Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

* CAĞDAS YAYINLARI Babam Nurullah Ataç MERAL TOLLUOĞLU EDERI: 100 TL. tttema Adresi: Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20801 I ÇAĞDAS YAYINLARI Menemen Olayı ve Kubilay 3. BASI EDEBT: 125 TL. îsteme Adresi Turkocağ< Cad 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL KEMAL ÜSTÜN Kurucusu: Tmnu NADt 20 TL. 30 Haziran 1982 Çarşamba L Tel Aviv, silahların teslimini şart koşuyor İsrail'in sert uyarısı: FKÖ zaman kazanmaya calısıyor 9 Bevrutta .CengızCANDAR bıldırıyor Cumhuriyet tsrail hükümeti dün akşam yaptığı açık lamada, «FKÖ'nün görüşmelerde zaman kazanma taktiği uygulaması çok ciddi sonuçlar doğurur» dedi, Askeri tırmanma ihtimali ile siyasi çözüm gelişmeleri birlikte ilerliyor. vermeyecegını soyledı İsraı! hukumetl dun akşamo doğru yaptığı ıkıncı bır acıklamada ıse FKO'yu sert bıcımde uyararok, orgutü görüşmelerde «zaman kazanmaya çalışmakla» suçladı Israıl hukumetl bu # BEYRUT Israıl dun saboh yaptığı acıklamada Fılıstınlı gerıliolarin ancak sılahlarını teslım etııkten sonra Beyrut'u terkedeuıleceğınt bıldırdı IsraII hukumetl aksı takdırde geril laların kentı terketmelerıne izın Suudi Arabistan, gerillaları havadan taşımayı önerdi AET Doruğu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgali kınandı. Papa Jean Paul, Filistin'lilere kendi devletlerini kurma hakkınm tanınmasını istedi BEYRUT, (APajı.) Suu<< Arabistan, Israil Bırliklerm ? oe kuşatıtnuş durumdaki Beyrut'ta bulunan 8000 kadar Fılistın Kurtuluş örgütü gerillasını istedikleri ülkelere taşımak üzere bir hava köprüsu kurmayı önermiştir. Beyrutta ki Batılj iyl haber alan kaynak lara göre Lubnan hükümeti ve FKÖ llderleri bu öneriyi 1D eeliyorlar. BillndJğl glbi, îsrall hükumeti genllalann Beyrut'tan ka rayolundan ayrılmalarını istetnışti. Ancak tsrail bırlikleri ta rafmdan denetlenen kara yolundan geçmek gerillalar için onur kırıcı olduğundan. Suudı Arabistan gerillaları havadan taşımayı önerdi. Gerillalar Bey rut'tan deniz yolu ile ayrılsalar da tsrail savaş gemilerinln arasından geçmek zorunda kalacaklar. Bu bakımdan Suudi Arabistan'm önerisi, gözlemcilerce en az onur kırıcı bır formül olarak görülüyor. Lübnan'a ilişkin djğer bir ge lişmede ise Brüksel'de AET Doruğu sonunda yayınlanan bildirıde Israil işgali şıddetli kmandı ancak, tsraü'e yaptınm uygulanması önerilmedı bıle AET, PKÖ'nün Ortadoğu'ya ılı? kin görüşmelere çağrılması ge rektığı yolundaki gorüşunü de yineledi. îyi haber alan kaynaklara go re, toplantıda Federal Almanya ve Hollanda yetkilıleri FKÖ den sözedilmemesi için çaba harcarken, Fransa ve Yunanistan bildiride mutlaka bu konuya değinilmesi İçin dlrendi Papa Ikıncı JeanPaul ise dun tlk kez Fılıstınlılere kendı devletlenni kurma hakkı ta nınması gorektığını söyledı. Pa pa dün bır aym sırasmda Va uKan'da yaptığı konuşmada «Fl üstinlilerin haklı emellerine kavuşmaları için dua edelim; bu emellerin başmda bir vata na sahip olmaları gelir, ayrıca böigedeki bütün halklarla barış içinde yaşamalan için dua edelim» dedı Öte yandan Kahire basını, dünkü haberlerde, Lübnan bunalımı karşısında Devlet Başkanı Hüsnü MübPrek'm go ruşlerini yansıttı. Mübarek, Pi(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) tur taktıklerin «çok ciddi» sonuçlar doğurabıleceğını belırttı ve FKÖ'nun Beyrut'tan bır an once sılahlarını bırakarak çekılmesını ıstedı Israıl hukumetının açıklamasında «aksi takdirde jsrail ordusunun Beyrut a kadar gelmiş olmasının bir anlamı kalmaz» dendı. Bu hoberı geçtıgımız sırada Israıl hukumetının bu açıklamasına, FKO nun resml teokısı henuz gelmemış durumda Tam 16 gundur Israıl taratın dan kusatılmış bulunan Beyrut. bırbırıne zıt ıkı duyguyu bırarada yaşıyor İsrail'in psıkolopk savaşı etkılı oluyor Öncekı gun de uçaktan atılan Israıl bıldırılerı etkısmı surdur du ve cok kışı şehır dışına go çe devam ettı Pazartesı akşamustü Israıl ucaklarınca yıne dağıtılan bıldırıler ıse psıkoloıık savaşın aralıksız surduruleceğınin bırer belırtısıydı. Nıtekım şehırden goc eskı yoğunluğunu ve hızını kaybettıyse de dunun de konusuydu. Bununla birlikte, aynı zaman da Beyrut'un son 16. gununun en canlı gunuydu 16 gundur sokaklarda hıc bu kadar çok insana rastlanmamıştı. Hıc bu kadar cok dukkân açılmamıştı Hıc rbu kadar cok arac trafıkte gorulmemıştı. Şehırden goc ile hayatın normale donme belırtılerı sankı bırbırlerıyle yarışıyorlarmış gıbi atbaşı gıdıyor Tıpkı buna benzer bıcımde askori tırmanma ihtimali ile bir slyasl ço(Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) IDDİANAMEYt DlNLtYORI.AR Banş Dernegi davasma dün Savcının iddianameslnı kaldıgı yerden okuması ile devam edlldi Bu arada Mahtane hevetiniıı iki üyestnin değMiçi görültliı. Yukarıda Orhan Apaydın ve Reha tsvan iddianameyi dinlerken. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoglu) Barış Derneği Davasıı Apaydm: Bu iddianame sııc teşkil eden bir belgedir tstanbul Haber Servlsi Gizli örgüt kurmak, yönetmek. komünizm propagandası yapmak, bölücülük. ırk çılık, yurt dışında Türkiye aleyhlne konuşmalar yapmak. Sıkıyönetim emîrlerlne aykırı davranmak çtbl savlarla haklarında dava açılan Barış Derneğt yöneticilerınm yargılanmalarına dün de devam edildi. Du ruşrna yargıcı ve üye yargıcın değiştiği dünkü duruşmada. Savct iddianamesin' okumasmı bıtirdı Bu arada mahkeme heyetı tutuksuz sanıklardan Gürdoğan Gorsev ile Semra özdamar'ın tutuklanmalan ıstemlerinl reddederken. tüm saruklsr ıçın tahliye taleplerını de kabul etmedi ve duruşmayı sorgulara başlanabilmesı 1çin 27 temmuz gunune erteledi. (Arkaaı Ss. 11, Sfi. « da) Kastelli ile ilgili kararname gecikiyor Kastellizedelerin durumunu inceleyen 4 Bakan'dan oluşan kurul, MGK'ya brifing verdi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kastelllzedele'rln faiz sorununa çö2üm a ranırken, konuyu inceleyen kurul dün MGK'ye bri fing verdi Toplantıya katılan bir kabine tiyesi •Bilgi verdik. Daha ortada bir şey yok Konu enine boyuna tartışıldı. Bu bir öngörüşmedir» demek le yetındi Aynı Bakan bankerzedelerin durumuy la ilgili çahşmalann surdüğünü belirtirken. Kastelli' den alacaklı olanlann diger bankerzedelere göre daha şanslı durumda olduğunu söyledi. Konuyla ilgili toplantılar yapan dört bakan dan oluşan Komite «Kastellizedeler dışındakl bankerzedelerin de sorunlarına çözüm aramak gerek tiğinden» yola çıktılar. Ay rıca Kastelli'nln pazarladı ğı tahvillerm de faizleri ve ana paralan ek bir so run yarattı, bu nedenlerle çözum getirecek yasa gü cündeki kararnamenin bir kaç gun daha gecikeceği bildiriliyor. fiaşbakan Yardımcısı Turgut özal, Devlet Baka Bakanı Kaya Erdem ile Gümrük ve Tekel Bakanı Alj Bozer'den oluşan dört lü komiteye dün Sanayi ve Teknoloii Bakanı Meh met Turgut da katıldı.. Dün sabah saat 10'da baş layan toplantı vine bütün gün sürdü Beş bakan Baş bakan lıkta toplantı yaparken. DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk'ün başkanlığında da yine Başbakan lıkta teknisyen düzeyınde bir başka toplantı yapıldı. Burada da teknokratlann yanısıra Kastelli grubunda görev almış olan uzmanlar çalışmalannı sürdürdüler. (Arkası Ss. 11. Sü. 3 de) Ecevit yargılandi: Danimarkalı gazetecinin ifadesi alınacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP* nln Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yaymlanan bir gazeteye demeç verdiği savıyla yargılanmasına dün devam edildi. Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı (l) Numaralı Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada söz konusu demecl yazdığı belirttlen Danimarkalı gazetecl Jan Stage'nin ifadesinin alınma sı için Danimarka Mahkemesine yazılan yazının yanıtmın beklenilmeslne karar Kılıç davası verildi. Dosyanın lncelenmeslnde söz konusu gazetedeki yazınm çevirısinln yaptınlma sı için naip hakimce henüz bılirklşi bulunamadığı anla şıldı. Askeri Savcı Sedat Oktay, Danimarka Mahkemesine gazeteci Jan Stage' nin ifadesinin alınması İçin gönderilen yazmın yanıtının beklenllmesi gerektigı konusundagöruş bildirdı ANKARA (Cumhoriyet Türk Ceza Yasasının 140 Bürosu) BsymdırhK es maddesi ile 1402 sayılı Sıkı Bakanlarından Selrhat kıyönetim Yasasına ve tm Kılıç ve arkadaşlarıMGK'nin 52 numaralı bilnın «(iörevlerini kötüye dirlsine muhalefet ettiğl tkullandıklan ve rüşvet al leri sürülen ve tutuksuz yar dıkları» savıyla Yune Di gılanan Ecevlt'ln bu davada van'da yargılanmala'nna ta nıklann dmlenılmesı ile en az 5 yıl hapls cezasına devam edildi. çarptırılması lsteniyor (Arkası Sa. 11, Sü. i de) Duruşma 27 temmuz saat 9.15'e ertelendi. m tlhan öztrak. Maliye Bankalar sanayiciyi sıkıştırıyor Meral TAMER Bankalar arasında yapılan son toplantı ve Kastelli ola yıhın ardından likidite sorunlan artan bankaların müşterilerine hugUne dek gösterdıklerl esnekUği azalttıklan ve sanayicileri sıkıştumaya başladıklan gözleniyor. Istanbullu sanayicilerden aldığımız bılgılere göre banka genel mUdUrlüklerinden lirmalara eönderilen yazılarla, buçün son günü olan kredi tkinci devre faizlerinin peşın ve nakit olarak ödenmesi lstenıyor. Üçer aylık dönemlerde yüda 4 kez ödenen kredı devre faizlerini, son zamanlarda vadeleri 9 aya dek uzayan tınansman senetleriyle karşılayan sanayiciler, banka genel müdürlüklennden kendilerine ulaşan bu yazılar üzerine belli bir telaş lçlnde görünU yorlar. Görüş aldıgımız sanayiciler, Kastelli olaymın iş piyasasını zaten allakbullak ettiğini bu gelişmeye bir de banka kaynaklannın kısılması eklerurse, sanavi kesıminde yaprak dökümünün başlayabileceğinl ve iflaslann birbirinl izleyebilecegini öne sürüyorlar. Sanayiciler, devre taizlerinin nakit olarak tahsiline ek olarak, banka plasmanlanmn da şu noktalarda kısılacağının ipuçlannı gördüklerini (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Borsa bankerlerinin uyması gereken kosullar yeniden belirlendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Borsa bankerlerinin uyması gereken kosullar dun Resnü Ga zetenın mukerrer sayısında yü rurluğe gıren yone'anelık ile ye nıden duzenlendı. Yonetaıeüğe gore menkul kıymet satışına aracüık eden kuruluşlar Serma 5e Pıyasası Kurulu'ndan «Borsa Bankerliği, belgesı alacaklar. Sermaye Pıyasası Kurul'u ta ralından hazırlanan yonetmelık borsa bankerliği belgesi alan aracı kurumların anonım ortak lık şeklinde' kurulmalarını ve ödennuş" sermayelerinın 200 mılyon liradan az olmamasını anıaçlıyor. Yonetmelığe gore bu kuruluşların hısse senetlerınin en az yuzde 51'ınin nama yazılı olması ve tumunün na kit karşılığuım çıkarılnuş bu lunması gerekıyor. Yeni yonetmelıkle bu kuruluşların ödennuş sermayelerınin en az yarısını Merkez Bankası'na taminat olarak yatırmalan öngörüldü. Borsa bankerlerinin uyması gereken esaslan yeniden be lırleyen yönetmelik, aracı kurumlann sermaye piyasası kurulundan izin almak koşuluyla gerekli göreceklsri yerde şube. büro veya temsilcilik açabilmelerine ünkan tamyor. Res (Arksn Ss. U. Sü. 2 de) Tanık: Ödemeler DDY'nin bildirdigi miktara göre yapıldı Narin: Sanayiciden esirgeyip hankere verdiler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TİSK Yonetım Kurulu Başkanı Halit Narın, bankalara devlet desteğinin sağlanmasına karşı çıkarak, «Ciddj sanayi kuruluşlarımı zın yok olmaları pahasına esirgenen imkanların, denetimden uzak kalmış bir takım bankerlik kuruluşları ile bazı bankalar emrine verilmesini hoşgörü ile karşılamıyornz» dedi. N.rin. dün yaptığı açıklamada bankalarla ilgili 4 haziran kararnamesi ile Türk ekonomislnde onemli gelişmeler kaydedildiğini ancak, «Bu gelişme sonucunda kredi maliyetlerinde beklenen olumlu sorunlan n meydana gelmediğini ve ekonominin finansman rahatlığına kavuşmadığını» söyledi. olduğu sözleşmenin İlgili madBankerler konusunda cid desl şu hükmü getiriyor. di ve etkili bir düzenlemeye «Vergl resim kambiyo ve güm zamanında gidilmediğini de rük mevzularında iş bu sözleş belirten Halit Narin ğörüşmedeki şartlara uygun olarak lerini şöyle açıkladı: suçlularm ladesl ancak her suç «Bankerler konusnnda ve her suç kategorlsl İçin bu ciddi ve etkili bir düzenlesuçun aklt taraflar arasında ka meye zamanında gidilmedi rarlaştırılmış olması hallnde gi gibi, bu alanda zaten ye mümkündür tersiz olan yasal düzenieme Edlnılen bllgıye göre, Isvic ler dabl gereğince uygulare bu hükiım uyarınca söîleş namamıstır. ödünç para me metnlne İade hall lcln ön verme tsleri kanunn ve gördüğü suc kategorllerl İle II* bu konuya Ulşkln Maliye (Arkası Ss. U, Sfl. 6 d*) BakuıbKi tebUğlerinde ban kerlik faaliyetleri ile ödünç para verme işleri birbirinden kesinllkle ayrıhnış olmasına ragmen, bankerlerin yasalara aykırı olarak adeta bir banka gibi para toplayıp kredi vennelerine miisamaha edilmiştir. Ayrıca, belirll ve yeterll sermayesi bulunmayan kişi ve kuruluşların bankerlik yap maları da önlenememiştir» (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Kastelli, dolandırıcıîık yaptığı kanıtlanırsa iade edilebilecek ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Isvıçreye kacan ve «ban ker Kastelli» adıyla tanınan Cevher Ozden'ın Türkıye'ye ladesınin dolandırıcıîık suçu işledığınin kanıtlanması halınds mümkün olabıleceğı bildiriliyor. Kastellı'nın Türkıye'yo ladesı nin hukuki zemınını Türkiye ve İsvıcre'nin taraf oldukları Avrupa Konseyi sucluların iadesı ne lllşkln sözleşme hükümleri olusturuyor, Turklyö'nin 1959 yılındo taraf Liseleri ye Kolejleı i kazanaıüajr 5. SAYFADA üîiadolu Borclular Kimler? Banker Kastelli'nin alacaklı olduğu kişl ve kuruluşlar kimlerdir? Hangl bankaların mevduat serttfikaları Kastelli eliyle satılnuş? Kimlerin, hangi holdmglerin pay senetleri pazarlanmıs? (Arkası 0. Sayfada) Anayasddd Idare yarın Lutfü DURAN, Cumhuriyet;te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog