Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 27 HAZJRAN 1982 ABD yeni Dışişleri Bakanı Arap dostu olarak tanınıyor Haluk ŞAHİN bildiriyor WASHINGTON ~ Dıştşîerı Bakanı Alexander Haıg' ra istifa haberi Amerikan başkentinde büyük bir sürp nt olarak karşılandı. Oysa Haig'in Başkan Reagan'm danışmanlanyla ve otekı bakanlarla geçınemedıgi bılınıyordu. istifa söylentileri 7aman zaman başkent kulis lermde dolaşıvordu Buna ragmen Lübnan bunahmınm doruk noktasrna varıldıgı şu günlerde böylesme dra matık bır gelışme beklenmıyordu Yani sürpri<i, istifadan çok istifamn zamanlama sından kaynaklanıyordu. Başkan Reagan. Dışişleri Bakanı Haıg'ın ıstifasmı ka bui etfiğinı basına açıklandıktan sonra. Gazetecılenn sorulanna cevap vermeyı reddetti. Haıg ise. vaptığı basın top lantısında. ıstıfa mekrubunu okumak ve ıshta nedenının dıs polıtıka konusundakı go ruş ayrılığından ılerı seldi ğinı belırtmekle yefındı Sıyasal gozlemcıler, asıl nedenın Alexander Haig'in uzlaşmaz. aşın hassas de digırtı dedıkçı Inşihgı oldu ğu görüsimdeler. Bu vorum a gore Reagana vakın tum yetkililerle takışan Ha tg, sonunda Reagan'm da sabnnı taşırdı Sımdive ka dar Haig'in istifa mektubunu gen çevıren Reagan. bu kez sorunu kokunden çozmeyi tercıh ettı Bardagı taşıran son damla nın ne olduârunu raerak edenler ıse Reagan vönetımı ile Ham arasındaki ıki konudakı göruş avrılığmın «son 7amnntfrria artmıs olmasına dıkkatı çekiyorlar. Bunlardan bırıncısı Sovvetler Bırlığınden Avrupa va donecek doğal gRZ bo ru hattı konusu Rpagan ve yakmlan bu hattın do şenmpsıne siddetle karsı ko vınnrİHr Hnis ıse bu proıe ye karşı çıkmanin Avrupalı muttefıklerı gurpndırmpsin den çekinıyor fkıncisı îsra il konusu Askerlikten gelen Haig îsrail'i ABD'nin Or tadoğu'daki strateiik kalesi olarak görtiyor Basta savunma bakanı Casper We inbergpr olmak Ö7ere etkilı bir kPSTm I<ÎP Amerika'nın ekonomik çıkarmın Araplar la daha ıvı gecinmeyı gerek tirdıfi kanısındalar. Alpxander Haig'ın yenne atanan George Shultz Arap larla iyi geçinmek isteyen kampın önderlerinden bıri sayılıyor 61 vasmda olan f Shıılf/' po!' ilîanın vahnnrı sı değil Nixon ve Ford vonetımlen sııasında Çmış mn vp Hazıne Bakanı olarak gorev yaptı Reagan ıktida ra gpldığinde Bakanlık tek liflenni kabul etmeverek Bochtel şirketinin yöneticih ftını tercıh etti Şımdi tüm gözler bu dev cokuluslu şirkete dönmüş buliinııvor. Bunurt bir ne d^ni Savnnma Bnlcnnı V p Vinbergpr'in de bu şirkettpn gplmpsı tkıncı npdenı ise. bu şırketın hashca müste(Arkosı 9 Sayfada) MHP ve üikücü kuruluşlar davası Savcı, avukat Yılmaz hakkında suc duyurusunda bulundu AVKARA (Cumhuriyet Biirosıı) «MHP ve ülkiıcn knruluşlar» davasında sanıklardan Sadi Somuncuo^lu'nun sahverilme isteml mahkeme başkanı ve duruşma yarçıcmın muhalefptlerine karsın reddedilirken. avukat Şerafettin Yılmaz hakkında bir dilekçesl nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Anknra Sıkıyönetim KomntanlıSı n> Nuraaralı Askeri Mahkemesinde yapı lan durusmada avukat Şerafettin Yılmaz'm sanık Sa di Somıincuoğlu hakkında mahkemeye sunduğu 22 ha ziran 1982 tarthli dilekçeslnde, «Bn sebenie miivekkîlîm Yî>sar Güven olavtndan sorumlu tnt'ilması hnl'ikpn miimkfin degildîr. Bu sıiHnma kpvf! vp korknnc amarlı b)r iddfadır» ve orsavm «avpılık srecen cel ifâe MGK'yı. MTTP davası tcln 5ze1 emlr veren tnakam yaptıjı srfbl. acaba tabHyelere de bn makamın muhalefetlnin oldn&unn mn trna etmpktedîrler?» "sekHndPkf Ifadplerinin «rdegpr İpndirme'sînİTi vapilarak ffe re&inln takdir! Idn» dllfkre örne51nin vp kararm Sıkıyönetim Komutanheına UetHmesine karar vertldi. Saniklprdan Sadi Soraun euoftln. Namık Kemal Zeybek ve Rıza Müftüoğlu'nun palıveriime Istemleri redderl!!1rken. karara mahireme b^skanı TuSeeneral Yasar Relamoflu vp durıışma var eıcı R'nha«sı Vurai özentrler muhalefet ettiler. "Celik Iş belgelerincîe avdınlatılrnası gerekeıı hususlar bulıınııvoıv A\K\RA (l.umhurıyet Burusul «\IHI' ve l lluil; cii Kuruluşlar Davası» klasorlerı ıçemınrie er alan bır belgede, «Alparslan Törkpş'ln masaMiıds bulunan, «>• lik • îş A.S.'nin çesftll şahıslara vaptığı ödemelere ilışkin belçeler üzerinde yapılan incplemelerdcn eltle ctlilen ve aydınlatılması gereken hususlar» olduğu belırtlldt. Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı (l) Numaralı Asken Mahkemesi'nde İS hazıranda vaoılan auruşmada okıınan 18 klasoriın 50 ve 51 sıralanndaki bır belgede aynen sovle denıldi«Alparslan Türkeş'in masasında rmlnnan, Çclık • Iş A.S.'nin çesitH şahıslara yaptığı ödemelcrp iliskln belgeler üzerinde vapılan incelemelerden elde edilen ve avdınlatılrnası gereken hususlar: 1. Sözkonusu belgelere göre Çelık • îş A.S.'nin 10 8. 1978 tarıhinden mart 1980 tarlhine kadar çeşitll şahıslara vaptığı ödemeler tutan .. TL.'dır. 2. Beleelerden tesbit edilen öderae yapılan şahıslar M. Aydenlz. ve A. Savaşan'dır. 3. Bu konuda yapılması gereken işlemler: a> Çelık îş AŞ.'mn aranması ve bu konudaki diğer beleeterin (benzer ödemelere ilişkin) elde edılmesi. b) Celik Iş A.Ş 'nin vergi incelemesine alınması, c) Dosyadakı beîgelerin han0 dakrjloda ve kım tarafından yazıldıgının tespıt edılmesi, d) îsmi belirtilmeysn şahıslann kımliği, talımatınız Uzerine notundakl talimatı kimin verdiği, harb kitap, mağdur ülk, mağdur Ülk. Pol. Parti kapısı için, (şildi takdim edilen) kabilindeki paranın kimlere ödendiginin. ÜGD, ÜGD Gençlik Kol. yapılan ödemenin hangi şahsa yapıldığınm aydınlatılması, e) Çelik Iş A.Ş. yöneticilerinin ifadesınin alınması.» Kımdırr Schultz, Friedman'ın yakııı dostu Dış Haberler Servisi Alexander Haıg'ın istifasmdao sonra Reagan tarafmdan Dış ışlen Bakanhğına atanan 61 ysuşındakı George Schultz profesyonel bır iktısatçı olarak tanınıyor. ABD e«kı Baş kanı Nıxon hükumetınde 1972 1974 yılları arasında Maliye Bakanhğı gorevıni ustlenen Schultz. Reagan'ın Başkan seçılmesinden son ra da Dışişleri Bakan adayları arasında gösteriliyordu. Yeni Dışışlen Bakanı. ulus lararası ilişkiler alanına da vabancı değil Schultz, geçtıgimız av Versailles'de «Zen ginler Klübü doruk toplantılanna Reagan'm özel danışmanı olarak katılmıştı. Ayrıca Nıxon hükümetindek\ Maliye Bakanhğı ve Bechte! Şirketi'ndeki Başkanlık Rorevleri sık sık uluslararası ilişkilerde bulunmasmı sağJadı. Rpagan'm J980 yilındaJcı seçim kampanyası sırasında Başdanışmanhjhnı ya•pan Schultz, «Uluslararası Ekonomik Uzmanlar» Komi tesi'nin de Baskanhgım üstlenmişti. Komite, Devlet Baş kanı ile sık sık görüşerek tavsiyeterde bulunuyordu. Nixon hükümetinde sırasıyla, 1969da Çalışma Bakan lıgı, 197O'de Bütçe Müdüriüğu ve 1972'de Maliye Bakanhğı görevlerinı ustlenen Schultz, 1974 yılında, Waterga te skandalından üç ay önce istifa etmışti 1920 yılında New York'ta doğan Schultz 1942'de Prınc ton Ümversitesı'nın Ekonomi bolümunden iyt dereceyle me7iın oldu Ikincı Dıinya Savasına, Pasıfik'te denizcı olarak katıldı Savaştan sonra öğretım üyelığı yapan Schultz, 1962 vılında ünlü iktisatçı Milton Freıdman ile çalıştı. Reagan yönetimi üzerinde önemlı etkisi olan ekonomi teorileri ile Reagan yönetiminı etkilemış olan Fre'dman, Schtılt7 içın şımlan söylemişti Schultz rfa bpnim eribl, Hkplerin adamıdır. ideolog degildir.» YENt ABD DIŞİŞLERt BAKANI tstifa eden AIexander Haig'in yerîne Arap iilkeleriyle yakın iliski içinde olan GeorRe Schultz'un atanması tsrail lobisinde panik yarattı Haig'in istifasmdan FKÖ memnun, Batı Avrupa üzgün Ajanslar ABD Dışışlerı Bakanı Alexander Haig'm ani istıfası dünyada geniş yankılara yol açtı • Sovyetler Birlıgi'nin Resmı Ajansı «TASS. Haıg' ın istifasına. Ortadoğu konu sunda Reagan yönetımivle ters düşmesinin neden oldu ğunu bild'rdı, ancak bu istifanın. ABD Sovyet ilişkiierıni nasıl etkılpyecpğme ilişkm vorum yapmadr • Alpxander Haig'in ıstifası üzerıne Kudus'te yapılan açıkiamada, ıstıfanın üzuntuyle karşılandığı belırtılerek, Haig'in «Onemli bir devlet adamı ve sadık bir dost» olduğu vurgulandı # Bırçok Arap ulkesı yönetıcısı Alexander Haıg'ın ABD Dışişleri Bakanlığından istıfasını memnunlukla karşıladığı belırtilıyor FKÖ'nun Bırleşmış Milletler Temsılcısı Mehdı Terzı, Alexander Haıg'ın. Israıl'ın Lubnandakl Fıhstinlıler'e karşı gıriştıği katliamda Israil Savunma Ba kanının ortağı oldugunu one surdü. 9 Fransa Dışişleri Bakanı Claude Cheysson, yaptığı açıklamada Haig'in ıstıfasının kendısinı «Çok şaşırttığını» belırttı 9 Federal Almanya Başba kanı Helmut Schmıdt. Haıg' ın istıfası U7erine bir açıklama yapmadı Ancak Bonn hükümetinin Haig'in ıstifasını «Üztintüvle» karsıladığı belirtildi Fedpral Almanya yetkililerıne göre, Haıg Batı Avrupa ve Federal Almanya'nın soruntanna her zaman yakınlık göstermışti • ABD'nin Falkland savaşında Ingiltere'yi dpstpkleme sinden Haig'ı sorumlu tutan Arjantin do isp Dısi'iİPn (Arkası 11. Sayfada) Danışma Meclisrnden Ozeleştirilen Hayri Seçkin: Meclisin yaptıklarının cok isabetli olduğu inancındayım Danışma Meclisi İstanbul üyesi Hayri Seçkin «Türkiye'nin ekonomik politikası üzerinde daha etkin önlemler alınmasına katkım olmaSını isterdim» dedi. Betül ÜNCULAR yasanın kendisinden bekledigi görevleri kanımca en az beklenilen ölçüde olmak tizere üst düzeye verraiş ve vermeye devam etmektedir. Bilindigi üzere çok dcğiîjik kesinıleri ve çok degişik duşiınceleri temsil ettiRİ anlaşıian 160 iiyeli bir Meclis yasa geregi ana gorevi olan Anayasa.vı, Seçim Yasasını ve Siyasi Partiler Yasasını hazırlama dı^ında ya*ama görevini de yenne getirmek üzere tertipleniMijjtir. * DEĞERLİ BtR ÇALIŞMA tnsallı bir ölçü ile degerlendirilirse, biç bir partiyle ilgisi olmaması, genelde siyasi hayatta aktif rol almış buluıımaması ve bunların yanında çok değişik ve benzer tarafları az olan kendilerine has tecrübeler le teçhız edilen bır grubun toplantı günilnden bugıine kadar birçok yasa tasarı ve tekliflerinde sadece mem leket yararı açısından defterli bir çalışma yapımş olduğu kanaatindeyim.» Gorılşmerrmde Danışma Meollst'ndp son ?amanlardakt gelışmeleı konusuna da deginen Seçkin, şöyle konuştu: «Anayasanm zamanlama sı, Danışma Meclisi içindeki bazı gruplaşma hareketleri, bu Meclisin teşekktiliindeki değişik anlayışlara ve Türkiye'nin belki de lyt sonuçlar vermemis olan parlamenter yaşantılarına uymayan tertipler olarak dii'jünmek gerekir. Runlarm hepsinin demokrasiye geçiş sürecinde olan Türkiyemiz için çok makııl izahları mevcutlu kanaatindeyim. Bu Meclisin yaptıklarının isabetli ve çok olduğu inancı yanında. yapamadıkları şeklindeki bir soru için verilecek hiçbir cevabımm olmadıfrını içtenlikle belirtmek isterim. Ancak, önümiı/deki dönemde çok değerli yapacak lan olacagmı ve bunun 12 Kylül 1980'de ifadesinl bulan devleti yeniden inşa et mek seklinde özetlenen bir ilke ile baglantılı olduğunn ve hu hususun Türkivp ve rumhnrivpt idarcsi için 1leriye ait ilpriyp döniık çok de£erll ve şerefli bir görev oldtı^unu belirtmek isterim.» EKONOMfR POLtTtKA Ankara Sıyasal Bîlgller Okulunu lıitırdikten sonra çalışma v ^ m ı ^nasında (Arkası 9. Sayfada) Eşefclen Akdeniz^ Aydııı'da BiHisli bir cocuk MARMARtS, Izmirde tanıdığım yeni dostlarla geçen tadına doyulmaz soyleşılenn anısı belleğımde, bır pazar tesı sabahı otobüsle Marmarıse dogru yo'a çıktım. Ilk yedek subaylığımı yap Ugım Aydın'ı, kızlarmın gozlerı guzel Muğla'yı gorecegım yenıden Yollarda gozume en çok çarpan ka tırtırnagı ıle Akçora gomleklen reklâmı oidu Katırtırnagının agaç kadar buyuğunu ılk bu yolculukta gordum. Akçora gömleklenne gelınce, yıllardan berı Batı Anadolunun dagında taşuıda bu gomlek reklâmım gorurum, ama ne rede satılır bılemem, bır gıyenı ae gor muş değılım. öyle kı, bunun şaka ıçın yazıldıgını düşunecek olmuşumdur. Bu gezımde merakımı Izmır'h bır arkadaşa açtım Meger Akçora gomleklen Ke meraltı'dakı kuçuk bır dukkanaa sauJırmış. Anlaşıian, tıcaretten çok, une duşkun bır adam olacak yapımcısı Ko lay mıdır dagı taşı boylesıne donaimakl Ne masraftır bul... Hanı Nasrettin Hoca yumurta tıca retıne kalkmış, tanesını dıyelım Deş ku ruştan alıyor. boyayıp uç kuru^tan satı yormuş «Sen bu gidişle sermayeyi kediye yukleyeceksin» dıyen karısını, «Sus hanıtn, ben boyadan kazanıyorunı dıye yanıtlamış. Ama zengın bır tıcaret kentı olan Izmır'de ışadamlarının boyadan ka zandıkları elbette soylenemez Ama bu Kemeraltı'da bır ış olmalı Ramazanda kapısına «Meyhanemiz mübarek ayda nöbetçidir..» yazısını asan meyhane de Kemeraltı'da ımış. Aydın ovası ıçın yag bal akar der ler, yag zeytuıden. bal ıncırdendır Gu neş tıtnyordu zeytınlerın ıncırlerın ustunde. bellegımı de uyandıraıak. Ne çok yuruduktu bu yollatda1 Onca sev dıgım ıncınn mevsımı geıdığuıde ise pentonıtren bastaneye yatmiijtım ölu me gıtuğımı duşunen kom^u kadınlar ag lamışlardı» ben sedye ıle goturulurken Tanıyamıyorum eskıden bıldıgım kentlen, çok degışıyorlar. Aydın teımı nalınde otobusten ınıp kente baktıgım da, tanıdıgım bır koşe bıle bulamadım Soyup tuzlayıp salatahk satan on bır, onikı yaşında bır çocuk vardı Ta tuştun. Bıtlıs'lı ımış. Bitlis'Ii Cevdet. Soy bana da bir tane, dedim. Biths'li Cevdet: Ama para ile, dedi. Yo. dedım. parasız verırsen alırım. Nasıl veririm parasız. dedi. Ben burada işçiyim. Sonra patron gündeliğinı den keser. Ve soygaçını da, salataJUğı da işporta ya bırakıp korku ile yuzüme baktu Vah Cevdet!... Bıtlis nere, Aydın nere... Bel kı de BitUs'teki ailesine paraca yardım Tatlı 5ularTuzlu 5ular MelihCevdefANDAY 1 Evren'inde izledigi "Deniz Kurdu2,, tatbikatı sona erdi ZONGTJLDAK İstanbulDevlet Başkanı Kenan Evren ve MGK uyelerinin izlediğı Denız Kurdu 2/82 tatbikatı dun sona erdı. Orgeneral Evren'ın Anıttepe muhnbınde izlediğı tatbıkatın ddrduncü ve son bolü munde, muhrıpler daha on ceden belirlenen bir hedefe isa betlı atışlar yaptılar. Kara Kuv vetlerirta bağlı uçakların da ka tıldığı tatbıkat sırasında ayrı ra denızaltıları tesırsız hale getırmek. ıçın kullanılan tuze ler de kullanıldı. Tatbıkatın on cekı gecekı bolümunde şafak mermısı atışlan üe savaş oyun larına katılan gemıler bırbırle rını aydmlattılar. öncekı gece £eç saatlere kadar süren tatbi kat, dun sabah tatbikata katılan gemılerın Karadenız açıklarında Devlet Başkanı Evren ve Mıl lı Guvenlik Konseyı üyelennı se lamlamaları ıle tamamlandı. Orgeneral Evren ve tatbıkatr ızleyen diğer komutanlar dun Anıttepe ve Pıyalepaşa gemıle rı ıle Istanbul'a geldıler. Anıttepe muharıbı ile tstanbul'a geien Evren'ı 1. Ordu Ko ınutam Orgeneral Haydar Saltık karşüadı, Evren buradan motorla Kalender Ordu Evlne geçtı, geceyi Istanbul'da geçıren Evren ve berabermdekiler bugun Ankara'ya donüyor. Evren, Deniz Kurdu 82 tat bıkatınm tamamlanmasından sonra yaptıgı açıklamada, denızlerdekı hak ve menfaatlerınm korunması için güçlü bır deniz kuvvetterine sahip olun ması gerektiğini belirterek, şun ları söyledi: «Yurt savunması, Deniz Kuv vetlerimizde, daima deniz hak ve menfaatlerimizi knruyacak şekilcie savaşa hazır, kendine verileoek emrl yapmaya hazır bir durumda bulunması gerekir. Tatbikatın en önemll bölüraü olan son safhasmda suüstü ve sualtı araçlarına yapılan savunma ve taaruz mııharebeciliğtni ve bunlara karşı kullanılan hakiki atışlan izledik ve gördük ki Deniz Kuvvetlerimizin ve donanmamızın bütün per sonellerinden en büyük komutanına kadar örnek bir eğitim ve disiplin içinde kendilerine ve rilecek l'er görevi tam mana.srrla ^apsbflecek durnmdadır» etmek için gelmıştı buralara. Parayı verıp salatalığı aldım Cevdet'ın patronu ulan Zehra hanım, arkadakı dukkânda oturuyormuş, Yanına sjıttım Cevdet'le aramuda geçen konuşmayı anlattım Gulmedı, «Canı çekince salatalık yiyebilir» dedi. «Ne den dersen işçiyi doyurmalı, karnı aç ken çalışamaz.... BÜYÜK BİR TÖREN Bu gezımde Marmans'ı daha da sev dım lnsan elı değmış de ondan Doga nın bunca comertligı yanında ınsan kat kısının solda sıfır kalması uzucu idı... Bır şey değil, dogaya karşı ayıp oluyordu Eloğlu yuzune bakılmaz yerlen cen nete çevırirken bız bu eşsız guzel lığe saygı borcumuzu bıle odemeyecek mıy dık!... Işte ıskelenin doğusunda denızln doldurulması yapılan yeni cadde ve yat lımanı, bır de deptem evlerının kar şısından baş lay ıp Sını Motel'e dek uzanan kıyı kaldırımı ve halk plajı, bu ba kımdan benı çok sevındırdı. Buncası bı le yeterdi Marmarıs Belediyesını kullamaga. Eskıden bu kıyıyı. bırbırınden pıs. bırbırınden çırkin meyhaneler doldurur du. Meyhaneye karşı olduğum sanılma sın. Bu meyhanelerde adam gıbı rakı da ıçılmezdi. Çatal bıçak yağlı, doma tes çamurlu, peynır beton, garson sağır, patron kaba ve doymaz ıdi Kordondakı kaldırıma konan zanT lâmbalan, bırornek büfeleri, halk plajına bakan dınJen me yerlerindeki beyaz masa ve ıskemlele (Arkası 9. Sayfada) ANKARA Danışma Meclısı albümünde yazıldıgı şeklıyle «özel sekitörde iıst yönetici iken» 15 ekım 1981'de tstanbul'dan Danışma Meclisi üyeligine seçılen Hayri Seçkin, «Bu Meclisin yapamadıkları şeklindeki bir soru için verilecek hiç bir cevabım olmadıgını içtenlikle belirtmek isterim» dedi. Türkiye'nin ekonomik po lltikası üzerinde daha etkin önlemler alınmasına katkısı olmasmı istediğini anlatan Hayri Seçkin, Danışma Meclisi'nın önümüzdeki ayDış Haberler Servisi Lüb larda ekonomik alanlar ünan'a karşı girişılen tsrail sal zerinde etkili tartışmalara dınsında TelAviv'i desteklediğini savaşm başından beri bel ve gerekli önlemleri almali eden ABD, bu konudaki tu ya vesile olacagı umuduntumuna ilişkin yeni bir örnek da bulundugunu söyledi. vererek, îsrail birlıklerınin Hayri Seçkin. Danışma Beyrut'tan 6 mıl (10 km.) çe Meclisi'nin çalışmalarına kilmesi yolunda Pransa tarafın başladıgı günden bugüne dan Guvenlik Konseyine sunu dek gelişmelerl şöyle dile lan karar tasansmı veto etti. getirdt: Pransa tarafmdan BM Güven «Danışma Meclisi 23 eIlk Konseyine sunulan karar tasarısında Israil kuvvetlerinin kimden bu yana milletin ve Beyrut'tan 10 km çekilmeleri, Filistinli gerillalann da «Beyrut'tan çekilerek kamplanna dönmelerini ve orada kalmalan» öngörülüyordu. Pransız ka rar tasarısında, îsrail'in Pey rut'tan 10 km. çekiimesı, Lub nan'daki tum tsrail bırlıkleri nin bu ülkeyi terk etmelermın ilk aşaması olarak gorulüyordu. FKÖ lideri Yaser Arafat, Pransız önerisini olıımlu bulduklarını açıklamıştı Guvenlik Konseyinde oylamaya konan karar tasarısını ABD dışm da, Konseyın 14 uyesi destek lediler. Ancak ABD'nin vetosu yüzür«den tasarı kabul edılemedi Guvenlik Konsevmde ABD temsilcısı Charles Lıchenstem, Fransız karar tasarıs>ında Beyrut ve Lubnan'ın dığer ybrelerinde sılahlı Pilistin gerillalarının tasfıye edılmesıne ve Lüb,nan'da güçlü bır merkezi htf kümetın kurulmasına ilişkin bır hukmün bulunmadıgını bu KISA SÜREDE *AYN\ŞTILAR rarkmen Dokusan Fırmasının Hilton Şadırvaııda nedenle tasarıvı veto ettiklen verdiği kokteylde konuk Çinli ve Macar satıatçılar birarada sorııluyorlar.. ni söyledi. (Fotoğraf: Kemal KÜÇÜK) ABD'nin BM temsılcisi Bayan Kirkpatrick, Afrika gezismde olduğundan Guvenlik Konseyi'n de ABD'yı Charles Uchenstein tetnsil etti. Sanat Servisi 10. Uluslararası istanbul şan Çm ekibi kısa sürede birbirleri ile kaynsFestivaline katılan Çln Halk Cumh'irıvetı Doğu ARtEL SHARON sarak Türkıyeye gelmekten büyük mutluluk Turkistan Halk Dansları Topluluğu ve Macar duyduklannı, özellikle îstanbul'un dogal vs ta Birleşmiş Mılletlerde bu ge Devlet Kukla Tiyatrosu sanatçıları onuruna Hıl nhi güz«lliklerine hayran kaldıklarını belirttilişmeler olurken tsrail Savun ton Şadırvan'da bir Tanışma toplantısı düzen ler. Başlarma Doğu Türkistan'm yerel Özellligl ma Bakanı Ariel Sharon, îs lendi. Konuk ekipîerın Pestival'e katılmasında olan el işleri ile süslü Taklteleri gıymış olarak rail birliklerinin BeyrutŞam katkıları bulunan Türkmen Dokusan Şirketı gelen Çinli sanatçılarm büyuk sempati topla karayolunun denetimini ele ge nin verdiği Kokteyl'e Çin Halk Cumhuriyet) çirmekle, Beyrut'u dış dünya Büyükelçisi Mc Zhoujie ile Elçıiik Kültür Ate dığı toplantıda, İstanbul Kültür ve Sanat Vakdan tümü ile tecrit ettiklerinı şesi Mr. You'da katıldılar. Macar Kukla Tiyatft Başkanı Aydm Gün, Türkmen Dokusan şir söyledi. Sharon, aynca Israil rosu Müdürü Dr. Szilagyı Dezsö, Sanat Yönetketleri'nm temsîlcilerl Nıyazi Adıgüzel ile Can bbrliklerinin Beyrut'a rlnneye menl Bayan Nato Sz;'i ve 17 kişiüv Macar SaKulaksızoğlu, vakıf üyeleri ve kalabalık bir da natçıian Ua 15 taz ve 18 Erkek dansçıdan oluvetli topluluğu hazır bulundu. ABD, Israil'in cekilmesini • öngören tasarıyı veto etti Çinli ve Macar sanatcılar tanıstı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog