Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 3 HAZİRAN 1982 Trabzon ve Beşiktas birbirine bileniyor Servisi Beşıktaş Şeref Stadında bugün Trab zonspor maçının provasını yaptı. Siyah Beyazlıları crkpn Sampiyonluk havasına sofcrjaamak içln antrenman öncesi haşlayan Miliç antrenmanda da gbrdüğü hatalan yerinde ikaz ederek gidertne^e çalıştı. Beşiktaş'ın dünkü çahşmasma sakat olan üç futbolcudan Serdar ve Süleyman katılırken Fik ret antrenmanı seyirciler arasmda izledi. Kulüp doktoru dün çalışma yapan Serdar'ın ayağında yeterince güçlenme olmadığı ıçm Trab zonspor maçında oynamayacağını, Süleyman'm ise, «îyi durumda» olduğunu be lirtti. Fikret için ise doktor, «aşırı yüklnmeler nedeni ite adaleleri antrenmanı kaldırabilecek güçte değil» dedi. PBİM ALACAKI^AK Siyah Beyazlı takımın genel kaptanı Mekki Başak bugün yapüacak antrenman sonrasmda oyunculara biriken 150 bin liralık primin ödeneceğini açıkladı. öte yandan pazar günü oynayacaklan Trabzonspor maçı öncesinde kesin konuşmak lstemedlğinl beürten Miliç, «Büyük maçlar öncesinde tahnıin yapmak zor, kesin konuşmak istemiyorum» dedi. Miliç maç haktandaki görüşlerinl $öy le açıkladı: «Beşiktas camiası olarak Balkan Voleybol Birinciliği MİLİÇ: «Tüm Beşiktaşhlar mutlu sonu gör ilk gününde mek amacında. Bunu sağlamak için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz.» 2 yenilgi ÖZYAZICI: «Çok zor bir maç. Ancak, bu işi aldık tamamlamak istiyoruz.» maktan kaçımyor. Beşiktas maçının zor geçeceğini belirten Özyazıcı şunlan söyledi: «Beşiktas 11e tstanbul'da yapacağımız bu kritik maç gerçekten çok zor olacak. Hele hele bu tnaçın tstanbul'da olması işimizi daha da zorlaştırıyor. Ancak bizde iyi hazırlandık ve sonunu getirdigimiz bu işl tamamlamak istiyoruz.» Dünya Imparatorluğu: FIFA 112. Dünya Kupası finalleri Ispanya'nm Barcelona şeh rinde oynanacak Arjantin Belçıka karşılaşmasıyla başlayacak ve 11 temmuzda Mad rid'te Santiago Bernabau Stadında yapılacak fınal maçıyla sahibini bulacak. Bu bır ay süresince ekranlara her gün iki maç gelecek, dünyanın dört bir yanında mılyonlarca kişi heyecanla hop oturup hop kalkacak Denilebılir ki, bir ay boyunca, dünya üzerinde futbol ruzgârı esecek. Futbolun bugün en çok seyirci çeken ve en yaygın spor dalı olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul edılen bir gerçek. Futbolun bu konumuna ve bu etkinliğe nereden ve nasü geldiği şuphesiz ayrı bir inceleme konusu. Ancak, düzenlenen uluslararası şampiyonalar ve tabıt ki, bunlann en önemlisi ve en ilginci olan Dünya Kupası nasıl ortaya çıktı? Daha da önemlisi böylesi bir organızasyonu gerçekleştiren, milyonlan avnı heyecan dalgası içinde hareketlendirebilen teşkilat, yanl FİFA nasıl kuruldu, nasıl gelişti ve genişledi? Kısaca bunlara değineceğiz. Ve tabiı ki, sonra da Dünva Kupası 82'ye katılacak 24 takımın tanıtümasma geçecegiz. FİFA'nın kuruluş amacı: «Karşılaşmalarda farkb uygulanan oyun kurallarını standartlaştırmak» ve «yaratılacak bir futbol literatürü çerçevesinde şampiyonalar düzenlemek.» Uyeye sahip ve «Dünya lmparatorluğu» diye adlandınhyor. Şüphe yok ki, FtFA'nm bugünkü konumuna gelmesinde yürüttüen diğer çalışmaların yamsıra, Dünya Kupası gibi kapsamlı ve komplike bır organizasyonun büyük rolü var. Öyleyse hemen burada duralım ve Dün ya Kupası'nın hangi koşulla rın sonucu olarak, nasıl doğduğunu kısaca özetleyelim. Dünya futbolunda 1920'H yıllara gelindiğinde profesyonelliğin yaygmlaştığı ve profesyonel futbolcu sayısuı da hızlı bir artış olduğu görüldü. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak Uluslar Olimpik futbol turnuvalarına, amatörlük esas almdığın dan, en iyi oyunculanndan kurulu takımlarla katılamamaya başladılar. Çünkü, en iyıler profesyonel olmuşlardı. Bu gelişme tizerine Ulusal takımlar düzeyinde ve dünya çapında, amatör pro fesyonel herkesin katüabüeceği bir şampiyona düzenlenmesi fikri üzerinde durulmaya başlandı. Bu konuda yapılan çalışmalar, 1928'deki FİFA kong uzun yıllardır arzulanan bir yere geldik. Tüm Beşiktaşhlar bu mutlu sonu görmek amacında. Biz de bu mutlu sonu tüm Beşiktaşlılara gös termek için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. tstanbul'da Beşiktas He oynayacaK olan l'rabzonspor'da ise yoğun bir çalışma var. Trabzonspor antre nörü Ahmet Suat özyazıcı da Miliç gibi kesin konuş £ Erkek takımımız Yunanistan'a 31, bayanlarımız ise Bulgaristan'a 30 ye nildi resıne tamamlanmıs olarak, getirildi. Kongrede tasan kabul edildi ve ilk Dünya Kupası'nın bu tarihten iki yıl sonra, 1930'da Uruguay'da yapılması karara bağlandı. Dtinya Kupası'nda başlangıçtan bugüne süregelen U ginç bir mücadele var. Bu ilginç ve renkli mücadele Avrupa kıtası ülkeleri ile G. Amerika kıtası ülkeleri arasında süregidiyor. Bugüne kadar yapılan 11 finalde, G. Amerika ülkeleri tam 6 kez Dünya Kupası'nın sahibi olurlarken, Avrupa ülkeleri ise, Kupa"yı sadece 5 kez kazanabildiler. Âyaz, Bükres Atletizm Yansması'nda 2. oldu ^ Romanya baskentinde yapılan uluslararası yarışmada atletimiz, 1.500 metrede de beşincilik elde etti... BÜKREŞ (Cumhuriyet) Romanya'nm başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmalann da ulusal atletimiz Necdet Ayaz, beş bin metrede ikinci oldu. Türkiye'yi temsilen dört atletin katıldığı yarışmalar da Necdet Ayaz ikinciliği 13 55.73 ile elde etti. Ayaz 1.500 metrede de 3.48.13'lük derecesiyle beşinciligi aldı. Yarışmalarda, üç bin metre engellide Sefa Het 8.50.82 ile dördüncü. yüksek atlamada Ekrem Özdamar, iki metre ile 10. uzun atlamada da Güner Güngör 6.73'lük derecesi ile 14. oldular. HAKEMLER: Çilıngiru (Bulgra /6), Bzanislav (Vugoslav/6). TÜBKİYE: Semih (7), Faruk (5), Zeki (6), Ata (6), Ratt (5), tsmet (5), Kenan (3\. YUNANISTAN: Gondikas (6),, Doryadis (6), Kazadis (8), Kol yopulos (6), Laios (6), Polizos (8), Malusaris (3), Mustakides (4). SETLER: 10/15, 13/15, 15/11, 7/15. YARIN: 1. Grup İtalya Polonya, Peru Kamerun... Stelyo BERBERAK1S ATÎNA BalKan Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde, geçen ymn birincisi ve evsahıbl Yunanistan ile karşılaşan ulusal takımımız, maçı 31 yitirdi. îlk iki sette başanlı bır oyun ortaya koyan ulusal takımımız, rakibııun daha güçlü olması nedenıyle 15 sayıya ulaşamadı. ÜçüncÜ sette ise, ta kımımız bektenenden daha lyi bir oyun çıkararak, 15/11 ile umutlandı. Ancak dördüncü sette oyuncularımızın aşırı yor gun oldukları gözlendı. Bu seti açık farkla (7/15) yitırince, karşılaşmadan 31 yenık ayrh dık. BAYANLAK BTJLGARtSTAN'A î 0 YENttDt. öte yandan, Bulgarıstan bayan takımıyla karşılaşan ulusal bayan takımımız ise, güçlü rakibine 30 yenilirken ezil medi. Buîgar takımı setleri : 15/0, 15/5 ve 15/11 kazandı. SANDIÛ Dünya Kupası, dört yüda bir düzenlenen Olimpiyatlardan sonra, spor dünya sının en büyük vo önemli gösterisidir. Ge zeğenimızin tüm yanlarmda futbolun yay gınlaşması, değişüt kıtalarda yaşayan çeşıt li dın ve ırktaki ulusların bırbiriyle olan ilişkilerinin güçlenmesini, günümüzde evrensel karakter ve boyutlara erişmiş olan bu dev spor organızasyonu saglamıştır. Modem futbolun bugünkü düzsylnde, yer yuzundeki stadların kapılarınm seyırcilere açılmasmda ve bu sporda ileri gltmiş ülkelerin bilgi ve deneylerinden hemen tüm uluslarm yararlanmasmda, Dünya Kupası nın çok büyük payı olmuştuı. Radyo, TV ve basın, Dünya Kupasının bu kadar büjiik bir organizasyon haline gelmesini sağlarmştır kuşkusuz. tşte, sözlü ve yazılı basının günümüzdekJ kadar gelişmediği yıllarda düzenlenen Dünya Kupalarında yaşanan bır çok ııginç olay, tnilyonlar ve milyarlar için halâ gizlıliğini korumakta. Biz, bu ilginç olaylardan bazılannı burada sergiliyoruz. KUPANIN GİZLİ KALMIŞ YÖNLERİ. UNUTULMAZ ŞÖHRETLER BİLİNMEYEN ÖYKÜLER. HonvedTn, Didi'nin de yer aidığı FlumıFlemengo Karmasını 64 yendin e n s e ği karşılaşmada 35 (otuzbeş) metreden çaktığı kafa golü üzerine maçın hakemi oyununu durdurarak, onu kutlamaktan kendini alamamıştı. FİFA'mn doğuşu 7 Avrupa ülkeslnin ulusal Federasyonları'nm temsilcile ri (Belçika, Danimarka, Fran sa, Hollanda, Ispanya, îs Olağanüstü hırs ve calısmanın adı: RIZA Mehmet TEZKAN Küçücük bir adam. Sahada basmadık yer bırakmıyor, bir o yana, bir t>u yana, atafe ta, defansta, bitmez tükenmez gücüyıe sürekli koşuyor. «Niye bu kadar çok koşuyorsun? Top syağına gellnce bir İki çalım at, bir orta ta tnam... Sen de büyük futbolcusun artık.» Kısa bir suskunluk... Başını Onüne eğdi. Ne diyecekti? Bu kadar çok koşmasımn, tüm oyuncuların açığını kapatmasının, aya ğına top geçince de en yakın arkadaşına aktarmasının ne anlamı vardı? «Futbolda önemlt olan orta alandakl bosluğu kapatmaktır» dedi ve yîne sustu. «Rıza» dedi Adnan Dinçer «Slze ttısa'yı getlrdhn...» Daha sözü bltmeden, bizler «hosgeldin» bile diyemeden servlsten bir ar kadas auidr. «Kaç para aldın M bo'kadar çok koşu yorsun?» Dam UstUnde saksağan gibi gelen bu so ruya Rızada şaşırdı. «100 bin, 100 bin lira aldım » «lOo bin Urayada koşulur mu?». Koşulur mu koşulmaz mı tartışması açümadan, Rıza'yı soru yağmuruna tutmaya başladık. Beşiktaş'ta sendeo çok daha fazla alanlar var... Sen binllk onlar mllyonluk adam. Sen onların yüküntt de taşıyorsun. Pslkotojik olarak bu seni etküemiyor mu? Böyle bir ayrım yapmıyorum. Sadece görevimi yapıyorum. On milyonlukmuş. ytiz milyonlukmuş beni tlgilendirmez. Bugüne kadar ya pılan 11 küpa finalinde G. Amerika ülkeleri 6, Avrupa ülkeleri 5 kez şampiyon oldu. veç' ve Isvıçre) 1904 yılında Paris'te toplanarak yürütülen çalışmaları somutladılar ve Uluslararası Futbol Federasyonlan Birliği'ni (FlFA) kurdular. O tarihte kurucularm iki ana amacı vardı. Bunlar; «Karşılaşmalarda farkh fark lı uygulanan oyun kurallarını standartlaştırmak» ve «yaratılacak bir futbol Uteraiürü çevresuıde ulusal kulüpler ve takunlar arasın. da şampiyonalar döıenlomek» ıdı. Bu hedefleri gerçekleştırmek yolunda çalışmalara başlayan FÎFA, ilk 8 yü salt Avrupa'lı üyelerden oluşuyoT ve sınırll bir etkinlik alanı Içerısinde bulunuyordu. FtFA"ya ilk denizaşm ülke olarak Arjantin 1912'de katüdı. Ancak, teşkilat bünyesindeki esas üye patlaması, 20. yüzyıluı 1. ve 2. çeyreginde Asya ve Afnka'da birbiri ardına kurulan otonom hükümet lerle ve bunlann katılımıyU gerçekleştı. Bu katıhm beraberinde Avrupa'nın sayısal üstünlüğünün kaybolmasını ve FÎFA'mn dunya platformuna sıçramasını beraberinde getırdi. FIFA bir «Dünya tmparatorluğu» boyutuna ulaştı. Kuruluşunda sadece 7 Üyesi bulunan FtFA bugün 150 üye federasyonuyla Birleşmiş Milletler'den daha çok # Amazon ormanlarına sığınan «ulusal kahraman» Dünya Kupası hazırlık maçları: Yugoslavya, Cekoslovakya vet Kamerun „ „ , galip PRAG (a.a.) Dünya Kupası finallerinde Ingiltere, Fransa ve Kuveyt ile karşüaşacak olan Cekoslovakya, Polonya birincl liginden Szombierki Bytom takımını 31 yendi. Yugoslavya'nm Znica ken tinde oynanan maçta ise, Yugoslav ulusal takımı, ikin cl llgden Çelik takımını an cak 21 yenebildi. Federal Almanya'nın Fuerth kentinde, Kamerun ulusal takımı Alman ikinci liginden Fuerth takımını 20 yendi. Ancak Kamerun un büyük yıldızı Martin Ma ya'nın maçta sakatlanması yöneticilerin galibiyetten sevlnç duymalarını engelle di. Doktorlar, Maya'nın ayağmda bir kırık olablleceğini, bu teşhisleri doğru çıktığı takdirde futbolcunun Dtinya Kupası flnalle rinde oynamasmm olanaksız olacağmı söylediler. BECKENBAUER ONÜB KAPTANLIĞINA GETİRtLDt Hamburg'un Volkspark Stadında. Federal Almanya ulusal takımı ile Hamburg arasında oynanan maçta futbola veda eden Franz Beckenbauer, Alman Futbol Federasyonu Başkanı Hermann Neuberger tarafmdan Alman ulusal takımının fahri kaptanlığına getirildi. Beckenbauer'den önce bu ünvan ile sadece Fritz Walter ve Uwe Seeler'e verllmişti. # «Altın Kafa» Kocsis'in 35 metreden kafa goli Dünya Kupalarında şamplyonluğun yanı sıra, gol krallığı için de büyük bir mücadele vardır. 1954'de tsviçre'de düzen Zagalo, 1958 ve 1962 Dünya Kupalanm kazanan Brezilya takımında sol açık, olarak yer aldı ve 1970'de Meksıka'daki Kupada şampıyonluldarmı. üçıeylp, «Altu» Heykelciğhı» daimi sahibi olan Takımının Teknik Direktörlüğünü yaptı. Meksika dönüşü ülkesinde «Ulusal Kahraman» olarak karşılanan ünlü futboı adamının ismı, Rio De Janeiro'daki bir caddeye bile vsrildi. Fakat, Brezilya 1974'de Almanya'dakı Kupada aradığını bulamadı ve ancaH dördüncülüğü alabildi. Şampiyonluk tinva nının yitirilişimn tepkisı müthışti doğrusu. Zagalo ölümle tehdit edıliyor ve kendisine «Vatan Haini» şeklınde başlayan hakaret ve tehdit dolu mektuplar yağıyor du. Morali ve sinirleri iyice bozulan 1970' in «Ulusal Kahramanıı., sonunda soluğu Amazon ormanlanna sığınmakla aldı ve izini kaybettirıp, üç ay da orada kaldı. # Jandarmanın ortası ile atılan gol TOP «Bn Rıza bSyle koşmaya • ederse, milyonlan kazanacak.» dsmn Evet ilk hocam Adnan Dinçer oldu. O günlere dönüyor Rıza: «Babam Kapı«ydı benim tutbol oynamamı istemlyordu. Çalışıp para kazanmam gerektiğini söylüyor du. Ben de bir bakkalın yanına girdim: Hasan Amcanın, Sabahtan öğleye dek ev ev dolaşıyor gazete, ekmek dağıtıyordum. öğleden sonra doğnı Şeref stadına, akşama kadar top koşturuyor, antreman seyrediyor dum o gunden bert yortrunluk nedh bilmem.» ' Anlattıkça anlatıyor Rıza, o günleri, özlemlerini umudlaruu ben yine araya giriyo rum. Ornek aldığın bir tutftolcu var mı? Ziya ağabey. Hep sporun ıçinden sorular sorduk, dı şarıdan bir kışı Rızaya ne sorardı acaba? Bu düşünceler daha beynımizae oluşmadan üst kattaki Gtoksun Çınar miyor aşağıya £ 100 bin liraya oynuyor Rıza. «Aaaa bu atom kannca değil ml^» dıye laÖnümüzdeki dönem 10 mil fa dahyor. Ve hemen ekliyor. diyorlar? Sana niçir atom kannca yon alsa yine oynar mı? Fut Çok koştuğum için hernalde. Söyleşıyı dahada Bir bol amaç nu yoksa araç mı? elinde PaMand savaşı, genişletıyoruz. Iran ötekinde lrak Paralan ahp oynamamak ne savaşı ajans bultenleri İle dış haberlerden den? Yoksa oyunun kurah Selmin Günel geliyor yanınuza: «Benim merak ettiğim bir konu. bu mu? Rızayı görmüşken sormak istiyorum. GözUme çarpan bir olay var. Rıza gibi genç fut bolcular, iyi para kazandıktan, altlarına ara Böyle oynayarak Tiirklye'de en iyl ba çektikten sonra bir değişme oluyor. Şifutbolcu olacağına Inanıyormıısun? marıyorlar adeta...» ttıatuyorum ve oynuyorum Eğıtim yetersızlığınüen ltuşkusuz. A Dört beş çalım atarak tribün futbolu matör takımlarda kim olduğu belirsız, yeoynayan adama transfer ayında on milyon tersız antrenorler futbolcu yetiştıriyor. Bulira değer biçiyorlar. Ama takımın hammallı nun için eğitım eksikliği dediğuıiz sonuçlağuu yapıp takımı sürükleyen adama hlç para ra yol açıyor. vermiyorlar. Sen böyle gidersen lüç para ka «Bakm çocuklar bundan sonra az çalızanamazsın. şıp çok para kazanacağun» diye Onüne ge Orası bellı olmaz lena nutuk atan, sonra gece günduz nefes Niye rutbolcu oldun? Küçüklükten heves. Üfakken okuma almadan çalışan, zamansızlıktan çok istedlği halde spor karikatürü çizemeyen Ismaıl yı düşünüyorsun, geçlmini düşünüyorsun Gülgeç yanımızda. Evrensel çızgilerin yara ve lutbolcu oluvorsun tıcısı Gulgeç'ten evrensel bn soru yönelti Niye okumadın? yor Rıza'ya: Okuyamadık, Dünya tutbolu hakkında bilgmlz var Futboldan dolayı mı okuyamadm? Birkere tstanbul"a yenı geimiştik, mı? Varsa nereden kaynaklamyor. Dunya futbolunu yakından takip ediyormusunuz? çahşmam lazımdı. Okumadım. Şu anda geçUninl futboldan mı sag Bu soruyu şu nedenle sordum. Fenerbahçe tııgiltere'ye gldiyordu, Cemil'e sordular \îıUyorsun? giliz futbolu hakkında bilgin var mı diye o Şu anda öyle görünüyor. da 'hayır' cevabmı verdl. Bu olmaz çiinkü Bunu düşiinerek rtıl futbola başladın îutbolun simsesi bnnlar. Adamlardan kopa yoksa, bir spur olarak mı vapıyordun? mazsınız.» Hem çaiışıp hem oynuyordum. Millı takun kampındayken bizl bir ye Nerede oynuyordun? re götürdüler, Video vardı Durada rakiple Beşıktaş eenc takımında. nmızi seyrettirdiler. Futbola Beşiktas genç tammında mı Ekonomi servisinden Murat Köprü'den başladın? Mahalle takımında oynamadın ekonomistçe bir soru Rıza'ya. nu?. Parasal teşviklerle verim arasında Mahalle takımında oynuyordum. belli bir ilişkl var yani parasal teşvikJer Hangl takıında? arttıkça verimin de arttığını görüyoruz. Bu Hisarüstü'nde oynuyordum. Yani bir mahallenin çocuklan topla futbolda böyle olmuyor. Transfer ücretlen mp oynuyordunuz, ve Beşiktaş'a geçtin. Se arttıkça fotholun kalitesl düşüyor. Ne desin şlmdi Rıza... «Evet» deseohnaz nl Beşlktaşa kim getlrdl? «hayır» desa yine olmaz. 100 bin liraya oy Ben gerçeği anlatayım önce. Ben seç melere girdim, ilk elemeyi kazandım. O nuyor, önümüzdeki dönem 10 milyon alsa yine oynar mı? Futbolu amaç olarak mı, zamanlar Sanlı hoca vardı. Adresimızi alaraç olarak mı görüyor, paralan ahp oynadılar, «ijizl çağıracağız» diye. Fakat ne aramamak neden, yoksa oyunun kurau bu yan oldu, ne soran. mu? «Müsade» istiycr Rıza, kapıya doğru Daha sonra yedek takımdan Murat ile Ru yönelirken bir soru daha, bu yü şampiyon JUbe gittik. Doğum tarihimizi sordular. kim olur? Sonradan ilk olarak Adr^n hocayla antren Şampiyon belli ya? mana cıkardılar. önce se.ğ açık oynadım, Kim? • Jlk hocan Adnan Dinçer. Beşiktas! lenen Beşind Dünya Kupasınm gol krallı ğını, futbol tarihine «Altın Kafa» oiaras geçen Macar Sandor Kocsıs 5 maçta kay dettığl 11 golle kazanarak, ulaşılması olanaksız sayılan bir rekor tesis etti. Artık dünyada bulunmajan Kocsis, lı golden 7'sıni kafayla rakıp filelere göndermişti. Macar Ulusal «A» Takımının renkleri altında 68 maçta 75 gol kaydeden «Altuı Kafa», iki yıl sonra Rio De Janeiro'da DUnya Kupası finallermde bugüne ka dar kaydedılen ea*ilginç gol, 1930'da Mon tsvideo'daki Uruguay Yugoslavya yan finalınde oldu. Grubunda Brezılya'yı 21 ve Bolivya'yı 4ü yenerek yarı fınale çıkan Yugoslavya, 1924 ve 1928 Olimpıyatlarmın şampiyonu Uruguay'la karşılaşıyordu. Sol açık Sekuliç'ın golüyle 10 öne geçen Yugoslavya bir goı daha attı. Fakat, Brezilyalı hakem Rego, bunu geçerli saymadı. Hele, hele Uruguay ofsayt pozısyonundan beraberliği sağlaymca, Yugoslavlann moralı büsbütün bozuldu. Devreyl 21 önde kapayan Uruguay'ın üçüncü golüne gelmışti sıra. Sen bir ev sahibı atağında top avuta çıktı ve saha kenarında görevli jandarmalardan mn topu ayakla içeri şutladı. Sağ açık Dorado'nun indirdiğl topu santrfor Anselmo filelere gönderıverdi: 31 Yugoslavlann protestoları sonuç vermeyecek ve polisin ortasıyla kaydedilen bu goı, Kupalarm finallerinin en ilginç golü olarak tarihe geoscektı. Brezilyalı hakemın açıkça taraf tuttuğu bu maçta Uruguay sahadan 61 galip ayrüırken, bir avuç Yugoslav gazeteci ve Yugoslav kolonislnin mensubu, BrezüyaU Rego'ya «Satılmıj» diye bağmyordu... S Ü R E C E K 193O Urucjuay'dan 1902 bpanya'ya Uruguay1930 İlk Uünya Kupası'nın 1930'da yapılması kararlaştırıldıktan sonra, toplam 6 ülke kupayı kendi eyinde düzenlemek için FİPA'ya müracaat etti. Bunlar: Hollanda, ttalya, Macaristan. İspanya, tsviçre ve Uruguay'dı. Ancak daha sonra 5 Avrupa ülkesi müracaatlarını ge ri aldılar. Ortada tek bir isim kalmıştı. 1924 ve 1928 Olimpiyat Şampiyonu uruguay. Boylece ilk Dünya Kupası Montevideo30 »m altında Uruguay'da'düzenlendl. Pınallere katılan 13 ülke 4 grupta mücadele ettiler. Bu mücade le sonunda gruplarında; Yugoslavya (Bolivya ve Brezilya'yı); Arjantin (Şi li, Pransa ve Meksika'yı): Uruguay (Romanya ve Peru'yu); Amerika Bir leşik Devletleri (Paraguay ve Belçikayı) gerlde bı rakarak yarı finale kalan dört ülke oldular. Yarı final müsabakalannda Uruguay, Yugoslavya İle, Arjantin de ABD İle oynadı. Her lkl G. Am« rlka ekibl de raklplerlni Altınmızrak'ın sampiyonluğu tehlikede Ruhsan SEKMEN tstanbul yıldızlar amatör 1 1 ginde mücadsle eden ve şampiyon olan Altınmızrak'ın maç lar sırasmda yaşı büyük oyuncu oynattığı öne sürüldü. Galatasaray futbol yönetıclsı Salih Bulguroğlu ve yöneticiler tarafından yapılan itirazda, Al tınmızrak takımında oynayan Tamer Koçoğlu ve Mehmet Levent Yüksel'in doğum tanhleri ile lisanstaki tarihlerin uymadı gı belirtildi. Galatasarayh yö neticiler konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptılar: «Taptığımız araştırmaya göre, Beyoğlu Fındıklı Lisesi 4D sınıfında 30333 no'lu Tamer Kçooğlu'mın doğum tarihi 16 5.1967 olduğu, Yıldız takımda bile eynatılmayacağı, Kabataş 'riearet Iisesl 4A sınıfında oknvan 88 noJu Mehmet Levent Yüksel'm ise 24121961 doğumlu oldnğu ve mlnik taknnda oynaüldıö tesbit i ^ KUKOK KIRDILAR 1934 ve 1938'de üsi üste iki kez DUnya Kupası'm kazanan gök mavili italya Ulusal Takımının ünlü kadrosu. aynı sonuçla 61 yenerek final oynama hakkı kazandılar. Final maçında karşı karşıya gelen Uruguay ve Arjantin sadece Dünya Kupası finalinl değil, aynı zamanda İki sene evvel Olimplyatlarda Uru guay'ın zaferlyle blten maçm rövansını da oynu yorlardL O güne kadar görülmemiş bir seyird kalabahgı önünde oynanan maçın ilk yarısı 21 Arjantin"in üstünlüğü ile kapandı. tkinci yarı başladığında Uruguay takım düzenlnde bir değişikllk göze çarpıyordu. Bu değişiklik Uruguay'ın «libero» oynat masıydı ve Dünya futbol tarihinde İlk defa libero oynatılıyordu. Bu değlşlb likle ikinci yanda Uruguay sahada fırtına gibi esti ve 3 gol birden atarak maçı 42 kazandı. Böylece Uruguay 1924. 1928 Olimpiyat Şampiyonu ve 1930 Dünya Kupası Şampiyonu olarak tekrarlanması güç bir başarmın sahibi oluyordu. YARIN: İ A Y T L A 1934
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog