Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 30 HAZİRAN 1982 Aldıkacti: Büyük bir aksilik olmazsa Ânayasa taslağını 5 temmuz günü DM'ye sunacagız ® DM Başkanlık Divanı Anayasa Tasiağı'nın haf tada 4 gün görüşülmesini kararlaşürdı. DM Acil İhtiyaçlar Fonu'nu 7 milyar 363 milyon lira artıran tasanyı kabul etti. ANKARA (»J») Danışma Meclısi Anayasa Komisyonu Baş kanı Prof. Dr Orhan Aldıkaçtı, «Büyük bir aksilik olmazsa hazırlanan Anayasa taslağını, 5 temmuz pazartesi günü Danışma İ Başkanlığına sunacaklarını» bildirdi. Aldıkaçtı, a.a. muhabinne yap tığ< açıklamada, «Türk milleti lıe yakışan bir anayasa yaptık. Çok begenilecektir.» dedi. ALDIKAÇTI'NIN AÇ1KLAMAS1 «Anayasa taslağının 160170 maddeden oluşacağını, son reddksiyundaıı önce bazı maddelerin birleştirilebileceğini» Kay cteden Aldıkaçtı ozetle şunlan soyledı: «Anayasa taslağını, Danışma IVeclisi Başkanlığı'na verdiğimiz gün, bir basm toplantısı düzenleyerek, basına, dolayısiy la da kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bir kere daha söylüyorum; yazılanlara ve söylentilere bak mayın. Hastalık hariç, hiçbirşey Anayasa taslağını, söz verdiğimiz tarihten önce Danışma Meclisi Ba.şkanJıfı'na sunmanıızı önleyemeyecektir.» DM, HAFTADA 4 GÜN ANAYASA TASLAĞINI GÖRÜŞECEK Ankara Buromuzun haberıne göre Danışma Meclisi Başkanlık Divanı'nın dünkü toplantısında, Anayasa taslağının Genel Kurul'da haftanm 4 günu goruşülmesı kararlaştmldı. Di van, ayrıca Danışma Meclısı'nın 12 temmuz 1 ağustos tarihlerı arasında tatıle çıkmasını da karara bağladı. Öğrenildiğine göre, Anayasa taslağı Danışma Meclisi Genel Kurulunda 2 agustos tarihınden itıbaren pazartesi, salı, perşem be ve cuma günlen görüşülecek. DM cumartesi ve pazar günleri hafta tatili yapacak. Ge nel Kurul'da Anayasa taslağı sa bah saat 9.30 12.30, öğleden sonra 15.00 18.00, akşam da 20.00 22.00 saatleri arasında görüşülecek. ACİL IHTtYAÇ FONU ARTIRILDI Danışma Meclisi, Genel Kurulu ( nun dunkü birleşıminde Maliye Bakanlığına Acil İhtiyaçlar Fo ^nu'nu 7 milyar 363 müyon lira artırma yetkisi veren yasa tasarısını kabul etti. Aynlan öde neğin 3 milyar 363 milyon lirası seçmen kütüğü yazıım ve anayasanın halk oyuna sunulma fci giderleri için kullanılacak. Tasarmm Genel Kurul'da görüşulmesı sırasında söz alan kontenjan üyesı Ahmet Şenvardoğu, 1982 yıll bütçesinın gerekli önlemler alınmadıgı takdırde korkunç rakamlsra ulaşacak bir açık vereceğinı öne sürdü. Kabul edilen tasanya göre, Maliye Bakanlığı'na banker tas fiye kurulları, bolge ıdare mah kemeleri ve vergı mabkemele rinin ihtiyaçları, koruyucu hay van aşılaması ile sune ve kımıl mücadelesi için 4 milyar lira ek ödenek verilecek. Bu ödenek ıçmde Devlet Başkanlığı'na almacak bir zırhlı araç ile 10 adet taşıt satın abnması da bulunuyor. 18 polis helikopteri dün göreve basladı ANKARA, (ANKA) Içişleri Bakanhğma Silahlı Kuvvetler kanalı ile temin edılen 18 helikopterden 16'sı, dun yapılan törenle Emniyet Genel Mudurlüğu bünyesinde göreve başladı. Içışleri Bakanlığı Basm ve Halkla llişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, helikopterlenn ozellikleri şöyle: «Helikopterler ashnda küçiik tip olup polisiye hizmetleri, keşif, gözetleme, havadan yaralı tahliyesi ve trafik düzeninin sağlanmasında etkin rol alacak şekilde imal edilmiş, performansları yüksek, manevra kabiliyetleri fazla, polisiye hizmetleri için ideal görüle n helikopter tipidir. Pilot ile beraber S kişi almaktadır. Ağırlık ve yakıt durumuna, göre 1 saat 52 dakikadan 4 saat 40 dakikaya kadar havada kalma ka biliyeti vardır. Dttz uçuş sUrati, saatte 180 km.'dir. ABD Elçisi Avrupa da Türkiye ile ilgili temaslarda bulundu ANKARA. (Cumhuriyet Btirosu) Amerlka Blrleşik Devletleri'nln Ankara Büyükelçisi Robert Strauzs Hupe, hükümetl adına Türkiye ile ilgili konularda gö rüşmelerde bulunmak üzere çıktığı Avrupa gezislnden döndü. Edfnilen bilgiye göre. Bü yükelçi Strauzs Hupe. bu gezisi sırasında Bonn ve Londra'va ugrayarak bu ül feelerdekl Türkiye konusuna bakan rptkililprle bir dizi temaslarda bulundu. Strauzs Hupe Brüksel'e geçerek NATO çevrelerinde de Türkiye konusunda görüşmeler yaptı. Böyükelçlnin uğradığı bir başka merkez de Atina oldu. Büyükelçlnin burada da ABD'nin yakından ilgllendlği Türk Yunan ilişkilerindeki durum üzerinde ceşitli temaslar yaptı. Strauzs Hupe. ayrıca Napoli'deki NATO karargahına da gitti ve buradaki NATO yetkililprl ile Yunanlstan'ın NATO'nun askeri kanadına dörıüşünden sonra ortaya çıkan sorunlar ve Rogers Planı'nın uygulama durumunu görüştü Amerikan kaynaklan, Btl yükelçtnin Avrupa başkentlerinde yaptığı temasların ABD'nin Türklye'yt destekleme çabaları çerçevesinde geçtiğfni, Avrupa'rı.n fı'irkiye'ye anlayış gostprmesi konusunda Türkive've v.irdımcı olmayı amaçifiıiı^mı bildirdiler. Belirtildigine gore, B'iyük elçi, bu temaslarında Avrupa'da Türkiye dosyasına ba kan kişilerle görüşereK Tür kiye'nin Avrupa İle ilişklleri konusunda ilk agızdan bilgi aldı. Bir yetklli. Büyü!;et.;inln gezisini Türkiye i'p ilsill konulara «Yakınlaşm:ı sezi si» olarak nitelendırebilece ğini kaydetti 9 ABD'nin Ankara Büyükelçisi StrauzsHupe, NATO yetkilüeri ile Yunanistan'uı NATO'nun askerî kanadına dönüşünden sonra ortaya çıkan sorunları görüştü. jl SANIK IIAZ1R BÜLLNDU 16 sanıklı davada samklardaft 4sağdan sola) Abuzer Uğnrlu, örfi Çetinkaya, Mehmet BalçıkanH Mustafa Uğurlu. Yaşar Yavuz Yamak ile Süleyman Yavuz, Yi $ar Apak, Tali Kut, Yusuf Aydın, Mustata Devrenk ve MetîO Şaşmazer'in sorgulan yapıldı. Diğer sanıklar Coşkun Temel, m c ı Mirza, Ramazan Kutlu, Kadir Selvitop, üğurcan Elma s du ruşmaya katılmadüar. Abuzer Ugurlu, Örfi Çetinkaya ve 3 gümrük eski müdürü yargılanıyor Milyarlık kacakcılık davası | Abuzer Uğurlu sorgusunda «Emniyet'te baskı gördüm, Eyfel Kulesi'ni aldın deseler, aldım diyecektim» dedi. \ Sanık Örfi Çetinkaya; \}u ifademi kabul etraera için deli, kabul etmemem için zır deli olmam lazımdı. Necdet DOĞAN 1974 80 yılları orasmda mllyarlarca liralık sıgara, elektronik eşya, oto yedek parçası ve sanayı ma!zemesı kacakcılı ğı yapmak, rüşvet almak, ruşvet vermek iddtosıyla haklonn da dava açılan 16 sanığın yar gılanmasına İstanbul 3 numaralı Askeri Mahkemesi'nde baş landı. Kımlik saptamasından sonra sanıklar hakkında hazırlanan 26 sayfalık idd'aname ozet olarak okundu. Duruşma Yargıcı, hakkındaki suçlamaları hatırlatarak sanık Abuzer Uğurlu'nun sorgusuna geçti. Uğurlu sorgusunda Mali Şube'de el ya zısı ile vermiş olduğu ifadesi ile diğer polıs ifadelerıni baskı altındo alındığını soyleyerek reddetti. Uğurlu, Askeri Savcılıkta alınan 4, tutuklama Istemıyle gonderıldığı askeri, mahkemelerdeki 3 ayrı ifade«W ka bul ettiğını soyledl. Abuzgr Uğurlu 1968 yıhnda bazı kaçakçılık olaylarına adı karıştığını belirterek yurt dışına çıktığını 1974 affından sonra yurda dön duğunu anlattı. «1980 öncesinde, canı iseteyen canının istediğini getirebiliyordu.» dıyen Abuzer Uğurlu iddıa edılen olayların eski tarıhlı olduğunu şımdıye kadar soruşturma açılmadığını belırt tı. Uğurlu «Emniyette baskı gor dum, Eyfel Kulesi'ni aldın deseler aldım diyecektim» dedi. Duruşma yargıcının, Gumrük ve Tekel Bakanlığı Müfettışı Necati Can tarafından alınan ıfadesı konusunda ne dıyeceğı nı sorması uzerıne Uğurlu, «Ne cati Can İfademi aldı. İstediklerini söylemeyince ben gidip Selahattin Tantan'la görüşeyim dedi. Bu, akşam yeniden dayak yemem demekti. Ne yazarsan yaz ben imzalarım dedim. Bu Ifadem bu şekilde alınmıştır. Kabul etmiyorum» şeklinde yanıtladı. Uğurlu 55 nolu sıkıyonetım bıldırısi ile aranırken kendılığınden teslım olduğunu kaydettı. Sanık Örfi Çetinkaya suçlamaları reddederek emniyet ıfadesı konusunda şoyle konuştu: «Bu ifadeyi vermem için deli, imzalamam için zırdeli olmam lazımdı Şimdi tekrar şubeye alsalar, >fademde kabul ettiğim 3 değ/l 300 TIR'ı kabul ederim.» SaniK Mehmet Balçıkanlı «Iddia edildiği gibi 1976 77 yılları arasında kaçakçılık olayına adı kanştığı için İzmit'te tutuklu bulunduğunu, iddiaların Abuzer Uğurlu'nun suçlamaları olduğunu kabul etmediğini» soyledı. Ağabeyi Abuzer'le bırlikte yargıç onüne çıkan Mustafa Uğurlu'da emniyet ifadesi olmadığını soyledı. Mustafa Uğurlu kaçakçılık olaylarına Isımlerının MIT şefi olarak belırttığı Cengiz Abaoğlu tarafından karıştırıldığını, 55 nolu bil dırının de Abaoğlu tarafından duzenJendiğini iddia etti. Sorgusu yapılan diğer sanık lar suçlamaları kabul etmedıler. Ipsala Gümrüğü eski Müdürü Süleyman Yavuz görevıne AP hükumet! doneminde atandığını 3 ay görevde kaldığı nı soyledı. Yavuz «hiçbir Idari taklbat geçirmeden görevden alındım. Danıştay oybirliği ile yürutmenin durdurulmasına karar verdl. Sallama tabir edilen kaçakçılık yönteml İle suçlanıyorum, Bu bir cezaevinden kaçan mahkum İçin Cezaevleri Genel Müdürierini suçlamak de mektir.» dedi. Trakya Gümrüklsrl eski Baş müd'irü Tall Kut, «görevinln Idarl olduğunu lcral görevde bu lunmadığını» söyledi.. Mahkeme, bazı eanıkların tallmatla Istonen Ifodelerinln beklenmealne karar verdl. Tu FETHİYE, (MUĞLA1, (a.a.) Fethıye'nin Kemer Bucagı Jandarma Karakolunda, no betı sırasında cinnet geçıren, er bahçede oturan arkadaşlarının üzerine ateş açarak uç askerin ölümune neden olmuştur. Verilen biigiye göre, Ada lı olduğu bildirilen jandarma eri Ali Kozan, nobeti sırasında cinnet geçırerek, bah çede oturan arkadaşlarının Ali tuklu sonıkların tutukluluk du uzerine ateş açmıştır rumu kaçakçılık olaylarıyla ılgı Koza'nın açtığı ateş sonucu ıl gıli görevlı mahkemenın teskeresine az kaldığı ve bildirilen yeni,deB,, .^belirlenıjıesine 0 Ankarâlı olduğu lanak sağlayan .yaeeda y« çavuş Yalçın Akdeniz, IzpıJan değışıjt.. .^dıkkgta^^ mirlı er Yusuf Güngör ile lınarak daha sonra düşu Zonguldaklt.er Dursu» Ozde nulmesi de kararlaştırıldı. Du mir olay yertade hayatlanruşma ılerı bir tarihe ertelen rını kaybettiler Daha sonra karakola giren Ali Kozan, di. olay yerine gelen Fethiye Ibrahim Telemen adlı kaçok. Jandsnna Bölü Komutanı çının olmeden onoe çeşıtlı ma Üstegmen Dursun Ali Kara kamlara yaptığı ıhbarların ka duman'm çağrısına uyarak nıt olarak dosyada bulunduğu teslım oldu. davada Abuzer Uğurlu, Orfi Çe Üç arkadaşmm ölümune tinkaya ve Mehmet Balçıkanlı neden olan Ali Kozan goztutuklu olarak yargılanıyor. Sa altma alındı. nıklar hakkında yı dan 36 yıla Olayda hayatını kaybeden değın değışen çeşıtli hapıs ce Izmır'li er Yusuf Güngör'un zaları verılmesi ıstenıyor. evl. ve bir çocuklu olduğu bildirilmıştır. Cinnet getiren er üc * arkadasını « öldürdü KÖPEĞİNE ATATÜRK ADINI KOMUŞ Askerî Savcı iddian* mesinde Ermeni Papaz Hayko Manuel Eldemir'in köpeçine «Atatürk»' adım koyduğunun anlaşıldığını söyledi. (Fotoğraf: Necdet DOĞAN) Türk düşmanlığı yapan Ermeni papazın enaz 10 yıl hapsi isteniyor İstanbul Haber Servisi Türkiye ve Türklük aleyhine propaganda yapmak suçundan tutuklanan Ermeni Papaz Hayko Manuel Eldemir' in yargılanmasına dun baş landı. 2 Numarah Mahkemede id dianamesıni okuyan Askeri Savcı «yakın geçmişin en mühim ve dehşet verici olaylarından biri olan Ermeni meselesinin yeniden canlandırılmak istendiğine şahit olmak"îayî?»'*de*al. Sanığın Kudus Papaz 0kulunda öğretim görevlisi ve rektör yardımcılıtı yap tığmı belirten savcı. Sanı gın bu gorevdeyken Turki ye ve Turklük aleyhine yo ğun faalıyet gosterdiğini, beslediği köpeğıne Ataturk admı koyduğunun anlaşıl dıgını savundu. Askeri Savcı, Hayko Ma nuel Eldemir'in Turk ve Er meni toplumlan birbırine duşurmeye çalışan sılahlı katillerle ışbirlıği ıçıne gir diğini de belirtti. Sanığı, devletın yurt dışındaki saygınlığını nufuzu nu kıracak şekilde ulusal çı karlanmıza zarar verici ça lışmalarda bulunmak, ırkçı ve bölucu propaganda yap makla buçlayan Askeri Sav cı en az 10 yıl hapısle ceza landırılmasını ıstedi Duruşmada oğleden sonra Ermeni asıllı dokuz ta nık dinlendi, tanıklar papaz Kîanuel'in Türkiye aley hine konuşmalar yaptjğını ve faaliyette bulunduğunu bilmediklerıni söylediler. Ta mklardan Bağbasar Avidik oğlu, sanık tarafından ken disine verilen (Taşnak Mar şı) bandındaki sozleri Ermenıcesi «Kıt» olduğu için anlayamadığını soylerken bir başka tanık da «Erme nice bılmediğini» iddia etti. Daha sonra Ermeni din a damı tahlıye isteminde bu lundu. Mahkeme bu ıstemi reddederek. Yeşilköy Hava alanında Ermeni din adamı nı yakalayan uç güvenlik görevlisinin tanık olarak din lenmesine karar verdi, duruşma başka birgue ertelendi. Son ekonomik gelişmeler DM'de gündeme getîrildi Profilo Holding'in yarışmalarını kazananlara ödülleri verildi İstanbul Haber Servlsl Profilo Holding'in bası n kuruluşları arasında duzenledi ği «Kalite Amblem 82yarışmasında derece alan ga zetecilere odulleri törenle ve rildi. Profilo'dan Haberler Dergisinin çıkaracağı Kalite Ga zetesinde kullanılacak amb lem için açılan yarışmada buyük odulu Hürriyet gaze tesınden Erol Şener, Cumhu rıyet gazetesınden Sinan Şam lılar ve Tercuman Gazetesın den Alj Diyarbakırlı kazan dılar Mansıyonları ise Tah sin Öztin, Aydın Aliustaoğlu, Serdar Özaydemir, Ali Galip Altuncuı ve Etem Yük sel pavlaştılar. Profilo Holdınge bağlı kuruluşlarda çalışan personel için duzenlenen slogan yarışmasında ise Kenan Ay dın, Remzi Adıgüzel, Hüseyi Pamuk Adem Tokta, Mus tafa Koç, Yavuz Erdoğan, Kenan Karakaş Abit Ateşoğlu ve Suat Özçelik'ın eserle rı derece aldılar. Profilo Holding Yonetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi' nin acış konuşmasmdan son ra kalite 82 ve slogan ya rışmasında derece alanlara odulleri dağıtıldı. Sabuncu: Bankaların faaliyetleri kontrol edümeli ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisı'nin Genel Kurulu'nun dunku bırleşiminde ekonomı mızdeki son gelişmeler gun deme getirildi. Gündem dışı ilk konuşma yı yapan Hilmi Sabuncu, 24 Ocak kararlarınin gelindiği ikinci aşamasında vakit geçı rilmeden ek duzenlemelere ve bazı önlemlerın alınma sına ihtiyaç bulunduğunu bil dirdi. Tamer Genç'de «Devlet, Bankalara en kısa zaman da el koyarak bunların' daha fazl a oyunlara girişme lerini memleket ekonomisini daha fazla tahribini önleme lidir.» dedi. tlk konuşmayı yapan Hil mi Sabuncu ve dış satışlarm yuksek faızlerle üretım girdi lerini karşılayamaması sonu cunda döner sermayede erı yen kredilerin banka ve ban kerlere geri ödenememesinın 82 yıhnda umduğu taze pa rayı yaratamayan banka ve bankerlerde para sıkıntısı na yol açtığını söyledı. Sabuncu, aldıklan faizden da ha fazlasını ödeyerek mevdu at çekme çabasına düşenlerin yıkımlanna yaklaştıkla nnı, bile bile günlerini kur tarma çırpıntısı gösterdiklerini belirterek şöyle dedi: «Özellikle yasaklanmış ol masına ragmen bankerlerin satmaya devam ettikleri mevduat sertifikasınm pahalı oluşu ve geriye dönme yen krediler bankerlerin so nunu getirmiş bazı banka lsn da sarsarak aacak des tekle ayakU kalabUecek du ruma düşürmüştür.» Dunu duşununlere karşın kredı talebı ve faizleri gerıle meyerek arttığını vadeden Sabuncu «para ve kredi poli tikasına bir esneklik getirilmeyecek olursa eski oranda mevduatın toplaııamayacağı önümüzdeki günlerde faiz oranları yasal kısıtlamalarla biie frenlenemeyecek, çün kü bazı bankalar yaşamak için maliyete bakmadan bir açmaza girebileceklerdir» dıye konuştu. Hılmı Sabuncu, ahnmasına ihtiyaç bulunan onlemleri de şoyle sıraladi: « Kısa vadede talebin kısılması ya da fiyatlarm a lım gücünün dışın a çıkacak düzeye getirilmesi ile enflasyon duşürülebilir. Yüksek düzeyde bir E konomik Danışma Kurulu kurulmalıdır. Yatırımlar teşvik edilmelidir. Yatırımlar sermaye pi yasalarında bankaların ve diğer kişilerin faaliyetlerinin en iyi şekilde kontrolü sağlanmalıdır. Maliye Bakanlığı bünyesinde bir Banka Genel Mü dürlügü kurulmalıdır. Mevduat faizi devletçe kontrol altına alınmalıdır.GENÇ'İN SÖZLERt Gündem dışı ikinci konuş mayı yapan Tamer Genç, Banker Kastelli'nin ekonomi mizdo büyük tahribatlara yol açabilecek düzeye erişen paralann hesabmı vermeden yurt dışma kaçtığını veya kaçırıldığını belirtti. Adana DevYol davası KATIP ODASI «Katip Odasundan Inen eski istanbul hanunefendilerlne faytoncu yardım edlyor . Bir kaç yüzyıl öncesinin bu çiizel görüntüsü, Çamlıca'dan Boğaziçi'ni ve Marmara'yı seyredenleri Imparatorluk günlerine götürüyor. Eski istanbul "Hanımefendijeri, Camlıcada "Katip Odası^nda Selim YALÇINER Çamlıca'ya en son bund^n bu yıl kadar önce çıkmıştım. Deglşün denilen kavramın ne denli çarpıoı olduğunu dun Turıng ve Otomobil Kurumu Çelık Güler soy'un basm toplantısı nedeniyle gittiğım bu ünlü tepede bir kez daha yaşadım. Son gordüğümde Çamlıca Tepesi bazı beton ve taş kanşımı duvarcıklar yapılmakta olan, ter içindeki işçilerin çalıştığı bir şantıye halindeydi. îstanbul'un bu en yuksek tepesinin dünkü gorünümü ise şöy leydi: 17. yüzyıl îstanbul'unun tipik fayton larından birı, parke taşlı yollarda geziniyor. Cepkenli, sivri başlıkh, mintanlı bir faytoncunun sürdüğu aracın yolcu böiümunde iki «eski îstanbul Hanımefendisı» yelpazelenerek oturuyor. Işlemeli feracele rinin ağızlanna gelen ucunu bir elleriyle tutarlarken, ötekl ellerindeki oymalı yelpa zelerini sallıyorlar, ya da uzakta gördüklei rini birbirlertne göstennek İçin katlayap çubuk gibi kullanıyorlar. Tümü parke olan yollar, 18. yüzyıl Osmanh stıh mermer se bıller arsısından geçıyor. Sebillerde şerbet ler, helvalar, «tavşankanı» çaylar satılıyor. Çamlıca Tepesi'nin her yönden deniz gö ren yamaçlanna, kalabaiık bir aıleye yete cek genişlikte yarım daire biçüninde ağaç kanepeler yerleştirilmiş. îstanbul'u güzelleştirmek amaoma yö hk çabalanyla ünlü, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Çelik Gülersoy'la söy leşiyoruz. «Çamlıca'yı böylesine kalıcılaş tırabilmek için nereden ilham aldığını» soruyoruz: «Kısa bir süre önce, (İstanbul Arabala rı) adlı bir kitap yaymlamıştım. Yazdıkla rımdan bir tanesini burada uygulamaya koyduk. tstanbul'un eski yaşamından renk lı, sevımli, tablo gibi bir araç, canlanarak ıroda boy gösterdi: Bir araba. Ama bildiğimiz cinsten bir fayton, ya da sepet araba değil bu. Ahşap gövdeli, yağhboya, üzeri deste gül çiçekli, içi kadife düşemeli, kesme aynalı, adeta lükB bir kabin. Adı, (Katip Odası) imiş, ADANA, (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) Adana DevYol dava duruşması dün yenlden başladı. Dün başlayan otürumda daha önceki celselerde savunma yapmamış olan 80 sanığın dinlenmesine geçlldi. 311 sanıklı DevYol davasında halen dınlenmeyen yakloşık 200 kişi buîunduğu öğrenllırken, bu sanıkiarın bölümler halınde mahkemeye getirllerek bu hafta sonuna dek dlnlenmelennin sürdürüleceğl bildlrilıvor. Sıkıyönetım Komutonlığı (2) Nolu Askeri Mahkemesi'nde yapılan duruşmalardo bugüne dek 51 sanık tahliye edildl. 80 sanığın savunmasına baslanıldı • KTFD'de petrof işçileri greve başladı LEFKOŞE. (a.a.) Kıbns Türk Petrolleri Ltd. Şirketi çalışanları, süresiz gre ve başladılar. tşçilerin, toplu sözleşme deki açık hükme rağmen hayat pahalılığı ödenegi alamadıkları gerekçesiylo başlattıklan grev nedeniyle, KTFD'nin tüm bölgeleri ne petrol sevkiyatı durdu. Grev nedeniyle, uçaklara da. yakıt verilmeyeceği öğrenilmiştir. Grevin bir sonucu olarak. tüm KTFD'de ki petrol istasyonlannda uzun kuyruklar oluştu, bazı petrol istasyonlan daha dün ellerindeki petrol stoku nu tfiketti re satısı durdur dularj OEVREN KİRALIK BÜRO Maçkatta MaÇka Parkfna bakan 240m'lik büro katı devren kıralıkttt \ Te«. «17876481253» (Işsaatlerinde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog