Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 3 HAZİRAN 1982 televizyon 19.50 İNANÇ DÜNYASI Kuranı Kerlm Nahl suresl 100 ayetler. Okuyan Mehmet Ali Sarı, Türkçe açıklaması. Geçmişte ünlü hafızlanmız dizisinde merhum hafız Mecit Sesigür'ü Sadi Hoşses anlatıyor "Tamamen yerli,, iki plak... Omer BOZKURT Geçen günlerde Ulkemizin müzık yaşamuıda pek kimsenin dikkatini çekmeyen önemli bir ilk adım daha atıldı. îlk kez bir Türk orkestrasmm plaklarını dinlemek oianağım bulduk. Gerçı bundan önce de kimi usta müzikçilerin yurt dışında yaptıkları plaklar vardı. îdil Biret'm Fransa'da solist olarak, Hikmet Şimşek'in ise Budapeşte orkestrasına çal dırdığı dört Türk orkestra eseriyle gerçekleştirdikleri plaklar bu alandaki eski örnekleri oluşturuyor. Ama bunların dışmda orkestrası, solistleri ve yöneticisiyle «tamamen yerli» bir ürünle ilk kez karşılaşıyoruz. Ankara Oda Orkestrasının bu ilk iki plağı bu anlamda gerçek bir başlangıçtır. Sürmesi umulan, sürdürülmesi gereken bir mutlu başlangıç. Bu iki plaktan birincısinde, J.S. Bach'ın mi maiör keman konçertosu ile Adnan Saygun'un Concerto da Camera'sı yeralmış. İkinci plakta ise gene J.S. Bach'ın bu kez la minör keman konçertosu ile Elgar'm Yaylı Sazlar için Serenad'ı ve Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Sazlar için Sinfonietta'sı bulunuyor. Bach'ın küçük orkestra için yazılmış bu iki konçertosunda konserleı ••••Faruk GÜVENÇ Ucuz ,a gelen sanatcılar... umhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 193182 mevslmi içlnde 31 program sunmuş dinleyıcllerlne. Her program cumartesi günü tekrarlanaığı için konser sayısı altmış ikiye çıkıyor. Büyük llgi gören, dokuz yüz kişilik salonu tıklım tıklım dolduran bu konserlerde, bütün mevsim boyunca onaltı t a n e Türk eseri seslendirilmiş: Erkin'in Sinfonietta'sı (Şimşek), Rey'in Bir îstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler'i (Şim şek), Saygun'un 2. Senfoni'si (Şimşek), Kodallı'nm Cum huriyet K a n t a t ı (Şimşek), Rey'in 1. Piyano Konçertosu (Rey), Usmanbaş'ın Küçük Gece Müziği (Şimşek). Sün der'in 1. Senfoni'si (Aykal), Saygun'un Piyano Konçer tosu (Şimşek), Tüzün'ün Türk Kapriçyosu (Şimşek), Si nangil'in Yaylıçalgılar Süiti (Şimşek), Erkin'in Konçer t a n t Senfonisi ile 2. Senfonlsl (Aykal), Akses'in Barış i çin Savaş adlı senfonik şiiri (Aykal), Alnar'ın 3 Türk Dansı (Şimşek) Sun'un Halk Türküleri ve Fenmen'in Pi yano Konçertinosu (Şimşek). Programlarda rastladığımız yabancı Islmlerln çoğu kültür anlaşmalarıyla «ucuz»a gelen sanatçılar. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını bu yıl Şimşek'in, Ay kal'ın ve bir konserle Cemal Reşid Rey'in dışmda yedi gef yönetmlş, Bulgarlstan'dan Yordan Dafof, îsviçre'den J e a n Meylan, Sovyetler Birliği'nden Vladimir Kozukar ile Yuozas Domarkas, Çekoslovakya'dan Jiri Belohlavek bl rer program, Norveçli Karsten Andersen İle Fransız J e an Perisson ikişer program sunmuş Ankarah müzlksever lere. Ve sadece dokuz t a n e yabancı solist gelmlş: Piyanist Ferhat Badalbeyli, Kemancı Stefan Ruha, Nigel Kennedy ve Vladimir Malinin, Viyolonselcl Marek Jerle, Richard Markson, Andre Navarra, Arpçı Giselle Herbert ve Smeta na Üçlüsü. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasmm mevsim başında ilân edilen programlarından pek çoğunu gerçekleştiremediğini, daha doğrusu değiştlrdiğinl görüyoruz. Orkestranın kadro durumu gözönüne alınmadan programa konulan eserlerin, gerçekçi olmayan seçimle rin bu sonucu doğuracağı zaten belliydi. Daha önceden duyurulan ikisl yabancı yedi solist gelmemlş ve çalmamıştır. Programa konup da seslendirilemeyen eser sayısı ise onyediyi buluyor. Bu on yedi eser arasmda Schum a n n ' m 1. Senfonisi, Stravinski'nin Psalm Senfonisi, Respighi'nin Roma Çeşmelerl, Bartok'un Orkestra Kon çertosu, Debussy'nin Deniz'i gibi önemli yapıtlar var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yöneticilerinin bu mevsimin deneyimlerinden ders almış olmalarmı ve önü müzdeki yılı planlarken daha gerçekçi programlar yap masını dilerim; bu boyuttaki değişiklikler işin ciddiyeti ne gölge düşürmektedir. Geçtiğimiz mevsim içinde müzikseverlerin diskoteği sanatçüarımızın üç t a n e güzel plağı ile zenginleşmiştir. İlk plak Saim Akçıl'ın. «Universe» yapımı olan bu uzun çalarda Saim Akçıl, Piyanist Wim Wijnberger'in eşliğiy le küçük keman p a r ç a l a n çalmış. Ve güzel çalmış. Özel likle küçük parçalarda böyle bir düzey t u t t u r m a k kolay değildir. Diğer iki plak ise SevdaCenap And Müzik Vak fı'nın bir yayını. Bu plaklarda Gürer Aykal'm yönetimin deki Ankara Oda Orkestrası beş eser calıyor: Bach'm la minörive m i majür keman konçertoları (solist: Suna Kan). Eİgar'ın Serenadı, Erkin'in Sinfoniettası ve SayKUBlun jÇonserto da camerası. Erkin'i, Saygun'u, Suna Kan'ı ve Ankara Oda Orkestrasını evinize getiren bu gü zel plakların M. îcmeli tarafından yapılmış olan kapak ları gerçek blrer sanat eseri. Saim Akçıl'm plağımn n e reden sağlanabileceğinl bilmiyorum, ama Ankara Oda Orkestrasınmkileri Atatürk Bulvarı 239'dakl Vakıf merkezlnden almak veya istemek mümkündür. 20.10 20.30 20.55 21.10 21.15 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMl' MİNİK KONSER $ENLİKGÎLLER Adnan Saygun'un «Horon»unu GOIsin Onay plyanoda yorumlayacak. Dizinin bu bölümünde Şenlikglller'i zlyaret eden hala, son zamanlarda bankerlik olayının çok kazanç getirici bir gelişme gösterdiğini haber veriyor. O güne kadar bankerlik olayı ile ilgilenmemlş olan Şenlikglller, üst k a t komşularının maceraperest kardeşi t a rafmdan, onun banker olduğuna i n a n a r a k dolandırılırlar. Ancak Hasan Şenlik, bankerden parasını kurtardığı sırada kendisl banker oluverir. Başlıca roller: ç e * tin Köroğlu, Türkân Bora, Metin Oyman Şenay Aksoy, Aysun Oğuzutku, Cevdet Arıcılar, Mediha Köroğlu. Türk Sanat Müziğl sanatçısı Tülun Korman'ı sevilen şarkılarda izleyeceğiz: «Bahçemde açılmaz», «Gezerken yağmurda» ve «Yar senden kalmca ayrı». Progr a m ı Nedret Selçuker sunuyor. C Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası, tümüyle yerli plak doldurdu.. kemancı Suna Kan ve Gürer Aykal yönetiminde Ankara Oda Orkestrasmm seckın sanatçıları, bu eserleri genellikle yabancı orkestra ve solistlerden dinlemeye alışmış kişileri şaşırtacak ve yurttaşlara kıvanç verecek bir ustalık ve parlaklıkla, ve herhalde benzer formasyonlann büyükçe bir bölüğunden hayli üstün düzeyde seslendirmektedir. özellikle mi majör konçertonun seslendırilışi samrım en üst düzeyde etkileyicidir. La minör konçerto (BWV 1041) orkestranın Paris'te verdiği konserlerden birinde canlı olarak kaydedilmiştir. Elgar'm ml minör tonundaki Yaylı Sazlar için Seranad'ı A.O.O'nm dağarmda bulunan eserler arasmda en sevilenlerden biri, ne var ki bu plaktakl kayıtm, orkestramn en başarüı icralanndan bırini içerdiğini söylemek samrım biraz güç. Nıhayet iki Türk bestecisinin eserleri, Concerto da Camera ile Yaylı Sazlar için Slnlonietta, yorumlanma biçimlermden once, kendı değerlenyle ön plana çıkan özgün eserler. Çağdaş müzığe alışık olmayan kulaklar için bile buyuleyıci bu ıkı eserin yorumunda ise Ankara Oda Orkestrasının verdiği örnek herhalde bundan sonrası için bir ö'lçü niteliğini kazanacaktır. Erkin'in Sinfonietta'sında, solist viyolacı Semra Griffiths'm katkısım da ayrıca belirtmek gerekir. Arka kapağımn alt köşesinde 8 punto ile dızilmiş üç sözcükten Norveçte basıldığı anlaşılan bu plaklar Sevda Cenap And Müzüc Vakfı'nın yardımıyla gerçekleşebilmiştir. Bu kıvanç verici ilk adıma katkısı olanlan coşkuyla kutlarken, bu yoldaki girisîmlerin giderek daha yaygm bıçimde devamı dilenir. Şimdilik tlcarl şansı pek yük sek olmayan bu tür plakların yapımmı, arabesk ve aranjmana kendini kaptırmış düzenli ya da korsan yapımevlerinden bekleyemiyeceğımize göre, bun lan gerçekleştirecek ve yurdun dort yanma dağıtacak bir ulusal plak yapım kurumunun oluşturulması için devlet yardımını beklerken, elinde şimdiden belli imkanlar bulunan Istanbul Teknık Universitesi ya da Eskişehir İTİA gıbi kurumların bu alanda katkılan olacağı düşünülebilir. Nitekim Eskişehir İTÎA'de bu yönde bazı hazırlıklarm ve denemelerin yapıldığını ögrenmiştik. Blrkaç yıl sonra ulusal bestecilerimlzin ve yorumculanrruzın ürünlerinden oluşacak bir dlskoteğe sahip olma umudu artık gerçekleşmek üzeredir. 22.00 TÜLÜN KORMAN SÖYLÜYOR 22.25 23.00 23.05 HABERPROGRAM HABERLER KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açıhş, 05.05 Ezgl Kervanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kısa Haberler. 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haber ler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün Içlnden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yann, 10. 22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Türküler, 11.20 Müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Öğle Üzeri (2), 13.00 Haberler, 13.15 Müzık, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 öğleden Sonra (3), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Türküler, 16.25 Müzik, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olayların îçinden, 17.30 Din ve Ahlâk, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkı8i, 18.23 Bölgesel Yayın, 19. 00 01.00 TRT II ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 20.20 Türküler Geçidi, 20.40 Müzik, 21. 00 Kısa Haberler, 21.02 Rad yo Tlyatrosu, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Gece Konseri, 23.00 Haberler, 23.15 Gecejıin Îçinden, 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Ge< ce Yarısı, ler, 07.40 Türküler, 08.00 Mü zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sağ lığırnız, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Tür küler, 10.40 Denizin Sesi, 11. 00 Şarküar, 11.30 Türküler, 11.45 Müzik, 12.00 Şarküar, 12.30 Türküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Melodiler, 14.00 îleri Türk Musikisi Konservatuan, 14. 30 Yabanoı Dil öğrenelim, 15.15 Türküler, 15.30 Müzik, 16.00 Gönül Sesimiz, 16.20 Arkası Yarm, 16.40 Türküler, 17.00 Olayların îçinden, 17.30 Küçük Konser, 18.00 Şarkılar, 18.30 Hikâyelerimiz, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, Onaran: Fikret Madarah'nın anısı adına demek doğru değildir Sanat Servisi Madarah Roman odulü sekreterlik görevlisı Mustafa Şerıf Onaran ödülle ilgili bir açıklama yaptı. Onaran'ın açıklaması şöyle: «Madarah Roman ödülüyle ilgili olar a k basınımızda yer alan kimi haberlere açıklık getirmek gerekli görttlmüştür. 1 Fikret Madaralı'nin anısı adına denmesi doğru değildir. Fikret Madarah ölrr.emiştir. Kasıtlı olmayan bu yanlışhğı hoş görecek olgun bir yaştadır. 2 Bu yıl Füsun Akath ile Mehmet Başaran ödül raporu vermemişlerdir. Daha önceki yıllarda da çeşitli nedenlerle ödül raporu vermeyenler olmuştur. Rapor vermemiş olmak Seçici Kurul'dan çekilmek anlamma gelmediği gibi, ödül koyucunun ya da Seçici Kurul'un ne böyle, ne de bir başka nedenle Seçici Kurul üyesini ayrıhnış sayması da söz konusu değildir. Füsun Akath kişiliğiyle, çalışmasıyla seçkin yeri olan bir yazıncımızdır. Seçici Kurul'dan çekilmek en doğal hakkıdır. Ancak bir belgeyle başvurulmamışsa, asıl o zaman, onu ayrılmış saymak, çekilmiş göstermek onur kırıcı bir davranış olmaz mıydı? Seçici Kurul'un İki toplantısma katılmadığı doğrudur. Ancak, Seçici KuruTdan çekildlgî için değil. daha önce verilmiş bir başka sözü olduğu için toplantıya gelemediğini söylemiştir. Ödül koyucu ile Seçici Kurul arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkmış, hattâ bu anlaşmazlıklar Seçici Kurul'a toptan çekilmeyi bile düşündürtmüştür. Bu ortak karar alma ilkesini benimseyen Füsun Akatlı da daha önce ortaya koyduğu kişisel ayrılma görüşünden geri dönmüştür. ödüllerin çoğaldığı günümüzde bile etkinliğini, değerini koruyan, on yıldir bir gelenek oluşturan bu ödülün yaşaması için Seçici Kurul üyeleri belli bir yere değin özveriyle, hoşgörüyle çalışmanın uygun olacağını kabullenmişlerdh*. 3 Oylamanut ayrıntısı Ozerinde durmanın da yararh olacagını, kimi duraksamaları gidereceğini sanıyorum. Seçici Kurul 9 kişiden oluşmuştun Füsun Akath, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Mehmet Bayrak, Adnan Binyazar, Mustafa Ekmekçi, Mustafa Şerlf Onaran, Emin Ozdemlr, İlhami Soysal. Akath ile Başaran rapor vermediklerl, Binyazar da Almanya'da olduğu İçin, ödülün değerlendlrme toplantısma katılmamışlardır. Ancak Binyazar'ın raporu geçerliydi. Toplantıda Rıfat Ilgaz'a 3. Selim heri'ye 3, Necati Haksun'a 1 oy verildlği anlaşıldL Ne var kl, Seçici Kurul'un hemen bütün üyeleri ikinci sırada gene Rıfat Ilgaz'ı aday gösteriyorlardı. Bu durumda tartasmalar uzun süremedl. Öj^eki flyeler de R»fat Ilgaz için oy vermeyf uygun bulâülar.' Gerek gazetelerde. gerekse yazın dergilerinde ayrmtıh haberlerin yer almayışı yanhş anlamalara, değişik yorumlara yol açmaktadır.» TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabah Kon seri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Küçük Konser, 09.30 Olivia Newton John Söylüyor, 10.00 Müzik, 11.00 öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimlzden, 13.00 Konser Saati, 14.30 Klaslk Türk Müziğj. Korosu, 15.00 Müzikli Daklkalar, 16.00 GUnün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Için, 18.00 Plaklar Dönüyor/19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20. 45 Müzik, 21.00 Müzik, 22. 00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Opera Saati 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haber bulmacai 1 2 3 4567 8 9 1 I III I 2 3 4 5 6 7 JDL 8 9= i m mamm SOLDAN SAĞA: 1 împara Değirmen suyunu başka yöne akıttor Claudius'un karısı ve Britannl mak için yapılan düzen. 7 Olucus'un annesi olan, sefahati ve er şan, meydana gelen... örnek gamm hseklere düşkünlüğü ile ünlü Roma üçüncü notası. 8 îkide bir tekimparatoriçesi. 2 Yağız... Tatlı rar edilen ve bu yüzden usanç vebir besin maddesi. 3 Kriptonun rerek önemini kaybeden söz. 9 simgesi... Afrikada bir başkent. 4 Maraş dolaylarında «az tavlı top Yüz... Romanya'da bir şehir. rak» anlammda kullanılan bir keli5 îlâve... Görülen âlemin ötesi. me. 6 Posta sürUcüsü. 7 Üzüm... Terbiyum elementinin simgesi. 8 Mısır'da bir şehir. 9 Nazilerin meşum temerkuz kamplan ile ünlü bir Polonya şehrinin tarihe geçen Almanca adı. YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Ashabı Kehf'ten biri. 2 Sarhoş. 3 Samaryumun simgesi... Güneş. 4 Esenleme... Viyana'ya Osmanlılarca verilen bir ad. 5 tstanbul' da birinci ve dördüncü Levent sitelerinin planlamasını ve uygulamasını yapmış olan Türk mimarı... Bir hayvan... Bodyumun simgesi. 6 Istanbul Telefon Basmüdürlüğünden Anadolu Yakası IV. Beton Malzeme İmalatı Yaptırılacaktır 1) Istanbul'da yapılacak 49.500.000. TL. keşif bedelli Anadolu Yakası IV Baton Malzeme İmalatı kapalı zarf usulU İle eksiltmeye çıkanlmıştır. Geçici temiiatı 1.485.000. TL.'dır. (Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.) • 2) Eksiltme dosyaa Gayrettepe Yıldız Posta Caddesinde BaşmüdUrluk binası 2. katmdaki Yapı tşleri Mudürlüğünde görülebilır. 3) Eksiltme 15.6.1982 saü günü saat 15.00'de aynı binadaki Başmüdürlüğümüz ihale kurulunca yapılacaktır. 4) îstekliler 11.6.1982 Cuma günil saat 17.30'a kadar Eksiltme Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı belgelerle Başmüdürlüğümuze müracaat ederek, eksiltmeye girmeye mahsus iştirak belgesı alacaklardır. 5) Bu işe ait kapalı teklif mektuplannın İhale Kurulu Başkanlığına tevdi edilmek üzere ihale günü saat 14.00'e kadar Yapı tşleri Müdürlüğümüze makbuz karşılıgında teslim edilmesi gerekmektedir. (Teklil mektuplarına 50. TL. damga pulu yapıştınlacaktır.) 6) Teşekkülümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, iştirafc belgesı venp vermemekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. (Basın: 16231) 3958 ÎLAN SÜMERBANK KAYSERİ PAMUKLU SANAYİÎ MÜESSESESİ MÜDÜRIÜĞÜNDEN Müessesemizln ihtlyacı 20.000 metre kahverengl. 7.000 metre siyah. 15.000 metre beyaz PVC sun'l deri kapalı teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Taliplerin 10 Haziran 1982 tarihlne kadar 500.000.TL'lık geçici teminatla birlikte kapalı teklif mektuplarını müessesemiz adresine göndermeleri gerekmektedir. Kat'i teminat % 10 olup, şartname müessesemizden temin edilebilir. Mtiessesemiz 2490 sayılı kanuna tabl değildlr. Sun'i Derinin Evsafı Siyah ve Kahverengi Beyaz Sun'i Deri Sun'i Deri Kahnlık (Bezli) • 0.70 mm. : 0.32 mm. Ağırhk (Bezli) : 440 gr./m2 275 gr./m2 Genişlik i 140 cm. 140 cm. Bez rengi s Siyah kahve Beyaz (poltonda pamuklu yester bez) bez (Basm: 16459) I nn sinemalar tiyatrolar (1971'den BUYANA) QD4':AWNS. ANKARA SANAT JİYATROSÜ TAKSIMSANATEVİ 44 25 26 ve TÜRKULERİMİZ 25 kisili k saz ve orkestra eşliğinde RIMJZ: GONCAG ) Tel 47 36 34 46 35 89 YEM SANAYİI TÜRK A.$. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN POLİPROPİLEN ÇUVAL SATINALINACAKT1R 1 8.000.000 adet polipropilen çuval, şartname esaslan dahilinde satmahnacaktır. 2 Teklif mektuplan, en geç 10.6.1982 günü saat 16 00'ya kadar Genel Müdürlüğümüzde oîacaJj şekilde gönderilecektir. 3 Çuval şartnamesi, Kızılay Karanfil Sokak No. 20'deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak ahnabilir. 4 Şirketimiz 2490 saydı kanuna tabi olmayıp, iha leyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, (Basın: 16501) 3960 sanat gösterilerî 5 haziran cumartesi saat 21.00de ŞANTÎYATROSUnda BİLETLER SAHŞA SUNULMUŞTUR Yazan: OKTAY ARAYICI >Y<tncten: RUTKAY A Z İ Z Müzık TİVUR SELÇUK Çevrc. ORHAN TAYLAN l.tcsi.Sall, Çar}, Perj. 20.30 öıma 20 30 kentertiyatrosunda CumancsiPaur15OO18OO "Rq>orter" YÖN: Michd Aogelo Antonianni Jack Nicholson Mıria Schnddcr P.teslSalıÇars.Perş.Cuma 14.0017.0020.00 C.tesl Pazar 12.00 15.00 18.00 21.00 SEKA İZMİT MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT Bir adet Transformatör giriş hücresi ve 1 adet Transformatör çıkış ana beslenıe panosu alınacattır. Müessesemlzln lhtiyacı olarak teknik ve idari alım şartnamemlz esaslarında 1 adet transformatör giriş hücresi ve 1 adet transformatör çıkış a n a bssleme panosu satın alınacaktır. Teküfler, şartnamesi esasları dahlllnde % 3 geçici teminatla birlikte 28.6.1982 pazartesi günü saat 17.00'ye k a d a r müessesemize teslim edllecektir. Veıllecek tekllfler 30.7.1982 tarlhine kadar opsiyonlu olacaktır. Postadaki vakl geclkmeler dlkkate alınmayacaktır. Konu ile llglll şartnameler Izmit'de müessesemlzden îstanbul, Ankara ve Izmir Alım Satım Müdürlüklerinden temin edilebilir. Mües esemiz 2490 sayılı k a n u n a tabl olmayıp Iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte veya bölmekte serbesttir. (Basın: 16429) Sabiha Erengönül (19411982) Sanat Galerileri ...»A1. OCMVİJ/NS449295 RÜtrospekfif Sergi H 2 Haziran/ Bestekar Sk.78 Kavaktıdora IV1AIDE AREL Reprospekti* Reatn Serjıii Bıjd.1 Cad.No. 15i Calıltimstmrd: 58 87 9* 7.KuruluşYıldönümü "Turk Resminde Insan ve Porire" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 akisteyenleriçin Kurhıluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 ALÜMİNYUM IZGARA SATINALINACAKTIR 1 Müessesemiz ihtiyacı için 360 ad. alüminyum ızgara kapalı zarfla teklif almak suretiyle 18.6.1882 günü saat 15.00'de ihale edilecektır. 2 Taliplilerin hazırlayacaklan kapalı teklit mektuplannı 100.000. TL.'hk teminatla birlikte iha le gün ve saatine kadar Muhaberat Servısimize vermeleri gerekmektedir. 3 Izgaralarla ilgili resim mesai saatieri lçinde Ticaret Müdürlüğümüzde görülebilir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. SÜMERBANK BOZÜYÜK SERAMM SANAYlt MÜESSESESt (Basın: 1X)2O)3959 URART SANAT GALERİSt M U ittHO CACOtSİ 21 NlJNnAS !STANBI.IL TBJEK» U 0 1 > T I L D S »4S2URATTR. • Gtirel Sınatlar Galcrir Paıaj 85 Nl}antafi • İstanbul Dosyası 481880 nolu pasaportumu kaybettlm. Geçersizdir. ö m e r Faruk YANGÖZ AYŞENURAKI RedmSerpd MÜŞERREFERGEN Saramik Scrgisi AFA REKlAMFOTOGRAFIARi CEKİMLERİNİZ İCİN LERİNİZ sı8 tefi58/95 429 Haziran 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog