Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

3 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriytt 3 Havana toplantısı süruyor Beğlantısızlar İran Irak savaşına büyük ağırlık veriyor Dış Haberler Servlsi Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelen Baglantısız ülkeler Dışişleri Bakanlan'mn İran . Irak savaşma büyük agırlık verdikleri bildiriliyor. Haberi veren Küba Komünist Partisi yayın orgam «Granmanm başka bir bilgi vermemesine karşın. tüm gözlemci ler bu konuda birleşiyorlar. Çünkü Baglantısızlar grubunun 7. doruğunun bu yıl Bağdafta yapılması öngörülüyor. Bağlantısızlar grubu için oldukça tatsiz olan bu durumu 5 günlük toplantı i ç i n Havana'ya gelen îran Dısişleri Bakanı Ali Ekber Ve layeti ortaya koyarak, dorugun Irak'ta yapılmasma karşı çıktı. Velayeti Bağdat' ta toplantıya katılanlann gü venliginin sağlanamayacağı nı öne sürerek Küba'nm Bağ lantısızlar grubu başkanlıgını şürdürmesinl Istedi. Velayeti ayrıca Irak'm Iran topraklannı top ateşine tuttugunu belirterek, en azından bu top ateşinin kaynagmı yok etmek zorunda olduklarmı söyledi. Bu arada aynı toplantı 1çln Havana'da bulunan Ar fantin Dışişleri Bakanı Nlcanor Costa Mendez'ln 84 üyeli gruptan Malvinas (Falk land) bunalımı konusunda destek istemeye hazırlandığı bildiriliyor. Beyrufta, İran ile Irak yanlıları caüştı, 8 ölü var BEYRUT. (a.aJ Beyrufun Müslüman minde Müslüman Şii örgütü Emel üyeleri ile Baas Partisi'nin Lübnan'daki kolunun üyeleri sında çıkan silahlı çatışmada sekiz kişi öldü, kışı de yaralandı. kesiIrak arakırk Humeyni, IsraiVden askeri malzeme aldıkları haherini yalanladı İRAN, ŞATTÜLARAP SU YOLU CİVARINDA MEYDANA GELEN SON ÇAHŞMALARDA 9 IRAKLI ASKERİN OLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI. Dış Haberler Servisi İran birliklerinin Şattülarap su yolu bölgesindeki askeri başarılannı sürdürdükleri bildirilirken îran'ın dini lideri Imam Humeyni, ülkesinin Israil'den askeri malzeme satin aldığı yolundaki haberleri yalanladı. Amerikan AP Ajansı'nın îran'm resmi haber ajansı Irna'ya dayanarak verdiğı habere göre îmam Humeyni, bu yalanlann îran'ı yıpratmak amacıyla ABD ve siyonist îsrail tarafından ya yıldığını söyledi. Yine AP Ajansı Beyrut çıkışlı haberinde iran birliklerinin Irak smır civannda askeri başarılannı sürdürdükleri yer aldı. Tahran'dan yayınlanan bildirilerde, son çarpışmalar sırasmda 9 Iraklı askerin öldürüldüğü belirtildi. Buna karşın Irak ise, Irak birliklerinin Îran'ın son gün lerde giriştiği saldırıyı püskürttüklerini öne sürdü. Japon deniz yollan işletmeciliği. Irak'uı Basra Körfezi'nde hava saldırılarını yoğunlaştırması üzerine, 1ran'm Harg Adası'ndan petrol sevkiyatını durdurdu ve bölgedeki Japon petrol tankerlerine geri çekilmeleri emri verdi. Irak saldırılan sırasmda bir Japon tankerinin bomba lanmaktan güç kurtuldugunu, iki Japon tankerinin de bölgeye girmek üzereyken durmak zorunda kaldıklarını belirten deniz yollan, Ja pon Petrol Birliği'ne de başvurarak, bölgeye tanker gön derilmemesini istedi. Japonya 1980 eylülünde. körfez savaşı başladığı sıra da da Iran'dan petrol alımını durdurmuş ancak, 1981 martında, Japon tankerlerine saldınlması olasılığmın azalması üzerine mart 1981' de sevkiyata yeniden başla mıştı. Yetkililer, çatışmalar sırasıada evlerin yakıünasının ve dükkanlara roket atılmasının büyük hasara yol açtığını söylediler. Çatışmaların kesin nedeninin belli olmamasına karşın yetkililer, Iran/Irak savaşı konusundaki görüş ayrılıklannın uzun süreden beri bu iki gurup arasındaki çatışmayı körüklediğini belirttiler. AKDANK . TÜRKKL. DIRESERCAHA 1HRACATÇI KURULUŞLAR İÇİN Güney Kore muhalefet lideri göz hapsine alındı SEUL, (aa.) Güney Ko re muhalefet lideri ve devlet başkanı eski adaylarından Kim Yong Sam evinde göz hapsine alındı. YoungSam'uı yardımcüa n önceki gün öğleden sonra bir otobüs dolusu polis ile 30 askerin evin çevresini sardıklannı söylediler. Mu halefet Iiderinin gözaltına ahnmasına neden olarak dev let başkanınm serbest bir secimle işbaşma getirilmesl tçın Anayasanın değiştirilmesini ve görevi 1988 yılın da bitecek olan Devlet Baş ,'kanı Chun Doo Hwan'm bu . yılın sonbahannda istifa et t mesi gerektiğine illşkin ' «New York Times» gazetesine verdigl demeç gösterili yor. TÜRK SANAYÎ VE TÎÇARET SERGİSÎ Beş sanat ttzmanının kaleminden Çağdaş Türk Resim f nstalannın yaşam ve sanatlan. PEKİN SERGİ MERKEZÎ 1118 ARALIK1982 Kuşe lîâğîda, ofset renkli baskı. Pazarlama: Serhat Dağıtım. TAR1M, ENDOSTRİMADENCÎLÎKVE HİZMET SEKTÖRLERİNİN YER ALACAĞI BU SERGİDE, DENGELITİCARETİLİŞKİLERlKURMAK, ORTAKYATIRIM KONULARINI TARTIŞMAKVE TEKNİK BİLGİ ALIŞVERİŞl IÇlN l GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI SAĞLANMIŞTIR. Los Angeles'te yakalanan 3 Ermeni teröristin kefaleti: 3 milyon dolar Dış Haberler Servlsi Pazar günü ABD'nin Los Angeles ken tlnde havaalanına bomba yerleştirdikleri için tutuklanan 3 Ermeni sanık için Los Angeles hakimliği kefalet tutarını birer milyon dolar olarak belirledi. Chirinian Glendale ve Harteh Kozibioukian için kefalet mikta n birer milyon dolra olarak ke sinleşirken, Kozibioukian'ın üç aylık hamile eşi Stanouche için kefalet miktarı avukatın itirazı üzerine yarım mily onolarak değiştirüdi. Savcı yardımcısı Eric Dobberteen, Uç Ermeni sanık hakkında şimdlye kadar birçok dlp lomatımızın öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenen Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu ASALA tiyesi oldukları iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor. Tutuklamaların 28 ocakta Los Angeles konsolosumuz Kemal Ankan'ın öldürülmesinden bu yana Ermeni gruplan arasında 4 aydır yürütülen soruşturma lann bir sonucu olduğu bildiri liyor. AKBANK BifgffçTnr Kültür hizmetlerinde de IHTIYACIN1Z OLDUĞUNDA, İHTİYACINIZ KADAR "KİRALIK AVIS m«rkMİ App'd» olan v» dunyjnm N m M h«r ülkeılnd» f«lty»O« bulunan uluslararaM bir oto Klralama ıljttmkHr AVIS oto klratam» Mr««tl yurdumulun b«« bOy.Uk $«hrlndekl bUrolarmda talcfonunuzu Mkllyor İTÜM FUARCILIK YAPIM A.5. Büyükdere Cad.121 /B Yonca Apt.Kat:5Cat»î» Zinclrlikuyu/lstanbulTe(.:«76704/6r6705 Teleks:26252AybeTr OTO SERVİSİ İSTANBUL. lELMAOAÖ 1487516 485085 HİLTON 1467050 VEŞİLKÖY: 731452 ADANA ANKARA Ucuz deterian alacak kadar zengin misiniz? Bu konuda karar verebilmeniz için BioTurstl'i üretirken amaçladığımız 3 önemli kalite kuralını açıklıyoruz: Kalite Kuralı 1: BioTurstl'e sadece kaliteli ham maddeler katılmıştır. Dolayısıyla BioTursll katkılı kaliteli bir yıkama maddesidir. Kalite Kuralı 2: BioTursll bu kaliteli formülü sayesinds hiçbir deterjanın veremediği üstüntemizleme, leke çıkartma ve bevazlatma sonuçlannı sağlar. Kalite Kuralı 3: BioTursİI'in kaiitesi sayesinde bütün çamaşırlannız ve çamaşır makinanız daha uzun ömürlü ve bakımlı olur. Bu 3 kalite kuralını içermeyen katkısız ve ucuz deterian alırsanız sağladığınıztasarrufu çamaşırlarınızda ve çamaşır makinanızda daha pahalıya ödersiniz. SETUR OTOKf RALAMA A.3Mr KOÇ HOLDİNO kuruluf udur. ANTALYA İZMİR 736445' :21295 t 251725 > C 173023 156 00 1211226 ÇAD'DA HABRE'YE BAĞLI BİRLİKLER BAŞKENTİ ELE GEÇîRMEK ÜZERE PARİS, (ANKADPA) Cad'da, Savunma Bakanı His sene Habre'ye bağlı »Kuzey Silahlı Kavvetleri»nln, başkent Ndjamena'yı ele geçirmek üzere olduklan bildirili ÎLAN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SÜREYYAPASA ĞÖĞÜS HASTAUKLARI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN (OTOBÜSLE PERSONEL TAŞITTIRILACAKTIR) 1 MerkeziRüz parsonellnln bir yü müddetle otobüsle ta^ıma işi kapalı zarfla ihale edilecektlr. 2 Ihaleye lştirak etmek tetayen otobüs taşıyıcı firmalanmn usulüne uygun olarak hazırlayacaklan kapalı teklif zarflarının ihale gün ve saaü olan 15.6.1982 salı günü saat 11.00'den bir saat evvelinde yani saat 10.00'da Komisyon Baş kanına veribnek üzere evrak kaydı yaptmlacaktır. 3 Bu işe ait otobüs lhalesl ldari şartnamesinin mühürlü ve tastikli sureti hergün mesai taatleri dahilinde komisyonumuzdan temin edilebllir veya istenilebüir. 4 Kurumumuz 2490 sayılı artırma ve İhale kanununa tabf olmadıgından ihaleyi yapıp yapmamakta ve diledigin» vermekte serbesttir. CBasın: 16369). 3963 T.C. ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSt BAŞKANUĞINDAN t LA N Akademtnüze bağlı aşağıda isımleri bulunan telerin, belirtilen bilim dallanna 2547 sayüı yasanın 25. maddesine göre doçent atanacaktır. Durumu ilgili mevzuata uygun isteklilerın 15.6.1982 salı günü mesai saati sonuna kadar özgBçmışlerini, billmsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyayı 4 nüsha halinde Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedlr. Kadro Derecesi Adedl yor. Fransa'ya ulaşan haberlere göre. çatışmalan durdur mak üzere ü)key e Afrika Birliği Örgütü tarafından gönderilen Barış Gücü'nün de eski Savunma Bakanı'nm safma geçmesi üzerine, «Geçlci Ulusal Birlik Hükflmeti'nin lideri Goukouni Weddf ie'nin durumu tümüyle umut suz hale geldi. • Nüfus Hüviyet Cüzdanunı, ve ÎJE.T.T. kimlik kartımı fcaybettim. Hükümsüzdür. Necatl KAYAOGLTJ • îstanbul İran Başkonsolosluğu'ndan aldığım pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Nejad Ali AKBABZADEH FmkfiH* Adı îsletme Pakültesi » B » s Ekonomi Pakültesi Endüstri BUimleri Fafc betişim BUimleri Fak. BUJm Data Muhasebe Denetjml Üretim Yönetimi Ticari Ceza Hukuku Ekonoml Polltikası Davranıs BUimleri AnaUz ve Proğram 2,3,4 Turyâğ (Baan: 16515) 3919 ürünieriyte büyüyen isim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog