Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

29 HAZİRAN 1982 •*** Cumhuriyet 13 KISAKISA ISTANBUL'da bulunan Yugoslav öğrenciler dün Vali Nevzat Ayaz'ı ziyaret ettiler. THY'nin Amerika'dan satın aldığı dört Boeing727'den ilki bugün hizmete sokuluyor. BOĞAZIÇI Üniversitesin'den mezun olanların diploma töreni bugün yapılacak. Üniversitenin 115. diploma töreninin açış konuşmasını Milli Savunma Bakanı Haluk Bayülken yapacak. KAD1KOY iskelesinde ihaleye çıkanlan 6 dükkândan 4'üne talip çıkmadı. Büfelerden biri ayda 210 bin. kuruyemişçi ise 150 bin liraya kiraya verildi. Iskelenin tem muz ayı ortalannda hizmete girmesi bekleniyor. AVŞA'ya detıiz otobüsu seferîeri 2 Temmuz günü başlayacak. Istanbul Avşa yolculuğu 6,5 saatten 2,5 saate inmiş olacak. MILLI Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden bir grup dün OTIM (Ortadoğu Ticaret ve Ihracat Merkezini ziyaret etti. ISTANBUL'da Fatih, Bakırköy ve Üsküdar'daki kazalarda Cumhur Metin İskender karşıdan karşıya geçmek isterken öldü, 7 kişi de yaralandı. ÜNLÜ Hamidiye ve Kayışdağı menba sulannm iç ve dışa satılması için harekete geçildi, Istanbul Belediyes5 bu ünlü menba sularını pazarlayacak bir şirket arıyor. 4 5 kisi öldü asırı sıcaktan Yunanistanda l s tanbuFda hava sıcaklım dun 37 derece oldu n m 1 Y ,.. , GÖZLE (Baştarafı 1. Sayfada) cadı sanıhrken süreç tersine dönüşüvordu. Banhalnr IQ81 în temmuzunda daha büyük bir atüımla ve daha viik s"k faizle mevduat tnplama yarışına çıktılar Ancak bu kez adına «köşebaşı bankerlnri. denen küçük banko.rltrin yıkıntm başladı. 'Temmuz Hankacıhğu ilk olumsuz mevvalannt verm<sti Yıkıntımn «kösebası bankerleri» sımnnda tutula bilpceöini sannnla' ya da bankalarm vüksek faiz kam Danyatındaki «tatlı yans» lanndan çıkar sağlayanlar ağır bastılar. İkinci olny 1982 vazmda patlak verdi, 79S2 temmuzu yaklaşırken Haziran B>)nkMrıhgı>ntn basladığı ilân ed'ldi Çünkü temmJt. tefe cilih nivasasında ödeme 'lönrminin bn<ı!nnpıcıvdı Fcıer 'Hnziran Bankncıhğı yü'üvebilsevdi. Kaîitpıi' Omvı*mn gündeme (jirmfv gecikecek. belki baska banka veva, hüvük firntala:n vıkın tım bosltvarnktı Çünkü tprnmuzda Mc.meler haslıvnrdu i Bu Mcmelerrfp KastelH' "e aeçmesi nereken fonlar simrli ^.ı*t bnn ka'arın vf firmaların elinde buh'nmahfadır Oiavın ardındaki gerçek budur Knitelü nknndah hir vol kazası» dpğildir. Bu biçimde bir teşhis ılerde d<ıha bü vük karnlari çaârı çıkaracakUr KastelU olavını mik ro düzpvde ele almnk bir anlnm tasımcz «m^kro» dü zeyde «Temmu? Bankacılı£ı» pündemdedir Bu konuda devletin namuslu hürokmttorı ilpiH rrıahamlan daha önce uynrmts VP ac"'*~'n raporları vermişlerdi'" Ekonomik hlprden Sonımiu DPVlet Bnkanlığı ile MrıHve Ba kanliflı bu uyarılan hantırm's bildiklerlni okumuşlardır Kastelli vurt dı$ınn haçmıştır: ama Turkivt* mall açıdin bir Sırak ternmur» yaşamava adavdır, Mevduat sertifikalanmn iemmuzdan basUvarak ndpmeleri vo Ğunlasacaktır. Knnım avı »o nuna kndnr 200 milyar lirava yaklaşık mevduat sertifikammn ödemeleri gündeme airecektir. Füer devlet bu konuda perekli önlemleri almazda bugüna deh vet hîUleri yanılgıya sürükleyen ekibin etkinliği sürerse, yakında tüm sistemi tehlikeye atan gelişmeler beklenebilir. ••• (Baştarafı 1. Sayfada) Yasası ile batak bankerlerin izlenemeyeceği saptandığmdan. 1982 yılı içinde 2578 Sayılı Yetkl Yasası ve bu yasaya bağlı. 353637 ve en son Kastelli olayından sonra 39 sayılı yasa gücünde kararnameler çıkarıldı. Yine de bu alandaki eksikligln giderildiği kanısında degillz. Bu kararnamelerdeki «odeme güçlügü içinde bulunan banker» tanımı, İcra ve İflas Yasasmda «Iflas hali» koîulları ile ilgilidir. Yasadaki bu hükümler yetmedigi icin yasa gücündeki kararnamelerle özel kurallar getirilm'çtir. Bu kurallardan biri. 3> sayılı yasa gücündeki kararnamenin son kaf rarnamelerle değişlk 9'uncu maddesinde yeralmaktadır. Bu maddeye göre, «her ne sebepie olursa olsun» banker'.ere borçlu olanlar, bu borçlannı, borçlar BüvcncesiT; ise borca yeter derecede mal ve haklarını Tasfiye Kuruluna bildirmek zorundidırlar. Kararnamenin söz konusu maddesi, «borçların lart^^'nde ödeimemesi halinde ihlara gprck ka!mr.da.n temerrüt faizi işler» demekte • dir «Temerıüı faizi»nin oranı ayhk yüzde 10'duf. Bu durumda. Banker Kastelli'den para alan bütün sanayi kumluşlarınm ve büyük holdingleıin borçlarınt Mldirmeleri gerekmektedir. Cevher Ö?den ile ortak iş yapan kişi ve kuruluşların yaptılr'arı işlemler dc geriye doğru îki yıl için geçersiz • sayıiacaktır. Söz konusu kararnamelerin 14'üncü maddesi bu düzenlemeyi getirmektedir. Gerek İcra ve İflas Yasasının 229'uncu maddesi. gerekse kararnameler, «vadesi gelen alacakların» nasıl ve ne yolla işlem göreceğini düzenlemektedir. Peki ya ödeme süresi gelmeyen alacaklar ne olacaktır? Bu borçlar için «temerrüt faizi» işlemeyecektir. Oysa. yurttaşın Kastelli'ye yatırdıg! paralann faizini alma olasılığı çok zayıftır. Kararnamenin 18'inci maddesi ancak «tasfiyenin açılması karanna kadar işlenmiş faizin ödenmesi» olasılığını öngörmüştür. Çıkanlan kararnamelerle gerek İcra ve îf]as Yasası, gerekse Ticaret Yasasının öngördüğü çözümlerden zorunlu olarak uzaklaşılmıştır. Amaç. «banker alacaklılarını» korumak ise bugün için daha da ileri adımlar atmak gerekmektedir. Bu adımlardan biri, tasfiye kararı ile birlikte vadesi gelen ve gelmeyen «banker borçlarımn», hukuk dillyle. «muaccei hale» gelmis olduğunu kabul etmektir. O zaman, bankerlere borcu olan sanayi kuruluçları ve hcldlnglerin borçlarında «temerrüt» başlamış sayılacak ve yüksek «temerrüt faizi» uygulanacaktır. Bu da banker alacaklıları için kaynak oluşturacaktır. Türk Ticaret Yasasının 236 ve 450'ncl maddelerl «anonim şirket» olan banker kuruluşlarmm tasfiyeierinde «henüz vadesi gelmemiş olan borçlarını, tasfiye memurları. iskontonun tenz'.H suretl ile dcrhal ödemeye mecbnrdurlar» yolunda hükümler getirmektedir. Bu maddelere dayanılarak, «vadesi gelmetniş olan» banker borçian istenirse ödenebilir. Buna karşılık, bu ödemelere kaynak bulunması icin. «vadesi gelmemiş banker alacakları» İçin «bu alacaklar, tasfiye tarihinde temerrüt balinde sayılırlar» yolunda bîr yeni hüküm getirilebilir. Aslını sorarsamz. bankerler. «orta sınıf» adı verilen bir kısım yurttaştan para toplayıp. bu paralan. sanayi kuruluşlarına ve holdinglere verenkişi ve kuruluşlardır. Olay. bir «kaynak transferi» olayıdır. Orta smıfın tasarrufları, bu kaynak transferi yolu ile büyük sanayi kuruluşlarına gltmiştir. Bunun içindir ki, şimdi de tasfiyeye illşkin işlemler nedeniyle bu paralar, sanayiciden tasarruf sahlbine kaydınlmalıdır. Bunun için yollar arawmalıdır. Bsnker düzenl, 24 Ocak kararlanmn yürütücüsü Elektrik Yüksek Mühendisi özal'ın da açıkladığı gibl «yasalara aykırı olarak» uygulanmıştır. Bu uygulamanın yarattığı sorunlann çözümü için gerek tcra ve îf'^s. gerekse Ticaret Yasasının hükümleri dışında yasal j'ollar aranmış ve 3537 38 ve 39 sayılı «yasa gücünde kararnameler» yoluyla bankerlere para kaptıran yurttaşlar için önlemler alınnnştır. Banker Kastelll ile ortak işlere glrişenler ile Kastelli'ye borcu oîanların borçlarımn bir an önce ve yüksek faiz ile ödenmesi için gerekli kararnamelerin çıkanlması cok yararlı olacaktır. Yoksa bu tasfiyeler Raybank örneğinde görüldüğü gibl yıllarca sürebilir. Burada öncelikle ve ivedilikle korunması gereken çıkar «orta smıf» adını taktığıtnız ve yurttaşlarm dislerinden, tjrnaklanndan ayırıp, «güvenli bir yoldur» diye Kastelli'ye yatırdıkları paralardır. Olan olmuştur, bu paralar için «güveali yol» devletçe şimdi bulunmalıdır. ATtNA, (a.a. AP1 Yunanistan'da son birkaç gündür hava sıcakhğının a şırı derecede artması yüzün den hafta sonunda 45 kişinin ölüdüğü haber verildi. Yetkililer. geçen cumarte si günü hava sıcakhğının 45 dereceye çıktığı başkent Atina'da çoğunlugu 45 yaşın üstünde 42 kişinin öldüğünü diğer bölgelerde ise kalp kri zinden üç kişinin yaşamını yitirdiğini söylediler. Yunanistan Metorololi ser visi, ülkenin kuzeyindeki La rissa kentinde hava sıcaklı ğının 48 dereceye çıktığını açıkladı. Metoroloü servisj yetki lileri ülkede görülen bu aşı rı sıcağa geçen perşembe günü Sahra'dan gelen sıcak hava dalgasının neden olduğunu belirttiler. Yetkililere göre. dünden itibaren hava sıcaklığının Afrika'dpn (Baştarafı 1. Sayfada* li gülen Ergin özetle şunla gelen ve Sahra'dakine oran Matematik, Fen Biltmlerl, rı söyledi: «Buraya 4 gün la bir parça daha serin olan Akarabamın rü?gâr nedeniyle 36 dere Türkçe, Sosyal Billmler ve önce geldim. Yabancı Dil olmak üzere 5 yanında kalıyoruz. Bende cevp rTı^mesi beklenivor Yetkililer hafta sonunda maşaallah cocuk boldur. Şim ayrı test uygulandı. Sınav sonucunda başarılı dilik 5 kadar varız. Gerçi ki kavurucu sıcak'ar nerieolan adaylara sınav sonuç işçi aylığı ile çocuk okut niyle R00 bin Atin«lının AH larmm gönderilmesine Ağus mak zor ama. Ne yapalım, na'daki plailara hücum etti tos ayı başlarında başlana artık taşı taşa vurup okuta prini. onceki gece trafi'rin katniRkarışık olduğunu kay cağız.» cağı bildiriliyor. SELİMİYE'DE Mamak Özel Askeri Ceza dettiler Seiimiye'de sınava biri ba ve Tutukevinde dün yapıyan 39 kişi katıldı. 33ü tu lan ikinci basamak sınavtuklu 6'sı gözetım altında lara 7'si bayan olmak üzebulunan bu öğrencilere bir re 56 tutuklu ya da hüküm lü katıldı. Yemekhane salo heyet nezaret etti. Sınav ortalama 3 saat sür nunda yapılan sınavda bldü. Bu süre içinde .anne, ba rinci basamak sınavını kaza ba ve yakınlar biribirlerıni nan. ölüm cezası istemlyle hiç tanımadıkları halde ah yargılanan sanıklardan tbbas'îaoı baphklar kurdular. Arala rahira Çiftçi'nin de bulunrında akraba çıkanlar bile duğu görüldü. IHUtSA (THA) BurMamak özel Askeri Ceza oldu. Her anne. baba. diger anne, babalara kendi ve Tutukevinde yapılan ilk sa'da kasaplarda 400 liraya yaklaşık satıian bir kilo kı>ma. Et çocuklarının ne kadar akıl basamak sınava lı, yetenekli, lyi kalpli, duy 55 sanık girmiş ve bunlar Baiık Kuıumu satış magagulu. hareketli çocuk oldu dan yaklaşık 4O'ı ikinci ba zalannda 34U lnaya satılğunu. ne guçlüklerle ve na samak sınava katılma hak nıaya başladı. Alınan bılgisıl özenerek yetiştırdiğini an kını kazanmıştı. İkinci basa ye gore. kasaplarda 400 lilanttı. Bazılarının ise, ken mak sınava katılan 16 kişi raya satıian bir kılo kıynıa di başına bir köşeye çekilıp nin ise. başka cezaevlerin EtBaiık Kurumunda 340sessiz sessiz beklediği görül den gelen ya da yeni tutuk a. 420 liraya satıian bir kidü. Kimileri ne kadar he lanan klşiler olduğu belir lo kuşbaşı et ise 370 liraya satılmaya başlandı. Yetkiyecanh olduğunu tekrarla tildi. liler, Kurumun 9 satış ma yıp durdu. Kimi anne baba Ankara'da sınava katıise, hiç heyecan duymadı lan öğrencilerin ikl katına ğazasında ucuz et satısına ğını söylerken, tırnaklarını, yakın Insan bahçede bek başladıgını. Atatürk Cadtarafıneşarbınin ucunu, mendili leyen veülerden oluşuyor desinde Belediye nin kenannı ısınp durdu. du. Türkiye'nin çeşitli 111e dan yaptırıian Yeraltı Çar Erkekler ise, sigara üstüne rinden gelen Insanlar kısa şısında açılan Belediye tan sigara yakıp, tesbihini çek zaman içinde birbirleriyle zim satış mağazasında ucuz et satılabilmesi için Be kaynaştılar. tiler. lediyeye başvurduUiarını j İstanbul'da dün sınava gi Zonguldak illnden oğlu söyledi. EtB,ahk Kurtuuu, * ren adaylarm anne, baba Ve nun smavlan İçin gelen tarafından satıian ueuz e« yakmlarıyla görüştük. An Mehmet öztürk, «tnsan ha ve kıymaya halk rağoet o.o> ne ve babalara yönelttiğimiz yatının dönüm noktası tererek satış mağazaıan öıı sorular ve yanıtları şöyle: üç saate sıkıştırıhyor. Ha lerinde kuyruklar oluşturüu Sınavda, çocuğunuz yırlısı olur. Ankara'da bir lar. tane danışma bürosu var. mu var? Bütün millet burada yıgı «Evet.» lıyor. Danışma bürosu ben Isminiz. ce yeterli değil. Yol yorgun «Mustafa Ceylan.» Heyecanh görülüyorsu luğunnn dışında bir bura1 da bekleyip yoruluyoruz. nuz? Lokantaların yüzde 20 in «Eh işte. E, tabi.» dirim yapacagım söyledi Umutlumusunuz? ' ' înşaallah. Kısmet. Be ler fakat böyle birşey gftrnim çocuk bir kaza lisesin medik. O heyecan içinde den mezun oldu. Kursa da kime şikayet edeceksin.» gönderemedik. Gerçi dersHeyecanh bir vell, elinl ANKARA, (Cumhuriyet Büleri iyiydi ama, kısmet.» cebine atarak bir «Samsun» rosu) Türk Mimar ve Mü• Nereden geldiniz? sigarası çıkartıp yaktı. De hendis Odalan Birliği (TMM «Bursa'dan» rin bir nefes çektikten son OB) 27'nci olağan genel kuru Işinizi öğrenebilir mi ra yanına yaklaşan küçük lu sonuçlan bellı oldu. yiz? bir çocuk «Baba sen oruç TMMOB yönetime yapılan s s değil misin» diye sorması çimler sonunda, Teoman Alp «Memurum.» türk, Mustafa Gülenç, Bülent Daha sonra, uç çocuğunu gülüşmelere neden oldu. kocasmdan kalan emekli ay Saat 12.00'ye doğru ünl Şener, Katih Vılmaz. Zckai tie lıgı ile okutan Antalyah bir verslte adaylaruıdan bir len. Erdal Bingöl, Aydm Aras, Murat (îttltemeil, Öner hanımın yanına yaklaştık. kısmı smavdan çıkmaya li, Müfit Akyüas, Necla YenelîıkılAyşe Özçelik isimli anne so başladılar. öğrencilerden tnaz, Cemal Gül, Fatih Söyler, rulanmızı şöyle yanıtladı. btlyük çoğunlugu «Sınavmız İsmet ösrtunalı, Necdet Pamir, İstanbul'a ne gün gel nasıl geçti?» sorusunu «Fe Bülent Tanık, Sami Doğan yödiniz? na değil çoğunu yaptım» netim kuruluna geldüer. Cuma günü.» TMMOB'dan yapılan açıklablçiminde yanıtladı. Sınav Burada tanıdığınız var merkezlerinin önflnde ço mada yeni yöneticiler bugün mıydı? cuklarmı bekleyen anne biraraya gelerek görev bölü «Vardı. Tanıdıklarımı babalar, sonuçlann biran mü yapacaklar. 2a misafiriz.» önce açıklanması istekleri Heyecanh görünüyorsu ni dile getirdiler. Güvenlik Büz. Peki çocuğunuz ne ol yetkilileri Ankara'daki sımak istiyor.» navlarda dün herhangl bir (Güldü.) olay olmadığını açıkladılar. «Doktor olmak istiyor. Ama, bilinmez ki. Sonra kursa da gönderemedik. Ar tık. inşallah.» (Baştarafı 1. Sayfada) İstanbul'a iki gün önce Gemlik'den gelen Süheyla nereye ve ne şekilde müra Usluer adındaki anne ise, caat edecekleri ayrıca tasfi hem heyecanh, hem de ke ye kurulları tarafından ilân derli olduğunu söyledi. Us edilecektir» dedi. Terzibaşıoğlu mahkemenin luer, ekonomik durumları, iki çocuklarını da üniversi nin 982/2883. ve 2885 sayı te sınavlarına sokacak ve lı kararlarının temyiz hakkı olduğunu, temyiz edilmeokutacak durumda olmadığı için sınava oğlanı soku mesi halinde kesinleşerek yorlarmış. Kız bu yıl sına tasfiye kurulu oluşturulacağını da sözlerine ekledi. va girmeyecekmiş. Tasfiye başvurusunu bu Sivas'd* Devlet Demir Yol ları'nda çalışan Ali Ergin üç. kuruluşun yöneticileri o de smavdaki oğlundan daha lan Yılmaz Karakoyunlu, çok heyecanh olduğunu be Nuri Akdoğan ve Ertan öz demir yaptılar. lirtti. Bir yandan da sürek İzmir son 40 yılm en sıcak haziranını yaşadı. Haber Merkezi Basra sıcağı Istanbul'luları dün de bunaltırken, İzmir dün son 40 yılın en sıcak haziranını yaşadı. Istanbul'da hava sıcakhgı dün 37 derece olurken, boğucu sıcaklar gündüz çoğu işyerlerinde verimin düşme sıne neden oldu, gece de sıcaklardan bunalan İstanbul'lular kendilerini dısarı atarak sevinlemeye çahştılar. Sıcağm şiddetlnden Şişli Hastanesine 10 kadar hasta gitti. güneş çarpması teşhisi konan bu kişilerin ilk tedaviden sonra evlerine gönderildiği bildirildi. 22 den sonra başlayan rüz gar sıcaklığın şiddetini azalttı. Yeşilköy Meteoroloji yetkilileri Istanbul'da bugünden itibaren mevsim nor mallerine dönülmesinin beklendiğini bildirdiler. meteorolojiye göre hava sıcaklığı bugün 32 derece olacak. Izmir'de birkaç gündür ha va sıcakhğının aşırı derecede artması v 3 42 dereceye < kadar yükselmesi İzmir'lilerin bunalmasına neden oldu. Meteoroloji ilgilileri Izmir'de 1942 yıhnda da sıcak lığın 42 dereceyi aştığını, mevsim ortalamasının 30, de rece civarında olduğunu bil dirdiler. 210 bin ögrenci Baymdırlık Bakanı Önalp: Denıiryolu taşımacılıginın kapasitesi artırılacak ANKARA. (a.a.) Bayındırlık Bakanı Tahsin Onalp, Köri'ez ulkeleriyle baglantı saglayacak demiryolu şebekolerı kurulması için ılgıli ulkelcrle temaslann başlatıldığını belirterek, bir Irak heyetinin önümuzdekı günlerde Turkiye'ye geleceğini bildirdı. Önalp. Anadolu Ajansı mu habırinin. «Ulaştırma Master Planı» ile ılgili sorularını cevaplandırırken. demiryo lu taşımacılığının toplı ı taşımacılık içindeki payının onemli miktjjrda artırılacagı nı belirtti. Önalp bu konudakı soruları şöyle yanıtladıSORU Ulaştırma Master rirnı'na göre ula.şım hizmet İprinde demiryolunun önemi ne olacaktır? ONALP Bakaıılar Kurulunca kabul edılen ve 19831993 yıllarını kapsayacak UlaşUrma Master Planı'nda. demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının onemli miktarda artırılması hedef olarak alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda mevcut demiryolu hat larımn alt ve üst yapılarının yenilenmesi. sinyalizasyon iîö donajıhirrasi güf cekî yılİarda*ihalesi yapılnîış yeni demiryolu projelerinin yapım çahşmalannın hızlan dırılması ve planlanan yeni demiryolu prcjelerinin etüd. proie hizmetlerinin tamamla narak yapım çahşmalannın ba^İGtılmFisına karar verüdi DEMİR YOLUNUN PAYI Bütdn çahşmalar sonucunda taşımacıiık alanında demiryolunun payı yolcu km. için 1980'de yüzde 4.12 iken, 1983'lerde yüzde 4.04'e, yük için ton km. olarak 1980'd e yüzde 10.41 iken. 1983'ler de yüzde 27.45'e ulaşması planlandı. Bu hedefe varabilmek için; Kara taşımalarında ön celik, mevcut veya program lanmış demiryolu alt yapı kapasitelerini sonuna kadar kullanacak cer gücünün sağlanması na verilmesi. Demiryolu işletmesinin iyileştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin tesbit edilerek uygulanması, Demiryolu elektrifikasyonunun, gerekli hat kesimlerinde hızla yaygmlaştırılması ve modern emniyet tesislerinin kurulması. Halen gayn faal durumda bulunan çeken araç lann biran önce hizmete ve rılebilmeleri i;ın gerekli tüm imkânlann vakıt geçirilmeden sağlanması. Ülkemız uzerinden karayolu ile yapılan transit eşya taşımalannın limanlar ve demiryollanna kaydırılması için gerekli imkânlar ha/ırlaııurak. hizmetin devam lı lıgı. güvenliği ve kalitesi sağlanacak. bu imkânlar dı şında kalan kullanımın ise en aza indirilmesi hususlarında kuruluşlarca vakit ge çirilmeden gerekli çahşmalara bağlanması kararlaştırıldı. KÖRFEZ ÛLKELERİYLE BAGLANTI SORU Türkiye'nin demiryolu ağının Ortadofu ül keleriyle olan bağlantısı konusundaki girişimlerin bugüne kadar olan sonuçlan nedir? Güzergâh belirleme çalısmaları hangi aşamadadır?.... ONALP Ülkemiz ekono mısi kadar komşumuz Kör fez ülkeleri ve diğer Orta doğu ülkelerinin ekonomisine büyük faydalpr sağlayaçak Türkiye Ortadoğu ülkeleri arasmda düsünülen demiryolu projeleri konusu şu anda fikir projesi düzeyin dedir. Bakanlıgımız Körfez ülkelerini ilgilendiren transit demiryolu tasımacıhğı konusunun Türkiye içindeki demiryolu güzergâhlarını tesbit etmiş durumdadır. Ancak bu proielerin komşu ulkelerle olan İDağlantıla rınm tesbit edilmesi, ortak fikirlerin somutlaştmlması için yakın zarnandn bazı temaslara briş'anacaktır. Böyle bir projenin meydana çıkartılması bu projeden yararlanacak ötekî ülkelfHn f'nansman ölçüsüne bağlıdır. Bu konuda, komşumuz Irak hükümetinin yetkililerin den oluşan bir heyet görüşmelerde bulupmpk üz^re ülkemize geleceklerdir. Bakanhğımız, bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya hazır durumdadır. Bursa'da Et ve Balık Kurumu ucuz et satısına TMMOB Gene! Kurulunda seçiSenler belii oldu Türkls'ın (Baştarafı 1. Sayfada) ğındaki Turk lş heycti dün Başbakan Bülent Ulu su taraîından kabul edildi. Basbq'..•£> r"' ı l r tiki Zal. MT!'' • Devlet Bakanı Turgut Öva tonîaitıda 'Evinîz Bodnım'daj" 'da Kastelli MacaKızı RMJZAN Villa Maça Kızı'nda kalın, evinizde yaşayın. Bodrum, Gümbet. Tel: 173 ın öteki yüzü Açıklamalı Örnek Çözümlü Testli Modern Matematik İlkokul 45 156 çözümlü örnek, 150 çözümlü alıştırma 850 çözülecek alıştırma, 457 cevap anahtarlı test somsu Yazan: YUSUF TUĞUTLU tSTEME ADRESh Dündar Yayınlan Cağaıoğlu Yohuşu No: 5 P.K. 1345 MERSİN. (Cumhuriyet) Kıdem Tazminatı konu Içel'in 4 ilçesi ile 8 bucağında Belediye Başkanları sunda, ileri sürülen formülnın değiştirildiği açıklandı. lerin üzerinde şimdilik duIçel Valisı Ferruh Güven rulmaması gerektiğini kaytarafından yapılan açıkla deden Yılmaz. kıdem tazmi mada ilçe ve bucaklarda gö natı tavanmı dondurmayarevli 12 Belediye Başkanı cak ya da iscilerin zararına . görevden ahnırken, yerleri olmayacak şekilde kıdem taz ne yenilerinin atandıklan minatmın asgari ücret ile ilişkîsinin kesilmesinden yabelirtildi. Yapılan yeni atamaya go na olduklarını da söyledi. Asgari ücretin de oluşture Tarsus Belediye Başkanlı ğma Yük. Inş. Mühendisi rulacak Komisyonlarda eIsmall Batmaz, Erdemli Be le alınacağını bildiren Yıllediye Başkanlığına emekli maz, kıdem tazminatınBaşkomiser Şerafettin Yağcı dan vageçilecek mi?» yolun oğlu. Silifke Belediye Baş daki bir soruyu yanıtlarken v kanlığına emekli Jan. Kd. «kıdem tazminatmdan azgeçilirse, benim pasaport al Albay Nail Dinçer ve Anamur Belediye Başkanlığına mak gerek» dedi. da emekli Yrb. Mustafa Kır Makinalı tüfek atanırken, bucaklara atanan Belediye Baskanları da şun mermisini taşla lardır: patlatan Mezitli: Tezer Alap. Kazan: Tuğrul Şenol, Karacailyas: Bayram Hoşanh, Aslankoy: Yusuf Özpınar, Gülek: Kadir Demir, Tomuk: Musa Yılmaz, Aydmcık:^ Mahmut Gökçen, Kargıpıiîar: Zeki Könte. Mersin'de 4 ilce ve 8 bucak Belediye Baskanları de^istirildi • Erdem, Çahşma Bakanı Tur han Esener ve DPT u/man lan da bulundular. toplantı sonunda Komısy nlar kurul ması kararlaştırıldı. Türk tş Genel B^şka nı Şevket Yılmaz yaklaşık 2.5 saat süren toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, asgari ücret, kıdem tazmi natı işçj memur aynmı, yurt dışı ijçi sorunları, ve YHK çalışmaian gibi ko nuları kapsayan sorunlar paketini hükümete üyelerine sunduklannı belirterek özetle şöyle konuştu. « İlettigimiz konularda çahşma Bakanhğımn ko ordinasyonluğunda hükümet ten.silcileri Türk İş yö neticilerinin katılacaği Komisyonlar oluşturulacak. Hükümet üyeleri henüz ba zı konuiarda kesin deferipn dirmelerini yapmış değiller. Teklifleri değerlendirdikten sonra bu I'omisyonların 15 gün içinde, oluşturulabileceği kanısında Pülfpn; Evren: îsrail (Baştarafı 1. Sayfada) bilgiye göre, Lübnan'da 5 haziran tarihinde beışlattığı işgal harekâhndan yaklaşık iki hafta kadar son ra, 19 haziran tarihinde Evren'e bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajm Içeriği açıktanmadı. ABD kaynakla n, Başkan Reagan'ın mesajında Lübnan bunalımından duyduğu kaygılan ifade ettiğini belirtmekle yetindiler. Bununla birlikte sızan ha berlere göre, Reagan mesajmda ABD yönetiminin Lübnar sorununa ilişkin tutu munu anlattı. Başkan Reagan, mesajında ayrıca taraflarm sorunun çozümü ko nusunda neler yapabilecekleri üzerinde de durdu. Evren'in yanıt mesajınm 1çeriği ise dün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmî Akıman tarafından basına açıklandı. Buna göre, Evren, mesajın girişinde Lüb nan'daki savaşm masum insanların kaybına yol açmasından dolayı Türk milletinin duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. «Bölgedeki bu olumsuz ge lişmelerin daha derin ihtilaf lann yerleşmesine ve mevcut tehlikelerin artmasına yol açması ihtimali karşısında Türkiye'nin duyduğu kay gıları» da ifade eden Evren. Lübnan'm bafımsızlığı, birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ama cıyla sorunun bir an önce siyasi bir çözüme kavuşturul ması gerektiğini» belirtti. Devlet Başkanı, Başkan Reagan'a, bu çerçevede Israıl kuvvetlerinin Lübnan'dan en kısa zamanda çekilmesi icin her tur'ü gayretin göstenlmesi gerektiğini de belirtti. ABD İLE YAPILAN TEMASLAR Ecevit bugün yargılanıyor degerll kteplar yayanlar.. Devlet Başkanlan arastnla en üst düzeyde yapılan mesaj teatisi dışında daha alt kademelerde de Türk ve ANKARA (Cumiıuriyet Büro Amerikan yetkilileri arasınsu) Kapatüan CHF'nin eski da Lübnan bunalımını konu Genel Başkanı Bülent Ecevit' alan bazı görüşmelerin yain Norveç'ta y&yınlanan bir ga pıldağı haber veriliyor. • zeteye demeç verdiği savjyla yargılanmasuıa bugün devam Söz konusu mesa.idan sonediilyor. ra Türkiye Birleşmiş Mil3 kardeşten Ankara Sıkıyönetim Komu letler Genel Kurulu'nda î%tanhğı (1) numaralı Askeri rail birliklenni geri çeki'"ie birîsi öldü Mahkemesinde yapılan geçon yen karar tasarısma katıÎZMÎT (Cumhuriyet) Ko duruşmada Ecevit'in sorgusu larak ABD ile farklı b<r caeli'ne bağlı Gebze'nin Deniz yapılmış ve tamklar dinlenmis tutum takındı. 127 ülkerm li köyünde bir arazide bulduk ti. Bu davada Bülent Ecevit'in ülkenin olumlu oy verdiği lan makinalı tüfek mermisinin 5 yıldan aşağı olmamak üzere karar tasarısına yalnızca patlaması sonucu üç kardeşten ağır hapis cezasına çarptınlma 2 ülke, ABD ile îsrail aleyhte biri öldil, ikisi ağır yaralandı. oy kullanmışlardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog