Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 11 Milli Piyango dun çekildi Milll Plyango'nun dün 257278 204562 139954 83956S Ankara'da yapılan 29 hazi 686974 835609 253546 638859 100 bin lira kazananlar ran tarlhU çeklllşinde iklamlye kazanan numarala 409433 313395 663781 392350 884507 171450 244500 955676 rın llstesl: 390599 777373 980794 850457 15 milyon kazanan 803074 660289 958295 769360 040557 Mersin, îzmlr 966458 776837 439760 10 milyon kazanan 436523 938647 776608 533893 859809 îzmir Şekerbank 251555 444596 394045 696093 8 milyon kazanan 659287 608502 014005 200220 092319 886989 794357 430703 072095 6 milyon kazanan 265668 580417 295286 239937 658333 Karşıyaka 769238 991605 463936 405307 4 milyon llra kazanan 354907 429263 039023 961590 473255 Izmir Şekerbank 602648 468858 172976 2 milyon kazananlar 50 bin lira kazananlar 069076 Samsun 875372 108811 640754 031966 579215 îstanbul, Girne 980155 573867 089563 987892 1 milyon kazananlar 246064 Bursa Em. Kr. îşl. 103253 685966 762523 632543 885489 476617 610013 601278 Ankara 941597 089034 852726 339177 083303 Îstanbul, Ankara. 085647 Ziraat Bankası Hen 800236 301775 523998 842316 dek Şubesi), K. Yaka, An 735820 412783 320009 680916 234470 661070 054535 584071 talya, îstanbul 954070 682057 394903 013963 527580 Bursa, Îzmlr 563039 039984 398664 614783 688038 Anadolu Bankası 425974 000361 830373 715339 500 bin lira kazananlar 844358 758257 663094 326897 069431 503081 103102 844040 371003 903403 596717 390686 200370 593704 284461 494476 374941 157998 818932 360071 565184 528601 229623 889863 185438 400 bin lira kazananlar 20 bin lira kazananlar: 295116 342821 156469 331456 988601 978342 261141 320257 56600 29691 47200 86594 270185 538804 349105 299044 18388 15885 37993 02788 366878 289582 128690 175998 96644 83103 83567 39296 255118 674127 330714 948908 13881 39881 39461 58798 62293 51736 39489 95105 300 bin lira kazananlar 311338 292670 509785 235686 38414 58102 30833 82496 378281 408711 748162 523428 58955 85860 74314 07185 844764 361218 799765 965685 18790 44389 95601 10 bin lira kazananlar: 745802 157792 091151 575874 798033 965530 648013 508913 7732 9603 9592 1101 1227 268774 907029 350031 876826 2249 1587 6474 5536 8998 119459 862822 849252 051001 9682 8571 4820 1236 3799 6493 8986 1759 9005 0492 367668 795216 8049 6297 2806 5873 8107 200 bin lira kazananlar 569311 142189 013821 215821 7618 1494 8146 9052 0577 035528 368628 311093 933739 4 bin lira kazananlar 416997 190041 344247 963741 500 745 961 727 693 955998 150089 185037 970998 2 bin lira kazananlar 609349 660990 700164 859403 758404 844959 542061 333881 94 56 88 54 936676 889266 069730 228063 400 lira (amorti) 935285 267744 680988 521339 Son rakamı 1 (bir) olanlar Kastelli ile ilgili (Basar 1. Sayfada) Bugunkü açamada durum özetle flöyle: • Konuya çözüm getirecek yasa gucundeki ka rarnamenin dün ya da bu gün çıkması beklenirken, toplantılar sırasında «Bunun bu kadar kolay obna yacagı» sonucu ortaya çıkb. Buna neden olarak, bir yandan diger bankerzedele rin durumu, öte yandan da Kastelli tarafından pazar lanan tabviller «osteriliyor. • Kastelli tarafından pazarlanan mevduat serti fikalannın faizlerinin na sil odenebileceği konusunda önceki gunkö ve dün kü toplantılarda beliren görüşlere göre, QU noktalar belirginUk kazandı: Hallnn elindeki mevduat sertifikalannın «yeni bir belge» ile degtetirilmesi söz konusu. Merkez Bankası tarafından tasamıf sahiplerine daftıtılması beklenen yeni belgeler şu anda halkm elinde bulunan mevduat sertifikalan yerine geçecek. Vadesi bi ten mevduat sertifikalan için yeni bir belge verilmeyecek. Bunlar hemen arnnda paraya çevrilebile cek. YENÎ BELGELERLE DEĞİŞTİRİLECEK Vadesi gelmeyen mevdu at sertifikalan ise, yeni belgelerle değiştirilecek. Bu nedenle yapılan toplantılarda «Yeni belgelerin nasü bir biçim alacağı ve hangi bilgileri içereceği> konusunda görüşlerin belirlenmesine çalışılıyor. Yeni belgeler büyük bir olasüıkla Merkez Banka sı tarafından bastınlacak ve daha sonra dagıtılacak. Belgelerin halka dağıtılmasının yöntemleri de henüz belirlenemedi. Vadesi gelsin ya da gelmesin faizlerin ödenmesine ilişkin gelişmelerde de orta ya çıkan konunun Kastelli'nin taşınmaz mallan ile bağlantı kurulacagı doğ rultusunda» Buna göre, Kastelli'nin mal varhğı değeri kesinlikle belli olduktan sonra, faizlerin bir bölümü bu mal varhkları nm karşıhğı ile Ödenecek. Ancak, bu noktada orta ya çıkan sorun «mal var ltklannm degerinin nasıl saptanacağı.» PÎYASA DEĞERÎ? Mal varhkları bugünkü piyasa fîyatı üzerinden da ğerlendirilecek. Ne var ki, bu değerlendirraeden sonra, bu mallann nasıl paraya dönüştürüleceği, nasıl satışa çıkarüacağı üzerin de duruluyor. Mallann sa tıhnasında zaman yittril memesi için, ortaya çıkan bir görüş «Kastelli'nin taşınmaz mallarumı devlet tarafından belli bir mikta ra devralınmasına» ilişkin. Ancak. bu konuda da kesin bir karara vanlama dı Bu noktada kesin olan durum «faizlerin bir b61ümünün mal varlıklanyla karşılanması.» Kalan faizler Merkez Bankası fonuyla karşılanacak. BAŞKA BANKALARA GÎTMEStN • Bu arada Kastelli aracıhğıyla mevduat serti fikası satmış ola n banka lar bir Öneri getirdiler: Bu na göre. mevduat serüfika lannın faizleri üzerindeki vade tarihine göre, yine ilgili bankalar tarafından ödenecek. Ancak. faizlerin ödenmesinden sonra, ban kalar mevduat sertifikalannın «başka bankalara gitmesini istemiyorlar».. Bir başka deyimle, halen bu bankalarda bulunan tasarruflann «banka <*egîş tirmesine» bankalar karşı çıkıyor. Yapılan toplantı larda bu önerinin de gözden geçirildiği bildiriliyor. GECİKMENİN NEDENİ? • Kastellizedelerin sorunlanna çözüm aranırken dörtlü komitede ortaya çı kan eğilime göre, «Kastelli dışında geçen y>l arahk aymda batan bankerzedelere de çözüm bulunmak» isteniyor. Dolayısıyla. kesinlik kazanacak çözümün •sonunda Kastellizedelerle birlikte dlger bankerzede lert de kapsamasma çalışıhyor..» Gecikmenin bir nedeni de bu olarak gös terillyor. • Çahsmaları yoğunlaştı ran güçleştiren bir başka ana konu, Kastelli tarafın dan hazırlanmış olan tah vîller. Sağlanan bttgttere göre, Kastelli'nin pazarla dıfı tahvillerin ilk iki yı lt ödemesiz, sonradan da üç ile yedi yıl arasmda ödenecek. Ancak, burada ince bir nokta bulunduğu bildiriliyor. Buna göre. Kastelli «ilk İM yılı ödeme siz» ilkesine bazı tahviller de uymamış. îlk iki yılı ödemesiz yerine. ilk üç yı h ya da ilk dört yılı ödemesiz olmak uzere uzat malarda bulunmuş. Şimdi bunlann vadeleri dolmus bulunuyor.. Israil'in (Bastaraft 1. Sayfada) züm yolundaki gelişmler de omuz omuza ilerliyorlor. Tehlıkenin gectiğini söyleyen kimse yok. Çok kişi, bugünyarın bir İsroll bombardımam ya da bir jşgal teşebbüsünün sıkıntılı bekleyişinde.. Buno karşılık, siyasal çözüm doğrultusuntia da bugüne dek hlc böylesıne yol olınmomıştı. Batı Bayrut'un kuşatılmasın dan bir saat öncesinden beri bu şehirde bulunan btzım izlenimimiz o ki, artık İsrail'in Batı Bsyrut'u ele gecirmek amacıyla bir saldmya girişmesi iniimall çok çok zayıt. BAR1S DERNEGİ DAVASI (Bastorafı 1. Saylada) Topkapı AÖS Spor Salonundaki duruşma için sanıklar saat 9.20'de gctirildiler. Duruşmanm daha ön ce saat 10'da başlıyacağınm fctlirtilmesine karşın. mah keme heyeti saat 10.23'te salona glrdiler ve saat 102'î te duruşmaya başlandı. Bu arfida duruşma yargıcı ve üye yargıcm deglştlği göTüldü. Yargıç Dz. Hak. Yarb. Bahri Yağcı'nm yerine Hakim Kıdemll Yzb. Tarık Kale'nin, tiye sivil vargıç Yalçm Erkmen yerine de Hak. Ütğm. Şenol Gök bayrak'm görev yaptıkları belirlendi. gözletncl ile Alman Bagkon soloslugundan hukukçu Jan Frederik izledller. Saat 13.30 da duruşmaya yeniden baslandı ve 15 sayfa okunduktan sonra 76. sayfaya gelindiğinde saat 14.30 da duruşmaya 10 daki da a r a verildi. 14.50 de yeni den başlayan durusmada savcı Mustafa Gül saat 15.38'de iddianamesini okumasını bitirdi, Savcı Gül, iddianamesinin sonunda tüm samklarm TCK'nm 141/. l 7 3 ' S o n > 1402 sayılı yasanm 16/1. TCK'nm 74. 31. 33. maddeleri uyannca cezalandırılma l a n yamsıra, ayrıca Mahmut Dlkerdem'in TCK'nın 141/1, 80. 311. 173/ Son ve 74. Orhan Apaydın'ın TCK'nın 142/1. 312. 74. 173/ Son ve 80. Erdal Atabek'in TCK'nın 142/1, 173 son ve 80. Nedim Tarhan'm TCK'nın 142/1 ve 173/ Son. îsmail Hakkı özto run ve Niyazi Dalyancı'nm ise TCK'nm 140 ve 173/ Son maddeleri uyannca cezalandınlmalannı istedi. Daha sonra duruşma yar gıcı Tank Kale, Orhan Ap aydm'a söz verdi. Apaydm özetle şöyle konugtu: «Tutuklanan blr lnsan neyle suçlandıgını bilmek Ister. Ben tutuklandıgnn da neyle suçlandığun ba na söylenmedi. Bana dendt ki 141. 311, 312,, Nedir bunlar? Ben hukuk çuyum. Bilirim. Ama ya bu kukçu olmayanlar?.. Sayın savcıya soruyorum. Savunma olmadan sorgu alınmaz. Bana büdlrdl iniz ml neyle suçlandıgımı?.. Bunun altında başka şey ler aramak hakkundır. Bu dava bir tertiptU*. Ortada bir büirklşl rapo ru var. Hazulık safhasında, bilirkişi raporu mutlaka müdafie gösteTİlir. Ne rede o bilbrkişl raporu? tddianamede blzim TKt* yle ilişkilerimizden, ondan e mlr aldığımızdan bahsedili yor. Nerede bu TKP? Ne TKP yle tamştım şimdiye kadar, ne de buradaki in sanlar. Tabii okuyan bir in samm blllrim. Ancak 90 id dianame kadar suç teşkil e den başka blr belge daba yoktur. Şu isanlar eğer TKP güdümündeyse herşey bitmiş demektir. Ama bn iddianame, iddia name değildir. Bu insanlann tümtt 4 nl san 1980 de Yönetim Kuru luna getirilmisterdir. 12 Ey lülden 5 ay önce yanl. Ve hicblr İş yapmamışlardır. Dogru dürüst toplanamanuşlardu*. Hiçbir karar al mamışlardır. tddianamede suç tarihi 1977 den itibaren başlıyor. Ve bu insanlar kendilerlne ait olmayan fl illerden fitürü tutuklu bulu nuyorlar. Bu, insan hakla ntıa aykındır. Tutuklama, fiilen bir cezalandırma îşle mice dönüşmüştür.» Apaydin daha sonra, ken dilerlnin İddianame ekleri ni bilmediklerini. avukat larıyla olan 20 dakikalık go rüşmelerinde bunlan incele melerine olanak bulunmadı ğını belirtti ve bu belgele rin kendilerinin inceleyebil mest ve neyle suçlandıklan nı öğrenebilmelerl için veril mesini. ayrıca tahliyeslnîi talep etti. Bundan sonra mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Duruşma yeniden başla dığmda tutuksuz olarak yar gılanan ve tutuklanmalan lstenen Gürdogan Görsev ile Semra özdamar hakkın daki bu istemin reddine, ka rar verdl. lstenen dosya ek lerinin ve belgelerinin sanık lara ulaştırılmasına da ka rar veren mahkeme, tüm sa inukların tahliyeleri konu, sundakl lstemleri de reddet ti ve duruşmayı sorguların yapılması için 27 temmua! 1982 sah günü saat 10.30'a erteledi. Narin: (Baştarafı 1. Sayfada) Geçmiş tecrflbelerden ge rektiği gibi yararlanılmadı §ı ve özellikle bu alanda ct kin bir devlet denetimi sagr lanamadığı için geçen baf ta büyük bir vatandaş kit lesini mağdur eden ikinci ve önemli bir bankerlik olayı daha yaşanmıştır. Ger çekte amaç, halkın tasarru fnnu attırarak talep enflasyonnnn azaltmak Iken, bankerlik olayı vatandaşın tasarrnfa olan gtivenini tahrip etmiştir. Bankerler olayında oldu ğu gibi, bankalar arasında yüksek faiz konusunda girişilen yarışa da engel olu namamıştır. Devletin parakredi politikasımn böylesine bir tırmanışın akibetine terkedilmesi dttşünüle mez. Unutulmamalıdır ki, bankalar karar, tasarrof ve iştirakleriyle parakredi pi yasasını tanzim eden ve btt tün ekonomiyi etkileyen milU kuruluşlardır. Bankalarda toplanan halkm ta sarrufu milli varlığımızdır. Bu milll varlığın, bazı ban ka yönetimleri tarafından diledikleri gibi kullanılması, bankerlik olaylannı dahl gölgede bırakacak kadar büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Bankalar ödeyemeyecekle ri mevduat sertifikalannı hangi cesaretle piyasaya sürmiişler, kendilerinde key fi ve takdlri tasarruflara girişme hakkını nasıl bulmuşlardır? Hazine böyle bir bankacıhğın külfetini niçin yüklenmeli ve milletimiz niye bu bedeli ödemeye iştirak ettirilmelidir? Halit Narin 1982 yılında çok sayıda sanayi kuruluşu nun kaynak sıkratısı çektiğini belirterek bankerlik olayına illşkln açıklamasını şöyle tamamladı: «Unutulmamalıdır ki, 1982 yılı namuslu, itibarlı ve bin lerce işçi çalışttran sayısız mtiessesenin üretim, istih rtam ve ihracat için kaynak bulamamak sıkmtısını en yoğun bir biçimde yaşadığı yıldır. Bu müesseselere ba yatiyet kazandırılabibmesl ve ekonomhnize olan katkı larının sürdürulebilmesi mümkün iken uygulananeko nomik politika gerekçe gösterilerek bundan israrla ka çınılmaktadır. Ciddi sanayi kuruluşlarımızın yok olmaları pahasına esirgenen hn kânlann, denetimden uzak kalmış bir takım bankerlik kuruluşları ile bazı bankalar etnrine verilmesini hoşgö rü ile karşılayamıyoruz. ekonomisinin para kredi piyasasmın ve vatandaşlarımızın yeni ve acı tecrübe lere muhatap olmaması, an cak hflkUmetimlzin bu istikamette olacagı clddl kararlar ve titiz uygulamalar la sağalanabilir. En büyük temennimlz vatandaşın iyi niyet ve tasarrulunun is~ tlsmarım önleylcl etkin ted birlerin biran önce abnmasıdır.» Borsa (Baştsralı 1. Sayfada) ml gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik borsa bankerlerinin îaaliyet alanlarını da saptıyor. Buna göre borsa bankerlik belgesi alanlar ödünç para verme. Işleriyle ug raşamayacaklar, mevduat toplayamayacaklar, menkul kıymetler, portföy işletmeciligi ya pamayacaklar, bankalara ortak olamayacaklar ve vadesi gelmetnlş kuponlan kssip satama yacaklar. Yeni yönetmeliğe göre, bu kuruluslann satışlarına aracı lık ettikleri belgelere ilişkin olarak malî taalüıütte bulunan evrak çıkaramayacak ve Uçüncü kişüere veremeyecekler, ayrıca kendlleri bağımsız olürak malt taahhüt içeren bel ge ve tahvil çıkaramayacaklar. Serroaye Piyasası Kanunu'nda ve yönetmeükte gösteril'an ara cıhk faaliyetlerinin dışında ticari, sınaî ve zirai bir iaaiıyette bulunamayacaklar. Yönetmellk borsa bankerlerinin malî sorumluluk sımrıru da belirliyor. Yönetmeliğe go re borsa bankerlerinin malı sorumluluğunun azarai sınırı ödenmiş sertnayesiyle yedek akçeleri toplamından, varsa zararlaraın indirilmesinden sonra kalan miktann yüzde 20'den faala olmamak üzere kuruı tarafından belirienecek kat sayıyla çsrpılması sonucu bulunacak. Kurui belirlediği katsayıyı resmi gazetede ilan edecek, Bu yeni düzenleme yapılıncaya kadar katsayı 15 ola rak belirlendi. Yönetmelik borsa bankerleri nin ılan ve reklam konusunda sermaye piyasası kurulundan izın almalarım öngörüyor. BANKALARIN ARACIUK FAALtYETl.ERt Bankalar da aıacılık faaliyet lenru bu yönetmelikteki hükünılere göre sürdürebilecekler. Ancat, bu faaliyetleri için belge alnıa zorunluluğu getinl medı. Yönetmeliğe göre, 1 şubat 1982 tarihinden önce aracıhk yapanlar bu tarihten itibaren bir yıl içinde borsa bankerlik belgesi almak zorundalar. Yönetmelikle, belge ıçın en son başvuru tarihi 30 kasım 1982 olarak belirlendi. Kurul ise, baş vurulan en geç 3ı ocak 1982 tarihinde kesinleştirecek. Belge alanlar ise, kanuna ay km düşen taahhütlerlnl 1 şubat 1983 tarihinden itibaren bir Bankerler kadar banka yü içinde tasüye etmek zorun dalar. Iarında etkin bir devlet de netimine tabi tutuunası ve Yönetmelikteki bir geçici bu alandaki yasal boşhıkla maddeye göre, belge almayanrm suratle glderilmesl zo lar ile başvuruları reddedilenrunludur. Bankalar, sıra ler de taahhütlerinin tUmünU dan bir anonim ortaklık gö kurulca belirienecek esaslar çercovesinde 1 şubat 1984 tarünümünden mutlaka uzak rihine kadar tasfiye edecekler. laştırılarak, modern banöte yandan Maltye Bakatüıkacüık anlayışına uygun bir reforma tabi tutulmali ve ğı da aracılık faaliyetleri ve mtinhasıran milli ekonoml aracı kurumlara ilişkin esasye katkıda bulunan kurulus lar konusunda bir tebliğ yaymladı. tebliğe göre menkul lar balhıe gethilmelldlr. kıymetlorin kitle halindekl sa Ekonomlnln bu alanda tış nuktaınHn tabam, yeni yeni bir krize tahammülö bir düzenlemeye kadar 20 mil > olmadığı bir gerçektir. Türk yon l i n olank belirlendi. Bankalar (Baştarafı 1. Sayfada) söylüyorlar. • Anlasmaya vanlan, yanl bankalarca taahhüt edîlmîş kredilerîn veni dilünlerinin ödenmemesi. • Yeni kredilerin açılmamast. • Sıkı bir borc takiblne ybnelinerek, bankalara borçlarım ssamMnnda ödeyemeyen sanayicilerin ipotek ve rehinelerlnin paraya çevrümesi yoluna başvurulması. Kastelli ile iş yapan bankaların mevduat sertifikası anaparalarını ödemeye baslamalan nedeniyle likldîtelerini yetüden değertendirmek %o runda kaldıklan ve likiditelerini takviye amacıyla bu yola başvurduklan, bu yönde yapılan yorumların en yaygım. Ancak Banayicilerden aldıgımız bilgileîe göre devre (aizleri konusunda firmalan sıkıstıran yalnızca Kastellî ile iş yapan bankalar değll, hemen hemen tüm bankalar. Bu durumda sanayicilerl zor duTuma düşüren bu uygulamanın yalnızca Kastelli olayımn bîr yansıması olmayıp, bankalararasi toplantıda bankalann daha disiplinli bir calısma içine girmeleri ve denetr lenmelert yonünde vanlan bir anlasmamn sonuçlanodan biri olabileceği daha akla yaKa gorunuyor. Herşeyden önce, israil tomel taleplerine çok yaklaşmış duDuruşma Yargıcı Tank rumda. Filistin mukavemetinin Kale, saat 10.25'te duruşma önderliği, «IIKe olorak» Lüb başlamadan önce, sanıklanan'ı terketmeyi ve Beyrut'un ra hitaben «Terieyen varsa asker) varlığını kabul edece reketlerlnlzi çıkarabllirslğinin işaretini verdl. Ama bu ntz. Arzu edenler..» dedi. na rağmen, israil. Batı Bey Bunun üzerlne sanıkîardan rut'u işgal etmeye kalkışırsa, bircoğu s ı c a | m etkisl ile bunun anlamı israil'ln soykırım ceket ve kravatlarım çıkarve kotliama doymaz bir Işta dılar. Daha sonra sanık yok hı var demektir. lamasma geçüdl. Tutuksuz Israll'ln Güney Lübnan'da sanıkîardan sineraa sanatyaptıklarını duyup öğrendikten çısı Semra özdamar'ın bir Mustafa Gül aynca bu da ve Batı Beyrut'a yaptıklarına önceki durusmada olduğu blzzat tanık olduktcm sonra, jçibl gelmediği görüldü. Da vada tutuksuz olarak yar bu Ihtimoll, tümüyle reddede ha sonra avukat yoklama gılanan Gürdogan GOrsev sına geçildi ve 16 avukatm ile Semra Özdamar'm ise meyiz ortıa: 1. Holg'in Istifasındon ve savunma için salonda bu «işlemiş olduklan soçun dev ABD hükumetinin son olarak lunduklan saptandı. Duruş let nizamı ve anayasal düze Liibnan hükumetinin soruna maya katılan avukatlarm ne karsı olmasına, ağır ceza çözüm formülünü destekieme adlan şöyle: Çetln özek, lık mevattan bulunmalanHalit Çelenk, Ahmet Gür na, mevcut delillere binaen sinden, öz, 3S3 sayılı Askeri Ceza Mah 2. Filistin Kurtuluş Örgütü' ytiK Ketencl, Rasim nün Lübnan'ı terkl kabul ede Gülçln Çaylıgil. Burban A kemelerl usul kanununu Tahvillerin kimin tara bileceğlnin sinyallerlnl yakma paydm, Atllla Coşkun, Tur 71/1 D, 2 A madde ve gut Kaıan, Avnt Usluoftlu, fıkralan gereflnce tutuklan fından ödeneceği şu anda sından, sorun yaratıyor. Bu neden 3. Uluslararası dlplomaslnin Yagmur ErUn, Dogan ö z malarnu» istedi. le de, tahvillerin sahipleri bir aydır Lübnon'la ligili en ha tunc, Halil Erdogan, Aysel Savanm iddianamesini oolan sanayicilere Ankara' reketll dönemine girmesinden Baykal. Seniha Serhat. Fadan haber gönderilerek sonra, sözünü ettiğlmlz Ihtima ik Yıldınm, Tayfun Akcay. kumasını bitirmesinden son Sanık ve avukat yoklama ra duruşma yargıcı Hakim «Ödeme planı önermeleri» lin ook zayıflodığım söylersek lanndan sonra durusma Kd. Yzb. Tank Kale sanıkistendi. Sanayiciler büyük herhalde yonılmış olmayız. bir olasıhkla DPT yönetiAyrıco, önceki gün Bir Hn yargıcı Tank Kale, savcı lam ve avukatlara hitaben miyle ortak bir toplantıya san, Fakhanl ve Mazraa Bulva Mustafa Gül'e daha Önce «bir talebinte var mı efen çağınlacaklar ve ödeme rı'ndakl Filistin savunma mev kalmış olduğu 38. sayfadan dim? Sorgu için ertelemeyi planlan hakkmda kendile zilerini dolaştık. Edindiğimiz itlbaren iddianamesinl o düşünüyoruz..» şeklinde korinden bilgi istenecek. Kas izienime göre, bir israil işgal kuması için saat 10.29'da nuştu. telli tarafından pazarla gırişiminin maliyeti çok yuk söz verdi. Mustafa Gül ldBunun üzerîne Orhan bazı yerlerinl nan tahvillerin toplam mik sek olacak. isimlerini saydığı dianameyl Özetliyerek okumaya başla Apaydın'ın avukatı Burhan tan 10 milyar liraya ulaşı mız rıoktalnr, İsrail'in şehre Apaydin söz istedi ve iddi yor. Bu miktann «en a n n girış yolu üzerindeki semtlerin dı ve 61. sayfaya geîindldan üç milyannın vade sadece bir kısmı. Yollar kum ğinde saat 11.53'te duruş anameyle ilgili diyecekleri ol sinin dolmuş olabileceği» barikatian, nıayınlı alanlar v© rrraya 13.30'a kadar ara ve duğunu bildirerek «bir iddi anamenin nasıl tanzim edi bildiriliyor. Bir başka gö Her binanin girışinde mevzilen rildi. leceği yasalarla açıkça göste rüse göre de «üç milyar» mış gerillalarla dolu. Bu somtDünkU duruşmayı Belçi rilmiştir. Bu iddianame ka vadesi gelmiş tahviller ve ler sivıl halktan tümüylo bobir nuni niteliklerinden uzak ol toplam tahvil faiz miktar şaltıimış, salt askeri bölgeler ka Konsolosluğundan masma karşm heyete olan lan» olarak değerlendîrili lialinde. inancımız tamdır» şeklinde yor, Bu durumda, «Faiz İsrail'in «HaldeUzai» üzerin. konuştu ve Iddianamenin 38. ya da ana paranın nasıl den kıyıyı izleyerek «Bir Ha(Baştarafı 1. Sayfada) Sdenecefrl konusunda sa sonsı geçip, «Fakhemtsye ve sayfasında Barış Derneği nayicilerin görüşleri alı «Mazraasya dayanmaya kalk gili bir kayıt düştü ve bunları açıklamalarmda israil'in A «hileli Iflas, dolandırıcılık ve nacak.» ması demek, askeri tiesaplara emniyeti sulstlmal» oiarak gös rap topraklarını işgal ettiği nin ve çekilmesi gsrcktiği Hükümetin. «Sanayîcile göre en aşağı 1000 ötü ve 10 terdi. . nin belirtilmesinin suç sâyıl rin finans aurttmtmu göx bin do'ayında yaraiı vermesi Bilindiği gibi Banker Kastelir dığım belirterek. konuya iliş demek. Snünde tuttuğn, sanayîcile n!n îsviçre'ye kaçmasından Böyle bir maliyet ödemesine sonra Türkiye interpol aracılı kin olarak B.M.'in bir kararı rin mali güçlüklerîni bildiği vurgulanıyor. Bu ne hic gerek yok. Eğer, siyasi ğı ils Kastelli'nin Türklye'ye i olduğunu ve savcınınbundan bile haberi olmadığım söyle denle de sanayicüerle ö dipiomatık manevraların uzadı adssini istemiş ve Deviet Bademe planına ilişkin görüş ğınc inanırsa, siyasi cözüm sü kan! İlhan Öztırak da yaptığı di. Apaydm, «eğer bu iddia resini kısaltmak ve koparoca bir açıklamada Kastelli'nin do namede yazılanlar suç ise melerin «Zorunluk taşıdığı» ğı tavizleri arttırmak için. geç landırıcıiık yaptığını söylemiş savcının Bakanlara kadar, bildiriliyor. Başbakana kadar takibata Özetlenen nçdenlerden tığimiz cuma günkü bombar ti. geçmesi gerekir.» şeklinde dolayı. yasa gücündeki ka dımana benzer blriki günlük de konuştu. rarnamenin «bir süre daha bir bombardımona girişmesi ih timaii, şehri ele gecirmek için geclkebileceği ve hafta so Orhan Apaydm'm bir (Baştarafı Sporda) çok konuşmasmm DİSK idnunu bulabileceği» belirti soltiırması ihtimalinden daha güclü gözüküyor. liyor. rev alanlan yok. Her yerde dianamesine dayanüarak bu Ancak, bu ihtimal de gün olabiliyorlar. Ancak yine iddianameye almdığını da geçtikçe zayıflıyor. Çok çok de herkes birbirüün nerede belirten Burhan Apaydm, zayıf bir ihtimal belki değil a olduğunu çok iyi biliyor. Ta bu konuşmaların menşei(Baştarafı 1. Sayfada) Anayasa Mahkemesi'nde dün ma çok çok kuvvetli bir ihti kımm beyni Socrat«s. Ça nin ortaya çıktnası lazım (Baştarafı 1. Sayfada)' lışkan oyuncu ve kupanm geldiğini ileri sürerek DÎSK yapılan duruşmad», Demiryol mal de değil. listinlilerin ellerindeki silahlaEğer, bugün ve yann da bir yıldızlanndan Eder. gerek dosyasmda bulunduğu ileri IMI İnsaat Bölge Müdürlüğü rı Lübnan TJlusal ordusuna dev tanık attığı şutlar ve gerekse yap sürelen bu konuşmaların • retmelerini salık verdi. «I/üb1. Kısım Başmüşaviri Turan İsrail bombardımanına üyar tanık olarak dinlendi. T» olmazsak, o zaman, askeri tır tığı ortalarda rakip kale tam metinlerinin getirilmen»n Ulusal Ordusu» deyimiyle nık Oyar, ifadesinde «Genei manma ihtimali çok zayıflamış için tehlike. Zico, üstün bir LÜbnan'dakl tüm güçlerin tem Müdfirluk tarsfuıdan tnüteah olacak. O zaman, taraflar stil ile h e r a n g o l koiîiııj'or. sini istedi. sil edilebileceği bir orduyu kas hitin haydiHlran fizerlne »de (FKÖ.İsrall. Lübnan hüküme Jonior ve Cerezo ise defanSavcı Mustafa GU1 tutuk tattiğini hatırlattı. me yapdması lçîn emir veril ti ve ABO )esaslarında mutabık Mübarek îsrail'in, Füistinll dlğlnt» söyledi ve «tstlhfeaklav kaldıklan ana ilkelerin nasıl, sm belkemiği iki is'nı. Ce luluk haüerinin kaldınlma lerin tesltaı olmalarmda ısrar rezo düzgün milimetrik kor sı konusunda herhangi bir da Genel Mttdttrlfilfln hesap etmesinin bölgede olumsuz geetttğt mlktarlsnn ödendiğini» ne zaman, hangi önceliklerle ner atışlarıyla tinlü. değişikllk olmadığmdan» lismelere yol açacağmı da beuygulanacağmın görüşmeleri. ifade etti. karann reddlni istedi. lirtti. ne girişecekler. Bu da aylar aDurusmada daha sonra talabüir. Tabii. bu zaman zarnık olarak dinlenen Başbaka»(Baetarafı Sporda) hk eski Müsteşar Yardımcısı fında İsroil saldırısı ihtimali let gibi oynanmaz. Futbolun Hasan Celal GUrel, Bayındır Batı Beyrut'un ensesinde bir da kendine göre kurallan var> lık Bakanlığından kararname Demoklesin Kılıcı olarak sallan dır, efendiliği vardır, çeldcUinin subat ayında Başbakanlığa maya devam edecek. Merhum Miralay Murat Arıburnu ve merhume teklif edildiğini ileri süreTek Şimdilık öyle gözüküyor ki, ği vardır. Ama görüyorum W, «Bie de DPT ve Mallve Bakan Israıl'm ve FKÖ'nün kazançları futbol futbol olmaktan çıkmış, Nesibe Arıbumu'nun kızı merhum Müh. M. Ali hokkabazlığa dönmüştür. Dünlığı'nm güruşBntt almak ütere ve kayıpları şöyle oldu : Ertekin'in eşi, Orhon, Gülten ve merhum Turan ya futbolunda büyük bir refor gönderdik. şeklinde konuştu. Anburnu'nun ablalan, Müyesser Ertekin'in ka• israil, FKÖ'yü bir askeri ma gereksinme vardır. Bu Te> Tanık olarak dinlenen Cela tehdit olmaktan çıkardı. ymvalidesi, Yada, Meral, Murat ve Kumru Anburformu yapamayan ileride mut lettin Gezmişoğlu ise ifadesinnu'nun halaları, All Banş Ertekin'in Babaanne• Lübnan'ın tümünü ve özel laka lanetlenecektir.» de kararnameyi kısa zamanda si, Yıldız ailesinin dünürü, Futbol dunyada en popüler haaırladıklannı ileri sürerek likle Güney Uübnan'ı nüfuzu at spordur. St&dyumlar tıklun tık tına aidı. hazırladıklan taslak ile kaFEDAKÂR SEVGÎLt ANNEMİZ • Surlye'yl etkisiz ve hır lım dolmakta. Bu iş için milrarname arasmda fark olduğuyonlar, milyarlar atanaktadır. palanmış bıroktı. nu söyledi. Mühendis UMü Ön(Emekli öğretmen) Ama işin cazibesl giderek azal • Bölgedeki hakim guç o maktadır. tspanya 82'de bunun say ise kararname ile müteahhîde tasfiye isteme hakkı tanın larak belırdi (Lübnan iç sava belirtilerini görüyorus. DUnya dığını, bunun ise işin maliyeti şında arabuluculuk cabaların futbolunda isim yapmış, tam ni »rtırdıgım kaydetti. da bulunrnuş olan eski Ameri bin gol atmış bir futbolcu ola kan diplomotlarındOTi Dean rak diyorum ki, FtFA'daki ar15 Haziran 1982 günü hakkm rahmetine kavuşBrovvn» bu savaştan sonra İs kadaşlanm, dostlanm, kardeş muş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmlştir. lerim; benim de blr iki tavrail'in ABD ve Sovyetler'in orCenazesine katılan, çelenk gönderen. acımızı paydından üçüncü güç olarak ko siyeme kulak verin. Futbolu gü laşan ÎETT ve ÎSKÎ Genel Müdürlük mensuplazelleştinneye çalışın, bu sirbul edileblleceğini belirtti.) rraa, akraba, dost ve yakınlanmıza şükranlankinliğe son verin. • Bu kazançlarına karşılık mızı sunanz. FKÖ'nün kellesini elde etmeyi EVLATLARI başaramadı, FKÖ'yü tümüyle GÜNEY Gt5BSU ERStN silemedl HüsnÖ ATAY (Baştarafı Sporda) • FKÖ iso, gerek askeri o nlp îspanya'ya yollandj. HavaEvlendiler lanakları ve gerekso Beyrut' alanında at eti yukü ile gazeun ve Lübnan'm koybmdan ötü telere^poz veren bayan Rumme 29 Haziran 1982 ru siyasi organizması ve şans nigge: «eşîtn bensiz yapamaz. ları açısından ook ağır ve cid ftocamı siz bundan sonra göANKARA rün» dedi. di bir yara aldı. Alman basım Stieülce'nin • Bununla birlikte, FKÖ yöBild'de yayınlanan bir meknetimı fizlksel varlığını, siyasi tubunu diline dolacu şlmdi. Al Zamanmda müdahale ederek benl acılanmdan bir hareket olarak devam şan man takımının defans oyuncuKONGRE kurtaran, kıymetli, vefakâr dost. sını ve yenlden yeni şarttar al su Süelike E41d'd.e bir yazı ya • Acıbadem Gençlik Spor tında doğabllme ve güclenebll zarak Almanya'da çalışan tsKulübünün 19821983 kong me olanakları korudu... panyol işçilerine hitab ederek: Sayın. Op. Dr. GÜNGÖR ALKAN'a resı 11.7.1982 günü saat 10. Elbette, bütün bu saptamo uSizler tspanya'daki eşlerinlze OO'da Acıbadem Dörtyol Sa akrabalannıza I. Hariclye ameliyat ekibine ve tüm saglık perlar, önümüzdeki günlerde ve ılostlarmıza, mektup yaan ve Wzi anlatın. ray kıraathanesinde yapıla soneline sonsuz ştik.ranlarımı iletirim. haftalarda durumda dramatik caktır. Ekseriyet temin edile bir değlşiklik olmaması halin Ben de sizlerden birisiyim. Real Ayrıca, yerinde blr teşhis ile sağhğıma kavuşmaMadrid'de 5 yıldır futbol oy> mezse 18.7.1982 tarihine er de geçerli. ma yardımcı olan, SSK Bakırköy Hariciye Müth. nuyor. İspanya futboluna hi2telenecektir. Üyelere duyutnet verlyorum. Beni anlamanı 1982 hazlranını kapatırken, zı isterim. tspanyollar bizi rulur. Acıbadem Gençlik Sayın. Dr. S. Bülend Türkay'a Spor Kulübü Yönetim Ku şu anda, Filistin mukavemeti alkışlar ve desteklerse blz de nin askeri Intihar ihtimalinin rulu.. bizden beklenen futbolu gösteşekkürlerlml sunarun. teririz» demişti. Şimdi Alman • Anonim Şirketde çalı çok çok zayıfladığını, siyasi çacak askerliğini yapmış harokiri do pek sayılmayacak, gazetejeri: «Alnjanya bu halleGÜKKAN BtNGÜL tecröbell genç muhasebe e arada bir durumda bu savaş re ml düşecefcti?» diye Stielike' yi ve dolayıslyle ds losndi talemani aranıyor, 6614 80 tan sıyrılmok üzere olduğunu knolanıu kauyorlar. llerl •ür.ebiliriz..., . 684531. Kastelli Bu adamlar Tanık Suudi Avusturya Vefat ve Teşekkür Vedia Almanya TEŞEKKÜR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog