Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

fll 29 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 Yeni bir kacakcılık davası baslıyor Aralannda 3'ü eski Gümrük Müdürii ile «baba»Iann da bulunduğu 16 sanık için 36 yıla kadar hapis isteniyor. îstanbul Haber Servisi Aralannda üc eski gümrük mudiirü ıle «babalar»m da bu lundugu 16 sanık hakkında açılan milyarlık kaçakçılık olaylan davası fstanbul 3 Numaralı Askeri Mahkemeslnde bugün baslıyor. Değeri milyarlan bulan sigara, elektronik eşva. oto yedek Darçası, ve sanayl malzempsi kacakçılığı yaprnak, rüsvet almak, rüşvet vermek ıddıasıyla yargılanacak olan sanıklann üç yıldan 36 yıla değın degişen ağır hanısle cezalandırılmaları isteniyor. Askeri Savcılıkça düzenlenen iddianamede, samklann 197480 yılları arasında, sınır kapılannda görevlilere rüşvet dağıtarak, toplam 41 TIR kamyonu ve bir gemi ile toplu gümrük kaçakcılığı yaptıklan iddıa ediliyor. Sanıklann kimlikleri şöyle: Ahıreer Ufurlu. Örfi Cetlnkaya. Nehmet Belçıkanh (Gözlüklii Mehmef). Mustafa üeurln. Mustafa Devrenk, Coşkun Temel Hacı Mirza, Yusuf Aydin. Ramazan Kutlu. Kadir Selvitop. Uğurcan Efmas. lUetin Sasmazer. Yagar Yamak ile Trakva Gtimrükleri eski Başmüdürü Tali Kut, Kapıkule Yolcıı Salonu eski Gümrtik Müdüriı V'aşar Apak, ve tpsala eski nnmrük Mudurii Siilevman Va vuz. ERMEN* P4P4Z (11 Nolıı Askeri MahkPmpdp bu?'in hnsiavacaV hır baskn da vada Fnnpnı t'apaz Ha\k<> Manüel Efriemır. f n a7 10 vıl > r 1 hanis fP7 "=ı vcnime '! ısfptnn le varoıç onüne çıkacak. Sanık Papaz Eldemir. Türk' ye alevhmde faalivetlerde bu lunmak. irk^ılık VP bol'""iılüi' propagandası yapmak iddiasıy la tutuklu olarak yargılanıvor Perincek'in tahliye istemi reddedildi ANKAKA (ANKA) Ttirkiv« Işçı Koyltı Partısj Genel Baskanı Dn*u Pprınçek ve arkafifişlarının varsılanmasına Ankara Sıkıyonetım Konıulsnlı^ı 2 nohı AskPn Mahkempiınr)\ırıısmada Banaıınıa Ağıı Vı1 c>7a MR '<»"ip='ndPn «onderi len ve TIKP flçp Yonetımı tıakkında açılan davanın bu dava IIP bırlestırılmpii ıstpmı, ivukatlann VP savcının ta'eple n rlo^nıltusunda reddpdildı nıınısmarla snzalan ve halpn fıı'i'klu b'ilıınan TTKP Oenpl Bi«;tinı DoBıı ppr^nc^ VP nar tı vonptıeısı ıkı ari'T"H5i kpn dı'prıylp avnı Kunumda nlan dıger sariıkların tahlıve edıldık larını ve kendilenmn tahlıye edılmemelerınin vasalara avkırı olduğurm savunarak, tutuk luluk hallerınin ka'dınlmasır' istediler. Mahkeme, tahhye taleplerinı 'eddpttı VP riuruşrnayı ılen bır tarihe ertel«di 19 TSIP yöneticisi hakkında dava aoıldı İstanbul Haber Servisi 1'. Ordu ve İstanbul Sıkıyonetım Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Albay Süleyman Takkeci, kapatılan Türkiye Sosyalıst Iş çj Partisı (TSÎP)'ın Genel Merkez, Sinop îli ve Karasu (Sakarya) ilçesınin 19 yoneticisi hakkında dava açıldığını bildirdi. 3 Numaralı Askeri Mahkemeye açılan davada, TStP yöneticilerinih 5 yıldan 30 yıla deftin degişen ağır ha pis cezası ile cezalandınlma lan isteniyor. Askeri Savcı Süleyman Takkeci nin dün yaptığı açıklamada. kapatılan TStP'in eski Genel Baş kanı Ahmet Kaçmaz, ve 39 parti ypnetici ıle üyesi hakkında gıyabi tutuklama karannın bulunduğu hatırlatılarak. bu sanıklar hakkında kı dosyanın, dava dosyasından avnldığı belirtildi Haklarında dava açılan sanıkların isimleri şöyle Genel Merkezde gorevlt yöneticiler; Cemal özden, mirel vergi ve hukuk ala Abbas Özay, Abdüzselam Su nında bllirklşl raporu ha valıçı, Ercan Civelek, Cemil Fazla, Nuh Diyab, Kadir Tun zırlayacak". Duruşma bilır kişi ön raporlarmın beklen cel. Dursun Öztiirk, mesi icln ileri bir tarihe er Sinop ili yoneticıleri: Gültelendi. tekin Çetin, Şenol Aydan. Sadettin Soylu, Müzeyyen IZMİR'DE Soylu, Orhan üğuz, Muhar rem Yıldız ve Şükrü Ozyıl64 ÖĞRETMEN maz. YARGILANDI Karasu (Sakarya ilçesi) yoneticileri: özer Kuş, Haya İZMIR. (Cumhuriyet Ege Biirosu) Bura LiSP'îi'nden ti Çoker, Mustafa Iskender64 ö£retmen TÖB DER çağ oğlu, Mehmet Gören. nsına uyarak derslere girmprnek suçundan dun yargı lanmaya başlandı OEVREN 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baslavan davada. sanıkların kimlik tesbitlerinMaçka'da. den sonra sorgulamaian yaMaçka Parkına bakan pıldı 240mlık Kahramanmaraş olayları buro katı sırasında, TÖBDER'in boy^pvren kıralıktır. kot çaftnsma uvduklan gerekçesiyle yargılanmaya baş fel: 417876481253 lanan ögretmenler hakkında Oş saatlennde) 236. medde sreregince 2 6 ay arRsında hapis cezası isteniyor yaptığı açıklamada. hakla rında dava açılan sanıklar. siyasi partiyi yasadışı örgüte dönüştürdükleri, bu or gutü yönettiklert, komünizm propagandası yaptıklan ve suç olan fiili övdükleri iddiası ile yargılanacaklar. Askeri Savcı Takkeci'nin TKPBirlik davasında 5 tahliye ANKARA Yasa dışı Türkiye Komünıst Parti si Birlik davasında 5 kişi tahliye edildl. İki Nu maralı Mahkemede yapılan dünkü duruşmada ba zı sanık avukatTarı tahli ye isteminde bulundular. Mahkeme heyeti ara kara rı vererek sanıklardan Vey si özel. Sami Sıla, Yusuf Yiicelvurt Miirella Baycan VP Mustama Mert'in tahliye edilmplerine karar vpr dı duruşma tanıkların dın lpnpbilmpsi tçin 12 temmu. za bırakıldı. MM^HKÛM OLDULAR ADANA Adana Mersin karayolu üzerinde bulu nan bir bpnzin istasyonun dan tehdit voluyla 9480 lira alan ı\T»hmet 4 " Kava 12 yıl. Serdar CriHlii de yıl 6 ay afeır hfipis cezasına mahkum oldular. • 1 Ağır Ceza Mahkemesinde idam lsteml İle yargılanan iki kardeş ilk duruşmalarında tahliye e dildiler, 1978 yılında Fev zipaşa mahallesinde Ha san Kılıcaslanm öldürülmesi olayında cinayet fai li olarak yaretılanan Halit ve Numan Akkış adlı kar deşlerin, maktulun ailesinin lehlerinde ifade verme leri üzertne tahliyelerine ka r ar vprildi. fSTANBUL Toplu gümrük kacakçılığı yapCıhan Elektronik Sanayt tıkları savıyla yargılanan A. S. sahibi Tahir Güler ile iş adamı ve bir şöförün duruşmasına 2 Nolu Aske ri Mahkemede devam edıl di İşadamlarıvla gorüşerek onlara görüsünü acıkladı 6ı için billrkişilik görevi ni kabul edemiyeceğinl bil SATILIK DÜKKAN ^TKadT diren Vural Ankan'm ye koy. Halitağa Cad. pasaj içi. rine atanan Şefik Demirel Ü4 m2 dünkü duruşmada yemin Mür. 20 97 03 / 55 etti. Görevi kabul eden De Gosp sansğı iki kişiye toplam 20 yıl ceza verüdi ADANA (Cumhurivet Güney tllerl Bürosu) Gasp suçundan tutuklu bulunan iki santk dün yapüar» yargılamalan sonunda toplam 20 yıl 6 ay hap se mahkum edildiler 1982'nin şubat ayı içerısinde Adana'nın Sakıroasa semtindeki bir benzin istasyonuna ptece yansı gıderek burada tsmail Bektas adlı lşçinin Ü7erindekı 400 lira ile kasada bulunan 0 bin lireyı bıçak tehdidi ıle gasp ettikleri için tutuklanan ve o gUhdsn berı yarRilanmala rı devam eden Mehmet AII Kaya ve Serdal Gfillü adlı sanıklar, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda suçlan sabit göriildüÇUnden toplam 20 yıı 6 ay hapis cezasma çarptınldılar. Duruşma sonunda sanıkları önce 15'er yıi hapisle cezalandı ran mahkeme heyeti, daha son ra Serdal Güllü'nün yaş duru munu gözönüne alarak cezasım 8 yıl 6 ay'a, Mehmet Ali Ka ya'nm olaydaki durumunu gözönüne alarak da cezasmı 12 yı la indirdi. Kraliyet ailesinl konu alan bir filmin çekimine başlanıyor. Bir Kraiiyet Romansı Ingılız ve dünya karnuoyu Galter Prensesi Diana ıle tahtın varısı Charles'ın kavuştufylan çocuklannı kutlayadursun, CBS televızyonu. Kraliyet aılesini nonu alan ver.i bır fılm çekınnne airlşiyor. Charles'la Dıana'nın yaşantılannı ele alacak olan fılm «Bir Kraliyet Romansı» adıw taşıyor. Film, Charles ıle Dıana'nın gerçek hayatlanna cok benzer bır yaşantıyı anlatacak. Filmin hazırlıklan başladığında, Dıana'nın hamileliği bilınmıyordu Şımdı, senaryoya dogumla ılgılı bır bolum de eklenecek. Yakında çekimine başlanacak olan fılmde Charles'ı Crıstopher Baines, Dıana'yı ıse ilk fılmıni oynayacak olan Catherine Oxenberg oynayacak. Oxenberg, Yugoslavya Prensesi Elizabeth'in kızı ve yapımcıların iddiasına göre, Charles ile uzaktan akraba Oxenberg'in sulatelerlne «gelm» gelen Dıana'yı nasıl oynayacağı hayli merah konusu. KİRALIK BÜRO Once güleryüz, sonra ceza... urda gınış çıkışla nn yapıldığı gum ruk salonlarının bakımsızlığından pislığınden yakınıp du M.S.B. DIS TEDARİK DAİRESİ BA$KANLIĞINDAN 1 Milll Savunma Bakanltgt Harlta Geriel Müdürlüeu Ihtiyacı icin muhteltf Kartografya ve FotoTopo malzemelerl ve yedek parcaları 6246/ 1891 Sayıii Kanun ve llgill kararname hükümlerine uvgun olarak vurt dışından satın almaeaktır. 2 Şartnamelert. M.SB. Dıs Tedarik Dalresi Baskanlıgından. îstanbul. îzmfr Levazım Amirliklerinden rdilekce ile blrlikte temsilcillk belgesl kar$ıheo ve Londra. Paris. Roma. Washington. Oslo. Onowa VP Tokyo Askeri Ataşeliklerl 1 e 1 BWB (Kobtem A'manya) trtibat Heyeti Başkanheından temin edillr. 3 Telgraf ve yazı İle yapılan tekllflere cevap verllmez. 4 Teklifler Imalatçı flrmanm Türklye'deki yptktli tpmsiirlliklpri tarafından verlldlSt takdirde 48fi Ravıh Damorî) Vergisl Kanununa uyjran Damga Vpreisinp tahiriir. 5 Utulilne uvgun teklifler en «eç 13 aftustos 1982 eHnfl saat lOOfVa kadar MS.B Dıs Tedarik Dairpsl Raşkanlıftında bulundurulacak vpya anılan Bakanlıfta elden teslim edtlecektir. Bu tarihten sonra BakanlıSımıza lntikal eden teklifler dlkkate alınmayacaktır. (Basın: 17783) 4698 Y ruruz Salonlarda ne oturacak bır yer, ne de te mız tuvaletler vardır. Ge çenlerde Gumrük ve Te kel Bakanhğı Turkiye'nin tanıtılması bakımından çok önemli olan bu sorunun çozumünu şıp dıye gerçekleştirıverdı. Bundan böyle gümrük yolcu salonlan pırıl pırıl temız olacak. Turkiye'ye gırış çıkış yapanlar oh ne guzel diyecekler. Çünkü gümrük yönetmeliği ne bir madde eklendi: «Yurda giriş çıkış yapılan gümrük yolcu salo nu ve benzeri yerlerin te miz tutulması zorunludur..» Gümrük yönetmeli^ine 1165. madde olarak eklenen bu yeni maddenin tu rızm açısından korkutucu bır yanı da var: Gümrük memurları bu maddeye gore turistlere bin lira para cezası kesebılecek. Turizm politikamıza kat kısı açısından çok onemli olan bu madde aynen şoyle.«Yolcu ve turistlerin çöp vs. atmak suretiyle bu yerleri kirletmeleri ha linde bu hareketi yapanlardan tutanak düzenlemek suretiyle. gümrük kanununun 156. maddesi uyarınca 1000 lira pa ra cezası almır..» Yıllar yıh bu anlayışla turizm patlaması gerçek leştirmedik mi?.. |f ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN Belgelerle Kurtuluş Savaşı AnıLarı Yepyeni açıklamalar Ederi: 180 Lira İSTEMB ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYlNLAm TÜRKOCAĞI CAD NO: 39/41 CAĞALOĞLU IST. Ben Ozan GÜNGÖRMÜŞ 1 yaşıma bastığınu dostlarıma duyunınıın. UIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIItlllllllllH^IIIHfltilllllillll Salyangoz ile sümükliiböcek farkı alvaç Ural ile ts maıl Gulgeç oturup bır çocuk kıtabı yazdılar. Kitabın adı «Gozü boynuz ile izi yaldız» Kitap aslın da çocuklar için yazümış ama Ural ve Gulgeç' ın ıddıalan bu kıtaptan buyuklenn de çok şey oğ reneceklerı. «Çunku. dıyorlar onumüze gelene soruyoruz salyangoz ıle sumuklu bocek arasmda ne fark var diye?.. Hıç kımse bılmiyor. Hatta bır çok yayın organında bıle sumuklu bocek resmı basılıp, altına salyangoz yazıhyor veya tersi «verdikleri bilgiye göre kabuğunu sırtmda taşıyan hayvanin adı salyangoz. Kitaptakı *gözü boynuz» bu hayvanı simgeliyor. Kabuksuz olan ve yerde yurüduğu zaman ız bırakan ıse sumuklübocek ya da yazarla çızerın deyışlenne gore «izi yaldız.• Y {jYlliTturizm Staar OAT1ZA ( l İ BODRLJIV1 ArCOjP etMİyıılı AOUX,«OI> konforh/ klral,k «illotor *""*. AUNTA AUlADOIBOtCİ LEVENT PANSİYON Azmakbas.ı Bodrum Banyolu. deniz manzaralı. güzel teraslı baramerikaniı odalar. ..11900TL MARMARIS MARU MOTEL T.,nCJ.,»,..n30Û00TL TLAN PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 l'eşekkülümüz lhtlyacı Içln aşafeıda cJns ve miktarı yazılı kokart ve rumuz kapalı yazıh teklif alınmak surettyle yaptırılacaktır. <SW TATU. KÛVÜ DENEYİMLİ TELEKS OPERATÖRÜ ARANIYOR Müracaat Tel: 20 97 03/4647 PanMvn 21.900.TL BOORUM t M T OTEL m PınM?m22jOOOTL Durum büyukler için hâlâ bıraz karışık ama. hıç olmazsa kuçukler bu iki hayvan arasındaki farkı kitap tan oğrenecekler. 2 Bu lşe alt şartname Ankara'da Genei Müdürlük Malzeme Dairesl Baskanlıgından Tstanbul*da PTT Bölge BaşmüdürlüğÜ Malzeme Servisinden TL. 1350. bedelle temin edileblllr. 3 Teklifler en geç 8/7/1982 günü saat 10.00* a kadar Genel Müdürlügümüz Malzeme Dairesl Başkanlığına vertlmf$ olacaktir. 4 Teşekkülümuz degildlr. Cinsi 1 KokartPirinç malzemeden MARMARIS SuttanSarmj Motel " »»« •"" T .ıtn P.IHM,,,n 2O.0OQ.TL OTEL Fransız dili ve Fransız dilberi nlü bir Fransız gazetesinln Türkiye'de yaşayan ve adının açıklanmasını ıstemeyen bayan muhabir lerınden birl geçenlerde ilginç bir deney yaşadı. fki İstanbul gazetesine verdiği ilanlarla Fransızca dersleri vşr mek ıstedığinı belırten bayan muhabir, bir süre sonra da yabanci eöl meraklılarını karşısmda buldu. Ve Türk vatandaşlarınm Fransız dilini öğrertmek için ne zahmetlere katlanabilecek lerini öerendi. Örneğin bunlardan biri soylediğıne gore turistik otellerde masaj yapıyoi'J.t ve insan vücudundaki büttçı organların Fransızcalarını öğrenmek istiyordu. Bunun için Fransız gazetecijte şu öneriyi getiriyordu. Bayan gazeteci çırılçıp,'lak veya isterse üstüne bir havlu örtülmüş olarak bir yatağa uzanacak. turistik otellerip masajcısı da bir yandan masaj yaparken, bir yan dan da dokunduğu yerlerin Fra#sızca karşılıîrlarmı öğrenecekti. Fran sız bayan gazeteci bu şe kilde edlnilen Fransızca bilgisinin masaj yaparken ne işe yarayacağını pek anlayamadı ama bu ilk adayı kabul etmedi. DİŞ TABİBİ 18J00.TL an Fıyj'tanmıza Onel o(obtı5 % lkran>ta> » Rrhberinıı » 3 Snvo vf v«gıler dahıldir 2 Bonsaros Ruivocı 3S/SBesıiıtas l a 5 <"£l 6'TO» 61 82 26 T < JfiTOS U O Kadıkoy ABEN Turizm Tel: 37 61 07 100un 9Gtc* Heı Cumj KtSIN HjreKfl 2490 sayılı kanuna tabl ORHAN TÜZÜN Levent, Güvercin durağı, Gazeteciler Yapı Kooperatifi C/3 Blok. D. 7 Saat: 913 Tel: 645725 Randevu alınması rica olunur. U Miktan 70.000 adet 2 Rumuz (6 ayn şekilde plrinç malzemeden şeffaf polyester kaplamalı toplam) • Kımlığımı kaybettım, geçersizdir. Tacettin TÜSUN 96.000 adet (Basın: 17598) 4692 lller Bankasından Kanalizasyon Tesisleri Yaptırılataktır Beldenin ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kapalı teklif almak suretlyle Krom Nlkel pasIanmaz sac, Spesiyal çelik ve Transmisyon mill satınalınacaktır. 1 Bu işe ait tdari ve Teknik Şartname: tstanbul'da Zeytlnburnu Et Kombinasından, tzrair' de trtibat Bürosu Müdürlügünden ve Genel Müdürlüğümüz Ikmal Dairesi Baskanlıgından bedelsİ2 olarak temin edilebilir. 2 Üzerine (sac ve Çellk ihaleai) ibaresi yazılacak teklif mektupları 14.7.1982 günfl snat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Yazı tşleri Şefliftine verilecektlr. 3 Postadakl geclkmeler dlkfcate alınma? 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabl nlmayıp ihalenin tamamını veya bir kısmını ysoıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbestüfat (B 17437) 4fe95 Ad% İli Keşif Bedeli TL. Geçici Teminatı 1L. 4.500.000. 4.800 000. 7.500 000. Asgari Karne Cr. B B B Ihale Bedeh TL. Fatsa Cizre Kızıltepe Ordu Mardin Mardin 150.000 000. 160.000.000. 250.000000. 6 250 6 250 6 250. 1 Fatsa. Cizre kanalizasyon mşaatla n ile Kızıltepe kanalizasyon ve arıtma tesisl insaatlannın yapımları kapab zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ihale evraklan bankamızdan bedeli karşılıgı temin edilecektir. ~ 3 Teklif verecekler teklif şartnamesinde istenilen belgelerle yeterlik be'gesi almak Ozere 16.7.1982 Cuma saat (17)"ye kadar Bankamıza müracaat edeceklmdir. 4 Teklif zarflan 27.7.1982 Salı saat (I2)'ye kadar teslim edilecektir. 5 Teklif zarflan 27.7.1982 Salı saat fl4.3O)'da Banka Satınalma Komısyonu'nda açılacaktır. 6 Bankamız 2490 sayılı yasaya tabl olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte. ihaleyi yapıp yapmamakta veya Isi ihaleye girenlerden dılediğine ihale etmekte serbesttlr. (Basın: 17601) 4697 îkincisi ise sabah çok erken saatlerde veya ak şam çok geç saatlerde gazetecinin evine gelerek ders almak istiyordu. «Neden güneşin çık ınasını beklenıiyorsun» yollu sorulara da «o saatlerde çaüşıyorum» diye karşıhk verzyoröu. Gazete ilanlanna başvuran 12 kişlden 12'sinin de sonunda ders almaktan •başka niyetleri olduğunu anlayan bayan gazeteci bir gerçeği daha öğrendi. Türkıye'de bir kadının Fransızca ders vererek zengin olması işten bıle değildi. Çün kü yabanci dil meraklıları arasında kendısıne otomobil, kat, yat, hatta yalı almaya kalkanlar büe vardt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog