Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 28 HAZİRAN 1982 Derwoll kendini savundu: Kazanmak istediğimiz içen kimse bizi suçlayamaz "Avusturya ve F. Almanya çok kötü komedyen,, MADRID (a.a.) Fransız nıılli takımınm teknik sorumlusu Michel Hıdalgo, Batı Almanya V;usturya maçının «Nobel Banş ödülünü hak ettiğiui» soyıedi. Hldalgo, Batı Almanya'nm 10 galibiyetıyte sona eren maç hakkuuia goıü:,lermi soran ^a^etec.lere, «Bir kere ikl îakumU da hus yoktu. Yarın (bııgün) Avusturya ile karşılusucagımız için bu maçı izledira ve Avusturya takımınm oyun sitili bakkında not tut maya çaüştım. Ancak ortada oyun filan olmadığı için tek bir kelinıe dahi yaz madım, herhalde gerçek Avusturya bu değil» dedi. Hidalgo organızasyon ve fikstür nedenıyle Dunya Ku pasında bu gibi maçlara sık sık rastlandığını, ancak Batı Almanya Avusturya maçmın bir çok kişinın go zünü açacağını ve bundan sonraki kupalarda benzerl olaylarm tekrarlanamama sı için bazı onlemler alma bllecegini kaydetti. Hidalgo, kendısi ve Fran sa. aynı duıuma duşseydi ne şekılde hareket euecekle rmı soran bir gazetecıye, «Doğrusu bunu soyleınek çok zor. Zaten o nedenle Batı Almanya Avusturma maçı bakkında bir fikir yıirütme lıakkını kendimde bulamamam gerek. Ancak şunu soyliyebüirim ki. gerek Avusturya'lüar ve gerekse Batı Almanlar gayet kotü komeyden. Oyuna başka hır lıava veıebiiirler ve bu duruma duşmez lerdi.» DEEWALL: KİMSE İ BİZt SUÇLAYAMAZ ' Batı Alman milli takımınin teknik direktorü Jupp Derwal, Avusturya maçına «şike» diyenlerın Almanya' ya hakaret ettıklerını ıleri sürerek. «Kim&e bizi ınuçı kazanmak isiedighnız tçııı suçlayanıaz» dedi. Almanya'nın 1O'la yetln mek zorunda kaldıgını, daha çok gol atmak içın oynadığı takdirde kendi savunmasım tehlikeye atabileceğini söyleyen Derwall, «Bir beraberlik halinde ele neceğimizi biliyorduk bu nedenle çok dikkatli aynadık» diye konuştu. Derwall, Kupada organizasyon hataları bulunduğu nu, Batı Almanya Avusturya ve Şili Cezayır maçlarının aynı saatte baş laması gerektiğıne işaret et ti. Bu arada Alman basmı. yaylım ateşine dün de devam etti. İlk sayfasım maça ayıran «Bild» gazetesl «Ctanın» başlığı altında fut AvusturyaFransa, PolonyaBelcika MADRİD (Cumhuriyet) Dünya kupası finallennin ikincl tur maçlarında bugun Avusturya Fransa, Polonya Belçika kar şı karşıya gelecekler. Kuzey Irlanda ile Fransa'nın bulunduğu D grubunda savaşım veren ve ilk turun son maçında Fe deral Almanya'ya 10 yenılerek Cezayır'ı saf dışı bııakan, hem kendini hem de Almanya'yı ikind tura yükselten Avusturya' nın Fransa önünde lşı bir hayli zor. Fransa bınncl turda oynadığı 3 maçta 1 yengı 1 yenılgi ve 1 de beraberlik elde etti. Attığl 6 gole karşılık kalesinde 5 gol gordü. Agrubunda lse PolonyaBelçika maçı var. ÜçuncU grupta savaşım veren ve Arjantin, Macaristan ve El Salvador'un önünde ilk turu binnci olarak kapayan Belçıkalılar maç oncesınde Polonya karşısında da çok lyl sonuç elde edeceklerinl söylüyorlar. Bir başka grup bırincisi Polonya ıse başansını bu grupta da devam ettirmek zorunda. Karşılaşma 22.00'den itlbaren renkll olarak naklen yayınlanacak. Gençler Cimnastik Şampiyonası sona erdi Gümüsbas beygirde Avrupa besincisi oldu ANKARA, (THA) 3. Avrupa Gençler Cimnastik Şampiyonası bugün yapılan fınal karşılaşmaları ile so na erdi. Banş Gümüşbaş, Şampıyonada aldıgı 18 925 puanla Avrupa beşıncısı ol du. Teknik sıralama şöyle: Bayanlar Atlama Beygiri: 1 Szabo (Romen) 19.275 2 Mosteplanva (Sovyetler Birliğı) 19.15 Seiounova Bulgar) 19 15 4 Stefania (Sovyet) 19.05 Asimetrik Paralel: 1 Bettına (Dogu Alman) 19.55 2 Szabo (Ro men) 19.50 Rau (Doğu Alman) 19 50 4 Stounova (Bulgar) 19.30 Stefania (Ro men) 19.30 Denge: 1 Zslinszkl (Macar) 19 50 Ol gamos (Sovyet) 19 50 3 Cerverakova (Çek) 19 40 î e r hareketleri: 1 Skoda (Sovyet) 19.80 Chuchuno va (Sovyet) 19 80 Szabo (Ro men) 19.80 Erkekler yer: 1 Belozercev (Sovyet) 19.35 2 Gripkov (Sovyet) 19 25 3 Palla (Italyan) 18.75 Atlama Beygiri: 1 Belo zercev (Sovyet) 19 225 2 Zeic (Doğu Alman) 19.075 Fransa Teknik Direktorü Michel Hidalgo, Federal Almanya Avusturya maçı için «Maç Nobel Banş Ödülü'nü hak etti» dedi. bolcuların Alman futboluna leke sürdüklerini yazdı. «TUTUKLASINLAR» Bu arada bazı Almanlar, mllli takımı mahkemeye vermek ıçın bir dernek kur duklarını ilan ettiler. Çok da sergılenen oyunun, Cezayir yenilgisinden çok daha büyük bir rezalet oldugunu belırtti. Muhafazakar «Frankfurter AUgemeine» gazetesi «Zavallı Cezayir» başlığı altında Almanya ile Avusturya'nm korkunç bir şike yaptıklarını ve dünya ile alay ettiklerini belirtti Bu arada gazetecilere te lefon eden çok kişi, Batı Al man milll takımı oyuncularının derhal tutuklanma sını istedi. Alman ve Avusturya kamuoyu ile yaym organlannın «Futbolun utancı». «Ka ra komedi», «Uıınya Kupası'nın en büyıık skandalı» deyımlerını kullandığı Almanya Avusturya maçın da, FlFA'nın, danışıkh sa vaşımın kahramanlarını suç suz bulması, başta Afrlka olmak üzere bazı ülkelerde yeni tepkilere yol açtı. Bu arada, Cezayir sokaklarında gosteri yapan halk, «Ma fia FİFA», «Sahtekar kurıı luş» dıye, Uluslararası FHıt bol Federasyonu aleyhinde protestolarda bulundu. Lüksemburg Radyosu, FÎ FA yetkilüerinin Almanya Avusturya maçının «Danışıkh» olduğu konusunda kesın görüşe sahip bulunduklarını, ancak futbolda köklü bir geçmişi olan ou iki ünlü ülkenin Kupa'datı çıkarılmasının, «organizatörleri çok güç durumda bı rakacağı» gerekçesı İle cezalandınlması yonune glde mediğini kaydetti. Radyo, Almanya ve Avusturya'nm diskalıtıye edllmesıni, kuruluşun 8 asbaşkanından biri olan Alman Hermann Neııberger'tn engellediğin) de sozlerıne ekledi FİFA'nın kararını açıkla masından sonra Af rıka Spor Konfederasyonu'nun düzenlediği toplantıda, delegelerin birçoğu, bundan boylf bu dev kuruluşun başkanı Brezilyalı Havelange'i desteklemeyeceklerini açıkladılar. Ayrıca, Madrid'de pastt kalan asbaşkanlardan Mısırh Abdül Mustafa'ya da çatıldı. Jao Havelange, 1974 de yapılan FİFA başkanlıgı seçimlerinde Afrika ülkelerlnin büyük destegi ile başkan olmuştu YANLIŞ ŞAMPtYON Atlama beygirinde sekizinci olan Romen Marin Stefania yurttaşı Catcrina Szabo'nun yerine birinci ilan edilerek kürsüye çıkarıldı. (Fotoğraf: THA Rıza ENER) 3 Kroll (Doğu Alman) 19.050 Halka: 1 Vilozertschev (Sovyet) 19.30 2 Arpomov (Sovyet) 19.15 3 dogru Zafer ÖZHABEŞ Avrupa Gençier 3. Cımnas tik Şampiyonası, beklenenın uzerınde ılgi ve heyecan ıçınde geçtı. Genel klas man bellı olduğunda, erkeklerde Sovyetlerın, ilk uç dereceyı alması doğal» bayaniarda ıse Romanya'nın bı rıncı, Bulgarıstan'ın ıkinci. Sovyetler'in uçuncu olması «sürpriz» olarak mtelendirıldı. Aldıgı derece, Sovyet sporcu Olga'yı oldukça üznıuşe benziyordu. Dunya cımnastığınin, büyuk olçude «güçlüğe doğrubir değışım ve gelışım gosterdığının bır kanıtı olan bu şampıyonada savaşım veren genç sporcular. aynı za manda. '84 Ohmpıyatları'nda da heyecanın ve çekışmenuı doruğa ulaşacaıtınm ha bercisi oldular. Çinli sporcuların «Nasıl Rİtedileceklerinln» hesapları da şimdıden yapılmakta. Sov yet takımı başçalıştırıcısı Andrianov, «Çinliler'den sürpriz beklediklerini ve yarışmaların çok zorlu geçecegini» belu*tıyor. Yarışmaleu* boyunca erkek lerin ve bayanlarm, aletlerı, ozellıklermı yıtırecek kertede rahat kullanmaya başlamalarr ki bu kendini en çok kız paralelinin barfiks gib! kullamlmasmda gcsterdişampıyonanın teknik adamla rını duşunduren en onernl1 konu. Turk cımnastıkçisı Banş Gümüşbaş'ın atlama beygirinde 9.45 puan ile finale kal ması surpnzdi. Bu beklenmeyen sonuç, Federasyon yö neticılenni ve çalıştırıcıları hayli sevındırdi Yarışmanın ılgı çeken sımaları Japonlar Sıırekli film çeken «Uzak Batılılar». şampiyona hakkmda yorunı yapmaktan kaçındılar Bulgarlar ise, ayrı kafile halinde, başka bır otelde kaldılar. Yanşmalarda beklemedikleri iyi sonuçlar alırken, geniş bir ziyafet masası kurdurarak başanlarını kutladılar. Molnar (Romen) 19 05 Kulplu Beygir: 1 Belozer cev (Sovyet) 19.55 2 Art jomov (Sovyet) 19.15 3 Molnar (Romen) 19.00 Para Iel: 1 Dımitri (Sovyet) 19 35 2 Vladimir (Sovyet) 18.95 3 Georgıev (Bulgar) 18 90 Izlenimler Sekizinci olan Stefania birinci iian edüdi ANKARA, (Sahir »eney • îfr mail Zeki Dükel) 3 Avrupa gençler cimnastik şampiyonasıo da hakemler verdıklerı kararla rı sık sık değıştirdi. Değişıklik anons sıpikenmızi de şaşırtlı. Sporcular hareketlenni tamam ladıktan sonra aldıkları puanlara guvenemez olduıar, Rornen başhakem Sımıenescu dıger hakemlerden gelen puanlan top. larken sık sık yanlışlık yaptL Bu "sunıenescu'nun sık sık karar değiştirmesıne neden oldu. îlk karışıklık bayanlar atlama beygiri yanşmalannın son rasındaki ödül töreninde oldu: önce birincilik kürsüsune şampiyonantn en sevimli ve en iyilerinden Romen Szabo çıkma sı gerekirken, vatandaşı Stefa (Arkası 9. Sayfada) "Kuveyfin devesi,, hpanyanın devesioldu! hpanya'daki Dünya Kupası'na katılan 24 takımın futbolculan arasmda düzenlenen ilginç bir araştırmada, futbolculann büyük çoğunluğunun uğura inandıkları ve bunun için de üzerlerinde bir şeyler taşıdıklan ortaya çıktı. Dünya Kupası fınallerıne ilk kez katılan, fahat ilk tur barannı aşamayan Kuveyt'ın uğuru da. 170 milyona sigortah bulunan «Maskot Deve» idi. Kuveyfin maçlarında ulusal renklerle donatılan «Maskot Deve» futbolculann ısteği üzerine Kuveyt'ten özel bir uçakla Cezayir uzerinden Ispanya'ya getırudi Ne var ki •MaskoUun da yararı olamadı, fazla bir şey ortaya koyamayan ve ilk turda elenmekten kurtulamayan Kuveyt takımına. Bunun üzerine Kuveyt Emıri'nin kardeşi ve aynı zamanda Kuveyt Futbol Federasyonu Başhanı olan Fahd El Ahmed deveyı Madnd Jeolo/i Enstıtüsu'ne bağışladı. Kupa'da akredıte edilen «Maskot Deve»mn Jeolo/i Enstitüsu'ne teslimi sırasında Futbol Federasyonu Başkanı Fahd El Ahmed. Jeoloji Enstitüsü Mudurluğu'ne devenın sevdiği yıyeceklenn bir listesinı bıraktı ve kendısıne bir şeyh gibi davranılmasını istedi. «Maksot Deve»nin, yeni evinde huzursuzluk duyduğu ve sıfe sık göz yaşı döktüğü bildiriliyor. Futbolcu ve yonetıcilere iyıce alışan devenın, yabancüık çektiği anlaşılıyor... 10 bin'de Avrupa rekoru: 27. 24. 39 OSLO, (a.a.) Gelenekse) Oslo Bislet TJluslararası Atletizm Yanşları, son yılların aksıne ilk kez bir dünya rekoruna tanık olamamış, ancak 10.000 metrede Portekizlı Carlo Lopez 27 dakika 24.39 saniyeliu derecesi ile yeni bır Avrupa rekoru yaptı. «Altın Mil» yanşını Amerıkah Steve Scott, tarihm en ıyi Uçüncü derecesi Ue kazamr «Cumhuriyet» kupası futbol turnuvasında G. Birliğı Doğanspor ile yenişemedi: 11 Ilakemler: Mustafa Sıngor (S) Fıkıet Altı (.5) Varoi Koyuncu (5) G. BirUfi: Ergun (7) (Nabi 5ı Kenıal (5), Osman (6), Ismaıl (5) Barbaros (ti), Yaijar (b), Ibıahım (7), Hasan (7), Yaşar (ti), Ibrahım O), Ih&an iü>, C'elal (bj, üner (8), Mı U i (7) Jloğaııspur: Tuncay (5), Alı nıet [tethı (5)J Rıdvan (â) J'ahn (7), Necdet (7), DursiM <b), tjenol ( J ) , ıŞahap 5), I^uu (6i. cınat (b), Huseyın (7) fcpor hervUi cunuıurıv c Kupası Futbol turnuvasınuı ı kmcı gunünde G. Eırlıgı ile Do tıinspor 11 üeıabcre Kaldılar 8 dakıkada G. Bıılıgı'üuı Mıibtata kendı kalesıne attı ı goüe Doğanspor'u 10 one geç ı dı G"lden sorud. us>tun bjr u yun serjüieyen <. Bnlıgı H . u U kıkacla BtUb;uot.'urı uyagmuı n pis airı ktiçu nıasına karşın l > dauiitida >ıne ppnaltıdan Ora r ABD F. Almanya Afrika karması üçlü atletizm yarışmalarında ABD'li Dove Volz sı nkla atlamada 5.73 ile ABD rekoru kırdı. ken bu mesafedeki dünya rekortmeni îngıliz Steve Owet, gırdıği 3000 metre yarışında an cak ıkinci gelebildi. Bislet Stadı'ndaki yanşlarda kaydedılen onemli dereceler şöyle: 10.000 Metre: 1 Carlo Lopez (Portekiz) 27.24.39 (yeni Avrupa rekoru), 2 Alberto Salazar (ABD) 27.25.61, 3 Alex Hagelsteens (Belçika) 27.26.95. Bu mesafede 27 dakika 22.3 sanıye ile dünya rekorunu 6 ı de bulunduran Kenyalı Henry Rono dördüncU geldi, ancak ya rışması daha önce Kenya Atletizm Federasyonu'nca yasak edildıği ıçın klasmana alınnıadı. Rono, Amerıka'nın Durhanı kentinde vapılan ABD . Batı Almanya Afrika yanşmalarına katılroaktan vazgeçerek Oslo'ya geldıg* ıçın kara iısteye alındı. Bayanlar 1 mil: 1 Mary Decker Tabb (ABD) 4.21.46, 2 Debbie Scott (Kanada) 4.29 67. Mary Decker Tabb, 4.20.89 ile Sovyet Ludmllla Vcselkova'nın elinde bulunan dünya rekoruna çok yaklaştı. Erkekler 1 mil: 1 Steve Scott (ABD) 3. 48. 53 (en iyı üçüncü derece), 2 Sydney Maree (ABD 3.48.85, 3 David Moorcroft (İngiltere) 3.49.34. Bır mil'de dünya rekoru 3. 47.33 ile Steve Owetti'in elinde. 3.000 metre: 1 Süleyman Nyambui (Tan zanya) 7.43.12, 2 Steve O wet (ingiltere) 7.43.87. REKORU DURHAM/KUZEY CAROLtNA, (a.a.) Amerıka Bırleşık Devletlerı Batı Almanya Afrıka Karması arasındaki üçlü atletizm yarışmalarında Amerika'lı üave Volz sırıkla atlamada 5.73 metre ile yeni bir ABD rekoru yaptı. Eski rekor 5.72 metre olup Dan Ripley ve Billy Olson tarafından ortaklaşa geçen hafta tesis edilmişti. Bayanlar yüksek atlamada ise, Amerika'h Coleen Sommer 1.98 metre ile başka bir ABD rekoru yaptı. Eski rekor 1.91 metre ile Pam Shriver'in elinde bulunmaktaydı. Sırıkla atlamada yeni rekort men Volz, 5.82 metreyi geçerek dünya rekorunu kırmaya çalışmışsa da başaramadı. Bu dalda dunya rekorunun sahibî 5.81 metre ile Sovyet VUdimir Poliakov. Aynı şekilde Sommer de, bavanlar yüksek atlama dünya rekorunu 2.02 metre ile kırmayı denemiş, ancak üç defasında da çıtayı düşürdü. Rekorun S I R I K L A ATLAMADA ABD Şöhretler Zuhuratbaba sahasırda forma giydiler Bakırköy YUcespor Kulübü'nün düzenlediği Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda bir çok şöhretli oyuncu forma ıslattılar. Beşiktaş'U Mehmet Ekşi, Rıza, Ziya, Fenerbahçe li Selçuk, özcan, Bulgar Mehmet, Mustafa.Arif Galatasarayh B. Metin, Adana Demir sporlu Hasan, Kayfıan, Adanasporlu, Kayhan, Giresunsporlu Zafer, Sakarjasporlu Bahri, Kocaelisporlu Ceyhun gibi şöhretler top koşturdular. Adanasporlu trfan, Fenerbahçeli Bulgar Mehmet, Istanbulsporlu Kenıal, Giresunsporlu Zafer göz dolduran oyuncular oldular. Fotofrafta Fenerbahçeli Selçik, Bulgar Mehmet, Özcan, Arif. Mu^sta fa ve Giresunsporlu Zafer Esnafspor forması altında öteki takım arkadaşları ile bir likte... (Fotoğraf: Serdar GÜREK) Türkiye Epe ve Kılıç Şampiyonası sona erdi Hakem yetersizliginden 15 yaşındaki Muhittiıı masa hakemliğî yaplı saat müsabaka yonetmesine yol açtı. Son gün müsabakalarmda masa hakemliğini eskrim'e ılgısi olan 15 yaşında kı Muhıttin Yama yaptı. Hata yapmamak için her sayıyı yazdıktan sonra yanında bulunan kronometre hakemıne danıştı. Öte yandan eskrim MilU Takımına gırecek olan Bursa'lı eskrimciler belırlendl. Erkekler Epe'de Erdem Afacan, Onur Dağlı, Kılıç'ta ise tmdat Tuna ve Selim Azak Flore'de de Aysel Güneş, Nilüfer Güneş, Tuğba Çavdar, ve Eren Bingöl Mılli takıma çağrıldılar. F. Bahçe Yugoslav Slijvo ile anlaştı. BELGRAD, {a.a.) Yugoslav Mıllı Takımınm orta saha dınamosu Edhem Sılıivo'nun bir kaç gune kadar Fenerbahçe ile bir sozleşme ımzalıyacağı oğrenıldı. Ispanya'dan Belgrad'a ulaşan haberlere gore Slijvo ile Fenerbahce kulubunün Başkanı Ali Şen, transfer şartları uzerinde Ispanya'da tam bir anlaşmaya vardılar. 32 yaşında olan Sli|vo geçen yıl Fransa'nın Nice takımında öynamıştı. Unlu fuîbolcunun oImmosı loın takımın yeni sorumlusu Branko Stankovlç'in ısrar ettlğl şanılmaktadır. SUTOPUNDA ADALAR ODTÜ'YU 173 YENDI Spor Servisi TUrkiye Deplasmanlı Su Topu BirincUigine bugun TSYD'nin Maçka YUzme Havuzunda devam edildi. Günün ilk maçında Adalar Su Sporlan ODTÜ'yü 173 mağlup etti. Karşılasmamn devreleri ni Adalar Su Sporlan (70), (41), (51). (11) önde bitirdi 1516 yaş grupları serbest Güreş Şampiyonasında Ankara üç birincilik aldı SAKARYA, (THA) Atatürk Spor Salonu'nda yapılan 1516 yaş arası TUrkiye Serbest Güreş Birinciliği Ankaralı güreşçılerin 3 sıklette birinci olmalarıyla sona erdi. 22 bölgeden 111 güreşçinin katıldıgı mUsabakalar sonunda ilk dereceleri şu sporcular aldı: 38 kilo: Duran Kaya (Ankara), 40 kilo: Turan Ceylan (Takat), 43 küo: Metin Topaktaş (Kahramanmaraş), 45 kilo: Mu hammet Yaman (Ankara), 48 kilo: Ahmet Yerdelen (Adana), 51 kUo: HUseyin Naniş (Bursa). 55 kilo: Ahmet Ak (Kahraman maraş), 59 küo: Zahir Şahin (Ankara), 63 kilo: Ibrahim Almak (Sivas), 68 küo: Selami Kararus (Istanbul), 73 kilo: Sa lih Güney (Sivas), 78 küo: Israfil Korkmaz (Erzurum), Artı 78 kilo: HUsnU Tosaklan (Zonguldak). ' ' tstanbul, (tha)) 20 ya şından küçükler Tüıkiye Epe ve Kılıç şamppıyonası dün Bağlarbaşı (A) salonunda yapılan kılıç takım müsabakalan ile sona erdi. Kılıç takım müsabakalarmda Bursa Eskrim Kulübü ile îstanbul TTenis Eskrim Dağcılık takımları mücadele etti. Tenis Eskrim Dağcıcılık takımı Bursa eskrim Kulübü takımı karşısında büyük bir üstünlük sağlıyarak karşılaşmayı 9 4 kazandı. 11 bölgeden toplam 56 eskrimcinin katıldıgı gampi yona boş tribünler önünde oynanırken, müsabakalan sahibi 2.01 metre Ua Italyan yönetecek hakem sayısının SbneonL ^ az olması bir hakemin 10 GALATASARAY, MİNİK ERKEKLER BASKETBOL ŞAMPİYONU OLDU KONTA, (UBA) Konya'da 8 gündür devam eden Minik Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, dün yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. Galatasaray, Bursa OYAK Renault'u 62 42 yenerek birinciliği elde ederken, OYAK Renault da Udnci oldu. Eczacıbaşı takımı, tstaabul'u 56 47 yenerken üçüncülğü elde etmiş oldu. Şampiyonaya 24 bölgeden 33 takım katıldL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog