Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 f 3 HAZİRAN 1982 Ajnı suç icîn aynı sanığa verîlen îkî ayrı ceza Erzurum mahkemesi: 7 yıl, 6 ay İngiltere Mektubu AhmetTAN Sivas mahkemesi: 6 ay hapis Yasasınm 142. maddesi içe risinde değerlendirdl, ancak mahkeme suçun yayın yoluy ANKARA, Hasan TJlula işlenmesi nedeniyle TCK' taş adlı sanık. Sivas'ta «famn 142/6. maddesini uyguşist teröre karşı savaşahm, ladı. tek yol devrim, DevGenç» Askeri Mahkeme. sanık başhkh bildiriyi dağıttığı ülutaş'a önce TCK 142/1 gerekçesiyle Erzurum (2) maddesi uyarınca 5 yıl ağır Numaralı Askeri Mahkemehapis cezası verdi. Ama bu since 7 yıl 6 ay agır hapis ceza suçun yayın yoluyla iş cezasma mahkum edildj, ay lenmesi nedeniyle 7 yıl 6 ay nı olay nedeniyle Sivas 1. ağır hapis cezasma dönüşSulh Ceza Mahkemesince türüldü. 7 yıl 6 ay ağır hap de 6 ay hapis cezasma çarp se mahkum edllen sanik Utırıldı. lutaş çeşitli nedenlerle askeri yargıtay'a başvurama Hasan Ulutaş'ın Sivas'ta dı ve c z a tpmviz ednemedi. 25 ağustos 1978'de bildiri da ğıtılması olayı, askeri mah (5 AY HAPÎS CEZASI kemede «Sosyal bir smıfın Hasan Ulutas Sivas 1 diğer sosyal sınıflar tizerin Sulh Ceza Mahkemesinde de tahakkümünU tesis etde avnı olay nedeniyle yar mek, veya sosyal bir sınıfı gıç Rıdvan Alkan tarafm dan 6 ay hapse mahkum edildi. 1. Sulh Ceza Mahke mesinln 11. mart 1982 tarih 11 1978/28 esas. 1982/126 ka rar numaralı karannda sa nıklann. «TCK'nın 31? road desfnde önpörülen halkı ka nuna Haat«îi7İîge, cemiyetin mnhtelif smıflarını uTKP üyesi olduğu savıyîa bir süre önce gözal Olcav Solak. tsmet Kam mumun pmniveti iç'n tPhli pakcı. keii h'r t>r7rf'> l*'n VP ariitına alınan Ziihal Çetinkanat'ın serbest bira GıinpörAH Adıçüzel. Fikret vete tahrik eyledikleri sonuç 4'er yıl. Alt Yıldıkılmasma karar verildi rım 1 yıl, özdemir Aslan 2 ve kanaatine varıldıgı» bilyıl 5 ay. Yusuf Yıldırım 3 dirildi ay, Haydar Harlta ve SitHaber Merkezl Ankara şöyleAskeri mahkemenin kara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 tsmet Yıldırım 11 yıl 8 leyman Mutln 3 ay. rında, henüz yakalanamadı Numaralı Askeri Mahkeme ay. Mizrabı Erbakan 6 yıl, Mahkeme Hasan Ay ile 5ı lcin dosyasınm ayr'lması sinde görülmekte olan 29 Turgut Tiirkeş, Ersal Bay Hüseyin Yıldız'm ise bera na karar veri'en sanık Erol sanıkh «TKPML Partizan kal. Süleyman Akyol. Ha atlerine karar verdl. Ayten de. 1 Sulh Ceza Mah Davası» sonuçlandı. Yaşa san Şahin, Kenıal Peköz. • 2 Numaralı Mahkemede kemesince 6 ay hapse mah dışı örgüte üye oldukları ve Mehmet Başalar. Hüseyin «komttnizm propagandası kum edildi. Sivas 1 Sulh Ce çeşitli eylemlerde bulunduk Altunbuğa ve Hatun Gii yapmak» sucundan yargıla 7a Mahkemesinin karannda ları gerekçesiyle sanıklarmtis 5'er yıl. Ercan Konca nan 3 klşi 13 yıl 4 av hap dava knnusu olay çöyle dile dan 27'si çeşitli hapis ceza 6 yıl, Ekrem Taş, Censriz se mahkum oldu. Yargı setirildi. larına çarptırıhrken. 2'si be Taş, Sabahattin Uzak 3'er tayın bozma karan iİ7erine «Sanık'arın DevGenc ör raat etti. yjl. Ali Askrr Demir 3 yıl 4 yeniden yargılanan AH Kök sriitünii övürii mahîyette oSanıklara verilen cezalar ay, Mehmet Murat Kanat, ten ve Mustafa Yazı 5'er yıl. lan isbu bild'rivl daeıtmak Avnl Mıhçı ise 3 yıl dört ay suretl ile kanunun suç hapts cezasma çarptınldı saydii*ını övmek suçunu işTutanaklordon TIKP davosılar. Ipd'kierlnden söz edi'erek ZtJHMı CETÎNKANAT TCK'nun 134/T2 maddeleSERBEST BTRAKTLTYOR ri nyarınea pezalandırılmala • TKP'ye üye oldugu sa rı iste&i Ile haklannda isbu vıyla bir silre önce gözaltı kamu davasının yapılan son na alınan TRT eskl spiker sorusturması sırasmda saIerînden Ziihal Cetinkanat' nıklarm tesbit edilen savnn m serbest bırakılması karar malarmda söz knnusu bildilaştınldı. Askeri Savcılıkta riyi da&ıttıklarını kabullen dün ifadesf alman Cetinka mis olduklan» anlaşılmıştır. nat ögleden sonra 1 Numa Sulh Ceza mahkemesinin ANKARA, (Cumhuriyet yıs 1982 tanhınde yapılan ralı Askerl Mahkemeye sevk karannda sanık Hasan UBürosu) Doğu Perincek duruşmada Içişlerl Bakanlıedildi. Mahkeme savcmin Ve 23 arkadaşının yargıian ğından gelen cevabi yazı o görflşüne uyarak Ziihal Ce lutaş altı ay hapis ve 100 lira ağır para cezasma çarp dıgı davada Genelkurmay kundu. Yazıda. partimn tütinkanat'm «erbest birakılSıkıyönetim Koordınasyon zuk ve programındb yasala masma karar verdl. Bu ka tmldı. Her iki mahkemenin ka Kurulu Başkanlığından ve ra aykın bir konunun bulun rara Sıkıyönetim Komutan rarında da dava konusu Içışlerı Bakanlığından gelen madığı açıklandı, sanık Do lıgınm yedi gün içerslnde olayın aynı olmasmm yanıyazılar okundu. Genelkur ğu Pennçek duruşmada, İtirq7 hakkı bulunuyor. sıra sanıklar Hâsan Ulumay Sıkıyönetim Koordınas «Partimiz kanunlara uygun ÖLÜ OLARAK taş ve Erol Ayten'in kimlik yon Kurulu Başkanlığından hareket etmiştir» dedı. DuEtE GECtRİLDt lerinin de aynı oldugu belir gelen yazıda Doğu Pennçek ruşmanın bir bölümu tutatSTANBUL Maslak'da lendi. Her iki mahkeme kave 34 arkadaşı hakkında a naklardan nynen şöylet polisle silahlı catışmaya gi rannda da Hasan Ulutaş'ın narşı konusunda hazırlan« Anayasa Mahkemenuş bir raporun bulunmadı since sicil eki olarak gfln ren bir DevSol militanı ö «Mustafa ve Emine'den oltna 1954 doğumlu Tokat 1 1 1 lü olarak ele geçirildl. ğı bildirildı. derilen dosyadan anlaşıla«Tahsin» kod adlı yasadı Erbaa ilçesi Catılı köyü nü Ankara Sıkıyönetim Ko cagı üzere. partimiz kanunmutanhgı (2) NumaraJı As lara uygun hareket etmiş sı DevSol öreütü mpnsubu fusunda kayıtlı olup, Numu keri Mahkemesinde 27 ma tir. Ve mahkemenin istedigl bir milltan Maslak Hacıos ne hastanesi karsısında Nu man Bayınnda polisin «tes mun Apartmanı kat 6, daihususları da yerine getlrmiş lim ol» caŞrısma siiahla kar re 11 de oturur. Bekâr ,otir. Dolayısıyla bu husus, şılık verdi. Güvenlik kuv kuryazar Türk tslam sabı partimizin kanunlara uygun vetlerince acılan karsı ateş kasız» olduSu belirtildi. davrandığını gösterir. sonucu öldürülen militfinm Ben, özellikle Yargıtay C. bir polisi öldttrme ve güven Başsavcılığından gelen yazıİlk kuvvetleriyle silahlı caya değinmek istiyorum. Bu tısmava pirme suçlarından yazı bizim, dolayısıyla partiarandığı belirtildl. 11. Milli Eğitim Surasıno sunulacak rapor A Farafc BİLDÎRİCİ ortadan kaldırmak. yabut memleket İçinde miiesses ik tisadi veya sosyal temel ni zamlarından herhangl birlnl devirmek Için propaganda yapmak» olarak değerlen dirilirken. Sivas 1. Sulh Ce za mahkemesince «kanunun suç saydığını övmek» olarafc degerlendirildi. 7 TIL 6 AY HAPtS CEZASI Hasan Ulutas hakkında ilk karar. 13 ekim 1981 tarihinde Erzurum Ağrı Kars Artvin llleri Sıkıyönetim Komutanhğı (2) Nu maralı Askeri Mahkemesin de Başkan Yarbay Tahsln Evci. (lye yargıclar yü7.bası Tamer Korkmaz ve tistegmen Tahsin Detniray'dan oluşan heyet tarafından ve rildl. Askeri Mahkemenin 1980/494 kayıt. 1980/253 esas ve 1981/311 karar numa ralı karannda sanık Ulutaş'm 12. haziran 1980'de tutuklandıgı ve 11 mayıs 1981'de salıverildigi belirtil di. Kararda. davanm sanıkla n Erol Ayten ve Hasan Vlutaş haklanndaki davanın Sivas Cumhuriyet Savcıhgınca açıldığı ve Sivas AsIlye Ceza Mahkemesinin gö revslzlik karan nedeniyle da vaya Askeri Mahkemede ba kıldıgı belirtildi. Sanık Erol Ayten'in halen yakalanamaması nedeniyle hakkın dak! dosyanın ayrılmasma karar verildi. Askeri Mahkeme bildirlde ki suç unsurunu Türk Ceza Ingiliz basmmda Falkland fotoromanı "Öğretmenlerm örgütlenmeleri desteklenmeli,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 11. Milli Eğitim Şurası'na su nulacak olan Milli Eğitun Ba lcanlığı Raporu'nda öğretmenlerin profesvonel meslek ndam ]an olarak drslltlenmeierinin desteklenmesı görüsü savuntıi iu. Ayrıca öğretmenlere «Ço cnk okutma yardımı» vaoılm» sı ve mahrumiyet yprlerindp çalışmamn Ö7endir11mesi w ft dUHendirilmesi istendi Bakan'J^ın T''i"i Torbive a' resı Baskanlığı'nca hazırlana rak, «Öçretmen ve ESitîm VT manları» konulu 11 Milli Egı tim Şurasma sunuHcak ra por «M11H Efitim hİ7metIn«f«> fiferetmen vp pfitim uzmanları durum ve sorunlar» başlığı nı taşıyor B11 haziran tarih len arasmda Ankara'da ya pılacak şurads ö^retmen so runlan ve alınacak oniemier tartışılarak karara baglana cak Şuraya sunulacak raporda, ögretmenliSin çekiciliğinin arr tınlması istenerek «öğretmenlce, eğltlm süreclnin pasif uvçulavıcıfan olarak değil. ejfi tim s'irecinin ve ö^retmenliU meslpçinin çelistirllmeslnde, öğ retmenlerln statüsüniin viiksel tilme<iinde Körev ve sorumlulııklan bnlonan ve bu konuoa söz sahibi olan, protesyonel meslek adamlan olarak *>akıl mah; bu amaçla örçütlenmeierl devtetce dpstekleıunelidlr» denildi. öğretmen yetıştiren kururolara öğrenci ahmında seçimin etk$n blr şekilde yapüması gerektiğine değinilen raporda, ög retmsnlerin hizmet öncesi ve hizmet tçı yetlştınlmes'nJn Hnt mi vurgulandı. Raporda rota» yonun çereksinimlere ıtvarlar ması Istenerek «Rotasvon, ö§ retmenleH tedirçin edecek ı.ıadrii ve manevi sıkıntıv? dii sîirecPk ve vptidli'prrp^Mr '<*• dft ve cezalandırma aran o ! a rah kBİlanı'ahilecek katı ve !>e Ursiî kuradardan kaçınılmalı dır » görti«ii «savunuldu Aynca mahnımıyet verlerm de calışmavı Ö7endiricl ve fidül lendirici taTmmat, fazla kırtem eocuklanna vafılılık ö'grenini bursu gibı önlemler alınması büvük kentlerde otobtl= 'irre! lennde mdırim vapılması er Ust derece ile en alt derece a ra<nn<3akı maas farkınm i7al HlıtT'sı finerildi Kısı U7un sil nan yörelerdeki 8ğretmenler« vapılan vakacak yardımimrı artırılması ve dinlenme tesisleri yapılması önerisinde de bulunuldu. öfretmenlenn mesleklertn de ilerleyebilmeleri ve yükses öğretim vapabilmelerine olanak saglanması, vüksek öğretim yapacak öğp?tmenlere belir li koşullar altmda maa'jlı izinHlik gibi kolaylıklar saglanma sı da istendi Doğum yapan bayan Ögretmenlere, isterlerse bir öğretim yüma kadar «Maaşsız Izln» verilmesi, bu süre içinde diğer sosyal haklardan vararlandırılmalan da önerildi. Bakanlık önerilerinin 11. Mllli Eğitim şurasında kabul edilmesi halinde, bu öneriler yasa tasansı haline dönüştürülecek. Q Demirkadın Thatcher ile Galtieri Paşa arasındaki savas karsı cinsten komutanlar arasmda yüriitülmesi bakımır.dan Baltacı Mehmet Pasa ile Çariçe Katerina arasındaki savasa henriyct. LONDRA Gemiler batıyor uçaklar düşuyor mevziler bombalaniyor askerter ölüyor Ama îngilizlerin çoğu. 'Savas~ sözcüpünü rahatça ku'lana mıyor Çünkü tngiltere ile Arjantin araoında *res men* ilân edilmis bir savaş yok Savas sözcüğünü ki'llanamamalan tnsrilizlerin «resmivetp» olan bağlılıklanndan Hem BBC ve hem de «ağtr boşiı» gazeteler gü ney kutbu cevresinde haftalardır süren füzeli. uçak savarh. tanklı toplu muharebeyi 'Falkland uyuşmazlığı» 'Falkland bunalımı* dive adlandınyor Ama basının bir bölümü 'KızılderUi çığlıklanna' benzer baslıklar atıvor Bu anlamda Falknnd uyu«!ma7İıârı konusunda înffiÜ7 bssını ıkivp ivn) mış durumda Bir yanda 'Vatan asku ile yavın vapan gaze teler Sun Starn. Express Daily Telegraph Daily Mail Runlann toplam erünlük traiı 11 milvon do layında Öte yandan «ofehn sesine» kulaklarmı açık tut maya çalışan gazeteler Bunlann toplam günlük satıslan ise 4 5 milyon kadar Ünleri etkinlikleri tn gıliz adalan dışına tagmış olan bu ga7eteler ise Financıal Times Guardian Times vs bir ölçüde de Mirror. Günlük gazetenin icadmrton bu yana her (Arkası 9. Sayfada) PARTIZAN DAVASI 27 sanık mahkunı oldu Perincek: Partimiz kanunlara uygun hareket etmistir AbdullahBastürk: Yasal politik mücadele yaptık tstanbul Haber Servisi DÎSK Geneı Başkanı Abdullah Baştürk sorgusunun 14. günün de ainıf uyuşmazlığına ilişkın soruları yanıtlarken, temelde kapitalizm ile ışçi sınıfı srasın da farklı cıkarlar nedeniyle dün va olan uyuşmazlığın, bu gün de sürdüğünü ve süreceği ni belirtti. Baştürk «bu Türkiye'de de böyledir, dünyada da bSyledir. Bunun temelden haldırılabilmesini savunmak, san sendikacılık anlayışma göre dabi mümkün değildir.» dedı Baştürk aynca, DISK eğitimlerinde belli proğramlar îçinde ve olanaklar blçüsünde işçi sınıfının sosyal, kültürel, e konomik çıkarlarının sosyalist bir düzende, yani çoğulcu, ka tılımcı demokrasi içinde siyasal iktidar olacak sosyalist bir parti aracıhğıyla kuruiacak bir düzenle olacağmı anlattıklannı belirtti. Yargıcın «bu politik tnücade le değil mldir?» sorusuna «Evet politik mücadeledir v« yasaldır.» yaıutını verdi. Dün saat 11.00 sulannda baş layan duruşmada yargıç «DİSK Eğitim Notlan» adlı kitabın ka Unan bölumUnden Baştürk'ün sorgulamasım sürdürdü. Burju va ideolojislnl eAgellemek ve sosyalist bllincin gellşmesini sağlamak gibi bir ideolojik biçimi ortaya koyduğu» iddiası karşısında açıklama istedi. Baş türk özetle şu vanıtı verdi: «tşçi sınıfının ekonomlk, sos yal ve kültürel faaliyetlerinin sürdürüldüğü sendikalarda işveren sınıfının da kendi ekonn mik, sosval. kültürel faaliyetlerlyle işçl sınıfının çıkarlanna ve geüşmesine karşıt olan faall yetlerlni etkisizleştirmek, işçı sınıfuıın mücadelesinin haklı Uğını yasa ve anayasa çerçevesinde kendi düşünce biçimlni her türlü imkan ve araçlarla gellştirerek, sendikal alandahi ideolojik görüşlerimizin anlatıl ması, yaygınlaştınlması, geliştlrllmesl, sendtkalann göreviYargıcın «ldeotojlk mücadele nin sendikal mi, siyasal m>?> olduğu sorusuna Baştürk, «slvaaal mücadelenin, slvasl partl lefde yapılacağını daha önce söylediğüıi, burada konu edilenln Işçi smıfmın ekonomlk sosyal, kültürel çalısmalarımn celiştirlunesine dünük düşünce blçimi olduğu» şeklinde yanıt verdi. Vargıç yeniden «Eğltim çalısmalanndaki ideoloji tanımı üzerinde» durdu. Baştürk ideo loji tanımının gereğınden faa la abartüdığını soyleyerek ne anladığını açıklamak istedi. Yargıç «klmse abartnuyor» d« dı. Baştürk «Genel olarak abar tüdığını» belirterek bu tanuödan ne anladığını şöyle açıktar dı«Her tnsanın, her toplumun, her kuruiuşun bir diijünce bl(•iml vardır. Bunlann topluluğu Ideolojidlr. tdeoloji bir top lumda klşilerin, kuruluslann, dünya görüşü bütünü İçinde ekonomik, sosyal, çıkarlarını kendlne göre hangi ekonomik düzenlemeler, hangi sosyal gö rüşler, hangi kültürel faallyetterle kendi çıkarlarına nygualuğunun bclirlenmesi doğrultusundaki düşünce sistemine ide olo.il diyoruz.» Yargıç «Siz ne yapıyorsunnz?» sorusunu yoneltti. Baştürk «Biz de Işçi sınıfının ekonomlk, sosyal ve kültüra çıkarlarının hangi düşünce siste minde olduğunu, bunlann uygulanmasını içeren gürüşlerin bütününü kapsayan snayasamızı rehber edinerek yaşama geçirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz.» yanıtını verdi Yargıç yeniden «burjuva ideolojisine engel olmak, siyasal bilinci yerleştirmek, bunlardan baska ideolojik mücadele var mı?» sorusunu yoneltti. Baştürk «Bîztm ideolojik mücadele ile yaptığımız. egemen sınıfların mevcut anayasanın Türkiye'nin bünyesine uygun oJmadığı görüşlerine karşı u y gar bir anayasa olduğunu Türkiye çıkarlarına uygun düştıiğünü anlatmaktan ibarettirj» dedı. Yargıç, «siyasal alandakl biçimi ne?» sorusunu ybneltin ce de «Türkiye'de siyasal ideoloji tek olsaydı, tek parti olur du.» şeklinde konuştu. Yargıç «Siyasi mücadele biçlminin» anlatılmasında ısrar etti. Ba$> tUrk'ün vanıtı özetle şöyle Oh du«ideolojik mücadelenin slyasal partilerce yapüacak biçi. mi vardır. Bunun yürütülmegl siyasi partilere ait bir görev dir. Siyasi ideoloji tek olss, bir tek parti olurdu. Siyasi partilere ait ideolo.il konusun da DİSK genel başkanı olarak benirn hir çerçeve koymam mümkün değildir. ideoloji denen şey tek clsa, hir çok partinin kurulmasına gerek olinaz dı.» Yargıç, «burjuva ideolojlsinin işçl sınıfı içinde yayılması na engel olan sosyalist ideolojinln biUncine vannak» kavramı üaennde durdu. Baştürk'ün yanıtı şöyle oldu: «Işçi sınıfının sosyal, kültürel, ekonomik çıkarlarının, sos yalist bir düzende yani çoğulcu, katüımcı demokrasi içinde siyasal İktidar olacak sosyalizml parti aracılığıyla kuruiacak hir düzenin işçi sınıfı ve emek çiler yaranna olacağmın DİSK eğitimlerinde de belli proğrant içinde ve tmkanlar nisbetinde anlatıtması çok doğal bir işlevdjr. Yapılan da budur. Siya st veçhesi anlattığun biçimi ile var. Onun da ötesinde DİSK işçl sınıfı ve enıekçi hallan ya rarına gördüğü siyasi partilere, işçilerin ve emekçilerJn oy vermesi için karauoyu önünde çağrı yapmıs, organlannda kararlar almıştrr.» Yargıç «Politik mücadele degü mi?» deyince de «Evet politik mücadeledir ve yasaldır.» yanıtını verdi. Almanya'da yabancı düsmanlığını protesto yürüyusu yapıldı ' Haber Merkezl Hamburg' ta 25 yaşındaki Semra Ertan Eılır'in yabancı düsmanlığını protesto amacıyla kendini yak ması olayının yankııan sürer ken Hamburg'da dıin öğleden son bir protesto gdsterısi yapıldı. Bın kadar Türk'ün katıldıgı protesto yürüyüşıinun olaysız ^eçtığı bıldirildi. Gösterıyi Alman Sendıkalar Birliği ıle ıki Alman kuruluşu da destekledı. Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt yabancı düşmanlığı konusunda bir konferans toplanmasını istedi. Ote yandan, Dışişleri Bakan lığı sözcüsü Nazmi Akıman, gazetecilerin Semra Ertan'm kendisini yakması olayı ile ilgili sorusu üzerine yaptığı açık iamada: «Alman kamuoyunun bir tas mmda görülen yabancı düşntanlığımn Federal Almanya Için ne derece tehllkeli olduğnna Alman hükümet yetldlile rlnin kendllerl de dikkati çektnektedlrler.» 6:36i. mizin tutumunu açıklayacak niteliktedir. Partinin kapatılması ıle ilgili olarak S nisan 1978 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş, 16 ekim 1981 tarihine kadar ge çen üçbuçuk yıllık süre fçerisinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ceza davalarında sanık hakkında suç görulmez yahutta suç bulun madıpı anlasıhrsa koğuştur maya yer olmadığı kararı verilir.» Daha sonra duruşmada tu tuklu bulunan Doğu Perincek, Danyal Oral Çalışlar ve Mehmet Bedri Gültekın'm sahverilme ıstemleri Mah keme heyetmce kabul edılmedi. Kaçakçılık davalanna Sıkıyönetim Mahkemelerinde bakılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı Adalet Komısyonunun dunku toplantısında kaçakçılık davalanna Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına ılışkın yasa önerısı ıle 10 bın liraya kadar maddı tazmınat davaları na disıplın mahkemelermde ba kılmasını öngoren yasa tasarısı goruşulerek aynen benımsendi. «Export Samsun» sigarası karton kutuda imal ediliyor tstanbul Haber Servisl Tekel, tsviçre'de üretilen ve «Export Samsun» olarak bllinen «Samsun 216» slgarasım karton kutularda imal ettirmeye başladı. Sigara tiryakilerlnce sevüen ve yurda glrenlerle çıkış yapanlann rağbet ettiklert «Samsun 216» sigarasının poşet paketlerde sa tılmakta olduğunu bildiren yetkililer, daha sağlam ve güzel bir görünüm verilmiş olan karton kutudaki «Sam sun tnternational» slgarasının yabancılarca da llgi göreceğini umduklanıu söy lediler. «Samsun tnternationab» Verglsiz Satış MağaTalannda 13 DM, «Samsnn 216» da 12 DM'den satılıyor. Istanbul Haber Servisi Beklemesiz (09) şehirlerara sı telefon goruşmelerıne zam yapıldı. 88 yerleşım merkezıyle yapılan telefon goruşmeleri yuzde 100 zam gordu. Öğrenildığıne gore aralarında Ankara, îstanbul, îz mir, Antalya, Kayseri, Konya ve Kars gıbi illerin bulunduğu 60 yerle yapılan beklemesiz göruşmenin uç dakikası 270 liradan 540 lira oldu, gece ise bu 162 liradan 324 hraya yükseltildi. 3 gun once uygulamaya giren zamla beklemesiz 3 dakika göruşmenin yeni fiyatlan şoyle: 4. kademe günduz 450, ge ce 300 (224135) (Çanakkale, Edirne, Keşan), 3. kademe 360216) (180108) (Ada pazarı, Çorlu) 2. kademe 270162 (13581) (Bursa, Geb ze) 1. kademe 2167126 (10863) (Avcılar, Tuzla) llgililer zammın beklemesiz servisin çok uzuc olma sından kaynaklandığını bildirdiler, ilgılıler aynca 09'un, 03'un yıldırım seviyesıne getirildığini soylediler. Beklemesiz sehirlerarası • telefon görüsmelerine zam yapıldı Deniz Kuvvetlerl Komutam karşı korunıuasını İstedi. Oramiral Tıimer, tarihj saltanat kayıklarının yangına Tümer, "Saltanat Kayıkları Sergisi^ni açtı Îstanbul Haber Servlsl Deniz Kuvvet leri Komutam Oramiral Nejat Tümer Deniz Müzesi'nce düzenlenen «Saltanat Kayıkları Sergisi»ni açtı. Beşiktaş'ta bulunan sergiyı gezen Oramiral Tümer, tarihl kayıklarır yangına karşı korunmalarmı istedi. MGK Uyesi Deniz Kuvvetleri Komutan > Oramiral Nejat Tümer Harp Akademilerı Komutanlığı'nın Müşterek Harp Oyunları nı izlemek icin geldiği tstanoul'da dün sa bah Deniz Müzesi bünyesinde kurulan «Saltanat Kayıklan SerglsUni açtı. tçlennde 16 ve 17. yüzyıllarda inşa edilmiş kadırgalar da bulunan serginin «önemli blr tarihsel anlam taşıdığını» vurgulayan Oramiral TUmer bu arada müze yöneticilerinden geneı bilgüer aldı. Kuzey Deniz Saha Komutam Koramiral Doğan Toktamış ile birlikte sergiyi gezen Oramiral Tümer, tarihi kayıklann yangına karşı korunmalarmı ve en modern yangm söndürme aygıtlarınm müzeye kazandınlması için çaba gösterilmesinl istedi. Teksif ve Xekstil işyerlerinde toplu sözlfesmeler tamamlandı çen ve imzalanmak üzere son şeklini alan sözleşme yalnızca iki sendikanın üye si 80 bin işçiyi de degil, iş kolundaki sözleşmesi olan bütün işçileri etkileyeceK Çünkü YHK Teksif in iş ko lu yetkisinj esas alarak ba ğıtladığı sözleşmeyi. aynı it kolunda sırada bekleyen 120 kadar ayn sözleşmeye de, ışyerlerüün özel koşullanna ılişkin hükümler dışmda ay nen uygulama için ilke karan almış bulunuyor. DtSK'e bağh Tekstil Sendı kası'nın örgütlü olduğu işyerlerinde işçilerin bu sözleşme ile kazanılmış bir kısım sosyal haklarmı yitirdik leri ve ücretler açısmdan da onemli ölçüde magdur olduklan savunuluyor. Çünku bir dönem Teksif'in sözleşmesi 12 Eylüı önces, bagıtlanmış, Tekstil'in sözleşmesi ise kaldınlan grevlerin ardmdan YHK'ya kalmıştı. VHK'mn bağıtladığı bu sözleşme, daha önce bağıtlanmış Teksif sözleşmesinden düşük ekonomik haklar getırmiş, ay" 1 ısverpn sendıka 9, Sayfada) tstanbul Haber Servisi Türk tş'e bağlı Teksif ve DlSK'e bağh Tekstil Sendikaları ile. Tekstil Işveren Sendikası'nın örgütlü olduk laıı işyerlerinde yaklaşık 80 ANKARA, (Cumhuriyet bin işçiyi kapsayan toplu ış Bürosu) Feshedilen Mil sozleşmesi tamamlandı. liyetçi Hareket Partisi'nin YHK'nuı taraf sendikalar Genel Başkanı AlpasUrı adına bagıtlstdıgı tek tip söz Türk"ş dün hastaneye lraîleşme 1. yıl yüzde 15 artı dırıldı. 4000 ve 2. yıl için yuzde 15 Gülhane Askeri Tıp Aka artı 3000 lirahk brut bir ücdemisl Kardiyolojl Servisiret artışı öngörüyor. 1 temne yatınlan Türkeş'in kal muz 1981 tarihinden geoorli binden rahatsız olduğu bll olmak üzere YHK'da görüdiriliyor. 9ulüp, redaksiyondan da ge Türkes hastaneye kaldırıldı SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog