Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 27 HAZİRAN 1982 Üniyersiteıerarası öğrenci yerleştirme sınavı yann yapılıyor Sınava katılanların yarısı üniversiteye girebilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Pazartesi günü yapılacak ünlversite yerleştirme sınavı öncesinde, ÖSYM Başkanı Altan Günalp, adaylann tercih bildirim formlarını ÖSYM'ye göndennemelerini istedi. Prof. Günalp, öğrencilerin seçecekleri okullar konusunda yönlendirilmelerinin yararlı olduğunu söyledî. Prof. Günalp, gazetemizde ya yınlanan «Üniversite 2. Sınavı İçin Kolaylık» yazı dizisi konusundaki sorulanmızı yanıtlarken «Bu konuda öğrencilere verilen her türlii bilgi yetkili uzmanlarca hazırlanmak ve doğru olmak kaydıyla yararlıdır» dedi. Günalp, öğrencilerin seçecekleri Yüksek Öğretim Kurumu konusunda ortaöğretim kurumlarında olsun, aile çevrelerinde olsun yönlendırilmedıklerine değinerek, «bu nedenle öğrencilerin bu konuda serinkanlı, aydınlatıcı. kurum. ların tamtıcı, açıklayıcı bilgilerle donatılması gereklidir» biçiminde konuştu. Prof. Günalp, ikinci basamak sınava katılacak adaylann tercih bildirim formlanm yanlışlıkla ÖSYM'ye gönderdiklerinl bildirerek, bunların smav sırasında görevlilere teslim edilmesi gerektiğini anımsattı. Sadece 1. basamak sınavını kazanamayan lise birincilerinin bu belgeleri ÖSYM'ye postalama8i gerektiğini söyleyen Günalp, ilk basamak sınavı kazanamayan lıse bırıncılerinin bu kişılere aynlan kontenjanlarda boşluk kalması durumunda 1. basamakta aldıkları puanlara göre bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirileceklerini açıkladı. İKt ADAYDAN BİRÎSt Pazartesi günü yapılacak olan ikinci basamak sınava ilk basamak sınavında başarılı olan 120 bin dolayında öğrenci katılacak. Bu sınav sonucunda yüksek öğretim kurumlarma toplam olarak 120 bin öğrenci yerleştirilecek. Merkezi Yerleştirme sistemiyle yerleştirilecek 73 bin adaym yamsıra, ön kayıt sistemiyle yerleştirilecek 43 bin öğrencinin dağılımlan da ağustos ayı içerisinde belir lenecek. Sınava katılan adaylann 1250 lira olan smav harcını yatırmış olmalan gerekiyor. Adavlar sınava girerken 1982 ÜSYS kimlik belgesını yanlarında bulundurmalan gerekiyor. Adaylar tercih bildirim formlarını ve banka çekini sınava girdikleri salonun başkanına teslim edecekler. Tercih bildirim formlarını teslim etmeyen adaylara smav sonuç belgeleri gönderilmeyecek. Adaylara matematik, fen bilimleri, türkçe, sosyal bilimler ve yabancı dil olmak Uzere beş ayrı test uygulanacak. Saat 9.30'da başlayarak tek oturum da uygulanacak smavda, adaylar. matematik VP fen bilimleri testlerindeki sorular ıçin bir yanıt kâğıdı, öbür testler için de ikinci bir yanıt kâğıdı kullanacaklar. Smav sonrasında, adaylar arasında kol aynmı ya da lise ve IİSR dengi meslek okulu ay rımı gözetilmeksizin ağırlıklı ÖYS puanlan ve tercihleri gözönünde bulundurularak yerleştirme işlemleri yapılacak. Ağır lıklı ÖYS puanları, ÖSS standart puanı, ÖYS'deki beş testten elde edilen standart puanlar ve öğrenen ortaöğretim ba şan puanma belirli ağırlıklarda uygulanarak hesaplanacak. Ağır derecede bedensel özurü bulunan adaylar ayrı salon larda sınava ahnacaklar. Bu adaylara ilişkin seçme ve yerlsştirme işlemleri, ÖSYM Yönetim Kurulu'nun saptayacağı bir yöntemle yapılacak. Sınavlar icin ek otobüs seferleri düzenlendi ı ANKARA, (ANKA) Slnavların yapılacağı 8 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kurulan «Danışma Büroları» faaliyete geçti. Sınavlann yapılacağı il'lere giden öğrenciler, bu bürolara uğradıkları taktirde kendilerine verilecek «Oğrencî kinvlik» kartlarıyla otobüslerde indirimli üc retten yararlanabilecekler. Bu yıl yine «Konuk öğrencl» sistemi uygulanıyor ve isteyen aileler öğrencileri ağırlıyorlar. Bu arada Ankara Belediyesi de üniversite smavlarına katılmak için Ankara' ya gelen öğrencilerin ulaşım sorununu karşılamak üzere 2530 haziran tarihleri arasında ek otobüs seferleri düzenledi. EGO Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla îlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alınan önlemler şöyîe: 2530 haziran tarihleri arasmda Terminalden İstasyonülus ve Kızılay'a rıng seferleri yapılacak. tmtihana girecek öğrenciler (ÜYS) kartlarını göstermek suretiyle 2530 haziran günleri arasmda öğrenci bileti kullanmak suretiyle seyahat edebilecekler. öğrencilerin sınav yerlenni sınavdan önce görebilmelen ıçin Içişleri Bakanlığı önünden 26 haziran cu martesı günü 8.3016.00 pazar günü 8.3015.00 saatleri arasında otobüs seferleri düzenlenecek. 28 haziran günü sınava giıecek öğrenciler saat 6.30 dan itıbaren butün semtler den taşınmaya başlanacak. ODTÜ'de sınava girecek öğrenciler için otobüsler, İçişleri Bakanhğı önü, Sıh hiye köprüsü, Yıldırım Beyazıt Meydanından hareket edecekler ve Bahçelievler son duraktan da öğrenci alacaklar. Bu arada İstanbul Beledıyesi'nden yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilere, 2528 haziran tarihleri arasmda sınav kimlik kartını söstermeleri balinde otel ve lokantalarda yiizde 25 indirim sağlanacağı bildirildi. Aynca, aynı süre içinde Istanbul'da para ile gezilen Belediye koru ve parklannda, sınava girecek öğrencilerden ücret almmayacagı, yann saat 08.00 ile 15.00 arasında elektriklerin kesilrneyeceği ve öğrsncilere İETT otobüslerinde 30 haziran gtinüne lradar indirimli tarife uygulanacağı belirtildi. 1980 öncesi mezunlar icin YOK ve OSYM'nin harar alması istenıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bü vunuyorlar. Öğrenciler ise rosu) 1980 öncesi orta öğ bir haksızlığm ayJar önce retim kurumlanndan mezun bilinmesinin haksızlığı ortaolan öğrencilere üniversite dan kaldırmayacağı görüşüsınavında haksızhk yapıldı nü savunuyorlar. ğı tartışması büyüyor. ÖS ÖSYM, Yüksek Öğretim YM, YÖK yetkilileri, öğrenci Yasasınin 6 kasım 1981'de lerden gelen tepkilere ses yürürlüğe girmesinden çok siz kalırken Danıştay'm ilk önce sınava girişleri smırlan basamak sınav sonuçlannı dırma kararı almıştı. Yasa2. basamak sınavlardan nın 6 kasım'da yürürlüğe gir bir süre geçtikten son mesinden sonra ÖSYM kara ra iptal etmesi halinde so n yasa niteliğine dönüştü. rumlunun kim olacağı önü Böylece yasanın 45. maddemüzdekl öğretim döneminde sinde yer aldığı gibi. öğüniversitelere nasıl öğrenci rencilere «6 yıl içerisinde 3 ahnacağı en çok sorulan so kez sınava girebilme» sınırı konuldu. Ancak 1980 öncesi ruları oluşturuyor. mezunlar böyle bir sınır1980 öncesi mezunlann ilk lama olmadan smavlara basamak sınavlarda aldıkları girmişlerdi ve çoğu da puanlara ortaöğretim başarı en az 3 kez sınava girpuanı eklenmiyor. mişti. Yasanın bu maddesi 1980 öncesi mezunlara uyÖSYM yetkilileri, 1980 ön cesi mezunlann puanlanna gulanmak istendi. ortaöğretim başan puanlan1980 öncesi mezunlann sı nm eklenmemesi olayınm ay nava ahnmaması adaylar alar önce acıklanan. bilinen rasında büyük tepkiler ubir olay olduğu görüşünü sa yandırdı. Ve Milli Güvenlik Bazı öğrenciler, Damştay'Konseyince yasaya ek yapıla rak sınava girmeyen tüm öğ da ilk basamak sınavın ipta renciler için bir kereye özgü li için dava açtılar. Damştay* bir af çıkanldı. ın 2. basamak sınavı yapılma Af çıkarıldı ancak ÖSYM sından kısa bir süre sonra ilk daha önce aldığı kararlar u basamak sınav sonuçlannı ip yannca ortaöğretim başarı tal etmesi halinde sonucun puanı nın smav puanlanna ek ne olacağı ve sorumluların lenmesi uygulamasını sadece verecekleri yanıt merakla 1980 yılı sonrasında mezun bekleniyor. olan öğrencilere uyguladı. ÖSYM çözümsüzlük içinde Bugün yapılan uygulama değil. llgililer 1980 öncesi me şöyle: 1980 sonrası mezuna zunlarının ilk basamak SH ortaöğretim başan puanı ola nav sonuçlarına standart bir rak belirli oranlarda bir pu puan eklenerek belirli bit an eklenirken. 1980 öncesi puan çizgısini aşanlann 2. mezunlarınm sınav puanlan basamak sınava çağnlabilena başarı puanı eklenmiyor, ceklerini söyleyerek sorunun yani, 1980 öncesi mezunu bu biçimde çözümleneceğini bir öğrenci ile 1980 sonrası belirtiyorlar. mezunu iki öğrenci aynı sayı da doğru yanıt vermiş olsa YÖK Başkan Yardımcısı lar dahi. 1980 sonrası öğren Vahap Aşiroğlu, «konunun ci ikinci basamak sınava katı YÖK'te görüşüleceğini açıklırken, 1980 öncesi me?unu lamıştır. Ancak ikinci basa2. ba^amrık sınava katılamı mak sınava tek gün kalmışyor. ilk basamak smava bu tır ve ÖSYM ya da YÖK bir durumda 180 bin dolayında karar almak durumundadır» öğrenci katı 1 mıştı. dedi. v Üniversite seçme sınavı için son gün • ÖĞRENCİLER HARÇLARINI BUGÜN DE İKt BANKANIN BELİRLÎ ŞUBELERİNE YATIRABİLECEKLER.. ANKARA (ANKA) Üniversitelerarası seçme 1kinci basamak sınavı yann sekiz il merkezinde yapılacak. Daha önce cuma akşamı biteceği bildirilen sınav harçlarınm yatırılması işlemi. iki bankanın bu işlem için cumartesi ve pazar günleri de bazı şubelerinl açık tutacağını açıklaması üzerine bugün de devam ediyor. Harçlarını yatırmayan öğrenciler tş Bankası'nm Ankara Kavaklıdere, Istanbul Taksim. Adana Reşatbey ve tzmir Kunak şubeleriyle. Yapı Kredl Bankasınm bazı şubelenne harçlannı yatırabüecekler. ÜSYM Başkanı Prof. Altan Günalp. sınava girecek adaylann son günü dinlenerek geçirmelerl gerektiğini blldirdi. Smav anında öğrencilerin dinlenmış olmasınm. alacakları puanla rı olumlu yönde etkileyecegini belirten Prof. Günalp, öğrencilerden smav öncesi ağır yemekler yememelertni, rahat elbiseler giymelerinl ve dersleri düşünmemelerini istedi. Bu arada. sınavın yapilacağı illerde valilikler ve belediyelerce smav yerlerlne otobüs spt'erleri dtfcynledi. öğrencileri sınav giriş kartlanyia indirimli taşıyacak otobüsler. pazartest gtinü de uzak yerlerdekt sınav btnalarına öğrenci ta şıyacaklar. Yabancı uyruklu öğretim üyelerine 2 kat ücret ödenmesî öngörülüyor Şükran KETENC| Ünlversltelerimizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarma ödenecek ücretlere ilişkin ilkelerin bugünlerde Bakanlar Kurulundan karar olarak çıkması bekleniyor. YÖK tarafmdan hazırlanarak. Bakanlar Kuruluna sunulan taslakta, yabancı uyruklulara, Türk öğretim üyelerinin İki katma ulaşan ücret ödemesi öngörülüyor. Yabancı uyruklulara iki katma varan fazla ödeme öngörülmesi, üniversite öğretim üyeleri arasında tepki yarattı. Yabancı uyruklu öğretim üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin ilkelerinl belirleyecek Bakanlar Kurulu kararı İçin gerekli taslağın hazırlandığmı ve Bakanlar Kuruluna sunulduğunu belirten YÖK yönetlctleri. kararm hafta içinde çıkmasmın beklendiğini bildiriyorlar. Taslağın son şeklini Bakanlar Kurulunda aîacağı, ancak Türk öğretim elemanlarma göre .iki katma varan ücretin öngörüldüğü belirtiliyor. özelllkle Ortadoğu Teknik Üniversltesi ve Boğaziçi Üniversitelerinde yabancı uyruklu öğretim üyeleri yoğunlaşmış durumda. Ancak YÖK'te sayısı hakkmda kesin bir döküm bulunmadığı, üniversitelerden bu öğretim elemanlarınm sayılarını ve görev yerlerini aynntılı bildiren bilglnln üniversitelerden Istendiği açıklandı. Boğaziçi Üniversitesinden alman bilgiye göre ise sadece bu üniversitede toplam yabancı uyruklu öğretim elemani savısı 40 k'siyi buluyor. 257 Sayılı YÖK Yasasınin 34. maddesine göre, ilgili fakültenin önerisl ve rektörün ataması ile görev yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanları. ayhklı Türk öğretim elemanları için konulmuş olan bütün yasal hükümlere tabi olacaklardı. Ancak 2595 Sayılı Yasa ile Personel Yasasında bir değişiklik yapıldı ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarmın ücretlerlnln, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde YÖK tarafmdan saptanması öngörüldü. Söz konusu yasa değişikliğinden sonra. bu elemanlara yapılan ödemeler de sorun halini aldı. Bakanlar Kurulu ilkelerint belirleyene ve YÖK yeni ücret saptamasmı yapana kadar yapılacak ödemelerin ne olabileceği tartışılıyor. Eskl yasa kapsamı içinde, Türk öğretim üyeleri ile aynı koşullardaki ödemeyi Maliye Bakanlığı onaylamayınca, üniversitelerle Maliye Bakanlığı bu dönem için. eski koşullarda avans ödemesi yapılması konusunda anlaşmaya vardılar. Bakanlar Kurulundan çıkacak karara göre, doğan farklarla birlikte geçmişe yönelik ödeme yapılması da taslakta öngörülüyor. Yüksek öğrenim teskilat yasası yerine kararname öngörülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Öğretim Kurulu'nun yüksek öğ retım teskilat yasa tasansının ivedilikle çıkabilmesi için, kararname halinde düzenlenmesini istediği öğ renildi. YÖK'ün ıstemmin, teskilat yasa tasarısına bağlı olarak çıkanlacak «Yüksek Öğretim Kadro Kanunu»' nun düzenlenmesmin önümüzdeki öğretim dönemine yetişmesi gerektiği va teskilat yasa tasarısının Danışma Meclisinde görüşülmesi halinde düzenlemenin uzaması olasılığı bulunduğu bildirildi. YÖK' Un istemi uyarınca tasarının kararname halinde dü zenleme yapılması için Bakanlar Kurulunda önümüz deki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Teskilat yasa tasansı Yüksek öğretim Kurumlan açısmdan önemli bazı il keleri içeriyor. Teskilat ya sa tasansı YÖK tarafmdan hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş ve bakanlıkta oluşturulan bir komisyon tarafmdan yapılan bazı değişiklikler sonrasmda Bakanlar Kuruluna gönderilmişti. Hükümlüîer de 2. basamak smavına gîrebilecek £ Adalet Bakanhğı genelgesi «şartlı salıverilmelerine en çok bir yıl kalmış olması» koşulunu getiriyor. na alınmamalannı lstemişti. Hükümet'e hükümlü olup da cezaevlerinden çıkmalarına az bir zaman kalmış olanlann bulunduğuna 1lişkin uyarılar gellnce, Adalet Bakanhğı. yeni bir ge nelge yayınlayarak hüküm lülerin de ikinci basamak smavına girmelerinl sağladı. Genelgede hükümlülerle ilgili olarak «Şartlı salıverilmelerine en fazla bir yıl kalan ve ünlversite birinci basamak sınavlarını kazanmış hulunan hükümlülerin de ikinci basamak sınavlarına girmelerinin uy gun görüldüğü» belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet BU rosu) Adalet Bakanlığı dün 9 haziran 1982 günlü genelgesine ek bir genelge yayınlayarak, üniversite bl rinci basamak smavına gir mlş olan cezaevlerindekt hükümlülerin de ikinci basamak sınavlarına girmele rinl uygun gördü. Bakanlığın 9 haziran 1982 günlü genelgesinde, birinci basamak smavına girmiş olan ve halen cezaevinde bulunanlardan, yalnız tutuklularla gözaltında bulunanla n n ikinci basamak sınavına girebileceklerini bildirmiş. birinci basamak smavına girmiş hükümlülerin ise ikinci basamak sınavı Döviz, alınan puana göre verilecek ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Yurtdışında yüksek öğrenim yapmak isteyen lise ve lise dengi meslek okulu mezunlarına üniversltelerarası 2. aşama seç me sınavlarmdan almış oldukları puanlara göre döviz tahsisi yapılacak. Milli Eğitim BakanlıSı'n ca yapılan açıklamaya göre yurtdışında lisans ve yüksek lisans seviyeslnde dövizli ve dövlzslz öğrenim yapmak isteyenler 131 tem muz 1982 tarihleri arasında Bakanhğa başvuracaklar. Döviz Tahsis puanı ünivfir slte smav sonuçlarmın asonra ilan edllecek. Açıklamada ayrıca ön lisans veya 23 yıllık yüksek okul mezunlarına döviz tahsis yapılmaya cağı belirtilirken, ünlverslte 4 yıllık yüksek okul ve akademilerden de lyl ve pekiyl derece İle mezun olanlara döviz verileceğl bil dirlldi. POLITİKA W Mehmed KEMAL Anılar Zinciri Vefat ve Teşekkür ÖLÜM Sendikamızın iiyesi, değerli yazar Banu Gürsel'in sevgili eşi, Lale Gürsel, Hande Ankök, Pelln Eroğlu'nun babası, Ahmet Gürsel ve Mehmet Ali Gürsel'in kardeşi, Işin Ankök ve Menteş Eroğlu'nun kaympederi ve Memo'nun can dedesi, Duvarda asüı soyut bir tabloyu an mamlayamamış ilhel bir loncamn etelatır gibi konuşuyordu. «Mofeineyi kafa manlanyız. Kimbilir daha kaç yıl »0reri.. Töresini, geleneğini bozmayahm.» ma attın...' dedi. Herşeyi anlayacak üatün yetenekle«Ne makinesi?» ri oldugu halde, içkinin ağır etkisinde «Yazı makinesi.»' Gecenin içindeydik, hangi saatıya kaldığı zamanlar bağışlayamadığı bir şıyorduk, bilmiyorum. Erdek, deniz, ha suçu işlediğim kanısındaydı. Gecmiyal meyal görünen karşıki dağlar bir şin silik, sönük, bağışlamaz çağrışımiabirine kanşmıştı. Çok okunan. unlü bir n ile benı yargılıyor, suçluyordu. Yazı yazar olmuştu. Gerçi yıllar öncesi. genç makinesi, kafası ve yazı... Biraz sonra liğinde, gazeteciliğe yanımda başlamış.tı her şeyi unutup yatmıya gitti; kurtulama. onlarm çok gerilerde kaldığım. duk sayılır. unutulduğunu sanıyordum. Ben çoktan Yıllar önce Bursa Merinos'u kuran unutmuştum. Onun belleğinde yazı ma Durmuş Erginsoy'la konuşuyordum. Yıl kinesi kalmıştı. lann ötesinde kalan sanayileşme süre•Makıneyi kafama attm...» dedi, ye cindekl heyecandan söz ediyordu. «Azdıfe ama. öyle şevkle çalışıyorduk ki!..» niden. 'Bir türlü unutamam.* dedi. 'Yapılanlar ortada, hâla geçeme«Ne yaptın da atmıştım?» diler... Kayseri, Nazilli, Malatya, Tur•Beceriksiz bir yazıdan ötürü.* hal, Eskişehir. .» «Kaian yarıldı mı?» «Tempo bozulmasa, o hızla yOrünse «Hayır.» •Ogunüyorum seninle. çok gQzel ya sanayiieşebilir mlydik?» diye sordum. •Kuşkusuz», dedi. «Bugün itelenen, zıyorsun.» Ovgülerim yetmiyordu. tçinde tor kakalanan iktisadi devlet teşekkülleri oltulanmış, bir türlü unutamadığı acı bir masaydı, şimdi buniar iki makineyi bir anıyı. agzında sakız gibi çiğnıyor, ba araya feoyomoztordı.» Ülkenin yurt dışmda eğittiği bir lon gibi şişiriyordu. Sade beni deSil, bizimle birlikte olanları üzen densizlik mühendisler kuşağından gellyorOu Ken ler içindeydi. Masayı. kendini. söyleşiyl dinden öncekilerin, kendinden sonrakiledenetliyemijordu. Sürekli makine diyip rin adlannı saydı. Hepsini de devlet özel sektöre kaptırmıştı, biliyordum, öiel durması bundandı. Oysa ne kadar güzel bir günduzden, sektörde çalışmışlar, çoğu emekliye ayne kadar güzel olacağını umduğumuz nl mıştı. Emekli iken de bırakmaınışlar, bir geceye giriyorduk. Birkaç kadeh lç özel sektör işletmelerinin yöneum kumeyı ve sarhoşluğu taşıyarak gelmiştik rullannda tutuluyorlardı. Sadece müburaya... Her özlem, bilinçll bir geçml hendisleri mi. madencileri de. petrolcüşin değirmeninde öğütülmüştü. Blzimle leri de, yüksek düzeydeki yöneticileri de birlikte olanlar kadar, benim de gençll devlet özele kaptırmıştı. Kazım Taşğim yansıyordu her şeye... Çoktan yitlr kent'ten başhyarak Muammer Tuğsadiğim, unuttuğum. ancak böyle raslan vul'a kadar anılarını yazanlar vardı. *Siz de anılannızı yazacak mısınız?» tı sofralarda ansıdığım bir gençlik.., Ama komuyordu ki yaşıyalım, durma dlye sordum. «Hoyır» dedi. Anılar kaldan makine diyordu. Sadece makine kal mıştı gerilerde. anılar. bir de horlanan mıştı belleğinde, onun acısını yaşıyordu. fabrikalar. işletmeler, kuruluşlar. ArBenl de. birlikte olduklanmızı da tık özel girişim kuruluşlan ile ögunüsıkan çemberi unutarakbagkaşeylerdü vor. devletin elindekini horluyorduk. şunmek ıçin kendimi zorladım. Bunu İlk Satmak isteyenler. elden çıkarmak tutyapmıyordu, bir gezide daha sıoamıştı. kusunu sürdürenler vardı. Ya bizim anılarl.. Yazı maklnesinAma hangl gezide? Bir türlü çıfcaramıyordum. Anıları küçuk dilimlers bölü den başka anısı kalmayan arkadaşla. yor, parçalan aymyor, sonra bı^birine Babıali'ye giren yeni sermayel.. Lotaryaya dayanan tirajlar... Kültür. egitim. ekliyordum, bir türlü çıkaramıyordum. 'Usta çırofe ilişkilerinde böyle şey yönlendirme, mesleğin onuru genlerde ler olur» dedim. »Mesleğinüz, Mlâ usta kalmış, gerllerden ağır aksak gellr giçırak iîişhilerine dayanıyor, ömrünü ta biydi... Bu da tükenecekti!.. Naci Girginsoy 26 Haziran 1982 günü sabahı tzmit'teki evinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aramızdan aynlmıştır. Değerli arkadaşımızın cenazesi 27 Haziran 1982 Pazar günü (Bugün) öğle namazından sonra İzmit'te toprağa verilecektir. Bu acı kayıptan dolayı değerli arkadaşımızın ailesine ve bütün üyelerimize başsağlığı dileriz. Mustafa 24 haziran persembe günü aramızdan aynlmış, cu> ma günü Asri Mezarlık'ta toprağa verilmiştir. Sonsuz acımıza candan katılan, çelenk gönderen T.E.V.' na bağışta bulunan Türk Yükseltme Cemiyeti'ndeki kardeşlerine. Karayollan Genel Müdürlüğündeki vefakâr arkadaşlanna, dost ve akrabalara içten teşekkür ederiz, AILESI TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI ACI ANMA Esin Yazıcıoğlu (19551974) Ölümünün 8. yıldönümü olan 28.6.1982 Pazartesi günü (Yann) saat 1617 arasmda Zincirlikuyu aile mezarlığı (No: 384) başında anılacaktır. Lise, fakülte arkadaşlanna ve tanıdıklarına duyurulur. Babası Tahir Yazıcıoğlu Edirne Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde açık bulunan aşağıda Ünvan, Sınıf, Derece ve Adetleri belirtilen Kadrolara Edirae'de görevlendirilmek üzere eleman alınacaktır. Isteklilenn 6.7.1982 Salı günü mesai bitimine kadar (Fatih. Horhor Cad. No: 13'deki) Dekanlığımıza başvurmalan. Memuı• sınavlan, Edirne Sağlık Meslek Lisesi'nde 20.7.1982 Sah günü saat 14.00'de yapılacaktır. Duyurulur. Derecesi Adeti Aranilan Nitelikler: Sınıfı Ünvanı Kütüphane Müdüru G.Î.H. Büro Şefi Büro Şefi Memur Memur Memur Memur Memur Memur Daktilo Daktilo Daktilo Mutemet Doktor Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknisyeni Şoför Odacı G.ÎJÎ. G.İ.H. G.İ.H. G.1.R G.Î.H. G.Î.H. G.Î.H. G.Î.H. G.I.H. G.Î.H. G.İ.H. G.İ.H. S.H.S. S.H.S. S.H.S. G.İ.H. Y.H.S. 4 8 0 8 9 10 11 12 13 10 11 12 12 6 10 11 12 13 1 1 1 2 3 Fak.'Veya Yuk. Okul Mez. (Lisan Bilir) En az lise mezunu ACELE SATILIK BÜRO Ihtiyaçtan acele satılık Kızılay'da, Eayındır sokak ta ana caddeye 50 metre uzaklıkta, kaloriferli, asansör lü, büro ve iş yeri olmaya müsait, 1. katta, yeni, 90 metrekarelik daire. Tel: (Saat 19'dan sonra) İstanbul: 9 1 1 7 3 9467 3 1 t 1 1 3 1 1 5 3 2 1 1 Ortaokul mezunu En az lise mezunu » • » » Ortaokul mezunu Tıp çıkışlı Sağlık Meslek Lisesi Mez. » » » Ortaokul mezunu Ilkokul mezunu (Basın: 17B04) Sabahattin Kudret Aksal ZAMANLAR Siirler. Ederi: 100 Lira Karacan Yayınlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog