Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 Tatil değil, Anayasayı (Baştarafı 1. Sayfada) yelerln, Anayasanın Danışyacağını ve 45 gün tatll ya ma Mecllsl Genel Kurulu'n pılacağma llişkin içtüzük da görüşülme süresinin azmaddesini gösteriyorlar. Ba lıgı iddlalarmı da geçersls> zı üyeler ise«Tatil, ne tatîli? kılıyor. Bu, olsa olsa (Anayasa 1n Bu arada blr diğer önem celeme tatlli) olabillr» diII konu Danışma Meclisl tç yorlar... tüzüğünün degiştirilmesl ko Tüm bu görüşlere fcarşın nusu. Anayasa görüşmeleri ortada bir gerçek var. O da nin bu lçtüzükle yapılması Anayasa taslağının en geç halinde daha önce ortaya Eklm ayi başında Milll Gtt atılan iddiaların haklılık venlik Konseyl'ne göndert kazanacağı belirtlllyor ve leceği, Kasım ayında da A mutlaka görüşmelere geçllnayasanın halkoyuna sunu meden önce içtüzükte delacağı... Bu gerçek, bazı U ğişiklik yapılması geregl sa vunuluyor. Ancak. Danışma Mecllsi Başkanı Sadi Ir mak'ın hafta içinde basın mensuplanna yaptığı açıklama bunun tersi dogrultusunda. Irmak. Anayasa'nın Danışma Meclisi'nde görttşttlmesi sırasında memleke tln ihtlyacı olduğu konula n n da ele alınabileceğini söyledi. Danışma Mecllsl Başkanı, İçtüzük değişikllglnin gerekli görülürse. o aralarda gerçekleştirilebile ceğini ima eden bazı sözler söyledi... Danışma Meclisl'nln tatl NEW YORK (a.a.ÜBA) le girmeslne dek ancak 6 Birleşmiş Mtlletler'in ön blrleşlm yapılacagı da gözö ceki gece toplanan Genel nüne alındığmda Irmak'ın kazanıyor Kurulunda Lübnan'ı işgal sözleri haklılık eden Israil birliklerlnin ge gibi... rl çekilmesinl öngören bir TAKVİME DOĞRD karar tasarısı 2'ye karşı 127 Danışma Meclisi 12 Eyoyla kabul edildi. Suriye ve çoğunluğunu lülden sonra açıklanan tak Üçüncü Dünya ülkelerinin vime doğru adım adım 11er oluşturduğu 50 ülkenln ö Ityor. önce Anayasa taslanerdiği karar tasansmda ğının 10 Temmuza dek Baş îsrail, ateşkes lçin 56 kanlığa sunulacağının dile haziran tarihlerinde alınan getirilmesi, ardından tatil kararlara uymamakla da den sonra 2 Ağustosta Ana yasa taslağının Genel Kusuçlandı. îçlerinde Türkiye'nln de rul'da görüşülmeye başlanbulunduğu 127 ülkenln o ması açıklaması ve geçtlgi lumlu oy, Amerika Blrleşlk miz hafta içinde Kara Kuv Devletlerl lle îsrail'ln red vetleri Komutanı ve Mllll oyu kullandıgı ve 28 ülke GUvenlik Konseyi üyesi Or nin de katılmadığı toplan general Nurettin Ersin'in tıda alınan kararlar şun «Anayasa'nın halkoyuna su nulması için hazırlanacak lar: 1. Başka ülkelere ait top oy verme kütiiklerinin diirakların güç kullanarak a zenlenmesi hakkında yasa lınmayacağı yolundaki ka önerisisnin Başkanlığa sunuluşu. Ardından hemen rara uyulması, 2. Tüm Uyelerin ve diğer kurulan Geçici Komisyonpartilerin Lübnan'ın ege da önerinin aynen kabul e menllğinl, toprak bütünlü dildiği. Bu hafta içinde de ğünü, birliğinl ve siyasl ba yasa önerlsinln Genel Kuğııosızlığını kendl sınırları rul'dan geçmesinin kuvvet kazanması... içinde koruması 3. Güvenlik Konseyi'nde Danışma Meclisl Genel alınan ve tsrail'ln Lübnan'Kurulu geçtlğlmiz hafta idakl birliklerlnin şartsız olarak ve hemen çekilmesl çinde de 6 adet yasa tasarı lle taraflarm ateşkese uy ve önerlsini görüşerek somalannı öngören 508 ve nuçlandırdı. Bunların ara509 numaralı kararların sında telsiz yasa tasarısı önemi bakımından genel ku desteklenrnesl, 4. Israil'in 508 ve 509 nu rulda geniş bir şekilde tarmaralı kararlara uymama tışıldı. Görüşmeler sırasında, özel sektörün radyoTV sından dolayı kınanması, yayını yapabilmesintn bu 5. tsrail'ln pazar sabahın tasarıyla mümkün olmadıdan ttibaren alınan bu ka ğı belirtildi. Bunun, ancak rarlan uygulamaya başla 359 sayılı TRT yasasınm ması, degiştirilmesi halinde ger6. 508, 509 ve 512 numa çekleştirilebileceği anlatılralı kararların uygulanma dı. sı için öngörülecek bir yotfANKI UYANDIRDI lun bulunması için tüm yet kllerln Genel Sekretere ve Geçtlğlmiz hafta Mllll rilmesl, Güvenlik Konseyi'nden çı7. Güvenlik Konseyinln, kan bazı yasalar oldukca 6 numarada bellrtllen ka geniş yankı uyandırdı. özel rarların uygulanmasını sağ likle. tüm karşı çıkmalara lamak lçin bir yol düşünme karşın Uanısma Meclisl'nsi, den hükümetln lstediği şe8. Tüm uluslararası ku kilde geçen toprak ve taruluşların Lübnan'a yardım rım reforrau öntedbirler yapmayı sürdürmesi, yasasına geçici blr madde 9. Birleşmiş Mllletler Ge ekleyen tasarı, karşı çıkannel Sekreterinln Lübnan' ları büyük hayal kırıklığına dakl can ve mal kaybının sürükledl. Konsey, kamusaptanması için acilen bir laştırılmış gayrlmenkuller lnceleme yaparak rapor ha hakkında açılan gerl alma zırlaması. davalannın konusuz kalmış 10. Geçlcl olarak yedlncl sayılacağını kararlaştırdı. olağanüstU toplantmın erToprak ve Tarım Refortelenmesi ve toplantıların mu Yasası hükümlerlne gö Uye Ulkelerin lsteğine göre re kamulaştırılmış olan ayapılması. razi hakkında kamulaştıröte yandan tsrail'ln Lüb ma tarihlnden itlbaren 5 nan'a saldırısını görüşmek yıl süreyle geri alma dava üzere toplanması beklenen sı açılamayacağına iltşkin Arap Birligl örgütü zirve yasa hükmü Genel Kurul'konferansının yeni blr çık da günlerce süren bazen maza girdtği btldiriliyor. A sert tartışmalar sonucunrap Birligi örgütü'nün yap da hükümetin getlrdiğl ve tiğı «Zirve konferansının sürenin 10 yıla çıkanlması Dışişleri Bakanları düzeyin na illşkin maddenin kabude toplanması» çağrısı Lib lü ile Mllll Güvenlik Konya tarafından sert blr dille seyi'ne gönderilmtştl. Bazı reddedlldi. Oyeler yasanın bu şekilde çıkmasından duydukları memnunlyeti dile getlrlrlerken, bazılan bu konuda (Baştarafı 1. Sayfada) yorum yapmaktan kaçındınlz motorlarıyla plajlara lar. ve mesire yerlerlne gldenMllll GUvenlik Konseyl'n ler, evlerine dönüşlerinde de ulaşım güçlügü çektiler. den büyük ölçüde deKiştirt Bu arada, sıcak havanın lerek çıkan btr diğer yasa devamı hallnde, yurttaşla da «kamu kurum ve ktırurın plaja glderek serlnleme luşlarımn Bakanlar Kurudüşüncesini bir yana bıra lu'na verilen 18 aylık yetki karak atadan kalma «yay ile çıkarilacak yasa gücünlamaya» yönelecekleri gö de kararnamelerle düzenrüldü. YUksek ve ağaçlık lenmeslnne ilişkin.. yerlere piknlğe gidenler Hükümetin getlrdlği tadün nispeten rahat bir ne sanda yer almamasına kar fes alabildiler. şın BütçePlan KomisyoMeteoroloji yetkllllerl de, nunda tasarının kapsamıdtln gölgede 32, açıkta 45 na alınan kamu kurumu nl 46 dereceye ulaşan hava sı teliğlndeki meslekl kurulıış caklıaının bir süre daha ar lar yasadan çıkanldı. Aytarak devam edeceğini bll rıca, Danışma Meclisi'nden çıkan şekllyle tasarı dirdiler. kapsamı dışında bırakılan «Genelkurmay Başkanhğı, Mllli Savunma Bakanhğı, DÜZELTME Devlet Başkanlığı, yasama Gazetemizin rJünkü sayısın organının tdari kuruluşları. da 1. sayfada yer alan «özal vargı kuruluşları, Sayıştay Faizlerde düşme eğilimi olac* ı*e tiniversiteler» Konsey'de ğını sanınm>; başlıklı haberi isaya dahil edtldt. mizdeki «Banker Ksstelll ola 36 saatlik (Baştarafı 1. Sayfada) lar ise borcun ödeme sürelerini uzatarak yarar sağlar lar. Ne var ki Kastelli olayının boyutlan çok havsamltdır. Bu nedenle görüş aynhklan Bakanlar Kurulu'na da yansımıştır. Devlet Bakam 71han Öztrak. «Kastelli dolandıncıdır» diye sert ve kesin açıklamalar yaparken Bajbakan Bülend Ulusu «Kastelli olayında dolandıncılık var dersem. kendimi hakim yerine koymuş olurum» rfiye daha dihkatli bir dille konusuyor. Ortada bir dolandıncılık sözkonusu ise Kastelli'nin îsviçre'den getirilip cezalandırılması /jsrefem«^tedir. Şimdilih İsviçre'nin bu konuda Türkiye'ya vzrdiğ' ya nU olumşuzdur Ülkamizdn Cevher Özden için verilen tutuklama karan vardır. HJL na karsın «tsviçre'nin çekimserliğini hangi hukuksal gerekçeler oluşturuyor?» sorusu ortadadır. (Baştarafı 1. Sayfada) Kastelli olayı piyasada bir ması, ABD, böylece, îsrail'e du çekişme honusu yaratacağa ruma silahlı bir çözüm arayada benzemektedir. Büyük bileceğine ilişkin zımni bir yebankalarla küçükler olaya şil ışık yakmıs oluyor. Aynaym ölçüvle yaklaşmaya ca, tsrall htikümeti önceki gecaklardır. Kastelli'ye büyük ce Philip Habib'eki, tsrail hükümetinin çaota mevduat sertifikası sa bi çahşıyorsadık bir Körevlisi gi bir çagrıda buluna tan banhaların durumlan rak, soruna diplomatik yollardeğişiktir. dan bir an önce çözüm bulmaa Ulusu Hükümeü'nin bu sa, tsrail'ln «örel volları» buBu alanda unutmaması gereken lunduğunu bildirmişti. bir gerçeh vurgulanmalıdır. «örel yollar»m ne olduğunu bilmeyen Kastelli olayını, piyasa çev artıkkalmadı. ya da anlamayan relerinin gölzükleriyle deDünkü Lübnan basını da ğerlendirmek ya da ekonomik yönetimden sarumlu hafta ortasına dek sorunun çözumü yolu bulun bakanlann ön yargılanyle raazsa.için bir çıkış saldmlannı Israil'in tartmak doğru değildir. Bu canlandırabileceginl önemle konuya Devletin ve yurttar vurguluyordu. sm hnkları \>p çıkarları ncıBöylece yarından başlayarak, sından serinhanh bir denas\le yaklaşım gerekiyor. galiba, yine tehlikeli günlerin içine giriyoruz. Tabiiartık dlli Baska türlü bir yahlasımın mize pelesenk ettiğimiz sözcük gelecek günlerde daha ağır leri kullanahmbu satırlar yafaturalar yaratması olasıdır. yınlandığı sırada dramatik hir +••*• gelişme olmamışsa.. KAYGILI SESSİZLÎK (Baştarafı 1. Sayfada) tuldugunu düşünün.. Bu kadarla da kalmadı. Bütün bir gece boyu, Sirkeci'den Beyant'a, Patih'ten Aksaray'a kadar yer kap layan bir alanın karadan top ateşine tutulduğunu bir gözünüzün önüne getirmeye çalışm. Işte, ateşkes'e kadar Beyrut'un hali buydu. Cuma giınunün acımasız bombardımanma hedef olan mm tıkaları, Abu Sakir'i, Fakhani'yi, Stadyum çevresini, Koia'yı, Sa tıla Meydanını, Sabra'nın Ust bölümlerinı dolaştım. 6 kath, 8 katlı, 10 katlı binalann bir kısrra birkaç metre vüksekliğinde bir tas yıguıı haline gelmişler ya da oraları buralan saga sola sark nus çirkin ve hüzünlü bloklar halinde duruyorlardı.. ögleden önce Abu lyad, Beyrut Arap Üniversitesi'nin tam karşısında, bürosunun bulunduğu dev binayı şaşkm şaşkm sey rediyordu. O koca binanın yerinde üçbeş metrelik bir beton yı ğını kalrmştı. Abu tyad ayrıldıktan sonra Abu Ammar (Yaser Arafat) lacivert Alfa Bomeo'suyla geldi. Aym binanm bnünde durdu. Yolda gördüğü iki kıa çocuğunu kucakladı, biraz onlarla şakalaştı ve diğer eski dev binalan yeni yıkmtılan dolaşmak üzere Fakhani'nin yan sokaklaruıa doğru uzaklaştı. Ve düşünüjj, Unkapanı'ndan Eminönü'ne kadar bir alan du şünün, ki orada hep 810 kath binalar bulunmuş olsun ve bugtln onlan, Unkapanı'ndan Eminönü'ne kadarki bir alan: bir harabe halinde görüyor olun... Bu, 38 saatlik bombardımanın sonuçlarından bir tasmıydı.. Daha bir de Burc ElBarajni, Siyyah ve üzai var. Şehir merkezi sayılabllecek bir noktada bulunan Basta setntinde ise bazı kesim lerde asfaltın yerini toprak yollar almıştı. Bu da hava, kara ve deniz bombardımanının blr sonucu. Basta'nın topraklaşan asfalt sokaklan da hava, kara, deniz bombardımanından nasiblnı almıştı.. Bunlar görüntüler.. Bu görüntülerin yaratıldığj saatlerdekl sesleri Ise anlatabilmek mUmkün değil. Ya ikinci Dünya Savaşı'n da Londra ve Berlin'de, ya da 1973'te Hanoi'de yaşamış olmak ge rek.. Calışanlar... Sorulan... Sorunlan... YılmazSİRAL metini yerine getirirken hizmetin gerektirdigi arac ve gereçlerie hizmetin niteliğine uygun personeli hazu bulundurmakla yükümlüdür. Davacılann eş ve anneslnin ölümü olayında ise, ölumün yapılan göbek fıtığı ameliyatının tıbbi sonucu olmadıSn ameliyatı yapanların karın boşluğunda yabancı madde bırakmalajT ve Dîlahare hastanın başvurusunun hiç nazara alınmaması nedeniyle meydana geldiği dos yanın incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu durumda zararı doğuran olay idarenin ağır hizmet kusuruna dayanmakta ve idare doğan zaran ödemekle yükümlu olmaktadır.» (Damştay 12. Daire, 1970/89 Esas. 1979/1533 Karar, 31.5.1978 Tarih). BM Genel Kurulu: îsraîl Lübnan'dan derhal cekilsin • AMELİYATTA YABANCI MADDE UNUTULURSA: İdare kendisine verilen kamu hlz Danışma (Baştarafı 12. Sayfada) faturasım çok ağır ödejeceğiz.» Aksoy, Anayasa'dan sonra diğer yasaların da önemine değmdi ve özellikle toprak reformu yasası uzerinde durdu. Toprağı en iyi işleyecek sistemin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, şöyle dedi: «Toprağın parçalanmasma taraftar değilim ama toprağın 10 bin, 20 bln dönüm üzerindrn sahiplerl uzerinde bulunmasına da taraftar degillm. En rantabl blr Işletmecillk, makinalı bir IşlctmeclHk kaç dönümle bizim Türklve'nln sartlarında vapılahlllvors \. bunun taratn?. blr ptüdii yapılıp ona göre ba. zı nlspetier altında yapılmssı gereklr. Bunun tetkilri dp mutlaka tarafsız hükiimetler za manında yapılır. EJer blzlm tarafsızlığımizdan endişe edil. miyorsa. bfzler ve bizlere bağlı teknikerler tarafından rantablltesl yapüıp toprak reformu kanununun ona göre çıkanimasi gerekir.» Danışma Meclisi'ne gönderilen tasarılarm hepsinin büyllk bir itina, büyük bir olgunluk ve titizlikle tetkik edilerek kanunlaştınlmaya çalışıldığmı, Mecllsin yoğun bir çalışma içinde bulunduğunu anlatan Ak soy, bu konudakl görüşlerini şöyle dile getirdi: « Danışma Mecltst OyeİPrinin devlettn genel Ihtiyaçlanna dslr genel manada kanun tasanları hazırlayıp Meclls'e verme Imkanları. zamanlan yoktur. O bnkımdan tasarruflan hfikümetp baglıdır. Hükiimet ne gönderlrse nnu daha İyi blr hale setlrmek lç!n çaIışacaktır. Mnvaffakivetten ve muvaffak olamamaktan dolayı sommlııluk hükümetltıtllr. Cünkü üyelprin bir riakiM boş , vakJttert.yok. Hazirlık vapmalan mümkiin deSll genpl konularda. <) konulara ait tasnrılar hökOmetten gplmiş ve !tanunlaştırılmıştır. Ben m^nevi hir mpsnlivetl Dannma Mfr'KI üzerinde ırBrmiiyormn. I.Syıkıy. la çahşılmıştır. calışılmaktadır.» MHP belgeBeri da Milli Eğltlm Bakanhğmda görevli bazı sempatizanlarm elde edilerek bunların suç işlemeye sevkedildiği, sözü geçen telgraf fotokopisinin MHP Merkezi'nt getirilmesiyle, bu telgrafı çeken kişilerm kendi ideolojilerine karşı olanların bu parti teşkilatınca öğrenilmesinin sağlanması yoluna gidiıdiği», «Türkiye Şeker Fabrikalanna alınacak personelden istenen belgelere ait listenin birlikte incelenmesinde, MHP sempatizanı gençlerln durumlarını araştırıp üst yöneticileri kendilerinden olan bazı fabrikalara bu kişüerin yerleştirilmek istendiğt ve iş bulamayan gençlerin bu yolla MHP'ye bağlanmasının düşünüldüğü.» «Gazi Eğitim Enstitüsü adma düzenlenmlş iklsl 7.11.1979 tarihll ve Erdem Şenocak adlı kişinin kimlik k<smı doldurulmuş, fakat onaylanmamış olan askerlik tecil formları ve yazışmaları lle boş durumdakl aynı formlar incelendiğinde, bu formlann MHP sempatizanlan için temln edildiği, askerlik çağı gelen kendi Ideolojilprindeki öğrencilerin, askerliklerini kolaylıkla erteletebilme amacının giidüldüğü..» «Ankara, Polatlı orta dereceli okullanndaki anarsik olaylarla ilgiH 2.4.1976 tarihll Uç imzah dilekçenin incelenmeslnde, Milll Eğitim Bakanlığma gOnderilerek tahkik ettlrilmesi gereken şikayet konulannı kapsayan bu dilekçenin MHP'de saklanması, yasal işlemler yerine, gereğinin partice düşünülmüş olabileceği, olaylar ve olaylardald kişllerin partice tesbitinln yapılması yolunu tercih edildiği..» «Milli Eğitim Bakanhğmca Devlet Bakanlığına' yazılan 21 ekim 1976 gün ve 1912 sayılı (Buhran Değerlendirme Kurulu) üyeliğinde görevlendirilen Müsteşar Yardımcısı Zekl Sofuoğlu ile ilglli gizlt yazı Incelenmiş, Milli Eğitim Bakanhğmda MHP'ye çok kuvvetle bağlanmış kişllerin olduğu, görev sorumluluğu taşımayan bu kişüerin partice elde edilerek dairelerindeki glzli bilgi ve beîgelerin teminl için suç işlemeye yönlendirildikleri..» •Erzlncan Mareşal Fevzi Çakmak Eğitim Enstitüsü MÜdürlüğünce İki öftrencinin adresine itönderilen, yazmın Incelenmesinde. bu belgelerin MHP Merkezl'ne bilgi vermek icin gönderlldiği, öğrencilerin Enstitüye devamlarında nartînln görüşünü almak vpya verecpğl taktiği ö6renmek amacmın da düşünülmüş olabileceği» görüş ve kanaatine vanlmıştır. (Baştarafı 12. Sayfada) İsrail jetleri her türlü tavize yanaşmalanna rağmen asla kabul etmek iste medikleri, kabula yanaşmayacaklanm kesin bir dille ifade ettikler de işte tam bu. Yani îsrail'in söz konusu toplam ta 1 lepler .. Bu durumda Kiyasl çözüm ancak ikisinin arasındaki bir noktada bulunabüir. Uibnan siyaset çevrelerinin ve basının diline son günlerde doladığı «Şerefll çıkış yoln» sözcüklerl nin anlamı da, bu henüz bulu namayan ara noktayı ifade e diyor. «Şerefll çıkış yolu» yani yenik Filistinlilerin yüz kızartı cı olmayan, kabul edebilecek leri yeni bir statüye rıza gös termeleri. Filistinlilerin böyle bir çözüçne açık olduklannı birkaç kez hissettirdiler. Ama bakalım İsrail azami taleple rtaden vazgeçecek mi? ABD na sıl bir tutum ortaya koyacak? Bu sorulann yanıtları herhalde yanndan başlayarak önümüzde ki gunlerde de belli olacak.. Ankara temsilcisi Abu Fsraz: FKÖ yokedilemez ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Filistin Kurtuluş Örgütü Türkiye temsilcisi Abu Fıraz, «Beyrut'laki son savaşta IsrailHlerln verdlkle ri kayıplarin bundan öncekl dört savaşta verdiklerinden fazla olduğunu. blldirerek, «Bizim silahımızdan çıkan kurşun bir gün mutlaka zafere ulaşacaktır» dedi. Çagdaş Gazeteciler Derneği'nin Genel Kurulunda konuşan Abu Firaz, dünyanın Vietnam savaşından ders al madığım anlatarak, «Amerika Vietnam'da nasıl yenildiyse. İsrail de böyle yenilecektir şeklinde konuştu. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafafın özel bir uçakla Beyrut dışına çı kartılarak yabana Devlet Başkanlanyla görüşttirülme si önerilerine hayır dediğini ve «Benimle görüşmek tsteyenler buraya gelirler. Ben savaş alanındayım» şeklinde konuştuğunu bildiren Firaz, sözlerini şöyle sürdürdü: «FKO hlçbir zaman yok edilemez. Bunu düşünenler ya aptaldır, ya da aiandır. FKÖ bugfln 4 hazirandan daha püçlüdör. Yann bugünden daha güclü olacaktır. Filistlnliler Beyrut'ta yeni bir Stalingrad yaratmışlordır. Biz bugün yalnız İsrail'le savaşmıyonız. Amerikan era peryalizmiyle de savaşıyoruz. Bizim silahımızdan çıkan kurşun bir gün mutlaka zafere ulaşacaktır.» Ateşkesten bu yana Beyrut'ta kaygıh bir sessizlik hüküm sürüyor. Ateşkes daha önce de falarca bozulmus olduğu için. Bu kez de bozulabileceginden herkes endlsell. Haig'ln istifası ve ateşkes, îsrail'in Beyrut kapılannda bekledigl ve amans u bir şaldırıyı Demokles'in kı hcı gibi sehrin ensesinde salladıftı gerçeğini degistirmiş değil. Israil'in Filistinlilerin silah sızlandınlması ve mukavemet hareketi'nin lideTİerinin ülkpvi terketmeleri talepleri de. Filis tinlilerin silaMarım tesl^m etmeyi reddetmelerinde d? bir degişiklik olmadı. Üstelik. bir çıkış yolu, bir ferahlama olanağı olarak görülen Pransız karar tasansımn kabulünün Gü venlik Konseyi'nde Amerikan vetosuyla engellenmesi de kö tümserliği arttırdı. Haig'in istifası ve shultz'un Suudilere yakınhğı da herşevi halletmiyor. Çilnkü, Dışişleri Pakanınm değişmesiyle birkaç gün içinde, FKÖ'nün tasfiyesini arzulayan temel ABD politikası değişmiş olmuyor. Şimdi Beyrut, önümuzdeki haftaya, savasın bir ayını dolduracağı, dördüncü haftasına giriyor. Kuşatma altındaki üçün cü haftaya.. ÇÖZÜM ŞANSI NE OLABtLİR? Çözüm çansı yani Beyrut'un tümüyle tahripten, Filistlnliler ve Lübnanlıların ise bir muhtemel katliamdan kurtulma şan M, ABD"nin elinde. tsrail'i ABD den başka, gemleyebilecek hıçbir kuvvet göztikmüyor. Dahası, başta Sovyetler olmak tizere Arap dünyasının önemli bir bölümunun de dahil olduğu, durum Uzerinde etkili olabüecek bir ulkeler topluluğu, ade ta bir suç ortakhğınm ayıbının suskunluğu içinde hareketsiz. Basmakalıp kmama bildiri lerini arada bir yayınlamanın ötesi'nde hiçbir ağırhk ortaya koymuyorlar. ABD siyasetl Uzerinde faaliyet gösteren başlıca güçler, şu sıralarda, Suudi Arabistan ve Mısır. Suudi Arabistan sessiz diplomasi yoluyla, Mısır ise biraz daha gürültulu biçimde FKÖ'nün toptan tasfiyesini ön lemeye gayret ediyorlar. Bu ulkelerin, FKÖ'nün toptan tas fiyesi halinde Filistin mücade lesinin ölmeyeceği, tam tersine daha da radikalleseceğinden korktuklan sanılıyor. Gerçekten de Beyrut'ta yaygm kanı, eğer Filistin mukavemeti, ön derleriyle birlikte fiziksel an lamda tasfiye olursa, işte o za man gerçek anlamda bir «terörizm» dalgasınm Ortodoğu'yu kasıp kavuracağı, davalarını yaşatmak amacıyla kliçük ve kontrolsüz Filistinli grupların başta KÖrfez ülkeleri, Arap rejlmler1 ve ABD çıkarlarına ne fes aldırmayacağı biçiminde. Şayet, ABD de önümuzdeki ge leceğt böyle değerlendirirse, o takdirde tsrail'i toplam isteklerinin biraz gerisinde bir uzlaşmayı kabule zorlayabilir. Ve Beyrut muharebesinin ya da başka bir deyimle Beyrut soy kırımının önüne geçebilir.. «ŞEREFLt ÇIKIS YOLU» îsrail'in asla vazgeçmek istemediğl temel talepleri ortada: Filistin mukavemetinin tü müyle silahsızlandırüması, FiUstinli liderlerin ve kad rolann Lübnan'ı terketmeleri. Filistinlilerin ise bugune dek Safak (Baştarafı 1. Sayfada> ta yaptığı Incelemeler nedeniy le epey yorucu bir gün geçırmiştik. Soğutma sjstemlnln gürültüsüne karşılık muhrlbin ön kısmının altındaki kamarada deliksiz blr uykuya dalmıştık tüm gazeteci arkadaşlar. Saat 09.00'a doğru görevll bir teğmen gelerek. «aman kal kın blrazdan atışlar başlayacak, alışkın deği'siniz, atışlar başlayınca burada duramazsınız» dedl. SİRENLER ÇALIYOR Alalacele glylnlrken. aynı an larda tOm geml personelinl savaş yerlerine çağıran slren çalmaya başladı. Muhrıpte büyük bir hareket başlarken, köp rü üstünde Filotillo Komodoru Deniz Kurmay Albay Ekmel Totrakan. Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Tanzar Dın cer ve 2. Komutan Deniz Kıdemli Binbaşı Doğan Bafra yer lerini almışlardı. Aynı zamanda rehber gemi olan Savaştepe'nin topları /avoş yavaş hedefe yöneldi. Saat tam 09.00. Hedef, Gazal Gemisi'nin çektıği Darıca adlı cok eskl arabalı vapur. Uzaklığı 56 mll. Topcu Subayı Deniz Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Acar da son hazırlıklarını tamamladı ve «ateş serbest» emriyle Savaştepe'nın topları ateşlenmeye başladı. Savaştepe'nin boşansı radardan izleniyor Savaştepe'nin atışlarını tamamlamasından sonra tatbikata katılan diğer gemiler de atışlarını yaparken, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Anıttepe Muhribi ile yapılan otışları hedeften yaklaşık 1,5 mil uzaklıktan izledi. Gemilerin başarılı atışları so nunda hedef olarak soptanan Darıca gemisl battıktan sonra Evren'in bulunduğu Anıttepe Muhribi'nin saptanan blr başka hedefe denizaltılara karşı kullamlan güdümlü torpldo atışı izlendl. En llginc görüntülerden blrl cuma gecesi yapılan şafak mermisi atışlarıydı. Düşman gemilerini aydınlatarak hedef belirlenmesi için yopılan bu atışlar gece karanlığında seyreden gemilerı adeta gündüzmüşcesine ortaya cıkardı. Cuma gecesi ve cumartesl sabaha karşı sürdürulen savaş oyunlarındcm sonra sabah tatbıkata katılan tüm gemiler Devlet Başkanı ve MGK uyelerıni selamladılar. Devlet Baş kanı Evren ve MGK üyelerinl taşıyan gemiler İstanbul Boğaz'ı doğrultusunda seyrederken diğer gemiler nızom oluşturarak karşı rotadan yol almaya başladılar. Gemiler Evren ve MGK üyelerini taşıyan gemiler ile karşı karşıya geldiklerlnde gemi personeli gemmin üstünde beyazdan bir zincir oluşturarak selam durdulor. Subaylar İse şapkalarını sallayarak tsağol» diye bağırdılar. Tatbikata katılan rehber geml Savaştepe ve diğer gemıler istanbul Boğazı'nda yoğun sis olmasına karşın başarılı blr harekât ile 8oğaz'a glrmeyl başardılar ve Gölcük'e demirlediler. SÜRECEK YARIN: FİKRİ DEVRtMSEL... Oramiral Tümer (Boştarafı 12. Sayfada) Değer yargıtaym JfngiirdüSü hlçbir yan kanıtla da rio&rıılanmış de cildir Pollsin vaptıgı sorustnrma yasaya aykın blr sonış turmadır VP tnttufu tutanaklar hukuksal deŞerlprden voksundnr. Hele bnnların eercekl»ri saptadıçını kamtlamak lçin sa yın savcının dpnpdijfl yöntemln hiTİnık rltllndp yerl yoktur. Sayın Savcının bu konudald nuitaiaasi lle neyi amaç ladigını hlz anlavamadık.. Bir kez dp oknyoruz. Anlama ça hası ilp okuyoraz ama, bizi bs b3slasmlar anlasılmiTor. Sîmdl blz soruyoruz: tdrli Köylti bu nrgüttin Inırucnsu Ise, ve emnlyet anlatımlan dog nı ise. tdris KBylü hakkında neden dava açılmamıştır? Blr örçiitün Imrucusn nasıl olnr da, o argütle llplll davada tsnık olarak dinlenlr?... Sayın Savcı, bu olmazlıgın taktpcisl olacak vprde. mantık duvar lannı sarsan blr tntnmla, fa lanm kızkardeşlnln adı sudur, falan da çerkez amllıdır. O halde emnlyet anlatımlan dog rtıdur mu demek Istlvor. Borada asıl flzerlnde durulacak nokta sanınz tdris Köylü'nün durumudnr.» (Baştarafı 12. Sayfada) güne dek ulusal ve uluslararası sulara yaklaşım»mız hiç de sağlıklı olmamış.. Geçtiğimlz günlerde îstanbul'da yapılan bir toplantı ile konu «ciddi» bir şekilde ele alındı ve ulusaluluslararası sularda Türkiye'nin çıkarlarına uygun çalışmalar yapümasını içeren bir master plan kabul edildi.. Seyir, Hidrografi ve Oşlnografi Dalresi Başkanlığı'nca hazırlanıp, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kanalı ile Başbakanlığa sunulması kararlaştırılan «Oşinografik, Hidrografik Araştırmalar Master Planı»nın birinci bölümünde temel nedef ve ilkeler belirlendi.. Master Plan'ın görüşüldüğü toplantıya bir mesaj gönderen Milll Güvenlik Konseyi üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer de şöyle dedl: «Ülkemizi çevreleyen denizleri bütün özellikleri ile tanımak ve bu denizlerin doğal kaynaklarından istifade edebilmek için denizlerde fizifesel ve meteorolojik ölçütn ve araştırmalar yapmak gerekmektedir. Türkiye bu araştıımaları yapmak ve çevre denizlerden hakkaniyet ilkelerl çerçeveslode istifade etmek zorunda ve kararındadır. Araştırma gemilerinin bu maksatla yapacağı her sefer, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiztn korunması yönündeki kararlılığımızın bir göstergesl olacaktır..» 6 araştırma gemisl ve 7 araştırma botuna sahlp Türkiye'de deniz bilimleri konusunda uzman 149 kişinin bulunması, 11 öğretim ve araştırma ku ruluşunun olması, Türkiye'nin kendi personeli ile konuya yaklaşması için bir avanta] sağlıyor.. Master Plan'ın «amaç» bölümünde. İİK aşamada yapılacak çalışmalar şöyle belirlendi: «Canü ve cansız kaynakların verimll bîr sekilde kullanımı için bilgi toplamak. Deniz dlbi cansız kaynaklannın ekonomlk potansiyelini değerlendirmek, kaynak kullanımı ve kaynak üzerinde öncelikle ek«nomik kuşakta hü kümranhk hakları konusunda uygun kararlar vermek lçin gerekli bilgi birikimini saklamak. Deniz harekâtı ve ulaşım için yararlı olabilecek zaman boyutlarında deniz durumnna ait tahmlnlerde bulunmak. Deniz ortamınm çeşitli amaçlarla kutlanımı sonucunda ortaya çıkabilecek de&işikliklerln Izlenmesl ve doğal ortamın korunması için gerekli önlemleri almak. Denizlerden alternatif enerji kaynağı olarak yararlanma olanaklarını incelemek. doğru değerlendirmeler için bilgi biriklmi sağlamak. Turizm faallyetleri, tnrizm ait yapı testslerl dlzayn ve yer seçimlerinde isabetll karar vermek, ekonomik planlama yapmak için bilgi toplamak.» Basra sıcağı Pcspandreu tepkl gelmedi. Yainız Sovyet vanlısı Komünist Partisi bu ntavizJ» kıyasıya eleşttrdt, oysa giivenoe tstegi Komlinlstlerin Drogramıyla ters düşüyor. Komünistler bunun yerine blr an ttnce NATO'dan çıkılmasını istiyorlar Ama vine de hUkümeti. «emppryallstlere taviz vermeklp» çuçladılar. Ancak Andreas Papandreu'nun sırtı saglam. Sosvalistlertn fizenle hazırlanmıs hükumet programı Wr şaheser çünkü. Şıı sfizler yar alıvor orada: «Uoğıı sınırlanmızı her türlü tphdite karsı eüvencpve alamavan ve avnı zamanda Türkive've askerl malzeme vererpk askerl denervl bozma blr Ittifakın ankrri kanadına üye olmak anlamsızdır.» (Baştarafı 12. İsrail natörleriyle yaptığı toplantıda, senatörlerin ateş püskürdükleri bildiriliyor. Senatörler «tsrail'e verllmesl geçen yıl planlanan 75 tane F16 uçağmın ertelenmesini» öneriyorlarmış... Biz de Kudüs kaynaklan nin ya^arrcısıyız.. Onlarm anlattıkları bu. Herşeye rağ men, ortaya çıkan bir gerçek var ki, ufak ufak da olsa Amerikan yönetimi. büyük ölçüde de senatörler Begin'i epeyce sıkıştırmışlar. Hele de. «Lübnan'daki slvil halka ateş edllmesini» hiç mi hiç affedememişler sayın senatörler. Aslında Reagan'm yaşlı yüreğine de dokunan bu olmuş. «tyl güzel, kendinizl savunuyorsunuz da, neden sivil halkı böyle perişan ediyorsunuz?» demiş. İşte bu soruya Begin verecek yanıt bulamamış... • Nufus cüzdanımı yitlrdim. Gecersizdir. Tahsln tNAN (Baştarafı 12. Sayfada) Sekizînci (Baştarafı Spor'da) nia anons edildi. Daha sonra yanlışhk yapıldığı ve Stefania nin 3.'lük kürsüsünde olması gerektiği duyuruldu. Yanhşhklar birbirini lzlerken Stefania 3.'lukten de indlrilerek yerine Sovyet citnnastikgi Mosteplano va getlrildi. yuıdan sonra bankalardan 81( milyar lira arasında para çe kilmiştlr» cümlasl « . bankalat dan 89 milyar Ura arasında para çekilmiştir» olacaktır. Dü zeltir, özür dileriz. Gözler şimdl önümüzde<\ hafta içinde Danışma Meclisl Başkanlığı'na sunul ması beklenen 1982 Anaya sa taslağına çevrildl... DENEYİMLİ TELEKS OPERATÖRÜ ARANIYOR Müracaat: Tel: 20 97 03/46 47
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog