Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 Sözlesmeli personel ücretleri yeniden belirlendi ANKARA (Cumhuriyet Büro•u) < Komu kurum ve kuruluştarında calıştırılacak sözleş melt personelle ilgilı blr yönetmelik yayınlandı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan yönetmelik, «sözleşme ile calıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brut tutarı İle sağ li personelin ucretının yuzde tanacak oteki parasal ve aynl 50 oronrndo artırılabıleceğ; be lırtilerek şöyle denilıyor: menfaatlerin yıllık brüt tutarının onlkl de blrinln toplamı « mado 3 sözleşme İle 90 bln lirayı geçemez» denicalıştırılacak personele odenelıyor. cek ücretleıin aylık brüt tutarı ile sağlanacak dlğer paraYönetmelıkte yapılan değişik lıkle bazı koşullarda sözleşme sal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutannm oniki de birinin toplamı (90.000.) lirayı ge çemeı. (Yurt dışı teşkilatında calıştınlan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları'nda, Devlet Opera ve Balesl'nde ve Devlet Konservatuvarı'nda görevlendlrilecek yabancı mlsaflr şef, sollst ve sanatçılar harlç.) Uçucu ve uçuş htemetlarinin teknlk ve yonetim sorumluluğu ile görevli personel ve yurt dışı deniz ulaşım hizmetlerinde görevli gemi kaptanı başmühendls, güverte ve makine zabltlerl ve bunların teknik ve yonetim sorumluluğunda bulunan personel ile yabancı uyruklu uzmanlar hakkındo yukarıda belirtilen miktar Mallye Bokanlığmın olumlu görüşü alınmok kaydıyla en cok yüzde 50'ye kadar artırtlabilir. Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen aynı menfa atler, Maliye Bakanlığı ve Dev let Personel Dalresi'nde görev lendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafmdan değerlendirillr. Limltl aşıcı soz leşmelerln yeniden düzenlenmesi mümkun olmadığı takdirde, fazla kısım llgiliden gerl alınır. Bu madde hukumlerine uyu! maması hallnda 6183 sayılı ka nun uyarınca gerekli Işlem yapılır.» MENKUL SATIŞ tLANI EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN 982/1073 T. Haclzli olup satılmasına karar verilen (475.000. 00) TL. kıymetinde bir adet marangoz kopartma makinası, bir adet 40'lık şerit, bir adet Şaküllü Fireze, bir adet şerit zımpara, ve ikl adet marangoz planyasmın bırincı açık artırması 17.6.1982 günü saat 15.00'dan 15.15'na ka dar Bayrampaşa Yenidoğan Mah. Kanarya Sok. No: 7/A'da yapılacaktır. O gün muhammen bedelın %75'ini bulan bedelle alıcı çıkmadığı takdirde 18. 6.1982 gunu ayni mahal ve saatte yapılacak ıkıncı açık artırmada ençok tıyat verene peşin para ile satılacaktır. Artırma şartnamesi dosyasmda görülebiceği gibı masrafı verıldiğınde örneğmın isteyene gönderileceğı lüzumu iian olunur. Paralar gönderildi ama En fazla işçi alacağının bulunduğu EKI ve TKt işyerlerinde çalışan işçilere ödenmek iizere 11 milyon, Etibank işletmesi işçileri için de 850 milyon lira gönderildi. Ancak hesap cetvelleri hazırlanmadığından ödemelere başlanamadı. ANKARA (ANKA) Başbakan Bülend Ulusu'nun uyarısı ve Maliye Bakanı Kaya Erdem'ın talimatı üzerıne birıkmlş tüm Işcl alacakları llgıli kurumlar emrlne gönderllmış olmasına karşın, ödemeleun kurumların bürokratik gecıktirmelerl nedeniyle yapılamadığı yapılamıyor yon liralık ödeme gerekmektedir. Başbakcmın uyarısı üzerıne bu paralar dün kurumlara ıntıkal etmiştlr. Ancak büyük blr lakdytlıkla işçllerimizln bordroları, ödeme cetveileri cıkarılmadığı Icın bu paralar kasalarda tutulmakta .Işcller mağ dur edılmektedlr. Bu kadar işclnln alacak cetvellerlnin yapılması bırkaç oun lcinde ycpılamaz. Bu buyük bır hatadır. Kurum yon&tıcılermi daha cıddi olmaya davet ediyorum.» Kemal Özer, Ege Linyit Işlet melerı'nde ve Çorum Dodurga işletmeleri icin de aynı durumun söz konusu olduğunu bıldlrdı. Bir "telgraf,, öyküsü daha... • ki gün önce bu sütunlarda Doğan Hızlan'ın aldığı «bilmecell telgrafsm Toyküsünü yayınlamıştık. Telgraflarla ilgili blr başka garlp olayı Serpü I Oral adlı vatandaşımız yaşadı. Babası çok hastaydı ve ameliyat olması •*• gerekiyordu. Oysa Serpil Oral ekonomik güçlükler içindeydi. Bu yüzden Almanya'da çalışan ağabeyine bir telgraf çekerek onu da çağırmak istedl. Postanedekl görevli Serpil Oral'ın bu amaçla hazırladığı metindeki «acele bekliyoruz» cümlesinin çıkartılmasını istedi. Cünkü PTT Idaresi bu tür çağnlan yasaklamıştı. Serpil Oral ne dediyse dinletemedı. Sonunda telgraf «Baban ölmek üzere» şeklinde Almanya'ya postalandı. Serpil Oral babasının oleceğine pek lnanmıyor du, ama ağabeyine «seni bekliyoruz, gel» gibi sozler yazamadığı İçin gelmesini sağlayacak son çareye başvurmuştur. Oral bu Işlerden şaşkına dönüp sağa sola şikâyet için başvurdu. Sonunda hayretle ögrendl ki, PTT idaresi bu uygulanıayı uzun zamandan beri sürdürüyordu. Bu uygulamaya göre telgraflarda «bekliyoruz, grel» gibi çağrılar yasaklanmıştı. Babası hasta olan vatandaş bunları öğrendi ama nedenlerlni bir türlü öğrenemedi. Öğrenseydl belki daha da şaşacaktı. Çünkü PTT İdaresi bu yasağı «bazı vatandaşların yaptıkları şakalara engel olmak için» sürdürüyordu. 44 rumların hesap cetvellerlni hazırlatmamaları nedeniyle ödemelere başlanamadığı öğrenildi. Maden Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer konuyla llgili olarak ANKA muhablrlne yaptığı açıklamada şöyle dedi: «Bılindlği gıbi gerek kıdem tazmınatı gerekse toplu sozleş öğrenildi. me farktarının odenmedıği en En fazla işçi alacağının bu kap8amlı Işyerleri Türklye Kolunduğu Ereğli Kömür İşletme mür Işletmelerı ve Ereğli Kolerl ve Türklye Kömür işletme mur İşletmeleridlr. Bu Işyerleleri İşyerlerinde çalışan Işcirınde çalışan 80 blne yakın lere ödenmek üzere 11 rnllyar, işçlnin toplu sözleşme farkı Etibank Işletmesl işyerlndeki ile 6 bin işçi emeklısinin kıdem işçiler Içln de 850 milyon li tazmlnatı birikmlşı bulunmakra gönderildi. Ancak, bu ku tcdır Etibank ıcın de 850 mıl .VE Parayı veren güzeii secer,, asreddln Hoca blr fıkrasmda «parayı veren düdttğü çalar» demış. Ullcemia de ilk kez d.üzenlenen Avrupa güzellık" yarışmasmı izleyen gazeteciler bu sözü bıraz değıştırerek kullanıyorlar: «Parayı veren güzeli seçer.» Bu sözün aslmda iki anlamı var. Bırıncisi or ganizasyonun mükemmelUği ile ılgıü. Gerçekten bugüne kadar çeşitlı uluslara rası kültürel ve, bılimsel organizasyon yaşayan gazeteciler giizellik yarışmasmdaki dakikliğl yadırgıyor ve bunun sebebini araştmyorlar. Organlzasyonu yürüten Ajans Ada'dan alınan bilgiye göre bunun nedeni para. Yanşmayı düzenlejen gazete bu Iş için kesenin ağzını açmış. Işte «parayı veren güzeii seçer» lafı önce buradan kaynaklanıyor. Bu sözün çıkması. nın bir nedeni daha var dedik. Bunun organızasyon"l» bir Hgisl yok. Sadece ga sete yetkılilerının güüseller onuruna vsnlen kokteyller deki davranışlarına baka, rak söyleniyor. Yme aynı yarışmayla ılgıli bır haber: Yanda fotoğrafı görulen 1981 Avrupa güzeii Annemette Larsen yeni adaylar için fikrinı soran gazetecilere «hepsi güzel ama Ttirk gtizeli çok güzel» demış. Guzelimiz İçin yaptığı bu «iltifat» nedeniyle biz de kendisine «iltlmas» yaparak güzel bir fotoğrafmı j'ayınlıyoruz. GERCEK BİLGİSAYAR'J GETIRDİKİ On line Terminalli sistemde Poliçeninin düzenlenmesinden, hasar tediyesine Tcadar HERŞEY ANINDA HAZIRDIR. Sigortacüık hizmetlerimizden yararlanmak için tum Şubelerimize, Acentelerimize ve Türkiye Iş BankasS, Şubelerine müracaat ediniz. SİGORTACILIĞA "On line terminalli MENKUI. SATIŞ ÎLANI EYÜP tCRA MEMURLUĞUNDAN 982/1074 T. Hacizli olup satümasma karar verilen (475.000 00) TL. kıymetinde bir adet marangoz kopartma makınası, bir adet 40'lık şerit, bir adet Şaküllü Fireze, bis adet şerit zımpara, ve iki adet marangoz plantnası 17.6.1982 günU saat yasının birinci açık artır15.20'dan 15.30'na kadar Bayrampaşa Yenidoğan mah. Kanarya Sok. No: 7/ A'da yapılacaktır. O gün muhammen bedelin %75' Ini bulan bedelle alıcı çıkmadığı takdirde 18.6.1982 günü ayni mahal ve saatte yapılacak ikinci açık artır mada ençok fiyat verene peşin para ile satılacaktır. Artırma şartnamesj dosya sında görulebileceği gıbi masrafı verildiğinde örneğinin isteyene gönderileceğl lüzumu ilan olunur. ANADOLU SIGORTANIN 57 YILLIK TECRÜBESİ ve TİTlZLÎĞt BtLGİSAYAR TEKNlGt İLE BtRLEŞlNCE SİGORTACILIĞA DAHA FAZLA SÜRAT, EMNİYET ve KOLAYLIK GELDt. 1981 Avrupa güzeii Annemette Larsen, «Adayların hepsi güzel, ama Türk güzeii çok güzel..» Özal giderse Percin n'olarak. esmi Gazete'nin 28 mayıs cuma gunkü sayısmda ıkı atama kararı yer aldı. Başbakanlık'tan yapılan birinci atama karanna gore, Devlet Bakanı Turgut Özal'm Ozel Kalem Mudurluğunü yuruten Mehmet Perçin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılıgı Genel Sekreterlığı'ne getirıldı. 19.4.1982 / 200058 no.iu Tfirkiye Elektrik Kurumıı (20.3.1982/Hı no.'lu manıfestoda kayıtlı 7 no.lu konşimento muhtevıyatı 90 kapta 317.998. Kg. ağırlığmdaki malzeme ile il gili) ordinoyu kaybettiğimizden, hükümsüzdür R • FRANS1Z bayandan herkese, kendi evinde veya ıstenılen yerde Fransızca dıl dersı venlır. 19.00 20.00 arası 46 46 83 FEtlİYE'bi T4TIL ADALET BAKANLIGINDAN MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıdaki yülık tahmini gayrisafi gelirleri ve lsimleri yazılı bulunan (Muhdes) lkınci sınıf noterlikler münhaldır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun îS'ncl ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sımf noterlerden ve üçüncü sınıf noterlercten bu noterliklere atanmaya istekli olanlarm ilân tarıhlnden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduklan yer Cumhuriyet Savcılıklanna başvurmalan lâzımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi ıçınde Bakanlığa gelmedıği takdirde atama işlemin de nazara alınmaz. îlan olunur. Sıra No. Münhal Noterliklerin Adj i'ıllık Tahmini Gayri Safl Gellrl 2.000.000.00 TL. 1. X. (Muhdes) Adıyaman İkinci Noterlıgi 2. (Muhdes) Akşehir ikinci Noterliği 2. 000. 000.00 TL. (Muhdes) Amasya îkmci Noterliği 2.000.000.00 TL. a 4, (Muhdes) Bafra tkinci NoterUği 2.000.000. 00 TL. 5. (Muhdes) Bartm İkinci Noterliği 2. 000. 000.00 TL. 6. (Muhdes) Bergama İkinci Noterliği 2. 000. 000. 00 TL. 7. (Muhdes) Çarşamba ikinci Noterliği 2. 000. 000. 00 TL. (Muhdes) Çankırı ikinci Noterlıği 2. 000.000. 00 TL. a. 9. 2.000.000.00 TL. (Muhdes) Çine îkincı Noterliği 10. (Muhdes) Düssce Üçüncü Noterliği 2. 000. 000. 00 TL. 11. 2. 000. 000. 00 TL. (Muhdes) Erzurum DdrdUncü Noterliği 12. 2. 000.000.00 TL. (Muhdes) Erzurum Beşınci Noterliği 2.000. 000.00 TL. (Muhdes) Fethiye îkinci Noterliği ıa 2. 000.000.00 TL. 14. (Muhdes) Karabük ikinci NoterUği ISL 2.000.000.00 TL. (Muhdes) Karaman îkinci NoterUği 2.000.000.00 TL. 16. (Muhdes) Kars tkinci Noterliği 2.000.000.00 TL. 17. (Muhdes) Kastamonu tkinci NoterUği Kırşehir ikinci Noterliği 2. 000. 000. 00 TL. 18. (Muhdes) 2.000.000.00 TL. 19. (Muhdes) Mardin îkinci Noterliği 2.000.000.00 TL. 20 (Muhdes) Mllas îkinci Noterliği 2.000.000. 00 TL. 21. (Muhdes) Nevşehir îkinci Noterliği 2.000.000.00 TL. 22. (Muhdes) Niğde îkinci Noterlig^ 2. 000. 000.00 TL. 23. (Muhdes) Ordu Üçüncü Noterliğı 2. 000. 000.00 TL. 24 (Muhdes) RHe İkinci Noterliği 2. 000.000. 00 TL. 25. (Muhdes) Tarsus Üçüncü Noterliği 2. 000.000. 00 TL. 26. (Muhdes) Tokat tkinci NoterUği 2. 000.000.00 TL. 27. (Muhdes) Turhal îkinci Noterliği Şımdı sız, «bunda ne var» dıyeceksinız? Buraya kadar olan kısımda bır şey yok. Bir «şey 273689 sayılı atama kara nnın ıkmcı maddesınde ortaya çıkıyor Kararının ıkıncı maddesine gore, «Bu karan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımtısı Turgut Özal yürütür» denilmekte Işte, Turgut özal'ın karan yurutmesj ile ilgilı bu madde var ya, o noktada hukuk duğum oluyor. Nasıi mı? Halen yürurlükteki Anayasamızin 6. maddesine gore, «Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafmdan yerine getirilir» denilmek te. Cumhuriyet tarıhınde de hiç bir atama kararın altında ısım soyadı verilerek, «Bu karan şu bakan yürütür» denilmedi. Birileri çıkıp da, «Mehmet Perçin ile atama kararının Özal tarafmdan yürütülmesinde ne sakmca var dıye sorabılır. Şu sakınca var; Mazallah Saym Özal gorevınden ayrılıp eskı ışıne dönse, kararı klm yürütecek? Yurütülmesi yeni bakan tarafmdan mümkun değıl. O zaman ya yeni bir atama kararı alınması gerekır. Ya da Sa yın özal artık bakan olmasa bile yeni görevinden bu karan yürutme durumunda kalır. Ne komık olur, MESS Başkanının bir atama karannın yurütülmesinden sorumlu ohırsa Tabii böyle bir uygulamanın yasalar çer çevesinde yerı olmadığını belirtmeye gerek yok. Bir başka olasılık da Özal'ın bakanlık görevinden ayrılmasıyla Mehmet Perçin'in de işsız kalması. Yurütmeyi yapacak oIanın makam değil de kiŞi olması ve bu kişinin görevden aynlması hahn de, Perçin de Genel Sekreterlik görevinden ayrılmak zorunda kalabilir. Belki de Özal ekibiyle gelıp. ekibiyle gitmek ıstemektedır. Kaldı ki, ekibiyle iş başındadır. Her cuma saat 2O.0O'de Ankara'dan Fethiye'de 8 GÜN Mokamp ve Pansiyonlar: 7geceleme + I gün tam pansıyon hareket. 5.250.ve5.950.TL 3 250 ~ 11)PA I • • *>U.~ TL'den itibaren Kamp ve Kampingler : (Dirlık,Cecm,Sun)TAM PANSIYON TL'den itibaren HotelveMoteller : (Dedeoğlu .Serna, Seketur, Mutlu, Merı r i o t e l ) TAM PANSİYON • Fiyatlarımııa gidış • donu> otobus ucreti, rehber, servıs ve vergiler dahıldır. * Her tesisimız ıçın tur dışı ayrıca rezervasyon yapılır. ÜCTAKSİTTE ÖDEME. fcfıır BIRUGlN GUCU HIZMET1N GUVENCESI Izmır Caddesi No 12 Modaİş Hanı ABIok Kat 1 No 105 Tel 18 46 41 KIZILAYANKARA Tel 20 34 YKİM Aydın'm gözbebegi yatırımlarınuan biridir. Çok ortaklı olması bır yana, alüminyum dahnda yepyenl bir teknolojiyi içeren bu kuruluş, deneme üretimine geçtlği blr sırada satışa çıkarılacağı haberi çıktı. Buna kuşkusuz, en çok Aykim'li yöneticiler üzüldü. Aykim'in her ku ruluşta olduğu gibi orta vadell flnansman sıkmtısı vardı ama, bu sıkıntıyı Asil Çelik gibi özel sektörün en büyük ölçekll kuruluşları da yaşıyordu. Haber yayınlandığından bu yana şimdi Koçarlı'ya telefonlar yağıyor. Kimisi Aykim'ln fiyatmı sorarken, klmi de haberin doğruluk derecesinl merak edlyor. So rulara çeşitli yanıtlar verildl. Ancak en llgincinl blr yöneticl açıkladı. «Efcndlm, Yonetim Ku rulu Başkanımız Dr. Akay Bilgill yeni evlendi. Bu nedenle ilk günlerinde yaşadığı şaşkınlık içinde böylesi bir ifadeyl kullanınış olabilir.» Yani söylentile doğru değll. Anlaşıldıgına göre Aykim ve yöneticilerl «dlmdlk» ayakta. Evliliğin » • saskınlığı A GEREK YOKTU Istanbul'un ilk Beledıye Başkanı O4S3 • 1458) olan Hızır Reis törenlerle anılmış. Bize kalırsa aynca anma töreni yapmaya hiç gerek yohtu. Çunkü zaten Istanbul'un her yerinde her gün Hızır'ı ananlar var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog