Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Î4 29 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet Kat mülkîyetî yosasında değişiklik Israilde VâçınDOĞAN bittfivor, Yönetim giderini geç ödeyendeo tazminat almacak \\K \RA. (Cumhuriyet icra itirazını kesin olarak Bürosu) AdaJet Bakanhçı kaldırjpı belg'Pİerden sayılKnt Mülkiypti yasasında Af ması. ğışiklık yapan yasaya bir Kat malıkının boreumaridp Pkleven bir vasa tasa nu odenıemesî Vıalınde bu nsı İT>/ırlayarak Rıkanlar nun kıra RİTat'm roabm Kurulitna sundu Ya=a bpn kırao'f.tndan alınma«irısma gore yonetlm nın kabul Pdllmpii suretu nni geç odeyen kat IP. vonetmı gıderlermtn t>h sılınde kolavlık saalanma'ı Yargttiv ha«!ta o'mak Tonetinı aiderlerînî re tiım Bftkiniıkinr VP SPC ödevenlerclpn tanminat kıınıluslann sröriislerıripalı alıntnası. nnrak hazırlanan vasa tasa Kat m(ılkıjetin« aeciş rısi ile şu yenilikler getirı ten oncekı kat irtifal*! telıyorsis edilmiK dönemde dp vö Kat Mülkiyetine çeds netim ^iderJerınin tahsiH, ifin bagımsız hölüm adp vonptici atanmasi sribı bodince verilmesî gereken bpl nularda kat mülkîyetî rifJ kf'iıİPtinin ııvulanmi»! stı sr«»İPrin bir ndpdf infUrîlmp *îf. her baiS'inısı/ bölıim irin avrı vprihnp Torıınliılu«nt nıj» kaMmlniası «îtırpfivlc. rpf'Vlp kTt. miı'isivpunp cı«tpl;î SPc sc I Dışişleri Bakanlığının sözcüsü basm toplantısında Sur'da 50 60, Sayda'da 400 ölü oîduğunu söyledi, ancak toplam nüfusu fi3 bin olan bu 2 kentte taş üstünde tas kalmadıçımn hatırlatılması üzerine, «Yeniden kontrol eduyim» diyerek açıklamasım geri aldı. Israillilere göre, göç edenler kacmıyor, güvenli bölgelere tasınıyorlar KUDÜS Kudüs'te Dıştşlerı Bakanlığı'nın basın toplantısına kaüldık. Önemli bir basın toplantısı ıdi. Cunku, ılk 3«z Sur ve Sayda kentlerinde IÎI olu ve yaralı sayısı resmen açıklanacaktı. Resmen yapılan a<"iklamaya göre «Sur fceutin«le 5060 ölü, Sayda'da ise 4(10 ölü varmış, toplam yaralı sayısı da 450 dolayında» ımiş... •Ustelık bu sayıya «sadece sivil Jıalk değil, FiIistinJi teröristler «ie dahilı>tnış.. Toplantiya katılan yabancı gazetecıler bu ra kamlan duyunca, kâğıdı kalemx bırakülar, ve acele bir hesap çıkarttjlar. «Sur'da yasayan insan sayısı 20 bin, Sayda' ııuı nüfusn da 43 bin. Her iki kentte de taş taş üstünde kal tnadığına göre nasıl olur da. böylesine gülünç rakamlar cıkar ortaya?...» Görevleri geregı Kudüs'te oturan yabancı ga zeteciler nüfus rakamlarından sonra arka arkaya sorularım yınelediler. Doğru olması mum 3uin değildi. Üstelik Sur ve Sayd» kentler'ni savaştan son Ta, daha ikı gün once gören gazetecıler de vardı. Basın top lantısında, bunun üzenne Dıçışleri sözcüsü «Veniden kontrol edeyim» diyerek. açıklama sını gen aldı. Bir Ullce ıçin pak de kolay bîr' dürum öegfl. Bir diplomat icin de kolay olreasa gerek... nun için bia de bilmiyoruz. Anlaşıldı. Daha fazla Ustelemeye gerek yok. Doğru rakam lan Allah bilıyor.. Aynı basın toplantısında «göç etten insanlarla itgili» de bir soru yöneltildı. Yanıt yıne ın&anın dilinı ısırtacsk türden «O insanlar aslında sizin san dığınız gibi kacmıyor. Bizim sağladığımız güvenllk sonncunda kendileıine yer bulmak için yeni bölgelere taşmıvorlar. (io rü bu anlatnda kavramak ISRAIL'IN GEÇTIĞI BIR KENT Bir çok koldan Lübnan'a giren Israit birlikleri, zırhlı kuvvetleıın. uçaklann. denfre jakın yerlerde genıilerin desteğiyle direniş odaklannı acımasızca ezdi. Sayda ve Surda 450 kişinin öldüğünö sövleyen Dışişleri sözcüsü. daha sonra bir soru üzenne Lübnan'da 20 bin kişinin evsiz kaldıgını bildirdi Gördüklerim'zp göre bu dalıi gülünç bir rakam. Resün, saJdınnın acımasıziığını açıttça gdsteriyor... KAÇMIYORLAR, TAŞINIYORLAK Ne var kı. bir başka soru llzerine aynı sözcü bir ara «şu anda Lübnan'da 20 bin kişi evsiz kaldı» demek cesaretini gösterdi. Gördügümüz man zaralar karşısmda. elbette bu da gülünç rakam. Sokaktakı ortalama tsraıl vatandaşı Başbakan Begin'in Amerika gezisine büylik bel ba<Jlamış. Amerika'da vönetim hafifçe dişlerini göstermeye kalkmca, bazı «kendini bllmez» senatörler de biraz yuklenince ve bu haberler yayılnı ca, îsrail'li ortalama vatan daşm tepkisinı almak istedık, son derece gerçekçi yanıtlar aldık. tşte oteldeki bir garsonun değerlendirmesi: ABD MEMNUN «Siz bnnlara bakmayın, as linda. Amerika şimdi clini oğusturuyor. Çünkü, bize verdlĞi silahlann iistünlüğii ortaya çıktı. Bundan çok mfmnuıı. tkincisl de Amerika Lübnan ve Filistin Kurtıılnş örgütO' nü birer kftrdüğüm olarak görüvordu. Biz bu diiğümü simdl çözdSk. Savaşa karsı rıkan senatörleri biraz tatmin etmek için Amerikan Yöneti mi böyle yapıyor. Yoksa du rumdan memnun.j. Kudüs'ten TelAvtv'e gelir ken bindiğimiz dolmuşta va nımıza düşen öğretmenin de görüşU şu: «Amerlka bıı.. Blzim Lüh nan'ı isga) «?tmemiz dünvada onu früç duruiTida bıraktı po litik nlarak.. Simdi senatörUre p| altuidan «biraz Israil'i sıkış tınn» dirordur.. Börlece de kendi durnmunu hiraz kurtar mayı düşünüyor. Geristnl pek cjddiye almaya degmez. Ne vardımı kesebilirler. Ne d > « haska şey.. Ortadojhı'da baska bir kalesi var mı. böylp saelam ve Ivi savaşan her is tedisinl verine getiren... Doğru söze ne denir?.. formalitelerin araltılması. Aynı arsa üzerindeki birden fa7İa fvavgııT) vapı nın da kat mülkiveti hflküm lerine tabi olabilecesrinin bpHrtilmesi suretivlP bu ko nııda eörfilen tereddütlerin gideri'mest. tsletme Projesi ve Kat MalikleH Kurulunun yftnp tfm giderierl ile iisrfH karar larının. tcra ve tflas Kanununun 68'ncl maddesinin blrincl fıkrasında sözii eell len resml dairelere ait tnak htız. imra ikrarı veya notpr likçp tasdik edilmls borç 1k rarını taşıyan senetler Sadecp birdPn fazla b» £ım<!i7! bölümii îlsrilendiren VP ana yapıya zarar verme vprek mahiyetteki deâisikliklerin diğerlerinin rızaları " i lıizıım kalmadan yapıltııa Ynpptim eiderierinın pf^'daslar avasından daha adil bir seküde pay edilme sınm sa^lanması. Kapict, kaloriferct, bahçivan. hpkçî gibi apart man görevlilerin'n i>slerine son vprilmp'ii haündp kp» lerden tahliyelerinin kolaylaştırılması. •31. Damşma Meclısi'nden ÖzBleştiriler: Devrimsel: Komisyon seçimlerini isabetli yapamadığımız gercektir Betül UNCULAK Tutanaklardan TKP davası MHP MHP merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'mn gizli belgeleri bulundu ^ Gizli sicil dosyalarındaki raporlarm yok edilmesinin sağlandığım beiîrten raporda, «ÜGD'nîn mensuplarını mahiyeti anlasılamayan bir eğitimden çeçirdiçi anlasılıyor» denilmekte. sel, çeşitlı ılçelerde Cumhurıyet Savcılıgı görevinde bulun du Yalova Cumlıurıvet Suvoısı iken Ankara'dan Danısma Meclisi üyelığıne seçılen Pıkrı Devrımseî, Danışma Mechsi'nin ANKARA Danışma Meclı çalışmalarında, olaylar ve yası'ni «Cuınhariyet devrinin eu salar karşısmda duygusal olm& özgür çalışaD bir yasama toptemayülü gözlediğinı belırte luluğu» olarak nUeleyen Ankarek sciylerini şbyle sürdtirdtira uyesı Fikn Devrimsel, «Ko Daha sonra sözcünün vanına «Danısma Meclisi'nin bu du\ misyon seçunlerintle isalwtıl yaklaştık ve şöyle bir sohbet seçimler yapamadığımız bir va eus:illtlctan kısa zamanda kurgeçtı aramızda: tulması gerekir. Çünkü geçmı kıadır» dedı. Sur ve Savda kentlerinin Devrimsel, 23 ekımden bu ya şe tepki ve dııysrusallık nüfusu sizin kayıtlannıza göre anavasanm vapımınrta na Danış.ma Mecusı'nın löl) «e kadar?... olursa, bu Anayasa'nın ve onkışıük bir topluluk olarak ça Lübnan'da son mifus savı dan sonra vapılacak sivasî par lışmalarında, genel kamu yamı 1932 yzhnda yapılmış, 1975 tiler ve secim kanunlarınm derarı düşuncesıyle yasama goreyılında da evlerin kullandıklamokratik sivasî havata tiim iş vine devsm ettığinı belırlerek rı su sayaçlanna göre bir ka lerlik kazandıracağı ve uzun öşoyle konuştu. vıt var. Onun için doğru nümiirlü olmasına gölge düşüre fus bilgfsi yok elde. «160 kişilik topluluk bir siyaceji kamsındayun. sal partiye dayanmanıakla bır Bekî bu su sayaçlanna likte, yasama çalısmalarına Uegore nüfus ne kadar? Sağlam bilgiler yok. O nıokratik uönemlerdt'ki parlamentolaria çalışma ve fikir çatışması bzgürlüğü içınde çalışmalarına devanı ediyor. Bu çaSeçmen kütüklerinin lışmaları sırasında seçimin ilk yazırru yapılacak günlerinde kamuoyunda ua olu şan kanaatin aksiııe vasama çalışmalaruıda Uamşma Meclisl'ne dışarıdan herhangi bir lclkin olmadığı gibi en küçük bir ima dahi olmamıştır. Bu dnrum basın mensuplarının da gözleri önünde parlamentoda cereyan etmiştir. Bu bakundan Oanışma Meclisi üye lerinin çalışmalarında buna ilâ veten düşüncelerini belirtirken herhangi bir partinin bağlaANKARA. (Cumhuriyet yıcı grup kararıyla sınırlannıa Bürosu) Danışma Mecli gibi bir durum olmadtğı gibi, ANKARA, JANKA) sı. oy verme kutuklerinin parti yönetinıine ve Genel Baş Milli Guvenlik Konseyi ba duzenlenmesine ilışkin kakana ters diişme gibi bir enzı vergi yasaları ile tahsila dişe de olmamıştır.» nun teklıfmi kabul etti. tın hızlandırılmasınn Ilişkin Genel Kurul'da oncelik ve DUYGUSALLIKTAN yasada değişiklik öngoren KÜRTULUNMALI ivedilikle goruşulen yasa ötasarıyı kabul ettî. Ankara Hukuk Pakültesini nerısine gore 21 yaşmı bitiTasan uyarınca, daha ön ren her Turk vatandaşı A bitirdikten sonra Ankara'da hakımlık stajını yapan devrimce vergi usul kanununa gö 3 Çünkü, l'HJl Anayasası'nın. lcranın giicü bakımından, devletin işlerliği bakımından özgürliikler açısından 19501960 arası dönemdeki uygulamalara liismen lepki niteliğinde olnıa s* jueıle,n4yle bir ölçüde aksadıgını İtabul edebilirlz, Yent yapılacak olan Anayasa'da üzHlikle bu Anayasa'nın uygulanıa dönemindeki bazı aksaklık lara tepki olarak Danışma Mec lis>'nin duygusal davranmama sı gerekir. Bu Anayasa'nın vapımında mümkün oldııjtı ölcüde Danısma Meclisi'nin ob.İPktif davranmasımn. normal riemokrattk havata daha çiiveıı li ve cmin bir şekilde geçmemî7i sağlavacağı kanaafindevim.» (Arkası 9. Sayfada) Sanıklar Emniyefe götürülme korkusu ile savcılık ifadesi verdiklerini söylediler ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) TKP davası sanıklarmdan Necdet Can, Kenm Çelikkaya, Nurettin Aslan ve Ali Balkan'm salıverılmesıne karar verildl. Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı (2) Numaralı Askeri Mahkemesinde 25 haziran 1982 tarihınde yapıtan duruşmada sanıkların sorgulamalarına devam edildi. Sanıkiarın tur»nalclara geçen sorgulan aynen söyle: «Sanık Bahattin Aslan sorgusunda: (İzin dönüşii kardeslmin emnivete götürüldügünü öğrendim. Neden götürüldüğünü öğrenmek maksadı ile emniyet görevHIerîne teJpfonla başvurdnm ve ertesi günü gelmemi istemeleri üzerine 14.5.1981 eiinü sabahı emnivet 1. şubeye gittim. Benl buradan alarak bu davanıh sorustuTulmasının yapıldığı dala getirdiler. Götüruimüş olduğum yerde kadın ve erkek çığlıklan gelivordu. kendilerine neden getiril dlçimi sordnğumda bana Imza Aynı suctan iki lamam tçin bir belçe ıızatildı.) Sanıktan soruldu: (Sözlü o. ayrı ceza alan larak yapmış olduğum sorumla samgm avukatı: ve yszılj olarsk mahkpmenbe verdiğim dilekçede bellrtmeve çalıstığım gîhl Askeri SavoiIıkta ifademin almmasına baş lanılmadan dışarıva çıkarıl;'" ve polislerle karşılasmam üzerlno veniden Ifade vermek üze Tf savcı bevin odasına gtrdigim de savcı bevden kendime göre şüphelendiğimden tekrar geri gitmemek korkusu içerisinde as keri savcıya bu ifadevi verdim. Bu nedenle kabul etmiyorum) dedi. Ve ilaveten (Askeri Savcı lığa getirlldiğlmde komısmakta zorluk cektiğimde askeri savcı nın kendisine yönelttiği soruları kasıt olarak yöneltmiş olduğu inancına kapıldığuıt ama şimdi öyle düşünmediçlni. biran önce beni çelişkiye düşürüp geri gön ANKARA, (Cumhuriyet dermek istedtği korkusu içeriBUrosu) Hasan Uluta» sinde ifademde münhasıran faadlı sanıga aynı suç ıçın aliyetterimi ve bu faaliyetler iki ayn mahkemece verilen içerisinde bulunduğunu anlat. farklı cezalann yazüı emir maya çalışırken aynı zamand» yoluyla bozulması için Mil da emnlyet ifademe bağlı kalli Savunma Bakanlığına maya çaiışıyordum. Bu pslkolo başvuruldu. jik ortam içerisinde verilmiş Avukat Şükrü Güuel'uj bir ifadedir.» dedi. Milli Savunma Bakanlığına sunduğu dilekçede HaIddia makamından soruldu: san Ulutaş adlı santğa 25 Sanığın anlattığı şekilde sorgu 8 1978 günü «Faşist Ter6 ya başladıktan sonra çıkartma re karşı savaşalım. Tek durumu olup olmadıgını şimdi yol Devrim . DevGenç» hatırlamıyorum. Ama bu sorgu başlıklı bildiri nedeniyle sırasında telefon geldiğinde sor Erzurum 2 Numaralı Asgıısu vapılan kişinin hazır bukeri Mahkemesınce 7 yıl lunması halinde konuşma ola6 ay hapıs cezası. Sivas 1. nağı olmazsa fiili olarak çıkarSulh Ceza Mahkemesınce ma durumum olabılir. Ama bu de 6 ay hapıs cezası venlsanığın sorgusu sırasında bövle dığı belırtildi. Erzurum bir durumun olup olmadığım (2) Numaralı Askeri Mahhatırl?,yamıyorum. Ama sanığın kemesinm verdıgi 7 yıl 6 kendi anlatımında açikladıgı çi ay hapıs cezasmın bozul bi duygusal bir duruma kapılması ıstenen dilekçede, bu dığını açıkça beyan etmiştir. kararın temyiz süresinde Tarafımızdan muayyen bir ifade temyiz edilememesi nedealınmak için yönlendirme söa niyle kesinleşmiş bulundukonusu değildir. Ne söylemtsse guna değinildi. zapta geçirilmişttr. İfadesinin Askeri Mahkemenin dava son iki paragrafı okundu. Ama ya bakmakla görevli olmabu beyanlarm tamamen kendi dığı görüşü savunulan dibeyanları olduğu açıklanacaklekçede, «Aynı sanık ve ay tır dedi. Ve avm gün savcılıgı nı suça iki ayrı mahkeme mızda getirilmiş olan diğer sanin verdiği iki avrı karar nıklann ifadeleri de tetkik earasında cezal farkın hu dildiğinde böyle bir yönlendirkuken izahı yoktur» denil menin sözkonusu olmadığı adi. Daha sonra şu görüşçıkca gori'lecektir dedi. lere yer verildl: Sanıklardan Azmi GUnel ise «Avukatın görevi, salt sorgusunda tutanaklara geçen müvekkilinin hak ve çıkar biçimiyle özetle şunlan söylelarını korumak değll, aynı di: zamanda toplumun hak ve «tddlanamedeki sudamavı kaçıkariannı da korumakbul etmlyorum. Benim bSyle tır. Onun için bu olayda bir örgütle ilişMm otanadığı öncellkle korunması geregibi yaşamımda en küçük btr ken Hasan Ulutaş değil, yasa dışı eylem veya faaliyete toplumdur. tkl a y n mahkatılmış ''a değilim. Benim V6f kemenin aynı olay hakkınİe blr snçlamaya neden olan da verdiği kararlar arasm asıl çalışmamm sendlkacılık fa da inanılmaz ceza! farkın alivetleri olduğu İnancındxyım. (Arkost 9. Suelu • yspilmıştım ve daba MGK, vergi yasalarında değişiklik yaptı İki 5 eylülde sokağa çıkma yasagı uygulanacak 500 bin liradan fazla usulsüzlük cezası kesilmeyecek re ftıraz ve Temyiz Komis yonlarında bakılan davalara bundan böyle Vergj Mahke melerınde aakılacak Tasan ile vergi yasalann da hukum bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mi rasçılara geçen ödevlerin ye rine getirilmesinde bildirim ve beyanname verme sürele rine uç ay eklenmesi hükmu getiriliyor. Vergj ışlemleri ve incelemelerivle, vergi mah kemeleri, Bölge Idare Mahke meleri ve Danıştay'da gorev li olanlar, mukeHeflerin ver gi yasalannm uygulanmasıv la ilgili hesap, yazı ve özel işlcrini urrptsiz de olsa ya pamayacaklar. Tasanya çore bir takvim yılı içinde hiçbir belge türü ne ilişkin olarak tespit olunan usulsüzlükler için kesi lecek cezanın toplamlı 500 bin Iirayı geçmeyecek. Perakende satış vesikalan ile taşıma v e sevk irsaliyesi, yolcu ve müşteri hstesi kul lanmak zorunda olanlann bu zorunluğa uymadıklarınm belirlenmesi halinde kul lanmadıkları veya bulundur madıklan her belge için beşyüz lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Aynı şekilde perakende satış vesi kası yada makinalı kasa kullanmak zorunda olanlar dan bu vesikalan kullan mazlarsa her bir işlem îçin beşyüz lira özel usulsüzlük ce7asma çtvrotırılacaklar Vergi cezalan, cezaya kar şı Vergi Mahkemelerinde dava açılmamışsa dava aç ma süjresinin bittiği tarihten ltibaron bir av icinde öde(Arkası 9. Sayfad») nayasanın halk oyuna sunul masında oy kullanabilecek Tutuklu, hükumlü, kamu haklarından kısıth olanlar oy veremeyecekler. Tuzuk, yazım işlemleri için bütun Turkiye'de 5 Eylul pazar gü nu yazım yapılacak ve o gün sokağa çıkma yasagı uygulanacak. Yasaya göre seçmen kütük lerme kendilerini yazdırmayanlara üç aydm altı aya kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezaşı getirildi. Bu suç tan mahkumiyeti kesinleşımş bulunanlar beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile bunlara bağlı ara seçimlerde aday olamayacaklar ve oy kullanamayacaklar. llçe Seçim Kurulları ile sandık başlannda görev alanlar daeylül 1980tarihin den önce herhangi bir siyasi parti ve yasama organı üyesi olmamalan şartı aranacak. TARTIŞMALAR Genel Kurulda tasannm tümü üzerinde yapılan göruşmeler sırasında halk oylamasmda oy verme yaşmra 18 ve 21 olması konusu tartışıldı. Bazı üyeler oy verme yaşının 18 olmasını isterken. komisyon sözcüsü Fevzi Uyguner. «okulun ve öğretmenin vesayeti altında bu lıumn bir gence Anayasa gi(Arkan o. Sayfa4a> Kimya îşkolu sözleşmesi SSK ilac • sanayiine de uygulanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu. Türkiye Kimya Sanayii Işverenleri Sendikası İle Petrollş Sendikası arasında aktedilerek Yüksek Hakem Kurulu'nca yürürlüğe konuIan kimya lşkolundabl grup toplu iş sözleşmesinin Sosyal Sigortalar Kurumu llaç ve Tıbbı Malzeme Sanayii Müessesesl işyerine teşmilini kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu'nun dünkü Resmi Gazete' de yayınlanan karanna göre, sözleşme 1 ocak 198231 aralık 1984 tarihleri arasında geçerli olacak. Sözleşme uyarmca işçilere 250030003500 11ra tutarında kademeli olarak brüt izin narçhgı ödenecek, lşçl gece çalıştığı her saat İçin 5 Ura gece zammı alacak. Bu arada 610 lira arasında yıpranma primi verllecek. Her gün için 90 lira yemek ücretl, her ay çocuk başma 100 lira çocuk parası. ayda 500 lira aile yardımı da sosyal yardımları oluşturuyor. 1 ocak 1982'den geçerli olmak üzere maklne, elektrik teknisyenleri İle ustabaşılarına ayda 25 bin Ura, serum lşçilerlne ayda 22 bin 500 lira. üret'tıe flilen katılan üretlm işçllerine ayda 21 bin llr, diğer İşçilere ayda 20 bin liralık ücret skalası uygulanacağı, yılda bir kez 10 bin lira yakacak yardımı yapılacağı hükümlerl de sözlesmede yer aldt. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası belgeleri arasında yer alan «Milli Eğitim Bakanlıgı'ndaki kadrolaomaya ilişkin» bilirkişi raporunda Bakanlıga ait gizli belgelerin MHP'de bulundugunun belirtildiğt anlaşıldı. Ayrıca raporda, «MHP'nin yan kuruluşlarından olan ÜGD'nin. kendi mensuplarını mahiyetf anlaşılmayan bir eğitimden geçirdikleri kanaatine varılmıştır» denildiği gözlendi Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 24 haziranda yapılan duruşmada okunan bilirkişi raporunda. Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin bazı gizli beİKelerin ve bu arada Sıkıyönetim Komut?nlı§ınca «Bizzat sayın bakan tarafından açılacaktır» kaydı bulunan belgelerin MHP'de bulunduğu belirtilerek şöyle denildi: «... tncelenmiş, bu belgelerin ne maksatla MHP Merkezi'ne getirildiği kesin olarak anlaşılmamakla birlikte, parti teskilatınca kişiler hak kında gizli beleelerin toplanması amacının giidiildüfeü, Milli Eğitim Bakanlığı'ndnki görevlilerin gizli sicil dosyalarındaki helgelerin >nk edilmesinin saglandığı. bu belgelerin nasıl ve kimler tarafından partiye intikal ettirildiği saptanamamışsa da, belgelerin gizli dosyalarından vok edilmpsi için (Arkası 9. Sayfada) mahkemenin aynı olay için verdigi kararlar arasındaki fark inanılmaz ölcüde \fcnidai Katek&knâi U lAricosı 9. Soyfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog