Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

29 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Irak'ta Saddam Hüseyîn yeniden parti sekreteri secildi £ Irak'm Körfez savaşında yenilsfiye uğramasın dan sonra beklenen tasfiyeyle Devrim Konıuta üyesi 7 kişi görevlerinden azledildi. 1926 dan beri ilk kez topluca isi bıraktılar İngiltere'de demiryolu işcileri grevi, ulaşımı felce uğrattı LONDRA, (AP) Ingıltere'de Devlet Demır Yollarmda çalışan ışçılerın greve gıtmesi ile ulkenın buyük bir kargaşaya yuvarlandığı bildınliyor. Yetkılıler. 1926 ytlındaki genel grevden bu yana Ingıl tere'de ılk kez demirvolu işçilerinın toptan işi bıraktıklarını behrtıyorlar Ücretler konusunda hukünr>etle çı kan aniaşmazhk uzerıne baş latılan grevm u?un sürmesi halinde. ülkede sanayi üretıminin de etkilenebıleceği bildinlıvor Çünkü Demiryol ları Sendikası ile 256 bin üyeli Kömur îşcileri Sendika sı ve 117 bin üyeli Çelık Işçıleri Sendikası arasmda •Bir dayanişma anlaşması» bulunuyor. Başbakan Margaret Thatcher iso grevci sendika liderleri ile gorüşmeyi kabul etmediğini bıldirdi. Thatcher' m Ulaştırma Bakanı D Howell, grevi kınadı. ancak hu kumetin mudahale etmeyece ğini bıldirdi. Demıryolları grevi. Londra'da bir haftadır süren met rn ışçılennin errevıne rastladığından başkentte ulaşımın Ergun Politikada o BAĞDAT (Ajanslar) Irak Arap Sosvalist Baas Par tisi Bolgesel Komutanlığı'nm dort gün süren toplantısı sonunda Devlet Başkanı Saddam Hüseyin oybirliğiyle yeniden parti Genel Sekreterliği'ne seçildl. Saddam HUseyln'in en yakm yardımrısı îzzet îbrahim de görevinde kalırken, Parti Yonetim Kurulunda bulunan ve aynı zamanda Devrim Komuta Konsevt üyesi de olan 7 kişi ise görevlerinden azledildi Belirtildietne göre Irak'm körfez savaşında tran karşısmda yenilgiye uğramasından sonra böyle bir tasfıye beklenmekteydı. Irak Haber Aiansı, Başkan Saddam Hüseyin'm en yakm mesai 'arkadaşları olan Taha Yasin Ramazan Tarık Aziz, Naim Haddam ve Savunma Bakanı Adnn Harul lah Talfah'ın da görevlerinde kaldığım bildirdi Körfez Haber Ajansınm pazar gecesi yayınladığı bir haberde ise îran'da Imam Humeyni rejiminin yeni bir hükümet darbesi girişimini ortaya çıkardıgı iddla edildi Askeri darbe işbirlikçilerinm kısa zamanda asker mahkeme tarafından yargılanacağı bildirildi. Ortaya çıkarılan komplonun, «NtMA» adı verilen bir yeraltı ordu grubu tarafından planlandığı ve askeri hükümetin başına Albay Azar Dahkan'm geçirilmesinin dtiştinüldüğü açıklandı. tki ay önce ortaya çıkarılan bir başka darbe girişiminin Iran eski Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade tarafından planlandığı öne sürtilmüştü. İNGİLTERE'DE DEMİRYOLLARI, ÜVEY ÇOCUK MUAMELESİ GÖRDÜ Dış Haberler Servisl Ingıltere'de 1825 yılında kullamma açılan demıryolları, Ingıhz Sanayi Devnminin oluşmasında ve gelışmesinde önemli bır rol oynadı. II Dünya Savaşında, oldukça zayıülayan demiryolu şırketlen savaş sonrasında, 1947 yıhnda devletleştırıldi. 196ü yılında, karayollannm rekabetıyle karsüaşan demiryolları, devletin gerekli yatınmları yapmaması sonucunda çalışanlarınm tıçte bırinı ve hatlannın % 30'unu kaybetti. Demiryolu işçıleri, gelir düzeyleri bakımından, 9. sıradan 38. sıraya düştüler. «Ulnslararası Demiryolu Gazetesi» îngiliz hükUmetinin 1980 yılında, demiryolu taşımacılığı konusunda yaptığı yatınmın, aynı yıl, Fransız, ttalyan ve F. Alman hukümetlerımn yatınmlarının vansı olduğunu söyledi. Demiryolu taşımacılığmda gorüner. bunalım, son 10 yüda, toplam ışgucunün yüzde 20'sını oluşturan 50 bin kışinin işıni kaybetmesine yolaçtı. Toplam taşımacılığın, son 10 yıl ıçınde büytik oranda karayollarma kaydığı gozlendi. Karayollan toplam taşımacılığın yüzde 85'ini üstlendi. «Tam bir kargasa» içine düş tüğu bildinliyor. Bu arada, tunst mevsimlnin de başlamış olması. otellerlg büyuk turist şirketlerini panığe dü şurdü. Büyük otellerle. turist şirketlerinin memurlannin işe gelebilmesfni sağlamak amacıyla 2 bin otobüs kıraladıklan bildirildi Tiyatro, birahane (Pub) ve lokantalar da. grev yüzünden buvük zarara uğrayacak lannı belirtıyorlar. Londra dışında oturan hal kın ise gelebilmek için, gün doğmadan yola çıktığı bıldi riliyor. Bu arada, otomobil sahibi olanlar arabalarını kullandıklanndan park yer lerinde de büyük kanşıklık çıktığı haber verildi Öte vandan otobüs işçilerinin de demiryolu ışçileri ile dayanişma için grev teh didinde bulunduklan haber verildi. B L I Sorunlar» AC Haig ve Otesi lexander Haig ABD Dışişleri Bakanhgı'ndan îstifa ettiği sırada Reagan yonetimi ıçinae çok önemli iki dış politika konusu tartışılmaktaydı. Bunlar Lübnan ve doğal gaz boru hattı bunalımları idı. Israil'in Lubnan'da giristiği imha savaşı ve çok sayıda sivıli öldurmesi. ABD yonetimmdekı bazı yet kıhleri tedırgin etmeve baslamıştı Savunma Bakanı Caspar Weinberger bu konudaki kayjnlarmı açıkça dıle getirerek. Lubnan'da askeri harekâtın uzamasınm Arap ülkPlerinin ABD'den uzaklaşmasma ve VVashıngton'un bölşede prpstıjini yitirmesme yol açacağım belirtmişti Weinberfter'e gore, ArdD ulkelerinin tepkisi sertleşmeden, İsrail Lubnan'dan çekilmeliydi. Haig ise îsrail birliklerinin. Lubnan'da guçlu bir merkezi hükümet kuruluncaya kadar kalması gerektiğini savunuyordu Ancak bu tabloya bakarak VVeinberger'i Arap dostu olarak tanımlar mak herhalde pek doftra oîmaz. VVeinberger, Filistin halkmı ya da FKÖ'yu değil. ABD'nın bölgedeki çıkarlannı duşunduğunden bu goruşu savunuyordu. Haig istifa ettiği sırada Bevaz Saray'da görüşülmekte olan diğer önemli bunalım ise doğal gaz boru hattı sorunu idi. Sanınz, doğal gaz boru hattı sorunu, Reagan yonetimi içinde Lübnan bunalımmdan daha büyuk tartışma ve bolünmelere yol açmıştır. Gelen haberlerden de Haig'in istifaamda en önemli rol oynavan konunun bu olduğu anlaşılıyor. Bilindiği gibi, Sibirya'dan Federal Almanya'ya doğal gaz taşıyacak 7000 Km. uzunluğunda bir boru hattmın yapımı projesi uzun süredir gündemdedir. Hattın inşası Batı Avrupa'ya hem doğal gaz gereksinimini karşılama olanağını sağlayacak, hem de ekonomik durgunluğun egemen olduğu Federal Almanya ve Fransa gibi ülkelerde binlerce kişıvp yeni iş alanlan açılacaktır. Sovyetler Birliği de Batıya satacağı doğal gazdan yılda 810 milyar dolar lcazanacaktır. Ancak Başkan Reagan Amenkan fir malannın (ki bunlarm başında General Electrick ve Caterpillar Tractor geliyor) boru hattınm yapımında kullanılacak gelişmiş araç ve gereçleri satmasını yasaklamıştı. Reagan, boru hattı proiesinin Batı Avrupa'yı Sovyet doğal gazma bağımlı kılacgğmı, ayrıca Sovyetler'in doğal gaz satışmdan kazanaıkla n parayı sîlahlanmaya harcayacaklanm one suruyor. Haig ise, Reagan'm bu kararma karşı çıkıyordu. Haig'e göre. bu karar hem ABD Batı Avrupa ilişkilerini gerginleştirecek. hem de Sovyetler Birliği ile diyalog yollannı kapayacaktı. Bir ay kadar önce yapılan Versailles doru^unda Haig'in yoğun çabalan sonucu iş tatlıya bağlanır gibi oımuş, Reagan toplantıda ılımlı bir tutuma girmişti Batı Avrupa liderlerinde ise Reagan'm tutumunu yunraşattığı ve boru hattı için malzeme satışma izin vereceği izleniml uyanmıştı. Haig'in bu konuda Batıh liderlere kisisel taahhütte bulunduğu da anlaşıhyor. , A 3 aylıklannızla Emekli Hesabı acnnn... Maaşınız artsın! Henüz Mavi Emekli Hesabı açtırmadınızsa, üç aylığmızı almaya Iş Bankası'na gidince, hemen bir hesap açtırın. Emekli çeki tutarını 3 bölüme ayırın. Birinci bölümüyle Mavi Çek alın, güle güle harcayın. îkinci bölümüyle 1 ay vadeli hesap açtırın, (yıllık) % 25 faiz alm. Üçüncü bölümüyle 2 ay vadeli hesap açtırın, (yıllık) %35 faiz alm. Her vade sonunda isterseniz anaparamzla birlikte faizini de alm, isterseniz hesabınızda bırakm, birikince kullamn. Ne var kl, Versailles doruğunun üzerinden üç hafta geçmeden Başkan Reagan yaptıgı açıklamada satış yasağınm kapsamını daha da genişlettiğini bildiriyordu. Bundan böyle sadece Amerikan şirketlert değil, bu şirketlerin Avrupa'daki uzantıları da ABD lisansı ile ürettikleri malzemeyi satamayacaklardı. * Böylece. Versailles'da Avrupalı üd*>rlıpre Vaadde bulunnnış olan Haig, çok güç durümda kahyordu. Üs ,' telik bu karar Haig'in ha'zır bulunmadığı bir toplantıda alınmıştı. Karar. Batı Avrupa ile Sovyetler Birliği'n© karşı daha sert bir tutum takmılmasını isteyen Savunma Bakanı Caspar Weinberger'in kesin zaferiydi. ABD, Sovyetler Birliği'nin yanısıra bir anlamda Batı Avrupa'ya da ekonomik savaş açıyordu. Bu olgu ise, Haig'in dış politika goruşüne temelden ters düşüyordu Haig'in dış politika felsefesi. Batı Avrupa ile iyi ilişkileri sürdürmek, Sovyetler Birliği ile ise de, sert çıkışlara rağmen, diyalog yolunu açık tutmak ilkelerine dayanıyordu. Reagan'm Sovyetler'le stratejik silahlann smırlandınlması gorüşmelerine başlamak karannda Haig'in önemli rolü olmuştur. Haig, Taiwan'a uçak satışı konusunda da temkinli davranmayı salık vermiş ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin bozulmasına karşı çıkmıştı. Haig, gerek Batı Avrupa ve Sovyetler, gerekse Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler konulannda sertlik yanlısı Caspar Weinberger'le ciddi bir sürtüşme içindeydi. Öte yandan eski Dışişleri Bakam, Latin Amerika diktatörluklerine sağlanacak destek konusunda ise, ABD'nin BM Temsilcisi Bayan Jeanne Kirkpatrtck'le çekişmekteydi. Haig. Kirkpatrick'ın Latin Amerika diktatörlukleri ile yakın işbirliği yapma politikasını tehlikeli buluyor, bu konuda daha temkinli davranılmasını öneriyordu. Bu açıdan bakıldığmda Haig. yöneöminde VVeinberger ve Kirkpatrick gibi aşın muhafazakâr ve sertlik yanlısı kanada karşı, daha esnek bir görüşün temsilcisi idi. Lübnan savaşmda daha doğrusu kıvımında Israîl'i desteklemesi ise kuşkusuz Haig için s'yasal yaşantısının en büyük talihsizlıği ve ayıbı olmuştur. Haig bu konuda VVeinberger'm yanısıra, Reagan'ın Ulusal Güvenlık Danışmanı William Clark'ı da karşısma almıştı. Ama. tartışmanm konusu Lübnan'daki kıyım değildir. Bu kıyımm ABD'nin çıkarlanna zarar verecek boyutlara ulaşıp ulaşmadıjtıdır. Yoksa, tsrail Beyrut kapılanna dayanmcaya kadar VVeinberger ile Clark'tan da bir ses çıkmamıştı. Haig'in istifası. Filistinlileri sevindirirken, Batı Avrupa ile tsrail gelişmeyi kaygı ile karşılamıştır. Sovyetler Birliğı'nın de Haig'in istıfasmdan memnun olduğu sanılmaz. Çünkü meydan, sertlik yanlısı VVeinberger'e kalmıştır. Araplan sevindiren bir gelişmenin karşısında Sovyetler Birliği ile îsrail'in değışik nedenlerle, kaygılananlar grubunda yer almalan ise politikadaki ilginç rastlantılann diğer bır örneğıdır. mmiEmekli Hesai net gelir tablosu örneği* Üç ayhk çek tutarı Ikinci ve üçüncü bölümün I yıllık toplam yak/oj/k ay/ıfc geliri ortalama geliri Dünyadan K | S A • CHARLEh ve Prens Diaua'nın geçen hafta doğan bcbeklerine William Arthnr Phllip Louis ism'nin konduğu açüdandu B u c Hngham Sarayı yeni bebeğin Galler Prensi \Villleam diye anl. lacağım bildirdi. • ABD halkınm büyük bir bölttmünün ekonomik durgunluğun, eski Başkan Jimmy Carter'in eseri olduğuna inandığı belirtilıyor. • GEÇHİĞtlVÜZ perşembe gecesi bir diskoteği basan Alman tarafından ağır yaralanan Muhammed Halil adlı Türk genci dün öldü, bu arada yabancılara saldıran ve adam öldıiren Neo Nazi öyesi 4 Alman çeşitli hapis cezalanna çarptınldı. • BANGLADEŞ'in bağımsızlığını kazanmasındım sonra geçen 10 yü içinde bu ülkede 25 bin 500 kişinın bldürüldüğu açıklandı. • BİR VİKİNG teknesinin benzerlyle. bin yı) önce Leif Erics. son adlı Viking kahramanının Norveç'ten Amerlka'ya geldiği öne sürülen yoldan Norveç'e gitmek için geçen hafta denlze açılan 11 maceracı yollarma devam ediyorlar.. • SOVYETLER BlELIĞt, Kuzey Sibirya'da bulunan Urengol gaz sahasında 1.500 üretim kuyusu daha açmayı planlıyor. Funun, ülkede uygulanan gelişürilmiş doğal gaz rezervlerinin geliştirılmelerinı ongoren bir prograının çerçevesinde gerçekleşeceği büduUdl. 30.000.45.000.60.000.75.000. 2.393.3.59J.4.786.5.984. 200.300.400.500. İS BANKASI TÜRKİYE (*) Bu tablo, emekli çeki tutarı uç eşitparçayabölünerek.düzenknmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog