Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

3 HAZİRAN 1982 ve kürtajla ilgili yeni yasa lan, Çalışma yasasında kadınların süt emzirme izninın uzatüması komısunda yapılan son değişiklık, milli savunma hizmetmde kadınlara yeni istihdam olanakları açılması gibi siyasalann oluşturulması ve buna bağlı konulann ele alınışı son ıkı yılda Türk kadınına ilişkin çeşitli sorunlann artan ölçü de «kamusal gündeme» geürildığini göstermektedır. Kitabımızm ikıncı basıını işte bu tür gırişımler ıçın sadece eksiklıklerunızı sergılemekle yetinmeyıp, Turk kadınınm ıçinde bulundugu güçlükler ve çıkmazlar konusunda kapsamh ve somut çözüm önerileri de taşımak tadır. Aynca ikinci baskıaa tüm istatistikler ve sayısal verüer yeniden gozden geçirilmiştir. «Slzce Türkiye'de yssal ve kurumsal çalışmaların ötesinde kadın erkek eşitliği genç kuşaklara nasıl mal edllebilir?» ülkemızde çocugun toplumsallaşma sürecı boyunca okullar ve kitle ıletişım araç larının tümü geleneksel kadmerkek ayırımı ve cırısel rol betımleyıcilıginı sürdurmektedir. Her kadının yetenekleri ve eğilimlen oranında ancak kışılığmı özgürce geliştirebildıği takdirde sorumluluğunu bilen, demokratik değerlere baglı bir vatandaş olabileceği görüşüne hemen hiç yer verilmemektedir. Genç kızlanmızla kadınlanmıza sunulan davranış modellen tüketıcı ve pasif bir evkadınhğı ve analık ımgesinın ötesine geçmıyor. Oysa Türkiye'nin gelişme ve kalkınması büvük ölçüde eğitimde fırsat eşitliğınden yararlanan, başlık karşılığın da satılmayan, evlilık konu sunda tercihini özgürce kullanabilen, aile yaşamını karşılıklı saygı, dayanışma ve ışbölümü üzerine kurabilen, dilediği zaman ve dilediği sayıda çocuk sahibi olabilen, «süs bebek» ya da «kuluçka makinesi» yerine yeteneklerini bireysel ve toplumsal düzeyde geliştirebilen, üretken ve faal kadınların artmasına bağlıdır. Bu amacm gerçekleşmesinde kültürümüzü yaratan aydınlanmıza olduğu kadar kamu yönetimine de önemli sorumluluklar düşmektedir. ünümüz Türk şiirinin özgün adlanndandır Gülten Akın. Dk kitabmdan son kitabına kadar özgün b!r du yarlığı. toplumcu. gerçekçi bir içeriği her zaman şür katına başanyla getirmiştir. Türk şür geleneğinde. halk şiirinin çizgisini modern bir bağlamda benimsemiştir. Gülten Akm. ilk kitabında çok özgül duyarlıklan. şiirimizin çok kullanılmış biçimleri içinde verıne çabasındaydı. Mükemmel bir şiirin ilk tohumlan vardı ama henüz çatlamamışlardı. Yaşama üzerine. doğruluk, dürüstlük üzerine söylenmiş şiirlerdi. Uyaklı. ölçülü şiirter anlam bakımından rahat, bil dirisı bakımından yoğundu. «Senin sular gibi umudun var / Deniz hayvanları gibi kör karanhkta.» Küçük mutluluklar, büyük dirençler birarada varolur. Ama hep yaşamak, umudun ışıyacağı günü bekleyerek yaşamak. •Elişi kâğıtlanndan çiçekler yaparsın.» Akm'in ilk şiirleri ikl Mtabındaki toplumda sorumluluk yüklenen bir şairin, bir anamn gözlemlerldir. Akm'in bütün şiirlerinde çocuk tema'sı başat temalar arasmda anılır. Yaşama bağlayan çocuktur, yarmın umudlannı taşıyan gene ço cuk. İnsanın yaşama direnci ni artıran. çeliğe su veren gene çocuktur. Yasam üstüne çeşitlemele re bayılır. Bir doğaya bakar, bir insana bakar, süreklilik tema'smı işler. «Ürpertmez insanı bu saat / ÖIfim alabildiğine sıcak / Kal dığı yerden devam eder / Bilinen hikâyesine toprak.» Halk şiirinin coşkusu, halk ozanlannın savruk anlatımı ilk kitaplannda görülür. Gerçi halk şiirinin türleri vardır ama içerik biraz dağınıkt'r. Gülten Akın'ı göz ucuyla okursanız kaba, toplumcu bir şair sanabilirsiniz. Rahat anlaşıhrhğı, söz sanatlanndan kaçışı bu yargıyı verdirtebilir size. Oysa Akm'uı şür göstergesinde öylesine üıce duyarlıklar, öyle Cumhuriyet 5 sanat edebıyaî doğan hızlan G Şairin gönlü süt beyaz Seyran, Gülten Akın, Can Yayınları, 300 lira Anadolu'yu bir ermişin sev gisiyle anlatır çoğu zaman. Sevgiyle, sıcakhkla çizilmiş bir Anadolu coğrafyasıdır Gülten Akın'mki. «Evliyası eski yoksullann / Üfler gizlerini havaya.» Saf, duru bir dostluğun özlemi şiirlerini hem eski bir abdalınkiler kadar gize bular, hem de çağdaş ınsancıllığm tedirginliğini taşır. Çoğu şiirlerinde bu bileşimdir Akm'ı üstün kılan. Gülten Akm, Kırmızı Karanfü'le bir dönüm noktasına girmiştir. Artık şiiri daha özgünleşmiş, imge ya pısı halk şiirinin yedeğinden kurtulmuş, her etkiyi kendi potasında eritmiştir. Kırmızı Karanfil'le Akın, şür işçiliğinin kalfalıgmı atlattığını kanıtlamaktadır. Kırmızı Karanfil'deki Ilkyaz Şiiri. Akın bibüyografyasında ilk sırada yer ala Nermin AbadanUnat: "Süs bebek ya da kulucka makinesi yerine üretken kadınlar...,, Sanat Servîsl Prol. 0r. Nermin AbadanUnat, Ankara Üniversıtesi Siyasal Bilgiler Fakültesı öğretim üyesi, Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Avrupa Konseyı Kadın/Erkek Eşitlilc Konusyonu İkinci Başkam. Uzman Jık alanı siyasal davranış ve siyaset sosyoloiisı, kitle lletişim ve kamuoyu konulandır. Kendisı aynca yırmı yılı aşkın bir süredir uluslararası göç nareketı ve son beş yıldan bu yana kadının ekonomik ve sosyal sorunlan üzerinde kitap ve makaleler yayınlıyor. ünat son kitabı «Türk Toplumunda Kadın» ile ilgill olarak Cum huriyet'in sorularını yanıtladı: «Türk Toplumnnda Kadın» adlı kitabınız ne tür bir çalışmanın ürünüdür?» Bu kitap herşeyden önce Idsisel olmayan, aksine toplu bir çalışmanın tirünüdür. MUbeccel Kıray ve Deniz Kandiyoti'nin işbirliği ile ger çekleşen bu derleme kendim da dahil, on yedi Türk kadın sosyal bilimcinin çogu özgül ve görgül alan çalışmalanna dayalı bilgilerinl belli bir çerçeve lcinde okuyucuya sunmuş bulunmaktadır. Amacunız Üzerinde çok tartışılan Türk kadınına ilişkin sorunlann envanterlni çıkartmaktı. Bunu dört ana başlık altında gerçekleştirdik: 1) Nüfus, sağhk, beslenme ve aile yapısı sorunlan, 2) tstihdam, eğitim ve planlama sorunlan, 3) Oinsel rollerde değişme ve süreklilik ve nihayet, 4> Dın ve siyasal etkmlikler açısından Türk kadınınm davranışlan. Kitabımızın fıkri hazırlığını 1979'da Istanbul'da yapılan bir seminerle 1980 başında Ankara'da bu konuya ilişkin çözüm ve önerileri oluşturan ikinci bir seminer oluşturmuştur. Böylece yapıtıımzla Atatürk tarafından Türk kadınlanna yoğun bir savaşıma girişmeksizin 20. yüzyılın ilk çeyreğinde tanınan haklann 21. yüzyıla yaklaşırken ne ölçtide gerçekleşebildigini saptamaya çahştık. Bu arada kıtabımız 178 vıllik bir geçmışe sahip olan Hollanda'mn Leiden kentinde bulunan E. J. Brill tarafından îngillzce olarak da vayınlanmıs bulun maktadır. «Bu kitabın ikinci basımı neden düşünüldü ve yeni ola rak ne içeriyor?» «Türk Toplumunda Kadın» kitabımızın ilk baskısı 1979 ikinci yarısmda tükenmişti. Bu arada Medenî Kanunu'muzun yeniden gözden geçirilmesi için iki yülık bir süre ile sınırlandırılan yenı bir kotnisyonun kurulması ve kadınlara ilişkin veni yasa önerilerinin oluşturulması, bu konuda objektif bilgilerin yaygınlaştırılmasını yararlı kılmaktadır. Aynca 12 Eylül 1980'den bu yana okuma yazma seferberliğlnin ilanı nedeni ile ka dınlara sunulan yeni eğitim olanakları, aile planlaması cak güzellikte. nitelikte Iyl bir şürdir. «Ah, kimselerin vakti yok / Durup ince şeyleri anlamaya / Kalın fırçalarrnı kullanarak geçiyorlar / Evler ço cuklar mezarlar çizerek dünyaya. / Yitenler olduğu g#rülüyor bir türküyü açtalar mı / Bakıp kapatıyorlar / Geceye giriyor türküler ve ince şeyler.» Ince şeyler'in şairi Akın, bu ustalığuıı daha kalın çizilmiş toplumcu gerçekçilikte sürdürecekti. Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı bunu kanıtladı. Maraş'ın ve Ökkeş'in Dea tânı, Akın'rn şiirinin destan yazmakla ne denli uyum Içinde olduğunu gösterirj Halk şür geleneğini olağan1 üstü bir ustalıkla özümleyen1 Akm'in şüri bu destanla yeni ve sağlam bir boyut daha kazanır. Ağıtlar ve Türküler kitabı ise artık ustalık çeşitleme leri olarak nitelenebilir. Ağıtın, türkülerin halkımızın yaşamındaki, acılanndaki va umutlarındaki yerini bilenler Akın'ın şürinüı anlamını daha iyi kavrayacaklardırj Ne diyor şair: «Benim acım acıların beyidir / Canıma bir doru kısrakla gelir / Öfkeyl sabırda eritir / Umut yer.» ilk şür kitaplarında göru nen, ya da görünüp görünüp kaybolan kent, son şiirlerinde yavaş yavaş kaybolmuştur. Gittikçe şiddetlenen Anadolu tema'sı bir dizede vurgulanır: Şiirimiz kente yahnayak girecektir.» Seyran Destanı. Akın'ın destana yaklaşımmm sağlamlığınm. ayrıca bu türde rakip tanımaz şairliğinin mührüdür artık. Türk şiirinde ayn bir çizgi, halk şür geleneğini kişilikli bir özümseme, toplumcu. gerçekçi içeriği şiirsel ü» celiklerle kullanma. Akın'ın bütün şiirlerini bir arada okuyunca onun özgün bir usta olduğu kanısma va racaksınız. Şürin herkesçe, bölüşülen bir tad olduğunu şürleriyle belgeliyor GÜLTEN AKIN înceliklerin Şairi sine iç acılan vardır ki..«İlgiler gündelik giysiler gibi eski inceliksiz / İsa'dan bu yana giydiği herkesin.» Örselenmiş sevgiler, acımasız davranışlar. kıyımlar da onun şiirinin malzemesidir. # Muzaffer Buyrukçu. Adam Yayınevl. Hikâyecl Muzaffer Buyrukçu' nun günlükleri sanat çevresin de, edebiyat ortamında hep 11giylo izlenmiştir. Buradaki kişilerin canlılığı gerçek yaşamdan kesitler, yazarlann sanatçılann yazılan dışındaki dünyası çok okunmuştur. Yazılarından tanıdığımız kişileri burada özel kişilikleriyle tamyoruz. Günlüklerinin birinci cildinde Agop Arad'dan Fikret Hakan'a kadar bir çok sanatçıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca Orhan Kemal, Kemal Tahir, llhan Berk, Edip Cansever, Ce mal Süreya, Fikret Otyam, Rauf Mutluay, Fahir Aksoy, PethJ SICAK İLİŞKİLER Yayın Raporu Naci de çeşitli yanlanyla kitapta anlatılmaktadır. bu A SEVDALAR DA GEÇİCİ Gürhan Uçkan. 10Q Ura. Daha önce Yansıma, Sanat ve Toplum Dergisi, Cumhuriyet gazetesinde şür ve denemeleri yayınlanan Gürhan Uçkan, yaşamını 10 yıldır îsveç'te sürdü rüvor. İsveç'teki iziemmlerini. gözlemlerinı ve yabancılaşma notlarını şiirleştirmiş. bevl. 500 Ura. Bütün kentlerimizi kısa tarihçe si ve önemli yerleriyle tanıtan bir kılavuz. Bütün illerimizi ta rlhi bilgilerle tanıtan bir çalış ma. Ülkemizin tarihini tanımak için iyi bir el kitabı. Siyah beyaz fotoğraflar yazılan daha güçlendirmiş. # ABDÜLHÂK HAMİD TARHAN # M. Orhan Bayrak. Remzi Kita TÜRKİYE TARİHİ YERLER KILAVUZU Dergâh Yayınlan. înci Enginün'ün hazırladığı Abdülhak Hamid Tarhan'm bütün şiirlerinin ikinci cıldinde Makber, ölü, Hacle, Bâlâdan Bir Su kitaplan toplanmış. Hamid'in şiirini tanımak istiyenler için yararlı bir toplam. düşünce inceleme araştırma şah\n aıpay Ernst Cassirer İNSAN ÜSTÜNE BİR DENEME Çev.: Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul. Aralık 1980, 229 s. rast Cassirer (18741945), Berlin ve Hamburg Üniversitelerinde; Hitlerci faşistlerin ıktidara gelmesinden sonra da sığmdığı îsveç'in Göteborg (193640) ve ABD'nin Yale (194144) üniversitelerinde profesörlük yapmış olan Yahudi asılh bir Alman filozofudur. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan (Marburg Okulu diye de anılan) YeniKantcı felsefe okulunun bir üyesidir. Bu okulun diğer temsilcileri arasmda (Cassirer üzerinde hayli etki yapmış olan hocası) H. Cohen, F.A. Lange ve P. Natorp vardır. Social Sciences (Sosyal Bilimler Ansiklopedisil (1968 ba sımı) Cassirer üzerine şu yargıda bulunuyor: «Her ne kadar yenikantçı idealizmi gözden düşmüş ise de, dil ve kültür felsefesine olan katkılannın kalıcı bir değeri vardır..» Insan Ustüne Bir Deneme, Cassirer'in Türkçe'ye çevrilen ilk ve tek kitabıdır. Düşünürün görüşlerini özlü olarak yansıtan bir eseri olması bakımından, yerinde bir seçimle dilimize kazandınlmış ohnası çok sevüıdirici. Bu kitap vesilesiyle üzerinde durulmasını gerekli gördü ğümüz bir hususa değinmek istiyoruz. Son yıllarda Batı' da ünlü fakat ülkemizde görece az tanman, çeşitli felsefi yaklaşımlara sahip yazar ve düşünürlerin Türkçe'ye çevrilmesi yaygmlaşıyor. Yeni ve farklı bakış açılan getirerek düşünce hayatımızı zenginleştiren ve dünya kültürü ile ilişkimizi geliştiren bu çabalarin büyük değer taşıdığma kuşku yok. Ancak görece az bilinen yabancı yazarlann okuyucula ra tanıtımıasında yayınevleri ve çevirmenlerin genellikle yeterli bir çaba gösterdiklerini söyleyebilmek çok güç. Elimizdeki Cassirer çevirisi de bir istisna değil. Cassirer'in kimliği, eserleri ve düşüncesi hakkında, «Önsunu» başlığı altındaki birkaç satırdan oluşan sunuş yazısmda ve kitabın arka kapağında verilen bilgiler çok yetersiz. Oysa, eseri Türkçeye kazandıran Necla Arat, Cassirer ile yakmdan il gilenmiştir: Ernst Cassirer ve S.K. Langer'da Sembolik Form Olarak Sanat (I.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınlan, istanbul. 1977) adlı bir çalışması vardır. Öte yandan. «Önsunu» yazısmda ileri sürülen, Cassirer'in bu kitabının «içinde yaşadığımız yüzyılın düşünsel bunalımmı derinlemesine çözümlediği» görüşünün de herhalde açıklanması gerekirdi. Kısa... kısa. Suna Kili, TÜRK DEVRİM TARtHİ, 2. Basım, Tekln Taymevi, İstanbul, Ocak 1982, 218 s. Boğaziçl Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suna Kili geçtiğimiz yıl içinde iki ödül kazanmıştı. Bunlardan biri Türk Dil Kurumu'nun J «Bilim t)il Ödültonü alan TÜRK DEVRtM TARİHÎ adlı eseri; diğeri de Türkiye îş Bankası'nm «Siyasal Bilim Büyük Ödülü»nü kazanan ATATÜRK DEVRİMÎ: BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MÖDELt (Türkiye Îş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara, 1981) adlı çalışması idi. Her İki yapıtm da ikinci baskıları yayınlanmış bulunuyor. Kili'nin başlıca yapıtlarından biri de 1960 1975 DÖNEMİNDE CHP'DE GELİŞMELER adını taşıyan ve söz konusu dönemde CHP'deki «bünye ve düşünce değişikliklerini» inceleyen önemli çalışmasıdır. TÜRKİYE tKTtSAT KONGRESt: 1923 İZMİR, Ha«.:' A. Gündüz ökçün, 3. Basım, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1981, 469 s. Bilindiğl üzere, 17 şubat 1923'te tzmir'de toplanan «Türkiye Iktisat Kongresi» Cumhuriyet Türkiye'sinin izleyeceği sosyal ve iktisadi politikalarm belirlendiği, yakın siyasal tarihimiz bakımından önemli bir toplantıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu toplantıda yaptığı açış konuşması (bkz: s. 243256) Cumhuriyet'in ilk yıllarında egemen olacak sosyal ve iktisadi görüşlerin anahtarı niteliğindedir. Gündüz ökçün'ün ilk basımı 1968'de yapılan bu değerli çalışmasında Kongre'nin amacma, hazırlıklarına ve çalışmalarına yönelik haber, izlenim yorum ve belgeler ile kabul edilen «Misakı Iktisadi» ve diğer bazı esaslar derleniyor. ökçün'ün yakın iktisat tarihimizle ilgili ikl önemli çalışması daha var: OSMANLI SANAYÜ: 1913, 1915 YILLARI SANAYÎ İSTATİSTİKÎ (1970) ve 1920 1930 YILLARI ARASINDA KURULAN TÜRK ANONİM ŞİRKETLERİNDE YABANCI SERMAYE (1971). Ali Rıza Balaman, EVLİLİK AKRABALIK TÜRLERİ, tleri Kitap Yayın ve Dağıtım, Izmir, Nisan 1982, 120 s. Bu çalışmada akrabalığın «kana dayalı», «evlilik bağıyla kurulan» ve «sonradan kazanılan düzmece» türleri (özellikle geleneksel toplumlardaki süt, kan, ahiret, yol kardeşliği; sağdıçlık, yengelik, kına analığı, ad babalığı, kirvelik) sosyal antropolojik bir yaklaşımla inceleniyor. Çalışmanın dayandığı verilerin bir bölümü îzmir ilindeki üç köytipi yerleşim merkezinde yapılan .araştırmalarla sağlanmış. Balaman, Ege Ü. Sosyal Bilimler Fakültö' si öğretim üyesi. İkl Seminer ve Bir Reform önerisinde Tartışılan ANAYASA, Der.: Osman Balcıgil, Birikim Yayınlan, istanbul, Nisan 1982, 240 s. 19. 4. 1980'de Tercüman Gazetesinin düzenlediği «Slyasi Rejimin İşler Hale Getirilmesi, Anayasa ve Seçim Sistemimiz» ve 10.5.1980'de İstanbul Barosu Î.Ü. Siyasal Bilimler Pakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen «Demokratik Anayasal Düzenin Işlerliği. Anayasal Hak ve özgürlüklerin Yaşama Geçirilmesi» semtnerleri ile 15.5.1980 tarihli Yeni Forum dergisine ek olarak verilen «Rejim ve Anayasamızda Reform» adlı önerinin irdelenmesi temelinde 1961 Anayasası'nın değiştiribnesini ve uygulanmasını savunan görüşleri derleyen yararlı bir çalışma. Ali Nejat ölçen, OSMANLI MECLİS't MEB'USANI'NDA KUVVETLER AYIRIMI VE SİYASAL İŞKENCELER, Ayça Yayınlan, Ankara, Şa bat 1982, 144 s. Yazar, 1910 yılı birleşimleri tutanaklarından II. Meş rutiyet Meclisi'nde kuvvetler aynlığı ilkesi, basm özgürlüğü ve siyasal tutuklulara işkence yapıldığı iddia lan konusundaki tartışmaları irdeltyerek, siyasal hayatımızda iktidar muhalefet ilişkileri üzerine bazı gözlemlerde bulunuyor. "TURK DİL KURUMU,, YAYINLARINDAN E r ürk Dil Kurumu'nun (TDK) Türkçe'nin gelişerek güçlü bir bilim ve kültür dili olması yönündeki çalışmalanndan biri. çeşitli alanlarda ve bilim dallarında yararlanılan kavram ve terimleri kapsayan Dil felsefesi. bilim yönteml, llkel kültürler, söylence •Tenm Sözlükleri» dizisi. Geçtiğimiz yıl içinde yannlanan (mitos), siyaset, din, edebiyat gibi çeşitli konularda esersözlüklerden biri Muzaffer Sencer'in hazırladığı ve Ozer ler vermiş olan Cassirer, başyapıtı sayılan üç ciltlik PhiloOzankaya'nın denetlediği YÖNTEMBİLİM TERİMLERİ SÖZ sophie der Symbolischen Formen ISimgesel Biçimler FelLÜĞÜ. bilimsel bilgi üretmede izlenen yol bilgisi olarak ta sefesil (19231929) adlı eserinde, insan kültürünün çeşitli mmlanabilecek yöntembilim (metodoloii) terimlenne Türk alanlannı inceledikten sonra, insanın «simgeleyen bir hayçe karsılıklar jretirivor. van» olduğu sonucuna varmıştır. Din, bilim, sanat, söyienYine 198l'de çıkan diğer bir sözlük. Aydın Köksal'm ha ce, dil gibi insan kültürünün temel alanlarmdan hiç biri bizırlayıp, Murat Tayh'nm denetlediği BILIŞIM TERİMLERİ zi «gerçeğe» ulaştırmaz. Bunlann hepsi ilkel simge, imge SÖZLUĞÜ Bilişim (enformatik), iletişimde kullanılan bil ve davranışlardan kaynaklanan birer «kavrayış (apprehen ginin özellikle elektronik makineler aracıhğıyla işlenmesl sion) biçimi»dir. insan dünyafia düzenlilik ve anlaşılabilir bilimî olarak tanımlanıyor. lik bulmaz. «Düzenlilik» ve «anlaşılabilirlik» deneyimlerimi YAZKO FELSEFE YAZILARI'nm geçtiğimiz günlerde zi sistemleştlrmeye yarayan bilinç ürünü simgesel yapılar çıkana. kitabmda yer alan ve Bedia Akarsu, Selahattin Hi dır. insanı anlayabilmek için bilimi değil, dili simgesel yalav, Önay Sözer, Hilmi Yavuz ve Teoman Duralı'nın katil pı ve işlevlerini incelemek gerekir. dığı «Felspfp Tprimleri» konulu ilsnnç tartısmada. FDK'nın terim sözlüklerinden biri örneğinde. sözlüklerin yararlanCassirer'in ölümünden önce yayınlanan son eserl An na oldueru kadar vefer^ı^hk vp pksıkliklerine de değiniliyor. Essay On Mant An Introduction to a Philosophy of Human TDK'nun geçen vılki vavıniarı arasında en dikkate de Culture (Insan Üstüne Bir Deneme: Kültür Felsefesine Girişl ğer olanlardan biri de Kurum'un Atatürk'ün 100. doğum yıl (1944), başyapıtının yeni bulgu ve bilgiler ışığında özlü dönümü dolayısıyla düzenlediği, sanat ve bilim adamlan bir yeniden yazılışı olma özelliğini taşımaktadır. Bu annm katıldığı toplantıda yapılan konusmaların met'nlerini lamda Cassirer'in kültür felsefesini iyi temsil eden bir ese kapsayan ATATÜRK'ÜN YOLUNDA TÜRK DİL DEVRİMİ ridir. (Ankara, 1981. 175 s.). Kitapta yayınlanan konuşmalar araGenel olarak (bilinçten bağımsız bir nesnel dünyanm smda şunlar var: TDK Başkam Prof. Dr. Şerafettin Turan/«Atatürk varolduğunu savunan realist felsefenin karşıtı olarak, dış dünyanm bilinçte, algıda varolduğunu savunan) idealist Devrimlerinin Bütünlüğü İçinde Dil Devrimi.» Anayasa Mahkemesi Üyesi Yekta G. Ozden / •Türk felsefe geleneği içinde yeralan görüşlere sahip Cassirer'i, hayli ünlü bir çağdaş felsefe tarihçisi olan John Passmore Tüze Dilinde Örleştirme.» I.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. AksU Gök şöyle değeriendiriyor: «Cassirer'in filozofluğu, en azından Ingiltere'de, tartışmalıdır.. Ingiliz felsefe geleneği Ideneycltürk / «Çağdaş Uygarlıpın Türkçesi.» Aynı fakülteden Prof. Dr Tahsin Yücel / «Dilbilim empîrist gelenek açısından, o'nun YeniKantçı metafiziğinin akla getirdiği sorulara , «Verilmiş olan» ile «kavrayış biAçısından Türk Dil Dpvrimi.» A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Türker çimi» olan nasıl aynlır?.. Gerçek ilo gerçekolmayan arasındaki fark nedir? Cassirer bir yanıt getirememekte, daAlkan / «Siyasal Toplumsallaşma Açısından Dil Devrimi.» Aynı fakülteden Prof. Dr. Ruşen Keleş / «Toplumsal ha doğrusu, birbiriyle çelişen değişik yanıtlar vermektedir. Insan kültürü üzerine cesur ve güçlü bir imgeleme dayanan Gelişme ve Bilim Dili.» A.Ü. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden üoç. Dr. çözümlemeleri ise Toynbee'nin The Study of Hfstory ITarihin Semih Tezcan / «Dil Devriminin Özüne ve Uygulamasına Incelenmesil adlı eserini andıran bir yaratıcılığı ve sınırlı lıklan taşıyor» (A Hundred Years of Philosophy [Felsefe Yöneltilpn Elpstirilere Yanıt. de Yüz Yıl. Penguin Books, 1968, s. 314316). T BİR YILLIK ransa'nın tanmmış Maspero yayınevi tarafından L'Etat Du Monde (Paris, 1981) sdıyla yayınlanan yılhğın Türkçe çevirisi DÜNYADA NELER OLUYOR? EKONOMİK VE JEOPOLİTtK DÜNYA YILLIĞI 1982 (Alternatif Yayıncıhk, İstanbul, Mayıs 1982, 416 s.) başlığım tagıyor. Yıllık, aralannda Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilgili çalışmalanyla tanınan Yves Lacoste'un da bulunduğu üç kişilik bir kurulun yönetiminde. kalabahk bir uzmanlar kadrosunun katkılanyla hazırlanmış Yıllığm üç ana bölümü bulunuyor: İlk böhlmde. aralannda ünlü Mısırlı toplum biümci Samir Amin' in «Ekonomik Bunalım ve KuzeyGüney İlişkileri» ad h yazısı da bulunan tüm dünyayı ilgilendiren stratejik sorunlar üzerine yorumlar var. İkinci bölümde Türkiye dışında 33 ülke ve 34 bölge (Türkiye 'Doğu Akdeniz' bölgesine dahil ediliyor) hakkında sosyo . ekonomik ve siyasal yapıyla ilgili bilgiler; üçuncü bölümde de ocak 1980 nisan 1982 arasında önemli dünya olaylan ve bunlar hakkında gözlemler yer alıyor. (1982'ye ilişkin bilgilerin Türkçe yayınlayanlar tarafından metne eklendiği anlaşıiıyor.) 1980'lerin başında dünyamızın durumuna toplu bü* bakış olarak yararlı bir kaynak. F öte yandan, sosyal bilimler alanındaki düşünür ve akımlar üzerine uzmanlan tarafından kaleme alınan yazılart kapsayan önemli bir başvuru kaynağı olan Encyclopedia of UCUZ VE GÜZEL DİNLENME OLANAĞI ZİRAATCILAR MARMARİS DİNLENME TESİSLERİ OÇ ÖCON YEMEK*YATAK(TAM PANSİVON) SADECE 900 TL 1. dönem 12 haziran 27 haziran 1982 2. dönem 30 haziran14 temmuzi982 3. dönem 17 temmuz31 temmuz 1982 4. dönem 3 agustos17 ağustos 1982 1982 5. dönem 19 aoustos2 evlül NOT:»)1.DÖNEM % 2 0 İNDİRİMÜDİR UHJRİZM BANKASITATİLÇEKURİGEÇERÜDİR U{VUmi: AKA» CAO.NO 7 BAKAMUKUUt/ANK TEL. 17*440 177374 YAWÜ siz ÇJLDIBDIN1Z M1C KUCTTAM BA^k^N OUJR MU?.. SİZJ >1EI2. BAOÇALAI2 3ABI KURTUN İ PAUA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog