Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLABI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak ÇIKTI Sanat ve yazın dünyarmzla yasam üstüne denemeler EDERÎ: 200 LtRA lsteme Adresiı Turhocağı Cad, 90/41 Cağaloğlu ** tSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20774 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 3 Haziran 1982 Perşembe İDARE ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR ilişklleri, anıları, söyleşileri.. Bunca yılın birikiınini sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. İSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUl MEHMED KEMAL'in EDERİ: 220 LİRA Buğdaydan sonra mısır ithal ediyoruz fe ABD'den tonu 145 dolara alına cak buğdavin ki losunun piyasada 25 liradan sa tışı bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Amerlka Birleşik Devletleri'nden Ihale yoluyla 60 bin ton mısır ithal edllmesl kararlaştırıldı. TMO'nden bir heyet mısır itha linl gerçekleştirmek 1çin bu hafta içinde uçakla Amerika'va hareket ediyor TMO yetkilileri, Amerika Birleşik Devletlerl ilgllileri ile ithalat bag lantısı için görüşmelerin başladığmı blldirdller. tthal mısır içln Deniz Nakliyat'm 3 gemisi Amerika'ya dopnru yola (Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) Ticaret Bakanlığı kararını acıkladı: Ekmek f iyatları serbest degil Haber Merkeai Ticaret Ba kanlıgı, ekmek fiyatlannın ser best bırakılmadığım, îiyatların yme eskisı gibi Beledıye Encümenlerince tespit edilepeğini bildirdı. Büyük lıentlerdeki fırıncılar, ekmek fiyatlarımn yeniden artınlmasını beklerken, TMO Ge neı MUdUrü Halll Çeken: «Ekmeçe 150 kuruşluk ram gelebilir» dedi Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bazı gazetelerde «Ekmek fiyatlannın serbest bırakıldığı» ve «Ekmeğe zam gelecegi» haberinin yer aldığı hatırlatüarak. Ofis'ın fcssbıt ettiğı yenl buğday ti vatlannın «Ekmek fiyatlarıncia önemli, bir vansıma» vapmaya ca&ı savunuldu Ekmek üretıcilerinın eski den piyasadan aldıklan bug dayı aynı parayla almaya devam ettikleri belirtilen açık lamada, geçen vıl TMO'nce va lilikiere 20 liraya tahsis edilen buğday fiyatımn yeni dönemde 23 lira olarak belirlendiği bi) Merkez Bankası kararının perde arkası • Yurtta Ekmek fiyatlannın artırılması istenirken, îstanbul'da fınnlar daha önce eleştirdikleri narh zorunluğuna sarıldılar dirilerek, «Ancak bu farkın ek meğe avnen yansıtılmasmın dii ştinülntesi mümkfin degildir.» denıldi. Açıklamada. ekmek fı vatlarıyla ileıli olarak şöyle denildi«Avrıca. şu fııısusu belirl tnekte de favda mütalaa edilmektedir. Geniş tüketici «ritlesin] ilçiipndiren ekmek fiyatları serbest bıratalmamıştır. Eskisi gibi Belediye Encümenlerl tarafından tespite devam edllecektir. Aslında bu htısus vasal bir zonmluluk olmaktadır.» Yetki tasarısı Danısma Meclisinde kabul edildi Özal, kadro düzenlemesi lüzumluysa yapılacaktır derken, İlhan Öztrak bir defaya mahsus kadro düzenlemesi yapılacağım söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Daruşma Meclisi, Kamu Kurum va kurulıışlarmın görev ve yetkilerinin yeniden düzen lenmesine üişkin, «Yetki Yasa Tasarısıonı kabul etti. Başba kan Yardımcısı Turgut özal tasannın kabülünden sonra yaptığı kısa konuşmada üye lere teşekkür ederek, «tyi bir dfizenleme, gerçekçi pratik ça hşir bir düzenleme yapmaya gayret edeceğiz» dedi. Tasannın 1. maddpsinde yapılan değişikliğe göre, Tanm Satış Kooperatifleri ve bunlann birlikleri tasan kapsamına alındı. Verilen bir önergeyle Devlet Başkanlığı, Ge nelkurmay Başkanlığı yasama organının idari kuruluşları (yargı kuruluşları, Sayıştay ve üniversiteler) personeli yetki kapsamı dışmda bırakıldı. Ada let Bakanlığı'nın istisnalar içi ne alınması ile, kamu kurumu niteligindeki meslekî kuruluşla rın tasan kapsammdan çıka rılmasma Uişkin önergeler ise reddedildi. ANKA'ya göre Yet ki Yasası'na giren meslek ku Tuluşlan şunlar: Demekler, Odalar, Türkiye Barolar Blrliğl, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacüar Birliği, Türk Veteriner Heklmler Birliği, ve Tanm Satış Kooperatifleriyle bunlara bağlı bir likler. Amaç başlığını taşıyan 1. madde üzerınde söz aln Bah tiyar Uzunoğlu, meslekî kuruluşlarm tasan kapsamı dışında tutulmasmı istedi. Madde aynen kabul edilirse, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşla rın bir bölümünün düzenleme kapsamına alınacağım, bir bö lumünün ise alınmayacağını belirten Uzunoğlu, bunur» çelişkili bir uygulamaya yol açacağını söyledi. Kontenjan üyesi Tülay Öney de KİT'lerin yasa kapsamına alınmasına kar şı olduğunu söyledi. (Arkası 9. Sayfada) ncaret Bakanlığı'nm dün öğ leden sonra yaptığı bu açıklamadan önce Başbakanlık, TMO mın tahsisli un satışlarının kal dınldığmı bildiren ve uygulamaya konulan kararına müdahale etmış, konunun yenıden gözden gecirilmesini istemiştı «EKMEGE 15U KURUŞ ZAM GELEBtLtR» TMO Genel Müdürü Haiu Çeken, «Cumhuriyet» muhabı rinin önceki gün sorularını ya mtlarken, Ofis'in serbest piyasa fiyatı uygulaması sonucunda ekmek fiyatlarının artabileceğini helirterek sunları söv ledı: «İstanbul, Ankara ve tzmir gibi büyük şehirler tahsisli bug day alımından zaten kıoıtlı olarak faydalanmaktaydı Bu sehirlerdeH buğdav alımlan da ha çok serbest piyasadan temin edilmekteydi. Nisan ve ma yıs aylannda bu şehirlerden tahsisli buğdaya büyük talep geldi. Fırıncüar ve değirmencilerin amacı, buğday fiyatları artmadan mal kapatmaktı, ancak Ofis'in yenl uygulaması Ue buğday satış fivatmı piyasa fiyatı seviyesine cetirdl. Artık tahsisli buğdayı 20 liradan alan çphlrler de, ekmeklik bu^fiay. 23 liradan alacaklar, 8undan dolayı evvelden tahsisl) buğrfay kullanan yerlerde 20 Ue 23 liranın arasındaki alış fiyatı farkından dolayı ekmeğe 150 kuruş kadar zam RelebUlr, istikrara dönfik sistemle (Arkası Sa. 11., Su. 6 da) Bankalar düşük faize zorlamvor MERKEZ BAÎNKASI XÖ~ NETİCtLERÎ: «MEVDtAT MUNZAM KARSILIKLARININ YATIRILMASINDA ÖNEA1LÎ GF.CIKMELER VAR. GECİKMELER PİYASADAKt PARA HACMİNt OLAĞANUSTÜ ARTIRDI. HÜKÜMET BUNTJ DENETLEYEMEZ HALE G E L D Î J . Yalçın DOĞAN ANKARA Bankalarm tutumu ve faiz... önümüzdeki günlerde en hararetli ekonomık tartışmalar galiba bu alana kayacak. Merkez Bankası'mn aldı gı son karar mevduat munzam karşılıklannın yatmlmasım, ama, «mutlaka» yatırılmasım belli yaptırımlarla, «zorunlu hale getirirken», Merkez Bankasx ile bankalarm ilişkilerinl de samnz, gvginleştirecek.^ Gerginleştirmenin yanı sıra, faiz oranlarınm düşmesini beklemek de gerçekçi olacak... tstanbul'da mayısın son baftasmda, «tslam Konferansı» toplantısı sırasmda Başbakan Yardımcısı Turgut özal aniden Para Kredi Kurulu'nu toplan tıya çağırdı. Kurul'un tüm üyeleri Istanbul'da idi. Faiz oranlan yönetimi uzun süredir «rahatsız» ediyor, yüksek faizlere «çare bulunmasını» istiyordu. Özal'm kendisi de mayıs ortalannda Malatya'ya vaptıgı (Arkası 9. Sayfada) YICF DtVVs'DA BİR BAKAN DAHA Eski Bayındırlık Bakanlan'ndan Selahattln Kılıç (solda) ye arkadaşlan Yüce Divan'da dünkü duruşmalan sırasuıda... (Foto: THA) Yüce Divan'da yargılanan Selahattin Kılıc'ın 3 yıl hapsi isteniyor "Takdir beklemiyorum ama suclanmayalım,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eski Bayındırlık Bakanlarından Selahattin Kılıc'ın «görevini kötttye kullandığı» savıyla Yüce Divan'da yargılanmasma dün başlandı. Eski Bakan Selahattin Kılıç hakkında 3 yıl hapis cezası Istenlyor. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıkların kimlik saptama ları ile başlandı. Samk Selahattin Kılıç, Teoman Güzey, Ferldun önen, Okay Fehmi KuTçeren. NursUln Aksu, Edip Turanlı, Tuğrul Okan, Erdoğan Fuat Taftalı, Ahmet Erçin ve Nurettin Çarmıklı'nın hazır oldukları görülerek sorgulamalara geçlldl Sanıklardan Erdoğan Fuat Taftalı ve Nurettin Çarmıklı soruşturma komisyonu raporunda yer alan suç iddiaları nedeniyle gözaltmda bulunuyor. Eski Bayındırlık Bakanlarından Selahattin Kılıç, sorgusunda, soruşturma komlsyon raporunda yer alan Ayaş tüneli yükleniclsi Nurol Inşaat ve Ticaret Kollektif Şirketine Hazine aleyhtne 140 mtlyon Ura fazla ödema gerçekleştlrdlği suçlamalarını reddetti. Samk Kılıç. raporda yer alan (Arkası 9. Sayfada) Akıman: Papandreu'nun fevri beyanları Türkiye'nin tutumunu deaistirmez ANKARA (a.a.) Dışlşlerl Bakanlığı sözcusü, Büyükelcl Nazml Akıman, «Türklye'nln Ege'dekl tutumundan Papandreu'nun fevri beyanotları veya tehditleri nedeniyle sarfinazar etmeyeceğinl» bıldirdi «Yunanlstan'm hava sahası konusunda tehlikell davranışlarda bulunarak. bir catısmaya yol acmok aafletinl göstermeveceğini umut etmek isteriz» dedi. Dışışlerl Bakanhâı sözcıisu Büyükelçi Nazmi Akıman. «Tür kiye'nin Yunanistan'ın korasularını aenlşletmeye yönellk bir emrlvakiye girişmesl hollnde, bu emrivokî»! bertoraf etmpk (Arkası 9. Sayfada) Bankalarla ilgili son karara bankacılar farklı tepki gösteriyor Serdar ESENLt Mevduat Munzam karşılık lanyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nun aldığı son karar, bankacılar arasında farklı tepkilere yol açtı. Os manlı Bankası Genel Müdü rü Jaccpıes Jeulin, kararı «deflasyonist politikaya yBnelik bir 6nlem» olarak nite lerken, Pamukbank Genel Mudür Yardımcılanndan İb rahim Betil, bu kararm ar dından kredilerin daha da pahahlaşacağı ve böylelikle enflasyonun dolaylı olarak yükselece&i görüşünü savundu. Türk Dış Ticaret Bankası Krediler Müdürü Yılmaz Buzcu ise alınan bu karan, geçen yıl yapılan bîr batanm düzeltilmesl olarak tanımladı ve «lîberal ekono miye aykın olarak bankalara sağlanan devlet sttbvan (Arkası 9. Sayfada) Ecevit bugün yargılanıyor 41 10 nisandan bu yana tutuklu bulunan Bülent Ecevit'in sahverümesi konusu da bugün karara baglanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nin eski Genel Baskanı Bülent Ecevit'in, «Devletin harlçteld nüfuzunu kıracalt şekilde haber vaydıgı» savıyla yargılanmasma bugün başlanacak. Ankara Sıkıyönetim Komutaniığı (1) numaralı Askeri Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada, bu davadan tutuklu bulunan Ecevit'in salıverilmesı konusu da, karara bağlanacak. Ecevit 10 nisandan bu yana Ordu Dil ve Istihbarat Okulu'nda bulunuyor. Ecevifin TCK'nın 140. maaaesi ve Sıkıyönetim Yasası'nm 17. maddesi uyarınca 5 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasma çarptmlması isteniyor Bir Danimarkalı gazeteciye demeç verdiği lleri sürülen Ecevit'in, «Devletin hariçteki nüfuzunu kıracak şekilde devletin dahlii vaziyeti hakkında yabanci bir memlekette asılsız, mübalağalı veya maksada müsteuit, havadls veya haberler neşretHgl veya milll menfaatlere zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunduğu» ve MGK'nın 52 numaralı bildirisine aykm davrandığı id dia ediliyor. Öte yandan Ecevifin Der Spiegel ve Hollanda TV'na demeç verdiği savıyla yar gılanmasına da yarın (2) numaralı Askeri Mahkeme'de devam edilecek. DALOKAY'IN DA tFADESt Af.lNDl Bu arada feshedilen CHP soruşturma sına ilişkin Askeri Savcılıkta CHP'li eski parlamenterlerden Akın Simav, Orhan Üretmen, Şükrü Koç ve Zİya Gökalp Mü layim ile Ankara eski Belediye Başkanı Vedat Dalokay'm ifadeleri alındı. îfadesı alınan CHPIilerin sayısı 155'e ytikseldi. Falklond sovası Arjantin Napalm kullanmakla suclanıyor Devlet Başkanı Orgeneral Renan Evren, Harp Akademileri Komutanhğı'nın «Müşterek Harp Oyunu»nu iz( e m e k ü z e r e d f i n I s t a n b u , , a g e l d i B e r a ı , e r i ] n d e Başbakan Bülend Ulnsu, MGK üyesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Halil Sözer, Milli Güvenlik Kuruln Genel Sekreteri Halit Toroslu olduğu halde Istanbul'a gelen Evren, bugün Harp Akademileri Komutanlığı'nda düzenlenecek Harp Oyunlan'm izleyecek. Evren tstanbul'da bulunduğu sürede Haydarpaşa Lisesi ile Haydarpaşa Askerî Hastanesi'nde inceleme ve denetlemelerde de bulunacak. Evren, yan n Ankara'ya dönecek. Fotoğrafta; Devlet Başkanı Evren, Vali Nevzat Ayaz ve 1. Ordu ve tstanbnl Sıkıyönetün Komntanı Orgeneral Haydar Saltık tarafından karşılanırken görülüyor... Türkîş, Başbakana sorunlar paketı sunacak A Başbakan Bülend Ulusu, Türkİş İcra Kurulu üyelerini kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TUrktş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Başbakan Bülend Ulusu yurt dışı ziyaretlerinden döndükten sonra kendisine işçi sorunlan ile ilgili bir paket sunacaklarını söyledi. Türktş Gteneı Başkanı Yümaz Başkanlığı'nda, Sadık Şide'nin dışmdakl tcra Kurulu üyeleri dün Başbakan Bülend Ulusu'yu ziyaret ederek, Türk tş Genel Kurulurıa geünesinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Görüşme öncesinde Yılmaz, Başbakan'a, işçi sorunlaruun cözümlenmesi ümidini tasıdık lanm belirterek: «Biz filkenta hir an evvel normal parlamen(Arkası 9 Savfadai Sendika Başkanları: Fiyat artışlarına göre ücret saptanmalı fl) Maden Federasyonu Başkanı Kemal Özer, «Kıdem tazminatı asgari ücretin 7.5 katı ile sınırlandmldı, şimdi kıdem tazminatı dondurulmak isteniyor. Bu bir sjeri gidiştir. İşçi haklarının geri gitmesine karşıyız» şeklinde konuştu. ANK.ARA. (Cumhuriyet Bürosul Türk Iş'e bağlı sendikaların başkanlan. asgari ücretin (?erçek fiyat artışlarına göre yeniden saptanması gerektiğini belirterek, kıdem tazminatı ile asgari ücret arasındaki bağlantının kesilmesi konusunda (Arkası Sa. '1.. Su. 1 de) Dış Haberler Serylsl Arjantin'in Falkland'da Na palm bombası kullandığı öne sürülürken, tngillz blrliklerinln Port Stanley'i ele geçirmek için son hazırlığı yapmakta olduklan açıklan dı. Londra'dakl askerl yetki111er. bu bazırhklar sürerken. kara, denlz ve hava kuvvetlerinln Falkland'ın başkentinl bombalayacaklarmı duyurdular. tngiliz yetkililer. filoya baglı birliklerin Port Stanley'in 14 km uzağında bulunan «Two sisters» adh stratejik tepeleri ele geçirdiklerinl de öne sürdüler. Ancak bu lddia Arjantin yetkililerince yalanlandı. Ingiliz kaynaklan yaklaşık 7500 askerle başlatılacak Port Stanley saldınsı için henüz 45 gü ne daha gereksinim duyulduğunu da belirtiyorlar. Port Stanley'i şu an 7 bin Arjantin askeri savunuyor. Amerikan AP ajansınm ITV televizyon muhabirine dayanarak verdiği habere göre Arjantin kuvvpfleri tn (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) • Reagan, Avrupa'da "sempati,, arıyor Ceşitli başkentlerde büyük gösteriler hazırlandı Dış Haberler Servisi Versay'daki 7 sanayi ülkesinin doruk toplantısına ka tılmak için dün Paris'e hareket eden ABD Başkanı Ro nald Reagan, doruğun ardından 10 günlük bir Avrupa gezisi yaparak kendisine karşı tepkilerin yoğun olduğu Avrupa ülkelerindp halkın sempatlsinl kazanmaya çalışacak. önceki gün bu konuda Avrupah gazetecilerle bir basın toplantısı yapan Reagan. «Aleyhimde yapılacak olan protesto gösterlle rini merak ediyorum, bu gösteriler sırasmda bu kidüşüncelerini ve benim nelerl temsil ettigimi gerçekten anlayıp anlamadıklarım ögreneceğbni umu yorum» dedi. Paris'e gitmek için yola çıkmadan önce dün akşam bir demeç veren Reagan. ABD'nin Batı dünyasınm liderliğini sürdüreceğinl vur guladı. Reagan sözlerine şunları ekledl: «ABD hlç bir zaman liderliğe talip ol mamıştır. liderlik tkinci Dünya Savaşı sonunda sırtına yüklenmiştir. Fakat biz, öyle sanıyorum ki, geç tiğimiz yıl dostlarımızın hakkımızda yanılmadığını gösterdik ve sorumluluğun (Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) 7 Batılı lider Versailles Ekonomik Zirvesinde uzlaşma arayacak. s' 6. Sayfada GÖZUEN UĞUR MUMCU Ingiliz basınında Falkland fotoromanı AhmetTan'in tagiltere Mektubu 12. Sayfada. Banka ve Faiz... NATOnun 80liyıllardaki stratejisi belirlenecek A Türkiye'yi Başbakan Ulusu'nun temsii edeceği NATO doruğu önümüzdeki hafta 9 10 haziran tarihlerinde Bonn'da toplanacak. nın başkenti Bonn'da yapılacak. Doruk toplantısma ka tılmak üzere Batı dünyasınm önde gelen liderlerinin Bonn'da biraraya gelmeleri bekleniyor. Bunlar arasında ABD Başkanı Ronald Re agan, Fransa Cumhurbaşka^ nı Francois Mitterrand İngll tere Başbakanı Margaret (Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) «Sıkı para politikası», Merkez Bankası lle bankalarm ilişkllerini dttzenleyen son Bakanlar Kurulu kararnamesl lle bankalan da sıkmtıya sokmak üzeredir. Sıkı para politikası, önce dar gelirlı yurttaşın canını sıktı, sonra, «banker kur(Arkası 9. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet) Bürosu) NATO'nun 1980" li yıllardaki siyasi stratejislnin belirleneceği doruk toplantısımn hazırlıklan yo gun bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye'yi Başbakan Bülend Ulusu'nun temsil edeceği doruk önümüzdeki hafta 810 haziran tarihlerl arasında Federal Almanya*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog