Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1982 KÜLTÜRYAŞAM Cumhurtyet 5 tiyatro serg[ PESTIVALIN plastik sanatlar bölümünde çeşitli sergilere yer veriliyor. Bunlardan «Günümüz Sanatçılan 3. Açık Hava Sergisi» de cumar tesi gününden baş.'ayarak Istanbu! Resim ve Heykel Müzesi Bahçesi nde izlenebiJecek. Resim, heykel. seramik. özgün baskı ve duvar halısı gibi dallarda ürünler yer alıyor. Sergi için başvuran sanatçılann yapıtlan Re simde Prof. Neşet Günal. Prof. Ismail Tuna/ı, heykeJde Füsun Onur. seramıkte de Candeğer Fortun tarafından oluşturulan bir Seçici Kurul' ca değerlendirildi. Sonuçta Aydın Ülken «İsimsiz I» ile birinci olurken, Mevlüt Akyıldız, «Fayton Sefası» ile ikinci. Ergin Inan da «Yazıt H» ile üçüncü sırayı aldılar TOM Merriefield'in festival çerçevesinde yer alacak sergisinde yine festival içm Istanbul'a gelen Londra Festival Balesi dansçılannın ve İngiltere'de yılın oyunu seçi len ünlü «Cats» müzika'inin n îzlenebilecek Sergi 315 temmuz tarihleri arasında Istanbul Türk Ingiliz Kültur Derneği'nde. SUREN SERGÎLER Şakir Eczacıbaşı Renkll Fotoğraf», «Kuşaklar 7» fotoğraf, «Ressamlar Derneği», «Hüsnü Züber Daglama İle Anadolu Kaşıklannda Osmanlı Kumaş Motineri», «Amerikan Caz Afişleri Atatürk Kültür Merkezi'nin değişlk salonlannda. «Art Nuoveau» Jugendstil «Sanatın Dopruluğu Istanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde. «Gra fikerler Meslek KuruluşuTaksim Sanat Galerisi'nde. •Sanatçıya Saygı» Urart Sa nat Galerisi'nde. Merih Kıyıkoğlu «Üç Boyutlu Sergl» Yapı ve Kredi Bankası Osmanbey Şubesi'nde, «1820 1920 Penrürde Istanbul» sergisi de Galata Sanat Galerisi'nde sürüyor. ÇAGDAŞ GRAFİK SANATIMIZIN PİRİ: 0. Zekİ ÇAKALOZ 10. üluslararası tstanbul Festivall lçlnde blr dizi de plastik sanatlar etkınliklerl yer alı yor. Bunlardan ikisı Urart Sanat Galerist'nde 3 temmuza kadar sürecek «Saııatçıya Saygı özgün Baskılar» sergısı tle Taksım Sanat Ga lensı'ndekı «Grafikerler Meslek Kumluşn» ser gılen Urart'ta «Saııatçıya Saygı» sergısınde, Sal vador Dali, Voltaire'e bır litosu ile saygıda . «Tutsak Pazarı» adlı yapıtında sUrrealist Dali yıkıntılar arasmda yerleştırdiği Voltaire çağınm figürlerlyle, geniş kemerlerln bıreşiminden bır Voltaire portresi kurguluyor... Paolo Bıını elışi olarak özel yapımlı Kâğıüarda. «Kmhoss kahartma» tpkniSi ile iirettıgi duyatlı ve zaril etklli işlerinde romantizm ile eşlemiş bir Ch» pın'e, kimı değışık doku uyariaması ile derınlemesine bır yorıım ustası Wagner'e, lirlk kar> tatlarla ustaca çaSnşımlı ışınde Mozart'a, kla sık bır kadın portresi eşliğinde müzıkte bır doku ustası Ravel'e bir preliid ile saygısmı simgeliyor. Mark Tobey Pransız P. Mourlot'ya, ysrleşik soyut anlatımıyla, Philippe Noyer Toulouse Laufrec'e sanatçımn kendini buldugu, ürettlği, oylumlarda kendi figürleri de tveı Weihmüller Gauguin'e başmı alıp gittiğJ Mar Ihap Hulusi tinic adalarımn ekzotik masai öoğası içindekı sorumuyla, yüıe safyürekli bir kurgusuyla Gümrükçü Rousseau sokuluyor. Sergınin kanımca en ilginç sanatçısı Meıersdorfı saygısını tüm caz sanatçılarına, özellikle Ella Fitzge rald'a sunuyor baskılarında. Kendısı de bır caz sanatçısı olan Meiersdorff caz yaşammı ve olayını ıçinden tanımasıyla, özellikle cazcıların bu ilginç dışavurumcu lestlannı müthış bır ıronl ile yorumluyor. Bruno Bruni çok te miz çıplağı ile Mıohelangelo'ya, AJexander Cal der yalm ilerl ile J. Miro'ya savgılarda. Kesin likle izlpnmesi gereklı bir serçi Grafikler Meslek Kuruluşu'nu «Grafik öneriler Serçtsl» grafik plastiğinin çağınıızın endüstri, Uretim, tüketim olgusunda ne denli işlevseı bir tür oldu&unu bir kez daha kanıtlayan bir etkinlik. Çağdas çrafık sanafimızm en eski köklu ustası, piri bir Ihap Hulusi'den, Devıet TatbiKi Gıi7e] Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bollımü'nün yetıştirmekte olduğu en senç grafikçısme uzanan anlamlı bır baglamda. grafik tekniklerinın çeşitli işlev ve iİpHşim türleri ilgi ile izleniyor bu sergide Bu alanda en çorak yıllarımızdan gelen koca îhap Hulusi'yi, ne denll köklü, özgün ve günümüzde bile taze tadlar veren öğretici bir ıMilığın kimliği olduğunu bir kez daha övgüyle ve ustanın emeğine saygıyla izliyoruz. TURGENYEVin ünlü «Babalar ile Oğullar» oyunu Melih Cevdet Anday tarafından dilimize kazandırıldı ve sahneye uyarlandı. Kent Oyunculan'nm festival çerçevesinde sunacakları oyun beş gün süreyle Rumelihisarı'nda (Saat 21.30). BUGÜNE kadar altmışın u zerinde gösteriler yapmış olan Mim Ustası Adam DÜ rius'un Kazimir Kolesnik ile blrlikte iki gösterisi var Pandomim üzerine çesttli kitaplar da yazmış Kazimir Kolesnlk'in babası Po lonyalı, annesl îskoçyalı. Henüz ylrmt üç yaşında. Aralarında Uzak Doğu ülke Aya trini'de dinleyeceğimiz Haydn Uçlüsü üyelerinin tümü de Viyana Müzlk Akademisl lerl de bulunan pek çok yer mezunu... de gösterllere çıktı. FESTİVALÎN çocuk tiyatroları arasında Pamukbank da, 13 temmuzda yapacağı gösterllerle yer alıyor. Rüştü Asyalı'nın yönettiğl topluluk «Keloğlan» oyunu nu sunacak. (Atatürk KÜI* tür Merkezl. saat 11.00) YAPI ve Kredl Bankası Kukla Tiyatrosu Nezihe Araz'ın Yıldız Kenter tarafından yönetilen «Akılh Tavşanla Güçlü Aslan» oyu nuyla GÜlhane Parkı'nda. (34 temmuz, saat 18.00). MACAR Devlet Kukla Tiyatrosu son gösterlslnl yapıyor. (Atatürk Kültür Mer kezi, bugün saat 16.00) müzik PİYANODA Heinz Medjimorc, kemanda Michael Schnzler, vı yolonselde de Walther Schulz' un yer aJdjğı Haydn Üçllisu bu hafta Aya înni'deki ilk mü zik topluluğu. (Saat 18.30), Ha len Viyana Müzik Akademisı' nde öğretim üyesi olarak bulu nan sanatçılarm repertuvarlannda Haydn, Beethoven, Dvorak ve Schubert'ten besteler var. Viyına'da 1965 jnlmdakı ilk çıkışlannı yabancı ülkelerd a verdiklerı başarılı konser ler izledı Londra, Paris, Ams terdam, Roma, Münih, Tel A vıv ve New York gibi belli baş U müzik merkezlerinde verdikleri konserler genış yankı uyandırdı. Michael Schnitzler ve Walther Schulz Viyana Senfoni Orkestrası'nda konzertmeister ve başviyolonsel, Heinz Medjimorec ise Viyana Müzik Akademisi'nde piyano öğret akan zaman.duran zaman melih cevdet anday Eyyubiler smet tnönfl. Cumhurbaşkanı ıken. bır gun koşkte Freud üzenne özel bir loplantı du7en)er. Olayı. bu toplantıda bulunmuş olan Sabahattin Eyuboğlu' dan dınlem^tım; o gunlerde Sabahattin Mıllı Eğitım Bakanlığı Talim ve ferbıye Daıresi üyesı ıdi. Batı'dan yeni gelmiş genç bır bılim adamımız anlatnnş Freud'u. Konuşması sona erince, Inönü konuklanna dönmüş. «Sizler ne düşünüyorsunuz b u konuda» diye sormuş. Ilk sözü alan Miili Egitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Freud'un bir gerçeğl bulduğunu, fakat buluşunu abarttığını söylemiş. Inönü bu söze karşi; Keşke biz de bir gerçek bulsak ( da abartsak Ali Bey, demiş.. Şu yazılarımda, Ataç'ın, Tonguç'un, Eyüboğlu"nun, Muhsin Ertuğrul'un, Cevat Şakir'in tutkularından söz ettım ya, (onları başlıca kişilik çızgileriyle belirli kılan tutkulardan) bunlann tümü abartma, dahası yanlış, gereksiz sayılmıştır genellikle. Ataç ıçin «Toplumumuzun gerçeklerinden kaçmak için dil sorununa sığındı» dediler; «Tek parti diktatöılüğOnün istediği bir yazını, bir şiirt savundu dediler Tonguç'tan «Toplumsal koşullan hesaba katmadan Işe giriştt» dıye söz edildi. Istanbul Teknik Ünıversıtesi'ndekı öçrencileri bir gün Sabahattin Eyuboğlu'nun yanına gelerek ona, Toplumun bunca sorunu varken siz sadece çeviri yapmakla yetiniyorsunuz» demişler; «Eyuboglu bunu bana anlattıktan on gün sonra emekliliğıni istedı. Muhsin Ertugrul. «Bunca dert içindeyken tiyatro açmanın sırası mı!« dıye eleştinldi. Cevat Şakirin Ilkçağ Anadolu tarihine düşkünluğü, gerçeklerimize aykın, hatta zaralı bir düşçulük sayıldı. Bu eleştirilenn altında yatan ortak yergi, onlann sivrıliklerinden kaynaklanıyordu. Sıvrilik ise abartmanm bir türü değrl midir? Ama hangi gerçeklik, biz ona dört elle sarılmadan, onu abartmadan Kamuoyuna yerleştirilebilir? Hani «Tembeliz» derler ya, bu söz, zim onlardan gelmiş olduğumuzu önleköylümüzün, Işçimizin tembelligini an mez» diyerek özetlemişti konuyu bir ya^latmak için söylenir. Oysa .orta malı zısında. Bütun sorun, yurt ile ulusu bir düşünceleri ha bire birbirlerine vtnele arada ele almakta toplanıyordu. Cevat Şakir'in tutkusu, o günkü komekle yetmen okur yazarlann kafa tembelhğinden hiç mi hıç söz edilmez. Sıv şulların urunüdür. Bu dizideki yazılarımrtlık aydınlarımızj rahatsız edegelmiştır. dan birinde anlatmıştım; onun blr yaş gününü kutlamak ıçin topluca Boarum'Bır avrıcası ile. Kemal Tahir, bütun bu düşün akım da bulunduğumuz gece, konuşma sırası larına katşı gelmekle kalmadı Mustafa bana geldiğinde. Atatürk'le Cevat ŞaKemal'i Ingılız ajanlığı ile suçlamaya kir'i karşılaştırarak, ıkisının Anadolu'da kadar vardırdı işi. Hıç de «sivri» sayıl surgün olarak bulunduklarını belirtmişmadı onun orfava afttkları. Hatta HaJ tım. Ikisi de sürgun yerlerini sevdiler dun Taner bir gün bana. bu tür aykırı ve onun tarihine eğildiler. Genç bilim adamımız Emre Kongar, goruşlenn. düşun yaşamımızdaki durgunluğu dağıtmak bakımından yararlı Ankaradaki evinde konuk bulundugum bile olacağını söyledı. Osmanlıcı ve Is bir akşam ele aldığımız konu açısından lamcı çevrenin gönulden onayı ile kar aydınlanmızı «Eyyubîler» ve «Tahirîler» şılanan bu Tahircı davranış solda da dıye iki kümeye ayırdığın», beni de Eyepey vandaş buldu Böylece tartışmala yubüer'den saydığını söylemişti. «Değinn «ağirlık noktası Atatürk'e oturtuldu. lim» dedim. Once şundan ki.Ismet Zekî Gerçekten de. dıl ve tarıh alanındaki Eyuboğlu, bir kitabında «Mavi Görüş» önculugu ile Cumhurıyet döneminde or admı verdıği, ilkçağ Anadolu uygarlıktaya çıkmış olan bu görtiş ve eylemlerin lanm benimseme görüşünü beg canrn kaynagı Atatürk'tür Bunıara güzel sa (Cevat Şakir. Sabahattin Eyuboğlu. Aznatlar alanındaki çağrıi afılımiar da ek ra Erhat. Vedat Günyol. I. Z. Evuboglu) lenmelidır Gerçi Nivazi Berke9 Kana temstl ettigini yazar Benim adım eeçda'da bulunduğu ılk sıralarda, «Ziya mez orada, Atatürk'ön aaı da geçmez. Grikalp ya7dı, Atatiirk yaptı» diyerek. Ayrıca ilkçağ Anadolu uygarlıklannın kultıır devnmmın kuramcılıgını Gökalp' Ö7günlüftü, daha sonraki bir çok uygarın tekPİınde saydıfeını belirtti; ama bu lıklara kaynaklık ettiği buRün bütün ffon'işıinü dp&istirmig olacağını sanınm. dünyada bilinmektedir. (Bir kitabında bu Kımı benzerliklere karşın. ıkısi arasında nun üstüne basan Metin And. Eyyubî' Ipri «romantik saydıgını belirtir.) Babuyıık eoriiş ayrılıkları vardır. Itkçı'nın Platon ile Arfsto'yu yoksamasıAtatürk, Hitıt tarihinı gunun konu na karxı olduğu için Sabahattin bile su vaptığı sıralarda, Istanbul Oniversi Eyyubî sayılamaz. (Platon'un «Devlet» tpsı'ndekı derslerinden birinde Fuat Köp ini çevirmişti) Dahası van Eyyubî'lerin rülü Hititler'i söz konusu ederek, «Bu binlerce yıl önce yaşamış Anadolulu kibücür hpriflerin soyundan Rplmiş olmak şilerden ulusal bir övünme payı çıkarda hiç hoşuma gitmiyor» demiş. Gerçi malarını pek anlamamışımdır. Gerçi taş Ü7erindeki kabartmalara bakarak Hi Hektor'u, yırtıcı Akhilleus'a yeğlerim. titler kısa boylu sanılabilir. ama taşlarda ama bunda ulusal bir duygusaliığın yeri kabartmalara ayrılan yerlerin darlı£m yoktur. dan eelmiş oiabilir bu görunüş Tlkçaft sanat.iannda «tam boy» anlayışını'n yert yoktu. Aynca tarihimizl boya bosa ba DÜZELTME karak secmenin olanaksizlı&ı da ortadaRaşit Rıza Tiyatrosu'nu anlattığım dır Genç ovun ya7.anmız CungBr Dil yazıda eski dostum Demir Dai'nin adi : men. HWler Tflrk dpftildi. ama h«. bi •Deniz >DA» dîye çıkm'ş. Düzeltirim. I menliği yapıyor. FEDERAL Almanya'nm en ün lü korolarından Franltfurteı Kantorei bu kez Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile bırlikte Atatürk Kültür Merkezı' nde sahneye geliyor. Wolfgang Scheidt'ın yöneteceği konserin parçası Brahms'ın «Alman Requiem Op. 45/A». (Çarsamba, saat 21.30) Topluluk Perşembe 18.30'da da Aya İrini'de dinlenebilecek. VARŞOVA DörtlüsU Aya îrinı' de Mozart, Szymanowski, Brahms'ın bestelerini yorumla yacak. (Çarsamba, saat 18.30). 1976 yılma kadar Wilanow Dörtlüsü adı altında tanman çello ve keman topluluğu bu tarihten sonra aralanna iki Polonyalı kemancıyı da alarak «Varşova Dörtlüsü»nü olusturdular. Topluluk iki yıl içindo Varşova, Düsseldorf, Cenevre, Montreal, Toronto, Lubliana Baden ve Prankfurt'ta konserlere çıktı. YENİ Italyan Altısı'nın yarın 18.30'da Aya Irini'dekı konseri haftanın müzik etkinliklerı arasında yer alıyor. XVI. ve XIX. yüzyıl bestecılerinin eserlerini seslendirnıek ve onemli oda müzigi repertuvarla rından seçkın eserleri duyurmak amacıyla Roma'da kurulan «Nuovo Scstettuo ttaliano» iki keman, bır viyola, bir viyolonsel, bır kontrbas ve bır klaviçembalo veya pıyanodan oluşuyor. AYA trıni'dekı haftanın son konseri Angelîca May (viyolon sel) Ralf Gothom (piyano) ikilisinden. (Saat 18.30), Müzısyen bir ailenin çocuğu olarak yetişen Angelica May keman ve piyanoya beş yaşında başlamış. Fınlı sanatçı Gothonı 1946 doğumlu, Prof. Tapanx Vaısto liielsuıki Sıbelius AKademısı), JJetlev Traus (Feda ral Almanya), £rwın Laszlo Usvıçre) gıbı sanatçüarm öğrencısı oidu. YEOI yaşında Joseph Benvenutti ve Madeleine Gırau deau Basset tarafından çalıştırılarak Paris Ulusal Yiüssek Muzık Konservatuvarı Birıncihk ödülünu almış ve Fran. çoıs Duclıable yarın 21.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde pı yano resitalı verecek. Program da Brahms, Chopın ve Liszt' ten besteler var. ON yıl önce kurulan Boğazi* çi Ünıversıtesi Türk Müziği Kulübu (BUTMK) Şef Maamut Abra'nuı yönetıtninde v©. recekleri konserde III. Selım' tn bestelerini yorumlayacaklar. Kulubün restival kapsamınıia iki gosterısi var: (Dıvan Edobıyatı Muzesi, saat 21.30 ve Ataturk Kultur Merkezi Konser Salonu, saat 11.00) ISTANBUL Teknik Üniversitesı Tuık Müziği Korosu Şef lncı Çayırlı'ıim yonetımınde ıkl konser verecek. Konserlerdea ılkı cumartesı saat 21.30'da Dıvan Edebıyatı Müzesi'nde. Top luluk daha sonra da pazar gu nu saat ll.Ou'de Atatürk Kultur Merkezı Konser Salonu' nda dinlenebilıyor. ISTANBLL Bsledıye Konserva tuvarı Türk Muzıgı Topluluğu Rıza Rıt'ın yonetıminde bır konser verıyor. Atatürk Kultur Merkezı'ndekı konserin saatı 18.30. Konservatuvann Turk Halk Müziği Topluluğu da yarın yıne aynı yer ve saatte salmeye gelecek. Şef: Adnaa Ataman. [österi Divan Edebiyatı Müzesi'nde izle yecegimiz sema gösterisinden. Konferans ISTANBUL Kültür ve Sanat Vakfı bu yıl Osmanlı Imparatorluğu'nun çeşitli dönemlerindeki mınyatür, çini sanatıyla Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan'ın sanat anlayışı üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde bır dizi konferansa da yer verdi. Program şöyle: Prof. Dr. Oktay Aslanapa. çarsamba günü «Istanbul'un FS» tihi ve Türk Istanbul'un Kurucusu Fatih Sultan Mehmet Dovrinin Sanatı»nı anlatacak. Perşembe gününün konuşmacısı Bülent Özer Bu kez konu «Mimar Sinan'ın Osmanh Mimarisindeki "»eri». Prof. Dr. Nurhan Atasoy ıse «Osmanlı Minyatür Sanatınm Gelişijni»nı cuma. Prof Dr Şerare Yetkin de «16. ve 17. Yüzyıllarda Türk Çini Sanatınin Gelisimi»ni cumartesi günü anlatacak. Konferansların saati: 18 00. GALATA Mevlevihanesl Yaşatma Derneği bıri Dıvan Edebiyatı Müzesi fbugun saat 21.30), oteki de Atatürk Kültür Merkezi'nde (cumartesi saat 21.30) olmak üzere iki sema göstensi sunuyor. FESTIVALIN göede topluluklarından Londra Festival Balesi, beş gosterisinaen ilkini pazar günü 21.30'da Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacak. ÇIN Halk Cumhuriyetı Doğu Türkıstan Halk Dansları Topluluğu 28 29 haziran günleri Açıkhava'daki son iki gösterisino çıkıyor (saat 21.30). PIRIN bölgesının halk oyunlarını en az orijinali kadar iyi modernize etmesiyle dünya çapında bır üne kavuşan Bulgarıstan'ın Pirin Halk Danslan ve Şarkılan Topluluğu çarsamba 21.30'da Açıkhava Tıyatrosu'nda» ABRASEVIÇ adını bır Yugoslav hal'< şıirinden almış olan Yugoslav Halk Dansları Toplulufiı fe'fıvp'ın ıkıprı Balkan Konuffu Açıkhava'da tek bir gosteri yapacaklar. (Peışembe 21.30). BAK SİMDİ BÜ POSTA9* ÖyLESİNE OELIŞMÇ \ BİÜAA VE TEJCNOLOjfDE ) Ö İ E UC NOKWİ«a J VARMISLÛI2DIR Kİ J REK (MSANLARA İHTI>i\Ç KİMKİME DUMPUMA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog