Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 27 HAZİRAN 1982 Futbol uzmanlarının görüsü: Daha belirgin sike olamaz • "Dünya Kupasma leke sürülmüştür,, Cezayir'in talebi üzerine toplanan Afrika Spor Konfederasyonu, FİFA'ya çektigi teîgrafta, «Dünya Kupasına pislik sürülmüştür. Cezayîr'in îıakkı verilmez ve Kupa'ya sürülen leke silimnezse Afrika ülkeierinin bir daha kupaya katılması düşünülemez» dedi. MÜNÎH, «Finale kaıamayacak», «Yok canıra öyle §ey olur mu?...» «YıIIarın Fe deral Alman futbolu siliniyor» derken Almanya, Avus turya'yı son maçta 10 ye nerek ikinci tura kaldı Kal masına kaldı ama onceki gün oynanan karşılaşmanın sonrasmda Aiman haJ kı bıle tmaie kalındıg;na pı& Haan oldu F Almanya'yı 21 yenen Cezayır. son maçiüda da Şı lı'yi 32 yenmiştı. Böylece F. Almanya'nın finallerin ikinci turuna katılabilmesi ıçin Avusturya'yı mutlaka yenmesi gerekiyordu. Avus turya ıso 3 farklı bir yenilgı almadığı surece ıkıncı turu gdranülemiştı. lşte, böylesı no bir ortamda oynanan (AıMSTERCAM> Tttm dunyâda yankılan süren F. Alman ya Avustutya maçıyla ilgili olarak Hollanda basım «Bu aeli bir futbol anlaşmasıdır» baş Iığını kuliandı. F. Almanya'nın 10 kazandı ğı maçm daha farklı olabılecegmi belirten Hollanda gazeteleri karşılaşmayı «CörüJüyor ki 1978'deki Arjantin Pem maçından ders çıkanlmanuş. Maçm hakemt de, sahada oy tiayao oyancalar da roDerlnl çok lyt yaptılar» şeklinde yazıytulaf. Gelîşmekt* olan veya gellşrcemiş ülkelerin adıce oyuniar la evlerine dönmeye mecbur edildiklerini anlatan Hollanda basını «Ceıayir aleyhine bir komplo hazırlandı, FİFA buaa MADRtD, (Cumhoriyet) Federal Almanya ile Avusturya arasuıdaki işbirliği sonucu Cezayir'in ahlâksjzca Kupa'dan bal dışı bırakümasmın yankıları spor dünyasında sürmekte. Başta Alman ve Avusturya TV yorumcuları olmak üzere, tüm futbol uzmanlarının görüşü aynı, Federal Almanya Avusturya (10) maçı içın, «Bundan daba belirgin şike olamaz» Arjantın TVsinın spıkerı Armando Gomez'in soyledığl gibi, «Almanya galibi Cezayir, kalleşçe arkadan vuruldu yeşil masada. Sonra biz buna futbol diyoruz...» «Anlaşmalı» Almanya Avusturya maçı, ttun dünya yayın organları ve kamu oyununda gunun konusu. Mıiyonlar boyie bir çareye Dasvuranları lanetlıyor. Cezayır'de sokaklara dokulen nalk, şıddetle protesto ettı mılyonların gozü onunae cereyan eden «Dramatık Oiayı». Ağlayanlar, hırsmdan el bısslerinı parçalayan halkın «Sahtekar Aimanya, Kalleş Avusturya» diye haykırış ve fer VHmazAKAR yatları, sabaha dek inlettı Ce zeyır. Constantıne, Oran, Anna ba'nın sokaklarını. Polıs, ıste rı halındefcı Kizgm protestocu ların Alman ve Avusturya elçılıkierıne yürüyüşünü, guçlükıc 'önleyebıldı. CEZAYIR FEDERASYON BAŞICA.VI: «Bü, SKANDAL VE AULAKSIZLIĞ1N DANISKASIDIR» Cezaylr Futbol Pederasyonu tıktan sonra adeta A.vustur Ba.$kanı Benali Sekkal, Ulusla ya kalesine gitmeyı ısteme rarası Futbol Federasyonu dıler Rakıp ce£a alanından (FIFA)'na goıuierdiği şikayeı başlayan gen pas zıncırle teigrafınria, «Bu skandal ve alt (Arkası 9. Saylada) (Arkası 9. Sayfada) Uydu istasyonunda kaçak maç izleyen 33 kisi tutuklandı KUALA LUMPUR, (A.P.) Malezya'nm başkenti Ku ala Lumpur yakınlarındaki Lendu Uydu tstasyonu'n da, Çekoslovakya ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını izleyen 33 kişinin tutuklandığı bıldirildi. Polis yetkılilerinin yaptık ları açıklamaya güre, içlerinden 4 kişinin görevli olması nedeniyle. rahatlıkla binaya giren «hasta futbol severler», girilmesi yasak ve tehlikeli olan binada açı n gürültü edince. yakayı ele verdiler. Yaklaşık 14 milyar liralik techizatın bu lunduğu lstasyondaki yanIıs bir davranışın çok büyük zararlq,ra yol açabileee ğini belirten yetkililer. «Bu nedenle, sanıyoruz, kaçak seyircilere verilpcek reza ağır olacak» şeklinde konuştuiar. Almanya Mektubu Birahanedeki Alman "şike,, diye bağırıyor karşılaşmada F. Almanya Avusturya'yı 10 yendı. Hem de nasıl yenmek. Almanlar kendilerıne yengiyi ve ıkin cı turu getiren golu at~ Eltopunda Bulgaristan Türkiye'yi 2422 yendi TÜRKtYE: Cüneyt (4», Ramazan f5), Eşref (4), Tu ran (5), Yakup (5), Ahmet (5). Selçuk (5). BULGARÎSTAN: Ivanov (6), Mıtchev (7). Alekamdov (5), Dımitrov (5), Cvedruglev (71, Nikolav (71. "t. Nikolav (7) BURSA (THA) Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Türkiye > Bulgaristan eltopu özei kar gılaşmasında Türkiye Bulgaristan'a 2422 yenildl. ilk frjrdan üginc notİar Spor Serrtsi Dünya Ku pasında ilk tura ait bazı rakamlar şöyle: • 36 maçta 100 gol atılSabn Kenan BN3C1 dı. Maç başına gol ortalaması 2,77. • En fazla gol atan oyun cn: 4 golle Batı Alman Karl Hglnz Rummenigge. • Bir maçta en fazla gol atanlar: Rummentgge ve Macar Laszlo Kiss üçer gol • İlk turda en fazla gol göY jTunuyor> İdıçesini kullanı çok ileri gittl», «Dünya Knpa atan takıtn: 12 golle Macaristan. yor. sında skandal» diye özetledi. • En golltt maç: MacaAlgeme^n Dagblad gazetesi Va Telegraaf gazetesinin buyük puntolarla verdiği başlık spor sayfasında ise «Şahane ristan Salvador: 101. • En erken gol: Ingiliz larda maçı; «Komşu yardımı (Arkası 9. Sayfada) •Bryan Robson. Fransa'ya ilk golünü maçm 27"ncl sar (Arkası 9, Sayfada) Hollanda Meictubu Fctleral Almanya ile Avusturya srasındakt maç ta 10'lık Almanya çallhiyetl her Ikl takıımn da Ikinci tura geçmesi için yetiyordu. Nitebim maç böyie bitti. Yukarıdaki fotoğrafta ıkili mücadplenin höylesine bir göruntü vermesiııe baknıayın. maç resmen danısıklı döviiş hiçimimlp (Kotoğraf: \ssoclated Press) "Komşu yardımı cok iieri gitti,, Avrupa Gencler Cimnastik birinciligi Bayanlardo Szodo birinci oldu ANKARA (THA) 3. Av rupa Gençler Cimnastik Şampiyonası'nın ikinci gününde kızlar yarışmaları ya pıldı ve genel ferdi klasmanda birinci sırayı Romen Szabo aldj. Şamplyona ya sdkatlıklar nedenıyle tek sporcu iie katılan Türkiye ise dereceye glremedi. Yarışmalar sonrası salonda ödülleri verecek hiç bir üst düzeyde yetkili bulunamayınca, ödülleri Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Federasyon üyeleri verdiler. Harika çocuklar ZaîerÖZHABEŞ (Cimnastik TJlusal Takıuı çalıştırıcısı..) Yıllar önce Akdenız Oyun ları'nm organizasyonunu ilstlendığimızde tepeden tır nağa büyük bir heyecan ya şamıştık, aynı heyecam bu kez de Avrupa GençJer Cını nastik Şampiyonası'nda yaşıyoruz. Turk cimnastiği, tarıhinın en büyuk organi zasyonunu gerçekleştiriyor. Atatürk Spor Salonunun 8 metre yukseklığınde kurulan gemş nngler üzerinde son model aletler, hakem ler arasında son model ha berleşme, not iletişim baberlerl, skorboard panola n gerçekten alımlı bir görünümü sergilıyor. Yaklaşıit 2 milyon liraya malolan podyum, milyonlarca üraya ulaşan aİetler, hahfleksler, elektro (Arkası 8. Sayfada) 3.T.S.Y.D COCA COLA İSTANBUL FUTBOLJURNUVASI . BASARIİLE SONA ERDI İZLENİMLER^ Ödul verecek yetkili bulunamadı ANKARA, (THA) (Ismail Ze ki Dükel Sahlr Şenay) J. Avrupa Gençler Cımnasulı Şdm pıjonasının ıkoncı gürıunde de akSdKlıklar oırbıruıı kovaladı. Bayanlar yarışmalarunn sonunda genel ferdı klasmanda dereceye gıren s>porcuların odul torenıne geçıldı. Ancak bu sırada 22 ülkenın katıldığı bir Avrupa şampıyonası olan turnu vada Gençlik ve Spor Bakanı, Bakanlık Müsteşan, Beden Ter bıyesı Genel Mudurü ıle, Genel Mudur Yardımcılanndan hıç îcımss salonda bulunmuyordu. Bir sure odüllen dagıtacak ust duzeyde yetkili arandıktaıs sonra bulunamayuıca ödül ver me görevi Cimnastik Federasyo nu Başkanı Tahsin Albayrak'a verildı. Bu arada çok. daha ga rip bir olay oldu ve ödülleri ve recek isimleri sayan spikerlerin sesi salonda duyuldu. Spiker salonda yaklaşık hirbuçuk saat dnce ayrılmış olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan İsma (Arkası 9. Sayfada) Avrupa Gençler Şampiyonasında özlem tnak denge hareketlerinde.. (THA Eua ENER) Türkiye Deplasmanlı Sutopu inciliği olaylarla basladı İSTANBÜL (THA) Tür kiye Deplasmanlı Su Topu Bırincihgi dün TSYD'nın Maçka havuzunda olayla başladı. Günün ilk maçı olan Ada lar su sporları Ankara Ka ragücü maçının 3. devresı başında karşılaşma esnasın da rakıbı tarafmdan sert harekete maruz kalarak gözünden yaralanan Karagüç lü bir yüzücü ile müsabaka baş hekımi ve tederasyon as başkanı olan Haluk Toygar lı arasında sebebi anlaşılma yan bir münakaşa çıktı bu arada hakem Haluk Toygar lı'nın Karagücü sporcusuna vurduğu şorüldü. Yetkililerin araya girmesi ile onlenen kavga sonunda Ka ragücü kafile başkanımn şıkayeti üzerine müsabaka baş hekimi Haluk Beşiktaş Emnıyet Amarliğl ne götürüldü. 30 dakikalık bir gecikme ile başlayan müsabakada Adalar su spor lan Ankara Karagücünü 136 maglup etti. Günün ikinci maçında l se ligin güçlü ekibi İstanbul Yüzme İhtisas Klübü ODTti'yti 270 yendi. Müsabakanm devreler) (60) (60) (60) (60) İstanbul yüzme ihtisasm lehine sonuçlandı. 2. BAYRAMPASA İ. YURDU 3.ESENTEPE 4. BE5YÜZEVLİR SAMPIYON: KABATAŞ 1 urnuvamızin başanlı bir şeküde gerçekleşmesinde buyuk katkıiarı Dutunan Gençlık ve Spor Bakanlığına, Gençük ve Spor Bakanlığı müsteşarı Sayın İsmaıl Hakki Güngör'e, Futbol Federasyonu Başkanı Sayın YılmazTokatirya, İstanbul Beden Terbıyesi Bölge Müdurü sayın Şınasi İrtem ve mesai arkadaşlarına, İstanbuî, Futbol Ajanı Sayın Nimetullah Baçığ'a, İstanbul Bölge Hakem Komıtesine, İstanbuf Spor Basınına, istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı vetüm Güvenlik Görevlilerine, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, antrenör veyöneticilerine, Sarıyer, Mersinli Ahmet, Vefa, Anadolu Spor Sitesi ve Eyüp stadlarının yönetici vc personeiıne, İstanbullu sayın sporseverlere, ödülleri hazırlayan ZANA Turizm ve Ticaret A.Ş. ıle turnuvamıza katılan sporcuları sigortalayan Güneş Sıgorta'ya ıçten teşekkurlerimızi sunarız. AT YARIŞLARI 1. Koşu F: N'edret. P: Golden Aga 2. Koşu F: Neval. P: Sergul 3. Koşu R Ordeklı KJZ, P: Sara 4. Koşu P: Dostum. P: Temp İe Music 5. Koşu F: Murat Efe. R Gü venç 6. Koşu P: Şank Bey, P: Y«J7. Koşu F: Gündoğdu, P: Ha mitoğlu, Utkubey, Atışalanh. Yüksel ERÜÇ Ça ALTILI GANYAN TÜRKİYE SPORYCZARLARJ DEHN'EGl Coe»Cof», The Coc»Col« Companynın iınıyte IMSA AŞ. İstanbul Kürekte K. Çekmece bölge yarışlan büyükler, gençler «B» ve «C» kategorilerlnde yapıldı. Büyüklerde Galatasaray, gençlerde Fenerbahce nin üstünlüğü ile sonuçlanan yanşmalarda toplu sonuçlar şöyle: BÜYÜKLEE: 4 tek dümencili Galatasaray; 2 tek dümenclsiz Galatasaray (rakip yoktu); tek çifte Galatasaray (rakip yoktu); 4 tek dümencisiz Galatasaray (rakip yoktu); 2 çif te Galatasaray (rakip yoktu): 2 tek dümencill A. Hisarı. GENÇLER: 4 tek dümencili Fenerbahçe; 2 tek dümeüclsiî D. Harp Okulu (rakip yoktu); tek çifte Fenerbahçe; 4 tefe dümencisiz Fenerbahçe (rakip yoktu); 2 çifte Galatasaray. GENÇLER C: 4 çifte Fenerbahçe. HAFtF KtLO: 2 tek dttmencisiz Galatasaray. Katalım çok azdı r cı 1 » i s s • 1 1 > 1 "r i ı i ll I i T 0 •l 7 •I I İ 1 t n ı» 0 1 f 10 II 11 7 1 0 > (1 ie II 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog