu faaliyetlerin gerçekleştirildıği tesisler, 28 nisan 1982 tarihinde Çocuk Esirgeme Kurumu' nun düzenlediği sempozyumda konuya ilişkin ?apılan değerlendirmeler ve korunmaya muhtaç çocuklara götürulmesi gereken hizmetler konu almıyor. urulduğu günden bu yana on yıllık süre içinde hem özgün bir müzik yorumuna ulaşmış, hem de ulusal kültürün bir ögesi olan Türk Müziği'ne bilimsel yaklaşımıyla farklı bir bakış açısı getirmiş bulunan Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü (BÜTMK) festivaldeki ilk konserıni veriyor. Daha once katıldığı 8. ve 9. îstanbul Festivali'nde Ruhi Ayangil yönetimlnde Mutlu Torun, Yalçın Tura, Selahattin Içli, Fırat Kızıltuğ gibi çağ daş Türk müziği bestecilerinin eserlerini de İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileriyle birlikte seslendirmişti. BÜTMK 10. Uluslararası tstanbul Festivali'n de de yaşadığı donemi devlet adamı olarak büyük ölçüde etkilemiş olan ŞairBesteci III. Selim'in eserleri ve yagamından oluşan bir gösteriyle yer alacak. Konseri Mahmut Abra yönetıyor. (Divan Edebiyatı Müzesi saat 21.30, fiyatlar: 500 TL) Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Korosu K 21.35 RAMAZAN GELENEKLERİMİZ Programda, iftarla sahur arasında kadınlann ve erkeklerin aralanndaki eğlencelerden örnekler veriliyor. 22.25 GAZETECİLER » Dizinin bu bölümünün adı *Skandah. Eyalet seçlmlerin de Korvin adındaki senatör aleyhine kampanya başlatılır. Korvin'in gövde gösterisi ve yatınmlannı ormanın bulunduğu yere yaptığmdan ağaç katliamma karşı çıkıl ması Korvin'i zor duruma sokar. Lou, Rossi, Korvin'in peşini bırakmazlar. Huzur evlerinden kazanç sağlanma smın ortaya çıkmasıyla gazeteye baskı yoluyla durumu lehine çevirmeye çalışır. 23.10 HABERLER 23.15 KAPANIŞ radyo fağı, 11.00 Kadınlar Topluluğu, 11.30 Müzik, 11.45 Tür küler, 12.00 Dunya Folkloru, 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker 12.20 Şarkılar, 1140 Türküvanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı ler, 13.00 Haberler, 13.15 sa Haberler, 06.02 Bölgesel Saz Eserlerl, 13.30 Müzik, Yayın, 06.30 Köye Haberler, 14.00 Türküler, 14.30 Yabsn06.40 Günaydın, 07.30 Haber cı Dil öğrenelün, 15.30 Oda ' ler, 07.40 Günün îçinden (11 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Müziği, 16.00 Musikimizde Ünlü Eserler, 16.20 Arkası Arkası Yarın, 10.22 Bölgesel Yarm, 16.40 Öyküler ve TürYayın, 11.00 Kısa Haberler, küler, 17.00 Oiayların îçin11.05 Müzik, 11.20 Türküler, den, 17.30 Çeşitli Sololar, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Ha 18.00 Erzurum Eadyosu berler, 12.10 Öğle Üzeri, 13. 00 Haberler, 13.15 Müzik, 13. Türk Halk Müziği Topluluğu, 18.30 Biltaı Dergisl, 18.50 30 Bölgesel Yayın, 14.45 öğÇocuklar Şarkı Söylüyor, leden Sonra (2), 16.00 Kısa 19.00 Solistler Geçidi, 19.30 Haberler, 16.05 Türküler, 16. Müzik, 19.50 Türküler, 20.15 20 Şarkılar, 16.40 Müzik, 17. Şarkılar, 20.45 Muzık, 21.00 00 Olaylarm îçınden, 17.30 01.00 TRT I ile Ortak YaFasıl, 18.00 Kısa Haberler, yın, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkıs», 18. 23 21 00 Bolgesel Yayın ve İftar Programları (3), 21.0001.00 TRT II ıle Ortak Ya07.00 Açılış, 07.02 Güne yın, 21.00 HaberJer, 21.30 Başl&rken, 08.00 Sabah Kon Şarkılar, 22.00 Kısa Haberseri, 09.00 Türkçe Haberler, ler, 22.05 Türküler, 22.20 Kti 09.03 Müzik, 09.30 Crasaders çük Konser, 22.40 Şarkılar, Topluluğu, 10.00 MÜzik, 11. 23.00 Haberler, 23.15 Gece00 Öğleye Doğru, 12.00 Hanın îçinden, 01.00 Program berler, 12.12 Diskoteğlmizve Kapanış, 01.05 • 05.00 Ge den, 13.00 Konser Saati, 14. ce Yansı, (02.00 03.3O Sa30 Caz, 15.00 MUzikli Dakilıur Programı). kalar, 16.00 GUnün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Içın, 18.00 Haftanın Topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 07.00 AÇiUş, 07.02 SolistBır Konser, 20.45 MUzik, 21. lerden Seçmsler, 07.30 Ha1 0 Müzikde 20. Yüzyü, 21.45 1 berler, 07.40 Türküler, 08. Saz Eserleri, 22.00 Haberler, 00 Müzik, 09.00 Şarkılar, 09. 22.12 Gecentn Getirdikleri, 15 Türk Düşünurlen, 09.30 23.00 Ç&rşamba Konseri, 24. Sabah Konseri, 1000 Şarkı00 Müzik, 01.00 Program ve lar, 10.20 Türklıler, 10 40 Kapanış. Dünden Bugüne Türk Mut TRTI Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Korosu Dîvan Edebiyatl Müzesi'nde konser veriyor. Frankfurter Kantorei îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası <sderal Almanya'nm ünlü ve en büyük topluluklanndan Frankfurter Kantorei, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde Brahms'ın «Deutscher Requlem»ini seslendirecek. Koroya solist olarak Suna Korad ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Bas Bariton Mustafa İktu katılıyor (Atatürk Kültür Merkezi, saat 21.30, fiyatlar: 1000, 800, 600 TL.) f Varşova Dörtlüsü arşova Dörtlüsü Bogustaw Bruzzkowski (birinci keman), Marek Bojarski (ikinci keman), Artur Paciorkiewicz (keman), Wojciech Walasek (çello)'den olu şuyor. 1977 yılmda Amerikalı kemancı Raphael Hillyer ta rafmdan Norfolk Yaz Okulu'na davet edildi ve aynı yıl Yale Üniversitesi «şeref» diplomasjna lâyık görüldü. Prog rsttıda Mor&tt, 'SzynianöWski ile Brahms'tan örneklerl yorumlayacaklar. (Aya trini, Saat: 21.30, fiyatlar: 800, 600, 400 TL.) V TRTIII bulmaca Babalar ve Oğullar SOLDAN SAĞA: 1 Potasyum nitrat. 2 Emlrler... Bir mastar eki, 3 Bir nota... Üstüne oturulan şilte. 4 Alazlanmış sütlü buğday... Pran sa'da bir nehir. 5 Kars ilinde bir harabe yeri... Bksıksiz. 6 Protaktinyumun simgesi... Davranış... Danimarka'nın pla ka işareti. 7 llgi... Fransa'da bir şehir. 8 Iran'da bir şehir... Dua eden. 9 18401907 yıllan arasında yaşamıs olan bir kadın divan şairi. rüKABDAN AŞAĞIYA: 1 27 Mayıs 1960 devriminden son ,ra Genelkurmay Başkanlığına ve daha sonra Adalet Partislnin başına getirilmiş olan gene ral. 2 Umut... Bir asker! birllk. 3 Helyumun simgesi... Su... Göklerin en yüksek katı. 4 Konya'nm bir ilçesi. 5 Çoban... Eskiden lise ayarında kl okullara verilen ad. 6 Sod yumun simgesi... Bir kürk hay vanı. 7 Tehlikede olana yapı lan yardım... İç içe geçen veya başka bir parça üzerine sapla nan bazı parçaları tespit etmek için ucuna geçirilen made nî kama. 8 Nathaniel önadlı XVII. yüzyıl Ingılız oyun yazarı... Çevresi yollarla sımrlan mış arsa. 9 1982 Gazi Koşu sunu kazanan Toroman adlı taym jokeyi. us edebiyatmın ölmez ustalarından Turgenyev'in «Ba balar ve Oğullar» romanı Melih Cevdet Anday tarafından dilimize çevrilerek tiyatroya uyarlandı. Konu edindiği donemi en iyi yansıtan yapıtlardan biri olarak nitelendirilen «Babalar ve Oğullar»ı Kent Oyuncuları ser gilıvor Oyunu Yildız Kenter yönetti. Rıımelihisarı, saat: 21.30, fiyatlar: 500, 400, 300 TL.) TRTII URART SANAT GALEBIST Tel: 48 03 26 10 Ulndanıı İstanbul Festivtli Programı özgun Bsslıılar Scrgifi 22 Hazıran3Tcmmuz 1982 Ealvador DaK: VOLTAIRE Alcxander Caldcr J. MIRO M«rk Tobrv. F. MOURLOT Bnıno Eruui: MICH. İANGEI.O PaoloBonfcJ.S.BACHF.CHOPIN W.A. MOZART Philippe Noyer İOULOt'SELAUTKEC Ivd Kdhmmler. TOULOITSELAUTREC P. GAUGUSN M. ROUSSFAU MdMKİ>rff: EI.LA FîfZGERALD CAZ SAHATÇILAIU 7. Kımıiuş Yıidonumıi 'Tutk Res.r>imîc tnspn ve Portre" sergisivle kutianıyor Kasıtni982 raeim eatmak Meyenterlçin Kurtuluş Cad. 191/B Sınemkoy 40478i İSTANBUL FESTIVALİ KAPSAMINDA 18201920 PENTÜRDE ISTANBUL: 27hazsran20 temmuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 3456789 R m ınJ m M • 6ulqarîstan «Pîrin» Halk Dansları Topluluğu opluluk önce Bulgaristan'ın Pırin bölgeslnin halk danslarını modernize ederek yorumlamaya »aşladı. gosterdiği başan üzerine Pirin'den başka ülkenin öte ki bolgelerinin de orneklerini programına aldı. Topluluk 3. Uluslararası Folklor Festivali'nde birincilik kazandı, ayrıca 6. Moskova Genclik Festivali'nde de üvelerinden Rousska Stoimenova ve Elena Rakhova altın madalvaya değer görüldüler. (Arıkbava Tiyatrosu, saat: 21.30. fiyat lar: 500. 400, 300, 200 TL.) Prof. Dr Oktay Aslanapa Atatürk Kültür Merke?! Kon ser Salonu'nda vereceftı konferansta «fstanbtıl'un Fatihl ve Türk tstanbul'un Kurucusn Sultan Mehmet Devrinin Sanati»nı anlatacak. (Saat 18 00) T \ MMHaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T A A L u u <\ "T A t. LÜ A A j AJ A N A S 1 BA c A A R A L Jl A 9 J< I p t I N H F y o İN A £ Ü i A N A. :G A A E IS 12 3 4 5 6 7 8 9 • • • i •1 • • T 2£ • I pî I ••••••••••••••••••••••••••••••••»»••••••• Fahrî Sümer'in 1982 yılı hesaplaşması galara sanat gaierısi a.ıi?/28 493551 İLÂN T.C, BAYINDIRÜK BAKANLlOl YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VAN 1 Van Devlet Hastanesı Elektrojen Grubu işi (2490) Sayılı Kanun Hükumlenne gore kapalı zarl usulü i!e eksîltmeye konulmuştur. 2 İşın Keşif bedeli (5.692.000.) liradır. 3 Eksıltme VAN'da YAPI ÎŞLERÎ 13. BÖLGE MÜDÜRLUüÜ Ihale Komısyonunda 16/7/1982 (Cuma) gUnü saat (ll.OO)'da yapılacaktır. 4 Eksîltmeye gırebılmek için isteklllerin; A (170.760(10) liralık geçici teminatını, B 1982 yüıaa aıt Tıcaret ve Sanayi Odası Belgesıni, C Müracaat düekçeleri ile birlikte vereceklert eksıltme şartnamesınde belırtılen ve usulUne gör e hazırlanmış olan Yapı Araçlan bildirısl, Sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan MaU durum bildirisi, Teknik Personel bıldirlsi, Taahhut bildlrısı, Baymdırhk Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan keşif bedelli kadar tşin eksiltmesine gırebileceklerini gösterir Müteahhıtlik karnesi aslını ibraz suretıyle, Yapı Işleri 13. Bölge MUdurlüğü Belgfl Komisyonundan alacaklan Eksîltmeye girme belgesmı tekliı mektupları ile birlikte zarta koymalan lâzımdır. 6 îstekliler teklif mektuplannı ihale güntt saat (10. 00)'a kadar makbuz karşılığında thale Komisyon u Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması içto son müracaat tarihi 13/7/1982 (Salı) günü mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaat ve posta'da vakl geclkmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm: 17650) 4724 Ântalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Mudürlüğünce, şartnamesı şartlan dahilinde takriben 110120 ton ağırlığında âmbalajlı mamul pamuklu kumaş Antalya'dan • îran'a (Tahran) sevk edilecektir. 1) Sevkıyat suresi 10 ay olup, her ay 1 kamyon 1112 ton mamul sevk edilecektir. 2) Bu ış için teklif verecek nakliyecilerden; Uluslararası taşıma belgesı, C Karnesi ve U.NJ3."ye tiye olması ıle fiata belgesi tanzime yetkili bulunması gereklidir. 3) Bu işle ilgili şartname fabrikamız Ticaret Müdürlügünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. 4) Muvakkat teminat 200.000, TL. Kat'l temlnat 400.000, TL.'dir. 5) Taliplerin tekliflerini 9.7.1982 tarih saat 14.00'e kadar fabnkamıza göndermeleri gereklidir. 6) Postadaki vaki gecikmelerden fabrikamız sorumiu olmayıp müddetinden sonra gönderilen teklifier kabul edilmez. 7) Pabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp işi dilediğıne verıp vermemekte serbesttir. ANTALYA PAMUKLÜ DOKUMA SANAtlt TJİ.Ş. ! : • • • PEG PROFİLO | O. Zeki ÇAKALOZ Elektrikli Gerecler | Sanayii Anonim Şirketi İ t t • EMEKLt ÖĞRETMENLERE • SATTŞ ELEMANLARI ve ÇAĞRI PLASİYERLER ARANIYOR, • Çevre ve tecrübenizl eğit Eğitici çocuk oyuncaklan sel oyuncaklar, eğitim araç ve çocuk ihtiyaç maddeleri larının tanıtım ve pazarla pazarlamasında görev alamasmda değerlendirmeyl ve cak plasiyer ve satıj ele | ' bir yan gelır sağlamayı dü manlan aranmaktadır. şünmezmisiniz. Gelin görüEvrim Bilimsel Eğitim şelim.. Araçlan A.Ş. Evrim Bilimsel EğitJm Abdi Ipekçi Cad. Araçları A.Ş. Kadırgalar Apt. 89/2 Abdi îpekçj Cad. Kadırgalar Maaka/tST. Apt, 59/2 Maçka/İST. Tel> 481077 TeL 4610 77 •••• • » • • • • • • » » » • • • • * > > •• • • » • • •»•• • • » >* • » ir kaç yıl oncesme degm kıt?ı&el olarak tasalandıgım kimı duraksamalarını hızla aşıyor Fahrî Sumor.. Kımi atlamalarını ve kararsızlıklarını. Akademıden aldığı sağlam uğraş bılgısi ve sabırlı avıklamalarla bır kenara Itıyor artık . Bu 1982 yılı urunlen Hem de kızının hastalığıyla cıddı bır bıçımde çekıştığı savaşhKi şu so n aylara karşın bunun saglam kanıtlan Tasarruf Sahiplerine Duyurur. Şımdi. îzmır, Buca Yuksek Ögretmen Okulunda oğretım Ortaklıgımızm Yılhlc % 45 Sabit Faizll B. tertibi elemanı olan Fahrı Sumer'm bu son yapıtları Moda Cumalı Tahvilleri 28.6.1982 tarihinden itibaren Sanat Gaierisi'nde ızlendi Sergjde yırmı bes yağlı boyası w var sanatçımn ANADOLU BANKASI ANONİM Bu son yapıtların genelini figur çeşıtipmeleri oluşturuŞİRKETİ GALATA ŞUBESİNDE yor. Öncehkle, kadm fıgurleri... Kadın, kendi rınsınin ö Satışa Sunulmuştur. zelliğınde, bır çesit işlevselliğınde ve yazgısında. sanatçımn lşbu tahvıllerin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu'tezgâhında yer alıyor. Bır kesim kadınımız emek uretme nun 25.6.1982 tarih Pl sayılı iznine dayanmaktadır. Ancak bu izin tahvillerimizin ve ortaklıgımızm Kurul < • de... Bır kesim kadınımız da emek tüketmede bu yapıtlar veya Kamuca tekeffülfl anlarmna gelmez. z da... Pamuk tarlasmda ürün derleyen, alçak gönüllü me kânlarmda, utu yapan, çay demleyen, hamur yoğuran, ku 300.000.000, TL. Ihraç Edilecek Tahvil Tutan cağmda bebesıni pışpışlayan kadınlarımız yanmda. tüm 28.6.1982.7.7.1982 (10 gün) Satış Süresi boşlugunda ve umursamazlığında, tuvalet masasında, ay 3 yıl Vade na karşısmda zaman tüketen kadm, birlikte öyküleniyor Tahvjllerin tamamı 7.7.1985 ttfa Vadesi bu yapıtlarda... tajalîinde def'aten itfa Fahri Sümer, ilk gözlemde iyi bir desenci. Yanında, form ^olacaktır. Tahviller 7.7.1983 tarihinlan ve kimi biçimsel tasalı ögeleri iyi denetleyebilmesi soErken ödeme Taahhüdü den itibaren işlemiş faiznucu, figürleri giderek, artık resım dilinde, plastik ağırhkla leriyle birlikte istenüdiği nnı kazanıyorlar. Bu biçim ve çizgi becerısinı, yine kararh an paraya çevrilebüir. ve gelip geçici beğenide bir renkcihğe vardırmadan, do 25.000, Tl'lik 3000 adet Kupürler kunaklı ve geneli tek renk tonlamasından çıkışh bır renkçi 50.000, Tl'lık 1500 adet likle besliyor ve amaçladığı iletime, tadmda ulaşıyor.. 100.000, Tl'lık 1500 adet Bir mavi alıyor, bir yeşil ya da bir kahverengi dizisi aHamiline Tahvillertn Neri iıyor bir işinde sanatçı.. Bu tek rengin titreşim ve tonlama 7.7.1983 İlk Faiz Tediyesi lannı, temelinde çizgiyi öne çıkaran, örtmeyen bir tasa ve Satı? Fiyatı Tahviller nomüıal degerdisiplinle, yapıt düzeyine, saydamlıklannı da koruyan bir leri Uzerinden satılacakölçekte seriyor.. Böylece, figürlerden beklenen ekspresif itır. letişim, çizginin de sinirliliği ve tedirginliğinde daha bir Tahvillerin itfa ve faiz Faiz ve Anapara ödemeleri etki gücu ediniyor. Örneğin, sepya/kahverengj renk serpinödemeleri vadelerinde yetkili kılmacak bir banka, tili bir «Simitçi Çocuk» ve mavili «Ütü yapan Kadın»ı var aracılığı İle yapılacaktır. sergisinde... Özellikle bu «Ütücü» kadınıyla, Ayrıca, herhan gı bır sıradan konunun, her hangi bir sanatçımn tekelinde tsbu tahvillerin anapara ve falzlerin'n vadelerinde ödenve öykunmeciliğinde olamayacagının kanıti olan bu yapı mesi müşterek borçlu ve müteselsil kefiı olarak PROtında, ve de sırnitçısınde, değindıgım bu çizgi ve renk ilijkl FtLO HOLDTNG ANONÎM ŞİRKETİ tarafmdan taahsi ve dengesi bir de kompozisyon becerisinde buluşunca, hüt edilmijtir. sanatçımn bu 1082 hesapla^masmd» baçı çeken ürünleri B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog