Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZIRAN 1982 Cumhurıyet 7 TürkIs yönellcileri bugün Basbakan Ulusu ile görüsecek ı Hükümetin asgari ücretin artışııu kabul etmesi nedeniyle görüşmenin ağırlık noktasmı sözleşmelerde «serbest pazarlık» ve «kıdem tazminatı»nın saptanmasının oluşturması bekleniyor. ANKARA, (ANKA) Işçı sörunlan TUrkîş ve hükümet düzeyınde yenıden gündeme gelıyor Turkîş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ıle tcra Kurulu üyeleri bugün Basbakan Bulend Ulusu ıle gdrüşerek, işçl sorun lanyla ilgili bır «paket» sunacaklar Turkîş yetkılılen, görüşme saatıyle ılgilı olarak Baş bakan'dan talep geleceğını be lirttiler. Bu arada asgari ücretin arttırılmasının hükümetçe benlm senmest nedeniyle bu konunun «onceliğini» yitırmesıyle bırlık te «artış tniktarı»mn ele alına cağı bildırılıyor Ayrıca, Türkîş, asgari ücretm vergi dışı tutulmasını ısteyecek. Öte yandan yarmkı goruşme nın ağırlık noktaaınm YHK 1le kıdem tazminatlanmn tavan beLrlenmesının olusturulacağı bıldırıliyor Türk Iş, Yuksek Hakem Kurulu'nun sozleş melerde devre dışı bırakılarak toplu pazarlık sisteminin başlamasını oneıeceğl ve Yuk sek Hakem Kurulu'nun «uyuş mazlık» hallennde devreye gır mesını ısteyeceğı bıldiriüyor. Türkİş'ın kıdem tazmındtı nın asgari Ucretten ayrılması konusunda «hukuraet'le görüş buliğı» ıçınde oldugu ancak, kıdem tazminatlarında tavan belirlemenin «sağlam ılkelere» bağlanmasını ısteyeceğı be lırtılıyor Türklş yonetıcılerı ayrıca, hükümetten «işçi çıkar ma yasağı»nın devam etmesını de isteyecekler Evren kendisi icin iskeleye serilen halıyı kaldırttı İSTANBUL, (ANKA) Dev let Başkanı Kenan Evren dun îstanbulda Küçüksu Kasrı ve Beylerbeyi Sarayı'nı gezdi Devlet Başkanı Evren, oğleden sonra Kalender Orduevi' 1 nden «Halas» yatı ıle Küçuksu ya geldı Devlet Başkanı Evren'ı karşılayan ilkokul çocukları, kendısme bır buket çıçek sundular Evren, kendısıne buketi veren küçuk kız çocuğunun yanagını okşayarak, «Bana tek çiçek verin. Sizin bana verdiğiniz blr tek çıçek >eterlı» dedı Halas Yat'ı iskeleye yanaşırken Evren, ıskelenln Uzennde kendısı içın serilen halıyı gbrdü Bunun üzerme yanındakı Vali Nevzat Ayaz'a donen Evren halıyı kimın isksleye koydurttuğunu sordu Evren daha sonra Vali Ayaz'a ıskeleden ha lının kaldırtılmasını ıstedı Evren, iskeleye halının kaldırtılmasından sonra çıktı Bu arada beraberınde MGK Uyeleri, Orgeneral Şahinkaya ve Orgsneral Tumer ıie bırlık te Küçusu Kasrı'm gezen Devlet Başkanı, Türkıye'dekı ve ozellıkle İmpar&torluk dönemının başkenti İstanbul'dakı tarihî eserlerın sürekll bakunı ve temiz tutulması gerektiğıni soyledi Evren ve beraberındekller daha sonra Bejlerbeyi Sarayı'n da da lncelemelerde bulundu lar îstanbul'dakı incelemslerlnl tamamlayan Evren, saat 17 50"de askeri bir uçakla Ankara'ya gitti Yıldırım hızıyla İstanbul Festivali Her yıl olduğu gıbı bu yıl da istanbul Fc>tivalınm tanıtımını yuklenen •A ve S Halkla llışkıler şırketının sahıplennden Alaeddın Asna havatında ılk kez aazetecüerden yakındı Bunun da nedenı ?u Asna şımdüerde «altın gibı» işlem gören festıval davetıyelerını herkesın arzusuna gore dagıtmak ıçın modern bır sıstem uyguladı ve gazetecılere hangı göstenler ıçın büet ıstedıklerını sormak gafletınde bulundu Bu hstelen oldvteton sonra başmın lyıce derde gırdıgım gören Asna şımdi şöyle dıyor «Kardeşim öyle lısteier aldım kı şımdı ben bu biletlen göndersem bu arkadaşlardan bazılan festival suresınce başka hıç bır ış yapamayacakları gıbı arada yıldırım hızıyla bır gösteriden öburune koşmak zorunda kalacaklar Hatta bazılan var kı ıstedıklen bıletlere bakıhrsa bir kaç göstenyı bırden ızlemeye çahşacaklar» Ecevit in yargılanması yarın sürecek ANKARA (ANKA) Bulent fc^evıt hakKmüa, «Norveç'te yayınİHiıan bir Sazeteye tlemeç vererek bu dernecinde, dfvletin dıpaudaki itıbarını sarstığı» ıddıasıyla açılan davaya yarın Ankara faıkıyonetım Komutanlığı bır nolu Asken Mdhkemesınde devam edılecek Ote yandan, Ecevit hak kında, Hollanda televızjonu ıle Federal Alman «Uer Spiegel» dergisme demeç verdığı ıddiasıyla açılan davaya d.a b temmuz gunü devam edilecek. Son duruşnıada askeri savcı Ece vıt'in bu suçtan 6 aydan ı ki yıla kadar hapsinı istemlştl Ötekl davalar Bu arada, yarm Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesınde, l l h J Genel Başkanı Doğu Perinçek ve arkadaşlarının yargılanmasına devam edilecek Cıuna gunü 1 nolu As kerl Mahkemede yapıla cak MSP da/asmda ıse, savunma avukatıarınm ıs tediğl soruşturmanın gelış tlrilmesl talepleri kararlaş tınlacak Ûaha sonra as kerı savcuun, Erbakan ve diğor partı yoneticileri ışlediklerı lddıa edllen suç lanyla ilgili olarak görüşu nü açıklaması beklenlyor. TMMOB Başkam Tanık: Mühendis ve mimarların en büyük sorunu işsizlik ANKARA, (ANKA) Turk Mühendis ve Mlmar Odoları Bırlığı'nın 27'lnci Olağan Genel Kurulu dun Ankara da yapıldı. IMMOB Başkanı Bulent Tanık, Genel Kurul'da yaptığı acış konuşmasında mühendis ve mimarların bugun karşılaştıkları önemll sorunlardan bırl sinın Işsızlık oiduğunu belırterek 1960'ların ıkınci /arısında başlayan ozei okul furyasmm hızlı ve plansız blr mühendis artışı ve uzmanlık bolunmesi yarattığını soyledı Kamu kesımınde uretken teknık kapasiteye yeterll olanak sağlamaktan uzak bir polltıka Izlemeslnln 70'li yılların başında 657 sayılı yasaya bağlı Istlhdam bıclmı kamuda çalışan deney kazanmış teknık kadrolorın suratlı bır erezyonu na yol actığmı kaydeden Tanık, «kamudan ozel sektore başlayan bu kayma son yıllardaki ekonomik durgunlukla blr leşlnce yoğun blr İşsizlik başgostermlştır. Tum mühendis kıtlesı ıcinde yuzde ona ulaşan İşsizlik bazı dallarda yuzde 20'yl aşmaktadırı şekllnde konuştu. Tanık, ucret duşuklüğünun yetışmiş teknlk kadroların ve teknık gucun yurt dışında ozellıkle Ortadoğu da sağlıksız ış ve yasama llişkılerl ıcinde cozum aramalarını kocınılmaz hale getlrdığını soyledl TMMOB un donem donem kapatılma ya da zayıflatma cabaları ile karşı karşıya kaldıgtnı bellrten Tanık konuşmasını şoyle surdurdu «TMMOB bu tur çabalara karsın, ulke ve halk cıkariarını herşay.n ustunde tutan calışma llkelerıni değıştırmemiş, yurt" sever mühendis ve mlmarlarm oluşturduğu blllmsel gonışlerı savunmaya ve uygulamaya ozen gostermıştır» Ankara İstanbul arasını 4,5 saate indirecek demiryolu 1996 yılında tamamlanacak ANKARA, (a.a.) Baymdırlık Bakam Tahsln Ö nalp, İstanbul Ankara a rasım 4 5 saate indirecek olan demiryolunun 1996 yıhnda işletmeye hazır ha le geleceğini soyledl Önalp, 210 mılyar liraya malolacak projenin, yolcu ve yük trafığıne yılda 6 4 mılyar lıralık tasarruf sağ layacağım bellrtti Tahsın Önalp gunları söyledi. « Tek kath mevcut Anka ra İstanbul demlryolunu 161 km kısaltacak çlft hat II yılksek standarth elektrikli Sincan Arlflye demir yolu projesinin 1/3 Uk kıs tnjnı teşkü eden Sincan Çayırhan bblümunün ya pım çalısrnalanna bu yıl dan ltıharen hız verilmlştlr. Bu projenin mallyetl 1981 fiyatlarıyla yaklaşık 210 mıl ja^r. TL'djr.., , , Türkiyeden Yarın ve per$embe gunü de MHP ve Ülkücü kuru luslar davasında, dava dos yasmı oluşturan belgelerln okunmasına devam edilacek. • Vakıtlar Genel Mudurluğu, Taşdelen Menba Suvu ve Tesislerini S yıl sureyle klraya verecek Tesıslerin işletme ihalesınln 30 Hazıran Cuma günü yapılacagı ve ihaleye katdmak Istejenlerın finerileriyle birlikte 28 tnilyon 800 bln liralık geçici teminatlarnu yatırmaları gerektiğı hildırıldl. • Bulgaıistandan gemıyle tunst olarak îstanbul'a gelen 37 yaşındakı Hanıfe Muharrem Seyitova ortadan kayboldu Yetkılıler, Seyitova'nın yakınları yanında saklanıp iltıca ısteğınde oulunablleceğinı bıldirdıler • Bayındırlık Bakam Tahsln Önalp, muteahhıllerin devlet ibaleleri dolayısıvle KarayoIIarı Genel Müdurluğunden 1981 yılına alt alacaklannın tamamnıın tasfive edildiğini, bu yıl n m ıse 1 haziran ıtıbariyle 1 mılyar 688 nıılyon lir» borçlu bulunulduğunu blldlrdf. 9 Adalet Bakanhğı, Yargıtay üyelerı, hakim ve savcılar ile Bakanhğa bağlı adlı teşkılat mensuplarına kiraya verllmek Uzere konut yaptıracak ya da satın alacak • Bajrampaşa ve Alıbeykov'de, taksllere muşteri olarak binen kimllklerl belfrsız kişiler surücülerden toplam 55 bln Urayı gaspederek kaçtılar. ANKARA (Cumhurıyet Buro su) Çağdaş Gazetecıler Dsrneğı'nin dun yapılan beşinci Genel Kurul toplantısında yeni yonetım kurulu seçildl ve Genel Başkanlığa ANKA Ajan smdan Ahmet Abakay getırıldi Yönetim Kurulu üyeliklerine Sevim Baran, Canan Köker, Gülten Aaian, Zeki Saral, Fatih GüUapoğuı ve Derya Sazak seçildller Genel Kurulun sonunda ayrı ca Pilistın halkıyla dayanışma kararı alındı Kararda, emper yalizmın ılerı karakolu îsrail'm Fılıstm ve Lübnan halkına insanlık tarıhımn acımasız soykınmlarmdan birıni jaşattı ğı kaydedilerek, «genel kurulumuz Filistin halkı ve tlım ozgurlıık savasçılarmın janınıla oiduğunu belırtlr» ü ÇGD Genel Kurulu'nda Filistin halkıyla dayanışma kararı alındı Seker • hastası oSdugunu insan nasıl belgeler? H Cerrahpasa Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin aşağıda ısimleri yazılı blnmienne asıstan kadrosu kaışılık gosterilerek lıpta Uzmanlık Ögremmı ıçın eleman ahnacagı gıbı burs karşılıijı da lıpta Uzımnlık Ogrenunı ıçın eleman alıtıacaktır Adaylann Yabancı Dıl ımtihaaları 20 Temmuz 1982 Salı gunu saat 10 00'du Bılım Dalı tmtıhanı da 30 Temmuz 1982 Cuma gunu aynı saatte Fakultemız Kurul Salununda yapılacaktır tsteklılerin 16 Temmuz 1982 Cuma günü saat 17 00'ye kadar bır dılekçe i totoğraf ve mezun olduklan Fakulte Dekan'ıgı ndan alacaklan ders notlarını belırtlr mezuniyet belgesi ile Dekanhga müracaatlan. Tıpta Utmanhh Oğrenımi Içın Eleman Ahnacah Bırimler Anatoml ve Kıllnik Anatorrusı Flzyololi ve Blofizık Biokımya Mikrobiyoloji, Parazitoloıi ve tnfeksiyon Hastalıkian Koruyucu Hekımuk ve Halk Sağlıgı Adll Tıp Cenel PatoloU ve Patolofik Anatomi Pnömo Ftizyololl Cerrahi Dogum ve Kadın Hastalıklan Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Nöroloıi Nöro SlrürH Kulak Burun • Bofcaz Hastahklan Üroloıl Anestezıyoloiı ve Reanımasyon Fızık ledavı ve Rehabtlitasyon Radyolou Ortopedı ve Travmatoloil Nükleer Tıp Merkezı Burs Karşıhğı Tıpta Uzmanlık Ögrenimi îçin Eleman Alınacak Blrimlen Dogum ve Kadın Hastalıkları Göz Hastahklan Adet • 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 (2 Fızyolojiye 1 Bıo fızık e almacakur) ILAN Milli Savunma Bakanlığından 1 Milli Savunma Bakanlığı'nca çeşıtlı yerlerde ustü toprak örtülü depo ve yan tesıslen yaptırılacaktır 2. Ihaleler, 6095 sayılı yasa ve ilgili karamameler hukümlerine göre altı ayrı grup halinde (kapalı zarf öneri alma) usulune gore yapılacaktır 3 Anılan ışlerden herbirinin ortalama yakıaşık bedeh 1200 000 000 TL (Blr milyarikıyuzmilyon) olup, tahmini insaat süresi BATI bölgesı içın (800) sekizyuz, DOĞU bolgesı için (900) dokuzyüz takvım gunudur. 4 İstekh fırmalarm geçerli NATO EMNt^ET BELGESI'nB sahip bulunmalan şarttır 5 YETERLİK BELGESİ seçımine girebilmek için fırmalann, K Enf. Gr Bş;klıgına başvurarak hazırlanmış buiunan ONDUYURU formlanm almaları ve ONDUYURUda istenılen bllgi ve belgelen hazırlayarak en geç 19 Temmuz 1982 gunu saat 1100 e kadar aşagıda yazılı adrese teslım etmeleri zorunludur ADRES M S B NATO ENF. D BŞK "LIĞI BAKANLIKLAR ANKARA NOT Posta ile muracaat kabul edilmez. (Basın 17786) 4681 MARLON BRANDO Anılarmı yazarak o da yazarlıkta şansını denedı. Brandonun anılan M YAZANLAR KERVANINA NIHAYET ÜNLÜ AKTÖR MARLON BRANDO DA KATILD1 ARALARINDA NE GEÇTİĞt PEK BILt\IVIEZ AMA BRANDO'NUN BU KtTABININ, ESKt KARISI ANA KASHFl'NtN VAZDIĞI KtTABA BİR y\NIT NITELIĞİNDE OLDUĞU SÖYLENtYOR. FILMLERINDEN MİLYONLARCA DOLAR KIRAN BRANDO, BU KITABINDAN DA GÖRÜNÜŞE GÖRE OLDUKÇA YÜKLU BİR GELÎR ELDE EDECEK. KITAP DAHA P1Y\SAYA ÇIKMADAN ÜNLÜ AKTÖR. YAYINCIDAN 1,5 MILYAR LÎRA TUTARINDA AVANS İSTEDİ. A Blucin kumasından kurşun gecirmez yelek urşun gecirmez yelekleri hep çehkten bilirdik Oysa bır Israil firmasımn çıkardığı kurşun gecirmez ceketler var, ve bunlar tehlikell görevlerde bulunanlar için son modaya uygun olarak hazırlanmış. Bu ceketler bej ile kahverengi naylon ya da blu cin kumasından yapıhyor Içlerinde ise son derece dayanıklı, ama aynı zamanda hafıf elyaf levhalar bulunuyor. Bu güvenceh ceketlerden bayanlar içın de uygun model ler mevcut Ceketleri üreten şırkete goıe bu şekılde «son moda» gıyınmiş bir pohs ya da diğeı guvenlik gorev11si dokuz mllıtmetrelık bır tabanca kurşununa dayandığı gıbı 22 kalibrehk bir tüfek mermısıne bile bana mısm de miyor. Tabıı ki o sırada saldırgan'ın 5 metreden daha ya km blr mesafeden ateş etmemesı şartıyla Ceketlerın Is raıl askeri laboratuvarlarında ve New York atış pollgon lannda başarıyla denendiği soylenıyor Ancak yine de 300 dolarlık fiyatın İçinde bir de hayat sigortası pohçesı hesaba katılmış Cekete sahip olan herkes 500 bın dolarlık bir hayat sigortasına kavusuyor. Kurşun geçırmeyen ce ketı giydiğı halde yaralanır ya da olürse dıye K KOLLERGANK YAPTIRILACAKTIR 1 Muessesemizce 12 71982 tanhınde kapah iarfla teklıf almak suretıyle 1 ad kollergank ıhale edllecektir 2 Taliplılenn hazırlayacakları 1 ay opsıyoniu tek lif mektuplannı 225 000 TL'hk geçıcı ıeminatla birlikte ıhale günü saat 15 00 0 kadar Muhaberat Servlsımıze vermeleri gerekır 3 Kollergankla ilgili teknik şartname çabşma saatleri içinde Ticaret Müdurlugumuzden temın edilebilir 4 Müessesemiz 2490 sayıh yasaya tabı değıldır SÜMERBANK BOZUYÜK SERAM1K SANAYtt MÜESSESESl 4668 (Basın: 17251) (Basın 17817) er zaman ted blrli olmak gerekir. Gün olur insandan bir zamanlar has ta oiduğunu belgelemesı lstenebılır Demiryolla rı eski genel müdürU Şukrü Naili Merdan'ın başına da böyle blr iş geldı ne yazık ki Merdan Genel Mudurlük gorevlne ba&ladıgında şeker hastası oiduğunu belgeloyemedı Selahattin Kılıç ve ackadaşlarının yargılanaıgı davada Naill Merdan Soruştur ma Komisyonu'na verdığl lfade slnde «Cumhuriyet» gazetesinden Ayaş tünelinde usulsüz ödemelerln yapıldığını öğrendiğlni, bunu Güzey'e ilettığlni ifade et mışti. Yüce Divanda sorgulara başlandı... Ve 0 donemin müsteşarı sanık Teoman Güzey'm sorgusu yapıldı. Giteey, boyle bir görüşmenin olmadığmı ileri sürerek Merdan'ın ışten ayrılmasının sebebinin ru iıı bunalım oiduğunu söyledi Aradan bırkac duruşma daha geçti. Naili Merdan tanık olarak dınlendi... Merdan şeker hastalığının, bulundu ğu ortam nedeniy le daha fazla art tığını, bu yuzden ışten ayrıldıgım soyledl Gene de ışten ayrılma ne denml tam olarak açıklayamamış olacak ki sa nıklardan Okay Kurceren bir soru yonelttl tanıga «İşe başlarken şeker hastası oiduğunu ıspat layan belgesi var mıydı?» ADALET BAKANLIĞINDAN MÜNHAL NOTERLİKLER Aşagıda 1981 yıtı gaynsafi gelirleri ve isımleri yazıh buiunan Üçüncü Sınif Noterlikler münhaldir 1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 22'nd ve mü teakip tnaddeleri gereğince uçuncü sınıf noterler den ve noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterlıklere atanmaya Istekli olanların ilan tarihlnden itıba ren bır ay ıçınde bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhurıyet Savcılıklanna başvurmalan lazun dır Posta ıle doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmış olan dilekçeler başvurma suresı içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama ışleminde nazara ahnmaz. Uân olunur. Sıra No • 1 l 3 i Münhal Noterliğın Adı Elmalı Noterhğı Germencık Noterlığı Muratlı Noterligı Yenıce Noterligı 1981 Yıh Gaynsafi Celtri • 3 508 813 53 Ura 2 312 501.15 Lıra 2054 11775 Ura 1647 33195 lira TATİLİYAŞATIYOR' AYVAL1K AYTAŞ rURÖRENTATlLKÖYL 16 900 TL 'KUŞADASI KUŞTUR* ITATİLKÖYÜ 18.900 TL KAŞ \K1SMETPANSIYON 13 900 TL. 'MAVlYOLCULUK 31 000. TL. t 0X2 Memdn <Xo(KlaJr1mW> *M * n H | HM kkUK 7gece8gan konakloma TamiMnsıyen Mrvt* TufOrcndencv mt ue JM410f Bosanma rekoru = DÜN AMA BUGÜN GİBİ... ~ D ADALET BAKANLIĞINDAN MÜNHAL NOTERLİK 1981 yıh gaynsafi geliri 5 933 451 lira 04 huruş olan Ikınci sınıf Ordu Bırincı Noterligı munhaldır. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu nun 22 ve mutttakıp maddeleri gereğmce Ikinci veya Uçuncu Sınıf Noterlerden, bu noterlığe atanmaya ıstekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay ıçınde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklanna başvurmalan lazımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa göndenlmış olan dilekçeler, başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama ışleminde ııazara alınmaz. ilan olunur. (Basm 17769) 4682 allas dızısmde «kımm eli Jdmın cebınde belli ,de|ıl)> dıye yakınanlar dizının abartma oiduğunu •duşUnmemell Ballas ABD blçülerıjle de boşanma ve hızlı hayat rekorları kırıyor Geçtiğimiz yıl Dallas kentinde yaşayan her 120 kışıden bırı bosanma tusatı buldu. Bu sayıya gore Dallas'lılar New York'lular dan ıki kat, Boston'lulardan 3 kat daha sık bo^anı İKmM Umum Ssortjdon Mr yjkk *g*ia (Basın 17768) 4663 yor. Bu boşanma oranının nedenı özellikle başka yerlerden gelen gdçmenler. Boınlar çoğunlukla Dallas'a tek başına gelıp aılelerini daha sonra yanlarına aldırı yorlar Bu arada da Dalls' ta karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanmamazlık et mlyorlar. Havasmdan mıdır nedir? «MESTt NÂZIM, KtM BÜYÜTTÜ BÖYLE BtPERVA SENt, KİM YETİŞTİRDİ BU GÜNA SERVDEN BELA SENt?..» ORHAN URAL (1932)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog