Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARI Babam Nurullah Ataç MERAL TOLLUOĞLÜ EDERÎ: 100 n. tsteme Adresı Mrkocağı Cad, 39/41 CAĞALOĞLU 1STANBUL Cumhuriy 59. Yü; Sayi: 20800 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 29 Haziran 1982 Sab ÇAĞDAŞ YAYINLAİU Menemen Olayı ve Kubilay KEMAL ÜSTÜN 3. BASI EDERT: 125 TL. Isteme Adresi: Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL Filistinliler için "şerefli teslim,, formülü aranıyor FKÖ Lübnan'dan çıkmayı kabul etti Beyrutta Lübnan hükümet kaynaklarına göre FKÖ liderî Yaser Arafat, silah'annı teslim etmeyi ve deniz yoluyla 8 bin gerilla ile birlikte Lübnan'ı terketmeyi ilke olarak kabul ettiği bildirildi. BEYRUT Durum bir soykınm olasıhğı ile siyasi çözüm olasılığı arasında sürekli gldıp geliyor. Son gelişmelere bakılırsa, Fllistin Kurtuluş örgütü' nün «serefll teslimi»ne ramak fcaldj. tsmı açıklanmayan Lübnan hükümet kaynaklan bu ismi açıklanmavan kaynaklann bizzat Başbakan Şefik Vazzan olduğunda herkes hemfikir FKÖ lideri Arafafın silahlanm teslim etmeyi ve deniz yoluyla 8000 gerilla ile birlikte Lübnan'ı terketmeyı ilke olarak kabul ettiklerini bildirdiler. israil hükümeti önceki gün kü toplantısında askeri bir ha rekete girişmemek için şu temel şartlann kabulünü lstemiş ü: # Filıstln kuvvetlerlnin silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeleri. • FKÖ liderlen. Kadrolan ve 800(1 gerıllanın tsraıı kontrolundakı Beyrut Şam kara yolundan Kızılhaç konvoylan ''e geçerek Suriye'ye gitmelerı Bu şartlar, Filistin Kurtuluş örgütü taratadan reddedildı Filistinliler, son nefeslerine dek, ve sokak sokak, ev ev dö vüşeceklerini bir kez daha ilan ettiler. Ancak, kamuya yapılan açıklamalarla kapalı kapılar ardında cereyan eden pazarlıklar her zaman çoğu kez fark U oluyor Nitekim. bu acıkla* malara rağmen. önceki gece tam dört saat süren Arafst Vazzan toplantısından sonra, Filistin liderliğinin silahlannı teslime ve Lübnan'ı deniz yoluyla terke razı olduklan muh temelen Vazzan tarafından dışanya sızdınldı. Dünkü bütün Lübnan gazeteterinın manşetleri, FKÖ'nün silahtan tecride ve Lübnan'ı terke ilke olarak razı olduğunu belirtiyordu. Basma ve sirasi gözlemct çevrelere sızdığı kadanyla Filistinlilerin şartlan tsrail'in şartlanndan belirli ölçülerde larklı. Finstinlüer daha dogrusu Arafat şu şartlan öne atı yor: (Arkası 9. Sayfada) finadohı Liseleri ye Kolejleri " İ 11. sayfamızda Kastelîizedelere yüzde 2830 faiz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Banker Kastelli tarafmdan belirli bankalara bağlı olarak pazarlanmış bu lunan mevduat sertifikalanna faız ödenmesiyle Ügili olarak «Cumhuriyet»in öner dığı çözüm yolu hükümet ta rafindan da benimsenerek Kastelhzedelerin aylık faız gelirine kavuşmalan kesinleşti. Bu konuda kanun kuvvetinde bir kararnamenin hazırlanmasma dünden itiba ren başlandı. Hafta sonuna dek çıkması beklenen karar nameye gore. faiz kuponlu mevduat sertifikası eahipleri temmuz ayından itibaren fa izlerini almay a başlayacaklar. Faiz kuponsuz sertifi ka sahiplerinin ise yüzde 28' lik aylık faiz gelirine kavuş turulması amaçlanıyor. Geçiğimiz cumartesi ve pazar gunleri «Cumhuriyet» Kastellizedelerin zarara uğramaması ve devletin yurt taşı korumak zorunluğunda bulunduğundan hareketle «faizlerin ödenmesi» gerektiğını vurguladı. Bu arada faizin bankalarla elin de mevduat sertifikası bulunan tasarruf sahipleri arasında «makul bir oranda saptanmasının da «faiz yarışının dengelenmesine» kat kı sağlayacağı belirtildl. «Cumhuriyetin özetlenen önerilen Merkez Bankasınm bankalarla cumartesi günü duzenledıği toplantıda ele alındı ve bankalann faiz odemeleri gerektıği üzerinde duruldu. Bankalann faiz ödemeye pek yanaşmayışlarına karşılık hükümetin bu konudaki «israrh tu ,umukendilerine aktanldı. Merkez Bankası ile bankalar arasındaki toplantıda alınan kararlara göre: Faiz kuponu bulunan mev duat sertıfıkalarının faizleri normal olarak, bugune değın nasıl odenıyorsa. yi ne aynı biçımde ılerili ban ka tarafınd«n odenecek. üo Evren: İsrail 9 Lübnan dan cekilmeli A Reagan'ın Lübnan sonınıına ilişkin mesajı Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından yanıtlandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Baş kam Orgeneral Kenan Evren ile ABD Başkanı Reagan aıasında Israil'in Lübnan'ı işgaliyle ortaya çıkan bunalım konusunda karşılıklı mesaj te^ atisi yapıldı. Evren Başkan Reagan'ın mesajma verdiği yanıtta. «tsrail kuvvetlerinin Lübnan'dan en kısa zamanda çekilmesi ge»eğini» vurguladı ve bu amaçla «her türlü gayretin gösterihnesi gerektiğini» bildirdi. (Arkası 13. Sayfada) Bankacıların gözü Ankara'da.. Sekiz özel ve iki kamu bankasımn Banker Kastelli aracıbğıyla 80 milyar lira değerinde mevduat sertifikası pazarladıkları belklendi. Ekonoml Servlsl Banker Kastelli aracılığıyla halka intlkal ettırilmiş bulunan mevduat sertifikası ve sertifika faız kuponları tutorının 80 mllyor lıra dolayıncfu bulunduğunun anlaşılması üzerıne goziör ban kalara cevrlldl. Bir yandan Kas telll'ye aylık gellr sağlamak amacıyla paro yatırmış bulusln bir şey söylemek loin henuz erken olduğu görüşünde birleşiyorlar. Mevduat sertifikalarını Banker Kastelli aracılığıyla pazarnan yözblnlerce küouk ve or latmış olan bankalar icinde ta tasarruf sahibinln karşı karIkl kamu bankasıyla sekız öeel şıya geldiğl sorunu çözmek dlbanko bulunuyor. Vaktflar Ban ğer yandan söz konusu sertiflkası ile Anadolu Bankası nın kaları Banker Kastelli ellyle pa yanı slra Banker Kastelli eliy zarlatmış olan bankalan krltlk le mevduat sertifikası sattırdurumda bırokmamak çabasıy mıs olan özel bankalann; Pala başlatıfon calışrnaların sürmukbank. Yapı ve Kredl Bonduğü bellrtillrken konuyla II kası, Uluslararası Endüstrı ve gili bankalann yetkilileri ke Ticaret Bankası, İstanbul Bankası. Hlsarbank, Türklye Imar Bankası, Bağbank ve İktisat Bankası olduğu belirtiliyor. Kastelli'nln pazarlamış olduğu sertifika toplammın dağılımı ko nusunda bırbıriyle celışen rakamlar verilmekle birlikte ağır lığın Çukurova Grubu'nun söz sahıbi olduğu üc bankayla İstanbul Bankası'nda olduğu kay dedıliyor. Kamu bankalarınm i se önceki yıllarda daha büyük boyutlarda olan sertifika satış larının sonra azaldığı ve toplamda çok büyük pay olmadığı llerl surülüyor. Kast9l'izedelerın ellnde bulunan mevduat sertlfıkalannın ait olduklan bankalarca vadelerinin bir yıl temdıt edıtmesi ve gene aylık olarak saptanacak bir banka falzine bağlanması yolunda ılk kez gazelemızce ortaya atılan önerinin ilglll bankalar açısından avantailı ve dezavanjajjı yqnları by^ lunuyor. Sertlflkaların önürriüz deki aydan başlayarak vade bıtım tarihlennin yaklaşmosı (Arkası 9. Sayfada) layısıyla. ellerinde Kastelli aracılığıyla pazarlanmış faiz kuponlu mevduat sertifikaları bulunan Kastellizede ler faizlerine kavuşmuş ola cak. Bunun ilk uygulaması da hiç gecikmeden «temmuz faizi» olarak odenecek. Faiz kuponsuz mevduat sertifikalannda da faizlerin ödenmesı için bankalara hü kumet tarafmdan belirli öl çulerde «baskı» yapıldığı bilrilıyor. Bu konuda banka ların pek gonullü olmadıkla n belirtiliyor. Tasarruf sahiplerine bir çözüm olmak üzere faizlerin öden(Arkası 10. Sayfada) Kastelli Mentaş ve Bimtas'in tasfiyelerine karar verildi İstanbul Haber Servisi tstanbul Asliye Ikincl Ticaret Mahkemesi, Kas telli, Mentaş ve Bimtaş'ın tasfiyesine karar verdi. Bu üç kuruluşun yöneti cileri 22 haziran'da mahke meye başvurarak tasfiyele rini lstedller. Bunun üzerine durumu inceleyen 2. 'Asliye Ticaret Mahkeme si kanun htikmündeki karartıameler gereğince dün Kastelli Bimtaş ve Mentas'ın tasfiyesine karar verdi. tstanbu! 2 Ticaret Mah kemesi Başkanı Hakim Hakkı Süha Terzîbasıoğ lu THA'va yaptı^ı acıkla mada tasfiyesine karar ve rilen üç kuruluş hakkında en kısa zamandâ tasfiye kurullan oluşturulpcaçmı belırtti ve «alacaklı durum da bulunnn vatandas'arm (Arkası 13. Sayfada) Cumhuriyel Israil'de YaJçinDOĞAN flmus Nadi ArmaganıIftnşması Sonuclandı « TOPLUMBILİM KONUSUN f DAKİ YARIŞMANIN BİRİNCİLİĞİNI «TURKIYE'DE ULAŞIM POLITIKASI VE KARAYOLU ULAŞIM SISTEMININ TOPLUMSAL MALIYETl» ADLI DOCENTLIK TE2İYLE TOAİE ÖĞRETIM UYESİ DR. H. SAMI GUVEN KAZANDI. • «YURT OIŞINOAN OÖNEN IŞCİLER1N YENIDEN UYUM LARI» ADLI DOCENTLIK TEZIYLE DE ODTÜ İDARI İLİMLER FAKÜLTESÎ OĞRETIM UYESİ DR. ALI S. GITMEZ İKINCİLİĞİ ALDI. Israillilere göre, goç edenler kacmıyor, güvenlî bölgelere taşııuyorlar Yazısı 14. Sayfada Yarışmanın birincisit H Sami Güven İstanbul Uaber Servisl Yunus Nadi Armaganı 1981 1982 Yarışmasını «Turkiye'nin Vlaşım Politikası ve Karayolu Uiaşım Slsteminin Toplumsal Maliyeti» adü doçentlik teziyle Türkiye ve Ortadoğu Amme 1daresl Enstitüsü ögretlm tlyesi Dr. H. Sam! Güven kazandı. «Yurt Dısından Dönen tşçilerin Veniden Uymnları» adlı doçentlik tezi İle ODTÜ tdarî lllmler Fakültesl ögretim ÜyesiDr. Ali S. Gitmez tse ikinciliği aldı. Kurucumuz Yunus Nadi'yl anmak için düzenlenpn geleneksel «Yunus Nadi Ar raağanı yarışmasunın bu yılkl konusu toplumbilime aynlmıştı. 1981 1982 döne minde Türkiye'nln ve dünyanın İçinde yaşadığı hızlı ve derin toplumsal değlşim. Demir fiyatlarına yüzde 12 zam yapıldı Gazctemizin Kurucusu Vunus Nadi. ölümünün 37. yılında kabrl başında düzenlenen törenie anıldı. Nadi Allesi'nin Edirnekapı Mezarhğı'nda bulunan aile kabristanında düzenlenen törene Genel Vayın Müdürümüz Hasan Cemal, Yazı lşleri Müdürlerimizden Sami Karaören ve bir grup çalışanıtnız katıldı. Kethiye'de 1880 yılında noğan, çazetecilik çalışmalanna Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarmda kesintisiz devam eden ve 1945 yılında ölen Yunus Nadi, kabrine çiçek konulmasmdan sonra yasamı ve çaiışmalanyla anıldı. Fotoğrafta arkadaşlarımız Yunus Nadi'nin kabrl başında görülüyor. Büyük Seçid Kurul. 28 haziran 1982 günü saat 11.00'de gazetemiz binasında toplandı ve ö n Seçici Kurul'un yanşmaya katılanlar arasından seçlp Büyük Seçici Kurul'a sunduğu yapıtlan tartışıp oyladı. Bu oylamaya göre Dr. H. Sami Güven'in «Türkiye'nln ülaşım Politikası ve Karayolu Ulaşım Sisteminin Top* lumsal Maliyeti: Taşımacılık Kooperatifleri Uzerinde bir araştırma» adlı yapıtı çoğunlukla birinciliğe; Dr. Ali S. Gitmez'in «Yurt dışından Dönen tşçilerin Ye niden Uyumlan: Ekonomik Seçim, Karar ve Etilimler» adlı yapıtı oy çokluğuyla ikincllige seçlldiler. Büyük Seçici Kurul üye(Arkası 10. Sayfada) Yunus Nadi'yi andsk Yarışmanın ikincisiı Ali S. Gitmez yarışma konusu saptamak bakımından etkili olmuştu. Belirlenen koşullar içinde yarışmaya katılan toplumbilim yapıtlan ö n Seçici Kurul'da ilk elemeden geçirildikten sonra Büyük Seçlcl Kurul'a sunulmuştu. ANKARA, (a.a.) Turkıye Demir Çelik İşletmelen fab rikalarında üretilen yuvarlak, profil ve köşebent ile pık demir fiyatları ortalama yuzde 12 oranında artırıldı. Türkiye DemirÇelik Işletmelerı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Genel Müdürlüğün Karabük ve îskenderun DemirÇelik Fabrikaları ile yurdun çeşitli yerlerinde bulunan demir satış depolarında, demir satışlan dün sabah fıyatlann yeniden düzenlenmesi dolayısıyla durduruldu. Türkiye Demir Çelik Işlet melerl Genel MüdürlüğÜ tarafmdan belirlenen ve yanndan itibaren uygulamaya konulacak yeni demir satış fiyatlan şöyle: / (Arkası 10. Sayfada) GÖZETİMDEKİLER VE TUTUKLDLAR DA GIRDİ tstanbul Selimiye'deki ÜYS'ye girenler görülüyor. otaybmn ardındaki Sıcak Temmuz Temmuz Bankacılığı 1980 yılının 1 temmuzunda faizlerin serbest bırakümasıyla başladı. Heri sürulen savlara baküırsa bankacıhğımız çağdaşlaşacaktı. O oünlerde Türkiye'de sayısı belli ethin bankalara büyüfe bir hızla yenileri ehlendi Adlan pek duyulmamış taşra bankaları bazı gruplarca satm alınarak olağanüstü reklnm kam panyasıyla devreye sokuldu Bankalar serbest faiz varv şında mevduat toplama kampanyasına girdiler. «Mevduat sertifikası serüveni» böylece başladı ve ilk girl$im ler plyasada eanlılık yaraP tı. Bankalarla birlikte bankerler de olağanüstü eıkmlih kazanmışlardı. Ne var ki bu etkinlikleri düzenliyeceh yasalar çıkarılmamışti; de •netımler yapümıyordu. Tem muz Bankacıhğmı başlatan ehip, okm bitenleri iziemeltle yetiniyordu. Aradan bir yıl geçti. 1981'in temmuzunaa kre.di sektörü tefedlik piyasasına dönüşmüştü. Serbest faiz alamnda rekabetin bir noktada faiz oranlannı smırlaya(Arkası 13. Sryfada) G0ZLEN Bir Öneri... UĞUR MUMCU «tygulanan ekonomik slyasetin hnkoksal çerçevesi çizilmemiştir» diye bu köşede birçok yazı yazdık. Banker lflasları ile karşılaşıldığmda bu alandakl yasal düzenlemelerin ne kadar eksik olâuğu daha lyi anlaşüdL 1932 tarihll lcra ve Iflas (Arkası 13. Sayfada) Türklşin sorunlar paketi hükümete ÖYS sınav sonuçları ağustos baslarında gönderilecek iletildi 210 bin öğrenci ter döktü Haber Servisi 210 bin öğrenclnln katıldığı Üniversite Yerleştirme Sınavı dün Ankara, tstanbul, îzmir, Adana, Erzurum, Trabzon Diyarbakır, Elazığ ve Lefkoşe'de 679 binada yapıldı. Tutuklu ve hükümlüler de İstanbul Selimiye'de, An*. kara Mamak'ta sınava girdiler. İkinci basamak smavı, sınav merkezlerlnde saat 09. 30'da başlayarak, 1300 sıralarmda sona erdi. Adaylara, (Arkası 13. Sayfada) ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Türk lş'in so runlar paketi dün hükümete iletildi. Genal Başkan Şevket Yılmaz «kıdem tazmlnatından vazgeçilirse benia. pasaport almam gerekir» dedl. Şevket Yılmaz baskanlı (Arkan 13. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog