Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİBAN 1982 Cumhuriyet 9 Calışanlar... Sorulan... Sorunlan... YılmazSİRAL KAMU KURULUŞLARINDA MEMURLUKTAN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ: *(...) Izlenen amaç. kamu kuruluşlannda önce memur iken daha sonra işçi 8tatüsüne geçerek çalışmalarını sür dürmü$ olan kimselerin memuriyette geçen ve emekll ayhğı bağlanmasına y« terli olmadığı için hiçbir şekilde değerlendirilemeyen surelerin kıdem tazmina tı açısından değerlendirilmesinı sağlamahtır. Bu yön sözü edilen hükümlerg ilişkin tasan gerehçesinde htzmetlerin birleştirilmesi suretiyle 506 sayıh ttanuna göre yaşhlıh veya malullüh ayhğı alarah tsinden ayrılan işçilerin de daha önce memurluh statüsünde geçen hlz metlerinin hıdem tazminatı bakımından değerlendirilmesini sağlamah olduğu açıkça belirtilmis ve gerekçelere dayah olarok sevkedilmi$ bulunan höfeümler yasama meclislerinde hiçbir değişik". uöramadan aynen kabul edüerek yasalaşmıştır. Hukümlerin çok oçıfe olan sözlerinden de değişik bir anlam çıfearilması olanağı yoktur. Bu durumda istifa ile sonuçlanan memurlyette geçen surelerin hıdem tazminatı açısından değerlendirilmesine yasal bir engel bulun duğu söylenemez.* (Yargıtay 9. Hukuk Daires! 29.4.1880 tarih 1980/3408 Esas. 1980/5110 Karan). Cevher Özden: Özal bana haber yorum, Haig'in istifasımn let yardımmın çar.çur olacağını da üzerinde bir manşete tırdüşündüğü için istemediğini manarak verilmiş bulunuyor. tekrar vurgulayarak şunlan söy Başlıklan şöyle: ledi. «Interpoi tarafından aramyor «Benim zaten bir buyum var dır kimseden blr şey istemem. Lozan'da serbest Türlt flnans adamı anlatıyor. Lozan'Devletten de istemedim, Sayın Turgut Özal'ın bana ağabeyli daki göçmen bankacı kendisini savunuyor.» &i vardır. Çok itimat ederdi. Bir TUrk gazetesmm birincl Zaman zaman, piyasanın duru sayfasının fotokopisinın ve özmu (le ilpili rapor isterdl. « O v den'in Lozan'da çocuklannın her bir dertlin var mı?» diye sordugunda hep «havır» drr evinde çekilmiş büyük resimle rinin eşlik ettiği yazıda, Özden' dim. in açıklamalarına yer veriliyor. Ben devletten bir şev isteme Kendisinin halk tasarruflanm dlm. Devletln ekonomik politl harekete geçirmek onlan dükasından da bir «ikavetlm yok. şük faizden kurtarmak yoluyla 24 ocak kararları yerindedir. Fa halka hizmet ettiği inancmda Izlerln serbest bırakılması d s bulunduğu bildlriliyor. Ve «öji doğru olmnştur. Yalmz faizler den kendisini banker filmt'nln Hülında serbest otmadı ki.. Tur kahramamna benzetiyor.» da(tut bey serbest faiz diye dü nilerek bir zaman Önce çolc şfindfi. Ama bankalararssı cen meşhur olan bu fllmde Romy tilmenlik anlaşması yapıldı. Schinerder'in bir banka müdiHalbukf serbest faiz daha ön resi olarak kendi başansının ceden Işlemeli ne olacaksa o kurbanı olan bir kadımn rolü Cfivher özden kpndisinin dev zaman olmalıydı. Arztalep mey nil oynadığı hatırlatılıyor. dana çıkacsk, faizler verlne ön «24 Heures» gazetesindeki ya ceden oturacaktı. Bankalann zıda da, gene özden'in bahsetti anlaşması bunu önledl. (Baştarafı 12. Sayfada) ği «Banker fibnlne» atıf var. çeşitll bankalarda Genel Yoksa srüdiilen ekonomik po Başlıkta ise şöyle deniliyor. Kastelli: Türk bankeri bize Iltika doğrudur. Bentm bundan Müdüriük görevini üstlenben halkın güvenine sahibim» bir şikayetfm yok. Benim me mlş, Merkez Bankasında dedt. selem malzeme bulamamak. Başmtlşavlrllk yapmış olan TtİRKÎYE'YE DÖNtŞ Bankalarm sertifika vermemele Hayrl Seçkln şu özeleştlriyi «Le Matin Tribune» gazetesl ri, malzeme olacak ki, sstış ola getirdt: ayrıca, Özden'in înterpol'le ıl cak. Olmayınca ben ne yapabi «Şabsen Türklye'nln ekogili durumu hakkında da bir ha llrdim.» nomik polltikası Azerinde ber yayınlamış Bern'deki Polis KASADAN ÇEKİLEN PARA MUdürlüğü Interpol bölümünün daha etkln önlemler alınCevher özden, kendisinin son masına katkım olmasını is sıralarda 7 milyar Hrayı kasa Cevher'le ilgili geri gönderilme isteği üzerine Türkiye'den ek teyebillrdim. Çabam, gedan cektiği yolundaki haberler bilgi istendiğini belirten haber nellikle asıl görevimiz olan üzerine de şunlan söyledi: de aynca şu da yaîilıyor: üç belll yasaya kadar bu « Tahsill kabul olmayan gl « Son haberlere göre, Bay bi förünen çekler ve bonolann konuda oltnasına rağmen özden soruşturma koşullan ile miktan ne kadar ise. o miktar gönlümfln arzn ettlgl sonuç ilgili bazı garantllere bağlı ola* da kasadan para verilmiştir. lan henttz aldıramamış arak Türkiye'ye kendi kararıyla ÇeMIen paralann karşüıfı o ma bunun Danışma Mecllda dönebillr» çekler ve bonolardır. Ben uysi'nin slyasl partller sisteGazetenin bu cümlesi üzedurma bono koyup para alatnlne dayanmayan blr terine Cevher özden'in bize söy cak değillm ya.. Bonolann çek ledikleri de şöyle: şekkül olmasına bagladıfılerin, sahipleri mevdandadır. « Elbette belli olmaz, ben mı, fakat bu özelUgfne ragTahMkl kolaydır. Benim Tiirbirden karar veren blr adamun. men gene de bazı konularkive'de bulunmamam, benim Belki bir gün birdenbire eşimi da ortak görUşlerln rahathakkımda böyle şeyler söylenalıp, Türkiye'ye dönüverlrim. lıkla karara vardığını tesmesinl kolaylaşhnyorsa, Türlt Belli olmaz.» bit etmlş bulnnmaktayım. adaleti elbette gercetin söylen raesini sağlayabilir. ümudum. önümüzdekl Ben kasadan bir tek kuruş aylarda Danışma MeclisibUe aimış değilim. Kaldıki da mizin rutin diizenlemelerin (Baştarafı 12. Sayfada) ha önce son hafta içinde 1 mil yanmda. Türkiye'nin derisinin Suudi Arabistan olyan bankalara, 1 milyarı faiz mokrasiye geçiş zamamnı ve lere olmak iizere 2 milyar Ura ması. Bir Mühendislik da etkileyeceğine inandıftdemisfm. Bu da amacımın pa înşaat firması olan Bechgım ekonomik alanlar üzera almak olmndısını «fösteriyor. tel'in Arap ülkeleriyle 30 rlnde çok daha kesln ve et Benim «irketfm blr anonim milyar dolan aşan ilişkileri kili tartışmalara ve gerekli şirkettlr. Bir anonim şirkette olduğıı lleri süriilüyor Av önlemleri aimaya vesile ola ne mnsmele olursa. muhasebe rıca, Shutz'u Suudi Arabis caSt merkezindedirj» sinden Genel Mttdiiriine kadar tan yöneticilerinin yakmdan herkesin gözüntin öniinde cera tanıdığı ve onların saygısıYAP'N: ALAEDDtN AKSOY yan eder. Bunu orada şirkette nı kazandığı belirtilmekte. çalışan arkadaşlarım da blliNELER DEĞİŞEBtLİR yor olmalıdır. Açıklayabilecek Araplara yakınhğı ile ta durumdadırlar. Herhalde bunu (Baştarafı Spor'da) nman bir kişinin Dışleri Ba yaparlar. 11 Hakkı GUngör'ün ödül vere kanhgına aJnnmrsı buro'iacegini anons ediyordu. Anonsun «LOZANTHN DA KAÇMAki tsrail lobisinde paniğe arkasından ödül vermek için Türkiye'den tnterpol'e yazı yolaçtı îsraıl yanlısı bpzı kürstlye doğru yttrüyen kişinin gitmesi üzerine Cevher özden derneklerin sözcüsü bu ata Musteşar Güngör olmadığı, sa kendisinin, önceki giin esini ve dece Federasyon Uyesl oldugu çocuklannı alarak Lozan'dan da maya karşı mücadele edegörüldü. .. ., aynldıgı ve bilinmeyen bir ye ceklerini bslirttiler. Bir göa Şampiyona nedenıyle en ÇOK re ğittiği yolundaki haberler ü lemci, Şhultz'un Dışişleri Ba yorulanlardan birisi de Ankara zerine de: kanlığına atanmasını «PetBölge Müdürü Çetin Şahiner ol « tşte ırBrüvorsunuz, bura roDolar diplomasisirin za du. Şahiner aldığı sorumluluğu dayım. Baska bir vere pitmiş feri» olarak niteledi. Ne ver yürütmeye çalışan, belediyenın değiHm. Oündiizlpri hep burava ki, ABD'nin Israil'e yönelilc davetiyelerden 40'ar lira rüsüm gellyorum. Geceleri de kaldı politikasınm sürekliliğini vergisi aldığını duyunca çok ğım yerde kalıyonım» dedi. gözönünde tutanlar kısa sü kızdı ve hızla kapıya doğru Ve şöyle devam etti: giderek biraz yüksekçe bir ses rede kesin bir dönüş bekle « Artık bulunduçum verl le olayı çözUmledi. Şahiner damenin gerçekci olmadıgım pazcteciler de biliyor. Başkala ha sonra yanşmalan izîemeye rı da biliyor. Bunlardan iste belirtiyorlar. gelen Gençlik ve Spor Bakanı yenler. her dakika arayıp, hıi Vecdi özgül'e de olayı anlata Shutltz'ın Sovyetler Birlur. Ben kaçak yaşayabilecek rak belediyeyi şikâyet etü. liğine karşı Haig'den daha kimse değilim. Bu şekilde yaŞampiyona sırasında herşey katı bir politika izleyeceği şarken, başıma bir olay gellryolunda giderken birden atlase tahammül etmeye çalişaca kanısı yaygın. Haig'e özel ma beygirindekl zıplama tahta ğım. Tahammül edemezsem o bir sempati besleyen Avrusının bozulduğu görüldü. Bu zamanki haleti ruhiyemi bile pa ile ilişkilerin sarsılacaduruma oldukça sinirlenen Do ftını tahmin edenler de mem. ğu Alman takımımn bayan ant Türkiye'den ayrılışının, geçir var. renörü ise zıplama tahtasının TÜRKtYE'YE ETKİSf geri kalan sağlam kısımlarmı diği bunalımm ve dinlenip düda parçalayarak yere fırlattı. şünmeye olan Ihtiyacmm sonu Dışişleri Bakanı AIexancu olduğunu bir kere daha vur 3. Avrup Gençler Cünnastik der Haig Türkiye'nin şlmdi Şampiyonası için özel olarak gulayan Özden, ki yönetidlerini yakından ta getirilen ve hakemlerin haber « Ben bundan bir ay önce niyor ve Türkiye'deki ren leşmesinde ktülanılan elektroönemll bir rahatsızlık da çeçir mi çeşitli çevrelerde canla nik telefonlatın bazılarınm da tlim. önce kalp krizi sandık, başla savunuyordu, Şhultz birden arızalandığı görüldü. doktorlar geldi. Uzun uznn ma Türkiye'nin yabancısı olmaZor durumda kalan hakemlerin ayene ettiler. Sonra sürmenaj imdadına «kara tahta»lar yetişdediler. Mutlaka dinleneceksin, makla birlikte, Haig kadar ti ve bu tahtalann üzerine tebe Jıiç ralışmayacaksın, dediler. yakın değil. Aynca olayla şirle yazüan puanlar salonda ra askeri strateji açısından Haydarpaşa Gögüs Hastalıkla kaldınlarak baş hakeme iletile rı Hastanesinde doçent Dr. Meh çok bir iktisatçı gözü ile büdi. bakıyor Ancak, Bakanhk met Aluç, muayene edenlerden hiridir. Dnrıımum ondan ögre taki değişmeye rağmen, nilebiHr.» dedi. ABD'nin Türkiye politikaGAZETE YAYINLARI smda önemli bir degişim Önceki gün Cevher özdenie beklenmiyor. Olsa olsa. us (Bastorafı Spor'da) konuşan Isviçre'li gazetecilerin lup aynmlan sözkonusu ola nik donanım, müzik setleri yazdığı yorum haberler Lozan* bilir. ile rengârenk giyisilen ida çıkan «Le Matin Tribune» çinde Avmpa'nm «harika ve «24 Heures» gazetelerlnde çocnkları» Ankaralüara Dünya Futbol Kupası finalinin heyecanmı unutturabilecek mi? Personelinin büyük bir (Baştarafı 12. Sayfada) çoğunluğunu Dünya Kupası ceklerine ilişkin bir gUvence için îspanya'ya gönderen vermeyi de reddetti. TRT'nin yanşmalan nakKIRCA, İSRAÎLİ KINADI len yayınlayamayacağı haÖte yandan Türkiye'nin Birberi, maliyeti oldukça yük leşmiş Milletler Daımi Temsil sek olan bu organizasyonu cisi Coçkun Kırca BM yasası yalmz Ankaralı sporsevertstanbul Haber Servisi prensiplerini tereddütsüz ve alerin izlejrebUeceği, özellikçık biçimde ihlal eden tsrail Imar Pazarlama ve Turizm le okul çağı gençleri için tşletmesi (ATAKENT) 1. Ko Lübnan halkma ve Arap Fılis UzücU olacak sanırım. tin halkına karşı topyekün sal nut Yapı Kooperatifi Genel 1314 yaşlan arasındaki dırı politikasmı aralıksız sür Müdürü Mustafa Akbulut, «Avrupa'nın harika çocukdürdürürken Lübnan'daki tra «Konut sahibl olmak isteyen larumn antrenmanlarmı jedinin safha safha devam et bankerzedelerin 10 temilgi ile izlerken yaptıkJan tiğim söyledi. muza kadar kendilerine baş korkunç ve akıl amaz be Püyükelçi Coşkun Kırca BM vurmalannı» istedi. ceriler karşısmda korkms nin yedinci olağanüstü özel ge mak heyecanlanmamak el AkbuiuC yaptıgı açıklanel kurulunda Lübnan'daki du mada şöyle dedi: de değfl. 1984 Olimpiyatla rum ve Filistin sorunu hakkm rına hazırlanan cimnastik«ATAKENT, son günlerde da yaptığı konuşma da şunlan çilerln büyük sınavmda mülkünü satıp, bu paralan söyledi. Sovyetjer Birliği Romanya bankerlere yatıran ve bunve Çekoslovakya ile Macar «Lübnan'daki özellikle Bey larm batmasıyla elinde mev lan favori olarak göstere rut'daki dıırum laJıammülü duat sertifikası ve tabvil bu bilirim. mümkün olmayan bir dereceye ulaşmıştır. Masum insanlann lunan bankerzedelere, hak ıstırabı fevkalade derin ve bü sahipliği niteliği tasıyor ise ler, sözkonusu tahvil ve mev yüktür. duat sertiflkalarmı peşin tsrail, Lübnan'a karşı girişti ği saldınyla Ortadogu'dakl ger kabul edip, iştirak payı ola(Baştuıafı Spor'da) ginliğl daha da arttırmış ve rak kabul edecektlr. Yasabtr başlangıç. F. Almanya ve mevcut ihtilafm gerek kapsa nın getirdiği bu imkânlarAvusturya ikinci tura peçmek mı gerek seviyesi itibariyle da dan yararlanmak İsteyen İçin birblrine yardım etti» deni ha tırmanması tehlikesl ger bankczedelerin 10 temmuza liyor. Yazıda ise sahadaki seçek haline gelmiş ve korkntucu kadar ATAKENT'e başvuryircinin protestosu şöyle anlabir biçimde yalonlaşmıştır. maları gerekmektedir.» tılıyor.* fsrail'ln Lübnan'ı devamlı blr «Sahsdakl 40 btn seyirci oAçıklamasında, Toplu Koşekilde istila ve işgaline daha layi maç boyunca protesto et fazla müsamaha edilemez aynı nut Yasası'na ilişkin görüşti. Boş şarap şişelerl sshaya fır şekilde lsrailin Filistin halkı lerini de anlatan Akbulut, latıldı. 30 hinin üzerinde tspan bölüşümünde na karşı merhametslzce ve hlç «Kredllerin yol seyircl giris paralannın ia> herhangi bir sımrlamayâ gi bir ayrım yapmadan glriştiğl desi için gösterl yaptı. Sahada saldınlsn da müsamahayla kar dilmemesl gerektiğini» söyId komediyl 40 bin seyirci men ledi, dillerini sallayıp evinize dönUn diyerek protesto etti* (Baıjtarafi 1. Ssytada) rlyet'e şunları söyledi: «Sayın yetkililer, rerçekleri yansıtmışlardır. Onlara teşefckürleriml İfade ettnek isterlm. Benlm Içlnde bulunduğum du rum daha kötü üonuçlars mey dan vermeme dUşUncesinln so nucudur. Tasfiye istemeylp de devletten ysrdıra Isteseydim ne olscskdı. Panedelim ban» 10 milyar ltrs verdiler. Ne ise ya rayacsktı? Bu da 5 rfinlük fa Ize (Cldecek yanl devletln paraaı çarçur olacalctı. Bu gidf«ln sonu yoktu. Malzeme «Imadığı sfirecn yanl bana mevduat srr ttfikssı ve tahvll vedlmedl^i sttrece uçunıma fidhordıık. 1X0 derecn hızla pidiyorduk. Blrazcık daha devam eise^dl uçuru ma düşülecekt). Ben karan uçurum kenanndsyken aldım. TasfİTe Istedim. ve daha hiiyük ssrsıntılan önlemls oMum.» KISAKISA • Içişleri Bakam Selahattin. Cettner, komiser muavinliğina yükselen 60 öğrenciye diplomalannm verilmesi nedeniyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada «biz gücümüzü silahımızdan ve yumruğumuzdan almıyoruz» dedi. • Dolayoba köyünde kurulu Sontrofll boya fabrikası de posunda dün yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olma dığı bildirildi. • Haznedar Inönü caddesinde çöken altı katlı Ateşdöken »partmanınm enkazmdan bir cesed çıkanldı, cesedın 65 yaşındaki Mehmet Ergin'e ait olduğu belirlendi. • Belediye ekipleri Anadolu yakasında ÜskUdar'dan Tuzla' ya kadar 1187 işyerini denetledi, 61 işyerine 1 4 gün kapama, 452 işyerine de 338700 lira para cezası kesildi. • Yakacık Anadolu sokakta Ali Buyurmak (436) elektrilc direğinden kaçak cerayan almak isterken cerayana kapılarak can verdl FKÖ yönetimi (Baştarafı 1. Sayfada) kanı Alexander Haig'in istifası haberi radyoda bomba gibi patladı. Saat 22 (tsi 23) idi. Tam yarım saat sonra ise Lübnan radyosu yaymım keserek Reagan'm Ortadoğu Ozel Temsilcisi Philıp Habib'in eski Lübnan Başbakarüanndan Saeb Selam'a telefon ettiğinl ve bu kez saat 21'den başlamak üzere «nihai, sabit ve sürekli bir» ateşkesin sağlandığını bildirdiğini duyurdu. Saeb Selam, Habib ile Arafat arasındaki haberleşme noktasu Saat 23'te burada en aynntılı haber veren ve dolayısıy la en çok dinlenen yerel bir radyo olan Montekarlo Eadyosu Filistin mukavemetinin «üç büyükleri»nden Abu lyad ile görüştü. Abu lyad, Haig'in istıfasını ABD yönetimi içindeki Arap yanlısı kanadm zaferi olarak niteledi. Gerçekten de Haig'in yerini alan Şhultz Suudi Arabistan'da muazzam yatınnfian olan müteahhitlik firmasının yöneticisi. Haig ile Ortadoğu politikası üzerinde aylardır çekişen ve özellikle bu çekışmesi son günlerde doruğa varan ABD Savunma Bakanı Caspar Weınberger de bu söz konusu firmanın eski bir yöneticisi NEFES KESEN 24 SAAT Sonucu bir türlü kestirilemeyen çok heyecanh bir filmi andıran olaylar zinciri nefes kesen bir süratle 24 saat içinde gelişti. Türk basmında Lübnan'daki durumun öne mınin ve değerinın azaldığı son 48 saat aslmda üçuncü haftasını doldurmak üzere olan savaşın en önemli, en kritik günleriydı. Perşembe günü Lübnan dağındaki Bhamdun Aley Cunıhur üçgenininde birdenbire yoğunlaşan İsrail Suriye çarpışmalanna paraiel olarak, Beyrut'a hava bombardımanlanna bütün Beyrut kıyı şeridinin denizden topa tutulması eşlik etti. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, bunlara bir de kara topçusunun bombardımam ek lendi. Cuma günü ise tarihin en vahşi hava bombardıman lan saatlerce sürdü. Bütün bu gelişmeler, Beğin'in ABD ziyaretinin ertesinde ve İsrail hükümetinin birkaç saat arayla ıki kez olağanüstU toplanmasmdan sonra meydan geldi Aynı gün birbiri ardına iki dramatik siyasi gelişme yaşandı: «Solcu Ulusal Hareketı» liderı ve «Ulusal Selamet Komitesi» üyesl Velid Cunblat,» Ulusal Selamet Komitesısnden çekildiğinı ilân etti ve İsraıl'ın siyasi çözüm aranıyor paravanası altında Beyrut'u manvetmeye kararlı olduğunun anlaşıldığını açıkldı. Bşbakan Şefik Vazzan ve hükümetteki 6 mUslüman bakan, Arafat'm son uzlaşma önerilerini Habib'in ve Habib'i bir sözcü olarak kullanan Begifı Sharon ikilisinln güdümündeki İsrail hükümetinin geri çevirmesi üzerine istifa ettiler. Bunların yamsıra, Fransa, Isral'in karşı çıktığı bir çözüm önerisini sunmak üzere BH Güvenlik Konseji'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu gelişmeler esnasmda Beyrut, tarihinin en amansız hava saldırılarından birinı j'aşıyordu Karanlık Beyrut'a çöktügü sıralarda tabii bombardıman daha dinmemışti önce Haig istifa etti ve ardından da Habib ateşkesi ilân etti. İsrail kuvvetleri Beyrul kapsLvında kaldılar. ATEŞKESE GENELLİKLE UYULURKEN BBC r&dyosu dün akşam yaptığı açıklamada israil uçak'a.uıın Bekaa vadısindeki Suriye üslerine saldırdığım haber verdi BBC'yfe göre îsrail Komutanlığı Bekaa vadisindeki bir dizi Suriye füze üssünün imha olduğunu bilcîırdl BBC bu olaym dışında bölgede ateş kese uyulduğunu bellrtti. GELÎŞMELERtN ANLAM1 Ateşkes ilânı özellikle şu iki gelişmeyle yakından ilgili görülüyor: Cunblat'ın Ulusal Selamet Komitesi'nden çekitaıesi ve Başbakan Vazzan ile 6 müslüman Bakanın hükümetı terketmeleri, ve Alexander Haig'in istifası.. Cunbalt, Vazzan ve müslüman bakanlann LUbnan yü rütme cihazını terketmeleri ABD polıtikasına ciddi bir dar be indiricl nitelikte kabul ediliyor: Çünkü. ABD'nin İsrail saldınsım ve FKÖ'nün tasfiyesini arkalarken sığmdığı baş lıca siyasi hedef, Lübnan'da merkezi hükümetin yanı «meşru otonte»nin güçlendirilmesiydl. Bu amacına ulaşmak için asıl dayandığı güç Falanjıstler ve Hristıjanlar idi. Ama Lübnan'da merkezi bir yönetim, Müslümanların varlığı ve katkısı olmadan mümkün değil. Bu noktada, «Cunblat'Iı ve Berri'li'» «Ulusal Selamet Komitesi» ve gerekse Müslüman Başbakan Vazzan'm 6 Müslümam Bakan içeren hükümeti ABDtsrail politikası için zorunlu bir örtü oluşturuyordu. Söz konusu istifalarla bu örtü kalktı. «örtü kendini komplodan sıyırdı» se safını belli etti. Bundan böyle FKÖ tasfiye edilse de artık LUbnan'da merkezi bir hükümetin oluşma olanağı kalma mıştı. Bu gelişme ve buna paraiel olarak muhtemelen Suudilerin Weinberger aracıhğıyla ABD yönstımi Uzerindeki baskılan Haig'in kellesini götürdü. Haig, İsraıl'in Batı Beyrut'a girme ve Lübnan'ı çiğneme politikasınm baş destekçisi olarak ün sahibl. Vazzan, 6. Müslüman Bakan ve Cunblat'ın istıfaları ABD politikası, Haig'in istifası ise İsrail politikası içiA darbe oldu. Nitekim, Filistin resmi Haber Ajansı Waf&, dünkü yorumunda «General Haig'in istifası General Sharon'un yenllglsidir» sözcüklerini kullandı. Ve gerçekten de îsrail radyosunun dün gece saat Ol'deki yayını Haig'in istifasım adeta bir «ulusal matem» havasında verdi. Bütün bu dramatik gelişmeler ve Fransa'nın ABD vetosuyla sonuçlanacak biçimde bir karar tassrısıyla Güvenü kKonseyi'ne başvurması, yani batı ittifakında meydana gelen çatlak askeri tınnanışm daha öncekilerden daha ciddi oldugu izleniminı veren bir ateşkesle şimdilik durmasına neden oldu. ŞtMDl NE OLACAKÎ DUn Beyrut öğlesine sakîndi ki, adeta bir şoktan yeni çıkmış, kendine geliyor gibiydi. Dünkü Beyrut'ta bir çok kişide hakim izlenim, tsraü'in Beyrut'u ele geçirme girişiminde bulunma ihtimalinin hayli zayıfladığı yolun daydı. Bu ihtimal tümüyle ordana kalkmış olmamakla blrUkte, bu kez olduğu kadar hiç bunca zayıf bir ihtimal haline gelmemişti. Bundan böyle, Beyrut'u bir işgal girlşimin'den çok, ateşkesin aralıklı bombardımanlarla bozulması ihtimali daha galip İhtimal olarak gözüküyor. Ancak şunu birkaç gün öncesine oranla, daha bir güvenle söyleyebiliriz kı. siyasi çözüm, çabaları, askeri çözüm girişimlerine daha ağır basacak gibi. ABD'nin Fransız karar tasansım Güvenlik Konseyi'nde veto etmiş olması da bu gerçeği değistirecek nitelik te bir gelişme değil. Ve ABD vetosunun nedenine ilişkin olarak Beyrut'ta eğemen kanı şuna iki noktada toplanıyor: ABD, bu vetoyla Fransa'ya «çizmeyi aşma, ltfe fak Ilderi olarak temel kararlan ben verir, temel çözüm lerl ben öneririm» demiş oluyor ve ayrı, kendisinden ba ğımsız Avrupa inisyatifine (Ortadoğu'yla ilgili) izin ver meyeceğini müttefiklerine ilan etmiş oluyor. Bu ABD vetosu, Haig'in kellesi nasıl bir taviz olarak Suudilere ikram edildiyse, îsrail tatmin amacma, îsraü'ı terketmediğini belgeleme amacına yönelik. Her ne olursa olsun, ABD, Batı Beyrut, FKÖ'nün durumu ve Lübnan'a getirilecek çözüm konularında birkaç gün için de son iki haftadır benimsediği tutumdan farkh bir ye nl tutum ortaya koymak zorunda Böylece, FKÖ yönetimi bir nefes almış oluyor. FKÖ, Haig'in istifasıyla eski durumuna kavuşmuş, 5 haziran 1982 gününe dönebilecek, olmayacak ama son dramatik gelişmelerle pazarlık konumunun biraz daha iyileştiği de muhakkak. Bundan sonrası, önümüzdeki birkaç gün, askeri tır manışm demoklesin kıhcı gibi Beyrut'un ensesindc sallanacağı yoğun siyasi girişimler günleri olacak kanısın dayız. Bakalım, her dörtbaşı mamur gözüken tahlili birkaç saat içinde boşa çıkaran olaylar önümüzdeki günler de ve daha doğrusu saatlerde nasıl gelişecek. Hayri Seçkin Aydın'da Bitlis'li bir cocuk (Baştarafı 12. Sayfada | ri beğendım. Ben orada iken, PTT. uluslararası telefon kcnuşma senrisini de açtı. Çok söylev verildi, hükümet üyele rinden gelen kutlama telgraflan hoparlörlerle halka duyuruldu. Doğrusu, bir yabancı. bunun ne töreni olduğunu bana sorsaydı. nasıl bir yanıt »ermek gerektiginî kolay kolay bulamaz dım.. «Telefon bayramı» deseydlm. anlam azdı ki! DtŞÎ AĞRIYAN BİR MİNtBÜSCÜ tki gün için gelmiştik, ama arkadaş 1 •an ne yapıp edip. Gökova'daki Halil in Yeri'ne götürmekten kendimi alamadım. Eskiden yazdıgım gezi anılarunda bu yeri gereğince anlatmışımdır. Azmak denen tatlı kaynak sulan ortasında küçücük bir yerdir bu. Şişirme bir botunuz varsa, büyük sazhklar içinden gürül gürül akan ırmaklardan birine sal dınız mı, denize dek iniverirsiniz. Ağaç lardan birinin altmdaki masaya oturtJu nuz mu Halil size balığımzı, yeşil sal a tanızı getirir. rakı şişesini de azmagın içine koyar Buz gibi. Marmaris'ten bir Mugla minibüsüne atladık; şöföre eski yoldan sapıp bizi HalÜ'in yerine bırakmasını rica ettik. Dönüşte bizi oradan alacak. öyle de oldu. tki üç saat sonra m\ nibüscü Mehmet Sanoğlu azmağın yanmda durdurdu arabasını. Blndik. Adam, «Dişim ağnyor. diyerek iklde bir sol elini yanağına bastınyordu. «Geçmiş olsun!...» dedim. Ama baktım ki. Sanoğlu gülüyor. Canı rakı içmek Jster se böyle dermiş. Azmakta soğutulmuş rakı şişelerini boşalttığımızı görünce tutmuş dişinin agnsı. «E Marmaris'te bir sofra kurarız akşama» dedik. Mehmet Sanoğlu evine telefon edip üse son sınıf ögrencisi olan oğlunu da çagırdı, blzimle tanıştırmak için. Is keleye bakan bir lokantada buluştuk. Şükrfl Sanoğlu, ciddi. akıllı, rahat bir çocuk. Elektronik okumak istiyormuş, üniversite sınavını kazanacağına gftve niyor. (Bir kaç gün sonra Antalya'da 1ken gazetede okudum, ilk elemeyi ka zanmıştı) Babanın dişl ağnyor da ondan oturduk içmeye, dedi bir arkadaşımız. Şükrü Sanoğlu: Her akşam tutar babamın dış ağ nsı. dedi. Annem. beş vakit namazında dır ama babamm ilacını hazırlamakta kusur etmez. Bu sırada Mehmet Sanoğlu. elini yanlışlıkla sağ yanağına bastırıyordu. Aman, dedim, ağrıyan dig solda değil miydi?.. Bir yanlışlık mı oldu?.. Mehmet Sanoğlu: tki yanhriır b»nim c»iş ağrılarım, diye yanıtladı benim sorumu. Şükru iie konuşmalannıızı ve daha başka Marmaris anılarımı, bundan son raki yazımda anlatacağım ABD yeni hzlenimler (Baştaran 1. Sayfada) lerinden de bu yönde bir t a lep gelmedigini kaydediyor lar. Kastelll olayı, bankalar arasında 1980 hazlramndan bu yana tam 14 kez ya pılan toplantıda sağlanamayanı başarmış görünürken. bankacıhk çevrelerl faiz hadlerinin bundan böyle istikrara kavuşacağı görüşünde birleşiyorlar. Hat ta bazj banka yetkilllerl, güven faktörünün bu denli ön plana çıktığı bir ortam da. faizlerin centllmenlilc anlaşmasıyla saptanan oranların altma Inmesl olasılığmdan blle söz ediyorlar. Banka çevrelerl, bu gelişmelerin kredl arayan Is çevreleri için de oiumlu so nuçlan beraberlnde getireceğlnl bellrtiyorlar. Merkez Bankası'nın ödeme sorunu olan bankalara sağladıftı desteğin de bankalar Için yeni blr fon oluşturduguna dikkat çekilerek 810 mllyar Hrayı bulduğu belirtllen bu fonun sanayie yenl bir kredl enjeksiyonu olaca ğını kaydediyorlar. Bankacıhk çevrelerl, Mer kez Bankası'nın bankalara sağladıgı desteftln hızınm glderek kestleceğl ve muhtemelen 2025 milyar llrada kalacagı görüsüntl savunuyorlar. Bu rakamın. para arzmdan İşçi dövizlerl ve ürün bedellert nedeniyle meydana gelmesi muh temel genişlemeyle birllkte. bankalarm yakın gelecektekl fon lhtiyaçlarmı karsHayabilecek bir miktar Oldıı*u hpHrtiltyor. Bonko DÜNYA KUPASINA (Baştarafı Spor'da) laksızlıktır. Hemde ahlâksızlığın daniskası. Böyle adl blr yola başvuranlann cezalandırırnlnnm ve her tki takımın dis kallflye edilmelerlni hakkı kah pece gaspedilen ülkem adına Istlyorum.» şeklinde protestoda bulundu. Diğer yandan Oezayir Putbol Federasyonu Genel Sekretert Mohand Moulay'ın çağınsı Uzerine acele toplanan Afrika Spor Konfederasyonunun, Uluslararası Putbol Federasyonu (FÎFA)'nun Başkanı Jeao Ha» velange'a gönderdiğl telgrafta şöyle denllmekte: «Biz Afrika filkelerinin katkılanyla siz 1974'de örgütiin başkanlığına seçlldiğlniz zaman, dflrüstlukle çalışacağuuza onur sözü ver miştiniz. Dünya Knpasına pis Uk süriilmüştttr. Hem de plsliğl süren de, bu Kupa'da şam piyonluklar kazanmış ve futbol da uzun bir geçmişl olan ülkelerdir. Cezayir'ln hakkı verilmez ve Kupa'ya sfirülen bu ka re leke silinroezse, bundan böyle Afrika ülkelerinln Uünya Kupasına katılması düşünülemez. » yarın başlayacak Kupanın 1kincı tur konusunda futbol uz raanlannın görüşü şöyle: «En zorlu maçlar C grubunda olacak». Brezilya İle Arjantin gibi iki devln aynı grupta müca dele etmesl her yönden büyük bir şanssızlık. Bu grubun diğer takımı olan İtalya'nın yan finale çıkması şansı yok denilecek kadar az. Futbol uzmanlarımn çetin mücadelelere tamk olmasını bekledikleri bir başka grup da, Arjantin galibi ve Avrupa iklncisi Belçika'mn yanı sıra, Sovyetler Birliği ve Polonya'run kıyasıya çekisecek leri «Av grubu. Uzmanlar ve futbol yorumculan bu grupta her üç takıma aşagı yukan eşit şans tammakla beraber, Sovyetler Biriiği'nin biraz daha agır bastıgı gözden kaçmıyor. «B» grubunda Federal Alman ya (1954 ve 1974 şampiyonu), Ingiltere (1966 şampiyonu) ve ev sahibl Ispanya arasında kar şılaşmalarda, ev sahibinln s o nunculukdan kurtulması zor olacak. Kuzey İrlanda, Franaa lle Avusturyanm mücadele vereceğl «D» grubundakl takımlann güçleri, diğer gruplara oranla daha düsük. Fransa'va pe$ın şans tanıyanlar fazla ama, hiç belli olmaz yine de. Yan final terde büyük bir olasılıkla 8ov yetler Birliği Brezilya ve tngiltere veva Almanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. «Büyük Final»i Brezilya ile Al manya oynar diyenler çoğunlukta. Almanya (Baştarafı Spor'da) ri hep kalecide son buldu.. Tamamı bu şekilde gelişen maça ilk tepkj stadda bulu nan seyırcilerden peldi. Ce zayir lehine tezahürat yapan seyırcıler matın bitımi ne 10 dakika kala stadı terk ettiler. Daha sonra ise bir basın toplantısı düzenleyen Cezayir Futbol Federasyonu Başkanı «Bu maç kesinlikle şikedlr. FİFA'ya başvurarak her ik| takımın da kupadan ihracını Isüyonız..» dedi. Bu arada Almanlann ken di kendilerini eleştirdikleri de görüldü Alman ZDF te levizyonu birahanelerdeki otobüslerdeki ve metrolarda ki halkla konuşarak maçın sike olup olmadığını sordu. ZDF mikrofonlanna konuşan halkın büyük bir çoğunluğu küfür etmekle yetinirken, bazılannın takımlannı kıyasıya eleştirdiği de görüldü. Münih ganndaki bir bira haneye giren ZDF yorumcu«Maç şike miydi?...• diye sordugunda tüm birahane müşterilerinin «Elbette şike.. Başka ne olabilir?... di ye biragızdan bağırdıklan göze çarptı. Alman ZDF televizyonu, dünya kupasıyla birlikte il ginç soruşturmalar ve araştırmalar da yapmaya başla dı. Bunlardan biri önceki gün yaymlandı. Araştırmaya göre 154 saatlik televizyon yayınlannı izleyen Alman vatandaşlan, ortalama 2 ile 3 kilo aldı. Programda sokakdpki seyircileri tertan spiker önce kupa başlama dan önce kaç kilo olduğunu sonıyor vatandaşa Daha sonra ise şimdiki kilosunu oğrenmek için baskülün üs tüne çıkanyor ve tartıyor. Bu şekilde 1520 kişiyi tar tan spiker sonuçta Alman lann 2s kilo aldığını açık ladı, kupanın başlamasından bugüne Harika ABD hsrail in Bankerzedelerin ellerindeki sertifikaları bir kooperatif iştirak payı olarak kabul ediyor Vlk turdan (Baştarafı Spor'da) alyesinde attı. • En az gol atan takımlar: Salvador ve KamerunBirer gol. • En iyl defans (az gol yfv<»nler): tngütere. Avusturya, Belçika. Kamerun, Kuzey trlanda ve Polonya Birer gol. • En cok gol ylyen takım: Salvador 13 gol. Kastelli'nin (Baştarafı 1. Sayfada) emtnizj» Oztrak, Kastelli olayı nedeniyle bankerlik olaylannın unutuldugu yada lhmal edildiği gibi bir fikre kapılmanın da yanlıs olacağını ifade ederek, şunlan söyledi: «O bankerlik kuruluşlsnnın tasflyelerl için ferekll işlemler hızla sürdürülmektedlr. Bu bankerlerden alacakl) olan vatandaşlardan ellerlnde mevdnat sertiflkası yada tabvil bulunan lar için Kastelli olayında uygulanan yöntemler aynen uypulanacakiır. Aynı destek bu sertiflkalan ödeme dunımundo bulunan bankalar Içindc sağlsnacaktirj» Oevlet Bakanı îlhan öztrak, halen faaliyetini sürdüren diğer bankerlik kuruluşlannın tasîiyesinin dUşUnUldUğU yolunda söylentüer bulunduğura dikkati çekerek, şöyle konuştu: «Sağhklı çalışan bankerlik kuruluşlarını nlçin tasfiye edelim? Böyle bir şey yok. Ama bu kuruluşlann da sıkınUya girmemeleri için gerekli her türlü önlem alınacak, gerekli dttzenlemeler yapılacaktırj» 4 Gazetoci, övkrıcü Naci Girqinsoy'u kaybettik Haber Merkezl Hlkâyed ve gazeted Nad Glrglnsoy. dün sabah saat 8.30'da geçirdlği bir kalp krizl sonucu Sosyal Slgortalar Kurumu tzmlt Hastaneslnde öldü. DENETtMLt TELEKS OPERATÖRÜ ARANITOR Muracaat Tel: 20 97 03 / 4647 Komsu •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog