Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 14 30 HAZİRAN 1982 Tüm yurttaşları kapsayacak Yeniden bir giyim yasası hazırlanıyor ANKARA (Cumhuriyet BuKapah yerlerde baş örtülmeyecek, rosu) Tüm öğretim kurumlannda okuyan öğrenÇarşaf giymek yasaklanıyor. ciler. tüm kamu kurum ve kuruluslarında işçi ve meİdeolojik izlenim veren kıyafetler yasaklanamur olarak çahşanlar ıle cak. bunun dışında kalan yurttasların gıyımlermi düzen Dini izlenim veren giyimlerle aşırı makyaj da leyecek yeni bir kılık kıyatot vasa taslaSının hazıryasak kapsamında. landığı öğrenildi Taslağın yasalasması halinde Atatürk'ün sapMGK'nın isteği üzerine çesıtli Bakanlık temsilcileka ve kılık kıyafet devriminden sonra hazırrinden oluşan bir Komislanan «2596 Sayılı Kıyafet Yasası» da yürüryon tarafından hazırlanan lükten kaldırılacak. taslağm yasalasması hallnde Atatürk'ün sapka ve kılık kıyafet dpvriminden sonra hazırlanan «2596 Sa tüm öğrencilerin giyimlerl ile ler getiriliyor. Bu müevviyılı Kıyafet Yasası» da yü llgili. Bu bölümde gene öğ deleri kimlerin izleyip, ne rencilerin okulda başlarını gibi islem yapacakları da rürlükten kaldırılacak. Üç bölümden oluşan kı örtemeyecekleri, kapah yer taslakta yer alıyor. CERÇEVE VASA yafet yasa taslağının ilk de, şapka ya da eşarp glyOL\C\K bölümü tüm kamu kurum meyeeekleri belirtiıivor. Be Tüm sivıl VP ralısan keve kuruluslarında işçi ve lirli cezai htiktimlerin eetimemur olarak calışan ka rildlSi öğrencilere Ilişkin simin kılık ve kıvafptlprin! dın ve erkeklerl kapsıvor. glvim hflkümlerinl okuiun düzenleyen yasa tasarısmm olacagı. îşcl ve memurların sade. vöneticilerinin izlevip de bir cerceve vasa temiz. bakımlı ve munta netlenmesi öngörülüyor. Bu yasanın çıkmasmdan sonram çfvinmelerfnln önsö konuda okul yöneticilerine ra avrmtı ve özel hükflmlerin eıkartılacak cesitli yörilldügü bn bolömdp. «ka sorumluluk da getiriliyor. Gerek birinci gerekse 1 netmeliklerle düzenlenecepalı yerlerde has açık kalmalı». hükmü de getlrili klnci bölümde. «belirll ide ği edinilen bilgiler arasınyor. Bu böltimde yer alan olo,iileri anımsatan ya da da Yasa taslagında calımaddeleri ihlal edenlerin berhangi bir ideolojiyi sa şan, okuyan ya da bunla6 aya kadar cezalandmlma vunanların glydikleri kıya nn dışında kalanlarm idesı öngöriilüyor. Buna göre fetlerin yasaklanması» 11 oloiik vp dini izlenim vekadın. işçi ve memurların kesi getiriliyor. Avnı bölüm recek kıvafptlerden. ya da makyailı. abartmalı çalıştıklan İş yerlerinde de dinsel görüsleri yansı aşırı baslarım örtmeleri önlenl tan. bu Izlenimi veren kı glvimden U7aklaşarak. teyor Ancak veraltmda çaiı yafetler için de kesln va miz. muntazam sade ve başan ve başlanna kask giv saklama getirillvor. Ücün kımlı giyinmelprinin öngömeleri zorunlu olaniar. ö cü bölüm ise, yukarıdakl bö rüldiiğü tasarıyla. givim zel şankaları olan hemsire Itim içinde bulımmavan si konusunda aşırı bir smırlagi ma VP sıkılı&ın eetirilmediler gibi çalıştıkları iş ver vil hslkın tttmünün kıvafetin lerinde başlarmı örtmek zo yimlerinin nasıl olması ge Si .caga uvgun Tasla givilmesinin böylecp sağ)arunda olanlar bu hükümle rektiği belirtiliyor ğın bu bölümünde. kadm nacağı da iddia edilivor rin di'inda bırakılıyor. lann saçından tırnağma Uzmanlarca hazirlanan ftfttt kadar örtünüp. sadece bir vasa tasansınm önümüzdeOtTtMLERt Tasarının Ikinci bölümO gözünü açıkta bırakan kı ki ay Içındp tamamlanarak Başbakanliğa sunulacağı ISP cesitli derprpdeki ö&re yafetlere yasak konuluvor tim kurumlannda okuyan Bu konuda cezai müeyyide da öğrenildi Bilirkişi Raporu: MHP bazı öğrencileri suc olan eylemlere itti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ülkucu Kuruluşlar» davasında oku»an belgeler arasmda yer alan, «Millî Eğitim Bakanlığındaki kadrola^maya ilişkîn bilirkişi raporanda» Mıl lî Eğitim Bakanhğrnda çahs?an çeşıtli kışilere. «ülkücu, komünist, alevi, kürt, AP yanhsı» şeklinde sıfatlar venldıgınin anlaşjtldığı belirtildı. Ankara Sıkıyonetım Komutanhğı (1) Numarah As kerı Mahkemesınde yapılan duruşmalarda okunan bıltr kişi raporunda, şu sonuçlara varıldıgı belirtıldi: «İlgili belgelerin incelenmesinde. Baukesir Mil11 Eğitim Müdür Yardım cısı Ahmet Topçu'nun MHP II Başkam Kadir Gencaslan" 3a birlikte öğretmen tayinle rînde rol oynadıklarmm, Ah met Topçu'nun ÜGD'de seminer düzenlediğinin, Ne* cati Eğitim Enstitüsünde ya pıian sınavlarda öğretmen lerin ülkücü öğrencilere=yar dım ettiklerinin, sınavlarda yolsuzluk ve haksızhk yapıldıgınınt öğrencilerden iki defa zorla C200 TL.) top landığımn ve ayrıca mezu niyetten sonra ilk maaşları nm verilmesi kaydı ile me wın öğrencilerden (1000 TL.) )ık bono alındığmın, bu tür eylemlerin Necatl Eğitim Enstitüsü Müdürü Cahit Acar zamanında olduğunun, müdür baş yardımcı sı Mehmet Ali Erkan ile tarih öğretmeni Mehmet Erkozan'm sınavlarda öğrencilere yardım ettiklerinin lfa de edildiği görülmüç. ÖğrencUer bu beyanlan ile Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde MHP Teşkifâtı ve yan kuruluşlarınm okui müdürü ve öğretmenlert de alet ederek öğrenciler üzerinde bir egemenlik kurma ya çauştıklan, kendi sempa tizanları olan öğrencileri hi maye etmek suretiyle sınav larda başan kazanmasını sağladıklan, bu ifadelerle birlikte aynı ldasSr içinde ki zarflar içerisinde görülen 165 adedl. 1500 liralık. 250 adedi bin liralık pullu. çift imzalı ve açık tarihli bono ile 180 adet boş bononun incelemnesi sonucun da da, mezun öğrencilerin atandıkları görev yerlertnde ilk alacakları maaşlarından kesilmek flzere 1000 kere 1500 liralık senetler düzenle nip toplanması yoluna gidildiği, öğrencilerden zorlan r mak suretiyle ve yasalara aykırı olarak para toplanma sında Sıkıyönetimce tutukla nan ve MHP Teşkilâtı ile yaKin ilişkileri olduğu belir lenen öğrencilerin birinci de recede sorumlu oldukları görülüyorsa da. MHP ile yan kuruluslarmm Eğitim Enstitüsündeki yöneticilerin de kendilprine bağli olmaları ve dolavısıyla müsamahakâr tu tumları nedeniyle bazı öğrentılerin suç teşkil rden ey lemlere (TCK'nm 495. maddesil sevk ettikleri.> a) «Heyetimizce parçalar halinde tpslim alinan belge ler içindeki Balıkesir ÜYD binasında cle geçen (9, 101 numarah zarflar icerisindeki ÜGD antPtli Balıkesir şu besinp ait pıısulalardaki çe şitli knnıılarda tertiplpnmiş soru ve covap anahtarlarınm incelnnmesindp bu soru rpvapların ÜGD'nin dfl 7enlediği seminerler sonun da öğrencilerin dprnek gö rüşü istikametinde yetisip yetişmediklerini kontro) pt(4rkası 9. Sayfada) SCHMtDT: \BD'nin yiiksek faiz oranları birçok ülkeyi kara kara düşiimliirüyor. Schmidt: Sovyet askeri gücü Batıdan üstün değil Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt Newsweek dergisine verdiği demeçte, yüksek faiz hadlerinin indirilmesi konusunda ABD'ye büyük bir görev düstüğünü söyledi. Dış Haberler Servisi «Newsweek» dergisinin Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'le çeşitli dünya sorunlan üzerinde yaptığı görüşmeyl okurlarımıza sunuyoruz StLAHSIZLAMMA Silahsi7İanma konusunda onemli girışimler söz ko nusu Binncısi. Avrupa'daki orta men7illi nükleer silahların sınırlandınlmasımn görüsüldüğü Cenevre toplan tıst Diğeri kıtalararası stratejik silahların azaltılmasıyla İlgili START görüşme leri. Bir dığeri, halen sürmekte olan Avrupa'daki kon vansyonel güçlerin smırlan dırılmasına ilişkln Viyana toplantısı Görüşmelerin yanısıra dünya kamuoyu ve birçok hükOmet artik dana gereekri düsünebiliyor Hatta. Dogu Batı arasındaki iliskiler daha olumlu ve tyimser bir selecek vaadedivor. Daha btr sene öncesıne kadar Doğu Batı arasında silahların sınırlandınlmasıyla ilgili olarak (Viyana1nm dışında) hiçbir görüşme yoktu. Bugünse şimdiden iki somut görüşme sürdürülttyor. Başkan Reagan, daha Av rupa'va avık basmadan önce, bir çok sınırlamalara açıklık getirdl. İlk olarak. pe cen kasım avmda yaptıftı konn^ma, Cenevre nüklepr siHhlar görtismeiprlni bfislattı tklncipi STAFT :OM melerinin yolunu açtı ABD halkına hitaben yaptıeı baş ka bir konuşmarta ise SAI.T ° inla'şmaRina. Sovyetler sadık k^lıiı^ ürece uyacr1':!'1 nnı belirttl Son olarak da Brejnev'le bir doruk toplsntısı ynpmayı kabul etti. Tüm bunlar. Avrupa kamuoyundaki bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırdı. Bonn deklfrasyonu NA TO'nun ikili felsefesinl belirtıyor. Bırincısi üye tilkelerin savunmaları konusundakl kararlı tutumu, 1kincisi de Doğu ile. özellikle silphsıyi^nma al°Tnda diyaloğu stirdürme lsteğl Bunun. gerçekten de ABD yönetimlnin göruşü olup ol Tatlt SularTuzlu Sular Bir kasabanın yasamı MelihCevdetANDAY Eşeden'Akdeniz'e Damşma Meclisrnden Özeleştiriler. (Arkası 9. Sayfada) CEVAP VE DÜZELTME Gazeteniz 8 3 1982 tarih ve 20687 sayılı nüshasınm 12 sahifesinde 6 sütun üzerine baslayıp 9. sahifesinin 6 sütnnunda devam eden «BU DA HÎNDÎ BAN KERλ başlıklı Hasan üysal imzalı btr yazı yayımlanmıştır. Yazının bir böltlmünde bana atfen «... Zlraat Bankası Müdüründen, lcred! vermeyin ama bari evrakla rımı verin dedim, onu da vermedi. sonunda (üç kuruşluk adamların ağız kokn sunu mu dinleyeceğim) deyip hindi bankerllğine başladım Bunları anlatırken hele Ziraat Bankası Müdürunden söz ederken. hindi ban keri Kamil'ln yüzü gerglnleşiyor. yumruğunu sıkıvordu» ifadeleri yer almıstır. Hasan üysal islmli muhabir ile görüştüSüm doğrudur Ancak yukarıdaki beyan ve davranışlar bana ait değlldir. Bu hususun böylece dtizpltilerek yaymlanmasını saygılarımla dilerim 28 51982 KÂMİL KARATAŞ oğluna, eski dostlarım Alı Kaptanı, Ali Fuat Kaptanı. onlann teknesinde (Hür riyet teknesi. Mavi yolculuklan yıllarca bu tekne ile yapmıştık) çalışmış olan Kadir dayıvı sordum. ziyaıetlerin de bulunmağa vaktim yok Ali kaptan kendıni emekliye ayırmış. artık yolculuklara yalnu damadı Ali Fujt çıkıyormuş Çoktan emekli o'an Kadir dayı eşini yitirmiş tek başına katmış Bir AH kaptan daha vardır Marmariste. eski bir deniz eri. onu ve eşi Hayriye teyzeyi sormayı da unutmadım elbet. tyilermiş Bu Ali kaptan. 1915 yılında Sultan Osman zırhlısını teslim almak üzere tngiltere'ye giden denizciler arasında bulunmuştu Ell«?ri boş döndüklerini. olay çok yakında peçmiş çesine üzülerek anlatır sık sık Dönüşte. onlan götüren geminin burnunda bir arkadaşı ile *dirsek heyfU yap»rken U7akta bir deni?altının seyrettiğini görüp suvariye seslenmiş. Bu «dirsefe keyfU deyimini çok sevmiştim hiç aklımdan çıkmaz Evlerinde kalmıştım böreklerini vemiştim bahçedeki yer sofrasmda Şimdi o bahçe yola gitti. Ertesi akşam yemek yediğimiz Bir tat lokantasını birden vabana turistlar dolduruverdi, hiç boş yer kalmadı. Bizim masadaki fki bos vere. bu vÜ7den. iki genç hanım gelip oturdu Yabancı turist değil, ikisi do Turk. Me muru olduklan bankanm burada gubesinl açmak için gelmişler. gArevli ofArkasi S. Sayfadal KLAS1KLER Feridun Güray: Bankerzedelerin dertlerine cözüııı bulamadik ' 4Betül Ü^ICULAR ANKARA, Damşma Meclisi Kocaeli üyesı Feridun Guray. «Bankerler konusunda mağdur olanların dertlerine çare bulamadık» dedı Hukumetın çıkardığı «Ödeme güçlüğü İçinde buIunan bankerlerin işlemleri hakkında yasa güciinde ka rarnameler»ın gerek üyesi bulıınduğu Adalet Komısyo nunda, gerekse diğer komis yonlarda goruşülmesı sırasında Feridun Gurav hazır bulundu Kendısını bu konu ya adayan Güray şimdi de kararnamelerin Genel Kurul'da gortSşülmesi sırasında vereceğî önergeleri hazır lıyor. «Bankerler konusunda sfl ratle iyileştirici tedbirler ge tinnediklerıni. belirten Güray şunları söyledi: Bunun nedeni, hükümetin yaklaşımı ile bizim görüşümüş arasındakj U7laşma sağ layamadığımız farklıiıktır.. Biz son banker olayında ol duğu gibi öncpden bankerlerin işlemlerine el konulması taraftarıydık. Damşma Meclisi'ne tevdi edilen kanun hükmündeki kararnameier üç ayn ko misyonda pörüşüldiiğünden gündeme zamanında gelemedi. Şu anda görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. Gündeme alındı&ında gerekli önergeler tarafımdan verilmek suretiyle hüs nüniyetli bankerler ile bankerzedeleri himaye edecek tedbirlcrin getirileceği kanısındayım.» Feridun Güray Ankara Hukuk Fakültesi ve ttalva Perugia Ünıversitesinden mezun oldu ttalya'da çocuk mahkemelen ve çocuk islah kurumları üzerine ıhtisas ve araştırma yap tı Çeşıtli ilcelerrip hakımlık. mufettişlık. mufettış hakımlık Adalet mufettışlıkleri gorevlpnnde bulundu AAdaİPt BRkanlığı'nda müfettışlık vaptığı sırada Ko caeli'nden Danışma Meclisi uypliğine seçılen Feridun Güray «Göreve basladığindan bu yana bazı olutnlu ve olumsuz sonuçlar hasi olduğunu belırterek şovle dedı«Önce şu hususu önemle bPlirtmek isterim Damşma Meclisi'ne ^elriiğimizrien be ri görüşlerimi ve oyumu serbost irad^mle am'larîı&ım gibi acıklamaktayun Bu nun aksini düsünen varsa yanilgı içindpdir Benim" görüşüm doerultusunda oimasa da. ekspriyetin kabul ettiğine uymak demokrasi anl.Tyışımın gereğidir Bugüne değin birçok tasarı ve te!<!if s,örüsülmüş ve kabul edilmistir. Bunlann pSrüsfllmesiıideki çeî'işmeie rin ciddiyet ve samimiyeti < gazpteci arUada 5İaumi7in eö7İerj önünde cpreyan et mpktpdir Başlangıçta jirbi rimi7i yeterince tanıyamamamız npd*>ni Ip beşkanlık divanının tpşkilinde ve komisyonlann seçinıinde hata lar yaptıö:ıiTii7i. içtÜ7Üğün tanı VP mülîpmmpl bir biçinı<ıp ha7!rlanamadıeını ki şispl Uarım olarak ifadp et mok istprim • Kpndılpıını Danışm ' Mer lısı .IP «'otıren vasnnm vuk İpdığı ası) g^tevp hs)s!nma«Iiklnrını rıgnne dek gorü ŞUIPD Sahinkaya: Hava Kuvvetleri'ne en uygun ucaklar F16 veya F18'ler ANKARA, (THA) Millt Guvenlik Konseyi üyesı ve Hava Kuvvetlert Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinka ya. Türk Hava Kuvvetlerinin bunyesine en uygun uçağın F16 veya F18 olduğunu be lirttL Orgeneral Sahinkaya. «De niz Kurdu 282 tatbikatımn son bolumunu izlediği Piya lepaşa Muhribinde THA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uçak sa nayii kurma çahşmalannın sürdüruldüğünü ancak birçok güçlüklerle karşılaşıldı ğını söyledi Yapılacak uçak tipinin se çilmesi Için incelemelerin sürdüğflnü bellrten Orgene ral Sahinkaya, «Türk Hava Kuvvetlerinin bünyesine en uygun uçak tipi şu anda F16 veya F18. Sanıyo rum bu uçaklar seçilecek. Biliyorsunuz uçak sanayii kurmak çok zor bir iş. Çok geniş imkânlar Istiyor. Hava Kuvvetlerinl Gttçlendürme Vakfma bağışta bulunan vatandaşlar, bütün Türk vatandaşları da ken di uçağımızı kendimizin yapmasım istiyor. Biz bir kez uçak sanayii kurma ça hşmasına başlasak vatandaşlann katkılan çok fazla artar. Buna inanıyorum. Ama tsbii Id sadece vatandaş larm desteği ve bafeışı yet miyar.» dadl. MARMARIS Marmariste minibüsçü Mehmet Sanoğlu ve oğlu Şükrü Sanoğlu :1e akşam sofrasmda konuşurken benım için gerçekten ilginç konulara değinmek fırsatım Oulduk Önce şu Dinlencesini geçirmek için gelenlerin gorduğu Marmaris ıle oralılann bildiği Marmaris aynı mıydı? Sonra. kuçük bir kasabada liseyi bitirip de yüksek öğrenim görmek ısteven bir gencm ne gibi sorunlan vardı? Bfty le yerlerdeki bütün gençler okumala1 nnı sürdurmek istiyorlar mıyd ' Okusalar iş bulabilecekler miydi"' Mannans'ten başlayarak. bu sorunlan başka yerlerde tanıdığım gençlerle de konuştum Simdi Şükrü Sanoğlu'dan başlayalım Işlettiği mlnibüs Mehmet Sanoğlu'nun kendi mah. Muğla ile Marmaris arasında çalışıyor Kazancı ijri imiş Ama oğlu onun işiai sürdürmeyecek, okuyup elektronik muhendısi olmak istiyor. Dehkanlı, bize geleceğe ilişkln tasanlannı anlatırken baba<îi onu övünçle dinliyordu Durum her yerde böyle değil sırası peldiğinde an latacağım Demek Mehmet Sanoğlu, oğlunun yüksek öğrenim gidenni karşılamayı göze alrmş. çünkü gvveniyor oğluna Şukrü ise üniversiteyi bitirdik ten sonra. nerelerde. nasıl işlet bulabileceğini de araştırmış. bir bir anlatıyor bunlan. Dilerim basanlı olsun! Ama diyelim Gökova'daki Halil'in oğlu böyle değildi; babasmın kazancı iyi. hatta oğluna bir araba bile aldığı halde. çocuk babasmın işini sürdü'ecek Demek önce çocukta okuma isteği olacak. sonra babasmın parasal durumu onu desteklevecek düzeyde bulunacak... Ama bununla tntmez kl1 Bir kasaba lisesini bitiren öğrenci ile bir büvtik kent lispsinden çıkan oörencinin durumu esit mi? Öğrendiğıme bil diğime göre. böyle bir karşıkştırma. kasabalı öğrendnin aleyhinde sonuç vorir Marmaris'l dışardan görmekle onun içinde yaşamak aynmına gelinre; Şükrü Sanoğlu bu konuda şu bilgileri verdi bize: Marmaris vaz ayiannda canlamr, kışın ise çekilmez bir yer olur. Bir öğrenci için okul dışında hiç bir ilgi alanı yoktur. Kızlarla flört olanağı var mı? diye sordum. Sükru Çok hüçuk bir yer... Nerde buluşacaksınız, dedl. Ancak yazhğa gelenlerle (yabancılar değil) ilişki kurulabiiiyormuş za man zaman. Bunlan ağırbaşh bir bicemie anlafan Şükrü ile babası arasında gerçekten uygar bir ilişki kurulmuş olduğunu sevinerek gördüm. Konuytı cieğiştirdik. Mehmet San ANKARA (ANKA) Ha klm ve savcılar arasında ge nlş çapta atamslar yapıldı Resmi Ga7ete'de dün yer alan Adalet Bakanlıgı'nın atama kararına göre. çeşitli 1 ve tlçelerde görev yap1 makta olan 855 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi Bu arada Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı'na Adalet Hukuk îşlerl Genel Müdür Yardımcısı Gül Ünal getirildl. 855 hakim ve savcının görev yeri değisti tourak ve larım reformu ön '6dbırl°r vasnsının goruşulmesinde tatmıiı ediri bir so nuca ula'şıldığını belirten Gü rav sÖ7İpriı.i şövle surdür dü tR«ar>lî)rda o7PİIık1e ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) MilH Guvenlik Konseyi. Sanayi ve Teknoloü Eski Bakanı Şahap Kocatopçu hakkmda kurulan so ruşturma komisyonuna 60 Kün daha süre vrilmesini kararlaştırdı Konsey'in dünkö Resmi Gazete'de yaymlanan 29 nu maralı karanna göre komis vona 28 hazlrar» 198? tarihin den itibaren 60 «ünlük sure verildi. Kocatopçu Komisyonu'nun görev süresî uzatıldı Hop KOUop.hop otuımo. Damşma Mpclisl'ndeki gruplaşma abartılmıslır. Atatürk'tü liberaller denilen kişilprdcn baska herhangi bir kimse grup faaliyeti içine girmemiştir. Anılan grup da birkac arkadasımırın na biz yoklaması idi. Nitekim Baskanlık Dîvanındaki toplantılar esnasmda kendi lehi ne ancak bes kadar kişinin konuşmasi, diğerlerinin tamamen bîrlik ve beraberlikten yana olması ve bu olavı slddptle tenkit etmeleri b8lünmplpre karsı olan tutumumuzu yeterince açıklar •«anınm. Bizim hakkımızda ki en İyi takdir v» görüs halkın kanaatıdır.» , YARINrHamzaEroglu \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog