Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 SPOR 29 HAZİRAN 1982 F. AlmanyaIngiltere, ArjantinItalya Spor Servlsl Dünya Kupa sı iınallerinın ikinci tur maçla rına bugün ıkı karşılaşma ıie dev3m edılecels. (C) grubunda Italya ve ArJantuı saat 18.15'de karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşma yı yitıren takım 2 temmuzda Breziiya üe narşılaşacaJî. Maç berabere bıttığı taktırde Brezıi y^'mn aynı tarihte karşılaşaca gı talum Arjantin olacak. Fınallerm an zor grubundakı bu karşılaşmanın büyüK bir çeluş meye sahne olması beKlenıyor. (B) grubunda ıse f. Almanya ve Inçütere saat 22.üO'de karşılaşacaklar. Brezüya'dan sonra kupanın en guçlü takımı kabul edılen Ingıltere üe tı nallsre şimşeklerı üzerine çekerek gelen F. Almanya arasın daki karşılaşma da oldukça zorlu. Bu maçı yitıren taraf 2 temmuzda îspanya'ya raklp olurken, karşılaşmanın berabere bltmesi nalinde tspanya ile oynayacaİE olan takım E. Almanya olacak. TV NAKLEN TAY1NLIYOH Saat 18.15'de oynanacak ttalya Arjantin ile saat 22.00'de başlayacalc olan tngiltere A! manya msçlanra TV naklen ya ymlayacak. Gencler Cimnastik Sampıyonasının ardından Titov: "Başarılı bir organizasyon oldu,, I Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Yuri Titov: «Şampiyona boyunca hakem hatası buluıunadığtnı beliıterek «kan koca arasmda bile ufak tefck tartışmalar olur, bunlar önemli değil» dedi. ANKARA, (THA) Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FİG) Başkanı Yuri Titov, Tflrkiye çok bassnlı b'.r organizasyon sundu. Bu öUte hakkındaki rereddütlerimiz sona erdi» dedi. Titov, Uluslararası Cim nastik Federasyonu adına, büyük yarısmaların hep aynı ulkeye veriltnesinden yana olmadığını söyledi. Yuri Titov. bu sporun dünyava yayılmsiını istedikîerini be lirtprek sunları söyledi: •Böyle bir şampiyonanin orpanizesl rok KÛC bir olaydır. Biz. Turklye1 ye bu organi7Jisvonu verriiftimizdp büvfık tereddütlpr içindeydi'î. Bunu Tflrklve ba"»arı İle yprine gptirdi. tlsriülere tPS»kkür ediyoruz. Ö'p'likle aJetlerln yerlpştirilmesi konupunda ve sıraîama«ia er5"terilen cpha ve ye rindPÜk terpddütlprimi?ln haksız olriu&unu ortava koydu. Bövle bir orçanizasvnn son «Jprece terrflhell bir personeli perpVtirir. Biz, ^ecen senpVi Dflnva Sam pfyonasında bn konuda M7mî»n 200 kist görevlendirdik. V.n şamnivormda Tiirkiye'de yapılanlan «ıralarsakı 1 Aletler guzel tanzim edilmiş, kurallara uyç^ın. 2 Skorbordlar uluslararası standartlara uygun, uysrun yerlere yerleştirilmiş. 3 Derpceler alındıktan sonra ilan edilmesinde bazı pecikmeler oldu. Ancak bu, sporcuların dinler>mesi açısından fay dalıydı. 4 Odül verilmesindrki tpkfî'm cok gflzeldi. Maballi kıyafetli kızrarın madalya ve hediye leri vprmesi çok hoşumu za gittî. 5 Ankara'da fförevH olanlar tam anlamıy!a basanlıydı. Büyük bir misafirpprverlik «rSrdük ve cok duv(»uiandık. 6 TürMre've eelmedpn pvvel. Türklprin cim na«rH5rf> olan ilsrteinrlpn şünhpliydim. Rurada yanıldifhmı anladım. Bu burarla. bu sportın prelfsröp"5i için tprnel unsurdur. Avnca. finalîprrîe bir Tvrk snorcnrmn ver »?ması cnU önpmlirTir. Bundnn sonraki pıKPnizasvora Türkivo fVp OTSTTI. Sadpce spnrlerrfe ı'e&il. bunıı büyüklerde de yapırl.» Titov, hakemlenn bırbirleriyle olan çekişmele rini de şöyle yorumladı: •Genelde büyük blr hakem hatası olduğunu sanmıyorum. Karı koca arasmda bile tartısmalar olur. Ancak, ufak tefek hatalar vardı. tabil.» OZGÜL. CÎMNASTTK YENİ BİR ALAN» Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakam Vecdi ÖzPTJI, «Cimnastik ülkemiz de cok yeni bir alan. Bu yönüyle ele ahndığmda sporculanmızdan fazla bir şey bpklemememlz doğaldır» dedi. Özgül, şampiyona ile ilgili görüşlerini THA muhabirine acıklarken yaptığı konuşmada Türkiye açısmdan böyle bir organizenin düzenlenme sinirt çok büyük bir başa n olduğunu belirttl. Özgül, ülkemizde ilk defa böyle bir çapta ve tecrübemizin olmadıgı bir alanda şampiyona dü zenlendiçini hatırlatarak. «Bu, basanyı daha da nnlamlaştırmaktadır» dedi. Cimnastik sporunun Türkiye'de çok yeni bir dal olduğunu ve bu nedenle sporculanmızdan fszla b'r şey bpklememe nin do?al olduğunu ifade edsn Özgi'u «Ancak Bans'm bîr dalda Avrupa be«iincisi olması, gelecek için umut vericidir» dive konuştu. İPDİALILAR Dunya Kupasının Iddiah takunlanndan Arjantin, Ikincl turun ilk maçında îtalya ile karsılasıvor BELÇIKA, BONİEK'E DAYANAMADI:30 ' BARCELONA, (Cumhurifyet) Dünya Kupası ikin,ci final turu A grubunda Polonya, Belçika'yı Boniek'in golleriyle 30 yendL Maçın yıldızı Bonlek daha üçüncü dakikada kendi ni gösterdi. Bu dakikada Polonyalı futbolcu son derece şık hareketlerle Belçika ceza sahasma girdi ve topu filelero gönderdi. ' ikinci yanda Belçika den ge kurmaya çabahyordu. Ancak 54. dakikada yine Boniek bu kez takmunın ve kendinin üçüncü golünü atarak maçm da sonucunu Ua n etti. Hakem: Luis Siles (Kosta Rika) (7). Polonya: Mliynarczyk (7) Dziuba (6), Zmuda (6), Fanos (7), Majewski (7) Kupceweivz (7), Motysik (7), Buncol (7) Lato (8), Boniek (9), Smolarek (7).. Belçika: Custers (4) Renguin (4), Mille Comps (5), Meeuws (5), Plesser (5) Von Moer (7), Van der Elst (4) Coeck, (6), Vervauteren (6) Ynski (6). Daha sonra yine Polonya'nin baskısı sürdü. 27. dakikada sağ taraftan gelişen bir atakta top kafalardan sekerek bir anda Boniek'e doğru geldi. Altı pasm hemen dışından yükselen BoBiek meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara gönderdi. Bu aytn zamanda ilk yanmn da feonucu oldu. «ALMANYA, 28 YILDA KAZANDIĞI İTİBARI BİR MACTA YİTİRDİ..» ingıltere'nin önde gelen futbol uzmanlarındcm Frank Mc Ghee, Cezayır'i elemek icın Almanyo ile Avusturya'nın yaptıkları cırkin işbirliğine catarak, «Almonya, futboldo 28 yıldo kazandığı itibarı bir macta yltirdi. Ben, Darwall'ın takımını büyük bir mlrasyediye benzettlm. Almanlann böyle bir şeyo başvuracağını akhmın kenarından blle gecirmezdim. Ne yazık ki, kural hatosı yapılmadıkça ve hakemler İle gözlemcllerin raporlannda tŞike»ye dalr bir delil verilmezse, bulunmodıkca FİFA'nın yapacağı bir şey yok. Cezayir tur şansını, Almofllar IIa Avusturyalılar spor ahlakını yltlrdl. Her üc ülkeye cok yazık oldu» dedl. SOVYETLER TUR VIZESİ İCİN 1 MİLYON PRİM ALDILAR Breziiya. İskoçya ve Yeni Zelanda ile 6'ıncı Grupta mücadele eden ve ilk maçlarında Brezılya'ya 21 yenilmelerine karşılık topladıklorı üç puanla ikinci tur'a çıkan Sovyetler Birliğl bu başarıdcn memnun. Teknık Yö netmen Konstantin Beskov Iki tur arasında futbolcuianna iki günlük izin verdiği qıbi, her futbolcunun cebine 6 bin dolar (1 milyon lıra) horclrk koydu. Profesvonelliğın olmadığı bir üikede .Ik ke7 bövle bir prim sıstemi uygulanıyor. Prlmlerın, Beskov'un emriyle verıldıği scptandı. TAKIMI İTALYA TAKIMI :İTALYA 12"mcl Dünyo Kupası'nda takımların höcum futboluna yönelmesi, uzman:an fazlasıyla memnun etti Honduras, Cezayir, Kamerun, Kuveyt. Yeni Zflianöa plbi iddiasız takımlann büe cesur futbol oynaması, olum lu korşılandı, Fakat savunma sistemine sıkı sikıvo bağlı kalan tek takım. Italya oldu Bundan do layıdır kl gerek yaym orculuğunu üslenen Rlver Plate'nin Teknik Yönetmenl ef sanevi Di Stefano, şöyle dıyor: «İspanya'da İlk turda beklediğimiz güzel futbol ye rine, taktik hesaplar ağır bastı. Brezilyo, Arjontin, İnglltere, Polonya ve blraz da Fransa ile Sovyetler Birliğl dışında, finalistler arzulanan düzeyde görünmedl teknik yönden. Türn umudumuz ikinci tur'a kaldı. Şölenden bir de oc kannla kalkmak var.» THVS: İKİNCİ TUR'UN FLAŞ ADAMI CHERNYATYNSKİ OLACAK İlk turda Arlantin'ln örtörtde grup birıncisı olan Belçika Ulusal Takımınm başarılı Teknik Yönetmenl Guy Thys, önce Vander Eyo ken ve simdı de takım kaptanı sağ bek Gerets'in sakatlıklarından yakınıyor. Fakat değerll futbo! adamı yfne de ortaya koydukları futboldan son derece memnun. İkinci turun flaş adamı öğrencısı Polonyo kökenli Chernyatynski'nin olacağını ileri süren Thys. «benl asıl düşündüren Sovyetler Birliğl. Sovyetler, Beskov'un yönetiminde gerçekten büyük aşoma yaptı ve bu Kupa'da iik dörde girecek gücte» demekfe ALMANYA MEKTUBU Şike olduğunu söylersem bana cok kızarlar. Yılmaz AKAR MÜNtH Federal Almanya'run önde gelen ga zeteleri, takımlannm, Avusturya karşısmda elde ettikleri 1 O'lık yengi yl yeren çeşitli yazılar ya yımladılar. Bunlardan en çarpıcısı ve Alman takımı m en agır biçimde yeren tnakale. Tages Zeftnng'da yer aldı. Tages Zeitung, «Skandal... %% futboicu da ntanstn» bajltklı yazısm da. Alman ve Avusturyalı futbolcuiann ikinci tura birl«kte yükselmek icin. iki tarafm da isine gelen bir sonuç alma konusunda an lasmaya vardıklarını öne sürdü. Ünlü yayın orsranı Blld ise. «1 0 yrndik. Knpa'ya devam. fakat ntanarak» dpyimini kiıllandı. Ak sam Rpzetesi Abend 7M~ tunjr İse, «1 0 yendik, aglamnk srerek» baş!i§ıvla yavımipdıSı vazıda, Federal Alman Ulusal tikimınm, ^arkİT bir ven^i alabHece'î kapaMfede olması na karçın. sonucu 1 0 olamk «beHrleme'tnin. utnnc v^rVi b'r durum oldu ğuna degindi. «Cezayir iofn yardtrn kam panyasii> 9"^n «Knjmrter ?ia!e Zoitansr» de, okuvucularına verdifti banka hp <sao numîirasina yatirıiacak pprT'prn. «h!»k'fi ypnen» Ce'^vfr'e verileceğl ğini beMrttl. Bu arada. b37i ün'ü fut bol adamlan da. Federal Almariva Avusturva niH nna iiiskin görtîslerini r!i le ret'rirken. örerle şöyle dediler: Felmnt Srhön: «Sîke o'dn*«r»n «sfiylcrsem, bana cok Serîrfnyo: «Mafi Izler,»ki yaslı kadfn, blrhl riyle dans ediyor sandım».. I . gonları, gerekse futbol uzmanları ve teknik adamiar, İlk turun en çirkin takımı olarak İtalya'yı gostermekte. Arjantın Ulusal Takımının Teknik Yönetmsni Menotti bondan doloyt ' İtalyanlara şiddetle catarken. Breziiya takımının Teknik Sorumlusu Tele Santana da, «bu tip futbol, çoktan ölmüştür. Ne var ki İtalyanlar herneden88 gerceğl görmek istemiyor. Belki de gücsüziüklerini savunmaya dönük ve sert futbollarıyla telafl etmek istiyorlar. Fakat şurası bir gerçek ki İtalyanlar artık eski gücünden uzak. Savunma futbolu pek ender başar\ getirlr ama, sık sık cok şey yltirtir. O!cn da, futbol severlere oluyor tobil» diyor. Dİ STEFANO: İLK TURDA GÜZEL FUTBOL YOKTU. ÜMİDİMİZ İKİNCİ TURDA Venezuela TV'sinin yorum SEVİNC • Zafer ÖZHABEŞ (Cimnastik Ulusal Takım Çalı$tmcısi/ Podyum heyecanı Sovyet, Romen, Bulgar cımnostıkeilerinın ustünlüğu ile sonuclandı. Son gün yapılan final yarışmalarında ise heyecan doruktaydı. Bayanlarda Romen Szabo'nun fırtatdBki inanılmaz yeı serısi izleyicılerden en uzun alkışı topıadı. ancak Czabo on tom puana ulaşamadı. Bu derece ile yerde iki Sovyet bir Romen bırincılığı aiırken erkeklerde barfıkste Sovyet Gırıpkov harıkalar yarattı. Türk cimnastıkcısı Barış Gümüşbaş f nalde başarılı bir yarışma cıkartarak Avrupa beşmcısı oldu. Bu sonuç tüm (zleyıcılerı heyecan ve sevınce boğdu Gümüşbaş'ı kutlarız Bu derece Türkiye'nın bugüne dek Avrupa capında cldı Kupada yeni bir yıldız dogdu: Boniek t ğı en fyi derece. Fînollerl büyük bir ılgi iİ9 izleyen Bakan Vecdi Ozgül, Gümüşbcs'ın derecesinl sevıncle karşriadığını belirtti. Ancok bu başarı caItşma tempomuzu hızlandırmamı? icin bir itici güç olarak kullanılmaıı. Samplyonlar hoftada 36 saat antrenman yaptıklannı belirtiyorlar. Türk cımnastıkcilerinin haftada 18 saatlik calışma tempolarnı artırmaiarı kacınılmaz duruma geloi. Ağustos ayında yapılacak olan Balkan Sampiyonasına dajja ,ftr| hazırtonmamı? gerekiyor. *""' l " Teknik düzeyl oldukço vüksek olan yanşmalar sonunda verilen bankette bütün ü'ke temsılcileri birbırlennı hedıye yağmuruna tuıtu. Yarışmalara Izleyıcı o'arak gelen Japcnlar geleneksel saygıniıkları ile deçjışik hediyeler dağıttılar Podyumda hevecanın en yorgun simaları Bölge Müdürü Şahıner, Federasyon Baskanı Albayrak ve öteki gorevlıler bankette yorgunluklarını unutmuş gıbiyd.ler, Spor Servİ9İ Boniek, Polonya takımının oyununu idare eden «biraz» dengesiz, «biraz disiplinsiz, «biraz»da isyankâr; yanl «biraz» düzeltilmesi gereken ancak seçkin bir futbolcusu. Arjantin'deki 1978 Dünya Kupası'nda Polonya takımınm asıl patronu geçinen Deyna'nm gölgesinde idi... Deyna Ingiltere'ye gider git taez Boniek, Boniekligini Polonya'da kabul ettirdi. JAncak onu Avruoa, hatta tiünya kabul etmeliydi. BuJnun Için Boniek 1983'nin 28 Hazlramnı bekledi. V e dünya Boniek'i artık kabul etttıişti. f|KARAI2l U fOPLADl. J ı ÇAKAR: HAKEMLERİMİZIN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADIK Spor Servisl Futbol Pederasyonu Merkez Hakem Komitesi Asbaskanı Mnstafa Çakar. «Dünya Kupa sı'nda frörev aLan hakemle ri sfördiikten sonra her za man futbolnmuzdan daha ilpride olduğunu söylediğl mi?, hakemlerimizin âeğerini daha iyi anladık» de di. Futbol Federasyonu îs* tanbul Şubesl'nde basra toplantısı düzenleyen Çakar, 38 hakemin (A) klas rıanma almdığım belirte rek 354 tanesi klasman dı şı olmpk üzere 860 futbol hakeminin girdiği smavlar sonunda en başanh bölge nin Bursa Bölgesl olduğu nu söyledi. Cakar daha sonra şöyîe konuştu (A) grubnnda 40 olan yaş ortalaması 36*ya indi. 4 hakemlmie (A) Kruhımdan (B) jrrubun» inorken 8 hakemfmiz de fB) gruhundan (A) grubuna yükseldiler.» Çakar. Talat Tokat. Er kan Göksel, Cumhur Demir, İhsarj. Tiire, Sadık »eda, Tusuf Namoglu ve tbrahim Acar'm isimlerinin FÎFA'ya bildirileceğlni sözlerine ekledi. 1 Boniek.in sahadaki varlığı Snemli, başansı ise korkutucudur. Değişme yetenegine sahiptir. 30 metre içinde hırçm bir savunmadan fırsatçı bir atağa geçebilir. Polonya için 20 kadar gol attt. Diğer bir rekoru da bir kaç yıl içinde 55 kez Milli formayı giymesi. JuVentus'un Başkant Agnelli, Boniek için 2 milyon dolar ortaya koymuştu. Ama sanınz Belçjka maçmdsn son ra bunu daha d* artırmayı kabullenecektir. 03fc>âm bu du( /ıh6 of53yt î Fransa yarım vize aldı: 10 MADRİD, (Cumhuriyet) '•2. turun ilk karşılaşmafeında Fransa Avusturya'yı 10 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısına hızh giren Fransa'nm teh likeli atakları 39. dakikaya kadar sonuç getirmedi, bu dakikada Genghini'nin kul landıgı serbest atı? Avustur ya'nın ağlarma ampul gib! takıldı. 10 Bu skor aynı zamanda İlk yarmın sonucu oldu. Brinci yanda gene Fransa'nın ataklan etkindi. Avusturya'nın savunma elemanlan gole izin vermiyordu. 75. dakikada Six ceza alanı Içinde vurduğu sert şut direğin üstünden avuta gitti. 86. dakikaya girer ken Fransa bir serbest atış kazandı atışı gene Genghini kullandı. Topu bu sefer Koncilia kornere çıkararak önledl. Maçta Fransa'mn 10 yenglsl İle sonuçlandL 2. LIGIN YENİ TAKIMLARh EYÜP Kosar: Devlet bobodon yardım bekliyoruz önümüzdekl sezon Tür kiye ikinci lig'ln de savaşım verecek olan Eyüp 1959 yılında mahali liğ'de oynayarak terfi maçlarında oynamaya hak kazandı. Ancak terfi liŞ'in de başarılı olamayarak 1973 yıhnda 3. liğ'e düştü. Evtip daha sonra 1976 yılında başlayan 2. Türki ye Liginde terfi maclarm da savaşim vererek yeni ve genc kadrosu ile bu yıl şampiyonluğu kucakladı. Eyüp Kulübü Başkanı Üzeyir Koşar «Sporcnlanmızın ço^n 6*rencidir. Eyüp kulübtt gençlerfmizin yetenek ve zekâlarım iyi kanalize ederpfc bu basanyı sa^ladı.» Devlet babadan yardım bekliyoruz» dedi. 10 bin metreyi 43 dakikada yürüdü DUEHAM (Kuzey Karolina) Amerika, Afrika ve Fede ral Almanya arasmda yapılan üçlü atleüzm .vanşnıalarında 10 bin metre yürüyüş yarışında F.Alman Fransiz Josef Weber birinci oldu. F.Alman VVeber yanşı 43:51.06' lık bir derece ile bitirdi. Yarışmalarm en zoru olarak nitelendirilen 10 bin metre yiirüytiş yanşı sırasmda VVeber sık sık yans pistinln kenarından su alarak serinlemeye çalıştı. Yarış esnasında hayll zorlanan Weber fotoğrafta da grörttldüğü glbt blr ara durakladı suyunu içti ve daha sonra büyük bir tempo İle yanşı tamamladu EyüplUler, 2. Ligi kutlarken... ANKARA, (UBAJ « j». mir'do 4 7 temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Galea Kupası Dünya Gençler Tenis Şampiyonası eleme grubu maçlanna katılacak Renç ulusal tenis takımımız tzmir'de kampa almdı. Antrenörlügünü Ziya Kıp ki7ilörenli'nln yaptığı ulusal takımımız şu sporculardan oluşuyor: «Necvet Demir. Murat Erdem. Kaya Saydaş, Osman Kolaç.» Genç Ulusal Tenis Takımı kamoa alındf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog