Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 11 Kastellizedeler KASTELLl ILE 3 GÜN Becerı eksuülğı, rurkıyectt başına galenlerle ılgılı olarak, kendısinin ve eşının bıze aniattıklanndan da ortaya çıkıyor: Eşim dedi ki: «Cevher sen erkek adamsm, mert adamsın, gidip duıumu Ankara'ya anlatalım.» . Ben de öyle yapacaklım ama, Reoe yansından sonra telefonla HııkııU MUşavirinı aradını, bana dedi ki: «Karşılıksız çek yazmış olarak 3(1 jıı hapıs yersinu... Ben de bunıı öğrenince.. » Btrakalrm bir bankerı, orta halli bir bakkal dükkanı sahıbinin bile, ışe başlarken ögrenmiş olması gereken bu basit gerçeği 1960'dan beri «bankerİik» yapan bir kişınin. 22 yıl sonra ve bir gece yansından sonra öğrenmiş olması garıp değil mi? F,Ş| NE DEMİŞTI Sonra eşınin anlattıkları: Bütün yük Cevher'ln üxe rindeydi .. ötekller bir şey vap mazlardı.. Dünyanın maaşını alırlardı. Hepslnin sekreteri var dı. Kollarını kavuşturup otururlardı. Hergeyi Cevher'den beklerlerdi. Cevher tek adamdı. Tek adam olarak çalısırdı. Halbuki baska Bankalann Ge nel Müdürlerl. her Işi kendlleri Rörür.. Sahlpler) arada bfr ıığrayıp bakariar, o kadar. Cev her bu yttzden hasta hale düstü.. Eğer böyleyse bu da Kastelli'nin yüz miljarlık ciro içinde organizasyon ve personel seçme açısından becerisinin çok yUksek sevlyede olduğunu göstermiyor. Bunun yerine anl ve duygusal davranıslara dayanan bir çalışma yöntemi var ortada: Ben çabuk karar veririm.. Sözüm de <6t<\ür... Bir şeyl »lacağim. dedim mi, alırun. Yardım edecegim dedim mi, ederim. Yani hesap, kitap galiba karardan sonrB ve ıtaliba hayli sonra geliyor... MALZEME EKStKLtGt Tasfiye istsginin baş nedsnı olarak gördüğti «malzeme ekglklijtl»ne gellnce... «Malzeme», banka sertifikalan ve hisse senetleri.. tş, bunlar kesilince yilrUmez olmus. Çünkü bunlar oldukça, bunlann satışından müesseseye durmaksızın para «elefeğt için falzlertn ödenmesinde bir sıkmtı olmu5ormuş .. Ama, bu «maizeme»mn sımr sız olmadığı ya da ekonominın başka koşullanna bağlı old'iğu konusunda btr fikir oluşturmaya, Kastelli, şu sırada pek başlamamış görUnüyor: «Malzeme» olsaydı.. Devaml! olarak aksaydı Peki ekonomıdeki üretım tüketim, arrtatep, reksbet. te dBvill hacmi. kâr hadrli. kred' rıskı .. Bütün bunlar Banker Kastelli'nin lugaMnda fassla yer almıyor. Ortada sadece, hr.lkaları hiç Wbfw«t7%c!«ül* btr «saad«t «mciri»ne inanüarak, el yordamıy la ve kendısinin vc eşınin de yımıyle bir «(Jne man $iınw» halınde yurütülen bir mekanız ma var .. Tabıi 200 küsur bın tasarruf sahibinin de yuz mıl yarıyla .. Kastelli İle konusan îsvıç relı gazetecıler de bu ışe bir tıirlii aku erdıremedıler. Içle rinden biri ekonomistti Ön oe bızdskı faiz oranlarının ^e vıyesını pek anlayamadı Son ra böyle bır tınansman kuru lusunu, kafasındakı kjişelenn hiçbinne sokamadı .. Ben orâdayken öğrenmeye ça lıştığı: böyle yiız milyarlık bir tek adam îinansmancılığını Türkiye'de kimin, kontrol ettıği idi Söz bana düşse dıyecektim kı: «Biz sizinki Kibi «özde liberal diye geçinlp fînanstnan kuruluşlarımıza bin çeşlt ku rai ve kontrol "rtsteml kovan bir iilke dpftiliz. AsH Ifberal bij!7,. AKII serbrsl pivasa bizdedir. Bankacılık. bankerlik yapmak ıçin, ne ıktisatçılığa ihtiyacımız vardır, ne bilgiye, ne sermayeye, ne elektronik beyine tsteyen vatandaşımız kendi beyniyle çıkar. Biraz etvordamı, biraz saadet zinciri vordamıyla milvarları toplayıp işletir .. Ee bır gün batarsa? .. Ne vapalım piyasa serbesttır. Batmak da serbesttir Vatandaşm parasmı batırmak da.. VATANDAŞA HtZMET «Vatandaşm parasmı batırmak» sözünden Kastelli aıma bilir. ÇUnkü, kendini anlatırken sözünü etmeye özen gös terdi^i «Vatandas» «Vatandaşa hı'7met».. Benim ıhtirasım paraya değil diyor. Benim ihtirasım Is vapmaya. hizmet etmeye, vardım etmeye.. VoUea para toplavıp kaçıracak olsam, ni vp TiirMve'dp payrimenkul ala vun. Nive eşim, mücevherteri ni TürMve'de hıraksın. Bfn haiktan rok destek p:firdüm. Oüvpn çördiim. Onlann «ayeslnde Banker Kastplll nldıım. Tasarrufiaırmin ucuza kapatil tnaoını ben önledim. Onlann de ffprlenrHri'mMİnl stağiadım. Oıı lar bpni hâlâ sevfr.. Eşı de ekliyor: 70 vRşında bir kadın varmış Ren naramdan \aış:eçlim. Kastelli Tiirldve'ye eelsin. işl ıtüzrltsin. Tf<fr dfvormnî. Bid ha'ktan hıı karlar sevenler vardır. Kastelll leKrar edıvor: Evet.. Benim tek amacınt hlımet etmek. Paravı. fCebin den 135 Frangı çıkararakl Bu kaRit parçalannı, kajht olarak «rvmlvorıım. Bunlarla mcşmıl "im»k benim içln h)7,met etmek ışivrti Snnr. Blr çeslt »por dıı hpnim iriıı.. Evet. bi7de Diyasa da serbest, hizmet de çprbest. bu çeşit spor da serbest,. tsvicrpli gazeteci, iştp bunla n, bfr türlü anlavamadı.. (Baştarafı 1. Sayfada) BORCU 12 MlLYAR (Baştarafı 1. Sayfada) ALACAĞl 1015 MIL.¥AR duğu bankaca degerlendirilDiyelım kı, başlangıçta Tuı«Bankalar Kastelli iliçki• mesi sorunu büyük çapta kıye'den aldığı dövizı vardı. Bir si» ıle «Kastelü özel firmaçözecektir. Küçük birikimcı kısmım gelir gelmez, birazcık lar llişIdsiıUn» de gözden geçıyurttaş mevduat sertifikasınrahat edip kafa dınlemeye ayırrildiğı toplantıda, Kastelli'nin da adı yazıh bankaya başdı... Sonra cebtnde gerçekte" toplam borcunun 12 mılyar livurduğunda ana para banka135 frank kaldı... Ama benım ra, toplam alacağının ise 1015 dan çekilmiyecektir. Banka bu oteli öğrenmeme yolaçan milyar lira arasında olduğu sap ile mevduat sertifikası sahırastlantı, önceki akşamdı... Ve tandı. bi arasmda bankanın geçerli Kastelli, eşı ve çocuklarıyUı Bankalar, Kastelli aracılıgıykoşullanna göre yeni bir anönceki akşam da Montreux Pa le «Ne kadar mevduat sertifilaşma yapılacaktır. las'a gelmiştı. Ben bir arkadakası pazarladıklaruu» açıkladı 3) Yeni anlaşmada mevduat ser şımla Leman Gölu kıyısında ara lar ve daha sonra da «Mevduat tifikası sahibi ile banka araba ıle dolaştıktan sonra bu ote sertifikası sahiplerine alacakla li bir göreyim dedim. Sırf tasmda ilişki kurulmuş ve yerm vadesinde kesinlikle ödene ni bir düzeyde yurttaşa faiz rih merekımdan.. Otelın Ameceğine ilişkin teminat verdiler.» geliri sağlanmış bulunacakrikan Barına oturup bıMerkez Bankası Başkanı Şıkrer kahve içecekken bir de tır. Bu ilişkıde birikimci dalar'ın «Bankalann movduatser bakayım, Kastelli'nin oğullan ha düşük faize razı olacak, tifikası sahiplerine paranın öNedim ve Korkut.. Onlar da buna karşıhk bankalardan adenmesi yolunda hükümetin gö karşıda oturuyorlar. na paralann çekilmesi durarüşünü yeniden dile getırdiğı caktır. ve banka genel müdürlerine hü DEDİĞİ ÇIKMAUI 1) Yeni faiz anlaşmasmın koşulkümetin bu konudaki tavnru Merhaba, dedikten sonra ları «makul» bir düzeyde yeniden anlattığı» bslirlendı. babasının orada olduğu anlasaptanırsa piyasadaki faiz ya Kastelli firmalannın tasfiye şıldı. rışmı olumlu açıdan etkileişlemlerinin de görüşüldüğü Oysa üçdört saat önce, çoyecek bir ortam doğabılecektoplantıda, «özel bir tasfiye ku cuklannın evinde kendisinden tır. Faiz yanşmm dengelenrulunun oluşturulması» düşun demeç almıştım. Bana adını mesiyle Kastelli olayının yacesi bankalarca da benimsendi vermediği bir dostunun iki saat rattığı yıkım arasındaki bir ve Ziraat Bankası ile Emlak ozaklıktaki evine gideceğini söv notosda piyasada durulma Kredi Bankası uzmanlannın Ma lemişti. psıkolojisi oluşacaktır. liye Bakanlığı elemanlarıyla Diyehm ki, Kastelli gene çobırlikte Başbakanllkta bir tas 5) Banka ile yurttaş arasındaki cuklarının evinde kutu çorfiye kurulu oluşturulması kayeni anlaşmayla faiz gelirlebası ve sandövıç yiyordu da, rarlaştırüdı. özel tasfiye kuru rinin vergi alanlarına girmebiraz hava almaya çıkmış ve lunun nasıl çalışacağı ise Başsi olasılık kazanacak, devlet eski oteline bir uğrayayım debakanlıkta dün yapılan toplandenetimi işliyecektir. miştir. O otele gelmesi, eski Uda ele alındı. zengin zamamnın alışkanlığının 6) Banker Kastelli ile banka ve mik son bir örneğidir. Çocuklanbüyuk firmalar arasındaki • Tasfiyeye söz konusu tarın yaklaşık 110 milyar lira nın altındaki arabalara zaten hesapların tasfiye işlemleri dolayında bulundugu da ortaya bir şey denemez. Onlar da bun yetkili kurullarca sürdürülür çütan veriler arasında yer allan Banker Kastelli'nin vüa ken küçük birikimci yurttadı. Bunların 80 milyar lirası milyara hakim olduğu zamanşın zarar görmesi engellenemevduat sertifikasından, 30 mil da almışlardır.' Şimdi bir gün cektir. yar lirası da tahvillerden olude satacak halleri yoktur. GeCumartesi toplantısı sonunda şuyor. Böylelikle önceki günkü ce kaldığı yerleri benden giz* ortaya iki eyrı gelişmenin daha toplantıda «Kastelli A.Ş.'nin lemesi de normal... Gazeteciçıktığı dikkati çekti: toplam dolastırdıgı paranın yim. vszabilirim... 1) Hukümet duzeyinde oluşmiktarı mevduat sertifikası ve Bütün bunlara bu gözle de turulan bir karara göre küçük tahvil olarak iik kez reamiyet» bakmak mümkün .. Ama bütün bankalann sarsınta geçirdikleri kazandı. Tahvillerin genellikle bunların ve başka örneklerin tesbit edildiğinâe hUkümet Ban ilk iki yılı ödemesiz, daha son gösterdiği, bir başka şey var: kalar Kanununun 6063. maddera ödeme süresinin ise 3 7 lerine dayanarak küçük bankaBECERtKStZ Mt yıl arasında değiştiği belirlenları birleştirebilecek. Birleştirdl. Banker Kastelli, bu gibı kome karan küçük bankalann ma Bu arada, devletin elinde va nularda fazla becerikli değil. li durumlarına göre Bakanlar desl gelip de Kestelll'ye ödenYerini gizlemek isteyen insan Kurulu tarafından kesin karara meyen çeklerin hangi firmalaîsvi<jre gibi binlerce metrellk bağlanacak. ra ait olduğuna ilişkin bilgidağlarının köşelerinde kimse2) Sermaye Piyasası Kanunulerin ds değerlenmiş olduğu nin kesfedpmevecegl yüzlerce na göre, bankerler 1 Mart 1983 gözlendi. Ancak, toplantıda dev ot«li olan bir Ulkede: Ridecek tarüıine kadar mevduat sertifiletin bu verileri konusunda yer olarak. 7S vıllık Unü olan kası satabileceklerdi. Üst düzey yetkililer herhangi bir açıkla kofa Montreux Palas'ı mı bude hükümet kaynaklarından emada bulunmaktan kaçındılar. lur?. dınilen bilgiye göre, bu tarih öne ahnacak. Bir yetkili, «Cumhuriyetse sözkonusu tarıhin henüz belirlenmediğinl. ancak önümüzdeki bir kaç aylık sürenin bitiminin sımr olarak belirleneceğini bildirdi. Alınan karara göre, bu durumdaki ban(Baştarafı 2. Sayfada) kerler belirlenecek tarihten son Evet, büyük bir «rezaletvttr bu. Buna ortak ra yalnızca tahvil alıp satabileolanlar. bu rezalete yardımcı olanlar. seylrci ooekler. lanlar, bile blle yurttaşın parasının şuna buna pe&• Öte yandan Banker Kastelli keş çekilmesine izin verenler kımlerse. hepsi yaaracılığıyla mevduat sertifikası saların gözünde suçludur. suçlu sayılmalıdır. Yirpazarlamış olan bankalann minci yüzyıl Türkiye'sinde buna benzer bir skantemsilcileri ile Maliye Bakanlığı dal görUlmemiştir. böylesi bir olay yaşanmamışve Merkez Bankası yetkılıleri tır. Üstü örtülerek geçiştlrilemez, «duruma hak!cumartesi günü Ankara'da bir mi«, dimdik duruyoruz» diye halk aldatılamaz, yearaya geldiler. ni bir yanılma uykusuna stirüklenemez. Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar ile DFT Müsteşarı Yıldırım Aktürk'ün yer aldığı toplantıya Maliye Bakan " lığından da Hazine Genel Sekreteri Tevfik Altınok katıldl. Özel ve kamu banka Genel Müdürlerinin yanı sıra, Kastelli şirketleri adına da Genel Koor dinatör Yılmaz Karakoyunlu ile Bimtaş'ın Genel Müdürü Ahmet Akdıığan Merkez Bankası'nda 6 saat süren toplantıda çeşiHı bilgiler verdiler. Toplantıda her banka tek tek Kastelli ile olan ilişkisinı anlattı ve kendı kayıtlarına göre, «Kastelli ile alacak ve borç hesapları» Uzerinde derledikleri verıleri aktardı. Bankalar ile Kastelli'nin elinde bulunan kayıtların «Çok büyük oranda birbirini tuttuğu» görüldü. Sadece birkaç banka ile Kastelli arasındaki hesaplar öa «510 mUyon llralık küçük oynamalar bulunduğu» gözlendi, Ancak toplantıda bulunanlar küçük farklarm önemi olmadığını vurgul&dılar Kurucumuz Yunus Nadi'yi bugün anıyoruz azetemlzin kurucusu Yunus Nadi'yi 6lümtinün 37'nci yılında saygıyla anıyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşının en umutsuz günlerinde îstanbul'dakl matDaasını Ankara'ya taşıyarak Atattirk'ün yanında savaşıma katılan Yunus Nadi'nin Türkiye basın tarihine unutulmaz bir örnek olarak geçmlş davranışı. Cumhuriyetçilerin çalışma yaşamında değişmez ölçüyü oluşturur. Dünden yarına uzanan yolda «bafcımsıziık, özgiirlük, demokrasi» ükelerlnin ışıgında . yürumenin onurunu taşıyoruz; kurucumuz Yunus Nadi'ye en büyük sayKinın bu ilkelere baglıiiK oldugunun bilincindeyiz. Kurucumuz Yunus Nadi'yi anmak için düzenlenen geleneksel yarışma da bugün sonuçlanacaktır. Bu yıl «YUPUS Nadi Arma&anı Yansmasmnın konusu toDİumbilime aynlmıştı. 1981 1982 döneminde Türkfye'nin ve dünyanın içinde yaşadıgı hızlı ve derin toplumsal degişlm, yanşma konusunu saptamak bakıramdan etkili oimuştu. BeHrlenen koçullar içinde yanşmaya katılan toplumbilim vanıtları. ön Seclci Kurulda ilk elemeden Keçirild'kten sonra Büyük Secicı Kuru'a sunulmustn. Bueün toplanacak olan Büyük Serici Kurıılda son değerlendirme yarışma tü7«eüne göre yapılacak ve sonuçlar belli olacaktır. G Anaycsa (Baştarafı 1. Sayfada) Kara Kuvvetlerı Komutanı ve MGK uyesı Orgeneral Nurettin Ersin'ln Oanışma Meollsi Başkanlığına verdi^i «Anayoso'ntn halk ovuno sunulması icin hazırlanacak oy verm» kütüklerlnin düzenlenmesf» ıle llglli yasa önerisi, secmen yosası ıle secnen kutuklerının vazımını kapsomakto. Secmenlerm onayına sunulacak ikınci konuyo yer vermiyor İlgıliler. bu nun ayrı bir konu oiduöunu belırtıyorlar. ANKA A|ansının hoberıne go re secmen kütuklerintn duzenİ8nme8ine İlişkin yaso teklifının Danışma Meclisi Genel Ku rulu'nda bugün görüşülmesi bekleniyor Milll Güvenlik Konseyl üye6l ve Karu Kuvvetlerl Komutanı Orgenerol Nuretrm Ersin'ın yoso teklifi, hükümlu ve kamu hoklarındon kısıtlı olonlar dısındo 21 voş | n ı riolduron herkesin Anoyoso Referondumuna katılmasını öngörüyor. Danışma Meclis? Adalef ve Anayasn Gecıci Kornısyonu'nda gectığımız cuma günu oynan benimssnen tekllf uyarınca. secmen kütüklerlnin duzenlenmesi <cin 5 Eylül gunü yazım yapılocak Yozım günö sokuğa cıkma yasoğı uygulonacak Tekllf aynen kabul edılirsa. ov kulbnma hakkına sahlp bu luncnlar kendılerml secmen kütıikle'ine ya/dırmamalorı ha lînde 3 ile 6 ay arasında hapıs cezası verilebilecek Bu dunım dokı klşiler 5 yıl süreyle «secme ve secllme» hokkından da yoksun kalacaklar Yazım sırasında yurt dışında olanlar. >eferanduma 15 gun kala Türkiye'ye geldiklerı takdirde. pasoportlarını Hce Secım Kurullarıno göstererek oy kullanma haKkını kazanabılecekler. Aynı çekılde. tutuklu ve hükümlüler de bu süre icinde tahliye edildıklerl takdirde tahliye belgelerini göstererek bu haktan yararlanabilecekler. Yarışmanm sonuçları yannki gazetemizde yayınlanacaktır. Yunus Nadi ArmaSanı Yarışması'na katılan defeerli bilim adamlarımıza şimdiden teşekkürü borç biliriz. Banker alacaklıları Özal ile Erdem'in istifasını istedi EVET HAYIR "Özal ve Erdem 5 milyon kişinin ahmı aldı,9 ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Banker alacaklılarının sorunlarına sahip çıkmak, yardımcı olmak amacıyla bir gurup alacaklı tarafından oluşturulan Banker Alacaklıları Yar dımlaşma ve Dayanışma Derneğj (BAY DER) Genel Başkanı emekli Albay Sefa İZRİ «Ozal ve Erdem Türk halk)nın ah'nıı almıştır. Bugün Iflas eden 24 Ocak kararlarının ve 1 Temnıuz bankacıhğının mimar ve uygıılayıeıları olarak, ıje.refli ordumuzun yönetimîndeki idareyi yanıltarak bizlerin soyultnasına npden oldıık lan için istifa etmelerini istiyoruz» dedi. Sefa îzgi. bankalann bu olaydan sonra büyük bir yara aldığını da iddia ederek «bankalar genç kız pibldir. Bir kez adı kötüyc çıktı mı bıından jre rive döniiş olmaz, evde kalır. Bundan nonra kim tasarrufunu özeı bankaya yatırır» şeklinde konuştu. «Cumhuriyet» muhabiri ile 400 bini aşkın banker alacaklısı adına konusan Sefa tzgi önoe buna itiraz etti. «400 bin de ğil, şimdi buna Kastellizedeler de eklendi. Derneğimiz bugün aileleri ile birlikte en az 5 mil yon lnsanı temsil ediyor» dedi. Emekli Albay İzgi şöyle konuş tu: «Bugün ağızlarda, sadece bankerzede ve Kastellizede söz cüklerl kaldı. Yarın buna ban kazedeler eklenecek. Çünkü olayın başlangıcında lflas vardır. EkonoraJk poliiika lflas et miştir. Bankerler Uias etmiştir. Kastelli iflas etmlştir. Bazı büyük sanayi kuruluşları iflas etmiştir. Ye bunun ötesinde bazı hürokratlar ve bakanlar da iflas etmiştir. Bankalar büyük yaralar almıştır. Durum böyle iken başka konuşulacab konu kaimamıştır.» Kastelll olayında, bankalann satamadıklan çürüfe mallan ve resiye olarak Kastelli'ye sattık lannı, bunun faturasmın da kendilerine «gfivenli yol» olarak gösterilen haika ödetileceğini söyleyen tzgi konuşmasını şöyle sürdürdü: «Sertifikaiar güvence altında Operatör Dr. KÂZIM SARI Gnnel Cerrahi Uzmanı Mecidıvekoy Keıvangeçmez Sok. No. 5 Keramet Apt. (Keçeliler Garaıı van>> I'et.: 60 4? 48 Yeni yasama (Baştarafı 1. Sayfada) Ankara üyesi Halil tbrahlm Karal (bugün) danışma nitehğinde bir toplantı yapacaklar. Toplantıda yeni anayasa taslağının Danışma Meclisi Genel Kurulunda ne şekilde görüşüleceği» konuJsunun ele ahnacagı bildirildi. Bu arada bir yetkili. •Yeni yasama yılınin 1 eylülde başlayacağı» şeklindeki içtu züğün 5. maddesinin değişti rilmesinin söz konusu olabilecegini. bu tarihin ilert veya gerl alınmasının düsünül dügünü söyledi. Aynı yetkili. bu tarihin geri alınmasının daha uygun olabtleceğini bildirdi. Buna göre. yeni /asama yılınin 1 temmuza alınmasına ilişkin ıçtüzük değişikliğinin gercekleştiri'mesi halinde, Danışma Meclisi tatile çıkmadan önce Başkanlık Divanı Üe îhti sas Komisyonlannın seçimi ni tamamlayacak ve eylül avında anayasa görüşmeleri sırasında zaman kaybedil meveoek. Yetkili. içtüzük de„ftişikliftisırasında Anavasa . Komisyonu üyelerinin ayrten korunabilmpsi Icin Wr f°r* möl bulnnahilece&lni de söz lerine ekledf. BuKünkü toplantıda bu ko nularda bir anlaşma safclan dığı takdirde. önert Anayasa Komlsyonuna gidecek, Anayasa Komisyonu da hazırlayaca&ı raporu Genel Ku rula eetirecek. Danışma MPCIİSİ Başkanlık Divanınm büyflk çogunlufcu ile üyelerin hemen bep sinin yasama yılınin 1 temmuzda başlamasi konusunda yapılacak Içtuzük deglşikii&i nl istediklert. Başkanlık Divanı üyeleri iie Danışma Mec lisi uyeleri tarafından dile setiriidf: YASINDA (19691982) TÜRK TUBORGun Onliç yılda Ttirk ekonomisine MALT İHRAÇATIMIZ KARŞIUCINDA YURDA CETİRDİCİMİZ DÖVİ2 YABAIMCI ORTACIMIZA TRANSFER EDİLEN KÂR PAYI ^ ^ ODEDİĞİMİ2VERGİLER ÜRETİCİLERE ÖDEDİĞİMİ2 ARPA BEDELtERİ ÖDEDİĞİMİZ YURT İCİ NAKUYE UCRETLERI TUTARI PERSONEÜMIZE YAPTICIMIZ ODEMELER TUTARI degildlr aslında. Sadece devlet bunlara eı koymuştur. Şimdiden tahviller yarı fiyatına kırdırılmaya baslandı. Bankalar bunu kırdırmıyor. Bunun dlsında alacaklüarın elinde batık sanayi kuruiuşiannın y» da adısanı bilinmeyen tahvilleri vardır. Bunların vadeleri 7 yıla kadar uzanmaktadır. Bunlar ne olacaktır? Bu konuda da blr açıklık da getirilmemistir.» Emekli Albay İzgi, Kastelll olayından sonra kendisinı sürekli çok sayıda alacaklmm arayıp ihbarlarda bulunduğunu, bu konuda bildiklerini yetkililere iletmek istediğini de söyleyerek, «önce serbest bir tartışma ortaını yaratılsın istiyoruz. Olayın çiizümü böyle baslayacaktır.» dedi. ÖZAb VE ERDEM ÎSTtFA ETMELt İzgi, son 1 yılda olan olaylan n sonucunda uygulanan ekonomik politikanın, 24 Ocak ka rarlan ile 1 temmuz bankacılı ğının iflas ettiğinin «gün gibi» açığa çıktığmı da iddia ederek «Sayın Özal Türk ekonomisi oturnıuştur diyor. Türk ekoııoınisini neyin üzerine oturttuğu nu nedense söylemiyor» dedî. Dernek Genel Başkanı konuşmasmı şöyle sürdürdi>: «13 Eylül'den önceki hem e> konomik aanrşiyi hem de siyasal anarşiyi durdurmak için yö netinıe el koyan Türk ordusu, izlenen ekonomik polittkayla ö zellikle yapılır gibi yıpratümak isteniyor. Bunun sorumlu ve uygulayıcılarını vicdaniarı ile başbaşa bırakıyoruz. 5 milyon insanın ahmı aimışlardır. Bir süre sonra paraiar eskiden olduğu gihl Tahtakale Mer kez Bankasına gidecektir. Kaçak altm piyasası gene hareket lenecektir. Tfim bu nedenlerle artık olan olmuştur diyor ve tüm bankerzedeler İçin toplu bir çöziim isttyoruz. Artık Öza! ve Erdem'in de vicdanlannın ve vatandaşın sesine kıılak verip istifa etmeleri gerekir.» Sefa izgi, bu arada alacaklılara da seslenerek, alacaklılan n sabırlı olmasmı ve devlete güvenmesini istedi. OLUM Kooperatifimizin uyesi, değerli yazar, katkısı Naci Girginsoy 18.663.000 DOLAR 3.608.000 DOLAR 2.792.604.000 TL 856.755.000 TL 5.42.363 000 TL 2 183.000.000 T L 26 haziran 1982 günü aramızdan ayrılmıştır. Arkadaşımızın ailesine, dostlarına ve kooperatıfımiz üyelerine başsağlığı dileriz. 1 DAYANIŞMA YAY1N ÜRETİM KOOPERATIFf LEVENT PANSİYON Azmakbaşı Bodrum Banyolu, deniz manzaralı, güîel teraslı baramerikanlı odalar. TUBORG 0 eira ve Matt sanayfi A ^ IZMİR TTM Tuoorg otr vaşar Moıtilng kuruiuşuour ^ OPERATÖR Dr. KAZIM SARI Mecidiyeköy, Kervangeçmez Sok. No. 6 Keramet Apt. (Keçeciler Garajı yanı) Tel: 66 47 48 Genel Cerrahi Uzmanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog