Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 28 HAZİRAN 1982 ||lkemizde bugünku anlamıyla koopera||tıfçilik Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Büyük önder Atatürk'ün «Muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetteri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir» diye belirtüği inançtan ahnan heyecan vecesaretle kooperatifçilik hareketi gelişmeğe başlamış ve bütün yurda yayılmıştır. (Atatürk'ün kooperatifçiliğe ilişkin düşün ve eylemlerini 27 ocak 1981 günü bu sütunlarda yaymlanan «örnek Kooperatifçi» adlı yazımızda aynntılarıyla belirtmiştik). özellikle, 1833 yümda yürürlüğe giren 2834 ve 2836 sayılı Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri yasalannm çıkması ile 1935 yılından itibaren bu iki kooperatif tipinde süratli bir gelişme olmuştur. Kooperatifçiliğin 1961 Anayasasmda yer alması (Md. 51. «Devlet, kooperatifçîliğin gelişmeBini sağlayacak tedbirleri alır») ve daha sonra 1969 yıhnda 1163 sayıh kooperatifler yasasının çıkması ile öbür kooperatiflerde de artış hızlanımş ve 1981 yıhnda kooperatif sayısı 42 bini, ortak Bayısı ise 6 milyonu bulmuştur. Ülkemizde sayısal gelişme daha çok tanm kredi, tanm satış, köy kalkınma, yapı ve tüketim kooperatiflerinde olmuştur. Sayısal yönden büyük gelişmelcre karşın kooperatifçilikten beklenilen amaçlar henüz gerçekleşememiştir. Gerek tanm, gerekse tanm dışı kooperatifler. üretici ve tüketiciye kooperatifçiliğin bütün yararlannı ıılaştıramamışlardır. özellikle aracılık ve tefeciiikle savaşımda. iç ve dış.ahm ve satımda ve sanayileşmede kooperatiflerin yeterince etkili olamadıklan görülmektedir. BelirtUmesi gereken bir başka nokta da, kooperatiflerimizin nitelik yönünden durumları. Yaptığım incelemelerde, kooperatifçiliğimizdeki gelişmenin nitelik yönünden de yeterli olmadığı, hatta kurulmuş birçok kooperatife gerçek anlamda kooperatif bile denilemeyeceği görülmektedir. Çünkü bir kooperatifi kooperatif yapan sadece adı değil, Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin kabul ettiği «6 kooperatif ilkesi»ni uygulayıp uygulamadığıdır. Ülketniz kooperatiflerinde ise bu altı ilkeden bazısı kısmen uygulanmakta, bazı ilkeler ise hiç uygulanmamaktadır. Türk kooperatifçiliğinin günümüze kadarki gelişmesi üzerinde genel bir değerlendirme yapacak olursak, yargımız ne yazık ki olumlu değildir. Yıllardanberi yaptığımız incelemelere göre, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkmmasmda kooperatiflerin gerektiği şekilde etkili olmamalannın asıl nedeni, kooperatifçiliğin finansman, iıst örgutlenme. eğitim v'e araştırma, mevzuat olarak niteliyebileceğimiz temel sorunlarınm çimdiye değin çözühnemiş olması Son Durum ve Sorunlar GÜNÜMÜZDE KOOPERATİFLERE KREDÎ VERİLİRKEN AZAMİ GÜÇLÜK GÖSTERÎLMEKTE, ÖZEL SEKTÖRE KREDİ VERMEDE İSE, KREDİ VERECEK KURUMLARIMZ YARIŞ ETMEKTEDİR. Koperatif Ost örgütleri de, hizmet içi özel eğitim ve yurt çapmda ortak eğitimı yapmak üzere yeterli olanaklara kavuşturulmalıdır. Bu arada, özellikle ünlversiteler bünyesinde yapılacak tarafsız kooperatifçilik araştırmalarmin da önemini belirtmek isteriz. Mevzuat Sorunu Ülkemiz kooperatifçiliğinde gündemde olan bir konu da mevzuat konusudur. Bu konudaki goruşlerimizı 15 aralık 1980'de bu sütunlarda yayınlanan «Kooperatifler yasası değiştırilirken» adlı yazımızda aynntıh belirtmıştık Ülkemiz kooperatifçilığini düzenleyen mevzuat yetersiz ve karışıktır. Değişik yasalar nedeniyle Türkiye'de «devlet güdümünde» ve «demokratik» olmak üzere ıki ayn tip kooperatif gelişmiştir. Devletin. bu iki tipten binni tercih etmesi gerekmektedir. Şu anda kooperatifler yasasında yapılması düşünülen değişiklikle, devlet güdütnunde olan tarım satış ve tanm kredi kooperatıflerine hiç dokunulmadığı gibi, 1163 sayıh yasaya göre kurulan demokratik kooperatiflere de devlet güdümü sağlanılmağa çalışılmaktadır. Ülkemizde kooperatifler yasasında geriye doğru bir değişiklik gerçekleştirilmeğe çahşılırken, ilerde katılmayı düşündüğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerı 10 ülkede uygulanacak tek bir demokratik kooperatifçilik yasası çikartarak AET içerisinde 50 milvon ortağı olap koperatifçilik hareketini «kooperatif sektörü» adı altında özel ve kamu sektörlerı yanında güçlü bir sektöre dönüştürmek istemekte ve bunu tartışmaktadırlar. Bizim önerimiz. Türkiye'de bütün kooperatiflerin tek bir yasaya göre kurulup işlemesidir. Bu nedenle 1163 sayıh kooperatifler yasası. anti demokratik bir yapıya sahip olan tanm satış ve tanm kredi dahil, butun kooperatifleri kapsayacak biçimde ve demokratik kooperatifçilik ilkeleri esas ahnarak yeniden düzenlenmelidir. Bu arada, hazırlanmakta olan Anayasa'da kooperatifçiliğe, karma ekonomi sistemi içerisınde özel ve kamu sektörleri yanında «Kooperatif sektör» adı altında üçüncü bir sektör olarak yer verilmelidir. Sonuç olarak deriz ki, ancak yukarda kısaca incelediğimiz dört temel sorun çözülürse Türkiye'de kooperatifçilik, aracılık ve tefeciiikle savaşımda. iç ve dış alma ve satımda, sanayileşmede ve bütünüyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasmda kendisinden beklenilen görevlerl etkinlikle yapabilir ve karma ekonomiye dayanan Anayasa'da. kamu ve ozel sektörler yanında üçüncü bir sektör olarak hak ettiği önemli yeri alabilir. 170 Milyar Ne Oldu? «Giden sadece 200'e yakın bankerin licaret kârları değil... Asıl giden 5075 milyar liralık paradır. Bu parada en az 200 bin ailenin payı var. Varını yoğunu, geçim için, ck gelir için bankere yatıranlanndır bu paralar. «Batsın keratalar» demekle geciştirilecek iş değildir bu i§...» Yukandakl satırlar Arslan Başer KafaoŞlu'nun «Bankerler Olayı» adlı kitabından aktarılmıştır. «1981 Sonhahan»nda «köşebaşı bankerlerlsnln batmasından sonra Kafaoğlu olayı inceleyen bir kitap yazmıştı. Bu kez de Banker KastelÜ kuruluşlarınm defteri dürüldü. Gazetelere yansıdığına göre 250 bin aileyi ilgilendiren 100 milyar liralık paradır sözkonusu... îklslni tistüste koyun: köşebaşj bankerlp.rinin batışıyla Banker Kastelll'nln göçüşünün bilançosu nedir? Yanm milyona yakın aile... Ve 170 milyar lir&,. Acaba 450 bin aile ne yapıyor? Parasmı fcaptıran dul Hüsniye Hanım, emekli Cafer Bey, emekçi Mehmet, tornacı Rıza, küçük memur Bahattin, esnaftan Kadlr Efendi, emekli Albay Sabahattin, Komiser Şükrü lahavle ile ya sabır arasında gidlp geliyorlar. Ne var kl giden para olsun, falz gelirl olsun: Allah başka keder vermesin: sağhk herşeyden değerlidir; yaşamını blraz daha kısar, hayat düzeyinl biraz daha aşağıya çekersin; olur. bH«r. Benim merak ettiğim başka şey^ 450 bin aileyi İlgilendiren 170 (kimller! 150 dlyor, klmilerl 200 diyor) milyar lira ne oldu? 170 milyar uçmadı ya, blr yerde duruyor. Nerede? Haydl dlyellm kl 1981 sonbahanndaki llk banker fırtınasında yıkılan «köşebaşı bankerlerUnln hesapları dtizenll değlldl; Banker Kastelli'nin hesaplan da düzenli degil miydi? Bilgisayar çağındayız. 85 milyar liralık mevduat sertifikası, 15 milyar liralık tahvil satarak halktan 100 milyar lira toplayan Banker Kastelli'nhn hesaplarına el koyan devlet uzmanlan açıklıyorlar: ~ Töm hesaplar bilgisayarlara bağlanmış.. Bülün Işlemler mi? Evet. Alacaklılar llstesi» Noktasına vlrgülüne kadar.. Borçlular? Hepsl yazıh.. Eksik gedik blrgey var mıî Yok. Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üvesl dır. Ancak bu sorunlar çözülürse Jcooperatıfçilikten yurt çapında beklenilen yararlar saglanabilecektir. Şimdi bu sorunlan teker teker ele alalım; Türkiye'de kooperatifler genellikle finansman güçlükleriyle karşılaşmaktadırlar. Ortaklarm düşük sermaye payı yüklenmemeleri, yüklenilen paylannı bile tam ödememeleri, kooperatiflerde sermaye birikimini özendirecek mevduat kabulü gibi olanaklann ve kooperatiflerin kredi gereksinimlerini karşüayacak özel finansman kuruluşlannm olmayışı, koperatiflerin finansman yetersizliklerinin başlıca nedenleridir. Kooperatiflere verilen kredilerin faizleri de kooperatiflerin başanlannı engelleyecek derecede yüksektir. Oysa kooperatiflerin rekabet yaptıklan aracı, tefeci ve sanayiciler kadar ve hatta yapacaklan tesisler nedeniyle onlardan daha fazla sermaye ve kredi gereksinimleri vardır. Ülkemizdeki bozuk kredi düzeni ise, aksine. kooperatiflerden çok özel sektöre yöneliktir. Ne acıdır ki günümüzde kooperatiflere kredi verilirken azami güçlük gösterilmekte, özel sektöre kredi vermede ise kredi kurumlanmız yanş etmektedir. Bu yarışa, kârlılığı bahane ederek devlet bankaları bile katılmaktadır. Bu nedenle. bozuk aracılık düzeninin degiştirilmesinde kooperatifler etkili olamadığı gibi, üreticilerin bütün kredi gereksinimlerini karşılamaktan uzak olan kredi kooperatiflerimiz de, çeşitli isimler altında faaliyet gösteren tefeciliği ortadan kaldıramamaktadır. Kooperatif ve üst örgütlerinin finansman sorunu, ancak bir «Kooperatifler Bankası> kurularak çözülebilir. Bunun dışında alınacak önlemler, sorunun çözümünde yetersiz kalmağa mahkumdur. Ülkemizde bir Kooperatifler Bankası kurulması düşüncesi yıllardır tarüşıldığı halde. gerçekleşmesi yolunda ciddi bir adım yazık ki aülamamıştır. Konu üzerindeki çalışma ve tartışmalar bugun de surmektedir. Bu arada. bir ümit ışığı olarak. tüketim kooperatiflerinin finansmanında sendika . kooperatif işbirliği sonucu gerçekleştirilen YOL KOOP modelini önemle üzerinde durulmaga değer buldugumuzu belirtmek isteriz. Finansman Sorunu Üst Örgutlenme Türk Kooperatifçiliğinde 1969 yıhnda başlayan üst örgutlenme, henüz gelişme denemesindedir. Çeşitli bölge bırlikleri ve merkez birlikleri kurulmuş, fakat kooperatifler yasasında öngörülen Türkiye Milli Kooperatifler Birligi henüz gerçekleşememiştir. Var olan KÖYKOOP, TAKKO gibi bazı merkez birlikleri ise günümüzde yazık ki bunalım içerisindedirler. Oysa kooperatifçiliğin büyük gelişme gösterdiği îngiltere, îsveç, Norveç, Hollanda, Almanya, Fransa, ttalya gibi Batı ülkelerinde kooperatifler ta geçen yüzyılın sonlannda üst örgütlenmeye gitmişlerdir. Bugün ise Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri bütün koperatif üst örgütleri bir araya gelerek bir konfederasyon kurma hazırlığı içerisindedirler. Türkiye'de ise kooperatiflerin üst örgütlenmesinde devlet kendisine düşen görevleri yapmamış, desteklememiştir. Kurulan üst örgütler yavaş gelişmiş, büyük aracı ve tefecilerle rekabet edememiş, dış ticarette ve sanayileşmede, kooperatif eğitim ve dentiminde kendisinden beklenen görevleri yerine getirmemiştir. Ve, yine üzülerek belirtelinv Bugün ülkemizde. devlet, üst örgütlerin güçlenmesinden endişelenmektedir. Üst örgütleri güçlendirme yerine, buyük emeklerle kurulmuş olan üst örgütlerin ortadan kalkmasmı veya yasa değişikliği ile, muüak denetimine girmesini istemektedir. Eğitim ve Araştırma Kooperatifçilik egitlm ve araştınnasma da ülkemizde hiçbir zaman gerekli önem verilmemiştir. Bu konuda alınacak en önemli önlem, devlet tarafından kooperatifçilik okullarının açılmasıdır. Ayrıca. ilkokuldan üniversiteye değin bütun okul programlannda, TRT ve halk eğıtiminde kooperatifçiliğe geniş yer verilmelidir. CVCT OKTAY AKBAL Acıkh BU YAZ Ç0CUKLAR1N KAHKAHALARINDAN ZEKAFİŞK1RIY0R! Türkiye'de Çocuklar 21. Yüzyıla Başlıyor! ÇAĞIMIZIN HARİKA BİLGİSAYARI SEVIMLİ BlZl • Çocuklararası Bilgi ve Zeka Eğlencesi'ni başlatıyor • Her mektubu ile çocukları bilginin zirvesine • Bu yaz 4. ve 5. sınıf öğrencileri ite tanışıyor Acı Kayıp ve Teşekkür Blricik oğlumuz sevgili varlığımız. öyleyse? Banker Kastelli'nin borçluları açıklanmalıdır: bankalarla olan llişkllert aydınlığa cıkanlmalıdır. Çünkü 1982'nin temmuz ayına girmeden önee Banker Kastelll'nln defterlnl dürmek için özel çabalar harcandığmı Ueri sürenler var. Olayın anahtarı burada yatıyor. Kolay degil... Blr yıl içinde belirli çevrelere (bankerleri batırarak) 170 milyar lira transfer edildi. Bu işi yapanların neredeyse planlı programlı olduklarına lnanasım gellyor. Yunus EAARE'mizin 19 hazıran 1982 günü feci bir trafik kazası sonucunda Gelibolu'da vefatı dolayısiyle gerek şahsen, gerek telefonla ve gerekse telgrafla arayarak acımızı paylaşan, aynca îzmir'dekı cenazesi sırasmda bizleri yalnız bırakmayan tüm dost, akraba ve yakın lanmız ile meslektaşlanmıza en içten şükranlanmı zı sunarız. Babasi: Ilhan GUVELOGLU Annesi: Suna GUVELOGLU Ablasi: Özge GUVELOGLU lr söylence klşisl glblydl. Ell her yerde, adı her dilde, resmi her gazete ve dergldeydi. Her akşam TV ekranlarında övülüyor, anılıyordu. En tamnmış sinema oyunculan bu ünlü kişinln ardmda yürümenin «guvenli blr yol seçmek» olduğunu bağıra bağıra söylüyorlardı. Röportajlar yapılıyordu. Ta çocukluğundan bu yana ne yaptığı, nasıl yetiştiği, bu başarüı doruğa nasıl tırmandığı belleklere ustalıkla yerleştiriliyordu. Büyük işadamı, güvenilir banker, bir ver on al, git ikramiyeni yatır, her ay yirmi otuz bin lira kazan, evini sat, katını elden çıkar, vazgeç arabadan, evdeki gümüş takımları, antikalan okut, glt param bu bayın buyruğuna ver. Sabahtan geceyarısma kadar blr reklâm, blr propaganda, bir coşku, bir heyecan!.. îşte acıklı son: Istanbul'dan, Cenevre uçağma atladığı gibi çoluk çocuğuyla soluğu tsvlçre'de almak... Bir bomba gibi, iflas haberlnin patlaması... Bütün Türkiye'de korkunç blr şaşkınlık, umutsuzluk... Herkes birbirine soruyor: «Sen ne kadar kaybettin ya sen ya sen?> Daha düne dek «Bu adam batmaz, kaçmaz, en sağlam kişldir, bankalar batat buna bir şey olmaz» diyenler şimdi «olur mu kardeşlm, bu adamın sonu önceden belllydi» diyorlar. Otobüste, trende vapurda, dolmuşta, kahvede, slnemada, işyerinde tek konu bu... Buna benzer bir olay 1930'larda Fransa'da oldu. Alexandre Stavisky adlı bir klşl 3. Cumhuriyet yönetüninin hükümet ve bankacılık çevrelerinde etkin oldu. Nerden çıktığı bilinmeyen bu kişi Fransa'da birdenblre ün kazandı. En tamnmış kişilerle yakm dostluk kurdu. Piyasaya sürdüğü tahvillerin sahte olduğu anlaşıldı; bir takım banka yöneticilerıyle ortaklaşa yapılmış dalavereli işler meydana çıkarıldı. Stavisky'nin piyasaya sürdüğü sahte tahvillerin o günkü parayla 500 milyon frank olduğu söylendi. Olay patlak verince pek çok klşi camna kıydı; yargıçlar arasmdan Albert Prlnce'in öldürülmesi de bu olaya bağlandı. Stavisky tutuklandı. 1934'de nedeni anlaşılmayan bir ölümle yaşamdan ayrıldı, canına kıydığı söylendi. «Stavisky Rezaleti» diye ün kazanan bu olay Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in yıkılışmı hazırlayan nedenlerden biri sayılır. Nedense bu olayı anımsamamak elde değll! Vurgunu vuran kapağı tsviçre'ye atıyor! Bu llki değıl ki, Şellefyan'dan Yahya Demirel'e daha başka nice tamnmış kişilere varıncaya dek tsviçre'ye yerleşmiş.Türkler pek çok! Bunlar Türklye'ye nıye dönmüyorlar? Herhalde vermekten korktukları bir takım hesaplar olacak! Son günlerin kahramanı kişi de şöyle buyurmuş: «On milyarlık borcum için gırtlağıma bastılar. Bunlara çek vermiştim. Alacaklarımı toplayamadığım için çeklerin karşüığı yoktu. Avukatlanm bu durumda hapse mahkum olacağımı söyledüer. O nedenle yurt dışına çıktım.» B Bütün Sınıflarınakurduğu Laboratuarlarda Yabancı Dil Öğreten BİZİ "Bilgisayardan geflen mektup" ~* Adres: 'ti^m^ Temel Bilgiler Frogramlama ve Uygulama Merkezi Şair Nigar Sk. 22/3, Nişantaşı, îstanbul, Tel: 4812 25 BAŞVURU FORMU: Çocuğunadısoyadı: . . . . . . . . . . . Okulu ve sınıfı: Adresi . . ...... tel:..". ; ||N||TM.Y|H UNUTMAYIN BtZlileşımdftanışmak ÜCRETSİZDİR! CÖKBIL İNGİLİZCEALMANCA YAZ DONEMI KURSLARIDÜZENLEDİ Kayıtlar devam ediyor. Kurs Başlama Tarihleri: 14,21 Haz. 5,12Tem. C Cumhuriyet OÜMPİYAT Bu sene Amerika'mn Los Angelos sehrinde yapüacak Olimplvat oyunla. ri münasebetivle 30 temmuzdan 14 aftustosa kadar devam etmek üzere bir reslm sergisi açüacaktır. Sergiye ressamları ısoyıöncE 28 HAZİRAN 1932 RESİM SERGİSİ mızdan Mehmet Salp, Kemal Rifat ve Şefik Beyler katılacaklardır. Eessamlarımız Amerikan Sefaretine teşhir olunmak üzere 14 tablo göndsrmişlerdir. Bu ise Ankara Halkevi vasıta olmuştur. BANKERLER HiSSE SENETLERi .TAHViLLER BANKERLER" HiSSE SENETLERİ ^TAHViLLER • EGE BÎRACILIK • EGE GÜBRE • NUH ÇtMENTO MEBAN VAYINLAB1 PARA DERGlSt Türkiye'nin en flnde gelen finans dergisl, Her tUrlu yatınm kararlannızda sıze yardımcj olablltnek MEBAN'ın en önemli amacıdır. • TAHVtL VE HtSSE SENEDI, AUMSATIM İLE HtZMETtNtZDEYtZ. Sermaye ve para piyasalan bankacılık ve bankerlik sektörlen ve Türk ekonomıslnin genel gidisatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bilgller verlr. Memleketimizln başlıca yöneticılerinin görüş ve ttnorılennl her sapsında sialere sunar. Ayda bir lcez yayınlanır. Ryatı 200 TL. YUlık abone ücretl 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Plyasasl BUltenl Ucretsiz gönderümeVrtedit. • HtSSE SENEDt NEDtR? Piyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtRT Flyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENET*.ERt • KOBUMA TARIM • RABAK • ÇELÎK HALAT • TEZSA • tŞKÜR • METAŞ • LASSA • AKSA MEBAN MENKUL' ;/ DEĞERLER BANKERLlKye FtNAN'SMAN A.Ş. KAD1KÖY ŞUBEMIZ Kuşdılı Cad. No. 67 Tel 38 03 47 BEYOĞIU SUBEMIZSakızağacı Cad SınEm han Kat a No: 7 «nwdilILkurslorı , yoboncı LALEU ŞUBEMIZ: B Reşıtpaşa Cad. Kurullay Sok. No. 10 Tel: 27 6214 lGünün HanıC YARIN Yann Istlrahat etmek ve denize girmek niyetinde misiniz? Bu arzunuzu ancak BUyükada'daki YUrük Alı (Yorgulu) denız hamamuıcla tatmin edebilirsiniz. T«l: 44 44 39 451250t .. . (5hatl • r • O bu nedenle, beriki buna benzer başka blr nedenle tsviçre'ye kaçmış. Orada yıllardır yaşayanlar var. Hem de «iyi» yaşıyorlar, heplmizden iyi! «Milliyet»te okuduğuma göre kaçak Türklerın en çok görüldüklerl yerler Hilton, Richmond Lokantası, Hotel du Rhöne'mug... Bunlara şimdi söylence kahramanı banker de katılmış... Bakıyorsunuz, öğrenimsiz, sıradan bir yurttaş. Tasarruf bonoları alıp satıyor. Derken işi büyütüyor. Kaç yılda? On yılda Türkiye'nin en önmeli lîîdamı oluvt'iiyor. Yaptığı nedir? Paranm alım satımı... Yıllarca çahşıp emekli olmuş, Ikramlyesinl almış bir yurttaş gldip bu baya teslim ediyor tütn servetini... Aydan aya alacağı falzle geçlmine katkısı olsun diye... Böyle ufak ufak paralar toplanıyor bu açıkgöz bayın kasasında, ondan beş, bundan üç derken servet tistüne servet yapıyor bu kişi. Yatlar. köşkler, apartmanlar, lüks otomobüler... Bakın ne diyor «25 milyarlık naal varlıgına sahibim». Nasıl olur bu varhk. nasü sağlanır? Emekle ml? Haydi canun sen de!.. (Arkası 11. Sayfada) KayıUı Sermayesi: 500.000.000 TL. ödenmiş Sermayesi: 200.000.000 TL. Merkez: tstiklâl Cad. Odakute Iş Merkez» No: 286/A Tel.: 15 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvil, hisse senetlerl ve mevduat sertifikalan alım ve satımma ilişkin tüm işlemlerinlzde Meban uzman kadrosu İle hizmetlnizdeâir. ARANAN HtSSE SENETLERt: • ANADOLU CAM • ALPA • BAGPAŞ • BAT; ANADOL0 ÇtMENTO • ÇİMENTAŞ • KORDSA • ÇUKUROVA ELEKTRÎK 9ı OLMDK • SARKÜYSAN • ÜNÎROYAL • GOOQ TEAK îstanbul Gider Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce Amme alacağından dolayı haciz edilen ve satışına karar verilen, aşağıda nevl ve evsafı belirtilen menkul mallar, aşağıda ,,gosterilen yer, gün ve »aatte açık arttırma ve peşin para İle 6183 sayıh Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 84, 85, 86 ve 87. maddeleri hükumlerine göre saülacaktır. Menkul Malın Sıra No: Nev'i ve Evsofı Miktarı Değeri Stren Monomoj Polyester Hammaddesi 4 Ton 640.000 2)' Dietilen Gilikol Polyester Hammaddesi 140 Ton 2.660000 Yukanda cins miktar ve fiyatı yazıh mallar Kagıthane Mandıra Sok. No: 30 mahalde 5.7.1982 günü saat 14.00'de birinci, 12.7.1982 günü saat 14.00 de ikinci açık artırma İle satışı yapılacaktır. Ilân olunur. NOT: Menkul malın satışı halinde, mal müşteriye satış yerinde teslim edilecek ve Tellaliye resmi ile daha sonraü masraflar müşteriye ait olacaktır. (Basm: 17755) 4665 1) İSTANBUL İU DEFTERDARÜĞI GİDER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN HACİZLİ MENKUL MALLAR SATIŞ ÎLAN1 Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılıkve GazetecilikT. A.Ş. «dına , NADİR NADİ C«nel Y»ym Müdürü: Müessese Müdürü: V«zı Ijleri MüdürüHASAN CEMAL EMİNE UŞAKUGİL OKAY CÖNENSİN •ttan v* Yıyan .'Cumhuriyel Matbaacılık ve Gazetecılik T.A.Ş. Posta Kutusu: 246 IStanbul Tel: 20 97 03 (5 Hat) BÜROIAR • ANKAHA:KonurSokakno. 24/4 Yenlşehir T«l:17 58 2517 68 66lciare Tel:25*7 09131230 T«l:1455019731 Hallt Ziya Bulvan No: 65/3 • İZMİR: • A D A N A : Alatürk Caddcai,Türk Hava Ktırumu Ishanı Kat Î/S TAKVtM İMCAK aUNEŞ ÖÖLE İKİNDİ 28 Hazlran 1982 YATSI. AKŞAM 3.06 5.29 13.17 17.18 20.45 22.48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog