Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZIRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyöt 3 Alaçam, Kapsis'le gerginliklerin askıya alınması sorununu gorustu ATİNA (Cumhuriyet) Tttrkiye'nin Atına Buyükelsisi Fahir Alaçam, dün sabah Yunan Dışışlen Bakan Yardımcısı Yu annı s Kapsıs ıle bır saat süren bir goruşme yaptı. BUytlkelçl Alaçam'ın isteği üzarıne yapılan gorüşmede, ıkı tüke arasmdaki gergınlıklerin askıya alınmasına üışkııı usul sorımlannın goruşüldüğü sanılıyor. Yapılan açıklamada, «Göriışmenln clunılu ve yapıcı geçtl ği ve her ikı yetkilinin bundan sonra da buluşmaya devam edecelderi» belırtıldı. Irak askerleri Iranh tamamen bosalttı Dış Haberler Servisl Irak Ulusal Basın Ajansı «İNA», Irak Sılahlı Kuvvetler Başkomutanlığına dayanarak dun verdıgı bır haberde, Irak askerlerının tran topraklannı tamamen boşalttıklarını bıldırdı. Ajans, Irak Devlet Başkanı ve Devrım Komuta Konseyı Başkanı Saddam Huseymm daha once verdı ği söze uyularak gen çekil me ışlemının on gunde tamamlandıgmı hatırlattı Bu arada. sıyasal gozlem cıler, Iranın Irak ıle banş ıçin üerı surdugu beş koşuldan sadece bırisinin yenne getırılmış oldugunu, ge rıye daha dort koşul kaldı gını belırtıjorlar Iran tara fı, Irak Devlet Başkanı Sad dam Huseyın'ın gorevden alınıp yargılanmasına degın savaşın son bulmayacagını bıldırmıştı Irak birliklerınin Iran'dan tamamen geri çekilmelerinl ongoren süre bugün sona ererken, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'ın onceki gün hükümette değışiklik yaparak 8 Bakanı gorevden aldıgı büdlrildı Amerlkan AP ajansının Korfez haber ajansına dayanarak verdiği habere gore hükümette yapılan degişlkliğm yanısıra Saddam Hüseyin başkanhğmda 9 üyeli yenl bir Devrim Komuta Konseyi oluşturuldu Irak'da 2 gün once de Iktidardaki Arap Baas Sosyalist Partisl'nin üst kademe lerinde değişiklik yapılmış ve Saddam Hüseyin yenıden Parti Genel Sekreterlıgine seçılmiştl. Tasoz adası açıklarında çıkan petrolün "kaliteli,, olduğu saptandı ATtNA Kuzey Ege demzındeki Taşoz Adasının Batı açıklarında ve denızde çokuluslu bır yabancı şırket tarafmdan bulunan petrolün «Cesaret verici bir kapasltede ve kahtede olduğu» ABD'den gelen son tahlıl raporlarına gore belirtıldi Daha önce Taşoz Adasının Batısmda Pnnos'ta bır yıldır çıkarılan petrol yatağmdan 800 metre otede bulunan bu yenı yatağa ılışkm verıler ABD Texas Huston ıle Fransa'dakı la boratuvarlara gonderılmışti Gelen tahlil raporlarına göre «tyl kalftedeki bu petrolün içfnde zerreier halinde kfikurt saptandığı» ve örümüzdekı gunlerde da ha aynntılı açıklamalar ya pılacağı belirtıldi STÂRT görüşmeleri Cenevre'de bosladı Dış Haberler Servısi ABD ılo Sovyetler Bırlıgı, kısaca START dıye adlandırılan Strateıık Sılahların Azaltılması Goruşmelen no dun Isvıcre nın Cenevre kentınde başladı Dunku goruşmelerde her ıkl torafın da onerılerını ortaya koyduğu ayrıntılara ıse bugun geçıleceğı belırtılıyor Amerıkan planına gore stratepk sılahların ıkı aşamoda azaltılması ongoruluyor Onerıde ılk aşamada tarafların toplam 7500 kıt alararası nukleer boşlıklann sayısını 5 bıne ındırme lerı .ıkıncı aşamada da tarafların ellerındekı fuze sayısının eşit hale getırılmesı planlanıyor ABD tarafını Edward L. Rowny nın Sovyet tarafını ise Vıktor Pavlovıch Karpov un tem sıl ettıgı goruşmeler 36 yıldır sılahların kontrolu ıçın harcanan çabaların en sonuncusu oluyor 1915 yılınc'a ABD nın Hıroşıma ve Nagazakı'ye atom bombası atmasından bır yıl sonra Başkan Harry Truman nuklee r enerpden yapılacok bombaların uluslararası bır otorıte tarafmdan denetlenmesl onensınde bulundu Sovyetler bu onerıyi nukleer sılahlarda ABD tekelıne yol acacağı gerekcesıyle reddetti 1S55dö Eısenhovver her ıkı tarafın da bırbırlerının topral'tarını denet levebıleceğı «açık hava sahası» onerısı Sovyetler tarafmdan savsaklandı 1963 de John Kennedy ilk nukleer anlaşmayı Ingıltere ve Sovyetler Bırlığı ıle ımzaladı Anlaşma atmosferdo, uzayda ve su altında nukleer denemeler / yapılmasını yosaklıyordtl. 1968 de Lyndon Johnson nuK leer yayılmacılığa karşı gelınmesını ongoren Sovyet planına katıldı Her ıkı ulke denız d l bı sılahlarının kontrolunda da anlaşmaya vardılar. ABD ve Sovyetler Bırlığl. ilk kez 1972 de Nıxon v© Breınev'ın temsılcılığmde uzun menzıllı ya da kıtalararası nukleer f ü zeler alanına Strateıık Sılahla rın Sınırlandırılması Goruşmelerı SALT ıle yoneldıler Bu anlaşmalar fuze savunma sıstemlerının yerleştırılmesını ve bunların denemesını sınırlıyor. du Bunu ızleyen SALT2 arw laşması da strateıık nukleer S H lah raporlarıyla, karadan ve do nızden atılan fuzelerle ağır bombardıman ucoklarınm sı« nırlandırılmasını ongorüyorduj Anlasmcyı 1979 yılında Sovyet lıderı Breınev'le ımzalayan donemın ABD Başkanı Carter, Sovyetler ın Afganıstan'a gırmesı uzerın9 anlaşmayı Sena^ to dan gerı çektı Başkan Reagan ıse bu anlaşmayı «oldurucu bır çatlak» olarak nıteledl. Gerekcesı de anlaşmanın Sovyetler'ın lehıne olmasıydı. Bılındığı gıbı bır süre önc* Sovyet'er Bırlığı Devlet Başka nı Leonıd Breınev, Cenevre'ds «strateıık sılahların azaltılmasını ve radıkal olarak sınırlandırılmasımn onermış, goruşme. lerle bırlıkte her ıkı tarafın da nuklesr sılahlannı dondurmai sı cağrısında bulunmuştu Rea* gan bu orerıyı de, konvansıy(w nel sılahlarda ustün olan Sovyetler Bırlığı nın ışıne geldığl gerekçesıyle reddetmifti. 16.RESIM YARIŞMASI DYO, 16. Resim Yarışması'na katılacak eserleri 28 HAZİRAN6 AĞUSTOS 1982 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde kabul edecektir. Her sanatçımn en fazla 3 eserle katılabileceği bu yarışmamızda Seçici Kurul'un yapacağı değerlendirme sonrası 5 esere eşit ödül 100.000.'erTL 10 esere eşit mansîyon 15.000.'erTL ile bu eserlere sanatçıları adına düzenlenmiş "BAŞARI PLAKETİ" verılecektir. Yarışmaya katılma şarttarını edinemeyen sanatçılar daha fazla bilgi için aynı adreslere başvurabilirler. DYO Bey« Fobrikolon A.Ş. Tanıtmo S«rWıl: Sanayı Cad No 37 Bornova Imır Tel 18 10 20/21 DYO £{• Bolg* Mudu.iufıi Ataturk Cad Şanh Iş HÖT, NO 142 145 Kat 7, Pasaport Izmır 1391 851471 32 DYO jç Anodolu ve Karadtniz Bo/je Mudurlüju: MüdafaaCad Mudafaa Apt 10/14. Kat 7, Kızılay Ankare. Tel 174263 178682 DTO Marırara Bö/re MudurluğıiSetustu. No 23 Kabataş Tstanbul Tcı 45 70 70 DYO Gun.y Anadolu Bblf Mudıirlujii: KızılayCad No 20. Nevresofllu Iş Hanı, Kat 5.Adana Tel 18697 Yunan hükümetinde degisiklikler bekleniyor ATtNA (AP) Yunanıstan" ın 8,5 ajlık ılk sosyalıst hüku ınetmde bu hafta sonunda cnemlı değışıklıklerın yapılacagı bıldırılıyor. Bruksel'de yapılan AET doruk toplantısından bır gün er ksn Atına'ya donen Başbakan Andreas Papandreu'nun bugün Devlet Başkanı Konstantın Ka. ramaııhs'e Sofya ve Brüksel' dekı temasları hakkında bılgi vereceğı, ayrıca hükümette yapacağı değışıklıkler üzerınde de duracağı kendısine yakın çevrelerce belırtılıyor Papandreu'nun kabınede kımi bakanlıkları kaldınp yerine yenı bakanlıklar kuracağı, bakanlar Tasmda da onemlı değışıklıkler yapacağı one surüluyor Yunan Başbakanı aynca bugün Atına'da Kıbns Eum toplumu hderı Spıros Kıpriyanu Ile de bıraraya galecek. hgiltere'de demiryolu işçileri grevi sona erdi LONDRA, (a.a.) tngiltere'de toplu ulaşımı büyuk olçüde etkıleyen demiryolu çalışanlan grevı, resmen açıklanan zamandan daha once sona erdı Başladığı gün bıten greve katılan 177 bm 500 kışı, dün geceyarısı sona ereceğı bıldlrılen greve daha once son verdı. Ancak, demiryolu işçılerimn ışe başlamaları, Londra caddelermdekı yoğun trafığı hafıfletmeve yetmedl Metro ış çılerınm grevi sekızmcı günunu doldururken onbmlerce Londralı, ışlenne ozel otomo bıllerı ıle gıttıler • Evlenme cüzdanımı kaybettım, hükümsuzdur Ayşegül UZUN ABD yeniden iran'dan petrol almaya başladı NEW YORK, (a a ) Yaklaşık ıkı buçuk yıl once Tahran'dakı ABD Buyukelçıliğmm basılarak Amerıkalı dıplomatların rehın alınmasından sonra kesılen tran petrolünun yeniden Bırleşık Amerıka'va gırmeye başladığı bıldırıldi Petrol sanayiı vetkılılerine gore, COASTAL Şırketmın merkezı Houston dakı pazarlama kolu olan «Coastal States Marketıng înc» yakın tarıhte Iran'dan petrol aldı rıncı İc bölme duvar yapımında avantajlı çözüm. »»».1 . . J. . . ^ • Yugoslav Komunist Partisi'nin 12. Kongresi'nde ABD ve Sovyetler Bıılıği elestırüdi. • S Aıabistan'ın yenı Kralı Fahd, ramazan ayı dolayısıyla bazı tutuklu ve hükumluler içm af ilan etti. Fahd, muhtaç kımselere 12 mılyon dolar dağıtılmasını ve bütün memnrlar ıle sılahlı kuvvetler mensuplarına da bır maaş ikramıye verılmesınl emretti. • Cape Caneveral Uzay Merkezi yetkilileri, yeryüzünden 300 km. yukseklıkteki bir yorungede uçuşuna devam eden uzay mekigi Columbia'nın oııceki gun anlaşılamayan bir nedenle «sallandığını» belırttıler. İnşaatın BANKERLER' BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERî JAHViLLER TAHViLLER i EGE BİRACILIK EGE GÜBRE NUH ÇÎMENTO MEBAN ¥AVINLARI PARA DERGISt Turkıye'nin en önde gelea fınans dergısi, Her türlü yatınm kararlannızda sıze yardımcı olabılmek MEBAN'ın en önemll amacıdır. İAHVİL VE HtSSE SENEDI, AL1MSATIM ILE HİZMETINtZDEYİZ. Sermaye ve para piyasalan bankacıhk ve bankerlik selttorleri ve Türk ekonomlsinln genel gidışatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bılgiler verlr. Memieketimlzln başüca yönetıcılerinin görüş ve önerılerıni her sayısında slzlere sunar. Ayda bır kez yayınlanır. Pıyatı 200 TL. Yıllık abone Ucreü 2400 TL. «Para» abonelerine ayrıca Meban Sermayesi Plyasast Bultenl ücretsız gönderilmektedlr. HİSSE SENEDİ NEDİB? Pıyatı 25 TL. TAHVİL NEDtRT Fiyatı 25 TL SAT1LAN HtSSE SENETLERÎ KORUMA TARIM EABAK ÇELİK HALAT TEZSA İŞKUR METAŞ LASSA AKSA DUVAL inşaatta erhsai malzemelere göre DUVAL •avantajiarı Taşıyıcı konstruksiyon malzemesı kullanımı örme suresı Doğrama örme Sıva ışçılığı malzemesı malzemesı kullanımı ve ışçılığı yok yok yok kullanımı daha az daha az daha az (lOOmSde) 34 rrf 34 m* 34 rrt* • • MEBAN :.,MENKUL <P DEĞERLER BANKERUKve F1NANSMANA.Ş. • Inşaat hangi safhada oîursa olsun îç bölme duvarlann yapımında avantajlı çözüm: DUVAL Alçı Blok! İnşaat proje safhasında...avantajlı çözüm: DUVAL! Dış duvarlann yapımı bitmiş, sıra iç bölme duvarlara gelmiş...avanta]lı çözüm: DUVAL! Yapıda tadilat düşünülüyor... avantajlı çözüm: DUVAL! 451250 (5hat).,., ; Mekan tasarrufu inşaatın başlangıcında DUVALkullanılırsa Dış duvarları bıtmış inşaatta DUVAL kullanılırsa Tadilat yaparken DUVALkullanılırsa daha az aynı aynı daha az daha az dahaaz daha az daha az daha az DUVAL, inşaatın,tadilatın maliyetini azaltıyor. İnşaatın değerini arttınyon Ve yapıda yaşayanlara, herbiri bir nimet avantajiarını sunuyor... DUVAL Alçı Blok ABS'den inşaat dünyamıza avflötajlı bir seçenek! DUVAL nssıl biryapı malzemesı'' DUVAL ın hammaddesı Alçı Blok ıçın gehştırılmış ozel beyaz alçı DUVAL ın uzunluğu 66 6 cm yukseklığı 50 cm ve kalın'ıgı 8 cm Agırlığı 25 kg 3 x DUVAL = 1 m Yuzeylerı duz ve puruzsuz kenarları bırbırıne geçmelıdır DUVAL bloklar mıkron olçegmde şaşmaz standarta sahıptır. DUVAL ile duvar kolay örülur. DUVAL lerın kenarlarına DUVAL Yapıştırıcı (*) surulur Bloklar bırbırıne yapıştırılarak duvar kolayca orulur Bır ışçı gunde ortalama 2 25 m bıtmış duvar orebılır ikı yuzeyı de duz olduOundan srva gerektırmp? Duvar oruldukten sonra hemen boya vurulabılır kaQıt kaplanabılır DUVAL kolay ışlenır kesılır delınır çvıcdkı r tesısat kanalı açılır DUVAL ıle ınce ıç bolme duvan 8 c m kalınlığındakı DUVAL S duvarından butun beklenen'fHı sağlaf 100 m 2 de fazladan 3 ^ f Kayıth Sermayesi: 500.000000 TL. Ödenmiş Sermayesi: 200 000.000 TL. Merkez: tstıklâl Cad Odaktüe Iş Merkeza No: 286/A Tel.: 15 12 5ü 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvıl, hlsse senetlert ve mevduat sertıfikaları alım ve satınuna llişkm tüm ışlemlerlnızde Meban uzman kadrosu İle hizmetinızdedır ARANAN HtSSE SENETLERİ: • ANADOLU CAM • ALPA • BAÖFAŞ • BAT: ANADOLU ÇÎMENTO • ÇÎMENTAŞ • KORDSA • ÇUKUROVA ELEKTRÎK 9> OLMTJK • SARKUYSAN • ÜNÎROYAL • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • »• • • • • • • » » » • • • • • • • • •» • » DUVAL... Yapıda yaşayanlara çok yonlü avantaj! Yangına karşı çok dırençlıdır(Betona gore 5 kaf) Ses geçırmez (Ses yalıtımı 38 desıbel) Isıyalıtımı yuksektır(Tuglaya gore 3 kat). Saglıklıdır Ortamdakı nemı emer kuru havada gerı verır Mutfak banyo gıbı ıslak mekanlarda da kullanılır Fayans seramık kaplanabılır radyator, * dolap gıbı ağır eşyalar asılabılır (") Bıoklarla bırlıkte verılen DUVAL Yapıştırcısuyla naı ısiırı arak yapıştırıcı harç kolayca hazırlanır Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavinliği Giriş Smavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulunca 18 agustos 1982 pazartesı gunu saat 9 30'da Anka ra, Istanbul ve Iznur'de Hesap Uzman Muavınlıgı gınş smavı açılacaktır Sınava katılabılmek içın, a) Devlet Memurlan Kanımu'nun 48'lnci maddesinde yazıh mtehklere sahıp olmak, b) 1.1.1982 tanhınde 35 yaşını doldurmamıs bu lunmak, cl Siyasal Bılgller. îktısat Hukuk, Işletme ve îdarl îlunler Fakültelerl ıle Iktısadi ve Tıcari ilım ler Faiülte. Akademı ve Yuksek Okullan veya bun lara eşıtliği Mıllı Egıtım Bakanlığı'nca kabul olunan benzeri Yabancı Fakulte veya Yuksek ukul lann bırınden mezun olmak gerekır Sınavlara gınş şartlannı ve smav konulannı gösteren broşür. yukanda ıslmlen geçen Oğretım Kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kumlu Baş kanlığı ile Ankara, Istanbul ve Izmır Grup Baş kanlıklanndan sağlanabıhr. tsteklılenn en geç 30 tenamuz 1982 gunü akşa mına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı ANKARA adresıne belgeleri ıle bırlikte yazık olarak başvurmalan gerekar. (Basın: 17431) 4725 J^ )\ ABS ALCI VE BLOKSANAYİAS CenelMudurlıÂ BuyukdeıeCad 15/AKal 7Şı$lı Istanbul Telefon 47 42 86 Teleks 22241 ezhllr FalfMa Bozuyuk Bılecık Teleton 583 Teleks 35110 ebt Ir BeyazrahatlıK...Beyaz holaylıK Broşur DUVAL broşurumuzu 'Genel Mudurluk adresımızden sagtayabılırsınız Sıpanş veSatış ABS urunlerıyle ılgılı sıpanşlerınız ve satış koşulları konusunda 41 37 54 numaralıteletondan ışgunlerınde Pazarlama Muduru Umıt Gurbuz u arayabıhrsmız. • • • • »• •• • » • • • •» • » > •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog