Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Büyük Türkiye nin Büyük Bankasının Güvencesi Tasarruf mevduatı yıllık brüt faiz oranlan • 6 ay vadeli mevduatın ve mevduat serttfikalarının faizleri aylık olarak ödendiği takdirde yıllık % 42 faiz oranı uygulanır. Döğal gaz boru hattı tarüşması iyîce kızışıyor Schmidt: Reagan bize sormadan kesemizden cıkacak önlemler alıyor Dış Haberler Servisi Federal Alman Başbakanı Helmut Schmidt Bonn'daki bir toplantıda, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Sovyetlere doğal gaz Uretiml teknolojisl konusunda ambargo uygulama kararına çattı. Schmidt, bu önlemle rin Sovyetlerden çok Batı ya zarar vereceğini belirte rek, Reagan'ı Avrupa'nın sırtmdan Sovyetlere karşı önlemler almakla suçladı. Schmidt şöyle dedi: «Reagan'ın kararıyla karşıhklı giiven ve uyumun zetnini çökebilir. Bu türden önlem ler müttefiklerin kesesinden alınacaksa, bunu önc«" önlemlerin yükünii çekecek olan müttefikler öğrenmeii ve kendilerine damşılmalıdır.» ABD'nin Batı Avrupa'da ABD lisansıyla üretilen enerji malzemelerinin Sovyetler Bırliği'ne satışııu ya saklama kararı, Sovyetler Birliği ile büyük bir doğal gaz boru hattı projesine gı ren ve enerji ihtiyacmın önemli bir kısmını Sovyet doğal gazına bağlayan Federal Almanya'yı zor durum da bıraktı. Schmidt bu arada Federal Almanya'dan Sovyet do ğal gazından vazgeçmeslni isteyen ABD'nin Sovyet lere tahıl satmayı sürdürdüğünü de hatırlatti. Bilindiği pibi Reagan Sl ' biryaBatı Avrupa doğal gaz hattını engellemek için aldığı ambargo kararmı ge nişleterek, diğer ülkelerdeki ABD lisansıyla üretim ya pan şirketlere de uygulamıstı. ABD dışmdaki bir çok şirketi de kapsamı lçlne alan bu ambargo kararı önce Amerikan şirketlerinin, sonra Japonya'nıo protestolarına yol açmıştı. ABD Savunma Bakan Yar dımcısı Richard Perle daha önce ABD ve müttefiklerinin Sovyetler Birliğiyle yapılan ticareti gözden geçirerek, bu ticaret sayesinde Sovyetlerin askeri gücünü artırmasma imkan ve rilmemesini istemişti. SibiryaBatı Avrupa doğal gaz hattı Sovyetler Birliği'ne yılda 810 mllyar do lar gellr sağlayacak. Yapım çalışmalarma başlanan proje aynı zamanda Batı Avrupa'yı enerji bakımından Sovyetlere bağımlı kılacağından Reagan bu projeyl önlemek için elinden geleni yapıyor. Federal Almanya ise bu projeden en çoK yararlanacak olan Batı Av rupa ülkesi olduğundan, önemli miktarda ucuz enerji saflayacak olan bu projeden vaz geçmeye niyetli de ğil. Aynı boru hattmdan Sovyet doğal gazı alacak o lan diğer Batı Avrupa ülke leri ise Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, îtalya, Danimarka'dır. Başkan Reagan'ın Batı Avrupa'yı Sovyetlere bağım lı kılacağı gerekçesiyle ön lemeye çalıştığı doğal gaz hattmdan aslında Federal Alman ekonomisinin doğal gaz tüketiminin yüzde 1015'lik bir bölümü karşılana cak. Federal Almanya ayrıca DoğuBatı ilişkilerinda bir bunaüm doğması ihtimaline karşı geniş doğal gaz stokları bulunduruyor. 3 ay vadeli %45 6 ay vadeli 0/ /O 2 ay vadeli Soyuz T6 calısmalara basladı MOSKOVA, (Ajanslar) Sovyetler Birliği'nin Baykonur Uzay Üssü'nden perşembe günü TSI 19.30'da fır latılan «Soyuz T6»nın dün ya çevresindeki yörüngesine oturdugu ve uzay gemisindeki ekibin çalışmalanna başladığı haber verildi. Sovyet . Fransız ortak ekibinin ağırhğın olmadığı bir ortamda insan vücudunun ne gibl tepkiler göstereceğini inceleyecekleri bildirildi. Uzay ekibi. aynca Sovyetler Birliği Devlet Baş kam Leonid Brejnev ile Fran sa Başkanı François Mitterrand'a birer mesaj yollayarak tebrik ve başan dilekleri için teşekkür ettiler. Sovyet Fransız ortak eki bini taşıyan uzay gemisinde uzaydaki Amerikah olma yan ilk Batılı ünvanım kazanan Fransız Jean Loup Chretien ve iki Sovyet kozmonotu bulunuyor. Uzay ge misinin kaptanı Vladimir Ca nibekov, uçuş mühendisi ise Aleksandr Ivançenko ile bir likte uzaya çıkan Fransız kozmonotu böylece Fransızlar'in uzaya çıkma özlemini gidermiş oldu. Sovyet Fransız ortak uzay uçuşuna eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing zamanında karar verilmişti. Ancak o ta rıhten bu yana Afganistan müdahalesi ve Polonya'da sı kıyonetim ilan edilmesine duyulan tepkiler bu projeye de Fransa'da geniş bir muhalefet yarattı. /o lay vadeli BBT Yugoslav Komünist Partisi Tito'dan sonra ilk kez toplandı BELGRAD (ANKA) Yugoslavya Komünist Par tisinin Mareşal Josip Broz Tito'nun ölümünden sonra ki ilk kongresi dun çalışmalarına başladı. 1600 delegenin ve çsşitli ülkelerden 130 çağnlının katıldığı kongrede tilkenin onumüzdeki dört yılda lzleyecegi iç ve dış politika önceliklerinin tarüşüacağı belirtiliyor. Dört gün süpscek kongrede ele ahnacak konular arasında başta gelen k o nulann, ekonomık istikrar programıyla Kosova' daki Amavut azınlığın du rumunun olduğu belirtiliyor. Kongrenin açıüş konuşmasını yapan Komünist Partisi Prezidyum Başkanı Dusan Dragosavaç ekonomik istlkrann sağlanma sımn ülkenin önündekl en önemli sorun olduğunu be lirtti. * " • 1 %5 vadesiz Uzay Mekiği Columbia 4. uçuşunda gizli askeri deneyler yapacak WASHİNGTON (ANKA) Uzay mekiği Columbia'nm bu akşamüstü çıkacağı dördüncü deneme uçuşu sırasında ABD uzay tarihinde 20 yıldan berı ilk kez gizli askeri deneyler yapacak. ABD ülusal Havacılık ve üzay örgOtü'nün (NASA) Columbia'nın dördüncü uzay uçuşu sırasmda yapacağı askeri aeneyler konusunda bilgi yermemelerine karşm, uzmanlar, Columbia'nın yapacağı deneyler arasında dünyada atüacak KItalararası füzeler ve bombardıman uçaklarının yerlerinin saptanmasına yarayacak bir kızılötesi teleskobun da bulunduğu ayrıca, uzay araçlarınm, dünyadakl üslerden yararlanmadan yollarını bulma larını sağlayacak bir «uzay sekstantının» deneneceğinl belirtiyorlar. Bu arada, Columbia'nın yük depolannda bulunan teçhizatm uçuş sırasmda kameralarıyla göstermemeleri İçin astronotlara kesin emir verildiği kaydediUyor. İşinizde çalışır, tatilde gezdirir. • 1600 cc, 80 HP (SAE) moîor • ö n e yafabilen arfcafcolfuMar• Tafcvîyeti sOspansîyon sistem? • Arka cam «fomafifc yrttaytcsr ve sîteceaf • Elektrık. motoriu, su ısındıkça çalışan radyaior sugutma. fanı • Guvdeye gpmulu alepne ve avadanlık • Ve MURAT131 ın tum dığec ustun nıtelıkterf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog