Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CAfiDAS YAYTNLAR1 Oiur Sey Degîl NADtR NADİ 2. BAS1 tsterm Adresi: Turkocağı Caei. 39/41 CAĞALOĞLU ISFANBUL EDERt 150 TL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20798 Kuracusn: Yunus N4Dt 20 TL. 27 Haziran 1982 Pazar ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT tttemm Adresi: Turkocağı Cad. 30/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL 2. BASI EDERİ: 150 TL. Kastelli Lozan'da konuştu: Özal'ın bana agabeyiliği vardır Cevher Özden: Özal bana cok itimat ederdi «BEN BİRDEN KARAR VEREN BIR ADAMIM. BELKİ BİR GÜN BİRDENBİRE EŞİMl ALIP TÜRKÎYE'YE DÖNÜVERİRİM. BELLİ OLMAZ.» Bevrutta lengizCANDAR bıldınyor Ctımhurıyet Başbakan 7. basın toplantısını yaptı Altan ÖYMEN bildiriyor <yÖRÜL/v\EMİŞ KAlKlNMA LOZAN Banker Kastelli «Cevher özden» dün, şirkeünln hesaplannın usulüne uygun olduğunu bildiren devlet yetkiltlerinln açıklamalarına teşekktirlerini ifade etti. Bu açıklamalan Türkiye ıle yaptığı telefon görüşmelerinden öğrenen Özden'e aynca tanınmış îsvıçre Gazetesi NEUE ZÜRCHEB ZEtTUNG'un dünkü sayısında ç:kan bir haberin özetl de iletilmişti Ankara mahreçll haberde Başbakan Yardımcısı Turgııt özal'ın vabancı gazetecileri toplayarak onlara Kasfelli'nln durumunu açıkladığı beürtılıyor ve şöyle deniliyordır «Günlerdenberl alartne ediel haberler ve söylentiler yayan Türk gazetecilerinin temsilcilerinln öza>'ın bu basın toplantısına katılmalannın önlenmesine özel bir dikkat gösterilmiştl. Özal. hükümetin (Kastelli konusunda) derhai bir snruşturma yap tırdığını «Kastelli Bankası» 8AŞK.A nın muhasebesinin tam bfr dü ALTERNATİf YÖK. zen icinde bulundnğunu sapta dığını açıkladı. Özal'm bildirdiğine göre, yak laşık 200 bin kişl yaklaşık 100 mllyar lira tutan tasarruflannı Kastelli've yatırmıs bulnnuyor du. Bu 100 milyarın yfizde 851 banka sertifikalan. eeri kalanı da büyük Türk slrketlertnhı tahvilleıi ile esasen garantl al tına alınmış bulunuvordu.» Cevher özden, TUrk gazete lerinde de buna paralel olarak, yayınlanan demeçler ve Turgut özal'ın açıklaması İle Ugili bu haber tizerine Cumhu(Arkast 9. Sayfada) FKÖ yönetimi bir nefes aldı ) Beyrut'ta dün bir çok kişide hakim izlenim, İsrail"in Beyrut'u ele geçirme çirişimi ihtimalinin hayli zayıfladığı yolunda idi. ) îsrail savaş uçaklan dün Bekaa vadisindeki Suriye füze üslerini bombaladı. BEYRUT Başdöndürücü gelismeler... Akıllara durgunluk verici süratte gelışen ve değışen siyası ve askeri durum... Dıin bu satırları Israıl ışgal kuvvetlerinın çızmeleri Batl Bçyrut'u çiğnemeye başlamışken yazıyor olmayı sanarken, Batı Beyrut, son iki haftanm en sakin, en sessiz gününü geçıriyordu Dramatik gelismeler birbıri ardma geldi. Öncekl gün akşamüstü sıralannda «Cumhuriyetste dün yayınlanan haberi yazmakta oldugum sıralarda iki saatlik bir aradan sonra hava bombardımanı yıne başlamıştı. Haber bandını teleks makinasına takıp, Türkıye'ye göndermekte oldu ğum dakikalarda ise iyice şiddetlenmişti. Haberi gönderebilmeyi başarıp, sokağa çıktığımda. şe hir, bir yandan hava saldınlan, bir yandan da denizden bombardımanla sarsılıyordu. Bir eve başımızı sokup, îsrall işgal kuvvetlerinin kaç saat içinde şehre girmeye teşebbüs edeceklerinin hesabını yaparken, ABD Dışişlerl Ba (Arkası 9. Sayfada) Ulusu: Devlet vatandasın haklarını takip edecek Bonn'da moratoryum konusunda bir mutabakata vanlmadığını belirten Başbakan Ulusu, moratoryum dahil Yunanistan'la bütün sorunlan müzakereye hazır olduğunu açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülend Ulusu, devletin, vatandasın haklarınm takipçisi olduğunu soyledi. Ulusu, dün düzenlediği 7. basın toplantısında Banker Kastelli olayına isim vermeden değinerek şunları belirtti: «Bu hafta çinde çok geniş bir vatandaş kitlesinin alacaklı durumda olduğu bir banker teşekkülünün daha tasfiyesini talep etmek zorunlulu&u ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gerektiginde bankalarımızın tasfiye ile ilgilenmesini öngören yasal dü ^ zenlemeler yapıhnıştır. Vatandaşlarımızın haklarınm takipçisi bizzat devlet olacaktır.» Bir gazetecinin «Kastelli'nin mallarının fazla oldugu söyleniyor, o halde neden kaçtı?» sorusu Uzerine, «Kaçtıgma göre kendini suç lu hissetmiş olmalı, ürkmüş herhalde peşini bırakmaya0 1980 öncesi mezuncağız» diyen Ulusu, başka lan için YÖK ve bir soruya da şu yanıtı verdi: ÖSYM'nin karar al «Dolandırıcılık olayı var ması gerekiyor. desem, kendimi hakim yerine koymuş olurum.» Vatandaşlarm. tastiyesine 0 | Hükümlüler de 2. ba gldilen banker kuruluşîarın dan satın alrnıj oldukları samak sınavına gimevduat aertifikalannın be rebilecek. dellerinin kendilerlne vade si içinde ödenmesi için gerekll tedbirlerin alındıgını da bildiren Ulusu, «Aynı se Smavlar için ek oto kilde vatandaşlarımızın tas büs seferleri düzen fiyesine karar verilen banlendi. ker kuruluşlarından almıs oldakları tahvillerin bedel(Haberleri 8. Sayfada) lerinin vadelerinde öden(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Üniversite secme sınavı yarın yapılıyor Kastelli'nin tasfiye kurulları pazartesi oluşacak Devlet Bakanı Öztrak: Kastelli dolandırıcıdır, kaçmak icin aylar önce tedbir almıs Devlet Bakanı İlhan Öztrak, «Sanki Kastelli'ye yardım edilseydi bu durum gelmeyecekti havası yaratılmaya çalışılıyor Yardım edilsey di dolandınlanların sayısı artacaktı» dedi. ANKAKA. (THA) Devlet Bakanı, Başbakanlık Bankerlik Koordlnasyon Komıtesi Baskam tlhan Öztrak, Banker Kastelli, Mentas ve Pimtaş'm tasfiyelen için tstanbul Asliye 2. Tiearet Mahkemesince tasflye karan alındıgını, tastiye kurullarının da pazartesi günll olustıırulaca&ını açıkladı ve kurullann oluşum şeklinin diğer tasfıye kurullanndan farklı olmayacağını bildlrdl.. öztrak TUrk Haberler A1ansı'na verdlği demeçte, tasfiye kuruHannrn oluşturumıasıyla birlikte bir btlyük bankamn da kurullara yardım etmekle görevlendirileceğini belirterek, «2 bankanın birden çörevlendirilmesi Ilk aşamada bir bayll güç çörünüyor» dedi. tlhan öztrak. «Pazartesi akşamından bu vana tnterpol'e sürekli bilgi venyoruz. Kastelli'nin 2 tnilyar Urobk karsılık8iz çek verdiğinl bu arada, kasadan nakit 7 mllvar llca abv rak yerine hlçhlr dejerl ohnavan diizmece bfr takım evraklar bıraktığını tesbit et«k. bütiin bu belgelerin fotokopllertni tnterpol'e gönderivoruz» dedi Öztrak, Kastelli'nin suçsuzmuş gibi gösterilmeye çalışıldıgına dıkkati cekerpk. «Bu adam geryek bir dolandırıcıdır, kaçmak İçin aylar finceden tertibat almış» dedi, ve şöyle devam etti«Sanki Rastellfve vârdım edll mis olsavdı, bu duruma gelnıeyecekti havası yaratılmaya çalışılıyor. Kastelli'ye yardım edil miş olsavdı sadece dolandırdığı para ve insan miktarı artmıs olacaktı.» Geçtiğimiz salı, hükümetlmiz tsviçre'ye resmen başvurarak Cevher özden'in iadesini Istedl. tnterpol'e sürekli verdigimlzi beUrtmistim, Interpol'iin Cevher özden'i yakalayıp tsviçre HÜkümeti'ne teslim ettiÇinde de Türkiye've tade edileceglne inanıyorum. Kastelli, siyasl suçlu degildir. Ülkesinde 220 bln klşiyi dolandırmıştır. tsviçre gihi hakka. bu. kuka saygılı bir iilkenin, ülkesinde 220 bin kişiyi dolandırmış bir kişiv! lade edece^inden (Arkası 9. Sayfada) Kastelli olayının ardından Tasarruf sahibi dersini aldı mı? Osman ULAGAY Sayın özal. yabancı Dasın mensuplarının sonılarını vanıt iarken şoyle dıyor: «Benim hNsettifim biitiin bu olanlann asırari rararla atlalılmasmin Türkivc'de venl oluşmaya baş tayan seruıaye pıyasası uzerinde olumlu ban etkilerl olacaktır. Ancak bütün bunlartn etki lertvlp gelecekte sağlam ve tstikrarlı bir sermave piyasası kurulmasi miimkiin olacaktır.» tMP yetkililen de olayı «yol kazası» olarak nıtelevprek tutu lan yolun doğru olduğunu ve böyle <kaza> anlannda tMK nın anlayıs göstereceğinl vurguluyorlar. Bu göriişlerın de açıkça orta ya koyduŞu gibi Türkiye'de yıl lar yılı «sömürüldükten» sonra yüksek (aızlerle «kıırtarıldığı» ilen sürülen tasarrut sahibi, vanlış yapa vapa, katasını orauaa oraya vıua vuıu ve olnblr guçlükle oırıkturdıği tasarrullarını doke saça dogru yolu oğrenecek. 3u sureçte devlet ve yetkılüer tasarruf sahıbıne doğru yolu gostermek ıçın özel bir çaba tıarcamayacak. an cak ateş bacayı sardıktan sonra yuksek taızın rıskmden soz etmeye başlayacak. Böylece herkes ders ala ala gerçekçl yatırım yapmasuu, öğrenmeye çalışırken devietten medet um manın boş olduğunu da öğren mış olacak. Bemmsenen yöntem, anlaşılıyor kl bu Denernö • riuta yontemlnın her iıangı bir şeyi ögrenmenın en ılkel ve malıyetlı, buna kar şılık oldukça etkıü bir yolu olduğu kuşkusuz. Ne var kl denemerun konusu ınsan oldugu zaman bu yöntemın geçerlüıgi konusunda tıer halde bir an için durup düşunmek gerekıyor. Saroest pıyasa ekonomismın cılvelerını halka bğrete(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Özal: Faizlerde düsme eğilimi olacağını sanırım g H H A. BAŞER KAFAOGLU: KÜÇÜK TASARRUF SAHİBİ UNUTULMAMALI. Banka faizleri hizaya geliyor CEXTİL!MENLtK ANLAS MASI, 2 YILDAN BERt İLK KEZ GEÇEELİLÎK KAZANMIŞ OLUYOR. 1 ^ Ü = SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI TÜRK: BUNALIM ATLATILDI, BU İS GÜVEN MESELESİDİR Meral TAMER Bankalar arası iki yıldan ben bir ttirlü sağlanamayan «Centilmenlik Anlaşraası» Kastclli olayımn arctadan ılK feeü «ecerlllife ka zaınııs gorüntiyor. GÖrtts; aldigîmız banka >etktiılert. hafta baştndan hu yana htc bir bankanm. centilrnenlllc anlaşmasıyia saptanmış fa\z oranlarmfiaa daha yök> seb faf'/îe para ioplaıcadığını, zaîen tssarmf sahip(Arka^ı 3. tn/taia) I Sosyal güvenlik mi? Yatırım amacı mı? \ 5 0 bin memurun basvurusu ne oldu? MEMK Memurlann Çilesi Gkonomi Servisl Ekonomlst Arslan Başer Kafaoglu, Kastellizedelerin ana parayı alana kadar laiz gellrinden yoksun kalmaması için Cumhurıyet'in tartışmaya açtıjh öneriyle ilgili vaptığı açıklamada, «Bankalar batmssın diye pahalı önlemler alınırken. çok mağdur duruma diisen kiiçük tasarruf sahiplerl de ıınntulmamaiıdır» dedi. Kafaoğlu'nun açıklaması sövlp (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) KenanMORTAN Banker aracılığıyla sertifika satan banka yöneticiieri toplandı ANKARA (Cumhuriyet Bfirosa) Banker aracılığı ile sertifika pazarlayan bankaların yöneticiieri dün Ankara'da Merkez Ban kası Başkanı Osman Şıklar'ın baskanhSmda toplandılar. DPT Mlisteşan Yıldırım Aktürk, Maliye Bakanlıöı Hazine Genel Sekreteri Tevlik Altunok un da katıldıkları toplantıya Maliye Fakanı K»ya Erdemin son anda katılmaktan vazgeçtigi öğrenildi. Merkss Bankası'ndaki toplan (Arkası Sa. 11. Sfl. 5 de) Faizi kurtarmak icin bir öneri 1 ) yurttaşm elindeki menkul değer (yüzde 85'i ' * mevduat sertifikası) Kastelli kuruluşları aradan çekildiği için doğrudan banhalara yöneliktir Vadesi geldiğınde bu sertifikaların karsılıklarının ödeneceği açıklanmışiır Ne var ; (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) ANKARA (a.a.) Devlet Bakanı ve Başbakan Yaf dımcısı Turgut Özal, Banker Kastelli olayından sonra faizlere devletin bir müdahalesinın olmayacağını bildlrdi ve «Ancak bundan sonra faizlerde bir inme eğilimi olacağını sanıyorum» dedi. özal. Banker Kastelli'nin hesaplannın ilk incelenmesinden sonra yurt dışında sattıgı tahvil karşılıklarının yurda getirildtginin görüldügünü bildirdi. «Banker Kastelli olayından sonra bankalardan 819 milyar lira arasında para çekilmiştir. Ancak bankalar Merkez Bankasın dan kredileri, mevduat GÖRDÜH mnnzam karşılıklarından a KOnUfTÜH uyorlar. Bizim arkadaslar pehen • Uluslararası Para Fonu yetkilileri ile Kastelli olayından sonra görüştüler. Kredl limitlerinin bu bakımdan aşılmasında zarar olmadıgını onlar da açıkladılar» diyen özal. faizler konusunda da şöyle konuş tu: «Faizler itıecek de çıkacak da. Buna devletin bir miida halesi olmayacak. Ancak bundan sonra faizlerin bir Inme eğilimi göstereceğini (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Cumhuriyefte Kastelli Dosyası yatnız bir bankenn iflasını vurgulamıyor. Uygulanan ekonomi politihasının eleştirisi Kastelli olayıyla birlikte yeniden gündeme girmistir. Kastelli Dosyası'nı feüçufe ama guçlu bir azınlığm çıkarı uğruna kapatmak iste yen çevreler bulunabilir. Söz gelişi KasteÜi'den bir milyar liraya yakm borç alan bir gazete sahibi, bankerin İs* vtçre'ye haçmasından sonra dosyasının da dürutmesinden yararlanabüecektir. Buna karşılıh yüzbinlerce Kas tellizedenin durumdan hoşnut olamayacağı açıktır. Olay. yurttaşm önüne pahalı bir fatura çıkarmıştır. Bu nedenle herkes dosyamn bütün aynntılanyla açıklanmasmı beklemektedir. Yüzbinlerce Kastellizede ailenın beklentilerini harşılamak i(Arkssı Sa. 11, Sfl. 6 da) Vehbi Koc: Koc Holding banker kuruluşu degildir Ekonomi Servisi Basmda Koç Holding'in bir banker kuruluşu oldugu yolunda çıkan haberler uzenne. Koç Holding Yönetım Kurulu Başkanı, Vehbl Koç bir açıklama yaparak Koç Holding'in banker olmadıgını açıkladı. Vehbi Koç'un açıklaması şöyledir: «Koç Holding A.Ş. banker lik faaliyetinde bulunan. menkul kıymetlerin satışına aracılık yapan bir müessese degildir. , Koç Holding iştirak ettigi (Arkası Sa. 11. Sfl. 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU oiaylameı ardındaki Kastelli Dosyası Nasıl Olur? geçen Ansiklopediye sanatçımız Ekonomide diyalog: Kastellizedelerin faiz sorunu 6. Sayfada Insarun bazı konulara hiç aklı ermlyor. örneğin, Cevher özden ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nca bir kısım ülkelere gönderilen tutuklama emrinin «uluslararası standartlara uymadıgı» İçin Türkiye'ye gert gönderilmesine insanın aklmın (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Suna Kan: Ayın 15'inden sonrası zor geciyor 7. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog