Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 28 HAZİRAN 1982 Frankfnrter AUgemeine: Papandreu Türkiye'ye karsı ABD güvencesi yerine silahlanmaya yönefdi deral Aimanya'mn «Frankfnrtpr Allgemeine» gazetesinde çıkan bir yanda, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun Türkiye karşjsındaki tavnnı değiştirdiği üeri sürtil(Hı. Papandreu'nun «Pragmaiik bir gerçekçi» olduğunu bphrten yazı, Sosyaüst Hderin ar tık ABD'den TUrkiye'ye karşı güvence istemek yerine Silahlı Kuvvetlprini güçlendirme yoluna gittiğini söylüvor. Türkiye'nin Yunanistan içın bır tehlike potanslyeli olusturduğunu ilerı sürerek ABD'den giıvence isteyen Papandreu. tım dugunu bulamadı. NATO, Türkiye'den Yunanistan'a bir tehlıke gelebileceğini kabul ehrriyor. Geçtiğiraız ay Atina'yı ve Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişlerı Bakanı Aletander Ilaig de Türkiye ıle arasmt "bozmaya nıyetı olmadığım gızleme gereğini duyroamıştı. Şimdı îse Papandreu, ancak hır «uydu devlet»m güvence isteyeceğinl belîrterek. böyle bir sruvenceyi ancak NATO ittifaJcmdan verilirse kabul edebılpceklenm soyluyor. Papandreu güvence yerine bu defa Ege denmndeki güç dengesinı esitiemek istivor. Kısaca Yunan Sılahlı Kuvvetlerinı guclendırecek. Papandreu'nun ilerr surcnüş oidugiı sınır güvencesi aslmda hıç de ona özgü bir istek degıl. Daha öncekı Muhafazakar hüftümet de aynı jstekte buhınrn'iştu ve btt yüzden ülkedeki ABD askeri üslerine ilişkin bir anlaşmanm uzatılması görüşme >rı çıkmaza girmişti. Ancafe o 7amankı Başbakan Rallis. paflamento seçimlerine hasnrlanıyordıı. Iktıdarda 8. avmı dolduran Papandreu ıse bu isteğı terketse de olur. Henuz balkm güvenıne sahıp. Papandreu'nun «fOvence»den •vazgeçmesine henüz ciddi bîr (Arkası 9. Sayfada) Dış Haberler Servisf T»e Israil Lühnana malzeme yığıyor belgeleri "Işsiz gençlerin MHP'ye bağlanması dusuntildu,, £ «MHP görüsündeki ösprencilerin şikâyetçi oldukları Emniyet mensuplarınm parti teşkilatına tanıtılması amacı güdülrîü.» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve UTkücü Kuruluşlar» davası belgelen arasında yer aJan «Milli tğitim Bakanhgındakî kadrolaşmaya ilişkin» bı'ırkışı nıpoumda «MHP seınpatızam gençlerin durunılarmı araştınp iıst yöneticileri kendilerinden olan bazı fabrikalarii bu kisilerin yerleştirîlnıek istendigmin ve iş bulamayan gençlerin bu yolla MHP'ye baglanmasının düşünuldügüniin» anlaşıldıgı belirtıldı Ankara Sıkıyonetını Komutanhşj (1) Numarab Asken Mahkemesınde 24 hazıranda yapılan duruşmada okunan bılırkışı raporımda. MHP Genel Merkez binalan ve yan kuruluşlarmm aramalarında ele geçen belgelerin ıncelenmesıne ılışkın sonuçlaı açıklandı Raporda emnıvet kuvvetlermın tutumundan şıkayetçi olunan dılekçeleı m ıncelpnmesıne ılışkın ş,u sonuctara vanldıgı belirtıldı «. . Esas Itibanyla bu dilekçelerin MHP görüsündeki oğrencilerin sikâyetçi oldukları pmniyet rnenMipIarını parti tpskilatına tanıtmak amacının güdüldüğü ve yapılacak şikâyetlerden bir sonuc almamayacagı görtişünde tplkinler yapılarak, parti teşkilatmda öğrencilerin sikâyet haklannın önlenmesi voluna gidilip ilgilî makamlarca vasal işlemlerin engellendiği» kanaatine varılciı Ûbur belgeler knnu«unda da su sonuçlaı a varıl dıgı dıle sşetınldı • Adapazan çıkışlı Millı Egilım Bakarn Orhan Cemal Fersoy'a çekilen I P tutumıınu elestirerı »eleraf fntokopisinln incelenmPsinde MHP teskilatın (Arkası 9. Sayfada) MHP Amerika'da oturan Yahudi Derneklerivle yapılan toplantıda Beg'm «son savaşın Efcrceklcrini» anlattı. Gerçeklerin sonuna ««»avasın masraflarını» eklcmeyi unutmadı. KüDÜS Resml açıklamalara manmaym. İsraı! Lubnan'a asker ve malzeme rıgıyor. Asker ve malzeme yıgmayı halen sürdürüyor Gözümüzle tamk olduğumuz gerçek bu... îsraıl'ın büyük tartısma lara neden olan ve hemen hiçbir ülke tarafmdan onaylanmayan başkenti Kudüs'te yetkililerden ya da sokaktakı halktan hep avnı sözleri duyabilirsini?;" «İsrail'in Lübnan'dan en küçük T)ir toprak talebi yok tur. Elindeki topraklan da pn kısa sürede terkedecek re grtivenliğini sa^layan kırk kilometrelik kuşak ger ceklestiği anda, topraklardan çıkacaktır». Resml olan ve olmayan bu sö^Ierın gererllk derecesinı önümıi7de ki günler gösterecetc. Ne var ki bu acıklamalara rapmen. tsrail şu anda Revrııt ve çevresin? askeri vırinağını sürdürüyor Beynıt donü5ü go7ümü5'İR tamk olduğumu/ «a^kpri konvov» bunun en açık kanıtı Lübnan'ı bu kez kuzevden giineye docru ınıyoru?1. Yani Beyrut'tan îsraü sınırma doğru eski sınıra yaklasık on kilometre kala akşam saat 19 dolavlannda îsrall askerlerı taraîın<1?u< durdurııluyoruz «Karsıdan askeri birlik geliyor. oııu hfkî«*jpcek«ini7» rtivorlar. Arabavı kenara cekıyoru/, ve beklemeye başlıınru?;. Biraz sonra da «askeri konvoy» Rörünüyor. Tam (îc ^a at beküyoruz. Askeri mal7eme taşıvan yüzlerce kamvdnu hemen ardmdan ^Phırlcrarası is'pvon otnhn«.!M i7İivıır S?vmnvı biır^mıyorıi'1 \ma kilometıpiçrce U7ayan otobfi^Ier tıklurı tıklım a^ker dolu fîn7eteciler. kendı aramv/da. tanminde bulunmava calısıyoru7. Onbes ya da yirmt bin asker o saatlerde cepheye gönderllmiş olabilir. Elbet buna su kar^i tddlada hulunmik da mttmkHn «O plden ntonttsler rerıhpdp bu Iıınan a«kprtpr! sreri çetîrdf. Saclecc cephedekiler tare fcnvvetterte de^httirildl» bu 1leri sürülebllir. Ne var ki a''kerin eerl cekildiglni hiç bir yetkm dogrulamadi. Sa ripfe «İ7in!rr acilmış» o ka dar Hatta önceki gün Kudüs te vptkililpr oldnkca endişp'l eördnövorlardı Ufoktpfek catı^malar zaman 7aman sörüyor va.. îşte. bun İprdan birinde Suriye ucak lan «bir yerdpn bfr yerp nakledilpn tsrai! askeri bir liçini dar bir bölsrede sıktştırın botnbardımana ba«lamış». Sonuç hakkmda herhangi bir bllgi yok Söylenen tek şey, «askeri nnkil sırasında Surlye'nin uçaklarla saidırısı..» İ^raıl Lübnan'daki n harekâtını sılrdürtirken Başbakan Begın Amerıka da oldukça güc saatler gcçirdı. Aslmda Begın'ın AîTerıka gezısı oldukca «vorimli» başladı. Amerıkada oturan Yahudi derneklerıyle yapılan toplantıda Begın «son savasm gerçeklerini» anlattı. gerçeklerin sonuna «savasın masraflarını» eklemevı unutmadı. İsraıl'p Lübnan ışgali tam bir mı!var dolara malolmuştu.. Bu nun üzerıne Amerlka'da derhal yoğun bir faaliyet başladı. Yent bir vardım kampanyası. Ilk anda top landığı söylenen miktarın 300 mılyon dolara yaklaştı&ı vurgulanıyor. Dışarda Cümhuriyet Israil de YaicınDOGAN b»k}tnvor «yardurı faailyetl» sürerken. ıcerde hükümet vergılerde artış yaptı OzellıkU ^atış vergısı yüzde 12'den \üzde 15'e yük^eltildı Petrol ve gıda maddelerıne ta/e zamlar bındirıldi. Amerika'da Begm «masraf hanesindeki rakamları kuçüHmeyi» belki bıraz ba şarmıştı. Ancak uluslarara sı polltıka hanesl ciddı ge dıkler verıyor. TV ve basının karşısma cıktıklarında nem ABD Başkanı Reagan hem de Begın «güler yüzlıı «örıınmeye çalıştılar» ya ı«•erde?.. Kudus'e gelen biigiler Amerıka'nın Israil tarafından uluslararası polıtıkada güç durumda bırakılmış olmasını dıle getırdığı yolunda. Hatta, buradaki1 bir habere göre. ABD Savunma Bakanı We1nberÎPT «belki bir süre Israil'e \ardımın askjya alınmasını» IMIP onermiş Ama. Islaıllı \atandaşlar merak buvurraasmlar, yakın bırariprlerı Dışışlen Bakanı H n ; hemon vaziyetı kurt.ırınıı» Haıg'in fMba.sına ıagmpn. Kudu** kavnakian ılk ke/ «pek dp bnsarılı nlınavan bir Amerika KP/Win den» so7 pdebilıyorlaı Gorüsme sırasında konu bır ara Begın tarafmrian «Amer'ka'nin Xrap ülkplprine vaptısrı silah vardıinına» grlmıs. Bcgm o/ell'kie «^nutli Arabistan'a terilrn s«nııncn erken uyarı sistPininı cprçeklpstîrpn Avıacs ueakları» u/prınde durtnuş, Arap ulkelenne ABD'den viirdurülen sılalı satısmın 'durdunılmasını' ıstemış FU . na karşı Begm'in daha sonra Amerikan KongreMnin se (Arkası 9. Sayfada) Dantsma Meclternden Özeteştiriler: DAA Kontenjan üyesi Alaeddin Aksoy: GOÇ Israil Işgali ve borbardımanı sonucu Güney Lübnan'da birçok yerleşim merkezl terkediliyorn Tutanaklardan THKPC Devrimci Cephe davası "Beni buraya getiren ideallere kavusamama üzüntüsü icindeyim ı Aksoy «Anayasa oldu bittiye getirılecek Anayasa, Anayasa Komisyonu'nun kabuî ettis;» şekilde kabul edilecektir. ÇünkU tartısma zaman ve zemini o%unlaşmadan eylülün sonuna kadar görüşülmesi mecrasına girilmiştir.» Betül UNCULAR tışma zaman ve 7emlni nlgıınlaşroadan eylülün sonuna kadar yöriişiilmpsi mecrasına cırilmiştlr. Kaldı kl, bu iş hakikaten hepimİTİ ayrı avn ilgilcndiren bir iştir.. Mıllı Savunma Bakanlığı adına Hukuk Faktütesını Ankara'da bitirdikten sonra Kara ve Hava Kuvvetlennm çesitli ka demelennde tejmpnalbay rlH belprinde Asken ttakım. Sav cılık ve Hava Kuvvetleri Ko mutanlığı Hukuk Işlerı Müdür liiŞü yapan Aksoy. bılfııl 27 Mayıs thtilâlme katıldıgını, 22 şubat hareketlnin içinde yaşadığım belırterek «Görüvorum ki, başlançıçta yok ivi nivctler le el atılmış olmasına rağnien askericrden tesüm alan klşiler rayından çıkarmışlır ve maalesef hütiin fatnralar o te nu7 ınsanların üzerıne yuklenmi«tir» dedi Danışma Meclısı'ne verilen stiremn çok azhŞmdan şılsa vetçı olduğunu bildıren Alaeddin Aksoy. hukukl mevzuatımızın yeniden revıze edilmesi ve zamanm lhtiyaclarına göre düzenlenmesı gerektı*ini kaydederek şunlan söyledı «Zamanın çok dar olması ge ni? bir revizvona girflmesine ençel olmıı«tur. Bövle bir fırsat l>fr daha ele geçmez. Daııışnıa Moelisi'nde cok veteııekli, deçerli. tarafsız, milli.ietçi. i'atanperver. Atatürk'çii arkada>.lanmi7. pek çoktur. Yü>de vü/ü divebflirim aynı ideal için dedir. Bövle bir toplumu'blr daha Türkiye Büvük Millet Mecllsi ve Türldve Cumhuriyetl hükiimetleri kadrosunda hul mak zordur. Bundan yararlanamadık. Bunun iiziintüsü içindeyim. Verilmiş söılere büyüklerimlz, komutanlarımız harfl harfine riayet etme olgunluğunda oldukları için maalfsef Inınnn acısını ilerlde çok büvük zararlarla kapatacağız ve (Arkası 9. Sayfada) Değer: Orgütün kurucusu icin neden dava acılmadı? %NKARA, (Cumhurıvet Bıırosıı) THKPC Devrımcı Cephe davasırda sa\oınmala rm yapılması surüvor. Avukat Emin Değer, savunmasında «cezaevlerindeki sanıklann emniyete götürülmeleri yalnı? hukuka deçil. bu yasa hiikmiine de aykındır..» dedı. Ankara Sıkıyönetım Komu tanlıgı (3) Numaralı Asken Mahkemesınde ffayrullah Ku çıikatalak ve arkadaşlannın vargılanmasına ilişkin 24 hazi randa yapılan durusmada, sa vunmalar yapıldı. Avukat E min Degpr, savunmasında 1402 Sayılı Sıkıyönetim YasaMnın 15. maddesfnde yapılan dpgişikliklere rie*indi. 15 madde nin hicbir yennde, «Emniyetin adll Işlerıle soruşturma yapılacaçına i».aret eden bir lıti. küm voktur» dıvpn Hpğer, «kWleTİn bu siua'tı siire«ı îçinde sorçulamaya tabi tutuhcaklarma ait bîr hükiım yok tıır..» görUşüni! sivundu Avukat Degcr sö'lerini şdyle sür diirdii «Avnra SılcıvBnetim Komu tam. kenriine çe'pn evrakt. as lîpri ^avcıva vollar seklinde bi hiibmün acıklıirı karsısmda vinp IX maririerleki "*u hiıküm Sık'vönetim Komutanının so rusturmaM ancak Cumhuriyet "Savcısı \a da Askeri Savcıva vantıracaçını sosterereçi cihotlp. pmnlvetin yaptıcı so. riTst'iroıa, olağaniistii knsıılla rın vasatıdıfı çüıviimü^tlp hi |p vasal di'îütlir. Bu acıklan)ami7 ı Sîknönetim Yasasına nîi"î bnlnnan IX mart 1")81 ta ri!ı(i ek 7. ımddenfn nvçıılanması da lııık'ikti h'r:)ka1ım va savı afır sekilde ilılal edici nite'fkte çnriii'ir. C'inlui af!k Iadteımt7 srihî. (Sılfnönefim meroilerrncp vapılan snrııstur manra) yanıbca&ı vprlpr belirlMir. F^i'nlar Asl^prî Snvrılıktar vp rumhtırnpt Savcı lıklnrıriir. Bıı hiilîmîm ın>;ıılantna«ı docnıHıısnnd,» rpr:i"v Iprindoki «nnı!;Hrın pmnnrti" cötiirülmplrri Miîr>i7 hıtktıka dpffil bıı vnsa hiikmiiııp do avkirıriır C'inUii soni5<tıırnii» lar askeri veva sıkıvönetîın koımıtnnı tarafıııdan istrnilebi lir. S:kıvrinetim Komııf.ınnıın ve askpri savnnın ise. adli so rııstıırnvı ile llçîîi nlnvnan enı niyete sanıkları sröndcrnif yetkı leri voktur. Yasa ssımkların (bu mprcilpre vani asltpri sav cı ve sıkminetim komutunına tpsllm edileceçiııi) önçörüıor. Bu mercilerln de kendi vctkile rini vetkisiz mercip de\retme hakları olmadıeına eörp. sanıkların bu ımddevp dayanıla. rak pmnivete çötüriılmelpri doç rn deÇildir. Sayın yarçıçlar, reddettiçimiz emnivet anlafımlan. lıöjlesine vasalara avkırı uvsrulamalarla elde edilmistir VP asla kaıut deferi tasımızlar «^navasami'in 31 m.ıddcsiıı deki (herkes meşrıı vollardan elde edilmis dclil'erı mahkrrebilir) meallndeki hükünı ve 33. maridesinrteUi (Kimse kendislni vp yakınlarını suola maya zorlanamaz) hükmünün açıklıih karşısmda. bağlı hulunduğumuz bah demokrasi. sinin temel ilkeleri ışığmda vo hukuk devleti. bukııkun iistün lü*ü ilkeleri karsısmda. emni vet anlafimlarının asla peçer li olamavncaği Wr çerçekfir. Kaldı td, ba antatimlar askert (Arkası 9. mplprrle <a"i< o l > r i | ; ılcrı s ü np(*pni i'p 0P7;IPI indpıı s^ıııK KaucukIs başkanlıgma tekrar Fevzi Baştürk secildi tsUnbuI Haber Servlsi Kauçukİ* Sendıkab: Genel Başkan^, Fev^ı Et^turk, Yuksek Hakem Kurulu'ndan çıkarı duşuk ucrptlı sozleşmelere Uışkm, «Eğer sonunlu araııacaksa, bu SA dece Yük^eU Hakem Kuıulunda degil, 24 ocak kararlaruu oiuşturaıı >aı>îda ar<tnmalıclır.» deuı. Kauçuk 1* hendıkası nuı 7 Olağan Ge..el Kurulu nda konuşan Fev/,1 BaşturK, Turk i>'m Yuksek Hakem Kurulu na yönelttığı eliştınlerde heael yanıüm sı oldugımu vurguladıktan .sonra şoyle konuş tu «ropıu sdüleşnıelerde ^eraiaıı dusuk ut'iPtler. bu kurul ujelerınln hfyi&cl tak dirlrrınnı ole^ımlr, gcncl ekoiMinuK ııolıtıkaıun da dogal sımucudur. Kger s.orumin arjnacaksa, bunu sadeıe Mik'cK Hakem Kurulu'nda deiil, 24 OCAK kararlarıııı oluşturan \apıdd ar.uııalıUır. Ancak, Yufeek Hakem Kurulu'nun krald.ın fazia krdlci davrandığı te tur denileni öldiırıneje kalkıstıjjı dd bir Kerçektır » Konuşıııasında, asgarı uc reun \u«cseltılmcsı konu"•una d?sınen Bastuıft, asjiau ucretm jukscjt Jmesmı ısteyeıvk abgarı ucrpt ıle kıdonı U ;nınmtının ılışki sınm jvopurtıimaması gereKUgını bojledı Gaşturk ', ayııcd. tuplu «ozlejiiıelerın yenıcıen taraflaı arasındd yapılmasını da istejvre^ «loıılu s«'/.if>jnıelor tarallar .ı:.ı>ımU >apılma lı. çu'tıen' oh'.ııak terıiin tcje kauar u.Mişma/lıklıır Vüksek Hakem Kurulu ncu Son TurkIş kongrpsım ele>tıren Baiturk. «\e jazık kı. v)n koııgrede de lürkfş junetıminde zorunlu .çordüğumüz yenile^ me saglanamamıjtır. Bazı isimler değişmi!;, ancak >apı a>nı kalmıştır.» dedı. Yapılan seçımier sonun da Genel Başkanhğa yenıden Fetzi Baştürk seçıldı GenA Sekret^rlığe Selahattin Ersoj, Malı Seklelerlığe Naim Eraj, Yone tım Kuıulu asıl uvelıklennp Mithal Detc, Ccvdet Gö nul, Kikri Çaüşkan, Remal Çiftçı, ,'Mustafa Ozdemir, .Ui Oksüz, Metin Yıldınnı, Seyfettin Soylu, AU Çimen ve Celal Koç getinldıier. Mehmet Kütük, Adem Bosııt. Hllmi Aydenür, Mehmet Öndersev, Celal Mertoğln Onur Kurulu'na, Btinyamiıı Kılıç, Garip Kabav ve Siileyman Aydın da Denetım Kuruîu'na seçüdıler 2 Danışma Meoltsı'mn asker kokenli konten»an uyesı Alaeddin Aksoy, «Ken disini Danışma Meclisi'ne getiıen ideallere kavuşamamanın uzüntüsü içinde bulunduğnnu» boyledı. «Çok iyi niyetlere ^ ragmen r>aniî,ma Meclisi'nden istenilen tionııcuıı yüzde vüz sağlanatnadığıııı» belirten Aksoy, Ana yasaya ılışkın gdrüslerinı şöyle anlattı: «\nayasa oldu bittive gelirilecektir. Anayasa, Anayasa Komîs>omınun kabul ettiği şekilde kabul edilecektir. Çünkü (ar Isviçre Türkiere vize koymaya hazırlanıyor BKRN (A.P.) tsvıçre hü kiunetuıın yakında Türk yurt taşlanna karşı vıze uygulamasına geçmosı beKleruyor. Isviçre Adalet Bakanı Kurt Purgler, Isviçre Radyosu'na verdığı bir demeçte Turk yurttaşlanna kar şı vıze uygulamaiinın pek ya kında Bakanlar Kurulu'nda go ruşuleceğıni ve vıze tasansının reddedıleceğıni sanmaclığını soy ledı. Besmi olmayan tahmınlere göre halen Isviçre'de yasal izın almadan bulunan Turk yurttaşlarının sayısı 5 bm dolayında. Eesmı kaynaklara gore İsviçre'de sıyası ıltıca ıçın başvuıan Turk yurttaşlarının sayısrnda buyuk bir artıs var. Son 5 ayda sadece Basel kentınde siyasi iltica için başvuraa Türk yurttaşlarının sayısı 300. Isviçre Adalet Bakanı, tsvıçre'nin diğer iltica istekleri için bundan böyle de açık olacağını belirtti. Ancak Türkiere gore ekonomik mültecilere kar şı sert önlemler alınacak. ÖYS bugün yapılıyor 2 öğrenciden biri elenecek ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Ünıversıte ıkıncı ba^dmak yerleştırme sınav ları bugun Adana Ankara D'yarbakır. Elazığ. Emırum Ibtanbul. Izmır. Trab<ton ve Leiko^ede yapılıyor. Smava katılan 210 bın öğrenciden iaklaşık 120 bıni yuksek öğ retım kurumlanna yerleştınlecek Saat 9.30da başlayaeak tok olurumda uygulanacak sınavdd adaylara matematik ien bıiımleri. türkçe. sosyal bıhmler ve yabRncı dil olmak u^ere 5 ayrı test uygu lanacak Ote vandan Adalet Bakan lıgı bir genelge yayınlayarak. Ünıversıte birmci basa mak sınavma girmlş olan ce zaevlenndekı hükümlülerin ikinci basamak smavlanna gıımpl?nm de uvgıın gordu İSTANBUL'DA Ünn'ersıtelerarası ögren cı yerleştırme ikinci basa rnab smavına tstanhul'd» 218 bin»(la 72 bln öğrencl Uzay Mekiği 4. uçuşuna basladı CAPE CANAVERAL, (a^.) Uzay Mekiği «Colunıbia», 4. uçuşuna Ken Mattingly (46) ve Henry Hartsfield (48) yönetıminde çıktı. TSt. 18.00'de fırlatüan uzay aracı yakıtını olağan biçimda kullandı ve tanklannı Okyanusa bıraktı. En çok basınçla karşılaştığı noktayı da başarı ile atlatan araç, daha sonra yörungeye gir di. «Columbia» uzayda 7 gün ka lacak ve billmsel araştırmaların yanı sıra «Uzayın askeri amaçlarla knllanımına» yol açacak bir dizi deney yapacak. Mekiğe yüklenen «Giıli» araç lar. casus uydu kullanınu İle tgmti l l d kull» DAHA ÇOK BALIK Master Plan'ın yiirürlöğe girnıcsi ve uygulanması durumunda sularımızdaki balıklardan daha çok yararlanma olanağını bulacak. belki de uluslararası sulara açılacağız .. (Fotoğraf: Cuınhuriyetl Oramiral Tümer: 'Türkiye çevre denizlerden istifade etmek zorunda ve kararındadır,, Deniz SOM Türkiye'nin coğrafi konumundan !>öz ealllrken genellikle «üç yanı denizlerle çevrilir» tanımı kul lanılır.. Oysa, Trakya'yı da düşünürsek «altı yanı denizlerle çevrili» demek daha doğru olur.. Evet, kıyılarınm uzunluğunu kara sımrlarından daha fazla olan ülkemizl çevreleyen Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerl ile Akdeniz'de, hamslden lagosa dek yüzlerce çeşit balık, belki petrol ve dogal yaz, yolcu ve yük taşımacılığı için olanak, turizm için «cennet» köşeleri var.. Fakat blzim bu(Arkası 9. Sayfada l Sanayrde Dutffunîuk somerdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog