Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Italya'da boğucu sıcaklar: 13ölü START görüsmeleri yarın başlıyor ROMA (AP) ~ Afrtka*dan gelen öldürücü sıcak dalgası tüm İtalya'yı etkisi altına aldı. Dış Haberier Servisi tfeş gündür süren boğucu Sovyetler Birliği ile ABD sıcakiar yüzünden ülkede arasında yarm başlaması 13 kişi ölürken, yüzlerce beklenen Stratejik Silahlakişi de hastaneiere yattı. rın Sımrlandırılması Görüş Bu arada yüzbinlerce hay meleri (START) için Cevanın telef olduğu ve bü nevre'ye gelen Sovyet heyük orman yangmlarının yetinin Başkanı Viktor çıktığı bildiriliyor. Karpov, «Hızla sonuç alma Sıcaklardan yaşamını yi ya çalışacağız» dedi. Görüş tirenlerin büyük bölümü melerde ABD heyetinin Baş nün güneyde Sicilya ve kanlığını yapacak olan EdSardunya"da olduklan ha ward Rowny ise, görüşmeber verildl. Yetkililerin ver ieri iki taraf için de eşit dikleri bilgilere göre, Sicil koşullar getiren bir öneıi ya'da 500 bin, Sardunya'da ile açacaklarını söyledi. lse 250 binden fazla tavuk Görüşmelerin ilk 68 sıcaklara dayanamayıp öl haftasmm sadece ABD dü. Başkanı Reagan tarafından Sovyet heyeti haşkanı Karpov: Hızlı sonuç almak istiyoruz btr süre önce önerilen karşılıklı olarak stratejik ntik Jeer silahları üçte bir oranında indirme planının an Iatılmasıyla geçeceği bildiriliyor. Başkan Reagan'ın Sovyetler Birliği'ne doğal gaz çıkarımında ve iletiminde (Sibirya Batı Avrupa doğal gaz projesi) kullanılacak malzemeler satılması yasağını genlşletme kararının görüsmeleri olumsus? yönde etkileyebileceği bellr tiliyor. önceki gün Cenevre'ye gelen ABD Silabsızlanma Heyeti Başkanı Edward Rowny. Sovyet heyetinl, «nükieer savaş tehdidini azaltmakta yarduncı olmaya» çağırdı. Rowny, ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in istifasından sonra ABD dışpolitikasındaki eğl limler konusundaki kaygıları gidermek amacıyla silahsızlanma konusundaki Amerikan tavrınm süreceğine işaret etti. Rovray, Başkanı Reagan'ın kendisine cuma günkü bir yemekte görüşmeler için «son talimatlan» verdiğini belirtirken, yeni Dışişleri Bakanı George Schultz'un da Başkan Reagan ile «görüş. hirliğinde» olduğunu söyledi. Başkan Reagan tarafından bir süre önce açıklanan son ABD önerileri, lki tarafın da karşılıklı olarak nükleer taşıyıcı sistemlerini (atom bombası taşıyan füze, uçaklar) üçte bir oranında azaltmasmı öngörüyor. Tasarı ayrıca sökülecek nükleer sistemlerden en az yansmın karada yerleştirilmiş sistemler olmasını öngörüyor. Sovyetler lse ABD'nin denizde üslenen nükleer başlıklı füzelerde büyük bir üstünlüğünün bulundugunu ileri sürerek, bu önertnln güçler dengeslni bozmaya yönelik olduğunu sa vunuyorlar. Bilindigi glbi. Başkan Re agan, SALT anlaşmasmın admı START olarak değiş tirmişti. SALT1 anlaşması Baş kan Nixon'la Leonid Brej nev arasında lmzalanmıştı. SALT2 anlaşması ise Başkan Carter'le Brejnev arasında 1979'da imzalanmış, ancak Sovyetler'in Af ganistan'ı işgali yüzünden Amerikan Senatosu anlaşmayı onaylamayı reddetmişti. Yunanistan Maliye Bakanı istifa etti ATtNA (aaı.) Yünanis tan'da Sosyalist PASOK Partisî hülcümetmin Maliye Bakanı Emmanuel Dret takis önceki gün istifa etti. Başbakan Andreas Papandreu Drettakis'in istlfasını onayladı. îstiCa ile ilgilı resmı bir neden belırtilmemekle bir likte Emmanuel Drettakis' in Başbakan Andreas Papandreu tarafından bir sü redir uygulanan bir emlak vergisi kararnamesinln iptaı edilmesi yüzünden ıstifa ettlği sanüıyor. Maliye Bakanlığının hazırladığı bir t&sanda emlak vergisinin artırılması öngörülmüş ve karar nisan ayında hükümet tarafından onaylanarak yurür lüğe girmişti. Yugoslav Komünist Partisinin toplantısı sürüyor "Yugosiavya kalkflnma yolunda büyük caba harcamak zorunda,, BELGBAD, (THA) Yugoslav Komünist Partisi'nin Mareşal Tito'nun 1980'de ölmesinden bu yana düzenledigi ilk toplantıda Kollektif Başkanlığın şimdiki Başkanı Dr. Dusan Dragosavaç, açılış konuşmasında ekonomik güçlüklem den söz etti. Dr. DragosaAlmanya'da vaç, «Ekonomik kalkınma yolunda önümüzdeki yıllarNeoNazi'ler da çok çaba harcamak zorundayız» dedi. aleyhinde Avrupa'daki ülkelerin i gösteriler yapıldi çinde yüzde 40'la enflasyon NUREMBERG, (a.a.) oranı en yüksek ülke ve Ba Federal Almanya'nın lki tı'ya da 18 milyar dolarhk kentinde hafta sonunda tiç borcu olan Yugoslavya'nın yabancıyj öldüren bir Neo bu dönem Devlet Başkanı Nazi aleyhinde gösteriolan Dragosavaç, Kongre'ye ler yapıldı ve hükümet katüan bin 547 delegeye ten bu kişinin üyesi olduğu hitaben şunlan söyledi: «U sağ eğilimli siyasi partinin zun vadeli ekonomik progra kapatılması istendi. miQ hedeflerine ulaşmak baş 26 yaşındaki Neo Nazl lıca görevimizdir.» Dragosa vaç, dış politika konusunda Helmut Oxner, geçen cu^ da «Bağlantısızlığm ilerici ma günü Nuremberg'de bir dünyada en önemli unsur diskotekte ateş açarak tiç yabancının ölümüne, bir olduğunu» vurguladı. Mısırlı, Koreli ve Libyalınm Dragosavaç daha sonra yaralanmasına yol açtıktan Kosova eyaletinde etnik Ar sonra kendisini öldürmüşı navutlann çıkardıkları olay tü. Olaydan hemen sonra cuı larla ilgili olarak da şunlan gecesi Nuremberg'de söyledi: «Bu olayların sorum ma lulan gerici miHiyetçüerdir.» toplanan 300 kadar kişi hü Her dört yılda bir yapı kümetin Oxner'in ilişkîsl lan Partl Kongresi'nde yeni olduğu bildirilen Wusal Da den Tito'nun ekonomik prog mokratik Partinin kapatılrRmmın onaylanması bekle masını istedi. Cumartesi gü nü ise yaklaşık 1000 kişi niyor. Kongre'yl bütun dünya Germersheim kentinde par dan 130 Sosyalist Parti ve ti aleyhinde sessiz bir yürü yüş yaptı. örgut delegeleri izliyor. OPEC ülkeleri Petrol Bakanları 9 temmuzda toplanıyor BAHREYN, (a.a.) «OPEC üyesi ülkelerin petrol bakanlarının 9 temmuzda Viyana'da toplanacaklan ve bu yılın temmuz eylül aylan arasmdaki petrol üretim düzeyini göruşecekleri bildirildi. Ortadoğu Ekonomi Araştırmalan dergisi, «OPEC» ulkeierinin geçen ay Quito'da yaptıkJan toplantıdan bu yana petrol piyasalarında bir güçlenme olmadığmı belirterek, Arap hafif petrolünün spot piyasa fiyatlarının son günlerde düştüğünü kaydetti. Bu tür petrolün varil başına resmi fiyatı 34 dolarsa da, 25 haziran civannda 32 dolara dek indi. Dergiye göre, temmuz , eylül aylan arasında, günlük 17.5 milyon varil olan petrol üretiminin artınlması bekleniyor. Dergi, yılın son çeyreğine kadar petrol piyasalarındaki bolluğun giderilmesinin beklenmediğini de belirtti. CURtTİBA, (a.a.) Brezilya'nm Güneylndekl Parana eyaletinde saatte hızı 150 kilomet reye ulaşan şiddetli fır tma sonucu en az 30 kişinin öldüğü blldirildi. Fırtınanm önce eyaletta iç kesimlerini daha sonra ise tümünü etkisi altına aldığı ve ölü sayısmın artmasmdan korkulduğu haber verildi. Brezilya'da şiddetli f ırtına: 30 ölü «ALMAN RARÎKATÜRÜI İstaııbııl Beledîye Başkanlığındaıı lum ülke yaşamının bankası Yurda döndüğnanüzde 7 ^ / l III 1 ^ ^ ^ ^ Tasannıflannm Akbank'ın varlığını hissedersiniz.# değrerlendirecek' 'Akgelir Hesabı"yla, Sizi ilk karşılayan o olacaktır. bedelsiz ithalat yoluyla, Tıpkı yurtdışmda olduğu gibi, yurdumuzda da ^ ^ « ^ ^ ^ ^ s i z e yeni olanaklar açacak "DÇMHesabı"yla, huzurlugünlerinizinbaşlıcayardımcısı / y^ f l H ^ H ^ ^ k ^ ve "Hızmet Zarfı"nda yine Akbank'ür. . " | H ^ | ^ ^ ^ H ^ sıze sunduğu tüm.hizmetleriyle yanmızdadır Akbank. Yaşanunızda sizinledir... vanındd anksiz i iscilerimizin 1 Beyoğlu Belediye hastanesinîn 1982 mali yüı Ihtiyacı olan 14 kalem ilaç 1.778.624. lira tahmin bedel dahilinde satın alınacaktır. îlk Teminatı 53.358.72 liradır. (Sağlık Işleri Müdürlüğünda). 2 Harita Müdürlüğüne Ozalit kopya makînesl 1.632.000. lira tahmin bedel dabillnde satın alınacaktır. İlk Teminatı 48.960. liradır. (Makine Elektrik ve Sanayi tşleri Müdurluğunde). 3 Atölye ve Garajlar Müdürlüğü hurda anbannda mevcut 20 ton hurda akü 1.120.000. lira muhammen bedel üzerinden ihale olunacaktır. İlk Teminaü 33.600. Uradır. (Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde). N 4 Beyoğlu Belediye Hastanesi Başhekimliğinin 1882 mali yüı ihtiyacı 'olan 900 m3 oksijen gazı ile 900 kg. Protoksit D' azot gazı ceman 720.000. lira tahmin bedel dahiiinde satın alınacaktır. îlk Tsminatı 21.600. liradır. (Sağlık Işleri Müdürlüğünde). 5 Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde mevcut kullanma yeri olmayan 15 kalem çeşitli ebatta lastikler 675.200. lira muhammen bedel üzerindon inale olunacaktır. İlk Teminatı 20.256. liradır. (Atölyo ve Garajlar Müdürlüğünde). 6 Haseki Hastanesi Başhekimliğinin 1982 mali yılı ihtiyacı olan 12 kalem cerrahi alet 636^75. lira tahmin bedel dahilinde satın alınacaktır. îlk Teminatı 19.091,25 liradır. (Sağlık îşleri Müdürlüğü ve Haseki Hastanesinde 250. liradır). 7 Kadıköy Caferağa mahallesi Neşet ömer sokak, 13/1 kapı nolu kargir apartmanın ı nolu dairesinin aylık 10.000. lira muhammen bedel üzerinden 1 yıl müddetle ihale olunacaktır. îlk Temtaata 3600. liradır. (Darülaceze Müdürlüğünde). g Belediye Merkez binasında bir yılda çıkacak çöpler içinde mevcut kâğıt artıklan 120.000. lira muhammen bedel üzerinden ihale olunacaktır. İlk Teminatı 3600. liradır. (Levazım Müdürlüğünde). 9 Gaziosmanpaşa Evlendirms Dairesi Nfkah salonunda fotoğraf çekme işi 1 yü müddetle 90.000. lira muhammen bedel üzerinden ihale olunacaktır. îlk Teminatı 2700. liradır. (Bu ise gireceklerin özel şartnamenin 3'ncU maddesi gereğince ihaleden en geç (ihale günü hariç) 7 gün evvel Basın Yayın Turizm MUdürlüğü ile yine Özel şarfcnamenin 21'nci maddesine göre Emlak ve îstimlak Müdürlüğünden alacaklan ihaleye lştirak belgelerinı hamilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde hazır bulunmalan lâzımdır.) (Kmlak ve îstimlak Müdürlüğünde). Tahmin, kira bedel ve süreleri ile İlk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 9 TEMMUZ 1982 CUMA günü saat 11 'de Belediye Merkez Binasında toplanan Belediye Encümeninde 1, 2, 4, 6'ncı işler açık eksiltme diğerleri açık arttırma usulü ile sartnameleri veçhile ayn ayrı ihale olunacaktır. Sartnameleri hizalarında yazüı Müdürlüklerda bedelsiz olarak görülecek veya tespit olunan ücretler mukabilinde satın alınacaktır. Açık eksiltmelere iştirak etmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplan ilo 1982 yiü Tfcaret odası vesikası veya bağlı olduklan dernek belgelerine hamilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde hazır bulunmalan lâzımdır. Açık arttırmalara iştirak etmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplan ile (9'ncu i? için Özel şartnamenin 3'ncü maddesi gereğince ihaleden en geç (ihale günü hariç) 7 gün evvel Basm Yayın Turizm Müdürlüğü ile yine özel şartnamenin 21' nci maddesine göre Emlak ve îstimlak Müdürlüğünden alacaklan ihaleye iştirak belgelerinı) hamilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde hazır bulunmalan lâzundır. Istanbul Gider Vergi Dairesi Müdurlüğü'nc© Amme alacağından dolayı haciz edilen ve satışına karar verilen, aşağıda nevi ve evsafı belirtilen menkul mallar, aşağıda gösterilen yer, gün ve saatte açık arttırma ve peşin para ile 6183 sayılı Amme Alacaklanrun Tahsili Usulü Hakkmdaki Kanunun 84, 85, 86 ve 87. maddeleri hukümlerine göre satılacaktır. Menhul Malm ' Sıra No: Nev'i ve Evsafı Miktarı Değeri Iskenderun Pili kullanıma hazır vaziyette 2 Ton 70.000 Yukanda cins miktar ve fiyatı yazıh mallar Sultan Çiftligi Dökümcüler Sitesi mahalde 5.7.1982 günü saat 14.00'de birinci, 12.7.1982 günü saat 14.00de ikinci açık arürma ile satışı yapılacaktır. İlân olunur. NOT: Menkul malın satışı halinde, mal müşteriye satış yerinde teslim edilecek ve Tellaliye resmi ile daha sonraM masraflar müşteriye ait olacakiar. (Basın: 17756) 4664 1). ISTANBUL İLİ DEFTERDARLIĞI GİDER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN HACİZLİ MENKUL MALLAR SATIŞ İLANI KBAMK Güveninizih eseri" (mıvo)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog