Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KrÜLTÜRYAŞAM 28 HAZİRAN 1982 televizyon AÇHJŞ AVUSTURYA FRANSA DÜNYA KUPASI İKÎNCİ TUR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 20.00 İFTARA DOĞRU Kur'anı Kerim Yunus Suresi 5 1 0 ayetleri Hafız Nihat Ulu okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasradan sonra programda Mehmet Oruç'un 'Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz' konulu bir sohbeti yer alıyor. Program hadislerden ögütlerle son buluyor. 18.05 18.15 haftaclan seçmeler Radyo ESTETİK AMELİYATI GEREKLİ Mİ? Pazartesi, Saat: 12.10 TRTI'de yaymlanan «Öğ le Üzeri»» adlı yapım, ilginç konular ile yaymjnı sürdür meyi başanyor. Bu programda da, günümüzde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan «Es tetik ameliyatları» ile ÜRiIi sorular, sorunlar uzmanlar t<3raf'ndan tartışılarak. konu ya açiklık getirilecek. Üst uste estetik ameliyatı olan bir sanatçıyla yapılan söyleşi de dinleyenlere ilginç gelebuir. Kendi görünümünden memnun olmayan «paralı* kimselerin sorunu gibi pörünse de «Estetik ameliyatı» konusu btrçok kişinin aklmı kurcalayan bir konu. Bu konuda yanıt bulunamayan sorulara da yanıt getiri lecektir sanınz. da «Günün Içinden» a dını taşıyan yapım. GÖnül Akalın. Yıldız Baikan ve Sel ma Özinanır tarafından hazırlanan bu yapımda çok değişik konular geliyor mik rofona. Prof. Dr. Nusret Fişek. •Nüfus sorunu ve aile planlamasıyla ilgili bilgiler verecek. Onun ardmdan Kooperatifçilik Haftası nedeniyle. Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başka nı Nurettin Pazaria yapılan bir konuşma yayına girecek Müzik. pratik bügiler uyku üzerine küçük bir söyieşinin de' yer aldığı yapım, Ankara Radyosu tarafından hazır landı. dizide yayınlanmıştı. Yayın lanmış olan bu 25 programı dınleyebılmiş olanlar. elbet teki bu son programı da ka çırmayacaklardır. Rus edebt yatınm ünlü yazarı. şairi Puşkin'in 1830 yılında Erzu rum ve Doğu Anadolu bölgemize yaptığı geziyle ilg'ü ızlenimler bu son programda ışleniyor Puşkin'in bı/i nasıl gördügü. anılanndan ahnan bazı bölümlerle anlatilacak. letemzfon «EV HALİ» EKRANLARDA 21.00 Pazartesi, Saat: Pazartesi günleri mıni dizilert ekrana getirme alışkanlığında olan televizyon, bu ilkesinden vazgeçmlşe benziyor. Izleyiciyi belli bir yayın biçimine ahştırdıktan sonra, hiç bir gerekçe göstermeden bu tavırdan vazgeçmek TRT' ye has bir özellik. öyle sanıyoruz kl yabancı ülke televizyonlarmda böyle bir davranış, basında ve izleyicller arasmda büyük gürültüler çikmasına neden olur. tşin bir baş ka garlp yanı da bu dizileri yayından kaldıran ya da bltenlerin yerine yenilerini koymayan TRT'nin persembe günleri yayınlamakta olduğu «drama» yapımlanndan birini. bu dizilerin yerine koymuş olmasıdır. Bugün basjayacak. «Ev Hali» adlı dört bölümlük bu oyunu Drama Şubesi yapımcılanndan Ugur Erkır hazırladı. Kankoca kav galarının. dede torun çatışmalannın. meraklı komsuların. istenmiyen akrabaların işlendiği «Ev Hali»nde, içlerinde Levent Kırca'nın da bulunduğu kalabalık bir oyuncıı kad rosu var. 1 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 EVHALt Kan koca kavgalan, dede torun çatışmalan istenmeyen akrabalar ve merakh komşulan konu edan bir oyun. Oynayanlar Levent Kırca, Gülseren Tuncer Dursun Ali Sanoğlu. Ferdi Akarnur, O. Aydın Tolan, Gökhan Mete, Oktay Sözbir, Osman Çağlar. Ece Örge, Tuncay Halıcıağlu. Cem Özer ve Duygu Ankara. 21.45 CAMİLERİMİZ 22.00 POLONYA BELÇİKA DÜNYA KUPASI İKİNCİ TÜR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 23.05 HABERLER 23.55 KAPANIŞ EMEL SAYIN KONSERİ... Sah, Saat: 21.10 TRT, yalnızca Ramazan içerisinde yayınlanacak olan bir dizi konser programı hazırladı. Haftada bir ekranlara gelecek olan bu yapımlarda, değişik sanatçılar, zengin bir programla izleyicilerin karşısına çıkacak. Dileriz ki bu programlar aceleye getirilmiş, şişirilmiş programlar değildir. Ramazan için hazırlanmış bu programların ilkinde Emel Sayın geliyor ekranlara. Sanatçmın 12 şarkı sunacağı yapımdan sonra, Dünya Kupası ikinci tur maçlarından birinin naklen yayınmı izleyebilirsiniz. PIJSKİN, TÜRKİYE'Yİ ANLATIYOR Cuma, Saat: 15.00 Bugüne değin yabancı gez ginierin kaleminden çıkmış ve ülkemi?le ilgili izlenimleri içeren 25 program, «Yabandlann Kaleminden* adlı radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi kervanı, 05.30 Şarkılar ve oyun havaları, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 0750 Haberler, 07 40 Günün içinden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yarm, 10.22 Bölgesel yayın, 11.20 Şarkılar, 11.40 Bizden size halk müziği, 12.05 Rek! lamlar, 12.10 öğle üzerl, 12.55 Eeklamlar, EadyoTV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 öğleden sonra 1 16.05 Türküler, 16.25 Şarkı' lar, 16.45 Hafif müzik, 17.00 Olayların içinden, 17.30 Fasü 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 • Haftanın çocuk şarkısı, 18.23 21,00 Bölgesel yayın ve iltar programları, 21.0001.00 TRT 2 ile ortak yayın, 21.00 Ha; berler, 21.30 Erkekler toplu• hığu, 22.05 Çeşitli sololar, .' 22.25 Türküler, 22.40 Şarkılar > 23.00 Haberler, 23.15 Gece• nin İçinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 05.00 Gece yarısı, (01.45 0333 Sahur prograan) TUrküler geçidi, 11.20 Haflf müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Türküler, 12.15 Ankara Bad. yosu çoksesli korosu, 12.30 Beraber şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bir albüm, 14.00 Türk folklorundan damlalar, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 15.30 Zaman içinde sanat, 16.00 Sözlü musikimiz, 16.20 Arkası yann, 16.40 TUrkülerden bir demet, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Küçük konser, 18.00 Küçük koro, 18.30 Türk romanı, 19.00 Türküler geçidi, 19.20 Beraber ve solo şarkılar, 19.50 TUrkçe sözlü hafif müzik, 20.10 Türküler, 20.30 Solistler geçidl, 21.0001.00 TBTI ile ortak ya ym. GÜNÜN İÇİNDEN Persembe, Saat: 10 00 Radyonun, 2 saat 20 dakika süren. soluklu bir prog «HACI ARİF BEY» BEĞENİLDİ Erhan TALVAÇ tarihli «Blzkn Paramız» adlı bir TV izlencesinde ise o günkü ekonomik durum hep iş adamları ile değerlendirildi. 20 Mart 1980'de ise «Beyaz Altın» adlı bir başka TV izlencesinde yine hep iş adamlan ile ülkemizin tekstil ürünlerinin bir de ğerlendirilmesi yapıldı. 17 Mart 1980'de, 4 Şubat 1982'de ve son olarak da 1516 Haziran 1982'de yayınlanan TV izlencelerinde Türkiye'deki işçi olayları hep tek yanh, kendini savunamayacak kişilere çatılarak, çoğunlukla da davası sür mekte olan insanlar suçlanarak yayımlandı. Şimdi de TRT Televizyonu, sanki hiçbir şey ohnamış gibi, yayımladığı rek lamlarla halkı hâlâ bir sonraki gün saat 9.00'da belli bir bankaya yüksek faizle para ya tırmaya çağırıyor. Yukardakl örneklere bakıp Türkiye'de özel girişimin elinde bir TV olmadığına hâlâ ina nabilir misiniz? Devlet, televiz yonuna n« zaman sahip çıkacak?. Perşembe, Saat: 21.10 Yugoslavya ile TRT'nin ortaklaşa hazırladıklan «Hacı Arlf Bey» adlı yapımm ikinci bölümü, öyle sanıyoruz kl, birinci bölüm gibi zevkle lzlenebilecek. Ayşe Şasa ve Bülent Oran tarafından senaryosu yazılan yapımın ilk bölümü izleyiciden olumlu not almıştı. İkinci bölümde olaylar daha gelişecek ve Arif Bey, padişahm gözdelerinden blrlne âşık olacak. Yugoslav sanatçıların da rol aldığı filmin bu bölümünde, ayrıca konuk sanatçı olarak Suna Korad da var. Yalçm Tura'nm, bu fllm için yaptığı özgün müziğin de çok beğenildiğini belirtelim. TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Stacy Dattisaw'un «With You» albümü, 10.00 Saz eserleri, 10.15 Çeşitli muzik, 11.00 öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 EHskoteğimizden, 13.00 Konser s&ati, 14.30 Caa müziği, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Plâklar arasmda, 19.00 Haberler, 19.12 Akşam konseri, 19.45 Haflf müzik, 20.30 Ca2 müziğl, 21.00 Müzik sohbetleri, 22.00 Haber. ler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Müzik takvimi, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanış. on çıkan haberlere bakılırsa, TUrkiye'de ö«el girişimin TV kurması daha bir süre «rtelenmiştir. Yeni Telsiz Yasası özel televizyonun kurulmasına ilışkin her hangi bir madde içermiyormuş. Üstelik özel TV kurmaya kararlı Banker Kastelli de rahstça yurt dışına kaçtığına göre bu girişimi destekleyecek iş adamları arasmda önemlice bir eksilme oluştuğu da ileriye sürülebilir. Gerçi şimdilik özel televizyon kurulmayacak ama, acaba Türkiye'de yayın yapan hiç mi özel televizyon yok? En az 1975 yılından beri TRT Televizyonu'nun «kamu tiizel kişiliği»ni yitirdiği ileriye sürülemez mi? İşte sayılar ortada: Radyo TV reklamlanndan bu denli büyük gelirler elde e ' den Devlet televizyonunun yap tığı yaymlsrı acaba söz konusu büyük reklam gelirlerinin kaynaklan nasıl etkiliyor? îşte bunun örnekleri de ortada: 1972 yılında «Sanayileşen An S trt'nin içinden Özel TV yok kara» adlı bir tılmle televizyon da halka açılan şirketler anlatıldı. 19 Aralık 1973'de yajinla nan «Bir Sorun Bir Konuk» ad lı TV izlencesinde salt bir ış adamı ve 16 Ocak 1974'de de bir TV açık oturumunda çoğunluktaki iş adamlsrı yine halka açılan şirketler hakkmda açıklama yaptılar. 22 Temmuz 1974 tarihli bir başlta TV açık oturumunda yine çoğunluktaki iş adamlanyla haşhaş konusu tartışüdı. Eylül 1974' de yayınlanan «ts Hayatı» adlı bir TV izlencesinde yir» salt mahmut tali öngören mu? GÖRÜNTÜLÜ RADYO PROGRAMLARI Cumartesi Pazar, Saat: 21.10 Ramazan nedeniyle TRT eğlence programı adı altında «Solistler Geçidi»nden aynmı olmayan bazı yapımlarla elcranı doldurmaya çalışıyor. Cumartesi akşamı 21.10'da «Gecenin Yılclızlan» adıyla, pazar günü de aym saatte «Pazar Rüzgan» adıyla ekranlara gelecek programlarda toplam 20 sanatçıyı izleyebileceğiz. Hemen belirtmek gerekiyor ki bu tür programlar ağırlığı olmayan, kolay yapımlar. Sanatçıları kamera karşısına birer birer çıkararak şarkıtürkü söyletmek. görüntülü radyo pogramı yapmaktan pek farklı olroasa gerek. Daha önce de var olan bu tür yapımlar şimdi, Ramazan bahanesiyle geliyor ekranlara. Ne yazıktır ki bu iki yapıma, yerli yapıra d,iyecek olursak, televizyonumuzda koca iki günlük yayın içinde başka yerli yapım da yok. Bir hafta içerisinde on dört adet futbol naklen yayını yetmiyormuş gibi, Wimbledon Tenis Turnuvasmın, tek bayanlar ve tek erkekler maçları da naklen yayınlanacak. TRT'nin spor karşıiaşmalarına bir «kurtarıcı» olarak sarıldığının bundan güzel kanıtı olmaz sanıyoruz. ış adamlan konuşturuldu. Yine iş adamlannın çoğunlukta oldugu bir başka TV açık oturumunda da, Kasım 1974'de, de, Ulkemizde ilaç sorunu tartışıldı. 18 Kasım 1978'de Oktay Arayıcı'nm yazdığı ve tüketimi kamçılayan reklam şirketlerinin anlatıldığı «At Gözlüğü» adlı TV oyununun yayınmdan sonra, TV reklamlarının çocuk lar üzerindeki etkisini konu a> lan «Çocuklar ve Reklamlar» adlı TV izlencesi TRT Genel Müdürü Cengia Taşer tarafından yasaklandı. 21 Şubat 1980 , 07.00 Açıüş, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haber• ler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah lçin müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 < Tarihte bu hafta, 09.30 Piya• •' nonun öyküsü, 10.00 Türküler, 10.20 Şarkılar, 10.40 Be• ni tanıyor musunuz?, 11.00 ! 3ANAT GALERİSt' Tel:48 03 26 10 Vfariınu tıtanbıd FertivıH Progranu OıgünB«skd»rSergui 22 Haziran3Temınıı*1982 Stlvador Dafi: VOLTAIRE Alesander Calder J, M1RO Mark Tobey: F. MOURLOT Bruno Bruni: MICHELANGELO ».CHOPIN W.A. MOZART fhaippe Noyer. TOULOUSBLAUTREC Ird We2hnıffller: TOULOUSB* LAUTREC T. GAUGUIN H. ROUSSEAU Mrieradorff: ELLA F1TZGERAID CAZSANATÇ1LABI P«O1OBOBCJ.S.BACH URART 7. Kuruluş Yıldönümfl "Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kaam 1982 riçln Kurtuluş Cad. 191 /B Sinemköy 4047 83 ' ÜüflBHU'.n SATILIK Meydan Larousse 1. 2. Ciltler Tel:20 97 03/56 1 2 3 4 5 = 6 7 Jj 8 9 bulmaca 1 2 345 6 7 8 9 s NMM> 41 x "I II mmtm \ | 1 "r •Mi SOLDAN SAĞAı 1 Değersiz. önemsiz, derme çatma. 2 Eskl bir Mezopotamya devleti... Bir çeşit başlık. 3 Sır... Pather Panchali'yi çeviren ünlü Hintli sinema yönetmeni. 4 Sarhoş... Kriptonun simgesi. 5 Muti. 6 Gereksiz... Hak yolundan çıkma, günah işleme 7 Büyük bakraç. 8 Bir nota... Pirinçli ve yoğurtlu ıspanak yemeği. 9 İçin için öfkelenmek. YUKABIDAN AŞAĞrYAt 1 Kolaylıkla ve inandıncı söz söyleyen. 2 Karışık renkll... Islâm ülkelerinde kullanılan bir çeşit tahıl ölçeği... Yoksul. 3 Haın petrolden çıkanlan bir çe şit mineral yağ. 4 Genel, umuml... Topragın kayıp akmasını ya da suyun yayılmasım dnlemek için çekilen kalın duvar... Bromun simgesi. 5 Cetvel... Bir nota. 6 Su... Kurumak ya da dökülmçk yüzünden eksilme. 7 Çekme... Yular, dizgin 8 Kalıç... Göğüs. 9 Zekâ. Bugün 15.00 18 00 arası İMZA GÜNÜ SALAH BİRSEl SELİM İLERİ YAZKO Yayın Pazarı'nda! îstanbul Reklam Sitesi CAĞALOĞLU mmmm 1 M A G £İ2 Y u M 2 A JL A NJİ A[R A 3 L A 3, i TTT 4 vM n II c ttTT £ 5 JL A ? A 6 I i> Eo i İK i 7 i. 4 E E EİN mü N 8 ^ | [ v ) A, t 9 T 1 2 3 4 56 78 9 1 • İMZA GÜNÜ Bugün 15.00 18.00 arası SERDAR RIFAT KIRKOĞLU YAZKO Yayın Pazarı'nda! îstanbul Reklam Sitesi CAĞALOĞLU TURIZM OCM AJANS 449295 T SEVAIUTACEHTA» sunar TERTUMZM ELITUR BÜYÜK AVRUPATURU 30 Temmuz hareket ıtya Zagrep Venedik Milano Nice Barsdona Valance Paris Londra Amsterdam • Frankfurt Mürrih Viyana Budapeşte Kluj Bükreş istanbul 1 2 5 . 0 0 0 . + 460 Dolar i £ ^ 1I Otobüsle 11 ülke 16 Ş e h i r ^ F ^ Kuşadası Kuştur '• • TatUKöyü T.P. 18.500 JBodrum Kortan Otel T.P. 18.500 TL. Alanya Büyük Otel T.P. 15.000 Alanya Yalıhan Motel T.P. 21.500 Marmaris Atlantik Otel T.P. 22.500 TL. Marmaris Sülüman'ın Yeri ^osvete pansiyonu)YP 13000 Marmaris Grande Tatil KöyüT.P. 18.500 TL. özel otobüslerimizle 10 gün 9 gece tesislerde 8 gün 7 gece HERCUMA KESÎN HAREKET ÖDEMEDE KOLAYLIK TEK TURÎZM. Briti BAŞTANBAŞA "UÇAK İLE TAM PANSlYON Tüm ncziler dahU 65.000 TL + 262 } MOSKOVALENİNGRATRİGAKİEV ulusoy rtd . diH. KLASİKBOYOK AVRUPA TURLARI •ofya Zaycb VamBk NBUno Ceamc Paris Landn Amıterdaa. M l d ı Viyana Bclfnt Plordir OtobUİt 20giin: 75.000 TL vt 400 Dotar Haziran 19 ~ Ttmmuı3/17/24 Ağuttoı 7 / 21 / 28 AKDENİZOLKELERİ VEORTA AVRUPA Venedik • Ron» Floruua (HiaT Mcc Caann Monte UrioBaıcdona Valaacc • Paıi» Londra AnüCTdam MBnlh VTytnaBdgcat OtobMt aStünllO.000 TL v* 450 Dolar TtmmuM 3 ~3l /Ağuttot 2S Otobtt tnrlanma ab caMİltioah Mocoto otobUotyU y^iı MDRACAAT: İSTANBUL: İnftol Cad. C7 T»k*m GOmUf «lyu Tcl:4S 109456/49 1011 ANKAKA: tnkilap S o t 1 «/A KaiayTcl: 17 51 71 / 18 36 36 ŞAMSUN: Kutur Tel: 13310 ^ZJS geııleri MOTEL SULTAN SARAY MARMARİS nayuıu. YUjtıtıe SEVCAN TURİZM $ VARMAAITINKUM'^ HOTELRODİNA 1 / A HOTELCUCULİGA " ' HOTEL SHIPKA Bir halta tam pansiyon 125Doıarv» 5000.TL. Her hafta devamlı OTOBÜSLE HarekttharhaftaCumagtinU (9geca10|ttn) 1 KİŞİ TAM Pan: 18.500 TL Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon.içirt Oyun salonu Pinkpong, Amerikan bar. Video Yine en iyi ve •en ucuzu simgeliyor UCAKİLE "Kjrizm Organuasvon Cumhurlyat Caddssl 193 /l Harbty». İST Tel :46 52 5641 78 71 NOT: Münferit rezervasyonlar için acentemizletcmaıa geçilme» rica olunur. TÜRKTUR 21 Temmuz 25 Temmuz arası, otobüsle gidiş geliş 4 gece Çevre Gezileri" Yarım Pansiyon 17.500 TL. Şeker BavramıtxiaKAWVDOKYATuru BAYRAMDA KIBRIS 7 gece 8gon Dome Otel 42.000 TL. Yarım Pansiyon Salamis Bay 40.000 TL Yarım Pansiyon DOME OTEL 40.800 TL. REBECCA OTEL 31.000 T L . Otobüs Feribot ile 13 gün İKıbrıs'ta 5gece Alanya'da3 gece I SALAMİS BAY 29.300 TL. REBECCA OTEL 24.000TL. VEDİĞEROTELLER İ Airwaysile1 aylıkbiletdönüşte ild eskal 87.500.TL. LONDRA TURLARI 10 gün 9 gece otobUde Y.P10.950 TL mmtm % 7VSMYOU0UÜ3K Tam Fansiyon 1 hıfu 17.500 TL. Halaskârgazi Cad. No: 111/2 Harbiyelst Tel:47 81 74 Merkez Tefc 40 10 33 48 59 05 Şubc Tel: 38 86 07 Adrec Cumhuriyet Cad. No. 259 Kat. 1 Harbiye • İrtmbul Telex: Elit 22 624 *M Haftada iki gun devamlı ta / BUDAPEŞTEde •A ' UCUZOzel pansıyonlar. S' oda kahvaltı *t NOT: Ozel arabalan ila jn gıdeceklere her JJ İki ulkede rezervasyonlar SAdras: SEVCAN TURİZM A Millet Cad. Sorsuçcu Sok. 3/1 '• Aksaravisunbul Tel: 25 26 3525 76 09 t:22084EraTr.|MI ÇoanMüıiğiÜlKESİ MACARİSTAN BUDAPEŞTEOTOBÜSIE ruııizM isyT FETIYE LETOON MOTEL (^y YOLHARIÇ 11.900 TL. BODRUM MET KAMPİNG S C T C L YOLDAHİL 13.950 TL. & TUR FİyATLARIMIZ REPTUR TURİZM ; 46 25 23 46 66 84 Jt& 7GECE8GON VE TAM PANSİYONDIJR EisügüzelUktekiFethiye'debirTabiatHarikaa ÖLÜDENİZ motel meri Her cnma özel otobüsle, her cumartesi ve salı uçakla ve her günkü münferit rezervasyonlaruuz için. TEK YETKİLt BEZERV ASYON LİON TURİZM: Onur İş Hanı Kat: 3 No:309 Tel: 38 87 76 AltıyolKADIKÖY Aitıyol İnjaatçılar İjhanı Kat 2 KADIKÖY Tel: 38 83 9630 6919 383170 371038 521268 ŞEKERBAYRAMINDA. OREN KESKİN MOTEL Old plai, yüımc hıvunı, konforiu odtlu 21 • 25 Tcramuı 5 |8o (T.F) Denutarâfı 13.700 TL. Bıhce Unf 112.900 Ttl* 21 • 28 Temmuz S |fe (T.P) Denizttrah 19.100 TL. Bahçetanftl 7.700 TL. RAM AZAN'DA EDİRNE 4 Temmuz 1300 TI« KERP£'DEDENİZ 11 Temmuz Pızır 1100 T*. TURİZM SEYAHAT tle"!?' kucağındaKı 0 Ly\GUNA DE/\CI1 Otelcle l hafta 4250due KALABİÜRSİNİ2 BİR HAFTAUK TURIARHVUZA yolyatakkahvaltı daNUr lOKtŞtLİKGRUPLARA %10 ÖZELİNDİRİMLE DİLEDİKLERİ PROGRAMI UYGULARIZ "TAKSITYAPIHR" İstanbul 257512 ADAPAZARI TEL: 6466 STRAZBURG CAD. NO: 49 BARKSEL AP MALTEPE ANKARA YAKINDA HİZMEIİNİZDEDİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog