Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 29 HAZİRAN 1982 1 EKDNOMİDE I Yazar banka Hisse senedi piyasası hareketsiz bir hafta geçirdi GÜNÜNAYNASI Bankerlerin reklam yapmalan yasaklandı sistemini elestirdi ANKARA, (ANKA) Türkiye'nin Ortadoğu ve Ku zey Afrika ülkeleriyle gide rek gelişen ticari ilişkileri dogrultusunda bu ülkelerle ihracatta karşılaşılan sorun ları ortaya koymak ve çözüm aramak amacıyla düzenlenen toplantı Türkiye Odalar Birliğinde başladı. îran, Irak, Ürdün Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Cezayir, Mısır ve Libya'dan çağrılan Tica ret Müşavirleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları temsilci leri ve ilgili bakanhk yetkililerinin katıldığı toplantının açış konuşmasmı yapan Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar Bankacıhk sistemini eleştirerek, «Bankacıhk sistemimiz 24 ocaktan itibaren uygulamaya konuian ekonomik politikalara yeterince uyum sağlayamamış ve ge rekll yapısal değişimlerini gerçekleştirememiştir. Bu yüzden bankalarımızm başanlı bir imtihan verdiklerini söyleyebilmemiz güçtür.» dedi. Yazar, bankeriik olayının ortaya çıkmasında para ve sermaye piyasalan konusun da halkin yeterince aydınlatılmamış olmasmm yanısıra, düzenlemelerin ve de netlemelerin yetersiz olduğu nu belirtti ve «Bankacılığın dış rekabete uyum sağlayabilecek yapısal bir değişik liğe girebilmesi için gerekli ortamm hazırlanması gerektiğini kaydetti. Yazar, «Halkımızm para ve serma ye piyasasma güveninin tam olarak sağlanması için devletin bir süre denetim ve gözetleme görevini etkin bir şekilde sürdürmesi yararh olacaktır.» dedi. Odalar Birliği Başkanı, konuşmasmda enflasyonla mücadelenin bu yılda bir numarah problem olarak ağırlığını koruyacağmı söyle di. Prof. Türk: Kastelli olayı sermaye piyasasını etkilemez ANKARA, (ANKA) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. İsmail Türk, Banker Kastelli olayının, sermaye piyasasını etküeme yeceğini söyledi. Prof. Türk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'de, menkul kıymet ler Borsası'nın. bu tür olaylardan hemen etkilenecek düzeyde gelişmedijfini belirterek, bu olayın ancak tahvil pazarlamasında bir süre için boşluk yaratabile ceğini kaydetti. Prof. Türk, şöyle dedi: «Banker Kastelli mevduat sertifikası ile tahvil pazarlıyordu. Bu nedenle, belli bir süre için tahvil pazarlamasında bir boşluk olabileceğini sanıyorum. Ancak, bu boşluk eski bankerler, yeni kurulacak bankerler, ya da bankaların menkul kıymetler servisleri'nce doldurulur. Alınacak önlemlerle sermaye piyasası'nın önümüzdeki yıidan itibaren canlanabileceğini sanıyorum... Öte yandan, hisse senetle leri fiyatlarının geçen haf ta içinde değişmediği bildi rildl. Bu durumun, son gelişmelerle ilgili olup olma dığı yolundaki bir soruyu ya nıtlayan Prof. İsmail Türk, şöyle ded.: «Fiyatların değişmesinin Kastelli olayı ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Menkul kıymetler borsası haftanm beş günü açık. Ancak ayda bir ya da en fazla dört işlem görüyor.» Ote yandan, hisse senedi piyasasında geçen hafta için de kayda değer bir gelişme görülmedi. Meban ve Serpa yetkilileri. kendi portföylerinde bulunan çeşitli kuruluşlara ait hisse senetleri fiyatlarının öncekl haftaki dü zeyinde kaldığını kaydettiler. Bu arada, Makina Tanm Endüstrisi'nin 190 milyon lira tutarındaki tahvilleri bugiin satışa çıkanldı. Tahvillerin satışı 7 ağustos tarihine kadar devam edecek. 4 yılda itfa olunacak tahvillere yüzde 45 sabit faiz uygulanacak. YDRUM Yalçın DO'ĞAN Kim Kimi Sıkıstırıyor?.. «Halk, eğer parasını bilinçsiz bir biçimde gidip köşebaşı bankerine yat.rmışsa, ben ne yapayıvn?... Hükümet ne yapsın?... Yatırılan paranın karşıhğında alınan bir yığın değersiz kâğıtlar...^ Malıye Bakanı Kaya Erdem galıba bu yılın ocak ayı başlannda Danışma Msclısi üyeleriyle bir sohbet sırasmda, geçen yıluı aralık ayında patlamış «bankerler olayı» ile ilgili gorüşlerinı bcyle a;ıklıyordu. Ancak. Maliye Bakanı sozu aynı sohoette hc men Banker Kastelli'ye getirdi: Ama, eğer Banker Kastelli'ye bir şey olursa, durum değişir, Kastelli mevduat sertifikası satıyor ve bankaların parasını pazariıyor.. Kastelli tehlikeye düşerse, devlet âğırlığını koyar ve devlet, devletliğini gösterir.,» Bir iktisat politikasının ifîası mı?... Yoksa, 24 ocak kararlarının rayına oturmasımn sarsıntıları mı?... Ya da danışıklı bir dövüş mü?... Buyük bankabüyük holdingler lehlne göze alınan bir geçiş dönemı mi?... Bu soruların tümü ınsanın aklına ge lebüir. Malıye Bakanı Erdem'ın daha ocak ayında söylediğı sozler, bu sıralanan sorularia ancak tek bir bağlam içinde ele alınabilir. Son bir ayın olayla rı nasıl gelişti?... Son bir ayın ekonomik olaylarını arka arkaya suralarsak, Malıye Bakanı Erdem'ln de iyı niyetinden kuşku edilmeyeceğıne gore, Kastelli olayına belki bir başka açıdan yaklaşabiliriz: Mayıs ayı sonlarında Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal Malatya'ya gitti ve Malatya'da verdiği demeçlerde «Bugünlerde bankalarla ilgili önemli ka ıarlar alacağız, bankaları rekabete açacağız, ancak rekabete açarken, hangi tedbirleri alacağımızı ştmdiden söyleyemem..» dedi. 1 Haziran'da parakredi kurulu Istanbul'da top landı ve bankaların mevduat munzam karşılıkıannı arttıracakları her faiz oranı karşılığında iki puan artturacagını açıkladı. Ayrıca, Merkez Bankasına bırıkmış olan banka borclannın uç taksıtte ödenmesl gerektığini belirtti. Küçük bankalar buyük öiçüde sıkıştılar bu kararlarla. 2 Haziran'da IMF Ankara'ya geldi. Ilk vurguladığı nokta «Banka sisteminin nasıl çalışmakta olduğu» idi. 3 Haziran'da IMF «Banka sistemi ve Türk lirası kurları nedir?» diye bilgi almaya başladı. Haziran ayı içinde Türk lirası dolar karşısında yaıciaşık yüzde 8 değer yitirdi 7 Haziran'da bankalar biraraya geldi ve centilmenlik anlaşmasını bozarak, faizleri arttırmaya başladılar. Hem de Merkez Bankasına yatıracaklan karşılıklann artması pahasına... Faiz yarışı «finişe kalktı» bir anlamda» 13 Haziran'da vergilerin ertelenme faizleri art tı. Vergiler ertelendiği takdirde, hazıneye ödenecek faiz oranımn yüzde 24'ten tam yüzde 32'ye yükseJtilmesi öngörüldü. Küçük firmalann vergi borçlan al tında sıkışmalarına yol açan bu karar, onlann para ya olan ihtiyaçlarını daha da arttırdı. 18 Haziran'da bankalar yeniden bir araya geldiler ve yeniden centilmenlik anlaşmasına oturdular. Çok önemli bir karar aldılar: Bankerler mevduat seı tifikası satamayacaklardı artık. 19 Haziran'da bu kez gümrük vergilerindeki ertelemenin faizleri yüzde 24'ten yüzde 32'ye yükseltildi. Küçük firmalar bir kez daha köşeye sıkıştı. Aynı gün petrole ve petrol ürünlerine yüzde on oranında zaro geldi. > Hazifan'ın son hartasmda bankalar Merkez' Bankasından tam 25 milyar lira çektiler. Garip biı raslantı değil mi?... ...Ve Kastelli yurt dışına kaçtı. Olaylan gözden geçirince bu kez başka sorular geliyor gündeme. Sanki devlet, bankaları sıkıştırıyor, bankalar da Kastelli'yi... Neden?... Bu arada IMF Turkiye'ye büyük bir «anlayış» gösteriyor. Neden?... Faizler serbestken Kastelli «harika çocuk»> Ana paraların büyük ölçüde ödenme dönemi olan temmuzağustos aylanna girilmek üzereyken, Kastelli «kaka çocuk..» Neden?... Elbet, bu arada çok temel bir başka soru daha var: Resmen de açıklandığı na göre, Kastelli yüz milyar lira toplamış. Bu en azmdan net 40 milyar liralık bir faizin ödenmesini zo runlu kılar. Şimdi Kastelli kaçtığına göre ve de hiç kimse söz konusu 40 milyar lirayı ödemeye yanaşmadığına göre, bu 40 milyar lira nerede?.. Kim kullanıyor 40 milyar lirayı?... Gerçekte, tasarruf sahiplerîne gitmesi gereken bu para nerede?... Ve neden tam 40 milyar liranın ödenme zamanı gelmişken elbet bir defada değil, ama yine ödeme zamanı gelmişken bu olaylar patladı?... Bir aylık yoğun ekonomik olaylarla Maliye Bakanı Kaya Erdem'in daha ocak ayı başlannda söylediği iyi niyetli sözler neden çelişiyor dersiniz?... ANKARA, (ANKA) Bütün bankerlerin radyo, televizyon ve basın aracılığıyla reklam yapmalan yasaklandı. Başbakan Bülend Ulusu tarafından Türkiye Badyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilen bir yazı ile sermaye piyasasında faalıyet gösteren bankrrJik kuruluşlannm reklamlannın, dünden itibaren yayından çekilmesi istendi. Ulusu tarafından verilen talimat üzerine, TRT'nin radyo ve televizyondaki reklam kuşaklarında ileriki tarihler için baglantı yapılan bankerlik kuruluşlarına, ödedikleri reklam bedellerinin :ade edilmeye başlandığı öğrenildi. Gayrimenkul vergi farklan için yann son gün ANKARA (ANKA) Beyannamesi yenilenerek değerlerl yüzde 30 oranında artınlan gayrimenkullerin vergl farkları yann akşama kadar ödenecek. Gayrımenkuller İçin, yüzde 30'luk artırımla beyanname yenllenmeslne Ulşkln lslemler 30 nisan tarihinde tamamlanmıştı. Yüzde 30'luk artırım olanağı, beyannamesi 1 ocak 1981 den önce verilmiş olmasına karşın, raylç takdlri yapılmamış gaynmen kullere tanınmıştı. ANKARA, (ANKA) Merkez Bankası, haziran ayının lklnci haftası içinüe başta bankalar olmak üzere, kamu Kesimi ve Tarım Satış Kooperatiflerine yaptığı mall yardımı büyük ölçüde geri aldı. Merkez Bankası tarafından gerl çekilen kredi, bankalar kesiminde 22,4 milyar Uraya ulaştı. Bu rakamın 16,3 milyar Urası tlcarî senet reeskontlanndaki, 4,1 milyar lirası tahvil avanslanndakl 1,9 milyar lirası da orta vadeli smai kredilerdeki azaltmadan kaynaklandı. îhracat Fonu kredilerl de 527,3 milyon liralık bir gertleme kayöetti. Bankalar aracılığıyla özel kesime sağlanan kredller, bu azalniayla, yübaşındaki düzeyinin de 7 mllyar lira altma düştü. Kamu kesiminden çekilen toplam kredl 9,8 mllyar llra olarak belirlenirken, bunda Hazine fcısa vadeli avanslanndaki 9,9 milyar liralık düşüşle blrlikte, Katma bütçeli kuruluş kredilerindeki 193 milyon liralık azaltma ve KtT kredilerindeki 743 milyon dolarhk arttırım etkln oldu. Tarım kesiminde ise, Tarım Satış Kooperatiflerl Birlikleri'nin destekleme kredilerl 1,1 milyar llra azaltüırken, Tarım Kredi Kooperatifteri'ne 4,5 müyar liraltk yenl flnansman olanağı sağlandı. , 11.6.1982 18.6.1982 Fark 1. Kamu Kurumlan 2. Bankalar 3. Tarım Kooperatiflerl 4. Döviz Avansı Krediler 525,7 272,6 101,7 0,0 900,1 515,9 250,2 105,1 0,0 871,3 9,7 22,3 3,4 0,0 28,7 Merkez Bankası durumu Borsas ve on bankerin borcalacak kayıtları basladı ANKARA, (THA) Ankara Aslıye 3. Ticaret Mahkemesi'ne bağlı 5 Tasfiye Kurulu'nun, aralarında Borsaş'ın da bulunduğu 10 bankeriik kuruluşu nun alacak ve borç kayıtlarının dünden itibaren başladığını bildiren ilânları Resmi Gazete'de yayınlandı. İlanlarda Borsoş Menkul Değerler Bankeriik ve Finansal Yaiırımlar A.Ş.'nin tasfiye işlemlerinin (12» Numaralı Tasfiye Kurulu'nca yürütüleceği belirtildi. Bu kuruluşa borclu olanların 15 gün lcinde GMK Bulvarı No: 6'ya başvurmaları istenen ilanda, Borsaş'dan alacaklı olanların soyadlorının boş harflerine göre belirlenen sırasıyla Tasfiye Kurulu'na müracaat edecekleri kaydedildi. Buna göre, soyadının başharfi (a)dan (l)ye kadar olanlar, (I) dahil 28 Haziran • 8 Temmuz tarihlerl arasında, soyadının başharfi (m)'den (z)'ye kadar olanlar ise 9 Tem muz 19 Temmuz tarihleri arasında Eski Şeker Öğrenci Yurdu'nda faaliyet gösteren (12) Numaralı Tasfiye Kurulu'na başvuruda bulunacaklar. Resmi Gazete'de dün yayınlanon diğer ilanlarda ise kayıtları başlayan bankeriik kuruluşlarının tasfiyelerini yürütmekle görevlendirilen Tasfiye Kurullorı ve başvuru adresleri şöyle acıklandı: • (6) Numaralı Tasfiye Kurulu: (DSI Şantiye binası) Süleyman Nazif Atilla. • Palukent inşaat ve Ticaret Limited Şirketi (Süleyman Nazif Atilla, Tevfik Akyazı, Halil Koçak). • (9) Numarah Tasfiye Kurulu: (DSİ Şantiye binası) Meriç Ticaret (Nebil İgus) Meric Ticaret (Abbas İsmail Irmak). • (18) Numaralı Tasfiye Kurulu: (Golf Kulübü) Muzaffer Turgut Demirkıran. • Tâlât Aslan. • GörTan Ticaret. • Berkont Ticaret (Gönül Kandıyalı). • (20) Numaralı Tasfiye Ku mlu: (Golf Kulübü) PlatinTaş Ticaret (Alp Babacan). •Şirketlerden Haberlerm İŞ BANKASI BAŞARILI 58 ÖĞRENCİYÎ ÖDÜLLENDİRECEK İSTANBUL (VBA) Kurulusunun 58. yılını kutlayan Türkiye î ş Bankası A.Ş., bu yü da Ünıversite giriş smavlarında başarılı olan 68 öğrenciyi ödüllendirecek. Îş Bankası'ndan yapılan açıkla maya göre, 25 bin lira olarak belirlenen ödüller, Universite gıriş smavlannda etı yüksek toplam puam tutturan llse ve dengi okul mezunu öğrencilere verileoak. PIYALE 6 İVIİLYÜN DOLARL1K IHRACAT BAĞLANTISI YAPTI IZMİR (THA) Piyale fabrikasmın 1982 yılı sonuna kadar 6 milyon dolarJık makarna, irmik ve hazır çorba ihraç edeceği açıklandı. Piyala Pabrikası Genel Sekreterı Ayla Yenaı yaptığı açık lamada, bugüne kadar 2 milyon dolarük Ihracat gerçekleştirilciiğiru bildirdl. Yen&l, bu ihracatta en büyük payı ırmiğın aldığını belirtereS «Piyale fabrikası 1881 yılında toplam 2 milyon dolarbk ihracat yaptı, oysa bu yıl bu miktar 6 milyon dolar olarak saptandı. Yani yuzde 200'lük bir artış öngöriildü» dedı. ERCAN HÜLDİNG AfilR DIZEL MOTORU ÜRETECEK Ekonomi Servisi Ercan Holdlng A.Ş. ile Federal Almanya'nın önde gelen firmalarından MAN Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg A.G. Türkiye'do 180650 BG'de ağır dlzel motoru üreteceği bildirildi. Üretimt gerçekleştirecek ve üretinıın yüzde 20'sini ihraç edecek olan MAN Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu yatınm için ÎPC'den 22 milyon DM tutarında kredi temin et> tiği ve sözkonusu kredi için gerekll sözleşmelerin imzalandığı kaydedildl. ANKARA, (ANKA) Ziraat Bankası tarafından planlanan ziraî kredi falzlerinde 2 puanlık Indirimin gerçekleşme şansının zayıfladığı bildiriliyor. Ziraî kredilerde, temmuz ayı başmdan itibaren yeniden 2 puanlık indirim yapılması için çalışmalar yapılmaktaydı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası'ndan bir yetkili, «Temmuz ayı indiriminin şartı enrlasyonun yüzde 25'e inmesiydi. Şu an için enflasyon daha yüksek» dedi. Ziraat Bankasî'nın tarım kredi faizlerini düsürme ihtimali azaldı • m Türk Hava Yolları İstanbulAntalya İstanbul Cjımartesi günleri lhinci ilave seier ÎSTANBUL Kalkış 16.35 ANTALYA Varış Kalkış 17.40 18.10 İSTANBUL Varış 19.15 Ayakkabılarda deri dısı astar kullanılamayacak ANKARA (ANKA) Ayakkabılarda derl astar kullanımını zoıunlu kılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kararı 1 Temmuz perşembe gününden İtibaren yürürlüğe girecek. Bu karara göre, yanm astarh ayakkabı Imali de yapılamayacak. Ayrıca, muflonsuz lastik çizme ve lastik ayakkabı yapım ve satışı da yasaklannıış olacak. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkililerl, bazı ayakkabı yapımcılannın kösele ve lastik ayakkabılara astar koymadıklarını ve derl astar yerine plastik kullandıklarını hatırlata rak, bu durumun özelUk le çocukların sağlığı üzerlnde olumsuz etkl yaptığmı belirttiler. Ayakkabı yapımcılan ve satıcıları ise, tam deri astar kullanımının zorunlu olmasıyla, ayakkabı fiyatlarında artışın kaçmılmaz olacağını vur guluyorlar. Dünya Bankası heyetinin çalısmaları tamamlandı "Türkiye'nîn ekonomiK durumu cesaret verici,, ANKARA, (ANKA) Türkiye için önümüzdeki 5 yıllık süre içinde uygulanacak orta vadeli bir plan nazırlamak üzere 10 haziranda Türkiye'ye gelen 9 kışüik rrtinya Bankası özel heyetinin çalışmalannı büyük ölçüde tamamladığı bildirildi. Son bir yıl içinde Türkiye ekonomisiııe ilişkin geniş kapsamlı üç rapor yayınlayan Dün ya Bankası, «Türkiye: Ülke ekonomik muhtırası» adlı yeni çalışmasıyla ilgili olarak, bu çalışmada yer alacak ana unsurları büyük ölçüde beUrledi. Heyet'çe hazırlanacak 40 sayİSTANBUL İZMİR İSTANBUL falık Türkiye: Ekonomik Memerandumu» adlı rapor önüVarış Varış Kalkış Kalkış müzdeki kasım ayında «Yeşil bir kap» içinde Türk Hüküme2ÎİÖ 19.40 20.15 tine sunulacak. HUkUmetin ona yından sonra bu rapor bu kez aralık ayında «Gri kap» içinde yayınlanacak. Sözkonusu rapor, Türkiye ile Dünya Bankası ara. sında haziran 1983'de yapılacak kapsamlı bir çalışmanın Cartışılmasına esas alınacak. Edinilen bilgiye göre, Dünya Bankası'nın TUrkiye'de yürüttügü saha çalışmalan, Türkiye ekonomisinin 1981 yılındakı gelişmesinin «cesaret verici» olduğunu ortaya koydu. Ancak yapısal uyum süreci orta vadede büyük çalışma gerektirivor. Orta vadeli çalışmayia aşıL ması öngöriilen başlıca sorunlar ise şöyle sıralanıyor: 0 ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLAHININ DÜŞÜKLÜGÜ : Tüm saatîet mahaUidir. Fazla bilgi ve rezervasyoıt Tçin THYBürolan ile yetkiliTATAacenteîerine müracaatmu rlca olunur özel sektö'r yatırımlan, düşük kapasite kullanımı, etkisiz İstanbulİzmir İstanbul Cuma günleri Altıncı seier m DO/İZ KURLARI » Dövizin Cinsi 1 ABD Doları 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Alman Markı 1 Belçika Prangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florüıi 1 İsveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 İtalyan lireti 100 Japon Yeni • 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali DÖVİZ Alış Satış 167.74 164.45 170.89 167.54 9.56 9.37 67.37 66.05 3.54 3.47 19.48 19.10 24.27 23.79 60.89 59.70 27,23 26.70 78.83 77.28 11.96 11.73 64.96 63.69 129.62 127.08 582.02 570.61 26.55 26.03 287.59 281.95 47.96 48.92 EFEKTİF Auş Satış 164.45 169.38 172.57 159.16 9.65 9.37 68.03 66.05 3.57 3.30 19.67 19.10 24.50 23.79 61.49 59.70 27.50 26.70 79.60 77.28 12.08 11.14 65.60 60.51 130.89 120.73 587.73 542.08 26.81 24.73 290.41 281.95 49.40 45.56 Türk Hava Yolları gişelerinden bilet altrken fMcnriÇek'iııizi kuHanahiiirsiniz. Cumhuriyet Reşatkulpsuz 24Ayar 22 Ayar bilezik Gümüş 25 Haziranla fark 28 Haziran 1982 2575 Lira arttı 11.65011.750 Fark Yok 12.00012.500 3 Lira arttı 1.760 1.770 1025 lira arttı 1.600 1.700 Fark Yok 36,00 38,00 TÜRK HAVAYOLLARI Dünkü ekonomi sayfamızda dolann Türk lirası karşıhğı deferi. haberin başhğında 165 lira yerine 263 olarak çıKmışrar. Düzeltir, özür dileriz. DÜZELTME ve zayıf mali piyasalar, gerçek faiz hadlerinin yüksekliği, ve özel sektörün yeni politikalar Karşısmdaki «Beklegör» tutumu nedeniyle düşük düzeyde kalmakta. • YÜKSEK İŞSİZLİK * DÜZEYİ : Resmi tahminler yüzde 20 dolayında. • KİT REFURMLARI : KİT'lerde önerilen büyük reformların uygulanması, • KAMU YATIRIMLARI PROGRAMININ RASYONELLEŞTlRtLMESİ: 1981 programı rasyonelleştirme yolunda atılan ilk adımdı ve 1981 programınm üzerine yüzde 6 oranında gerçek yatın m artışı sağlayan 1982 programında daha ileri götürüldü. Yatınm progıamınm büyüklük ve bütünlük açısmdan başarılı olarak rasyonelleştirilmesi şüphesiz bir kaç yü daha alacaktır. • BORÇ YÖNETİMİ VE KREDİ DEĞERLİLİK: Türkiye'nin borç istatistikleri geliştirilmeye muhtaçtır. 1981 yümdaki olumlu ödemeler dengesi gelişmesine karşın, borç ödeme yükümlülükleri, önümüzdeki yıllarda özellikle 1980'lerin ortalarına ve sonlarına doğru, bir bölümü ertelenen yüksek faizli borçlarm geri ödenmesi, bir bölümü de ekonominin anlamlı bir gelişmeyi stirdürebilmesl için Ücarî kaynaklardan ek borçlanma nedeniyle yüksek düzeyini sürdürecekör.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog