Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 Sıkıyönetîmden izîn almmadan gerekçeli işci cıkarılamayacak Istanbul Haber Servisl îşçı çıkarmalannda, çeşitli ve çelişkiü uygulamalan ön lemek için, uygulanacak pro sedür tek bir metin haline getfrildi. Başbakanlık genelgesi olarak yaymlanan metne göre. haksız çıkarma lar için işçiler ilgilj bölge Çalışma Müdürlükleri ve Sı kıyönetim Komutanhklarına başvurmayı sürdürecekler.. Gerekçeli çıkarmalarda, tşlemler Sıkıyönetim Komutanlığmca sonuçlandırıhncaya kadar, işçilerin ig akit lerl feshedilemeyecek, haklannda kısıtlama yapılamayacak. 46 Sayılı genelgede, işçile rin işten çıkarılmalannda yargi yolu açık olmak üzer», bundan böyle yapılacak uygulama aşağıdaki şekilde özetleniyor: 1. îşçinin kendl isteği, ahlAk ve iyl ntvet kurallanna uymayan haller, eaglık sebepleri, normal emeklihk ve bellrll sürell hlzmet akitle rinin bitişi nedenleriyle iş akdinin sona ermesi veya feshi hallerinde Sıkıyönetim Komutanhklarma başvurul mayacaktır. Ancak, yukanda sayılan nedenlerden bi r) ile iş akdi sona eren veya fesh*edilen işçi bu işlemin Millî Güvenllk Konse yinin 3 Numaralı Kararı ve 15 numaralı bildirisine aykı rı oldugunu Iddia ederek şikâyette bulunursa. Sıkıvö netim Komutanlığınca tşve ren hakkmda 1402 Sayılı Sı kıyönetim Kanununa 2474 Sayılı Kanunla eklenen Ek Geçlci 3. madda uyannca iş lem ynpılabilmesi için bu Sikftyetler işten çıkanlan iŞ çi veya yetkill sendika ta rafından yazılı olarak tşye rinin bağh bulunduğu böl ge çalışma müdürlüğüne ve Sıkıyönetim Komutanlıgma yapılacak. bölge çalışma mü dürlüğünce sağlanacak ış müfettişlermce şikâyet konusu kısa zamanda ıncolenerek sonucu Sıkıyönetim Komutanhgına Ansiklopedilere ve ders kitaplarına gecen sanatcımız GORDUH yafçın pekşen ür. bildlrilecek Müdürü v e y a I? ve îşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü, U) Bir iş müfattişi, (5) Işveren temsildsi, (işveren konfederasyonuna bağh bir işveren, bulunmadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Odalanndan bir temsilci), c. Vali muavininln veya Hukuk îsleri Müdürünün Başkanlıgmdakl bu kurul, işverenin talebinin haklı olup olmadığını inceleyerek, (talebin haklıhğma kanaat getirmesi haltnde kaç işçi nin İşten çıkarılması gerektiğini de belirten) raporundan bir suretini Çalışma Bakanlıfîma, bir sureti ni de ilgili Sıkıyönetim Ko mutanhgına gönderecektir. d. Çalışma Bakanhğı işverenin istemi ile yetkili ku rulca hazırlanan raporu in celeyerek, işçilerin işten çı kanlması gerekip gerekme diği, gerekiyorsa ne miktar da çıkanlabileceğini iceren göröşünü ilgili Stkıyönetim Komutanhgına bildirecektir. e. Sıkıyönetim Komutanlığı, işverenin talebi, kurulun raporu ve Çalışma Ba kanlığının görüşünü birlikte değerlendirerek kesin kararını Çalışma Bakanlı ğı ile işverene bildirecektir. f. Işveren, Sıkıyönetim Ko mutanhğının kararı üzerine ve karar doğrultusunda işlem yapacak. keyfiyeti iş yennde de ilan edecektir. 4. 2. ve 3. maddelerde belirtilen işlemler Sıkıyöne tim Komutanlıgınca sonuçlanduılmcaya kadar. işçile rin hizmet akidleri feshedil* meyecek ve işçi haklarında bir kısıtlama vapılmayacaktır. 5. Sıkıyönetim Komutanlanna. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun tanıdığı yetkilerin mahfuz olduğu açıktır..» 2. Genel güvenlik, asayiş, kamu ve iş düzeni açısından çalışmalan sakıncah görü len işçilerin lşlerine son ve rilebilmesi, işverenlerin du rumu delilleriyle birlikte Sı kıyönetim Komutanhklarma bildirmeleri ve alacaklan ce vaba göre mümkün olabile ceğinden. işverenler bu fık radî» belirtilen nedenlerle iş lerine son verilmeaini istedikleri işçilerle ilgili lstem lerini, delillerivle birJikte il gıll Sıkıyönetim Komutan. lığına ve Bölge Çalışma Mü dürlügüne bildireceklerdir. Bu istem, Bölge Çalışma Müdürlüğünce sağlanacak iş müfettişleri tarafından kı sa zamanda incelenerek so nucu Sıkıyönetim Komutanlığına iletilecek, Sıkıyönetim Komutanhğı da bu konu dakl kararını işverene bildi recektir. tşveren Sıkıyöne tım Komutanlığının kararı üzerine ve karar doğrultusunda işlem yapacak, keyfi yeti işyerinde de ilan ede cektir. 3 Hizmetleri yararlı olma yan işçilerin işlerine son verilmesi, ekonomik zorunJuluklar sonucu işçi miktarı nın azaltılması veya işyeri nin kapatılması nedeniyle işçi çıkanlabilmesi için, iş verenler durumu delilleriyle birlikte; a. Bölge Çalışma Müdürlüğü ile işyerinin bulunduğu tl Valiliğtne ve o bölge deki Sıkıyönetim Komutan lığına bildireceklerdir. b. llgill Valilikçe, işverenin bu talebıni tncelemek üzere: (1) îşyerinın bulunduğu ildeki vali muavini veya bu kuk işleri md. (2) Sanayi Bölge Müdürü veya Sanayi Müdürü bulun madığı takdirde sanayi irti bat memuru, (3) Işyermın bulunduğu yerde varsa. Bölge Çalışma "Aym onbeşinden sonrası zor geçiyor,, EÇEN hafta bu sütunun konuğu olan Nükhet Du ru'ya ayda kaç ltra berber masrafı olduğunu sormuş ve «Gallba 55 bin lira» yanıtını almıştık. Doğru bir cevap alamayacağımızı bil diğimiz İçin «Gecede kaç lira kazanıyorsunuz?» di ye sormamış, vergi mıktan üzerinden hesaplanan yıllık gelirinın «iki, bilemediniz üç milyon II ra> olduğunu öğrenmek le yetinmiştlk. G # Aslında konuşmadığımız ama duyduğumuz ra kam (yazılı olmayan an laşmalara göre) gecede 350 bin liraydı. Bu rakamı NUkhet Duru'ya doğrulatacak hlç bir ma kam yoktu ama, ortadaki söylentller bu doğrultudaydı. Söz konusu para Karşılığmda 13 yıllık sarkıcı olan Nükhet Duru şun ları yapıyordu: Yaklaşık 75 daklka süren bir konser veriyor, bu süre içinde en az 3, en çok 4 kez giysl değiştiriyor. 10 dakika kadar da konuşu yordu. 30 yılı askın müzikle uğraşan, bir zamanların «harika çocuğu», uluslararası kemancı, ayda 35.000 lira maaş alıyor. Saçları uzun iken berbere ayda en çok iki kez gidiyor, kısa iken kendisî «idare ediyor.» ÛE cA^ MUSIÛUE DE CHAM8RE Sen MAR8 IT H ALIM KNVMin KAN MOTARD t n w n ı •*•»••» MAM8 17 »1 ÛUAÎUOR TALICH iki kişinin müzisyen olusu iyidir. Gençlik yıllarımda (Sözün burasında ben: Hâlâ gençsinlz» dl yorum) böyle düşünmüyordum. 22 senelik bera berlik aynı meslekten olmanın yararlarını göster dl bana. lyi bir evlilik 1yl bir arkadaşlıkla mümkün. Aynı meslekten olmanın da avantajı var. Problemlerl, dertleri, sevinçleri paylaşmak müm kün. Yani zararı olmadı, faydası oldu. Müzik... müzik... i.«.ı& f» <•• m BEAUX ARTS TRIO DE NEWYORK hUnatıt» 'HESSLCH. oıvn* fl»fn»to GRSENHOUSE. •.do« COHEN. "Ofon Suna Kan kemanı 5,5 yaşında eline almış. 30 yılı aşkın bir süredir dünyanın ber yerinde konser veriyor. ras dütelttiriyorıım. İşte boyunu falan kısaltıp veya uzamaz pek. Ama estetlgl pek dUşünmttyo rum elbiselerimde. Ya berber masrafı? vası içinde pek yadırgan mıyor yani. Arabanız var mı? Var. Renault marka 1973 modeli bir arabatnız var. Başka da bir şe ylmiz yok.» Yazlık ev falan.. Yazlık ev, lmkan ol madığı için hlç duşUnme dik. Ama benim böyle bir özlemim de yok. Dediğim gîbl 15 günlük bir tatil yapsak yeter. İRAZ da müzikten konuşahm. iyi bir kemancı olmak için " neler lazım?. önce yetenek dlyorum ben. Düzenli bir ça hşma ile insan bir yere kadar gidebilir. Yani tek nik açıdan... Standartlardan sonra yükselmek ve sivrilmek için yetenek ve kafa yapısı Istiyor. B Şimdi sıkı durun ..Degerli Universite Adayian 1982 Uğretm Yılı Ünıversıtelerarası Oğrencı Seçme ve Verlestırme 2. Asama Sınavı ıçın harç yatırmanız gerekıyor Yapı Kredi'nm • Adana/Merkez . Ankara/Cüvenevier • Istanbul/Beyazıt • Izmır/Kordon 5ube!en. harç yatırmanızı kolayiaştınnak amacıyla 26 Hazıran Cumartesı ve 21 Hazıran Pazdr gunien açık bulunaurulacaktır. "Harç Yatırma Kuponu"'nuzla birlikte. Yapı Kredı mn Du şuDeienne geiereK harçıanmzı zamanında, koiayca ve hıçbır ek ucret ödemeden yatırdüılırsıniz. Başanlar dıierız. U haftanın konu ğu ylne müzlk alamndan blri: Suna Kan. Sadece yerli değil, yabancı ansiklopedilere geçraiş. " ders kitaplarmda aft ge çen bir sanatçı. Kemanı 5,5 yaşında eline almış ol duğu için sanat yaşamı yaklaşık 30 yılı aşıyor. Resmi gazetede kendl a dıyla yasa çıkmış, «harika çocuk» olarak glttiği Paris Konservatuvarmı bl tiren ilk Türk olmuş (Hem de rekor sayılacak bir yaşta, 15 yaşında iken) Üç uluslararası yarışmada ıkı bırinci lik. bir tklnclltk ödülü var. 1957'den berl devlet memuru, 197i'den be rı «devlet sanatcısı». B şey var. Şimdi bir kannn çıktı. Galiba maaşlar 140. 000 brüt glbi bir şey olacak. Elimize 80.000 lira geçecek diyorlar. Bakabm bekliyoruz. Bayağı bttyük bir fark olacak bu. Herhalde yapamadığınız bazı şeyleri bu parayla yapabileceksiniz? Evet en azından dog ra dürüst bir tatil.. Daha dogrusu turizm tatil köylerl var devletin. Oralarda bir tatil.. Mesela 15 gün yapabllecegrlz hesabımıza göre. Geçen gün birisi gitmiş söyledl. Gün de 5300 lira Imiş bu yerler. Doğrusu biz veremiyoruz günde 5300 lira. Saçlarımı idare ediyorum ERBER masrafım yok denecek kadar az. Şimdi görüyorsunuz saçlarım kısa.. Hiç berbere gitmem. Uzunken ayda iki defadan fazla berbere gittigim hlç olmadı.» Protokol davetlerl olur Ankara'da sık sık. Siz de çağrılırsımz herhalde. Giderken elbise. B Karı • koca müzisyen olunca Kocamz da sizlnle aynı mesleği paylaşıyor. Herkesin blldlğl bir şey, siz bir kemancı olarak on dan daha üstünsünüz. Bu IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIİII!W ı «Maaşımız artarsa devletin tatil köyleriııde onbeş gün tatil yapabileceğu. Günde 5300 lira imis bu yerler. Bunu vermemize simdilik imkân vok.» «Bizi stk sık cağıran dostları evinaze davet edinte kocamla sabahtan mutfağa gireriz. Faruk (Güvenç) çok güzel yemek yapar.» Nasıl kafa yapısı? Yani ben okumayan, film seyretmeyen, politlkayla, dünya olayları ile ilgilenmeyen bir kişinin iyi bir müzisyen olablleceginl aanmıyorum. Sanki lllsklsi yok gi bi.. Hayır çok var. Müzik yaşamla bağlantıhdır. Bunu izab edemiyorum ama, cahil biri mü cisyen olamaz diyorum ve bir örneğl de yoktur. Çahşmalar zor mu? Ne kadar çalışıyorsunuz? Normal bir sporcu gibi her gün çalışmak gerek. Tatil hariç her gün keman çalarım. Bir konser Ancesinde, bu gün de 67 saate var a bil ir. Dalga geçtigim günler bir saat de olabilir. Ne kadar konser veriyorsunuz yılda? Yılda ortalama 20 25 konserl buluyor. Devlct sanatcısı olarak Dışişleri kültür mübadelesi çerçevesinde genellikle derairperde ülkelerine glderiz. Avrupa'da blr emprezaryom var o da bana ticarl anlaşmalar yapıyor. Yanl bu İşten ayrıca para mı kazanıyorsunuz? Etet, bunlar bayagrı işimize yarar. Ama ?unu söyleyeyim. Belki yaz mazsınız. Ylne de dövizl mlzl köşe başinda bozdurmak zorunda kalıyoruz. Yani karaborsada. Evct öyle diyelim. Ama yurt dısında. Bu suç mu bilmlyorum. Peki yurt içi konser ler?.. Yurt içinde heınen hemen her şelıirde konser verdim. Klasik deyiş le Edirne'den Kars'a diyelim, yahut Hitlis'e, Muş'a. Neler otuyor oralarda? Klasik müzik tutuiuyor mu? Şöyle bir şey anlatayım. Hangi şehirde otdu hatırlamıyorum. Bir yerde spor salonunda konser verecektil». Şefiıniz de Lesslng adlı ünIU bir yonetmen. tlk okul çoculdarı doldurmuş salonu. Tabii susnıuyorlar. Kavga gıırültü falan. Konser hir süre devanı ettikten sonra Lessing «olmaz» dedi. «bu salonda konser veıilemez.» Konser iptal nldu. Btna da sıra gelmemişti. Sonra salondan çıktık olele giderken önümüzde iki oğlan knnu şuyor. «Ulan» dedi biri, «ne iş be..» parayı verdik. karıyı bile göremedik» Tek kadın da benim konsere. Meğer öğretmenleri çocuklardan birer lira toplamış konser İçin. Bu komik bir anımdır benim Anadolu'yla ilgili. «Yurt dışında hangi iılkelerde konser verdiniz?» dlye sorduğunuz zaman «ancak gidemediklerini» sayabıliyor Sadece ulusal ölçüde değil. ııluslararası olçüde bir assolist. Şımdı biraz sıkı durun, kazancını açıklıyorum: Ayda net 36 000 lira Suna Kan'a «İki assollst arasındaki bu kazanç farkı İçin ne duşttndügünü» soruyorum Şöyle yanıt verlyor: «Bu galiba beryerde böyle. Halka kolay hitap eden sanatçılar daha fazla dinleyici buluyor. Sonra dinleyen klşller de farklı. Daha çok para ödeyebilenler bu tür miiziği tercih ediyorlar.» YAPI ve KREDI BANKASI tkinci Kongre tlânı Kızımu Seçu'u) doğumunu Uost ve yakınlarıımza dnyururuc. İLAN KARTAL 1. SULH HUKUK HAKÎMLİĞİNDEN Ayın 15'inden sonra ASIL geçinlyorsunuz peki bu parayla?» İşte ayın onbeşinden sonrasını nasıl getireceğimizi hesaplıyoruz sık sık. Çok zur geliyor çünkü. Kocam da biliyorsunuz (Farıık Güvenç) çalgıcı ve devlet memuru. O da beninı kadar kazanıyor. tkimizin kazancıyla... N SUNA müzik yerine karıda KAN sadece ulusal değil, uluslararası bir sanatcısı, Konser verdigl ülkeleri saytnak gitmediği yerleri sayabiliyor ancak. Yubir konserinin ilanı görülüyor. 1982/278 Erzıncan. Refaiıiye, Şahverdi mahallest, Hane 20. Cilt 02. ve sahife 57 de nüfusa kayıtlı bulunan 4. 4. 1964 D.lu Idris Kuçükçiçek'ln, 12. 2. 1973 D. lu Hasan Kuçükçiçek'ın, 2 2.977 D.'lu Nazife Küçükçıçek'in ba balarınm vasiyet altına alınması, annelerinin 9 6. 1981 tarihinde vefat etmesi neticesinde aynı yer nüfusunda kayıtlı ve ha len Karhktepe Köşkler caddesi Gümüşpala sokak N: 63/A Karta!'da ıkâmet eder ağabeyle ri AZÎZ KÜÇÜÇÇIÇEK kendilenne vası tavı'n e i dilmlştir, ilan olunur, I • îyBl 82 oğrenını jılındd Boğazlçı Üniversitesi Ekonomı Bölümünden aldığım kımlık ve ÎETT fcartımı kaybettim, ge çercizdir Uılek ŞEBEK • 1981 • 82 ögrenım yılmd» Eoğazıçı Ünıversitesı Ekonomı Bölümünden aldığım kimlik ve ÎETT lcartımı kaybettim, ge çereizdir. vonca ÖVE'l • Pasomu kaybettim, hukümsüzdUr. füryako ÇAVlDlö 0 Oerneğunızin 15'nci ge nel kurul yıllık toplantısı 26.6.1982 tarihinde çoğunluk olmadığından yapılmatnıştır. Bu defa çoğunluk aranmadan 18.7.1082 pazar günü saat 11 15 arasmda Üsküdar Gündoğumu Gaddesi No: 169'da dernek salonunda 2'ncı toplantı yapılacagı uyelere duyurulur GÜNDEM t 1 Açılış. Divan seçimi, saygı duruşu. 2 Yönetım ve Denetim Kurulu raporlannın görüşulmesi, 3 Yöneticilenn aklanması, 4 Seçimlerin yapılması, 5 Dilek ve temennıler, 6 Kapanış. Karaca Ahmed Sultan TürbesinJ Koruma Derneği tdare Heyeü Yanl 70.000 lira.. tkinlzln kazancı. Bu pa rayı nasıl harcıyorsunuz? Biraz aynntılı açıklar mısımz? Ankara'dakl evimize masrafları dahil ayda 30 bin lira kira veriyoruz. Yani yaklaşık biritni zin nıaaşı ev kirasma gi diyor. Fakat şu sıralarda Faruk'un babadan baltna bir evi çıktı. Yakında ona taşınmayı diişıınüyoruz. Biraz daha rahatlama olacak Bir de Yanl simdilik Imkanı yok. Sizin elbise, berber masrafınız falan da çok tur. Ne de olsa konserlere çıkıyorsunuz... Yok fazla değil, bir kere mümkün olduğu ka dar ucuz tuvalet diktlriyorum. Her konserde bir kıyafet söz konusu değil, zaten gerekli de değil. Yani şöyle diyelim. Senede bir tuvalet yaptırırım. Kendi paranızla mı yoksa devletin bir yardımı... Yok kendi paraıula. Bunu bir kaç konserde giyerim. Sonra? Sonra sandığa kaldınyorum. Modası geçmedlyse bir kaç yıl sonra yine çıkarıp,.. veya bi aaç gerekmlyor mu? Yenl elbise gerekmi yor. Ne giyiyorsam işte öyle. Saçlarımı da kendim idare ediyorum. Bu davetlerin şöyle bir duru mu var. *56 kere çağrılınca siz de davct etmek zorundasınız aynı kişileri. Bunda da pek lükse kaçmam. Ylne de çok pahalıya patlıyor olmalı size go re. Bunları dost bavası içinde geçiştiriyoruz. Şinı di okuyunca gfilerler. Ya bancı büyükelci falan ge lecek diye garson nıarson tutmuyoruz. Faruk (Güvenç) çok güzel yemek yapar. Sabahtan mutfağa glriyoruz. İlginç yemekler falan yap maya çahşıyoruz. Böyle geçiştiriyoruz. Dost ha durum alle hayatında bir sakınca yaratmıyor mu? Veya slzln üstün oldugunuz savı geçerli mı? Çalgıcılık bakımından tabii ki Faruk'tan ilerdeyim. Ama müzik bil gisl yanl teori tarafı Faruk'ta çok kuvvetlldir. Ben ondan işin bu tarafını ö&renebillrim. Ama işln tekniğl bakımından da onun benden öğreneceği çok şey var. Bu dtırum bir çatışmaya neden olmuyor mu? Bizde erkekler bu konularda biraz hassastırlar da. Yok oimuyor. Böyle şeyler o.ay nlmaz bizde. Peki karıkocanın da aynı meslekten oluşu nun bir sakınc'sı yok mu? Hiç olınadı. Hatta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog