Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

EKDNOMİDE, GÜNÜNAfNASI Zenginler Kulübü,,nun / uyesmın telden çalıyor OTia EVRENlNUtr* ŞukranKETENdi Özer Güney, Eskisehir Bankası Genel Müdürii oldu ESKİŞEHIR (aA.) Boş bulunan Esklşehlr Bankası Genel Müdürlüğüne özer Güney atandı. Yılmaz Mazlumoğlu*nun Anadolu Bankası'nın Genel MüdürlüğUne atanması İle boşalan ESBANK Genel Müdürlük görevlne atanan Özer Güney, daha önce aynı bankanın Oenel Müdür Varduncılığı görevini yürütmekteydi. Batılı liderler yarınki Versailles zirvesinde uzlasabilecekler mi? lumsuz sonuçlanna katlanamayacaklarını öne sürerek bu göreve talip oimadıkları nı açıkladüar. 1. KARŞITLAMN 7 sanayileşmiî ülke DevBERABERLİĞİ let Başkanmın katılacagı Batı'nin yakasını bırakVersailles» zirvesl yann maya niyetli olmayan durbaşlıyor. Zirvede, Batı Dün gunluğun bütün sanayileşyası'nın içindo bulunduğu miş ülkeleri aynı oranda durgunluğu asma yönünde tehdit etmesine ragmen, iz ortak bir mücadele zemini lenen ekonomik politikalann oluşturulması amaclanıyor. farklılığı şimdiye kadar or Bu amaca rağmen, toplantı tak bir cephe oluşturulmaya katılacak liderlerin so sını engellemişti. Versailrunlara ve çözümlerine fark les'da da aynı tutumun sür h açılardan yaklaşmaları ne dürülmesi bekleniyor. Bir deniyle temel konularda be uçta ekonomiyi serbest pi lirll bir uzlasmaya varma yasanın sihirli ellerine bılan mümkun görülmüyor. rakan ABD ve İngiltere. di 1982 yılı sanayileşmiş ul ğer uçta yaygın devlet mü keler için yeni umutlann dahalesini ilke edinen Franbaslangıcıydı. Uluslararası sa. Iki uç arasmda da fark ekonomik kuruhışlar. ülke h derecelerde devlet müdayöneticilert ve birçok ikti halesi uygulayan 4 ülke: Al satçı 1970'li yıllann getirdi manya, Japonya, Kanada, 1fei durgunlu|pın artık geri talya. Bu yelpaze Versailles'ı lerde kalmakta olduğunu. yı bir «karşıtlann beraberligi» lın iklncl yansmdan itiba görünümüne sokuyor. ren batı ekonomisinde can Versailles'ın gündeminde lılık belirtileri görülmeye ki maddeleri başlıca iki bas başlayacağım söylüyorlar lık altında toplamak mümdı. Ama umut kısa sürede kün. Bir yanda işsizlik ve yerini eski karamsarhğa bı enflasyon gibi herkesl ügiraktı. Beklenen büyüme bir lendiren ortak sorunlar, di türlü gerçekleşmedi, sınaiü ğer yanda yüksek faiz oran retimdeki gerileme önlene lan ve korumacılık eğllimmedi, işsizlik glderek tehli leri gibl taraflann birbirlekeli boyutlara vardı. şirketler kâr edememekten işçiler gerçek ücret düşüklüğünden yakınmayı sür dürüyor. iflaslar daha da yaygınlaştı. Enflasyonda son aylarda gözlenen çok küçük bir gerileme dışında her şey «eski hamam eski İZMİR (Cumhuriyet Eg« Bütas»tı. IMF de bunu görmüş olacak ki, 1982 yılı bü rosu) Çok ortaklı şirketler yüme hızı için yapmış İçin kredi vadelerini uzatan oldugu yuzde 2'lik öngö kararname son aşamaya gele rüyü binde 8 olarak değiştir rek Bakanlar Kurulu'nun !mmek gereğini duydu. Aynı zasına açıldı. Devlet Planlama sekilde, Batı Dunyası bir bü Teşkllatı tarafından hazırlanan tün olarak durgunluğu aşa kararname ihracata dönük umayacağmı hissetmiş ola retim yapan çok ortaklı şirket cak ki, son OECD toplantısın lerin kısa vadell kredllerlnln da durumu en elverişli olan kredi vadeslnln 0c yıla cıkaAlmanya ve Japonya'nın des rılmasmı öngöröyor. teklenerek büyümelerine hız Yılan hikâyesine dönen v« kazandınlması önerildi. Ama her iki ülke de bunun o kesin sayıları yaklaşık 230 kadar olan cok ortaklı şlrketle Kırk Katır mı? Kırk Satır mı? Türklş'ln yeni Genel Başkam Şevket Yılmaz, llkelerl, yöntemi blze göre çarpüc olsa da, genel kurul çalışmalarından, hiç değllse, kendisl. eklbi, ittlfaklan içln «zafer» denebilecek bir sonuç la çıktı. Blrkaç gttnlüğüne olsun, basanlı sonuçlanmıs bir genel kurulun yorgunluğunu çıkarmak, başa rının hazzına varmak «nasibi» değilmiş. Genel kurul çalışmaları İçinde birdenbire alevlenen, çok önemli bir sorunun içinde buluverdi kendinl. Şlm dl «kırk katır mı?.. kırk satır mı istersin?..» sorusu İle karşı karşıya, «lkisinl de Istemem» dlyebllme şansı da tanmacak gibl görülmüyor. YHK'dan sonra, Türkîş Genel Kurulu boyunca en çok eleştirilere hedef olan Devlet Bakam Turgut özal, çok kesln bir açıklama yaptı. «Kıdem tazminatı İle bağı koparümadıkça asgarl ücretin artırılamıyacafeını, HUkümetin görüşünün or tada olduğunu» söyledi. «Onlar sadece, kendilerine ve bazılarma da fayda sağlayacak olan kıdem taz minatı tavanını yükseltmeye çalışmaktadırlar» diye ekleyerek. bize göre gerçekten doğru olmayan, haksız bir suçlama yönelttl. Kıdem tazminatı tavanınm asgarl ticrete bag lanması, sendikacıların görüşü, ya da önerlsl İle olmamıştır. Kıdem tazminatını smırlayan yasa değlşikli&lnde, Saym Turgut özal'ın lmzası vardır. Yasa teknlğl açısmdan, yanlışlık söz konusu Ise, sorumluluk sendikacıların degil, yasayı ha, zırlayanlarındır. Şlmdl îiyatlar karşısında, yaşai ma ücretl olan asgarl ücret, pazarlık konusu olaı maması gereken asgarl ücret, anlammı yltirince, bu konuda söylenecek söz kalmaymca, «işçiyl ueğil, kendi kıdem tazminatlarım düşünüyoriar» demek haksızlıktır. Hele SSK istatlstlklerl asgarl ücretle çalışanların 600 bin clvarında olduğunu, bütün sözleşmeli ve slgortalı çalışanların ücret or talamasının 1516 bin lirayı geçmediginl sergiler ken, asgari ücretin yükseltllmesi sadece asgarl üc, retle çalışan 600 bin civarmda sigortalı lşçlyl de^, ğil, sigortasız çalısan milyonları da etkilemektedir. Daha da önemllsi YHK'nun İlke kararlarını yenlden gözden geçirmesinl, ücret artıs oranlarını değiştirmesini zorunlu kılabllecektlr. Çünkü pek çok lg yerl ve bir çok iş kolunda, ücret ortalamaları, bunca yinelenen sözleşmelere rağmen as garl ücretin çok üstünde değildir. Yeni bir ayarlama zorunlu olabllecektir. Sözün kısası asgarl ücretin yeniden düzenlenmesi, bncelikle ve lvedl olarak, asgarl ücretle çalışanları. düşük ücretlileri, sözleşmeslz, sigortasız yasalar dışı koşullarda çalıştırılmaya zorlananları ilgllendlrmektedir. Asgari Ucrette ne kadar olacağı bellrslz bir ar tış karşılığında, kıdem tazminatı hakkından sürek U olacak ve çok ciddl boyutlu özveriler, kayıplar istenmektedlr. Formüllerden blrl kıdem tazmina tmın tavanının dondurulması, bir diğeri bugünkü tavanın da altına inişi sağlayacak yeni hesaplama • yöntemi. bir üçüncüsü fon tasansı ile birlikte kıdem tazminatınm memur emeklillk ücretine dönügtürülmesidir. Kıdem tazminatma illşkin bugünkü yasa düzenlemesl, yasa tekniği açısından yanlış olabilir, ama bir hakkın özüne yönelik olmayan zorunlu bir düzeltme gerekçesl ile diğer bir hakkın özüne yönelik kısıtlama, hak verilmesl ~ rağll, ancak hak kısıtlaması olabilir. " Türkîş'in yenivGenel Başkanı gerçekten çok güç durumdadır. En büyük lşçi kuruluşunun başı olarak, bu önerilerden hiçbirine olumlu yanıt verebilecek durumda da değildir.. Murat KÖPRÜ KISAKISA # 2. îstanbul Ev Eşyalan Fuan tragtto ıçüıyor Tüm Fnaralık Yapun A.Ş. tarafından dttzenlenen, 2. İstanbul Ev Eçyalan Fuan bugün Spor ve Sergi Sarayı'nda açılıyor. 140 uretici firmanın kabldığı Fuar, 14 Hazirana kadar surecek. • Sözleşmeli personel maaşlan yükseltüdl Bakanlar Kurulu'nun Kesmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren torannda sözleşmeli personele ödenecek brüt maas tutan 90 Wn liraya yükseltildl. Parasal ve ayni haklar toplanumn da b u 90 bin lira lçlnde olması hükme bağlandı. • Yeniden değerleme Yeniden değerleme İle llgili yaas tasansı, son şeklinl aldı. Tasanya göre tktlsadl Devlet Teçekkülleri lçin zorunta, Anonlm Şirketler içlnse ihtiyarl yenlden değerleme öngörtilüyor. IMğer tür şlrketler de, yasanın yürürlüğe girişini izleyen 6 ay içinde Anonlm Şirkete dönüşmelerî halinde, yeniden değerlemeden yararlanacaklar. # Nakliyecller Genel Kurulu Çoğunluk sağlanamacügı için 28 Mayıs gtinü yapılamayan TJluslararası Nakliyeciler Derneğl Genel Kurulu yann İTO Meclis Salonu'nda toplanıyor. Genel Kurul'un yönetimdeki ve muhalif gruplar arasında yoğun tartışmalara sahne olması bekleniyor. Dövlz Alıt DÖVİZİN CİNSİ ;1 ABD Doları 1 Avustralya Dolarv 1 Avusturya Şilini 1 B. Alman Markt 11 Belçıka Frangı Î1 Danlmarka Kronu ,1 Fransız Frangt (1 Hollanda Florinl 1 Isvec Kronii ,1 İsviçre Frangı 100 İtalyan Lirett ıiOO Japon Yeni (1 Kanada Doları .1 Kuveyt Dinarı 153.10 159.79 9.1b 64.20 3.39 18.S8 24.60 57.80 25.96 75.23 11.61 62.32 122.56 535.02 25.19 273.05 DÖVİZ Satış 156.16 162.99 9.33 65.48 3.46 19.36 25.09 58.96 26.48 76.73 11.84 63.57 125.01 545.72 25.69 275.51 Efektlf Alış 153.10 151,80 9.15 64.20 3.22 18.98 24.60 57.80 25.96 75.23 11.03 59.20ı 116.43 508.27 23.93; 273.05 Efektlf Satış 157.69 164.53 9.42 66.13 3.49 19 55 25.34 59.53 26.74 77.49 11.96 64.13 126.24 551.07 25.95 281.24 rini suçlayacaklan konular. Farkh anlayışlar nedenlyle ortak sorunlann çözümüne yönelik önemli bir aşama kaydedilmesi güç görünür ken ulusal çıkarlardan taviz verilmemesi halinde ikind konuda herhangi bir çözüm imk&nsızlaşacak. Yani Versailles'ın bazı önemsiz noktalar dışmda sorunlann birarada görüşülmesinden öte kalıcı bir sonuç vermeyecefti öne sürülebillr. EN DERTLÎ ÜDER MİTTERRAND Versailles'a en büyük sorun paketiyle gelen lider Mit terrand. Enflasyonun henüz hiçbir gerileme göstermedigi dış ticaretin rekor açıklar vermeye devam ettiği, ulusal paranın hızla değer yitirdiği bütçe gelirleriyle giderleri arasmdaki kapmm her ge~ çen gün biraz daha aralandıgı, bütün çabalara ragmen işsizliğin önlenemedigi ve is tihdam olanaklanmn varatı lamadığı Pransa, diğer ülke lerî kıyasıya eleştlrecek. AET ve ABD'nln korumacılık egilimleri sonucu uzun yıllardan bu yana ilk kez bir dış pazar daralmasıyla karşılaşan ve lhracat gelir leri önemli ölçüde düşen Japonya'nm iç pazanm aç mak konusunda önemli taviz ler vermesi bekleniyor. İngll tere'nin Ise Avrupa ve ABD arasında sıkışıp kalması ve sorunun niteligine göre kah o yanda kah bu yanda tavır alması olası. REAGAN SIKIŞTIRILACAK ABD Başkanı Reagan'm yoğun eleştirilere muhatap olması bekleniyor. Toplantıya katılan bütün ulkeler ABD'den yüksek faiz uygulamasını sürdürmemesini isteyecekler. Bu yüksek oran h faizlerin durgunluktan çı kışı geciktirdiğini ve kendl ülkelerinde önemli sorun lara yolaçtığını öne süren 6 ülkenin ayrıca, ihracat kredisi faiz oranlannm yükseltilmesi konusundakl ABD önerisini de desteklemeleri sözkonusu değil. Bu ülkeler. ihracat kredisi faizlerinln ar tınlması halinde zaten da ralma kaydeden ihracatlannın daha da azalmasmdan korkuyorlar. Bütün bu eleştiri ve baskılara karşın, ABD Başkanı'nm önemli tavlzler vereceği konusunda ışik yok, YARIN: 7 ÜLKE 7 SORUN... Cok ortaklıların kredi vadelerini uzatan kararname son asamada rln kısa vadetl Ivedi sorunlannın cözümO içln DPT lçlnde sürdürülen çalışmalar sonuclandı. DPT tarafından hazırlanan kararname taslağında özellikle İhracat yapabllecek po tansiyelde olan cok ortaklı şlr ketierin kullandıkları kredllerin orta vadeye dönüşturülmesi kararlaştırıldı. Kaynağı Merkez Bankası reeskont kaynak larmdan karşılanacak olan kredlnln kullanımında bu nedenle büyük bir pürüz olmayacağı sanılıyor. Ancak kredi ödemesinde ihracat koşulunun getlrllmesi nedenlyle yararlanan şirket sayısınm 20'yl geomeyeceğl saptandı. Bu amacla, Merkez Bankası'nda bir fon kurulacağı ancak fon mlktarının şlmdlllk saptanmadığı öğrenlldi. Öte yandan işletme Kredlsl acığı bulunan cok ortaklı slrketler için DPT tarafından, çok ortaklı şlrketlerln banka kredlsl kullanmaları İçln «kredlye lâyık» bulunmaları gerektığınl bildirerek sermaye artışını tamamlamalannı istedl. 1 Norvec Kronu 1 Sterlin «:».:.: ALTVM •J.V.V.* OLJMUS? Cumhuriyet Keşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezık Gümüş i% 2 Hazlran 1983 11.450 • 11.500 12.200 12.500 1.725 1.730 1.560 1.660 39.0C) 40.00 VRİ • 1 Haziranla fark 25 lira düştü 100 lira düştü 5 lira düştü 10 lira düştü fark yok TURIZM ••• ÖDA ASAHS 449295 B0DRIM metkamping (lurulurizffl "özel plai, şseniş bahçe, optimist, wind sürf, çevre turları" (Gümbet) 9gece10gün Y.Pansiyon 12 500TL Jİ7 tourtsm INTRA GENÇLİK BÖLÜMÜ HlZMETLERt * ISTC UludararaM öğıenci kiraUk kartlzn * FIYTÇ) Gcnçlik indirim kaıtları * YURTD1ŞLNDA İngilizce FranJizca Almane»lspanyolca İtalyanca Arapça LİSAN KURSLARt * Franta'da bir sene süıe ile üniversitede Usan bötttmil öğrendUği olanağı VÇAKIAİNANILMAZ OLANAKLARLASOVYETLER BÎRLtfil * Tım panriyon tiira geziler dahil * Moskova Lcningrat Kjev 65.000 TL 262 S Moıkova Tagkent Scmerkand • Buhıra 58.000 4 0 1 S VE 3 AYRI PROGRAM DAHA • KEŞFEDİLMEK ÜZERE BEKLİYOR BAŞTANBAŞA ÇİNT * TAYLAND BURMA HONGKONG TURLARI • AYRICA HER CUMA BODRUM YAT TATİL MERKEZt Yarım Pansyon 9500 TL. • HER HAFTA KIBRIS ve ALANYA TURLARI iturizm Sunaf ğ turizmcı./. NEFİS BİR PLAJDADENİZE GİRMEKİSTERSENİZ İŞTE •BANKERLER' "BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERi TAHViLLER TAHViLLER. « KAYSERt tJUBESl: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. BUyük Aksakal tşhanı 16/3 Tel: 13 931 • KONYA ŞUBESÎ: HUkUmet Mevdanı Mıhçızade Han Kat. 1 HtSSE SENETLERİ TEL: 20 53 20 • 22 14 78 22 36 44. Beyoğlu 43 76 50 43 79 96 (istiklal Cad. 365) Kadıköy 38 39 03 3 7 3 2 77(Altıyol Onur Han 407) Harbiye 4 1 1 2 84 Cumhuriyet Cad 243 AÖAIJDtNOTEL tampare.12.900TL •TEOMAN ÜNER yönetiminde •Şehir merkezine yakın *Değişik mimarisi •Teras Restaurant »Güneşlemeterası •RoofBar. •ÇiftAjansörü *AH Usta'nın özenliyemekleri *Deniz gören BanyoDuşWC'li 108oda Ftattonma Ö Hcramtar + R rbarotBulvarı 35/4B«5İkta»4sT. Tel: 6 1 10 7461 82 26 Tlx: 26105 MARMARİS LÎDYA HÖTEL IOgUn9 gec«TP.22450TL BA1MKER KASTELLİ MENKUL OtĞfRUR. TÎCARfTAS. ' ALANYA BANANA MOTEL TP14.350YP12350U YOzmt hıvuılu ve Orkestralı tatılecıkanlar sizeçokyakındır. Setur'tm hazırladığı tatil programları farklıdır. Setur'la tatile çıkanlarla lcolay anlaşır, iyi vakıt geçirırsiniz. yaz programımızı oğrenin. istanbulMerktz: Cumhuriyet Cad. Mo. 107 Hatbıye Tel. 48 50 SS 1 48 77 1 ; Tele\22 718 STR İzınir bolgc AtaturkCad. 294/A AlsancakU Kordon> Ttl 21 55 95 21 5 5 % Telex: 52 183 MIZM TR AnkaraBolge: Yenişehir Kurarular Sok araoK 6/B TcI.2S46 76 18 04 77 Telex:43 236 STRA TR AntalyaBüro: TALYAOTELt Tel 5600 Telex :5611i TAT\ TR İST MERKEZTEL: 20 53 20 15 HAT) TEUX:23 3U KAST TR. • BANKEB KASTELLÎ A.Ş. Merkez: Vakıl Han Asma Kat No. 23 Sirkeci îstanbul P.K. 735 Telex 23 314 KAŞT TR. • ANKARA ŞUBESİ AtatUrk Bulvarı No. 79 Kızılay. Tel: 17 59 00 17 30 21 Teleks 43 248 PNSTB. • ANTALYA ŞÜBESÎ: Ata. türk Cad. Reşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 1 No: 6/7 Tel: 50 9 • BtJRSA ŞUBESt: Atatürfe Cad. Kurtul İşhanı No: 59 Asma Ket. Tel: 20 369 11 363 • ESKtŞEHÎR ijUBESÎ: Inönü Cad. Porsuk İşhanı Kat 2 Köprübaşı Tel. 16 185 • ÎZMtR SUBESİ: Cumhuriyet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat 1 No: 13 Tel: 21 30 94 Telex 52 678 ONAY TR. • SAMSUN ŞUBESÎ: Banltalar Cad. No. 6 Tel: 19 482 ŞARKÖY MOTEL ERKAN AVSAYARAR MOTEL 8 gUn7 geeeTPİ3.950TL 3gan2gec»TP. 6 . 9 5 0 T L Halaskârgazi Cad. No: 111 /2 Harbiye Istanbul Tel: 47 81 74 4RANAN MENKUL KIYMETLER: AKAL AKSA BAÛFAŞ BAŞKENT ÇTMENTO BATI ANADOLU ÇÎMENTO BÜRSA CÎMENTO ÇÎMSA EGE GÜBKE GÖLTAS GÜBRtt FABRÎKALARI IMMSTIIir YNZTURLJ^RINI SUISMR. MARMARİS OTELLİDYAI9OOOT. SgUn7geceTP.13.450TL 3gUn2geceTP. 6 . 4 5 0 T L NeTop,NeTo(,Nelp Pık Sct ile unutulmu bir haftâ loıut 5 Huinn'da 200 kışdık motorla Suftas'dayanekL.müzıkliıMchtmpTıua l ki|i her jey dahil 1950 TL. İS Haziıan'da yemelüi ve mUzikli Abant T uro 1 U|i her |ey dahU 1750 TL. TnıUnraB het hafu değifik biı yoreyk devam etmektedir. Mlllrt'Cad. KaratOI I s Markez! No. 202 Klt.2O<U No. 1S9 FındıkıM«l«anbul 2S 19 88 PİKNİK TURLARI SEYAHAT VE TURİZIM LTD STI OTOBÜSLE EKONOMİK AVRUPA GEZÎSI Sofya Zagreb Venedik • Cenevre • Paris • Londra Mühih Zagreb Niş Döviz+TL^ 109.500 TL. 9 Tonmuz 27 Tcmmuz 6 Ağuatoı 24 Ağuıtot 27Ağustos14Eylia ALANYA PANOROMA OTELi3000TL KOÇ VATIBIM KOROSA KORUMA TARIM ORMA RABAK SÎPA5 SUNTA ÎS BANKASI KARTÜNSAN KAV lUlturian Suaar İMBAT • S«e« 10 gün her cuma ha'rekat Pazar dunu$ HER SALI ALANTUR Alânya MPUSkombine DATÇA htaml TMT Napoli Marsilya Barcelona • Palma Palermo Pîre (Atîna) Tam Pansiyon: 47.8$0 TL'den itibaren 27 E y l ü l 1 0 Ekim (Kuıban Bayramı) GEMI İLE AVRUPA GEZtSl FETH.İYE OTELÜKyAi650oJ * * * * * OTELİ I6500TL BODRUAA KORTAN bojğsaââ tunzm ' PtKNİ \ 6 Haaran YEDİGdLLER 56 2 gün TAM P. TE 1259 IIOOTI. İ L AN Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü KARABÜK Genel MüdürlüğümuzUn KarabUk'teki demlr ve çelik işletmelerlnde yeniden kurulmakta olan cevber kırma eleme tesislerindekl bunkerlennln, aşınmaya va darbeye maruz yerlerinde kullanılmak Uzere yüksek manganlı gelik döküm aşıntna plakalan Imal ettlrlleosktir. Bu işle tlgill şartname: 1 KARABÜK'te: Genel Müdürlüğiimttz Tedarik ve Ikmâı Mudürlüğu î ç Alımlar Servisinden, 2 İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Caddesi • YaUköşkü î ş Ham Kat: 45'dekı Mümessilliğimizden, 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak Nu, 22"deki Genel Mudürlüğümüz Teşkilatından, 2.000. TI* mukabilinda temin edilebllir. ISTEKLl'lerin şartnamemız esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklit mektuplarmı, geçici teminatlanyla birlikte en geç 28 hazıran 1982 pazartesi günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Genel MüdürlüğümüB Haberleşme ve Arşiv Müdürlugünde bulundurmaları i l t o olunur. îşletmelerimiz 2490 sayüı kanuna tabi değildir. (Basın: 15392) 3B57 6200TL «UHro OflGANZASYON CUMHURIYET CAD » \ l î « H»SSl»E 5TANH.L TEL 4€S7 83 • 84/41 30 77 Bodnun T.M.T. GEMI İLE EGE AKDENİZ SAHİLLERİ V E KIBRIS GEZİSİ BOSTUR TURİZMSEYAHAT Îstanbul lzmir Bodrum Taşucu Magosa • Taşucu Fethiye LTD. ŞTİ. Alnvol Onur Işhanı Kat SKuşadası İzmir İstanbul TamPanıtyon : 30.075 TL'den itibaren 21 Temmuz 1 Ağustos (Şeker Bayıamı) FtATLARIMIZA: Tecslcrdc 7 gccc / 8 giın özcl otobuılcrle pdlrj / donlf Sıbıh, oğlenve akşam ycmeklcıt Yoldalü kahvaltı vcıkramlar RchberlıkhızmetlcrımuıtlahîIdVf BAŞTANBAŞA A K I N a S N I Z MARMARİS .BoratuM.FETHİYE KÖYCEĞtZ KAŞ. ÖLÜDENİZ KEMER.ANTALYA.PAMUKKALE KLK Haziraıt 7gün 1 9 5 0 0 T L KCNFOBLU OTELIJERDE Y P LİDYA, SEKETUR, OLİMPOS 388930 373726 »KUŞADASI TATİL KÖYÜ 26 Huıran 3 (onmuz J P DIDİM TURİZM 19500 26500 10 M» 21 Tem. 26 Ag. 16 Eylul YP. Baharıye Cad 43 Kadıkoy 37 44 60 18900^ UÇAKLA KIBRIS GEZİLERt (7 gece / 8 gün) Denizkızı :32.500 TL. M»re Monte : 35.000 TL. Dome: 40.500 TL. Salamis: 39.000 TL, • KARADENİZ GEZİLER! Marmaris Sultan Sarav Motd 8SKET0R otal FıaUarımıu Oı<l Otot*»IknmUr + R«hb»rirİ2» Sarvi* vt BARBAROSBULVARI 35 BEŞİKTAŞ ^,R1107iR18226 * 261050 HAFTAL1K ALANYA VE BODRUM GEZİLERİ Büyük Otel (Alanya): 11.250 TL. SunMotcl (Alanya): 11.950 TL. Bitez Motel (Bodrum): 13.900 TL. • MARMARİS TATİL KÖYÜ *HHaıır.ı,TP 19 900IL. •ERKAL MOTEL Burhanıye Ören 12. n Has. 15.500TL1017Tew. Tam Pansiyon /Her Cuma 20.00'ie hareket Cu mhuriyct Cad. 277/4 Tel: 46 0719 46 67 82 Harbiye / IST. 14.600 16500 21 25 Tan. 11.600U.îl29 Afru. B4Z4RTESİM2 PE.RSEMBE günleri bukcsede siz!erl(2j/iz 449295
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog