Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

3 HAZIRAN 1982 •*•• Cumhuriyet 11 (Baştarafı 1. Sayfada) aynca belirlenmeli ve net orantılı bir biçimde otomaayrı ayrı görüşler ileri sür olarak belirlenecek asgari tikman artırılması gerekdüler. Maden Federasyonu ücretin üstüne eklenmelidir. ' tiğini söyledi. Niksarlı, «FiBaşkanı Kemal Özer, asgari Böylece, işverenierin bun yat artışları belirlenirken, te ücretin yeniden saptanması dan kar ve maliyenin zarar mel ihtiyaç maddelerinin anın zorunlu olduğunu bildi etmemesi sağlanmalıdır.» bi rasında yaz helvası da varrerek, «3008 sayıh yasaya çiminde konuştu. dır. Bu doğal olarak gerçek göre, işçinin son ücretine çi rakamlann belirlenmeme HARP • tŞ SENDİKASI •rf~~ göre kıdem tazminatı ödesine yol açıyor. Bu nedenle Harp ts Ikinci Başkanı nirdi. Daha sonra kıdem taz fiyat artışları. giyim, kira, \\ minaü asgari ücretin 7,5 ka Çeün Soyak, asgari ücretin beslenme gibi temel gereksi tı ile smırlandırıldı. Şimdi uygulanmakta olan' piyasa nim maddeleri esas almageçerliliğini kıdem tazminatı dondurul ekonomisinde rak belirlenmeli ve bu asmak isteniyor. Bu bir geri yitirdiğini. yeniden saptan gari ücrete yansıtılmahdır» gidiştir. İŞÇJ haklarının ge masında zorunluluk bulun diye konuştu. ri gitmesine karşıyız» biçi dugu görüşünü savunarak, Kıdem tazminatınin asgakıdem tazminatı konusunminde konuştuu. r4 ücret ile ilişkisi olmaması da da şöyle dedi: Sağhk İş Baskanı Mus«Kıdem tazminatı, 2025 nı savunan Niksarlı, «İşçiletafa Başoğlu, asgari ücretin yıl çalışmış bir işçinin yıp rin bir Emekli Sandığı gibi işçinin geçimini sürdürebiikramiye kurumu olmadıgılecek bir düzeye ulaştınlma ranma payıdır. Memurlann na göre, işçilere son ücretle ikramiyelerinin, işçilerin kısı gerektiğini ifade ederek, ri esas alınarak kıdem tazkıdem tazminatı konusunda dem tazminatından düşük minatı ödenmelidir.» dedi. olduğu söyleniyor. Ancak, ki tartışmalara ilişkin şunla işçilerin emekli maaşlarıTez Büroîş Sendikası n söyledi: nın, memurlardan daha dü Başkanı Uğur Batmaz, en «Kıdem tazminatımn as şük olduğu ele alınırsa ara iyimser rakkamlarla enflas gari ücret ile bağlantısının daki bu fark ile ikl kesim yonun yüzde 40 dolaylarınkaldırılması ayn konu, as arasında aynlık olmadığı da seyrettiği bir dönemde, gari ücretm yeniden saptan görülflr. asgari ücretle çalışan işçiması ayrı konudur. Eğer kıKıdem tazminatı tavanı lerin alım gücünde yüzde dem tazminatı ile asgari üc40'lık bir düşüş olacağım di > ret ilişkisinin kaldırılması birinci derecede çalışan bir le getirerek, «Asgari ücret için bir öneri varsa tartışı memurun yan ödemeleri de pazarlık konusu yapılmama lır. Ancak kıdem tazminatı dahil giydirilmis en son ma lı ve önümUzdeki yıllarda ile ilintisi vardır diyerek, as aşı üzerinden hesaplanmalı enflasyonun ne olacağı da gari ücretin artırılmaması dır.» göz önüne alınarak yeniBASIN ÎŞ SENDtKASI görüşüne katılmıyoruz.» Basın • tş Sendikası Baş den artırılmalıdır. Ayrıca AĞAÇ İŞ BAŞKANI kanı Muammer Niksarlı ise, asgari ücretin kıdem tazmi Agaç Is Sendikası Başka asgari ücretin lütufa bırakıl natı Ue rabıtası kesilmeme nı Kemal Sansoy, asgari üo maması. fiyat artışları ile lidir» dedi. reti kıdem tazminatından ayırmamn yanhş bir tavır olacağım kaydederek, «Kıdem tazminatı sonraya bırakılmış bir ücrettir. Esas Ocret ola n asgari ücretten, sonraya bırakılmış flcreti ayırmak mantık açısından dogru olmaz» dedi. Sarısoy, asgari ücretin bu günkü yaşam koşullanna gö re gülünç ve yetersiz olduğunu dile getirerek, «Asgari ücret net olarak saptanmah dır, Vergi bunun dışında SENDIKA BASKANLARI KISAKISA Türkiyeden • Endüstri Meslek Lisesi sınavları yarın yapılacak. • Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Liseleri ile Özel Türk ve yabancı dille eğitim yapan okullarm 1. basamak sınavlarınm müfredat programlanna ve usulüne uygun olarak yapıldığını yeni bir açıklamayla duyurdu. • Hacca gideceklerin başvuru süresi bugün sona eri yor. • Ege'de yapılan Koramiral Şükrü Okan82 tatbika tı dün sona erdl. • Kredi ve Yurtlar Kurumu'un öğrencilere verdiği kredi miktarmı 3 bin liraya çıkaran yasa tasarısı Biitçe Plan Komisyonunda kabul edildl. • Atatürk Köprüsünün bu akşam 21'de geçiş gözü dubalarından birinin değiştirllmesi nedeniyle kara trafi ğine kapatılacağı bildirildi. Gemiler ise geçiş gözlerinden birini kullanabilecekler. • tstanbul Hayvanları Koruma Derneği Genel Sekreteri Sunay Özdemirgil, köpeklerin ve kedüerin kuduz mikrobu taşıyorlar gerekçesiyle öldürülmelerine seylrci kalamayacaklannı bildirdi. • Zeytinburnu'nda Esengül Sülek (6) hızla seyreden bir otomobilin çarpması sonucu can verdi, sürücü Metin Kök'ün gözaltına almdığı bildirildi. • İngiliz Hava Yolları Şirketinin uyguladıgı yeni programla Türkiye'yi yeniden Avrupa grubuna aldığı açıklandı. • Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Genel Sekreteri En gin Ural 5 haziran DÜnya Çevre Gtinü nedeniyle yaptığı açıklamada Çevre Koruma Kanununa gerek duyulduğunu belirtti. • Sürekli yağışlar tüın yurtta can ve mal kaybma yol açıyor. Konya'da Sultan Koç ve Kemal Başkan yıldırını çarpması sonucu öldüler. (Baştarafı 1. Sayfada) tanbul Belediyesi Iktisat Işle ekmek fiyatım piyasada şer ri Müdürlüğü yetkUileri de ek best bırakmış oluyoruz.» mek fiyatı uzerine herhangi bir Halil Çeken, Ofis'in 44 yıllık açıklamada bulunmanın erken tarihinde ilk defa olarak geçen olduğunu, TMO karannın. ek yıj 8,4 milyar lira kâr ettiği meğe zammı da beraberinde ge ni, bunun 2 milyara yakm tıs tireceğinin açıkça belli olduğu mının ihraç edilen hububat ü nu bildirdiler. rünlerinin yerinde teslimin'fen İstanbul Ekmek Sanayi îşve diğer deyimle nakliyattan do renleri Sendikası Genel Başğan dövizden kaynaklandı£ı:ıı kanı tsmail Hakkı Keçell ise söyledi. «Ekmek fiyatının serbest bıraİSTANBüL'DA kılması doğru değil. Böyle olur NARH İSTENDİ sa her önüne gelen ayn bir fi TMO, buğday dağıtımmda tah yat kovar ve Emînönü'ndek! fı sisin kaldırildığını açıklamasm rınla ŞlşII'delcl fınnm fiyatları dan sonra tilm yurtta ekmek fi arasında büyük farklar meyda yatlarımn arttırılması fırıncı na geür. Esasen Belediye'nin lar tarafından istenirken, İstan ekmek fiyatına narh koyms yet bul'da ilginç gelişmeler gözlen kisi vardır. Ekmek flystma ya di ve geçmişte Belediye'nin ek pılacak zammı İstanbul Beledi mek fiyatım narh yoluyla sap yesi'nin kararlaştırması geretamasını sık sık eleştiren ek kir. 1580 Sayılı Yasaya göre bu, mek üreticileri bu kez «Ekmek Beledlye'nin gBrevldlr, Beledi fjyatiarının serbest bırakılması ye'nin bu Börevini sürdürmesi nın büyük kanşıklık ve sorun gerekir» diyerek TMO'nin kara yaratacağını, bu nedenle 15S0 nnı uygun bulmadıklarım vur Sayıh Yasa uyarınca ekmek fi guladı. yatını belirlçmekle yükümlü Be Toprak Mahsulleri Ofisi'nin lediye'nin bundan sonra da bu buğdayda tahsisi kaldırmasım görevini sürdürmesinin zorunlu takiben tüm yurtta ve özellik olduğunu» belirttiler. le İstanbul'da meydana gelen İstanbul Ekmek Fırmcılar ve şaşkınhğın giderilmesi için buEkmek Satıcıları Esnafı Derne gün İstanbul Ticaret Odası'nda ği Başkam Mustafa Özaydın ekmek üretimiyle ilgili tüm ku TMO'nun kararından sonra ek ruluş temsilcilerinin katılacak mek tiyatınm arttırılmasmı iste ları bir toplantı yapıhyor. yip istemedikleri yolundaki soGeçmişte îstanbul Belediyesi ruyu «Bu konuda hiç bir şey nin 1580 Sayılı Yasaya dayana söylemek istemiyoruz. Karar rak ekmek fiyatım belirlemesi Belediye'nindir. İstanbul Beledi ve bu konuda zam taleplerini yesi ne kadar verirse biz onu genel olarak geri bıraktırıcı ve uygularız, başka bir düşüncede durdurucu bir rol oynamasıru değiliz» biçiminde yanıtladı. İs sık sık eleştiren ekmek üreticl Ekmek fiyatları serbest değil lerinin, TMO'nin buğday tahsi sini serbest bırakmasmdan sonra narh konusuna sarılma ları ilginç bir gelişme olarak niteleniyor. Genel olarak, TMO dan alınan buğdaym belirli sa yıdaki tüccarın aracılığıyla tüm ülkeye dağıtlmasmı önleyecek ve alıoıları çoğaltacak olan tah sisin kaldırılması karannm ilk anda tüketicilerden değil de üreticilerden tepki görmesi «anlamh» olarak yorumlanıyor. Buğdoydan (Baştarafı I. SayfadaJ çıktı. Gemiler Temmuz 15'te yurda dönerek ithal mıstn tstanbul ve îskenderun 1İmanlarına boşaltacak. TMO yetkililerinin açıkla masma göre sanayide yem olarak işlenecek olan ithal mısırın tonunun VVashington'dakl ihalede 122 dolar civarında satm âlıriması beklenlyor. Yetkilller Amerikan mısırının navlun ve diğer masraflarla tonunun 145 dolara mal olacagııiı bildirdiler. Türk parası öla rak 2324 liraya mal eöllecek olan mısırın Ofis tara^ fından piyasaya 28 liradân satılması öngörülüyor. Mısır ithali 5 ocak 1982' den itibaren tamamen ser best bırakılarak «fon ödemeler listesi» kapsamma alındı. Ancak yetkililer bu seneki mısır üretiminiö ta lebi karşılayamayacağını be lirterek Türkiye'nin son beş yıldan beri ilk defa olarak mısır ithal etme yoluna baş vurduğunu açıkladılar. (Baştarafı 1. Sayfada)' Thatcher ve Yunanistan Baş bakanı Andreas Papandreu da bulunuyor. Belli olan programa göre. NATO liderleri ilk olarak 9 haziran akşamı bir akşam yemeğinde topluca buluşacaklâr. Bunu ertesi gün ya^ pılacak ve yalnız bir gün sü recek doruk toplantısı izleyecek. Toplantıda her ülke temsilcisinin kısa süreli bir, konuşma yapacağı, agırlığm ise yayımlanacak bildiriye yerileceği beîirtildi. Bildiri il e % ü i çalışmalaı ra İse teknisyenler düzeyindo bir süredlr devam edildi ği ve ortaya çıkacak taslağa kesin şeklinin doruk toplan tısmda verilmesinin beklen diği öğrenildi. Halen yazımı süren bildiride, şu dört noktaya ağırlık verlliyor: « 1980'li yıllarda NATO'nun amacı, paylaşilan ilke^ i # DoğuBatı . iligkilerinin goleceğl konusunda NATO' nun benimseyeceği ortak il keler. # Müttefikler arasında da yanışmanm güçlendirflmesi, # NATO'nun üçüncü dün ya karşısmda izleyeceği st^ rateji. NATO nun Arjantin " (Baştarafı 1. Sayfada) gillz birliklerine karşı Napalm bombası kullamyor. Ingiliz yetkillleri de ele geçirdikleri bir Arjantln garnizonunda çok sayıda Napalm bombası bulduklarım iddla ettiler. Arjantln Silahlı Kuvvetler Komutanhğı ise Ingilizlerin bu iddialannı yalanladı ve hlçblr zaman Napalm kullanmadıklannı belirtti. İngiliz çıkartma birlikleri komutanı Jeremy Moore, İngiliz topçulannm Port Stanley merkezinin 4,5 kilometre uzağındakl Moody ij Brooke'u top ateşlne tuttu iij ğunu açıkladı. >; İngiliz Savunma Bakan;'! lığı dün, Port Stanley'in bombalanması sırasında 2 Harrier uçağının daha Arjantin kuvvetleri tarafmdan düşürüldüğünti açıkladı. Arjantin, BM yetkilileriyle barışçı yollar arama çabalannı sürdürmek amacıy la Ost düzeyde üç askeri yet kiliyi New York'a Rönderdi. ABD hükümeti Ingiltere' ye Falkland savaşmda kullanılmak üzere çeşitli türde silahlar satmak istiyor. Londra'daki askeri kaynak lara göre ABD'nin Ingiltere'ye satmak istediği silahlar arasında Stinger uçaksavar füzeleri de bulunuyor, Ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher televizyona verdiği bir demeçte, «Benim elimden daha fazlası gelmez» diyerek Port Stanley' deki büyük çarpışmanın ka çmılmaz olduğunu belirtti. Thatcher ancak Arjantln'in 1014 gün içinde çekileceği nl açıklaması halinde Port Stanley'in alınması için savaşmaktan vazgeçebileceklerini söyledi. S. S. MURAT HAYVAN ÜRETİCtLERt f 'rT TEDARİK VE , PAZARLAMA YAPI KOOPERATtFt BAŞKANLIĞINDAN Kongreye gidileceğinden ortaklann haziran sonuna kadar adreslerini mektupla bildirmeleri rica olunur. Başkan tbrahim ÇETKİN Mektup Adresi: Gündoğdu Sk. Nur Apt. No: 19 Kat: 1 D. 3 Merter Sitesi ÎSTANBUL îş Bankasında her işlem, t işinizin gerektirdigi kadar sürer! İş Bankası'nda işiniz, bankaeılığın gerektirdigi titîzlik ç^rçewsî1şÎBd% işlemin gerektİFdiği zamanda tamamlanır. Bu, bankacılıkta hızlılığın simrıdır. İŞ BANKASI TDRKIYE Reagan Kayıp Çanta • 31.5.1982 tarihinde Sirked'den Harem'e giden saat: 17.30 vapurunda kahverengi Bont tipi şif reli kilitli deri çantamı unuttum. Çantada Hüseyin Arttırdı ve Ortakları lirmaslna ait 1982 yılı işletme defter ve belgeleri ile başkalarının işine yaramayan çek karnem mevcuttur. Çantayı bulup gettrenler ya da 2180 52 2187 40 numaralı telefonlara haber verenler, gerektiği şekilde mükâfatlandırılacaktır. Hü seyin Arttırdı Anadolu Otogarı No: 16 ÎSTANBUL BİRBANKADAGÖRMEKİSTEDtKLERİNİZİ, BANKASfNDA BULURSUNUZT (Baştarafı 1. Sa.v/ada)' gereğinl yerine getirflik.» 10 günlük Avrupa gezisinin ilk durağını oluşturan Paris'te Reagan iki buçuk gün sürecek Versay doruğunda Avrupalı liderler kar sısında yüksek faiz politi; kasını savunacak. Ancak Başkan Reagan ile birllkte doruğa katılacak olan Hazine Bakanı Donald Regan «tkibuçuk günde dünyayı yeniden kur ınanız mümkün değil» diyerek, Batılı sanayi devlet leri arasındaki ayrılıkların Versallles'de çözümlenmeyeceğini vurguladı. önümüzdeki pazartesl gü nü Başkan Reagan Roma'ya gelerek Italyan yöneticilerle ve Papa 2. Jean Paul ile görüşecek. Reagan'ın Roma'ya gelişinden önce bu rada İtalya'ya yerleştirilecek olan ABD füzelerine karşı büyük bir gösteri yapılacak. Roma'dan Londra'ya geçecek olan ABD Başkanı, Kraliçe 2. Elizabeth ve Başbakan Margaret Thatcher ile görüşecek, bu arada havaalanında ana muhalefet partisinden 30 mileletvekilinin protesto gösterileriyle karşılaşacak. Başkan Reagan'ın son du rağı Federal Almanya'da kendisine karşı protesto gösterilerinin en büyüğünün gerçekleşmesi bekleniyor. Reagan burada Bonn'da NATO'nun altıncıjıükümet başkanları doruğuna katılacak. Reagan ayrıca 11 haziranda ABD'ye dönmeden önce Batı ve Doğu Berlin'i birbirlnden ayıran Berlin duvarını görecek. Fe deral Almanya'da başta ba rış hareketi, yeşilciler ve sol gruplar ve ayrıca. Sosyal Demokrat gençliğin önemlice bir böliimü olmak üzere Reagan'a «hiç unutmayacagı bir karşılama» ha zırlayacaklarmı söylerken, «Devrimci Hücreler» adlı bir sol terör örgütü ABD askeri üslerine bomba yerleştirdi. Bu durum karşısın da Federal Alman yetkililer, kendisine karşı tepkileri öğrenmek isteyen Reagan'ın yakınma sadece özel olarak seçilmiş 100 dolaymda «normal Alman yurt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog