Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ Ben Atatürkçü Degilim 2. BASISI ÇIKTL EDERİ. 200 LlRA Itteme Adresi: Türkocağı CaS 99/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 59. Tıl; Sayı: 20799 Kurucosn: Yonus NADt 20 TL. 28 Haziran 1982 Pazartesi ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Banker Kastelli ile bağlı kuruluşlarından mevduat sertifıkası almış olan tasarruf sahibi yurttaşların aylık faiz gelırinden yoksun kalmamalan ıçüı CUMHlTRİYET'in geçen cu martesi gunu onerdıği çözüm yolunun hükümet düzeyinde de genel olarak benımsendıği ve ilgıli bankalara teklıf edılcîığı öğrenildi Önerilen formülun ılgili bankalar tarafından kabul edilmesi halinde «Kastellizede ler» ellerindeki mevduat sertifikalarımn vadesi dolana kadar aylık faiz gelirıne veniden kavuşabılecekler. Hükumetın önerdığı formule gore Kastellızedeler, vadesi henüz dolmamış olan mevduat sertıfikalan m, onları çıkarmış olan ılgılı bankaya gbturecekler ve buna karşılık banka kendı sertıfıka sını alıp vadesını bır sure daha uzattıktan sonra aylık faizmi hemen ödemeye başlayacak. An cak bu faiz oranmın halen ge ÇAĞDAS KÜLTÜR ÜLTÜ ÜZERİNE Her aydıaı yakındoa ilgilendlran EDERI: 200 TL. lsteme AdresU Türkocağı Caa. 39/41 Cağaloğlu tSTANBUL » Doç. Dr. EMRE KONGAR Cumhuriyet'in cözüm yolu önerisi benimsendi Kastellizedeler, bankalar kabul ederse, faizsiz kalmayacaklar da yeralıyor. İlk saptamalara göre, ilgili bankalarm genel olarak bu formülü pek benımse mek eğılirmnde olmadıklan, ba zı rezervler öne surduklerı ızlenimi ortaya çıktı. Bununla bırlikte ilk aşamada olumsuz Altan ÖYMEN yazıyor ybnde kesin bır gorüş bırlığınin belırgınleşmedığı, formülun uygulanabilırligının ılgılı IOZAN Bu birkaç gün ıçınde Banker K.astelli Ovher Ozden'i birkaç defa gördum Eşını, çocuklarını banka yetkililennce yenıden ele da . Bugüne kadar, daha çok onlaıin soyledıklerını yazalmacağı öğrenildı. dim. Şlmdı Kendı duşünoelerımı yazayım Cumhurıyet'ın Kastellızedeler Söyledıkleri ne ölçude doğru Tabiı üç gunde aniçin önerdiği ve tartışmaya sun laşılamaz. duğu bu çozum yolunun gazete Cebımde sadece 135 trangım vaı Kutu çorbasıymızde yayınlandığı cumartesı la sandövıç yıyoruz. Bir dostum bıraz para getırecek günü öğleden sonra Malıye Bade, onunla ıdare edeeeğim, derken ve ounun doğıuluğu kanlığı ve Merkez Bankası yetna yemın ederken, gerçeği, ya da gerçeğın tamammı mı çerli en yıiksek net faiz oranın kılıleriyle Kastelli aracılığıyla dlle getlriyor.. Bılemem. Bunu gOrmek ıçin zaman geçdan daha düşük saptanması söz sertifıka pazarlamış olan bankamesi gerekli... Aynca önceki akşam gene bır rastlantı larm temsılcileri baskentte bir konusudur. sonucu Isviçre'ye ilk geldiğinde kaldığı otelın, Lozan'a araya gelerek bu konuyu da goBanker Kastelli ve bağlı ku24 kilometre uzaklıktakı Montreux'de ünlü Montreux Paruşmüşlerdi. Bankalarm bu for ruluşları aracılığıyla mevduat las olduğunu öğrendim. Eskiden dünyanın bır çok ulus sertifikası pazarlamış olan ban mül konusunda olumlu bır kara lararası konferansımn yapıldığı şaşaalı otel Odaları, ıki ra yönelmelen halinde Kastelkaların hukümet düzeyinde de kışi için 280 îsviçre frangı... Yani 140 dolar. lızedeler aylık faızlerine belirli benimsenmış olan bu çozürn (Arkası Sa. 11. Sü. i de) olçulerde yenıden kavuşmuş oyoluna kesın bır yanıt vermelacaklardır. dikleri edmilen bilgiler arasınCumhurıyet'm cumartesi günü yayınladığı «Kastellizedeler ıçın bir çözüm yolu» başlığını taşıyan önerisi şöyle: 1) Yurttaşın elindekl menkul değer (yuzde 85'i mevduat sertifikası) Kastelli kuruluşları arasından çekıldi! İsviçre ile yapılan geri verme sözıeşmesinde. mamlayıcı bilgl Isteyebılir. İa lorında ülkeye göre prosedürde konuları, bugünden yarına ler değlşik oluyör Orneğin, ği ıçin doğrudan bankalara «mali suçlarda iade hükümleri yürümey» bi sonuclanan olaylardan değil bizde bir mde soz konusu olyonelıktır. Vadesi geldiğinde çiminde bir maddenin bulunduğu bildirildi... dir. Burada da çözümlenmemiş duğu zaman. Bakanlar Kurulu'bu sertıfikaların karşüıkları nın odeneceğı açıklanmıştır. bazı konularımız var. İade işndan geçme zorunluğu var.» Ne var ki, yurttaşın temel Yetkılı. Isvıcre ile yapılan ANKARA, (Cumhuriyet Bü rümez» bıçımınde bır maddenin lemleri karmaşık şeyler arz esorunu aydan aya alacağı debiliyor, Geri istenilen ülke is bulunduğu öğrenıldı. Konuyla sozleşmede «mali suçlarda iarosu) Banker Kastelli'nin yur faiz bedelinden yoksun kaltediği takdirde bazı işlemlerin de yürümez» diye bır hükmün da getirilmesi konusunda ça ılgılı olarak bılglsme başvurdumasıdır. tamamlanmasını isteyebilir. Ge de bulunduğunu anımsatti. Isbaların ve yazışmaların sürdü ğumuz üst duzeyde bir yetkili 2) Bu boşluğu doldurmak İçin ğü bildırilırken. Türkıye ile Is Cumhuriyet'e yaptığı acıklama ri vermede, bir anlamda iç uy vıcre'nın ayrıntı ısteme dışınkullanılacak yöntem yalındır. gulaması yanında ülkelerin ya da, geri verme isteminl geri vıçre arasında Imzalanan geri da aynen şunlorı söyledi. Her yurttaşın elindekl mevpılan, kendf ic uygulamaları cevirmesi gıbi bir durumun olverme sözleşmesınde. «mali «Bu konular kendi prosedüduat sertifikasının ilgili olmodıâını sözlerine ekledl suçlardan iade hükümleri yü rü içinde yürür. Karşı taraf. ta da önem taşıyor. İade konu(Arkası Ss. 11. Sü. 1 de) Kastelli ile 3 gün Kücük Anayasa referandumu ile birlikte bir başka ovlama daha yapılması düşünülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kasımda yapılacak Anayasa oylamasında, ikı ayrı konunun secmenlerın onayına sunulması duşunuluyor. Bu nedenle. ılgılılerden zarflarla, secım sandığı mıktarınm, saptanacok seçmen sayısının ıkı katı o arak hazırlanması ıstendi. Konulardan bırının «Anayasa Oylaması» olduğu bılınmekle birlikte, obur konunun ne olduğu henuz açıklanmadı. Danışmo Meclısı ve Yüksek Sacım Kurulu cevreleri, ikıncı konunun «Cumhurbaşkanı Seçlmis ile ılgılı olabileceğı göruşü nu belırttıler. Anayasa oylama sında. secmenlerın onayına su nulması duşünulen ikinci konunun onumüzdeki gün ya da haftalarda aydınlığa cıkacağı sanılıyor. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 ds) bankalar icin birlesme kararı alınabıiecek KUBUCUIVIUZ VUNLS NADİ Kastelli'nin getirilmesi güçleşiyor Kurucumuz Yunus Nadi'yi bugün anıyoruz • YUNUS NADİ ARMAĞANI YARIŞMASININ SONUCU BUGÜN BELLİ OLACAK. Yazısı 11. Sayfada Yeni yasama yılının 1 temmuzda baslaması düsünuluyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Yasama yılının 1 temmuzda başlaxnasına i» lişkin içtüzük değişıkliğina gidileceği bildirildi. Anayasa görüşmelerinin süreceği «ylül ayında, Baskanlık Diva nı ve komisyon seçimlerinden dolayı zaman kaybedil memesj görüşü egemen buJunuyor Oğrenildığine göre, Anaya sa Komisyonu Başkanı Profj Orhan Aldıkaçtı, ıdareci üye Kazım Özturk ile içtuzuk değışıkhğı için oluşturulan Karma Komisyonun sözcusü (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Beyrut soykırımını önleme sansı ABD'nin elinde . Isfail jetleri "Beyrut'u terk et.. bildirileri attı Beyrut'a havadan atılan bildiriler psıkolojik savaşın bir parçası ya da ateşkesin birkaç gün içinde bozulabilereğinin kuvvetli h\v df Mli. uurı ıaal li ' (TSİ 15) sıralarında Israıl Jsavaş uçaklar» Beyruı u'prınde belırdıler Bu kez iıumba verme yeşıi ve pembe renkte bıldırıler savurdulaı Beyrutlular taratından kapışılan bıldınlerde İsraıl ordusunun Beyrut halkına zarar vermek ıstemedıgı ve tsraıl kuvvetlenne karşı savaştnak ıste mevenlerın ateşkesten yararlanarak bır an önce Bevrut dışı na çıkmalannm kendı yararlarınH olacağı yazılıvdı. tsrailliler, şehırierını terketmeye teş vik ettıklerı halka çık^ yolunu da gösterıyorlardı. Beyrutlular, PeyrutSJam karayolundan dogu'ya ya da BeyrutTrablus ka rayolundan kuzeye kaçabilirler di. (Beyru^Şam karayolunun Beyrut çıkışındaki Hazmiye'den Iiübnan dagınm teppsmdeki So tar Kasabasma KadarKl bölumü Israıl'ın. BeyrutTrablus karayolunun ıse Dogu Beyruı tan Trablus yakınlanndakı Batrun kasabasma kadarkı bolümü ta lanustlerın kontrolunde» Soz konusu oılcünleı ya psıkoloıık savaşın bır parçası, ya da ateşkesin birkaç gün ıçınde bozulabıleneginın tçııvveHı bır delılı tsraıl Kabınesı de dün yaptığı toplantı sonunda yayınladığı bıldirıde tüm Fılıstınli gerıllalann Beyrut'u terketmelerını ıstedı Yaser Arafat önceki gece verdiği demeçte, «Ateşkes Israil tarafından bozulana dek ikiiiç gün sürebilir» demlşti. Dünle birlikte ateşkesin ikinci günü de doldu. Bir çok şey dün toplanan îsrail hükümetinde ne karar alın dıgına. hükümet toplantısında neler konuşulduguna bağlı. îsrail hükümeti dün Haig'ın lsti fası ve ateşkesten sonra Uk ke* toplandı. Ateşkesin bozulabileceginin i saretlerinden biri de Güvenlik Konseyi'nde Pransız karar tasarısını ABD'nin veto etmiş ol (Arkası 9. Sayfada) Danısma Meclisinde geçen hafta TATİL DEGIL, ANAYASAYI İNCELEAAE ARASÎ,, ^ Altı yasa önerisi Da nışma Meclisi'nde sonuçlandırılch... Betül UNCULAR DENtZE GIRENLER Istanbul'lular 30 derece dolayındaki sıcaklık nedeniyle kendllerini denize ve yeşil alanlara attılar. Bazılan da evlerinden dışarı çıkmadılar... Fotoğrafta, Tarabya'da denize girerek serinlemeye çalışanlar görülüyor. (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) ANKARA 23 Ekim 1981 den bu yana çalışmalarını sürdüren Danışma Meclisi bir engel çıkmadığı takdirde 12 Temmuz 1982 pazartesi günü tatile giriyor. 2 A gustos pazartesi gününe dek verilen bu arada üyelerin yeni Anayasa taslagını Inceleyeceklerı bildırllt yor. Danışma Meclisi üyelerinin çogunluğu «tatil» so züne karşı çıkıyorlar. Bunun kesinlikle bir tatil olmadıgı görüşündeler. Danışma Meclisi'nin yeni yasa ma yıüna 1 Eylülde başla(Arkası 9. Sayfada) eeyrutta "Basra sıcağı» sürecek İstanbul Haber Servisi Türkiye'ye güneyden yönelen «Basra sıcağı» etkisini ülkenln kuzey kesimlerine ve îstanbul'a kadar ulaştırmaya başladı. Hafta so nu tatillnden yararlanarak dün deniz kıyılarına koşan lar blle 30 derece dolayındaki sıcaklık nedeniyle serinleyemediler. Florya, Kilyos, Şlle, Boğaz, Fenerbahçe ve Adalar kıyıları dün serlnlemeyi uman yüzbinlerce yurttaş tarafından adeta işgal edilirken, yoğun sıcak yüzOnden gene de kimse rahatlayamadı. Otobüslere, dolmuşlara vapurla ra ve buldukları her araca tıklım tıklım doluşanlar, kanter İçinde başladıkları haita tatillerini gene kanter içinde bitlrdiler. tETT, Şehir Hatları ve TCDD işletmeleri çok sayıda'ek sefer düzenlemelerine karşın gene de yollara düşen yurttaşları taşımada yeterli olamadılar. Halk otobüsleri, minibüsler ve ile (Arkası a. Sayfada) 36 saatlik bombardıman tas üstünde tas bırakmadı Cengiz ÇANDAB yazıyor BEYRUT Perşembe günü öğle saatlennden başlayarak cu ma gecesı saat 21*e (TSt 22) Beyrut'ta yaşadıklarımızı hangi cümte tut.ıp.dimd. nansJ sosscuklere dokersek uokeJim, y8*amayan KınıtP MIWV Koıav .uılavaırmz Bu nıç bnmevecekmış gıbi ya da tam tersme su gıbi akıp geçen 36 saati anlasa anlasa ıkınci dünva sava»ınd» umdra ve Berlln'de, ya da 197J'te Hanuı'de yaşayan lar anlayabılir.. îstanbul'un Topkapı'dan Sırkecı'ye kaaar olan holüraünü gözünüztin önüne getirin ve bu kadarhk bır bölüm «zerinde onlarca savaş uçağının aralıksız uçtuğunu, saatlerce orayı buravı bombaladığını düşünün.. Bu kadarla da kalmadı.. Topkapı'dan Sirkeci'ye kadar olan sahilm ve satöl boyunun W raz tçinde kalan semtlerin denızden 36 saat boyu top ateşine tu (Arkası 9. Sayfada) İSRAİL LÜBNAN'A MALZEME YIĞINAĞINI SÜEDÜRÜYOR Yalçın D0ĞAN*m haberi 12. Sayfada REHAÖZ Memurhrın CÛesi 25milyar liralık MEYAK fonu hangi alanlarda harcandı? Deniz Kurdu'ndan izlenimler ardıiMbM Dogru Yaklasım Banker Kastelli olayına çeşıtlı çevrelerın değışık biçımlerde yaklaştıkları görülayor. Bu. üoğal savılmalıdır. Çünkü pıyasadaki tutum ve davramşlan çıkar hesapları yönlendirir. Kimileri Kastelli'ntn Divasada bıraktığı boşluktan yorarlanmah umudundadırlar 1981 sonbaharındahi banker iflaslannda da Kastelli'nin tutumu ilginçtir. O sıralarda basına demeçler veren Cevher Ozden. ülkede gerçek banherliğin köşebaşı bankerleri yıkıldıktan sonra başladığım söylüyor ve kendine güvenir gözüküyordu. Piyasanın acımasız tfasatan vardır. Bir Hrmanın yıkılışında alacaklüar zarara gU rer, borçlular kazanır. Çünkü alacaklüar yıküış ile birlikte bnsluği duşerler; iflas eden firmaya borcu olan ••* (Arkası 9. Sayfada) Tasıt basına düşen memur sayısı giderek azaiıyor Son 5 yılda IstanbuTda 50 bin 4 7 6 tasıt daha trafiğe cıktı.. bugün 8 sayfada Safak mermisî atısları geceyi gündüz yapıyordu Işık KANSÜ ZONGULDAK Devlet Boşkanı Orgeneral Kenon Evren ve Milli Güvenlik Konseyi uye> lerınln de izledlği Batı Karadeniz acıklarında yapılan tat^ bıkata katılon Savaştepe Muhrıbı'ndeyız. Muhnp Karadeniz Ereğlısi'nden 25 Haziran cuma gunO saat 04.30'da seyre cıktı. Or1 general Evren'in Zonguldak'(Arkası 9. Sayfada) KenonMORTAN bugOn 8 sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog