Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 29 HAZİRAN 1982 Uygulanan planın açıklanması bekleniyor Mevduat sertifikası ve tahvilleri kırdırmakta aceleye gerek yok duat sertifikaları ya da tah villeri en «ehven» fiyata kırdırabilecekleri yer konu f Aybaşının yaklaşmasıyla sunda bizden tsrarla tavsibirlikte Kastelli'de parası yede bulunmamızı istıyorolan küçük birikimcilerin lar. telaşlarının dozunun da hız Sadece gazetemize başv» la artmakta olduğu gözleni ran okurlanmıza degil, çoyor. Gazetemize bizzat ge ğunluğu bütçelerini denklerek ya da telefonla baş leştirmek Iclrı Kastelli've vuran Kastellizedeler. kira, para yatırmış olan tüm bakkal borcu ya da taksit Kastellizedelere bugün İçin lerin «karabasan gihi ka yapılacak en saglıklı öneri ^pıya dayandığrını» belirttik bir kaç Rün beklemek' En .ten sonra, ellerindeki mev acil durumda olanların bi• le hiç degllse harta sonuna dek beklemelerinde ve büyük güçlöklerle oluşturdukları küçjlk birikimlerinl, ortamdan yararianmak isteyen «açıkgözlere» kaptırmamalarında büyük varar var Çünkü cumartesi gününden bu yana ; Ankara'dakf gelişmeler ve hükümet yet kililerinin banka yönetlcllerlyle yaptıkları görüsmeEERN Bern'deki îsviçre lere illşkln kullsler. hüküInterol makamları Banker metin tasarruf sahibinj ko Kastelli Cevher özdon rumak yönünde bu kez çok haltkında Türkiye'den ikin clddi bir çalışma içinde ol cı bir teieks yazısmm daha dugunu gösteriyor. Ve hükîl geldiğini doğruladılar, an metin hpr an bir kararnacak bu ikinci telekste de, me yaymlayarak. Kastellikendileri için gerekli bilgi zedelerin anaparalartnın nin eksik olduğunu bildirdi yanı sıra faizlerini bile btr ler. Bern'deki yetkili sözcü, ölçüde kurtaracak bir uveksik bilgilerin konularınm gulama planını açıklamane olduğımu açıklayamaya sı bekleniyor. cağmı söyledi. Ankara'da Uzerlnde çalışBern'den ikinci telekse maların sürdürüldüğü uyfeönderilen cevap yazısmda gulama planında ellerinde bu konular Türk makam kuponsuz mevduat sertifika lanna bildiıildi. Şimdi Tür sı bulunanlann bile (ki zakiye'den üçüncü bir teieks ten kuponlu mevduat serti bekleniyor. fikası bulunan hemen hemen hiç yok) ilgili banka lardan aylık falz alabilmeleri söz konusu. Sızan haberlere göre tasarruf sahibi. elindeki mevduat sertifikasmın süresini bir yıi uzatmayı taahhüt ederse, banka da elinde faiz kupo nu bulunmamasına ragmen, kendisine falz verecek. Ancak bu faiz oranı kuşkusuz Kastelli'den sağla nan aylık net % 56'dan da ha düşük olacak. Hatta ban kalann mevduat sertlftkalanna vredikleri aylık brüt ' ÎSTANBÜL (UBA) Hatima % 42, net % 31,5'in de alAl Rashıd, Başkanlığı'ndakı 10 tında kalacak. kışilik Irak Tıcaret Heyetı'nın Bir örnek verirsek, Ban Istanbul Tıcaret Odası (ITO)'nı aiyareti sırasında konuşan İTO ker Kastelli'den 100 bin 11Yönetim Kurulu Başkanı Nuh raük mevduat sertifikası Kuşçulu: «Irak ve Türkiye ara fcarşılığında her ay 4670 li mndaki iş adamlan için çok ra gelir saglayan bir birigirişli vize hakkı tanınmalı,» kimcl, kararname yukarıda deai. Nuh Kuşçulu, Irak'a ihraca belirtilen yönde çıkarsa, Htımızın 500 milyon dolar civarın gili bankadan her ay 100 da oldugunu, Irak'm toplam ıh bln lirası karşıhğında 2300racatının 15 mılyar dolar oldu 2500 llra gelir sağlayacak ğu gözönüne alınırsa bu raka Üstelik anaparası da vade mın çok düşük bulunduğunu dolduğunda eksiksiz eline belirterek, iki ülkenin bu raka frecebiİPPPk Zaten bfrilcSmH mı geliştirebilmek amacıyla e lerln şu noktayı da önemle linden geleni yapması gerekgerek. tiğini söyledi. Kuşçulu şöyle de dikkate almaları Bundan böyle % 50'lerl avam etti: «Irak'la petrol hattı konu şan faiz geliri sağlayacak sunda nasü yararh bir çalışma güvenceli yer bulmak olaya girdiysek bunun gibi bir çok sı degil. Son gelişmelerin alanda da işbirliği yapabiüriz. ardmdan bankaların cenBazı mallann Türkiye'den alınması için Irak hükümetl it tilmenlik anlaşmasıyla uyhalatçüanna tavsiyelerde bulun guladıklan faiz oranlannm muştur. Bunun gibl Türk mü bile bir süre sonra düşmesi teahhitleri konusunda bir ta beklenebilir. Yani 100 bin krm tavsiyelerde bulunması iyi lira karşılığmda sağlanabiolur. lecek 23002500 lirahk ayhk İki ulke arasındakl iş adam gelir. belki dar gelirlilerin lan için çok girişli vize hakkı aylık bütçelerini denkleştir tanınmalı, tüm tslam ülkelerinin daha çok yakınlaşmasına melerine yetmeyebilir, ama kuşkusuz en az zararlı çıneden olur. Irak'takı savaşın sona erme kacakları cözümdür. Si ihtimali üzerine Irak'ta nisTasarruf sahibinin sobeten duraksayan yatırımların canlandınlması için Türkiye' runlarına ilk kez bu denll nin tecrübesl teknolojisi ve ciddi eğilen hükümet yetgücüyle Irak'a her türlü yardı kililerl, öncelikle Kastelll ma hazırdır.» ile iş yapan banka yönetiDaha sonra konuşan Heyet cileriyle görüştüklerl için. Başkanı Hatima Al Rashid de Kastelli'den tahvil satın aeon yülarda iki ülke arasındakl lan yurttaşlarm durumu ilişkilerin bir duraklama geçirdiğini, bu duraklama atlatıla konusunda basma sızan bir Ancak rak tekrar sıkı ilişkilere geçil haber henüz yok. tnesi için çahşıldığım belirte hafta sona ermeden yayınrek, şbyle dedı: lanması beklenen kararna«Özellikle ticaretimizi geliş mede ellerinde tahvil bulumekte olan ülkelerle yapmak e nan yurttaşlar için de bir ğilimindeyiz. Bu konuda tslam uygulama programının aAlemi ve Türkiye'ye öncelik ta nıyoruz. Ticaret hacmimizin çıklanacağı kesin. Dolayıbu günkü seviyesinin çok üs sıyla Kastelli'den tahvtl sa tüne çıkmaması için neden yok. tın almış olanlann da «uAncak, haberleşmt; araçlannuı mutsuzluğa» kapılmadan yetersizliği, nakliye, giriş kapı beklemelerinde ve «Tahtalarının yetersizliği önlenirse bu kaie piyasası»na itibar etkonuda büyük bir adun atıl memelerinde şimdilik bümış olur. Türk teknolojisi ve işgiicünden daha çok yararlan yük yarar var. mak için lıükümetimiz nezdin de GÜNEY bulunacağız.» girişimlerde İLLERİNDEKİ BARAJLARIN LA CONVENTION DE MONrRfüX HEGLEMENTANT LE PÂSSAGE DES OARDAHELlf aete sıgnee e20juıliet 1936 Meral TAMER IANS CE SALON OU MONTREUJf PAlkCE MONTREUX ANMŞMAS1 PLAKETİ Cevher özder.'in kaldıçı Montreııx Oteli'nin Türk tarihinde öncmli bir yeri var. 20 temmuz 1936 Montreux Sözleşmesi'nin imzalandığı salonun önündeki lehva aynj canblığını koruyor. Fotoğrafta, şimdi Rotary Kulüb'e tahsis edileu salonun önün deki plaket görüluyoı.. Isvicre, KasteSli için Türkiye'den 3. teieks notunu bekliyor AAontreux anlasması bu otelde imzalanmıstı KasteEli'nin koldığı ptelin bir gecesi 22 bin lira Altan OYMEN LOZAN Banker Kastelli (Cevher Özden) lsviçre'ye geldiğı pazar gecesinden itibaren geceleri gelip kaldığı Montreux Palas Oteli'nden ilişiğini keserek ayrıldı ve geceleri kalmak üzere başka yere gittı. Ozden ve eşi günduzleri çocuklarınm kirada oturduğu Lozan'm banlıyö lerinden Epanlinges'deki daireye geliyordu. Otel garsonlan üçüncü katta 280 Isviçre franklık (yaklaşık 22 bin lira) odada kalan müşterılerınden çok memnun oiduklannı, oda servisinden bir çey ısmarladığı zaman verdiği bahşişin düşük olmadığını söyledüer. Garsonlar, ancak Isviçre gazetelerinden kendisinin resmini görüp de Türkiye'den kaçmış olduğunu öğrenince şaşırdıklarmı belirttiler. Lozan'a 24 kilometre uzaklıkta bulunan Montreus Palas'm tarıhı bir ozelhgi var, 20 Temmuz 1936'dakı unlü Montreux sozleşmesı goruşmeleri bu otelde yapılmıştı. Ozden gecelemek için Türkiye'nın Boğazlar üzerindeki tam egemenliğini saglayan Montreux sözleşmesinin imzalandığı bu unlü otelı seçmişti. Imza töreninin yapıidığı salonun kapısına konu!an plaka hâlâ duruyor, şimdi Rotary Ku lübe tahsis edilen bu salonda imza torenme katılan Türk Dışi^leri Bakanı ve Türk Delegasyonu o tarihte bu otelde kalmıştı. Cevher Ozden 1905 yılında insa edilen ve o yıldanberi daha çok uluslararası konferansm yapıldiCT yer olan bu otelin kendisini tanır hale gelmesinden sonra ayrıldı. Kusculu: Irak •# ve Türkiye arasında cok • girişli vize hakkı tanınmalı MONTREUX Cevher özden geceleri ünlü Mon treux Palas'da kahyordu. Otel garsonlan müşterilerinden çok memnun oiduklannı, verdiği bah şişin düşük olmadığını söyledüer, Boğazlar iizerindeki tam egemenliğini saglayan Montreux Söz leşmesinin imzalandığı bu tarihi otelden ilişiğini kesen Cevher özden başka yere gitti. Yunus Nadi Armağanı Yarısması (Baştarafı 1. Sayfada) leri şunlardan oluştu: Prof. Dr. Cahit Talas (SBF ögretim üyesi), Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya (Istanbul Siyasal Bilimler Fakültesi öğretua # üyesi), Prof. Dr. Bahri Savcı (SBP öğretim üyesi), * Prof. Dr. Aydın Aybay (Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi). Dünkü toplantıya, Genel Yayın Müdürümüz Hasan Cemal, yazarlanmızdan Uktay Akbal ve tlhan Selçuk, Yazı îşleri Müdürlerimizden Sami Karaören katıldılar. YUNUS NADt ARMAĞANI YÂRIŞMASI BİRİNCİSt Dr. H. SAMİ GÜVEN'İN ÖZGEÇMtŞİ 1943'de Eskişehir'de doğdu. Orta oğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamladı. 1965'de Eskişehir. Î.T.Î.A.'ni bitırdi. 1966 68 yılları arasında askerlik go revini tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nüu Araştırma Şubesi'nde çalışmaya başladı. 1969'da bir sınavı kazanarak ABD'de Güney Kaliforniya Ünıversitesinde master öğrenime başladı ve kamu yönetimi dalındaki mastırım tamam layarak 1971 yılında Türkiye'ye döndü ve aynı Bakanlıkta çalışmaya. başladı. Bu yıl sonunda Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü asistanlık sınavım kazandı ve 1977'de A.Ü. öiyasa] BilgiLer Fakültesi"nde doktora çalışmalarını tamamlayarak Siyasal Bilimler Doktoru oldu. Maliye Bakanlığı adına yürüttüğü araştırma projelerinden ikisi yayınlandı. «Isçi iatırım Ortaklıkları» konulu doktora tezi kitap tıaline getirildı. Dr. Samı Güven'in bunların yanısıra çeşitli gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor. YUNUS NADİ ARMAĞANI YÂRIŞMASI IKİNCİSİ ALİ S. GİTME2T 1938 Sivas dogumlu. 1956 yılında Sivas, Yıldızeli îlköğretmen Okulu'nu bitirdı. 1956 1959 yılları arasında Urfa, Siverek'de ilkokul ogretmenliğı yaptı. 195961 yılları arasında Gazi Eğitım Enstitüsü Pedagoji bö lümünde okudu ve bitirdi. 19611963 arasında Adana, Düziçi Ilköğretmen Okulun da Psikoloji öğretmenliği ve eğitim şefliği yaptı. 1963 1964 yıllarmda İse Gazi Eğitün Enstitüsü, Pedagoji bölümünde asistanlık yap tı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 1964 1965'de İngiltere'ye gıtti ve 1965 1968 yılları arasında Avrupa Konseyi (adına Britich Council) bursu ile Kastellizedelere yüzde 2 8 3 0 rağmen, «faizlerin yine de yarısına kavuşmuş olacak lar..» Tüm Ö2etlenen konular dört bakandan olusan komitede dün uzun uzun tar tışıldı. kararlaştırılan nokta larm «yasa gucünde kararna meye çevrilmesi» üzerinde çalışıldı. Dün öğleden son ra ise. yapılan çalışmalar hakkında Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e bilgj verildi. BANKALAR BtLGt VERECEK öte vandan. Kastelli ara cılığı ile mevduat sertifika larını pazarlamış olan ban kalara verilen talimat doğ rultusunda. bu bankalar mevduat sertifikalarına ilışkin tüm bılgileri bugün ak şama dek Maliye Bakanlığına iletecekler Bankaların iletecekleri bilgiler arasında, çikartılan nnvduat ser tifikalarmm toplam miktarı. vadeleri. aydan aya öde1 mek durumunda olduklanvfaiz miktarları yer alacak. Bu bilgilerden sonra, Mer kez Bankasının faiz kupon suz sertifika lara ödenmek üzere ne kadar «mali destek sağlayacağı» kesinlik ka zanacak. Konuyla ilgili yasa gücündekj kararnamenin hazırhklannın sürdüğü ve bu hafta Resmi Gazetede yayın lanmasının beklendiği de ek lenen bilgiler arasında yer alıyor. SU GİRDİSİ AZALDI ' ADANA (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) Seyhan ve Kadıncık1 baraj göllerine 3981 yılına göre bu yıl daha az su girdisi olduğu bildiıildi. Çukurova Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Günay tarafından yapılan açık lamaya göre, Seyhan bara.1 gölüne su yılmda mayıs ayı itibaliyle 1981'de 7.222.9 milyon metreküp su Rirdisi olmuşken. 1982'in aynı döneminde jrüzde 31.8'Uk düşüşle 4.921.7 milyon metreküp su geldiği görüldü. Seyhan bara] gölüne takvim yüma göre de yins mayıs ayı itibariyle 1981 de 6 milyon 324 bin 700 metreküp su girdisi oi muşken, 1982'in aynı ayında yüzde 47,4'lük düşüşle 3 mil yon 327 bin 400 metreküp su gelimi olduğu belirlendi. Kadıncık1 gölünde de su yı lma göre mayıs ayı sonu itı bariyle 198ı de 705 milyon 900 metreküp su gelmişken, 1982 nin aynı aymda yüzde 28.4 orarandaki düşüşle 505 milyon 30ı ı metreküp su birikimi saptandı. • Nüfus cüzdanım, sigorta kartım, PTT kimlik kartım, sefer görev kartım, ortaokul belgemi kaybettim. hükümsüzdür. Hidayet IŞERI ISTANBUL, (THA) Şehırlerarası otobus işletmele rınin kendi aralarında birle şerek ortak bir fiyat listesi oluşturdukları ve bu listeyi önumuzdeki günlerde Istanbul Valisi Nevzat Ayaz'a su nacaklan öğrenildi. Bir süre once zam yapılan şehirlerarası otobüs iş letmeleri bilet ücretlerinde her işletmenin ayrı zam ora nı belirlemesi nedeni ıle bu yola başvurduklarını belirten yetkilıler, oluşturdukları bu liste ıle her işletmenin belirlenen fıyatlarin altmda ücret uygulayabileceklerini ancak bu fiyatlarin üstüne çıkamayacaJclannı belirttiler. Bu arada bazı büyük otobüs işletmelerinin birbirleri arasmdaki rekabet dolayısıyla Antalya, Alanya ve Side seferlerine zam yapmadıkları kaydedildi. Öte yandan otobüs işletmeleri bilet ücretlerine yapılan zamlarda Ege ve Akdeniz sahil şehirlerine yüzde 25 oranında zam uygulanırken, Anadolu'daki şehirler e ise yüzde 1015 oranmda zam yapıidığı ifade edildi. Sehirlerarası otobüs sirketleri • ortak fiyat listesi olusturdu Nottingham Ünlversitesin(Baştarafı 1. Sayfada) de diploma ve doktora çamesinde bankalar «Merkez lışması yaptı. 1969'da dokBankası tarafından destektora çalışmasını bitirerek lenecekler..» yurda döndü. Ancak, bu noktada «faizle 1969 1972 arasında Ha cettepe Ünıversitesi, Sosyal rin hangi oranda saptanave Idari İlimler Fakültesi .cağı» sorunu ortaya çıktı. Psikoloji böJümünde ögre Dün, buna bir çözüm bulBaşbakan tim görevlisi olarak çalıştı. mak amacıyla Askerlikten sonra 1974 Yardımcısı Turgut Özal, Dev 1975'de ODTÜ Idari tlim let Bakanı tlhan Öztrak, Ma ler Fakültesi, tşletmecilık liye Bakanı Kaya Erdem Bölümü Yrd. Prof. olarak ve Gumruk ve Tekel Baka çalıştı. Agustos eylül nı Ali Bozer Başbakanlıkta 1975'de Berlin Billm Mer bir araya geldiler. Cok ukezi'nde danışmanlık ya zun süren toplantıda «fapan Gttmez, eylül 1975'de iz kuponu bulunmayan mev Üniversite'den ayrıldı. A duat sertifikalarına ödenralık 1977'de yenıden Üni mesi gereken faiz oranı» versite'ye dönen Gitmez, tartışıldı. Sağlanan ilk bılgi1978 79 yılları arasında, lere göre. faiz kuponsuz mev «Yurtdışından Uönmiış tş duat sertifikalanna ödeneçilerin Istihdama Etkilerî» cek faiz oranınin «yüzde konusunüa genış bir araş 28'den az olmayacağı» götırmayı yürüttü. Ekim a rüşü ağırlık kazandı. Yüzralık 1980'de Berlin Teknık de 28 rakamma, «TahviIIere Ünıversitesi Sosyolojl Ens uygulanan faiz oranı raka titüsü'ne «tkinci Kuşak mına denk bir rakam olGöçmen tşçi Çocukiarının mak üzere aynı oranın koüyum Sorunları» konusun runması» düşuncesinden ha da araştırma danışmanlığı reketle varıldı. Şu anda tah yaptı. Ekim 1981 eylül villere uygulanan faiz ora1982 tarihleri arasında bir nı yüzde 28 ile yüzde 32 ayıllık izinli olarak Avrupa Bilim Vakfı eşgüdümünde rasında değişiyor. Dört ba «tkinci Kuşak Göçmen Ço kandan oluşan Komite «facukiarının Sosyallesme ve iz kuponsuz mevduat sertiUyumları» konusunda Tür fikasına yüzde 28'den az olkiye üyesi olarak çalışıyor. maraak üzere faiz ödemnesi nı» kararlaştırırken. bu koGttmez'in « 0 5 Yaşla nuda devletın (Merkez Ban rında Zihinsel Gelişme ve kasmın) bankalara destek «Dış Göç Öyküsü» adlı iki olması gerektiği görüşünü yapıtı ve birçok yerde ya de paylaştı. ymlanmış makaleleri buluAncak, bu arada ortaya nuyor. bir başka soran daha çıktı. Edinilen bilgilere göre, Kastelli'nin sattığı mevduat ser tifikalanndan sonra ödeme (Baştarafı 1. Sayfada) si gereken yüzde 25 oranm daki menkul sermaye iradı Malzeme Cinsi Eski fiyat (ton) Yeni fiyat (ton) Artık oranı (gelir vergisi) vergisinin Ma Yuvarlaklar 51.00 52.000 liye Bakanlığına vatırılma60.000 62.000 Profil ve 18. dığı öne sürülüyor. Kastel64.000 70.000 53.000 65.000 135 köşebent li'nin yurt dışraa kaçış ne Pik 38.000 40.000 5.0 denleri arasına «yeni bir boyut» olarak getirilen «ver gilerin de ödenmemiş olma sı» konusunun, yine dört İLÂN bakan arasında ele alındığı bildiriliyor. tlk belirlemelere göre, ellerinde mevduat sertifikası bulunan tasarruf sahipleri, şimdiye kadar Kastelli tara ^fmdan kesilen yüzde 25 ora Müdürlüğünce, şartnamesi şartları dahilinde takrinmdaki vergiyi, bundan son ben 110120 ton ağırlığında ambalajlı mamul pamuklu ra doğrudan bankalara yakumaş Antalya'dan Iran'a (Tahran) sevk edilecektir. tıracaklar. Bir başka deyim1) Sevkiyat süresi 10 ay olup, her ay 1 kamyon 1112 le, banka, tasarnıf sahibine ton mamul sevk edilecektir. faizi öderken, aynı anda yüz 2) Bu iş için teklif verecek nakliyecilerden; Uluslarde 25 oranmdaki vergiyi de arası taşıma belgesı, C Karnesi ve U.NJD.'ye üye olması ile fiata belgesi tanzime yetkili bulunması gereklidir. kesecek. Dolayısıyla, faiz o3) Bu işle ilgili şartname fabrikamız Ticaret Müranı eğer yüzde 28 olarak dürlüğünden mesai saatleri içerismde temin edilebilir. belirlenirse, bunun yüzde 7' 4) Muvakkat teminat 200.000, TL. Kat'i teminat si vergi olarak kesilecek ve 400.000 TL.'dir. net faiz yüzde 21 dolayında 5) Taliplerin tekliflerini 9.7.1982 tarih saat 14.00'e kalacak. Kastelli tarafınkadar fabrikamıza göndermeleri gereklidir. dan ödenmekte olan faiz 6) Postadaki vaki gecikmelerden fabrikamız sorumoranlarının yüzde 46 ile ıu olmayıp müddetinden sonra gbnderilen teklifler kayüzde 56 arasında olduğu bul edilmez. anımsanırsa. bu durumda 7) Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp işi tasarruf sahipleri fai7İer dilediğine verip vermemekte serbesttir. açısmdan «yan yarıya kay ANTALYA PAMUKLU DOKUMA SANAYİÎ ba uğramış» olacaklar. OT.A.Ş. laya tersinden bakılırsa. bir başka değerlendirme ya Dilarak Kastelli'nin kaçışına OPERATÖR Dr. KAZIM SARI Mecidiyeköy. Kervangeçmez Sok. No. 5 Keramet Apt (Keçeciler Garajı yanı) Tel: 66 47 48 Genel Cerrahi Uzmanı YENGEÇ PÂNSIYON ERDEKNARLI Kapıdağı'nın incisinde haziran müstakil oda 3 yatakü 500 Lira Teü 49 eylül aylan İçinde Demir fiyatlarına yüzde T.C. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VAN 1 Van Devlet Hastanesı Elektrojen Grubu işı (2490) Sayılı Kanun Hükumlerme göre kapalı zari usulü ile eksıltmeye konulmuştur. 2 Işin Keşif badelı (5.692.00ü.) liradır. 3 Eksiltme VAN'da YAPI IŞLERI 13. BÖLGE MÜDURLÜĞÜ îhale Komısjonunda 16/7/1982 (Cuma) gunü saat (ll.OO)'da yapılacaktır. 4 Eksıltmeye girebilmek ıçın ısteklilerin; A (170.760.00) liralık geçici teminatını, B 1982 yılına aıt Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, C Müracaat dılekçelerı ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre haEirlanrmş olan Yapı Araçları bıldirisi, Sermaye ve Jcredi olanaklarmı açıklayan Mali d u r u m bildirisı, Teknik Personel bildirısi, Taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan keşif bedelll kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Muteahhithk lcarnesi aslını ibraz suretiyle, Yapı Îşleri 13. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan Eksiltmeye girme belgesıni teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 5 tstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat (10. 00)'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdır. 6 Eksiltmeys gırme belgesi alınması ıçm son müracaat tarihi 13/7/1982 (Salı) günü mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaat ve posta'da vakî gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 17650) 4724 < Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog