Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 27 HAZİRAN 1982 KAFAOĞLU Banka sistemlnde vadesi geien serttflkalann paralarının bazı küçuk bankalardan çekilıp büyıiklere doğru gılmesı olabülr. Nıtekım bu şimdiden olmaya başlamıştır. SORU Bu bazı orta ve küçük bankaları zor durumda bı. rakmayacak mı? Bunlar hep Merkez Bankası desteğiyie mt ayakta duracak? KAFAOĞLU Bence burada geçerli bır çare küçük bankalan büyüklerle anlaştırarak onların mevduat sertifikalarmı büyuk bankalannkiyle değiştirmek ve desteği de, gerekiyorsa buyuk bankalara yaparak Merkez Bankası'nm yükünü hafifletmelt olabihr. Şurası muhaklcak kl her halde Türkiye'deki banka yapısı bugünkU şekllyle ayakta kalamaz, çapları ve yapılan çok tarklı bankaıar aynı alanda aynı şartlarla rekabete sokulamaz. SORU Faiz yarışının başlıca nedenlerinden biri de bn değil mlydl zaten? SORU Geçtiğimte hafta basında tasflyeslne fcarar wrilen Banker Kastelli'nln kayıtlan, 320 bin hesap sahlbinin 100 milyarı aşkın parasınm bu kurulns aracılığıyla mevduat sertlfikası ve tahvile yatınldığım gBsterîyor. Slze ilk sormn şu olacak: Banker Kastelli neden bn denll yaygın iJgi gördii, blrçok bankadan fazla para toplayabîldlî KAFAOĞLU Burada bence iki faktör var: Bırincısi Kastelli'nin verdıği faiz geçen yıl sonunda bunalıma giren Ankara grubu bankerlerinki kadar yliksek olmamakla birlikte, bankalara nazaran hayli yuksekti, İkınci faktör ise Kastellı'ye para yatıran kimsenin, bir aylık bir limitten sonra istedıği zaman, büyük raiz kayıplanna uğramadan parasını çekebilme olanağını bulmasıdır. Banka vadell hesabmda bunu yapmak hem anlaşmaya bağlıdır hem de büyük faiz kaybına neden olmaktadır. SORD Şimdl KasteUi'ye yatırümış bulunan 100 milyan 220 bine bölersek yaklaşık 450500 bin Hralık ortalama Dir rakam buluyoruz. Slzce bu ortalama Banker KastellJ'ye para yatıranların gerçek niteliğini yansılıyor mu? EKONOMİDE DİYALOG Ârslan Başer Kafaoglu kimdir? 1928 yılmda doğdu. Siyasal Bitgiler Fakültesı'ni bıtirdıkten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, DPT Uzmanı ve TUrk Petrollerı'nd'3 ekonomi danışmam olarak çalıştı. Uzun süredır serbest çalışan Ka fnoğlu'nun çeşıtli çevırilen yanında Enflasyon, 24 Ocak Kararları ve Sonrası, Bankerler Olayı adlı 3 kıtabı var. Ekonomi Servisi şefimiz Ulagay, Kafaoğlu (sağda) ile göriişürken. % ® Bankalara sağlanan destek zamamnda Kastelli'ye sağlansaydı daha ucuz bir çözüme varılabilirdi. KAFAOĞLU Bence KasteUi'ye orta grup mevduat sahipleri gelmiştir. Daha küçük mevduatlar daha da yüksek faize tamah ederek koşebaşı bankerlerine gitti. Çok daha buyUk, öyıe yüz milyonun üstündekller doğrudan bankaları tercih ettl. Banker Kastelli'ye gldenler 300500 binden başlayıp 10 milyona kaaar çıkan paralar çoğunlukla SORU Galiba ellerindeki parayı ya da paraya dönfişebllen krymetleri KastelH'de değerlendinnek Isteyen klmselerln çoğnnlıığru mntlaka belli mlktarda bir ek gelir saglama amacıyls hareket ettiler.. KAFAOĞLU Tabıi, bunlar için geçimlerins yardımcı olacak bir ikınci gelir elde etrae arzusu ilk planda geliyordu. Katını satıp getiren, kıdem tazminatmı, emekli ikramlyesiol alıp getiren çoktu, ben kendl çevremdeki örneklerden de bunun böyle oldifc ğunu biliyorum, SORU Bu durumda yalmzca ana parayı gttvence altına alan hir çözüm, tam uygulansa bile Kastelltzedelerin çoğuntağunun sorununu çözmeyecek anladığım kadar. KAFAOĞLU Bir kere bankalar kendi mevduat sertifikalarını zaten vadesinde ödemek zorundaydılar ve devletin bunun İÇin güvence vermiş olması aslında pek övünülecek bir şey değll. Ancak vade dolduğunda yeniden uzatılacağı umuduyla hesap yapan bazı küçük bankaları ödeme sıkıntısından kurtarjnak açısından Merkez Bankası'nm desteği burada bir rol oynamıştır. Pakat bence bunda da çok geç kalmmıştır ve bu nedenle bu çözüm çok pahalıya malolmuştur. Bu para bankalar yerlne daha önce el altmdan yahut resml şekilde fakat gizli tutularak Kastelli'ye verilse çok daha ucuz bir çözüm olurdu. Diğer bankerlik kuruluşlarının bundan sonra yaşamaları matematik olarak olanaksız halegelmiştir. Ulagay sordu, Kafaoğlu yanıtladı Kastellizedelerin faizleri icin hic bir güvence yok KAFAOĞLU Kuponsuz sertifika satışına yetkili makamlann nasü izin verdiğine ben saşıyorum. Maliye BakanhgVnın, Merkez Bankası'nm birçok yetkisi var, denetleme imkânı var, yeni kurulan Sermaye Fıyasası Kurulu var. Bütün bu makamlann varlığına karşın kanunl unsurlan eksik, faiz kuponu bulunmayan sertifıkalar satılmıştır. Buna hayret etmemek, bu kadar ihtnale şaşnıamak elde değildir. SORU Bir de sertifika yerlne yalnızca faiz kuponu verllen vatandaşlar var, bunlar ana paralarının da ancak yüzfle 75'İni kurtarabtlecekler galiba. KAFAOĞLU Anlaşılan Kastelli, kuponlan da sertlfika gibi satmış. Tabii bu da demin saydığımız üımallerin sonucudur. Bir banka sertifikasmm unsurlannın birbirinden aynlaraJc satılmasına göz yumulması bağışlanacak bir ihmal değildir bence.,. SORU Bu arada yapılan sayımlar sonucn KastelH'nln fcasalannda çok mlktarda faiz kuponu bulunduğu söyleniyor. Acaba bu kuponlardan yararlanarak faiz sorununun bir kısmını çözmek olanağı var mı? KAFAOĞLU 1yi bir noktaya parmak bastauz. Bence kasalarda gerçekten 56 milyarlık faiz kuponu varsa bunların ait oldukları sertifikalarla bağlantılan kurularak hiç değilse bir tosım tasarruf sahıbmin faizleri güvpnceye alınabilir. SORU Banker Kastelli'nin tasfivesi tamamlanınca faiz borçlannı karsılayabilecek bir fon olusabilecegi yolundaki iddiaya ne diyorsumız? KAF8OĞLU Bu blzim icraiflas ve mahkeme usuHerine göre yıllarca sürecek bir olaydır ve gerçek bir yaradır. £*u durunı<la tasfiye sonunda elde edilecek faize umut bağlamak da çok zor. SORU Efendim bu tasfiye operasyomı konusunda da şöyle hlr öneri var: Deniyor kl Kastelli'nin kendi kayıtlan düzgiin olduğuna göre bilglsayara geçmiş bu kayıtlan kullanmasını bilen bu teskiUttan tasfiye operasyonunda vararlanılabilir. siz ne derslnfz bu fineriyei KAFAOĞLU Bence bu tavsiye edılmelidır. Benım tamdığım kadanyla Banker Kastelli'nin tist makamlarmda çalışan arkadaşlar namuslu, devlette iyı sınav vernuş, yeteneklı arkadaslardır. Bence bu olanaktan yararlamlırsa hem devlet hem de tnudıler bundan kârlı çıkar. Kestırme yoldan sonuca Ritme şansı artaı. SORU Peki Sayın Kafaoğlu, Kasteill olayuıın bu şekilde çözümlenmes] dlğer bankerlik kunıluşlaruıı nasıl etkileyecek? KAFAOĞLU Bence diğer bankerlik kuruluşlarının, bir e3efine falan bulmazlavsa, bundan sonra yaşamlarına matematık olarak ımkan yok. Ancak bunlann içinde büyük gruplardan destek gören ve ismini, namusunu korumak İçin inatla keseden harcama yaparak ayakta durmak isteyecek olanlar çıkabiür. Tabıi bu da arhk ekonomik bir olay olmaktan çıkar, ekonomi dışı bır olay oiur. SORU Banka sistemi üzerindeld etkilerine gelirsek? KAFAOĞLU Tabii, 1980'de başlatılan «Temmus "Bankacılığunın hatası da buradadır. Sanki slstemde eşit blrimler varmış glDİ bunlan anlaşmaya sokmalt, eşlt şartlarda rekabete solsmak lstemiştır ve tabü başarısus olmuştur. Bunda israr edersenız bu kez başka sorunlar çıkar, banker kalkar banka simsan çıkat SORU Pekl çare nedir? KAFAOĞLU Bence çare bazı bankalan birleşmeye zorlayarak üıtlsas bankacılığına götürmektir. Madenclllk alamnda, hayvancıhk alanında, taşımacıhk alanında böyle ihtlsas bankalannm eksikliği hlssedilmektedlr. Devlet buna öncülük etmelı, bu yola gırecek bankalara yol göstermeli, birleştirmeüüzenleme çalışmalarını başlatmalıdır. SORU Bir de sunu sormak lstlyorum Sayın Kafaoğlu; Merkez Bankası'nm devreye girerek bazı bankalan desteklenıeye başlaması uyguianmakta olan para politikasmdan bir capmayı da gttndeme getlrlyor mu slzce* KAFAOĞLU Önce şunu belirteylm kl bazı bankalann bu fırsattan yararlanarak Merkez Bankası kaynaklarını lhtiyaçlanndan fazla kullanma egilimine glrdıkleri gibi bir izlenim edlnıyorum. Şimdi Merkez Bankası bu desteği j.a ek para basarak karşılayabılır ki bu yolun enflasyon açısından yangına Körükle gitmek anlamına geleceğı açıktır. tkind yol Merkez Bankası'nm yatınmları ve ihracatı destekleme gibi bazı görevlerinl ihmal ederek bankalara kaynak aktarmasıdır. Bunun da zaten yavaş olan yatırımlan daha da yavaşlatması ve bzellikle ihracatta gıderels panığe dönüşebilecek bir geıilemeye yol açması tehlikesl vardır. UçüncU yol bunu bütçeden karşılamaktır ki bu da sonuçta blrıncı yolun vardığı yere çıkar. 41 Kastelli'nin kuponsuz sertifika ya da yalnız kupon satmasına yetkililerce göz yumulması bağışlanacak bir ihmal değildir. SORU Aynca bu çözüm fatzler konusunda herhangl bl* nnıut ışığı venniyor galiba? KAFAOĞLU Bu çözümde parasının faiziyle geçinen pek çok mudi aybaşında bundan yoksun kalacağı için sıkıntıya aüşecektir. Bu arada blr.ikl yanlış anlamaya değinmek ısterim. Bir kere bir ticaret hukuku profesörünün söylediği gibi yalmzca Kastellı'nin taahhüt ettıği ek faizlerin değil bütün faizin kaybı sözkonusudur. ÇUnkü sistemin işleyişinde Banker Kastelli sertifikanın faiz kuponlannı kendisi ahyor, yahut bankayla anlaşıp kuponsuz sertifika alarak bunu tasarruf sahibine veriyordu. Bu durumda ellerinde kuponsuz sertifika bulunanlann yalnızca ek faizi değll normal banka faizini almalan da olanaksız görünüyor. SORU Aslında gerçek bir borsa bankerinin bu sertiflkaları falı kuponlanyla birlikte satması gerekmlyor muydu? © Çok farklı yapıdaki bankaları eşit şartlarla rekabete zorlamaya devam edersek yeni bozgunlarla karşılaşabiliriz. SORU Son olarak şunu sormak tstiyorum Sayın Kafaoğlu; üretici birimlerin, sanayi kurulu^Jannın sorunlarıııı çözmeden finans kesiminln sorunlannı çözmek tmkanı var mı slzce? örneğtn finans kesimindeki başlıca sorunun büyük mikterda fon. ların bazı sanayi birimlerinde donmuş olmasınaan kaynaklandığı ileri sürülüyor. ICAFAOĞLU Doğru; birçok banka bıliyorum bi arkasındakı holdıngin şırkeüerıne verdiği krediler geri dönmediği için bunalıma duşmüştür. Blzzat Banker Kastelli olayında da finanse ettiği bazı şirket ve kışilerin sıkmtılarınm önemli roı oynadığmı düşünüyoıum. Sanayi kesimindeki sıkıntılar bankalara yansıyor ve banka sisteml de zaten çarpık yapıda oldugundan sorun büyüyor. Tabıi sanayiın sorunlannın temelindekl neden ıse yurttaşın alım gücünün gerilemesi ve malların tedavül süratmin düşmesi. Bunu paranın tedavül süratıni artırarak ftnlemelt ıstiyorlar ama olmuyor. Sonuçta faiz yarışı ve Kastelli faclası gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Sanat Galerilcri 7. Kunıltı; YıldonümO 'Turk Resmıncte Insan ve Portre'1 sergisıylr kutlanıyor Kasjm 1982 OD/1 /U4NS 449295 URART SAJVVT itl 4V 03 16 f Clu<l»rau lua Renkli Televizyon velekniği DEiZENLEYEN^MA.'OBEHKîrdKMÖHENDiSlfJöODASI İSİANBUL SU&Ebı BANEL... görü$leri Bakırköy 3. tcra Memurluğundan İlanen Tebligat ALACAKU s Abidin Gunendi VEKÎLt : Av. Kemal Timur BORÇLULAR ı aLSayındi Tunay, 2) Ceınal Ergön DOSYA NO. : 1982/1592 Esas Alacakh Abidin Günendi vekili Av. Kemal Timur tarafmdan borçlular, Sevindl Tunay ve Cemal Ergün hakkında memurluğumuzda, 18.1.1980 tarihli kira kontrosu ile ilgili olarak yapmış olduğu, adl kiradan mütevellit alacak ve mecurun tahliyesi ile ilgili yapılan takip sırasında: Borçlulann bulunduğu. Bakırköy Avcılar Merkez Mahallesi, Fatih Sokak 40/A'daki adresindcn c»kanlan ödeme emri bila tebliğ iade edılmiş ve bu ker re zabıta tahkikatında borçlular bulunamamış ve ödeme emri bila tebliğ iade edildiğinden. odeme em rinin ilanen tebligine karar verilmiştir. BORÇLU: CEMAL ERGÜN: 18.1.1980 tarihli kira kontrosundan mütevellit, masrafsız 130 000 TL. 1980 yılma ait, ekım. kasım, aralık vs 1S81 yılma ait tum aylar ve 1982 yılına ait ocak şubat ve mart, avlarına ait kira borcunuz ile, masrafı iş bu odeme emrinin tebliğınden itibaren 45 gun içmde odemenız, borcu yine borcun kısmına, veya tamamına, veyri ala caklının talcıbına karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinın tebligi tarihinden itibarerı f22) gün içinde, açıkca ve sebeplert ile birlikte t.I.K.'nun 62. maddesi hukmü gereğınce dilekçe ile veya sö?!rt ola rak icra dairesine. blldirmeniz, kira aktini ve söz. leşmedeki, im^anızı, kesin ve açıkça, olnrak red etmediğiniz. takdirde. akdi kabul etmiş sayılacagmız. yukarıda sureler içinde borcu ödemez veya itiraz etmezseniz, alacaklmm tetkik merciinden, tahliyenlzi isteyebilecegi ve kesinleşen kira a'acağından dolayı, haciz talep edileceği, hususları ödeme emri yerine kaim olmak üzere, borçlu, CEMAL ERGÜN icin ilanen tebliğ olunur. (Basın: 6959) •Dağlanndan bal, ovalanndan yağ akan üJke , ÖREN» (Yunan Mitolojlsinden) Geleneksel konukseverliğlmlzl Cennet ören'de bİ2imle paylaşm. 2 Klşi yatak kahvaltı 2 Klşi tam pansiyon Tel: 2180 TL. 3750 TL. Için tstanbul resim satmak istoymler içir Kurtuluj Cad. 191/B Sınemköy 40 47 83 GftifHUfUZ fım>o sozo/leri 22 IV8» !>»IV40uı Uih VOLİAİKK Alt»»n<lr. Caldrr. J M1RO Mar» lobcy * MOURLOI BTUDU Hrunı. M l t l l t L A N Ü L U raolo Bıınt ) S.BACHf CHOMV VVA MO/AKT FhUl|>pt Novcr lUULOL'SE. LAUIKfcl l m McihmUılrr lUULOUbt. r GMJTİUIN H KÜUS5RAU Metenriorft' tl.LA Hr/.OhRAU CAZ »AJMAIÇUARI Daha fazla bilgi ve rezervasyon 61 31 67. Ören Tel: 343. AFA REKLAMFapGR^lARI CEKİMLERİNİZ İCİN mesrutiyetcad 131 ^ tepebası tel458795 lARİH?8Hctzrranl982 YER OckjkülefoplonhSotenu SAAT 15.0O.19.0O ÎLAN «AZOT SANAYİİ T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yurt dışından ithal edilecek malzemelerin gümrüklenmesi ve Kütahya. Samsun, Elazığ vo Gemlik Tesislerimlze nakliyesi ile İstanbul ve Izmit iii hudutları dahilinde temin,edilecek malzemelerin tesislerimize veya Azot'un gösterecegi yere nakil ve teslimi hizmetleri için ihaleye çıkılmıştır. Konu ile ilgili şartname, Azot Sanayii T.A Ş Genel Müdürlüğü Konya Devlet Yolu No. 70 Hıpodrum ANKARA Ticaret Dairesi Başkanhgı'ndan, Rıhtım Cad. Denızcıler Sok. R Han Kat: 2 No: 8 Karaköy İSTANBUL adresindeki îstanbul Satmalma Mudürlüğu'nden temın edilebilir. Teklifler 19.7.1982 günü saat 18.00'e kadar G«nel Müdürlüsümuz Haberleşme Müdürlüğüne verilmlş olacaktır. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi bulunmadığın dan ihaleyi yapıp yapmamakta, diiediğine vermekte ve bölmekte tamamen serbesttir. (Basın 17777) 4632 GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI FATİH 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN 1982/865 Tal. Mahcuz olup blr borçtan dolayı satılmasına karar verilen îst. Fatıh, Hasan Halife Mah. Sarı Abdullah Sok. 7 kapı nolu, tapunun 438 pafta, 2022 ada, 29 parsel sayılı ve 256.94 M2. mesahalı kayıtlı arsa üzerinde kurulu GUnsever isımll kargir apt.'nın 2080/25694 arsa paylı kat lrtifaklı bodrum kat 2 Nolu Daire ve eklentisi 2 nolu kömürlük ile, 2080/25694 arsa paylı kat irtifaklı 4. kat 11 nolu daire ve eklentisi 11 nolu kömürlük ile, birlikte açık artırma suretiyls satılacaktır. TAPU KAYDI: Fatih 1. Bölge Tapu Sicü Muhafızlıgının îst. 2. tcra Memurluğuna hitaben yazdıgı 7/8/981 tarih ve yev, 981/2739 sayılı yazısından Fatih, Hasan Halife Mah. San Abdullah Sok. 438 paıta, 2022 ada, 29 parsel sayılı ve 256.94 M2. mesahalı k&rgir apt.'nın bodrum kat 2 nolu dairesı ile eklentisi 2 nolu komürlüğüne kat trtifaklı olan 2080/25694 pay ile 4. kat 11 nolu daire ile eklentisi 11 nolu komürlüğüne kat irtifaklı olan 2080/25694 pay borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştir. İMAR DURUMU: Îst. Belediyesi îmar Müd. nce İst. 2. tcra Mem.nun 26/3/982 gün ve 981/8317 sayılı yazısına karşılık yazdığı 2/4/982 tarihli yazısmda «İmar durumunda değışıklık yoktur» notu bulunan imar durumu belgesine göre; H: 12.5011 kat: 15.50 M. yüksekıiginde, krokisınde taralı olarak gösterilen sahada ve şekilde, bıtişik inşaat nizamında beher otopark yeri için yatınlacak bedel 244.000, TL. olan, iskan sahasmda bir İnşaat yapımına müsait olduğu anlaşılmıştır. GAYRİMENKULÜN HUDUDU VE SAHAS1 tLE HAIİHAZIK DURUMU VE NİTELÎĞt: Gayrimenkulün hududu ve sahası tapu kaydı ve çapında gösterildiği gibidir. 7 kapı nolu Günsever isimll anagByrimenkul apartman 1 bodrum, 1 zemin, ve 4 normal kattan müteşekkil betonarme karkas tıpinde tnşa edilmiş bir yapıdır. Bodrum ve zemin kat sokak cephesl pencere önlerı demır parmaklıklıdır. Normal katlann pençeresı BeTeBe kaplıdır. Sokaktan 2 kanatlı camlı demır konstrüksüyon bir kapıdan apt. na gırılır. Gıriş sahanlığından 4 mermer basamakla çıkıldıkta zemm kat sahanlığma çüalır. Katlar arasmdakl merdiven ahşap küpeştelı, aemir korkuluklu, mozayik basamaklı ve karomozayık sahanlıklıdır. Bodrum katta 2 daire ile birlikte arka bahçeye çüaş mevcut olup arka bahçede sıvasız briket duvarlı ve tahta kapaklı dairelere ait kömürlükler mevcuttur. Diğer katlarda da 2'şer daire olup, apartmanda elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Satışa konu 2080/25694 arsa paylı kat irtifaklı bodrum kat 2 nolu daire ve «Eklentisi 2 nolu kömürlük; Daire girişinde 2.00x3.90 M. ölçüsünde 1 hol, holden 3.50x2.80 M. ölçüsünde 1 oturma odasma ve 1.00x1^0 M. dlçüsünde 1 koridora geçilmektedir. Hol ve oturma odası arka bahçeye cephelıdir. Koridor Üzerinde 1.40x 2.00m ölçüsunde aydınlığa penceresi olan mutfak, ylne n aydınlığa penceresi o! n 1 yatak odası ile 1.00x2.00 M. ölçüsünde banyoWC. mevcuttur. Koridordan aynca bir kapı ile oturma odasma da geçilebılmektedir. Dairenin kullanılır net sahası 35.00 M2'dir. Mutfakta Uzeri fayansia kaplı evyeli küçük 1 tezgâh ile asma ahşap 1 tabakhk mevcuttur. BanyoWC'de termosifon ve alaturka hela taşı mevcut olup duvarlan 0 sıra beyaz fayanslıdır. Zemini karo mozayik, diğer yerler ise marley döşemelidir. Hol ve oturma odasının duvarlan kağıt kaplamadır. Daire rutubetll ve bakunsızdır. Dairede kiracı olup 3000, TL. kira ödenmekte olduğu lfade edllmistlr. Satışa konu 2080/25694 arsa paylı kat irtifaklı 4. kat 11 nolu daire «11 no'lu Eklentisi Kömürlük»: Daire girişinde 1.20x1.00 M. ölçüsünde 1 antre, antreden 3 10x2.00 M. ölçüsünde 1 hole geçilmektedir. Holden sokaga cephelı ve oturma odası olarak kullanılan 2.80x3.10 M., 2.80x3.60 M. ölçülerinde iç içe 2 odaya ve 2.50x1.00 M. ölçüsünde 1 koridora geçilmektedlr. Koridor uzerinde 2.50x2.50 M. ölçüsünde aydınlığa pencerell 1 yatak odası, yıne aydınlığa pencereli 1.40x2.00 M. ölçüsünde 1 mutfak ile 130x1.65 M. ölçüsunde banyo mevcuttur. Dairenin kullanılır net sahası 40 M2'dir. Mutfakta alın duvarı 3 sıra Uzeri tamamen beyaz fayanslı, evyeli, altı ahşap dolaplı 1 tezgâh İle asma dolap mevcuttur. BanyoWC'de termossfon, lavabo ve klozet mevcut olup duvarlan 9 sıra fayansla kaplıdır. Mutfak ve banyo hariç diğer bölümlerin duvarları kağıt kaplamadır. Bütün iç kapılar buzlu cajnlı, yağhboyab ahşap doğramadır. Dairenin tavanlan rutubetlidlr. B«nyoWC ve antrenin zemini karo mozayik, diğer yerleri ise marley döşemelidlr. Dairede kiracı olup 7000, TL. kira ödediğini ifade etmiştir. GAYRIMENKULLERİN KIYMETt: 2080/25694 arsa paylı kat irtifaklı bodrum kat 2 nolu dairenin eklentisi 2 nolu kömürlükle birlikte tam ınülkiyetine bilirkişice 600 000, TL. kıymet takdir ediuniş olup, diğer 2080/ 25694 arsa paylı kat irtifaklı 4'ncü kat 11 nolu dairenin eklentisi U nolu kömürlükle birlikte tam mülkiyetine 1.100 000, TL. bilirkişice takdir olunmuştur. SATIŞ ŞARTLARI: İlk açık artırma 2/8/982 pazartesl gunu 2 nolu daire ve eklentisi 2 nolu kömurlüğün saat 12.0012.30 arası, 11 nolu daire ve eklentisi 11 nolu kömürlüğun saat 12,3013,00 arası Fatih 2. lcra Dalresınde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesın görebılmesı ıçın 21/6/982 tarihinden itibaren memuriyetımizde açık bulundurulacaktır. İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetln % 75"ni ve varsa rüohanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temın edilmiş alacsklan mecmuunu aşmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırma on gün daha uzatılarak onuncu 12/8/1982 perşembe gunü aynı saatlerde ve aynı yeıde yapüacak ikinci artırmada en çok artırana ihale edilecektır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, verilen mehll içinde ihale bedelinı vermezse namma yapılan ihale fesholunarak itK.'nun 133. maddesf hükmü tatbık olunur. Tkı ihale arasındaki fark ve geçen günlerin % 10'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızm alıcıdan tahsil olunur. tootek sahibi alacaklılarla diğer ilgılilenn ve irtifak hakkı sahiplerinin, haklannı, faiz ve masrata daır olan ıddıaların dayanagı belgelerle 15 gün ıçınde Icra Daıresıne bildirmeleri ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sıcıli ile sabit olmadıkça satış bedehnın paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildıği ve 50 TL.'lık posta pulu gönderildığinde şartnamemn bır örneği göndenlır. Artırmaya ıştirak etmek istiyenlenn artırma şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul e^ mlş ad ve itibar olunacaklardır. Ihaleye iştirak etmeK ıstiyenlerin muhammen kıymetin % 10'u nispetinde pey akçesi veya mllli bir bankanm teminat mektubunun tevdiı mecburi olup alıcı binde Uç damga resmini ihaleyı müteakıp Ödemeye mecburdur. Fazla bilgl edinmek istıvenlenn 982/865 Tal. dosva nosu ile Memuriyetteıize mü.racaatlan ılân olunur. 21/6/1982 (Basın: 6945) 4631 İ LA N T.C. ÇİVRİL ASLİYE HUKUK HAKİMLtĞİNDEN Sayu 1978/606 Davacı Çivril'in KıraJan kasabasından Hamza kızı Emine Menderes tarafmdan davalılar ÇiviVin Kıralan kasabasından Ibrahim oğlu îbrahim Tuna ve Kıralan Beledıve Başkanhğı ve Çivril Mal Müdürlüğu aleyhıne açılan tapu iptali ve tesçil davasının icra kılınan açık muhakemesi sırasmda: Davahlardan îbrahim Tuna adına çıkanlan tebligatlann yurt dışında oldugundan açık adresinin bilinmediği ve gazete ile yapılan îlanen tebMgata rağmen duruşmaya gelmediğinden dunışma günü olan 27.10.1982 gunu saat 10 30'da kendisini savunmak üzere duruşmada hazır bulunması veya vekil göndermesi gıyap yerine kaüp^lmak üzere ilanen tebliğ olunur. s'~ (Basın: 17734) 4629 İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Akademımiz Resim Heyke! Muzesine 5 derece kadro tie bir müze yönetidsi (Müdürlük görevıi ve 7 derece kadro ile bir memur (Müdür Yardımcısı görevi) almacaktır. Koşullar Adaylann. Estetik ve Sanat Tarihi ögrentmi görmüş, veya müzecilik konusunda eğıtımi olup, idari görev üstlenmiş, ben7er porevlerde teorube edinmis kişiler olması gerekmektedir fAkademi mezunlan da memurlu^a aday ola bılirler) htekülerin. belirtilen koşullan hai7 olduklarına değgin belgeiar ve kısa özgsçmışlerini belirten blr dilekçe ile 8 temmuz 1982 perşembe gunu saat 17 00ye kadar Akademi Rektörluğü'ne başvurnıalan geregi dryuruJur. Sınav 12 temmuz 1982 pa?artesi günu yapılacaktır. fBasın 17695) 4549 t l A N DlVRİĞt ASLİYE HUKUK HAKİMLÎĞİNDEN 9*2/41 Davacı Sincan nahıyesinden Elif Tanyeri'nin eşi Hasan Tanyeri 30 yıl önce askere giderek köyünü terk etmiş ve bugune kadar donmedığinden davacı 20.1.1982 tarihli dilekçe ile Hasan Tanyeri'nin gaipliğine karar verilmesini talep etmiştır. îşbu ilânın gazetelerde ilânını muteakip Hasan Tanyerinin 14.7.1982 tarihinde mahkememızin 982/41 sayıli dosvanın duruşmasında hazır bulunmadıgı taktirde M K 'nun '2'ncı Md. uyarınca Hasan Tanyeri'nin GAİPLÎĞİNE karar verilecegi hususu ilftn olunur. (Basın: 17735) 4630 LEVENT PANSİYON Azmakbaşı Bodrum Banyolu, deniz manzaralı. guzel teraslı baramerlkanlı odalar. DENEYÎMLf TELEKS OPERATÖRÜ ARANIYOR Müracaat: Tel: 20 97 03/46 47
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog