Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

29 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 2) Ohul müdürlerinin çalıştıklan oküldaki öğretmenlere izin verme yetkisi var rnıdır, varsa kaç gün verebilirler? M. YILDIR1M ÎZM1R YANIT: ı) 657 sayıh yasanın tanıdı£ı aylıksız İzin sürelerini 18 mayıs 1982 günlü Resml Gazete'de yayımlanan 2670 saytlı yasa en çok üç aydan, en çok aJtı aya çıkarmıştır. Ancak bu aylıksız izin bazı koşullara bağlıdır. 'Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye gireceh ana. baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir YılmazŞİRVL hastalığa tutulmuş olması hallerinde. bu halterin raporla belgelendirilmesi şarMAAŞSIZ İZİN VE tıyla devlet memurlanna, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ayhhsız izin EMEKLİ SANDIĞI: verilebilir* SORU: V esr sayılı Devlet MemurYasa yalnızca *Muvazzaf askerliğe lan Yasası'nda, Devlet memurian için ayrılan memurlar için Emekii Sandığ] bazı durumlarda maaşstz izin hahhı tanmdı. Öğrenmek istediğim şu. Memur 4 Yasası hükümlerini saklı tutmuştur. 2) Diğer yandan 657 sayılı vasamn oy maaşsız izinli olarak ayrüdı Memu104 ma'JdPsi rte r}:*er memurlara tanırun aldığı bu izin emeklilih süresine etnan özür izininin öğretmenlere uygulan ki vaoar mı? mıyaçağını da belirtmistir. Çalışanlar... Sorulan.. Sorunlan... FKO (Baştarafı 1. Sayfada) • Sılahlann LübHEn orausu na teslimi, • Mukavemet hareketi kadrolarının ve 8000 savaşçının deniz yoluyla Lübnan'ı terki, • Bir zamanlar Mısır ve Su riye'de olduğu gibi sembolik bir Pllistinli birliğin (FUİstin Kurtuluş Ordusu adı altmda) Lübnan ordusunun bünyesinde bulundurulması, • LUbnan'da yasayan 500 bin Filistinli mültecinin sürulmeyeceklarine dair garanti... • îsrall kuvvetlerinin Beyrut çevresinde 5 kilometre ge ri çeklimeieri... Deniz yoluyla Lübnan'ı terk işleminin Filisttn bayrağı çekmiş yolcu gemileriyle yapüması, gemilere Pransız savaş gemilerinin refakatı ve gemilerin Mısır'ın tskenderiye ya da Suriye"nin Lazkiye limanlarına ya da her ikisine birden gitme leri de Aralat'ın şartlan arasınd» sayJarak spekülasyon konusu yapüıyor. OUn sabah resml Püistin ajansı WAFA, bunlann savaşçıların moralini bozmak için ortada dolaştınlan söylentiler ol duğunu Iddia ederek, Pilistinlilerin sonuna dek dövüşecekle rini bildirdi ama Batı Beyrut' ta haftalardır perde arkasında neler döndtiğünden biraz haberdar olanlar, söz konusu ha ' berin doğruluğundan pek kuskulanmıyorlar. UZLAŞMA VE DİRENME OLASILlGl Zaten, Batı Beyrut'ta morar lin yüksek olduğu da pek söy lenemez. önceki gün, îsrail uçaklarımn «canlannı korumak istiyorlarsa, halkı, bir an önce şehri terketmeye» davet eden bildiriler atmalanndan hemen sonra binlerce kişi arabalanna atlayarak Doğu Beyrut'a sığındı. Bildirilerin dağıtılmasından az sonra, birdenbire şilteleri, gaz lambaları, bavullan ile anlaşüan önceden hazarlıklı imişler çok sayıda aüe arabalara binip uzaklaştılar. Besbelli ki, cuma günkü müthiş bombardımanm şoku hayli güçlü olmuş. Insanlar, aynı durumu, bırakın bir daha ya. şamayı, düşunmeyi bile istemiyorlar. Sözkonusu şartların gerçekten Arafat tarafmdan kabülü halinde Filistin muka^ vemetinin bölünecegi pek bir lik görünmüyor da güçlü bir olasılık. «Radikal çîzBi»nin temsiîcisi olarak isim yapan George Habaş ve Nayif Havatme gibi solcu liderlerin uzlaşmayı reddeden demeçler vermeieri sözkonusu olabilir. Ama ber ikisinin toplam savaşçı sayısı 2000'i bulmayan bu örgütlerin yapablleceği fazla birşey yok. Üstelik, bunlar bütün umutlannı kendi savaşçı güçlerine değil, Sovyet diplomasisine baglamış örgütler olarak tanmıyorlar. Sovyetler'in de ağzını açtığı yok. Sovyetler'in harekete geçmeyeçeğ} belli. Ankara, Isvicre'nin vize kararını durdurmaya calısıyor ANKABA, CCumhuriyet Bürosu) Türk vatandaşlanna vize uygulayan Avru Pa ülkelerine bu kez de İsviçre katılmaya hazırlanıyor. İsviçre Adalet Bakanlıâının bu konuda başlattıgı hazırlıkların duyulması üzerine Türk hükümeti uygulamayı durdurmak amacıyla diplomatik girişimlerde bulu nuyor. İsviçre Adalet Bakanlı|:ı hafta sonunda bir açıklama yaparak Türk vatandaşlanna vize uygulanmasınm ilke olarak benimsendiğini duyur muş, buna gerekçe olarak si yasi sığmma isteminde bulu nan Türkler'in sayısındaki artışı göstermişti. îsviçre hükümetfnin vize konusunu önümüzdeki günlerdft görüşerek kesin karara baglayacağn haber verilir ken. konuyu iletti&im Dısişleri Bakanlıgı yetkilileri bunu durdurmak amacıyla makamları nezdinde gerekli e\ rişimlerln yapıldığmı bildirdiler. Bir yetkili, Isvicre'nin geçen yıî da benzer bir girişimde bulunduftunu, ancak bu girişimin önüne geçildiğini hatırlattı. ABD, Lübnan'ın barış planmı destekliyor WASHtNGTON (aa.) Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlıjı sözcüsü Dean Fischer, ABD ve Lübnan'ın Beyrut'un gelecsgi konusunda Rynı görüşte olduğu nu açıkladı, sözcü Lübnan hükümetinin bu konuda sunduğu barış plamnı desteklediklerini bildirdi. Barış planuıda şu maddeler yer alıyor: Başkentte Lübnan ordusunun mevzilendirilmesi, Pilistin Kurtuluş Örgütü'nün Beyrut'u ter ketmesi, tüm yabancı güçlerin, yani îsrail ve Suriye askerleri (dahih Lübnan'dan çekilmesi, «Güçlü» bir Lübnan hükümeti kurulması. İsra'l uçaklan dün de alçaktan uçarak bildiriler attılar, Beyrutlıılann kenti terketmele rini istediler. Antalya bugün otomatik telefon görüsmesine açılıyor ANTALYA, (Cumhuriyet) Antalya bugün şehirler arası ve milletlerarası tomatik teleîon görüşmele rine açılıyor. Bu arada bir süredir montajı sürdürülen yeni tel'Sfon santralı da hizmete giriyor. Böylece Antalya'da 10 bin yenl abone daha telefona kavuşacak. Yetkililer, öncelikle iki bin tercihli, iki bin de nor mal sıra telefon tahsisi iş leminın tamamlandjğım temmuz ayı sonuna kadar üçbmi tercihli olmak üze re 6 bin telefon tahsisi da ha yapılacağını ve mevcut abonelerle birîikte toplam abone sayısmın 16 büıe ulaşacagını belirttiler. Yeru telefon santralinin devreye girmesiyle, eski te lefon numaralarının başına bir rakamı eklenecelt ve Antalya'daki telefon nu maraları beş rakamlı ola cak. Şehirleraxası otomatik kod numarası da 31 11 ola rak belirlendi. Antalya yeni telefon sant ralinin hîzmete girmesi nedeniyle bugün bir tören düzenleniyor. Törene, Kül tür ve Turizm Bakanı ile Ulaştırma Bakanı ve PTT Genel Müdürü de katılacaklar. Arap Bîrligı\ Lübnan icin anlasamadı TUNUS, (AP) Arap Birliğine üye 21 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanlarının Lübnan bubunalımını görüşmek üz&re Tu nus'ta yaptıkları toplantı bir anlaşma sağlarnadan sona erdi. Toplantıda İsrail'in Lübnan' a saldırısı ve bunalımı göruşmek üzere bir doruk toplpantısı yapılması konularında ortak bir tutum benimsenemedi. Siya sal gözlemciler toptantının çık maza saplanmasının FKÖ icin önemli bir dezavantaj olduğunu belirtiyorlar. FKÖ, İsrail sal dırısını görüşmek üzere derhal Sanıklar (Baştarafı 14. Savfada) «onra savcılı&a eetlıildik. Gerek emnİTette Hten çerekse biTi «avcıhÇa setirip fcapıda hek levpn DOHS memuru bize snçu redderlersen seri KÖtfirüleceflmizi ıprarla sövliivordu,. Bnna rairmen askeri savcıva ererçegl anlatmava karar vermiştim. Askeri Savcının odasına alındıtimda bana poliste Imralamıs oldnŞıın Ifaden icin ne dlyorsnn nlmadıŞını pollsln kendisinin hazırlamıs nlriugunu ve rorla fmzalatildıSinı sövlevlnce bu de fa Erol Erkan'ı tanimıyor musıın hnraherliçin nasıl başladı dive sordtı. Buna da cevao ver dîkfpn sonra sayın savcı ilk so rtısnnn tekrarlayarak (Bak Erol Erkan ve daha hlrçok Mşl senfn TKP iiyesl oldujhımı hnrada aniattılar. ne diyorsnn) rtlve «orduSıında îife cevabımı kızdı. Bunun üzerinc ben de po Hsin beni srpri Kiitürehilpreirfne flişftfn sfizlprin» o anda hatırla. yarak emnlvetce hazırlanmıs olan senarvo eereSî ve zaman zaman tpkrarlanarafc bana ö£rPttikleri VP ısrarla savcılıkta sSvlememt Istpdiklerinden hatır latlıgim kadannı anlatmava çahştım ve savcının elindeki tntanaklanndan okuduçu bölüm lerlnin de dnÇru olduğnnn söy ledlm. Rittiin bunlar özetlenerek vazdmldı.» îddia makamı söz alarak: {SavralıŞa çplen sanıklann çeşitli ruh haleti ile geldikleri bir vakıadır ve ifade vermek üzere gelmiş olan bu kişilerin doğru sövlemelerl dogru sövlememenin asıl olup olmadıgı hususu çok zaman kendilerine hatırla tılıyor. Bunun dışmda emniyet ifadelerinin doğrultusunda tfada trermek hususunda hiçbir sanıŞa ve sorgusu yapılan bu sanıga zorlama yapümamıştırAncak ifade vermek için getiri len «iamklara hal ve hareketleri taskmlık niteligini kazandıgı takdirrie kendilerine ifadeîerini verirken taşkın hareketlerden kacmmalan hususu hatırlütnhr. Punun dışında hiçbir zaman emnivet ifndelerl dogrultusunda ifade venneleri hususunda bir zorlama asla yapılmamıştır) dedi.» fplrrar' »vırıp!> ı MHP belgeleri (Baştarofı 11. Sayfada' parti ilerl gelenlerinee fförcvlHerln suç işlemeye tes vlk edildlg!» kanaatine vanlmıştır. Partide bulunduğu belirtilen öğretmen Okulları Genel Mödürlögö'nce hazırlanan 27 mart 1980 gıin ve 15295 sayılı egttim enstitülerinin hiîîlandınlmış telafi öğretimi konusundakl genelge ile ilgiH mumlu tefcsir kağıdmdaki yazı konusundaki raporda, «Tmzasız yazım safhasındaki teksir ka&ıdının. MHP Merkezl He çok sıkı teması olan bir memoT tarafmdan, bu partinin teksir maklnasın da çofîaltılması yoluna gidildJSinin düsüntilebilecefii gibi, yazım safhasmdaki bu büsrilerln anında MHP. Merkezine bilpl vermek için Milll ESitim Bakanhğı'ndan alınarak Parti'ye götiirülmüş oiabJleceği ve parti sempatizanlarının kolaylıkla partl kanahndan bilsrl alrnalannın sağlanmasınm amaç!anabilecei:i»nin kaydedildlğt anlaşıldı. MHP'de bulunduğu bildirüen bazı beîgeler konusunda da şu scnuçlara varıldığı dile getlrildi: «... Çok glıli yazıların inrolenmesi sonucunda, MHP'nîn yan kurulnıjıı olan Ülkö Bîr'e ve tilkücii ö&retmpnleıp ait aleyhtekl karar ve kayıtlann MHH E&itim BakanJı^mdakl gizli dosyalardan yok ediîmpk fstendi^f, ülköcüler hakkındaki şifeâyetlerin MWP te«WIatma tamtildijh...» «... Milli Eğitîm Bakanlığının üst yönetîrilerfnce her zaman göz önünde tutulması gerekcn, Ağn ili ile ilgili çok srizli durumların Bakanlıktan yok edilmesi, ve bu ildeki durumun MHP teşkilatında teşhfr edilmesinln devlet çıkarlan yönünden de zararîi olduğn,» «Heyetimizce 8 nnmara verllmiş zarf üzerindekf tek parea evrakla ilsrill Aksaray ÜGD Ba?kanı Nihat Yıldız tarafmdan Genel Başkana hitaben yazılmış tarihslz mektnbun incelenmesinde, MHP'nin yan ktınıluşlanndan olan ÜGD'nin. kendi mesuplannı mahiyeti anlaşılamayan hir eğititn den geçirdikleri görüş ve kanaatine vanlmıştır.» ISPOT hev hana 5 eylülde sokağa nergenin verilmediği de göz lendi. MGK üyesî Orgeneral Nurettin Ersin'in yasa önerisi önümüzdeki günlerde Milli Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. Danışma Meclisi Genel Kurul'u gündeminin yüklü olması nedeniyle bugün saat 14.00'de toplanma karan aldı. fBastoraff 14. Sayfada) bi ciddi bir oylamada hak tanınması ne kadar ciddi olabilir» dedi. Yasa önerisinin Genel Ku rul toplantısından bir saat* önce üyelere dağıtılması konusu da eleştirildi. Beşir Ha mitoğulları, 18 yaşına gelen bir gencin evlenebileceğini, her türlü işlemlerinden sorumlu tutularak sehpalarda sallandınldıklarım belirterek, şöyle dedi: «Gençlere dayanmayan bir Anayasa tükenmekte o(Baştarafı 14. Sayfada) lan bir güce dayanır ki, bu da Anayasanın tükenme şan iikrl Devrunsel; MecUsl'nde gorev aianların çe sım arttırır. Öneri filanca eitli Kesünierüeıı geüdıklerini, yerden geldi diye değil. mesleklerüıde özel ve üstun nıemleket yararına olduğu tecrübeleri buiuuduğunu, an için kabul edilmelidir.» cak, aralarmtla hertıangi t»r Cahit Tutum ise halk oybaglantı bulunamaması nedeniyle ilk toplantıdaki gorev lamasını kısıtlamadan çok ölçüde biUuınıuıde, komisyun seçımle kısıtlamayı asgari rinde ısabctü davranuoıadıgı tutacak bir yaklaşım benı» söyiedi. Bunun, iik acemi nimsenmesinin isabetli olalikten kaynaklandığını &avu cağını söyiedi, halen tutuknan Devrimsel, bu konuda şun lu ve hükümlü bulunanlara lan söyiedi: smav hakkmm tamndığını «Sanıyorum ikinci yasanıa yı da hatırlattı. lı başında biriuci yasama yuı Aynı konu üzerinde sözbaşmdaki seçimlerde yapılao bu hüUyı L)auı$ma Meclisi mut alan Danışma Meclisi işçi laka giderecektir. Çalışmalar temsilcilerinden Mustafa Alp da sadece kanıu yaran ve dev dündar ise, yasalar karşısın lete güç katnıa Ukesi öa plan da büyük ölçüde sorumlu o da tutuimuştur.» lan 18 yaşındakin gençlere oy hakkı tanınmamasma açık UKTAMİ» MZUVH Ç bir celişki olduğunu iöyledi. Ayrıta, son zamanlarda ha Alpdündar, bu hakkin ta sımia yazılan gruplaşrna söy nınmasıyla 18 yaşmdaki lentileri sadece Aııayasu Ko gençlerin de ülke sorumlulu misyonu Başkanı ve o KoinisyonduKi uçclort kişinin gay ğuna katılmalannın sağlanretkeşlığinılen öte bir anlam masını istedi. Konuşmasm taşunamaktadır. Arkadaşlar, da da yurt dışında bulunan îş ba ışin ba^ındayken, basının çilerin oy kullanma sorunu zamanında ulayı kanıu oyuna n a da değinen Alpdündar yansıtmasıyîe son bulmuş de şöyle dedi: nebilir. Zaten bu hirkaç kişt«Bugün yurt dışında çeşit ' ııın davranışuıdsn öte Ounışnıa MecUsl'nde bulıınan bı'i li tilkelerde 2,5 milyona ya >ük çoğunluğun bu tip gruplaş kin Türk vatandaşı vardır. malarla kesiıı olarak Ugial ba Ancak bu vatandaşlanmız, lunmadığı gibi, gerçekten < e Türklye'de bulunmamaları 1 b gibi gayretieri hiçbir zaman nedeniyle, oylarım kullan > lasvip etmcmişlerdir. mak gibi, bir şerefe nail olmamaktadırlar. önerim yurt Oaruşma Mecllsi'nin asıl ya dışmda olup da 18 yaşını dol sayla kendisîne verilen gorevi durrauş tüm işçilerimize bu 1 Aııayasa'y yapmak, seçim kanunu'nu ve partiler kanunu'nu lundukları ülkeden oy kulyaptnaktır. Bu asll görevini lanmalarının saglanması yo temmuz s.yındaki tatiiden son lundadır. Eger bu gerçekleş ra yapmaya başlayacaktır sa tirilirse, ülke olarak Demok ruyorum, çeşitll göriişlere men rasiye inancımız ve bağlılı sup arkadaşlar öncrHkle de ğımız bu ülkelerde de açık mokrasi ilkelerine bağiı kala ça gösterilmiş olacaktır.» rak yenl /Vnayusa'nın yapılmaSeçmen yaşının belirlensında büyük eayret nöstereceklerdir. Şimdiye kadar pek mesi konusunda söz alan Da görülmeyen tikir düzeyindeki nışma Meclisi üyelerinden çstışmalar. tartışmalar sanıyo büyük bölümü bu smırın 21" rum Anayasa gnrütjmeleri sı den 18'e indirilmesine karşı rasmda dahn bcllr?ln hir halde çıktılar. Bu üyeler 21 yaşm göriîlphîlir, kanıunvuna yan ülke Rerçeklerine uygun bir sıyahlllr Kıı d:> Manışm» Mec yaş olduğu görüşünü savun lisi'tıin çalışmalarmda ne ka dıılar. dar Szffür nlduğunun bir belir18 yaşındakilerin de halk tlsf o/acaktır.» oylamasma katılmasının ö¥ A R I N : nerilmesine karşın o mad.Feridun GÜRAY deye ilişkin herhangi bir ö Devrimsel 500 bin (Baştarafı 14. Sayfada) necek. Bu ödeme cezaya karşı dava açılmışsa Vergi Dairesince düzenlenecek ih barnamenin ilgiliye tebli^i tarihinden başlayarak bir ay içinde yapılacak. Yasa uyannca perakende satışlarla oeşitli hasılat Ve ödemeler belgelere dayanıla rak deftere topluca yazıla bilecek. Tasan metninde yer alan yenzden degrerleme bölümü MGK'ca kapsam dışı bırakıl dı. Söz konusu bölüme iliş kin maddelerde anonim şir ketlerin bilançolarma dahil edilmiş bulunan amortismanı tabii iktisadi kıymetleri 1982 hesap dönemi sonu iti banyla yeniden değerleye bihcelori öngörülüyordu. îk tisadi devlet teşekkülleri de yeniden değerleme yapma zorunda tutuluyorlardı. Aynı suçtan fBastarafı 14. Savfada) bulnnması da, belkl dur ve cezayı çekecek olan inançlanmn sarsılması ile yine sonnnda en büyük zaran tonlum görecektir. Toplumda adalete olan '• nancm samlması ise 11eride onanlması olanaksız sonınlann kaynagını teşkil eder. TürHye Cumhurîretinfn baftmsız fki mahkemesinin aynı olay karşısında verdi&i kararlar arasındaki inanılmaz cezal farkınm 1zahı ne olabilir? Kanıu oyuna, aynı sanığın islediğt bir snçtan âolayı iki ayn mahkemede tW ayn cezaya çarptırıtöı gını teah edemeylz. Böylere verilen karar kamu vio danınmda verlnt bnlmadıJından hnlnıld degerinl ka zanmıış savılmaz. öte yandan tnüvekkil Ha san Uiataş İcin merhamet te istemlynroz. Çiinkii mer bametîn ada'et demek oimadıSını MHvonız. Ancak m«"ekkil İçin Insaf îstlyo roz.» bir Arap Doruğu'nun toplanma smı ve İsrail'e karşı ortak tutum saptanmasını istiyor. Toplantıda FKÖ temsilcileri ile Lübnan temsilcileri arasında da önemli görüş ayrılığının çıktığı bildirildi. FKÖ temsilcisi, toplantıdo İsrail saldınsından sorumlu tuttuğu ABD'ye karşı Arap ülkelerinin yaptırıma başvurmalarını ve «petrol sllahını» kuüanmaiannı istedi. Bu öneri ABD ile ilişkileri bozmak istemeyen bir dizl Arap ülkesi tarafındon kabul edümedi. Lübnan temsllcisi ise toplantıda Lübnan'daki Filistin gerillalarınm silahlannı bırakmalarını ve ülkede güvenliğin Lübnan ordusu ta(Baştarafı 1. Sayfada) rafmdan sağlanmasım istedi. nedeniyıe büyük nakit çıkışları Bu öneri ise FKÖ ve onu desyapmak durumundo kalabıle tekleyen Arap ülkeleri tarafmcek olan bazı bankaların bu dan geri cevrildi. vadelerin 12 ay süreyle temToplantıda tek anlaşmaya va dıdini oiumlu karsılama eğili rılan konu. bugün Tunus'ta mınde oldukları belirtiliyor. Bu bir «Mini Bakonlar Komlsyona karşılık sertifikaların bir nunun» toplanması oldu. BuADANA (Cumhuriyet Güney tUeri Bürosu) 7 mayıs 1982 kısmı için Banker Kastelli'ye gün toplanacak komisyon. Lüb faiz kuDonu vermiş bulunan ve nan'a ilişkin BM Genel Kurugünli Ceyhan Uçesinde çeşitli gasp ve soygun eylemlerini ger bu kuponlar ibraz edildiğinde lu kararlarının uygulanmasını çekleştirdikten sonra sürdürü faız öo'emek durumunda olan inceleyecek. Genel Kurul kara len opsrasyonlar sonucu yaka bankolann mükener faiz ö rmda israil'in Lübnan'dan der lanan yasadışı Türkiye Halk demelermi, hatta faiz kuponla hal çekilmesi isteniyor. Kurtuluş Partisi Cephesi rının faizinl ödemelerini günARAFAT Devrimci Kurtuluş örgütü ele deme getirecek olan bu öneri Öte yandan FKÖ lideri Yamanı bir kisinin yapılan sorgu karşısında nasıl bir tavır ala ser Arafat İngiliz «The Guarlaması sırasmda adlan geçen NEVŞEHtR (Cumhuri caklarını düşündüklerl belirti dian» gazetesine cumartesi iki kişi daha yakalandı. yet) Nevsehir Siteler liyor. günü verdiği demecte. «Bey2 adet yanm otomatik taİlkokulunun terneli Milli Konuyla ilgili görüşlerine rut'ta insan katliamına vol ocbanca, çok sayıda sol iceıikli Egitim Bakanı Hasan Sağ başvurduğumuz ilgili banka mamak İçin, İsrail'le nihal bir yayın ve bildiriler ile birlikta lam tarafmdan törenle c!e geçirilen sanıkların ?ylemgenel müdürlerinden biri bu savoşı engellemeyo» calıştığını tıldı. lerine ilişkin 6. Kolordu ve Sıcözümle ilgili olarak Ankara' söyiedi. Onceki gün saat 14.00'te kıyönettm Komutanhgı Basın da kendisine herhangi bir öneNevşehir'e gelen Milli Eği Arafat «İsrail'e taviz önermive Halkla İlişkiler şubesînce ri ya da telkinde bulunulmadıtlm Bakanı Sağlam, folk,yorum, yalnııca soruna bir çö şu açıklama vanıldıt lör gösterileriyle karşılanğını belirtirken bir diğer ilgili züm bulmaya çalışıyoruz* dedi. « 1. 15 ocak 1 »O günü A bankanın genel müdürü konuS« dı. 5 bin metrekarelik bir Arafat'a göre Beyrut'u 8 dana'da Suayip Dayan'ın öldüalana oturacak olan Sitenun ele alındığını ve bu cö İsrail tümeni (yakiaşık 80 bin riilınes). ler ilkokulu iki katlı ve 5 züm icırf önerilebilecek fa pSker) kuşutmış durumda. FKÖ 2. 2!? msyıs l«80 Sİinfl Adftd'Srsaneli olarak inşa ediBu nedenle, Filiîjtinlilerin • fia'da İbrahim (ksfit'üot öldii izin norrnbl tjonka foîziriln ai îideri, bir cc*üm bulunmadıöı • lecek. Lübnan siyaset çerrelerinin de riilrne!»'. tbrahtm Valmaçmar' tında olması gerekfiğini söyie takdirde, İsrail'in birkac güne 1983 yılıncla öğretime gidi. Bankaların vadeli mevdua kador saldırıya gececeğlni yimiyle «Şerefli bir tesüm»in ın silabla ysraianmasi, recek iikokuiun temel ateşiginde bulunduğunu söyleye3. 7 ağustos 1980 ^ünü Ada ta brüt yüzde 42, net yüzde ma töreninde konuşan biliriz. na'da Jîehmet Emin Bayram 31.5 aylık faı? verdikleri anım tohmin ediyor. Milli Eğitim Bakanı HaArafat. «o zaman sonuno ka ve Mefcnıet Mi Durhasan'uı si sandığında Kastell) eliyle sersan Sağlam, öğretmen ve SALDIRI OLABtLtR Ml? lahla Taraîanması, öğrencilerden çok çalıştifika edinmiş yurttaşlara öde dar savaşn.ağ!z. Çünkii başka 4. 3 EyJül 1 X ) srBnü Adana' nebilecek aylık taizin yüzde caremlz kalmıyor» dedi. 91 malarını isteyerek, «okulBütün bu gelişmelere karşı da bir garoz fabrlkasımn soIar, Türldye'mizîn gelecek 30'un altında bir rakam olabiIW!S!R lık, bir îsrail saldmsı ihtimali ynlması. teki kaderini çizmektedir. leceği anlaşılıyor. Mıs:r Başbakanı Fuad Muortadan kalkmış da sayılmıyor. Bir abide olan bu okulla5. 17 Ekim 1980 çrunü Adana' îsrail şu anda askeri açıdan hidd:n ise ABD'ye cağrıda bura göz bebeğinlz gibi baBu arada kanun gücünde bir da Şahin Ekerbiçer'in öldürülolağanüstü avantajlı durumda. tnesi, kin, okullara çarpık fikirkararnamsyie sonuçlcndırılma lunarak. Lübnon bunalımını BeyrııtŞam karayolunu kontleri sokmayın. OkuIIarınızH 39 Ekim 1980 çüna Adana' sı bek!?ncn Ankara'daki çaiış sor.a erdirmek İcin FKÖ ile . rol altına almış olmakîa kalmıdaki başöğretmen Atatürk da polis rnemunı Hasan Kılıç malarcla e'ierinde mevduat ser rJoğrudan görüşmeler yapmasıyor, aynı zamanda yan yanya tfirk'ün silahîa varalanması. çüliiğü her zaman yaşatın.1 istedi. tıfikası değil de tahvil bulunan boşalmış bir şehri her yaşayan nız ve onun (ikirlerinden 7. 21 Nisan 1!>81 günfı Mprların dururmınun da ele aiınAPT, LÜBNAN'I iki lrişiye neredeyse bir asker sin'de hfr (r'ivıımcu rlökkanıher zaman yararlanınu» dığı belirtiliyor. Buiunacak cö GÖRÜŞÜYOR. dedi ve temel3 ilk harcı lik bir güçle sıkıştırmış bulu nin soynlması, zümde tahvil sahiplerinin de koydu. nuyor. Avrupa Ekonomik topluluğu8. 29 Temmuz 1981 frünö ALübnan'daM İsrail askerleri dana'da Sinan Boğa'nm öldii tohvillerini mevduat sertifika na(AET) üye 10 ülksnin Devlet Tarihi St. Pierre nin sayısı şu anda 150 bin. Ya riilmesl, eylemlerini gercekleş sıyla değiştirerek aylık faiz ve Hükümet Başkanları İsrail tirdikleri saptandı.» almalarını sağlayacak bir for işgaliyle başlayon Lübnan bukilisesinde ni tüm Lübnan nüfusu hesapSanıklar hakkında yasa' ıs mül üzerinde durulduğu kayde nalaımı ve gerginleşen ABD lanırsa, her 20 kişiye 1 îsrail bugün tören askeri düsüyor. Hıristlyanlar lemlerin sürdüıiUdüğÛ bildirü diüyor. Avrupa ilişkilerini görüşmek übu rakamın dışında bırakılır di. yapılıyor Bazı bankaların birleştiril zere dün Brüksel'de toplandısa, her 10 kişiye bir îsrail asANTAKYA (Cumhuriyet) mesi ve Türk banka sisteminin lar. keri düşüyor. Batı Beyrut nü Pepa 6. Paul tarafmdan rasyonalize edilmesi yolundaİngiltere Başbakanı Margafusunun terketmeler, kaçmaHıristiyanlar için haç yeri k! çalışmalarm da buno pora ret Thatcher. Fransa Devlet larla yan yarıya azaldığım kaolarak ilan edilen Antaklel olarak sürdürüldüğü ve ö Başkanı Franocis Mitterrand, bul edersek, her iki kişiye bir ya'daki tarihi St. Pierre Îsrail askeri düşüyor. Bunlara nümüzdeki günlerde ya da haf Federal Almanya şansölyesi Kilisesinde her yıl olduğu ek olarak yüzlerce tank, top talarda bu konuda yenl gellş Helmut Schmidt ve diğer lider gibi bu yıl da bugün bir ve tabii karşı konulmaz uçakmelerin beklenebileceği kayde ler iki gün sürecek toplantıya tören düzenleneceği açık> lar. landı. diliyor. Vadelerl gelerek öden başlamadan önce Belçika Kralı 29 haziran'ın St. Pierra Dolayısıyla îsrail üle bir soymes! gereken sertiflka tutar Baudoujn'in verdiği yemeğe ka günü olması nedeniyle dükınm peşindeyse, birtakım ba larınin önümüzdeki aydan Itiba tıldılar. ANKARA (Cumhoriyet Bürozenlenecek törene Vatikan haneler yaratarak uzlaşma süren büyük rakamlara ulaşacaAP ajansı, AET ülkelerinin temsilcisi Gulsseppe Chen recini uzatabilir ve bir aske su) YUksek öğretim Kuru ğını kaydeden gözlemciler, banoth ile ttalya'mn Ankara ri tınnanmayı daha deneyebi lu münfesih Adalet Partisi Ge zı bankaların bu nedenle sı İsrail'e ticari yoptırım uygulanel Merkezi binasına taşındı. malarının beklenmediğlni bildir Büyükelçiliği Rahibi, Incir lir. Kuruluşundan bu yana ÖS kmtıya düşebilecekleri gözö di. lik Üssü Ba? Eahibi ve In Şimdl îsrail şartlan İle PiYM binasında faaiiyetini cirlikteki Amerikalılardan AET llderleri, Lübnan bunalistin şartları birbirlerine hay. düren, YÖK, bundan sonrasür nünde bulundurularak gerekli Se bir grup Adana, Mersin, li yaklaşmış durumda. Ama îs lanik Caddesindeki AP binasm önlemlerin şimdiden alınması lımınınyanısıra Avrupa ile ABD îskenderun Kiliselerinin rail adım adım gerilettiği Fi da çahşacak. Ayrıca YÖK'te ça gerektiğini belirtiyorlar. Ban arasındaki İlişkileri görüşecekyöneticileri ve rahiplerinin kaları birleştirme ve gruplaş ler. Para politlkası. Batt Avrulistin önderliğinden bir miktar lışacak çeşitli düzeydeki elede katılacakları Katolik ce daha taviz koparmak isterse, marüar için düzenlenen sınav tırma önerilerinin de bu ön pa Sibirya doğal gaz boru maatleri Ruhani Reisliğin lemler çerceveslnde gündeme hattı prijesi, Celik ve tekstil Batı Beyrut'a yönelik bir işgal larm sonuçları da önümüzdeki ce açıklandı. girişiminde bulunmasa bile, en haftadan itibaren adaylara pos gelebileceği kaydedilfyor. ticareti fle tanm ürünleri koTrabzon azından amansız bombardı ta yoluyla ulaştırüacak. Bu konuda görüşlerinl aldı. nusunda ortaya çıkan anlaşmanlp.rı yeniden baslatabilir. Ayrıca, YÖK'le birlikte geniş ğımız bazı İlgili banka genel mozlıklar sonucu İki kita araTip Fakülfesi Bu olasılık hiç yabana atıl düzeyde araştırma ve incelemüdürlerl banka birleştirme sındaki ilişkiler gergin bir ormıyor ve önümüzdeki biriki me birimlerini de içerecek yataklı tedaviye giinün gündeminde bulunuyor «YÖK sitesi» inşaatı ise, Ha nin cox capraşık bir konu ol tama girmişti. AET llderleri duğunu ve kısa sürede cözüm ABD Başkanı Ronald Reagan'ın başladı Ancak, daha önce de bir vesi cettepe Üniversitesi Beytepe leyle belirttiğimiz gibi, galiba Kampüsü yakınlarındaki alan lenemeyeceğini belirttfler. Bir doğal gaz boru fiattının yapıTBABZON (Cumhuriyet) başka bankanın genel müdürü mını engellemeye çalışmasına Trabzon Tip Fakultesi bu hafta savaşın son haftası da sürüyor. Hastanesinin tüm birimleise konunun ivedilikle ele alın şıddetie tepki gösteriyorlar. olacak... riyle hizmete girmesi nemasında yaror olduğunu ve deniyle düzenlenen törenbankalcrm birkac grupta topde bir konuşma yapan İzmit'in düşman lanarak sınırlı kamu katılımı da Trabzon Valisî Agâh BüDÜZELTME sağlanarak birleştirilebileceğini yüksağış, «Artık hastalar îşgalinden söyiedi. Söz konusu banka mü şifa bulmak için İstanbul Gazetemizin dünkü sayı dürü, tlcari bankalar ayrı bir ile Ankara'ya taşınmayacak kurtuluşu smda Deniz Kurdu tatbika grup gjafak ayrılırken çeşitli tır. Bu, Trabzon ve böige tından izlenimler haberin lhtis«is bankaları gruplarının halkı için mutlu bir olaykutlandı de yer alan «Şafak Mermi oluşturulabileceğlnl kaydetti. dır» dedi. KTÜ'ne bağlı olarak IZMÎT, (Cumhuriyet) < si> tanımı «Işık Mermisi» oBankacılık uzmanları yapılan 1373 yılında yasası çıkan izmit'in düşman işgalinden lacaktır. Düzeltir. özür di ve imkanları farklı kırk kadar ANKARA, (a.a.) Türk Po1981 yılında da Çsmlık kurtuluşunun 61. yıldönü leriz. bonkayı aynı alanda yorıştır lis Teşkilatı'nda hava hizmetlemevlciinde Göğüs Hastari bu^ün başlatılacak ve polis mü dün törenlerle kutlandı. mak yerine böyle bir gruplaş helikopterleri ilek, görev uçuşlıkları Hastanesinin bir bi Belediye binası önünde nasmda ayakta tedaviye ma ve birleşmeye gitmenin zo lannı yapacaklar. sabah saat 9.30'da başlayan başlayan Trabzon Tip ve runlu o.'duğunu ve devletin Bu amaçla, Gölbası Polis Eği törene Kocaeli Valisi HikSağlık Bilimleri Fakültebu alonda yol gösterlcilik ve tim Merkezi Sitesi'nde bugün sınin Uygulama Hastanesi met Gülşen, Kolordu. Komu hakemlik yapmasının özel ban saat 10.30'da bir tören dilzentüm birimleriyle 175 yatanı Korgeneral Nazım Pokolarda söz sahibl olan çeşit lendi. taklı olarak hizmete açüOğlumuz zan, Danışma Meclisi fiyeleli sermaye gruplorını uzlaştırAtatürk ve şehitlerimiz için dı. Ferit ri Ferudun Güray ve Hamdi mak bakımından da şart oldu saygı duruşu ve Istiklâl Marşı Halen bir profesör, 3 do Cansever Açan, Belediye Başkanı Ceğunu kaydediyorlar. Ancak ile başlayacak törende ilk koçent ve 18 yardımcı Dobir yaşına bastı mal Uzunkol ile diğer protobankaların yapılan gereğince nuşmayı Emniyet Genel Müdtiçent ve mütehassıs hekim 11.6.1982 kole dahil adli ve askeri ki le sağlık hizmetlerini göIncelenmeden büyük banka rü Havacılık Daire Başkanı yaşilerle halk katıldı. Nurdan lık Bilimleri Fakultesi Vy küçiik banka ayırımı yapma pacak, bunu Emniyet Genel Fahri Görgülü'nün ko RUİama Hastanesine ağusTacettln Törene top atışı ile baş nın son derecede sakat bir Müdürü izleyecektir. Daha sonnuşması tos ayında Hacettepe Haslandı ve ardından askeri yaklaşım olduğu ve bankaların ra îçişleri Bakanı Selahattin tanesinde stajlannı tamam birlikler ile milis kuvvetlen bırleştirileceğl yolundaki söy Çetiner konuşacak. layan 35 doktor daha katıtüfek atışlan ile dört koldan lentilerin yenl bir güven buna ren Trabzon Tıp ve SajfKonuşmalardan sonra polis kente girip kurtuluşu canlan iımına neden olabileceği belirlacak. helikopterleri ilk uçuşlarını yadırdilar, tiliyor. pacaklar. Ceyhan'da THKPC üyesi iki militan yakalandı Bankacıların Sağlam, Nevsehir • Siteler ilkokulunun temelini attı YÖK, eski AP binasına tasındı Polis helikopterleri göreve başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog