Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÖRYAŞAM Pazar Sineması (14.10) 27 HAZİRAN 1982 televizyon HABERLER GÜNAYDIN PAZAR SİNEMASI: «ZORLU YOLCULUK» 16.10 DENİZCİLİĞİN TARİHİ (SON) 17.00 ÇİZGİ FİLM 17.15 DÜNYA DANS YARIŞMASI 17.45 HAROLD LLOÎD SHOW 18.10 BİZİM ELLER Programda Göletler hakkmda bilgl verlliyor. 18.30 SOFYA'DA TÜRK HAFTASI İ9.05 TAŞ DEVRİ 19.30 FASIL Hüseynl faalı. Yöneten Saml özkanü. 19.55 İFTARA DOĞRU Kur'an'ı Kerim Bakara suresl 254257. ayetleri î s mail Coşar okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasmdan sonra îlahiyat Fakültesl asistanlanndan Dr. Mevlit Güngör'ün kutsal kitaplar ve Kur'anı Kerlm konusunda blr konuşması yeralıyor. Seçme hadislerle deyam eden program ezan ve iftar duası ile son buluyor. 13.30 13.35 14.10 "Zorlu Yolculuk» • (WESTHARD THE WOMEN) TÖNETMEN: WtLLİAM A. WELLMAN, OYNAYANLAR: EOBERT TAYLOB, DENİSE DARCEL, HOPE EMERSON, JOHN MctNTİRE, HENRT NAKAMURA, LENORE LONERGAN. YULİE BİSHOP, termiş, bu türe bir anlatım kıvraklığı ve tema zenginli ğl getirmişti. Wellmann'ın yıllar önce ülkemizde «Kadınlar Seferl» adıyla oynamış olan bu Western'i yönetmenin tanınmış fllmlerlnden biri. Robert Taylor' un dışında tüm kahramanları kadınlardan oluşan bu fllmde Wellmann Western dttnyasının ihmal edtien cinsi olan kadma bu vahşi dünya içinde bir yaklaşım getirmişti. Başta o yılların Fransız gtizeli Denise Darcel olmak üzere bir sürü çe kicl kadınm rol aldığı değişik bir kurdele. Sanat Servisl Roy Whitman (John Mcîntire) Kaliforniya'da kurduğu çlft likte hepsi bekâr olan bir çok erkekle çalışmaktadır Whitman Buch admdaki rehberle Şikago'ya giderek adamlanna, evlenmek üzere 150 kadın getirecektir. Yol çok uzun ve zordur. An cak kadınlar her türlü gtiçlüğe göğüs gererek yuva kurmak üzere Kaliforniya'ya vanrlar. F Pilotluktan gelme Amerikalı Yönetmen William Wellmann macera fllmleri türünde büyük başarı gös Devlet Sanatcısı Suna Kan icin kaside riyor. Bu küçük armağan o zamanın parasıyla Altmış bin dolar! Bu tür olanakların bir bölümü TUrk Devleti tarafından Suna Kan'a sağlandı, bunu unutmamak gerek ama destegın de TET Ankara Oda Orkestrası, Gürer Aykal ve Suna Kan'ın vamını sağlayıcı örgütlenmemiz yetersiz olduğundan mıdır ne Türk müzik yaşamına getirdigi dinamizm; üst düzeyde işçlJıit dir, genç yeteneklertmizin ayakları üzerine sağlam Dastıklan üzerine şimdiye kadar hep Övgü dolu yazüar yazıldı. Benim bu sanıldığı anda arkalarındaki itici güç zayıflayıveriyor. övgülere katacak yenl blr söztlm yok aslında. 10. Uluslararası TBT Ankara Oda Orkestrası, Suna Kan ve GUrer Aykaı be İst. Festivalinde dinlediğim son konser, bendeki Suna Kan hayraberliğl, umarım ileriye yönelik hızlı atılımlarla uıuslararası ranlığım yenıden hızlandırdı sadece. arenada yitirilen zamanm acısını çıkarırlar. Yurt dışmdaki konBu hayranlığın kaynağı epey eskilere dayanır. Paris'ten yeserleri ve plaklanyla biz TUrkleri çepeçevre sarmış görünen, gö ni döndügü yıllarda ilk kez çarpılmıştım. Mozart'ın Türk Konrünmsz engelleri yırtarlar ve başandan başanya koşarlar. çertosu ve Brahms keman çello ikili konçertosu (Hölscnerie) Sırası gelmişken, 23 haziran 1982 Aya îrlni konseriyle ılgili yorumlan hâlâ belleğimm bir köşesinde durur. Suna"nın sahbirkaç ukaUlığıma izin verin. Oda Orkestrası dağannın kısıtlaneye çıkıp, kemanıru çenesine dayadığı andan başlayaraıc insayıcıhğı gözönünde tutulsa da, program düzenlemedeki en ufak m büyüsü altına alan, olağanüstü sahne kişiliğl yalnız benı etbir aksakhğın, başarıyı gölgeleyebüeceği unutulmamalı. kilememiştl herhalde. Onu, eskl zaman Tanrıçalanna benzetirtm sahne üzerinde. Konserin birinci bölümündeki İki klasifc dönem yapıtı, MoSuna Kan, Heifetz, Oıstrakh, Menuhin gibi pınltılı, yıldız Kezart ve Vlvaldi, programlama açısından olumlu idi. İkincı yarımancılar soyundan değil. O, daha da ender bulunan. doğuştan da, Elgar Yaylı Çalgüar Ork. için Serenad op. 36, ardından Stramüziği içinde taşıyan, sinir uçlanna kadar müzikle bütunleşmış vinski yine yaylı çalgılar ork. için Re Maj. Konçerto (1946) yer bir sanatçı. alıyordu programda. Her iki yapıt da tek başına birer incı olSuna Kan gibi bir kemancının dünya arenasında daha çok makla beraoer, yanyana geldiklerinde birbirlerinin ışıltısını söntanmmamış olması gerçekten şaşırtıcı. DüşUnün; Menuhin daha dürerek, konserin dengesini olumsuz etkiledüer. Her iki yapıt 11 yaşındayken Milyoner Amerikalı Yahudılerin para ve akıl deste da pırıltısız ve tınısız yankılandı Aya îrini'de. Zira, özellikle Elğiyle George Enesco'nun öğrencisi olabiliyor, Kreisler'le Purtwa gar, daha geniş bir yaylılar kadrosu gerektiriyordu dinleyıciyi engler'le, Bruno Walter'Je daha niceieriyle dostluk kurabiliyor. doyurmak için. Avrupa'da ailesiyle birhkte yıllarca yaşayıp, çalışması sağlamyor. 13 yaşındayken, New Yorklu bir başka zengin Yahuai, MenuBir başka aksaklık da violalann sahnedeki konumundan hin'e iki adet milyonluk Stradivarius'ten birini seçmesini öne kaynaklafld:. Bir sis perdesi ardından hayal meyal duyuldular. Sanınm Aya îrini akustik özellikleri gözönüne almdığmda, violalann yine eski yerlerine dönmeleri, yani çellolarla yer değiştinneleri daha akla yakın olacak. Tasavvuf Musikis!, 10.00 ÇoHer bakımdan gurur verici bir başarı düzeyini tutturmuş cuğun dünyası, 11.00 Küçük olan TRT Ankara Oda Or.'smın daima daha iyi olmasını istedikonser, 11.30 TUrküler, 11.45 ğimiz için dile getirdiğimiz bu dileklerin hoşgörüyle karşılanaTürkçe sözlü hafif müzik, cağını umarım. 12.00 Şarkılar, 12.15 Genç• lik saati, 13.00 Haberier, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Ses ve saz nün haberlerinden özetler, dünyamızdan, 14.00 Çeşitli 01.00 Program ve kapanış, sololar, 14.20 Türküler ge01.0505.00 Gece yansı, (02.00 • Galata Mevlevihanesi Yaşatma Derneği Müzik Bölümü testi çldi, 14.40 Şarkılar, 15.00 03.30 Sahur programı) valdekl ilk sema gösterisine çıkıyor. (Divan Edebiyatı Müzesi, saHaber programı, 16.00 Hafif at: 21.30). müzik, 1650 Türküler, 16.45 • 19. yüzyılm sonunda ve 20. yüzyılm basında oluşturnlmus olan Şarkılar, 17.00 Saz eserleri, oratoryo türündeki bütün eserleri seslendiren 120 kişilik Frank 17.15 Senfonlk mUzik. 18.00 furter Kantorei Korosu Aya îrini'de (Saat 18.30). Yurttan sesler, 18.30 Fasıl, 07.00 Açılış, 07.02 Solistler• Macaristan'ın ünlü pop grubu Omega, festivaideki ikind kon19.00 TUrkçe sözlü hafif müden seçmeler, 07.30 Haberserini bugün verecek. (Açıkhava Tiyatrosu, saat 21.30). zik, 19.20 THM toplu progler 07.40 TUrküler ve oyun • Sovyet Vladimir Krainev Chopin, Debussy, Prokofief, Schuramı, 19.45 Şarkılar, 20.00 havalan, 08.00 Sabah için mann, Scriabinin yapıtlannı Atatürk Kültür Merkezi'nde yorumlu Hafif müzik. 20.15 TUrküler müzik, 09.00 örnekleriyle yor. (Saat 21.30). 20 30 Solistler geçidi, 21.00Türk musikisi, 09.15 TUrkü•Macar Devlet Kukla Tiyatrosu 11.00 16.00'da, Türk Ticaret Ban 01.00 TRTI ile ortak yayın. ler ve oyun havalan, 09.40 kası Çocuk Tiyatrosu 11.00'de AKM'de, Yapı ve Kredi Bankası Kukla Tiyatrosu da saat 18.00'de GUlhane Parkı'nda izlenebilir. Filiz Ali LASLO 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 PAZAR RÜZGARI Sanatçılar ve eserlerl sunlar: Erol Büyükburc: «Kork ma», Nurdan Torun «Gönül Şarkıları», Esin Engln «Zehra Eren», Ayşegül Aldinç «Kemanımla sana bir ses verebilseydim eger», Recep Şarkısı «Bulut gelir seher ile», Ruhan Deniz «Anladım sevmeyeceksin beni sen», Banu «Unutulur», Zekâi Tunca «Aheste çek kürekleri», Zehra Blllr «Kalenln bavır düzü». Sunan: Halit Kıvanç. TRTI 05.00 Açılış. 05.05 Ezgl fcervanı, 05.30 Sabah şarkılan, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 0S.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yayın, 09.00 Kısa haberler, 09.15 Tatil sabahı, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Reklamlar. 11.07 Haftt müzik, 11.15 Solistler geçidi, 11.45 TUrküler, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Unutulmayanlar. 12.55 Reklamlar, RadyoTV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Saz. eserleri, 13.30 Bölgesel yayın, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Beraber ve solo şarkı radyo lar, 15.30 Türküler ve oyun havaları, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Çeşitli TUrk müziği, 16.30 Hafif müzik, 16.45 Tür küler, 17.0021.00 Bölgesel yayın ve ittar programlan, 21.0001.00 TRT2 ile ortak ya yın, 21,00 Haberler, 21.30 Spor dergisi, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Stüdyo kayıtlarından, 22.35 Türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Eizden sesler blzden melodiler, 23.45 Oyun havalan, 24.00 Kısa haberler, 00.05 Sevllen eserler, 00.55 Gü 10. Uluslararası Istanbul Festivali 22.00 COLUMBO Dizinln bu bölümünttn adı «Üçüncü Perdede Cinayete». Bir TV dizisinde cinayet masası komseri rolünü ojtr nayan ünlü oyuncu kendisine şantaj yapan eski sevgilisi ve şu andaki yapımcısı kadını öldürür. Daha sonra olayı Komiser Columbo'yla çözmeye ve ouu yanlış yol götürmeye çalışır. TRTII 23.15 23.20 : HABERLER KAPANIS SOLDAN SAGA: 1 Dlvançe'sinden başka • Hayalİ Behçetâbâd adlı rnan < zum bir eseri, kelâm ilmine dair Zemzeme'si ve Fetâvâyı Vassat adı altında yayınlan mış fetvalan bulunan, 16621761 , yılları arasında yaşamıs Osmanlı şsyhülislâm, şair, hattat ve ilim adamı. 2 Artık ' işe yaramayacak derecede es kımiş ve bozulmuş.. Faris ekolünde yetişmiş Constantüı 1 İSnadlı ünlü çağdaş Romen hey keltraşı... Belirtiler, isaretler. 1 3 El bileğinin sırt yüzü ten don kılıflarının iltihabından meydana gelen rahatsızlık... Olan, bulunan... ABD'yi oluşturan eyaletlerden biri... Do£ layü olarak anlatma. 4 îngiltere'de bir şehir... Çarşı bekçisi... Habeş büyüğü... Hasta, ask hastası. 5 Sabun gibi temizleme nlteliği olan kimyasal madde.. «Çıktı ' ya pürvelvele Ahmed Pâşâ / Tuğlar varsa gerektir Kızılel mâya kadar»... Tannya inan mayan. 6 Liberal partinin liderlerinden biri olup çağdaş Italyan edebiyat ve sana tını büyük ölçüde etkilemiş 9 olan Benedetto önadlı îtalyan eleştirmen, düşünür ve siya 10 set adamı... Oruı Almanya'da bir nehir... Hitler'in kara gömlekli milisleri... Açı bi 11 rimi radyan'ın simgesi. 7 Az kavrulmuş, açık renk malt ve 12 çiğ şerbetçioğlu ilavesiyle elde edilen Ingiliz birası... Birman 13 ya'da bir şehir... Uzak. 8 Bir bağlaç... Genişlik... Safkan. 14 9 Kuzeybatı Afrikada bir ır mak... 14851550 yılları arasında yaşamış, ahlâkî nitellkleri 15 ve bilglsiyle çağdaşlan arasın da ün kazanmış, Petrarca ve Bembo'yu örnek alarak mekedebiyatçı. 2 «Sicilya kızlan tuplar ve şiirler yazmış, Veronl Uryan omuzlannda sebu / Alınca önadlı Îtalyan kadın şair... lannda da çepçevre gülden efJsviçre'de bir nehir... Duadan serler / Yayar bu mahfile âsâ«onra söylenir. 10 Baba... bı gevşeten bir...... Bir çoğul Yelkenli gemilerde direkler Ueki... Tokat'ın bir ilçesi... Su. cerinde yelken açmak ve işa3 15631631 yılları arasında ret kaldırmak için kullanılan, yaşamış, lirik ve kahramanlık yctay olarak bağlanmış, uçla> şiirleri ve îngiltere'nin coğrafn ince gönder... Nehirlerde ve yasını şiirle anlatan Polyolbion Eiğ sularda kullanılan, bordala İngiliz rı düz, jassı kayık. 11 Pug adı eseriyle tanınmış şairi.» Güney Amerikanın batı Ua ve Calabria dükU Roberto Guiscardo'nun torunu olup amcası Bohemond ile Birinci Haçlı seferine katümış, Antakya önunde parlak başarılar kazanmış, Bohemond'un ölümü Üzerine Antakya prensi ol tnuş, Tasso tarafından «Kur ISTANBUL'dan: Erpl Sözcü, tulmuş Kudüs» adlı ünlü ese Sezen GürgUz, Sabahîttin Arinde örnek şövalye olarak ökuı, Oğuz Yorulmus, Mustaia vülmüş ehlisalip savaşçısı. Sevim, Orhan Doğu, Affan Ka 12 Ayak... Kumaş ya da de yalıoğlu, Aksel Yankman, Yerinin cilalanması... Oyunu bo ter özdoğan, ülaş Aydın, A. aar... Elia Kazan'ın East of Ayhan Müftüoğlu, Nayab HeEden (Cennet Yolu) adlı fil küngil, Dürrünab Üstkan, AU miyle büyük bir şöhrete ka Murat Özgün, Mehmet Aldevuşan ve bir araba kazası so mir, Özlem Bozdağ, Şerile Tu nucunda 24 yaşında ölünce he tar, Burhan Uyanlar, Esat men adı etrafında gerçek bir Kurt Nurettin Zeytinli, Yaşar efsana yaratılmış olan Amerika Koç, ANKARA'dan: A. Mehmet lı sinema oyuncusu. 13 Cet... Köklü, Semiha Aksoy, T. SüLetonya'nm başkenti... Alman ha Hacıhasanoğlu, Tekin Erca «bal». 14 Şarkı... Japon kip, Alper Yalçınkaya, Temekonomisine özgü bir mall ve muz Korkmazgil, Halit Doğan, ticarl kuruluş... Toprak köleAynur Pişkin, Turgut Süllüoğsi... 1412'de aforoz edilen ve l.ı, YUcel Çağlar, Altan Bayüü1415'de diri diri yakılan ünlü oğlu, Vural Yurdakul, Köksal Çek reformcusu... Nikelin sim Çoban, îsmaü Çolak, Nüüfer gesi. 15 Meşrutlyetten son llkehan, Naşit Selçuk, Tülay ra siyasî hayata atüarak Ayan Çelikcan, Canan Yenice, Memüyeliği, Maarif ve Evkaf Nâ duh Özdemir, Kâmile Ertekin, zırlığı ve Şurayı Devlet Baş ÎZMİR'den: H. tbrahim Şapçı, kanlığında bulunan, Ankara' Zarife Barış, Üzeyir Linç, T, da toplanan Büyük Millet Bedii tnce, Merih Erken, MaMeclisine tstanbul milletvekl cit Ulubelde, Ali thsan Tekın, 11 olarak katılan, FeızlekeI Ta H. İbrahim Eoe, H. TUlây ö z rihi Düveli Jslâmiye, Tarihi bender, Kasım Sönmez, ErkuDevletj Osmanîye, Tarihl Asrı ter Leblebici, Metin Süden. 1Hâzır, Sultan Abdülhamidi Sâ mam Naycı, Semih Aydoğdu, jıiye Dair, Tarih Musahabeleri Muzaffer Narman, Ahmet Bavs. gibi eserleri bulunan Son baeren, KONYA'dan: Erhan Osmanlı vak'anüvisi, tarihçl, Poyra, KAYSERİ'den: Osman yazar ve siyaset adamı... Civa Özçelik, GAZİANTEP'den: Meh nın simgesi. met îyigün, Kdz. EREĞLl'den: Hayati Kılıç, ADANA'dan: Abdullah Yırtıcı, YALOVA'dan: YUKARDAN AŞAĞIYA: Ömer Lütfi Erdoğan, İZMÎT Kocaeli'den: Gizem Şişman, 1 12 ciltlik Tarih'i ve MecelYARIMCA Kocaeli'den: Oğuz le1 Ahkâmı Adliye adı verilen Yürütken, AKHÎSAR'dan: Ceilk Medenl Kanunumuzun halâl Yurtseven, AKŞEHlR'den: zırlanıp kaleme almmasındaki , katküan ile ünlü Osmanlı devlet adamı, tarihçi, hukukçu ve HAFTANIN ARMAĞANt KX) OKURUMUZA «Anayurdun Dumanı» XONSTANTİN SİMONOVUN 2 3 4 U....... . I I !U 2 3 4 5 6 ? 6 9 1011 12 13 14 15« 16 17 t8 19 20 5 6 7 d = LJ U ı W îfl üHJU nn • •hHu r 1 U U II U 1 h 1 • II U H MU U II I I M M n ITn kıyısmda uzanan sıradağlar. 4 BugUn yalnız iki köyde konusulan bir Kafkas dili... Akvador'un plaka isareti... Dante'nin Cehennem'inde cezalannı çeken ' büyücüler ve kâhinler arasında yer alan ve Orta Çağlarda Aristoteles'den Arapça ve Ibranioeden yaptığı çevirilerle olduğu kadar astrolog ve büyücü olarak da Un yapmış olan Michacl önadlı Iskoçyalı bilgia • S Blr nota... Cava adasmın batısında bir bölge... Dinî merasimde Kur'andan on âyet mik tan okunan kısım. 6 Eğri, şaşı... Orta yerinde ilk Doğu kiliselerinin kurulduğu agaçlıkh kutsal avlu... Müstâhkem mevki. 7 Mertliği ve kahramanlığı İle ünlü, ancak Yeniçeri ocağının bozulduğunu görerek onu kaldırmak için uğrasmış, bu uğurda bir kaç kez Devlete 13 Haziran tarihlî ARMAĞANLI PAZAR bulmacasının çözümü ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi Sadık Karmış, Kdz. EREGLt' den: Hatice Sertlek, ANTALYA'dan: Varol Saraçoğlu, ANTALYA'dan: Vedat Aner, Kdz. EREGLt'den: Murat Sevim, tZ MtT'den: Mesut Erkoç, ADANA'dan: Şener Yunusoğlu, SALİHLt'den Kenan Duman, BUR SA'dan: Tuncay Emir, SAMSUN'dan: Abdurrahman Türker, IZMİT'den AU Baysal, ÇORLU'dan Sabahat Dizman, MERSİN'den: M. Erkan Aykan, SALtHLİ'den: Hasan AU Aksoy, KARABÜK'den: Memik Kurtgözü, Gediz KÜTAHYA' dan: Hidayet Ceylan, KARABÜK'den: Zehra Yanık, SAFRANBOLU'dan: Rıza Zengin, SAFRANBOLU'dan: Rüstem Gökkaya, KARABÜK'den: TUlin özbozkurt, ÇORUM'dan: Gülay Tokatlıoğlu, SAMSUN' dan: Mehpare Altaylı, MERSİN'den Fuat Çiftçloğlu, SAMSUN'dan: Ekrem Hayri TUrkben, KAYSERt'den Mustafa Kabakçı, ÎZMtT'den: Erdoğan Arda, KOCAELİ'den: Ender Kâ mil Boyacı, ANTALYA'dan: Nesrin Kilit, ANTALYA'dan: Mustafa Tuncer, KONYA'dan: Erhan Poyra, TEKlRDAG'dan: Murat Selvi, ÇAYIRALAN'dan: Hilmi Tokat, ADANA'dan: Gtin gör Nayman, KONYA'dan: Levent Yaman. başkaldırmış, bu yüzden Murat IV tarafından başı kestirilmiş, padişahın bile hoşuna giden kıyafetiyle « kesimi» denilen bir erkek modası yaratmış ünlü Osmanlı veziri. 8 Çekoslovakya'da eskiden kullanılan altın para... Kutsal Kitapta adı geçen bir kişi olup Saul ve Davud zamanında kumandanuk yapmış ve yükseUşini çekemeyen Yoab tarafından öldürülmUştUr (Racine Athalie adlı trajedisinin iklnci derecedekl kahramanlarmdan birine bu adı vermiştir)... îlenme. 9 Suların akışını isteğe göre durdurmak veya serbest bırakmak İçin iki yatak arasında düşey olarak hareket eden kapak... Yaeım... Kapı. 10 Lâhza.» Pransızca «hayır»... Gösterme...' Bir peygamber. 11 tvanhoe, Ouentin Danrard, Rob Roy, Lammermoor'nn Nişanbsı vs. gibi tarihi romanlan ile tinlü Walter önadlı tskoçyalı yazar... Hükümdarhğın ya da kumandanlığın sembolü olan bir çeşit kısa sopa... Batı Almanya'da Ruhr havzasında bir şehir. 12 Lübnan'da bir şehir... Zengin mizansenli dans ve oyunların yer aldığı sahne gösterisi... Protaktinyum elementinin simgesi... «Üstü de bir altı da birdir yerin / ... yigitler vatan imdadma». 13 Ken'an tapmağının içine çakılmış ve tanrının putu veya alâmeti olarak kabul edilen kutsal kazık... K o lombiya dağlannda yetisen bir çeşıt orkide... tşe yatkın, becerikli... Demirin slmgesi. 14 Gerede'de doğmuş, 18151896 arasında yaşamış, Dertli'nin yanında uzun süre çıraklık yapmış, koşma ve türkülerini elli yıl boyunca çalıp söyleyerek bütün Anadoluyu dolaşmış saz şairi... Renk körlüğü de denilen göz hastalığını ilk kez kendl Üzerinde gözleyerek meydana çıkarmış olan ve aynea atom teorisinin yaratıcısı sayılan îngiliz fizikçi ve kimyacısı. 15 Derebeylik döneminde «ordu» anlamına gelen bir terim... V£ronique, PeUeas, Madame Butterfly vs. gibi operalann ilk temsillerinde oynamış olan Jean önadlı Fransız baritonu... Helyumun simgesi. 16 Yelpa, ze biçiminde küçük kanat, vantilatör... Osmiyumun simgesi... Mendelevyumun simgesi... Abdest alınırken ayağı yıkamamak için sadece Uzerini meshedebilmek amacıyla giyilen kısa çizme biçiminde ayakkabı. 17 Yabanoı... Antimonun sinv gesl... Orta Mısır'da, Kahire'nin 500 km. kadar güneyinde, şimdiki Beliane köyü yamnda bulunan tarihi bir şehir. 18 Osmanlı tarihçi veya vak'anüvislerinin en UnlüsU ve en önemlisi... Pişmis topraktan, cüruf ve beton kanşımmdan yapılmış ve kirişler, putreller veya nervürler arasına konulan dolgu maddesi. 19 Boris Godunov'un ölümü üzerine, daha önceki çar IV. tvan'ın (Korkunç Ivan) çocuk yaşta esrarenglz bir şekilde ölen oğlu olduklannı lddia ederek Rus> tahtına göz diken ve bir süra saltanat süren Uç ayn sahtekâra verilen ad (ayra zamanda ölen çocuğun adıdır)... Sierra Leone'den Afrika'nın lç kısmına kadar süren İlk yolculuğundan Ni.ter'in kaynaklan üstüne bilgilerle dönen, 1825'de yeni. den Sudan'a dogru yola çıkan fakat Tombuktu'da öldürülen, bıraktığı notlar XX. yüzyılın başlarında bulunup yayınlanan İskoçyalı gezgin ve kâşif. 20 Selçuklulara bağh Musul Atabeyleri Devletinin kurucusu olup Haçhlara karşı Müslüman dünyasını savunmuş, Kuzey Irak, Kuzey Suriye bölgelerinl ve TTrfa şehrlni ele geçlrmiş, hallfe tarafından kendisine Patih Unvanı verilmiş, 1146'da bir hadım tarafından uykusunda öldürülmüştür. pazaroyun Jale, Ali, Fatoş adına: Fatoş Canborgil Ankara «A'dan Z'ye her harfin alfabetik sırayla kııllanıiması koşulu ile mesaj yazılmasına ilişkin oyun, Gazlantep'ten Ankara'ya yaptığımız uzun tren yolculugunda zamanımızı değerlendlrerek oyalanmamıza yardımcı olmuş ve ekteki on mesajı bize yazdırmıştır... w PES» • ' ' • 'i'î'P 1. Annem, «Benim canım çıksın» dediğimde, en faydalı görüşlerini horslanarak ısrarla iletti; «Jaleciğim, kendlne lâzımsın, mademkl normal olan ömUr payını Rabbimiz sana şartlı tarzda uygulamak tizere vermiş, yaşamak zorundasın!» 2. Ankara'dan bizimkilerle Cenevre'ye çağrümadan daha evvel Pransa'ya giderek haien Irak'taki işimizin jumalinı kendı lehımize mesajla neşrettirmek, oradakı ön lemlen Paris'tekı randevumuzda sayın şef lere tanımlayarak, uygulama üzerine verıleri, yorumlan, zorlamalıyız. 3. Alp beylerin can çocuklarımn düğününde eğlendik, fakat Gaziantep'ten hare ket îidıraplı, ışkenceliydi; Jalelerle koşarak lokomotifin makinistinin nerede oldugunu öğrendik, peronda rötarı sorup. Şam treninin ulaşacağını ümitle varsayarak yolculuğumuzu zamanladık. 4. Antep'ten, birlikte canımız çıkarak dönerken, eziyetli fakat güzel hatıralar ırmağı içinde, jöleli kahvaltımızda lüzumsuz masrafa neden olmamak Özürüyle paramızı resmen sakladık; şayet tutumsuz uygulamayla Uleşseydik, vanlacak yarar zarardı. 5. Antepte birleşen, camlan çatlak dingüi eğik furgonda, gece, hırsız ıssozlık nevzat erkmen OKUROYUN Desenler: Semih POROY içinde Jaluziyi kopartarak lahsada minell, necefli oyalı örtüyu parçalayıp, rasgele sararak şaşkınlıkla ters uçtaki üçüncü vagona yöneldiğinden zaptedildi 6. Ankara'dan berl candan, çaiışkan dostlanmızın eşliğinde, farklılığmı gördUğUmüz hareketlerle ılımlı ikramlarını jest leriyle kuvvetlendiren; liyakatları, meziyetleri, nazik, olumlu özellikleriyle parıldayan, rahatlatıcı servis şartlarında tadıunutamayacağımız Üstün vasıflı yolcutını :.lu£umus zevkliydi. 7. Ancak, bır cinayet çeşidı doğrultu»tnp)ir>fl tınfpt. gftrft" üsj ısrarlı insanoğlu, Jak Karındeşen lakabına mahsus nitelikleri olduğundan ötürü polis raporlannda satır şaşmadan tanıtılıp, unutulmamak 'izere vatandaşa vansıtılmatt zorundadır. 8. Anadolu'nun bozkınyia, canlı Çukurova'nın dopdolu ekıli fasılasız görünen hayli ısıtıcı imajı, jiletle kesılmiş lokum manzârasının nefessiz ortanımda, ölümsüz pastel renklere susamışlığın şaşırtıcı tepkisinl usumuza Ustüste vererek yeteneklerimizi zorluyordu. 9. Arjantinie Belçika'nın Cumartesi çok duraksamah, edepsizce, futboi gereğl haricindekl ıslıkh, itirazlı, jestü karşılaşmalarında, Latin Maradona'mn nasıl oynadığuıı, örgütlü planlı rolünü sırt şaşırtıcı tekniğinin umulan üstünlüğünden varolduğunu yinelemeye zorlandık. 10. Aslında bireylerin cahilce çabalan dofru etkinlikleri faydasız, gereksiz hale, ızdıraba iter; jurnalcilik, kesimlerdefci luzumsuz meraklara neden olarak, önemli problemlerin realist sonuçlanran şahsi ta leplere ırygunluğunu üstün varsayclırarak yorumlannı zorlaştınr. • Derim. Ipucunuz: KA Her satıra tanımlara uyan dokuz harfli bir sözcük yazın. «KA.lar olduğu yerde «KA»lacak. 1 Bulaçıcı, salgın ve ate» ± JV A * " ^ ^ ^™ ^ ^ ^"* * ^ ^ ^ •• li bir bastabk. 2 KA 3 KA 2 lstanbul'da bir aemt. 4 KA 3 Dayanma, direnme. 5 KA 4 Ayakkabının üst yttzil nün ön tarafında di6 KA kişle aynlan burun 7 KA bsnu. 8 KA 5 Kömür kalemiyle yapılan resim. 6 Bir illmiz. 7 SantrfüJ. 8 Gövdesi üç köşe Rus mandoUnl. KAYDIRMACA EINSTEIN OYUNU («Cumhurlyet>ln Büyüklüğü) İlk kez numaralı <yakın gözlüğü» kullanıyorum üç haftadır. önümdekl Cumhuriyet birden büyüyüverdi gözümde. <Acaba,> dlye sordum kendl kendime, «gözlüksüz gördüğüm boyda mı Cumhuriyet? Yoksa gözlükle gördüğüm boyda mı?» ölçüyorum: Enl lkı karış eksl iki parmak. Ama ölçü, benlm el. Ve herkesin ell farkh. Her şey ne boyda? Vallahi bilmlyorum artık. Birisi, «Cetvelle ölç!» diyor. E, cetvel de büyüyor küçülüyor gözlükle, gözlüksüz. Düşünün! OKUROYUN Edip Çeliker Istanbul EVİRMECE ÇEVÎRMECE Edip Çeliker gene geçiyordu masamın yanından. Ve bu oyunu verdi: «GÖR KALBÎM, YAB MEŞK EDER RAKIYA.» Sevdiği bir romancının (iki sözcük), sevdiği (kimin? TabU Edip Çeliker'in) bir ıomanuun adı (dört sözcük) saklıymış yukandaki sözde. Bu yazı bu kadardı; blrisine okudum, «Hani oyun?» dedi. Nobel'lik yazı yazsak, oyunsuz dlye kimse okumaz. tşte oyun: Yukardaki tema, aşağıdakiler, den hangisini amştırıyor size? A. B. C. İZAFİYET NAZARİYESÎ, RELATİVİTE TEORÎSt GÖRECELİK KÜRAML (Çozümleri 11. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog