Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 Atlas Hah'da üretim tek vardiyaya düsürüldü KAYSERİ, ICumhuriyet) Atlas Halı'da 200 işçiye yıl hk izin verildi. Ve üretîm düsürüldü. Idare Mecllsî üyesi Seyfi Gözübüyük'ten alıaan bilgiye göre bu yıl 5 milyon dolarlık dışsatım bekleyen At las halı üç vardiyada 700 işçisinin çalışması ile günlük 350 400 bin metreka re balı üretiyordu. 300 hisse darı olan 135 milyon sermaye sahip Atlas Halı'da çalışmanın üç vardiyadan tek vardiyaya indirildiği belirtildi. Mekke (Bastarafı 12. Sayfada) (... İsterseniz döndükten son ra nafile olarak istediğiniz yerde kurban kesebilirsiniz.) denirse bunun hataü tarafı nerededir? Mekke'de orta tstanbul Haber Servisi Kı yollu bir kurbanm 300 . 400 zılay Kan Merkezinde çalışma S. Arabistan riyali olduğu za düzeni değiştirilerek, 24 saat manımızda israf önlenirse, kan alınabilmesi olanakları etler heder olmadan kurta sağlandı. rılırsa ve milyonlarca döviz Çapa Kızılay Kan Merkezi dışanda bırakılmazsa bunun Müdürü Dr. Namık Dumlu'. zararı nerededir? Bizim anlat " nun verdiği bilgiye göre, Ünimaya çalıştığımız sadece bu versite ile yapılan protokol sodur. Kaldı ki, ısrafm haram nunda, Kan Merkezinde sürekli nö'betçi asistan doktor bulun olduğunu Sayın Altıkulaç'm ması sağlandı. Böylece mesai da bileceğini ümit etmekte saatleri dışında da Merkezde yiz.» doktor bulundurulabilmesi ile, Prof. Dr. Çağatay hac yapacak kimsenin s koşulu yerine getirmesi gerektiğini anımsatarak açıklamasını şöy le surdürdü: «Fıkıh kîtaplannda hac ko nusu işlenirken, haccm edasının vacip olması için hac yapacak kimsede beş şartın bulunmasmın gereği üzerinde durulur ve hac yapacak kimsenin vücudunun sıhhat ta olması bu şartlann başında yer alır. Dinl kural bu iken, 1980 . 1981 yıllarında hac yapanlar, yetkjll sağlık kurumu muayenesinden geç meden bu yolculuğa çıkarılmışlardır ve birçok hacımız ölmüştür. Uzun ve yorucu yolculuk esnasmda perişan edilmelerinin vebali klme aittir? Bütün bunların yanında Diyanet İşleri Başkanlığının, ifadeye çaiıştığımız şu tutumu haccm farz olmasındakl hikmete de taban tabana zıt tır. Zira haccm farz olmasın daki hikmet, kişinin mali var lığına ve vücut sıhhatine kar şıhk şükran borcunun yerine getirilmesidir. Hasta kim seleri doktor muayenesinden kaçırarak bu zahmetli ve me şakkatli yolculuğa sevketmek, bahsetti£n'miz hikmetle de tezat teşkil etmektedir. Capa Kızılay Kan Merkezi 2 4 saat hizmet veriyor çalışma saatleri dışında da kan bağışı alınabilmesi olanağı doğ du. Iş saatleri dışında doktor bulundurulmadığı icin kan ahnamaması, kan bajgışmda bulunmak ısteyen jalışanlar açısından çok olumsuz etki yapıyor, bagışların büyük ölçüde azalmasma neden oluyordu. Ay rıca hasta yakmlarına kan alırken, bağışta bulunmaya hazır olanlar da, bu yolla bulunmayan acil kan için sorunlarını ciddi ölçüde çözümlemiş olabi lecekler. Ayrıca da Ramazan ayı ıçinde, kan bağışlarmın faz la düşmemesı için, yeni çalışma sistemının onemlı yaran olabilecek. Dr. Namık Dumlu, gündüz gece kan bağışında bulunmak ısteyen herkese kapılarını açık tutmayı sağlayan yeni düzenlemenin, yaşam kurtararak kan bağışında olumlu etkisi olacağına inandıklarmı bildirdi. Faizlere yeniden kavuşmak (Baştarafı 1. Sayfada) ruluşlanndan alınmış menkul değerler (.mevduat sertifikası, tahvü) bulunan yurttaşlara vadesi geldiğinde öde melerı yapılacaktır. Bankalar, Merkez Bankası desteğinde bu ödemeleri gerçekleştireceklerdir. îlk günlerde bu yol da bankalara 7 milyar lira aktanldıgı haber verilmiştir. İMF'nin de gerekli işlemlerin yapılmasında anlayışh dav ranacağı ve para basılmasma göz ytımacaSı anlaşılmaktadır. Ne var ki «Kastellizede»lere yardım gibi gorünen bu önlem (yerinde bir iş lem olmakla birlikte) gerçekta büyük firmalara, bankalara, holdinglere yardımdır. Çünkü içinde yaşadığımız enflasyon ortamı (yeni durum nedeniyle enflasyonun yoğunlaşacağı da düşünülürse) kısa sürede paranm de|rerini kemirecektir. Büyük firmalar yurttaşın mevduatmı faizsiz kullanırlarken, vurttas. geçim icin yaşamsal önemi bulunan bir gelir kaynağmı yitinniş bulunmaktadır. veren Kastelli de bu oranı onaylamıs tır). Durum böyle olunca yurttaşın elindeki mevduat sertifikalannın güvencesi bankalar, bankalann da güvencesi. Merkez Bankası oluyor. Yok olan nedir? Yıkılan Kastelli kuruluşlandor, piyasadaki güvencedir, yurttaşın elinde ki menkul değerlerin zaman ..çindeki değer kaybıdır ve ödenmiyecek olan faizlerdir. # Somut çözüm önerisi oruna hem yurttaş, hem 'devlet açısından bir çozüm getirmek gerekiyor. Çözüm gerçekçi ola mazsa; ekonomide, maliyede, piyasada, toplumda açılan yaralann onanlması zor olacaktır. BARIS DERNEGI DAVASI (Baştarafı 1. Sayfada) ken Niyazl Dslyancı'nıo Girit toplantısına gazeteci olarak katıldığı gerçeğl gözönünden uzak tutulduğu gibi, görüşlerlnin Türfeiye'nin de olumlu oy kullandjğı Birleşmlş Mllletlerin 1 kasım 1974 tarihll kararm uygunluğu incelenmemiştir. Bir leşniş Miüetler Karannın noter tasdikli sureti sunuunakta dır. BelirtUen türden örnekleri, çoğaltmak olanağmuz vardır. Sanınz ki bu kadarı dahi, kanıtlann suç teşkil eden bir flilin varlığmı, sanıkların suç işlediklerl konusunda kuvvetli belirtinin mevcudiyetinl ispattan ne derece uzak olduğunu göstermek açısından ne derece yetersiz bulunduğunu açıkca ortaya koymaktadır.» Dilekçelerin okunarak dosyaya konmasmdan sonra İstanbul Barosu Başkanı Orban Apayduı söz aldı. Apaydın hakkındaki iddialan reddederek özetle şöyle konuştu: «tddlanameye aluunıs olan konuşmalarım DİSK'in genel kurulJarında protokol gereği Baro Başkanı olarak yaptığım konuşmalardan aluunıştır. Konuşmalar alııurken benlm söylememe imkan olmayan kısımlar ve kelimeler eklenmiştir. Bunlar bana nasıl maledllmiştir? İşçi sınıfına haklannı zor yolu Ue almaiarını söyiediğim ileri sürülüyor. Bir Baro Başkanı İşçi sınıfına (zor) ile hareket etmesini söylemez. Konıışmalarınıria ben, işçi sınıfının bakları lütfen verildi diyenlere cevap verdim. Tepeden innıe lıakiar verilmez. lürkiye'de de işçi sınıfına bakları lütfen verilmemiştir. Baro Başkanı olarak işçi sınıfına öğretmenlik yaptım. Bu öğretmenliğe TURKlŞ'de başladım. Burada iki yıl çalıştun, hukuk bürosunu kurrium. Hukukun geJişmesi içinde bazı baklar zorla alınmaz. Hukuk yorum îşidir. Böyle bir suçlama Baro Başkanına yapılabilecek ithamlann en büyüğüdür. Ksnunları eleştirmek başka şey, uygu lamak başka şey. Ben Baro Başkanı olarak bunJan bilirlm. 6 yıldan beri belki bfnlerce kişiye hukuka bağlı kaunalan için and içirdim. Konuşma larmıda (Faşizme karşı omuz omuza) sloganuu atmajns statüm, üslubum olanak vennez. işçi auufuun haklarını savunurken, ben gerçekte demokra. tik hukuk düzenini savunmuşumdur. İşçi smıfının bakları tanmdığuıda, demokratik sistem kuvvetlenir. tngiltere'de böyle olnıuştur. Işçilere seçim hakkıyla blrlikte difter haklar da genişietilerek verllmiş ve sonuçta Ingiltere'de demokrasi sağlam bir şekilde yerleşmlştir. Böyle olmasa idi Inglltere'de demokrasi olmazdı. Haklar lütfen vertlseydl, tarih dururdu.» «tddianamede terör Ue suç* lanıyorum. Halbuki ben 12 Eylül'den önce teröre karşı mücadele verdim. Yazüar yazdım. Terörün kaynaklaruıa ine. rek nedenlerini saptadun ve bu konuda bir kitap yazdun. 12 Eylülden önce ölüm tehllkeleri geçirdlm. Görevlendirilen 4 mubafız Ue gezdun. 12 Eylülden sonra da bir süre muhafızla gezmem devam ettl. Teröre karşı mücadele eden benim gibi bir insana iddianamede terör isnadında bulunulmasma havret ediyorum.» aBanş Derneği'nin kurulması onurlu bir hareketti. Kuruculuğunu yapmış olmakla ben de onur duyuyorum. Baro Başkanı seçildiğim zaman dünyadaki detant bareketlerine uymak anıacıyla Baro içersinde bir komite önceden kurulmuştu. Ancak Baronun görev ve yetkileıi smırlı olduğu için Barış Komitesi'nin Baro'da taaUvette bulunmasını uygıın görmedim. Bir ciernek olarak çalışması kanuni ve normal olacâğmdan Barış Derneği kuruıdu. Böyle bir derneğin başına da büyükelçilik yapmış, güvendiğinı bir arkadaşım olan Mahmut Şerafettin Dikerdem getirildi.» «Barış Derneği'nin amacı tüzüğünde belirlümiştir. Dünyada savaşı önlemek ve bunun İçin çalışmak onurlu bir Iştir. Fakat ben Baro Başkanhğı gö. revimin yoğun çaiışmaian dolayısıyla derneğin çabşmalanna katıiamadun. Vaktim ounadığı için katuamadım. Bir atom bombasuıın icadı ve niikleer sllahlarm ortaya çıkışı Türkiye'nin duruıuu bakunından büyük önem taşunaktadır. Bir nükleer savaşta Türk baikınm ortadan kalkması bahse konu olabilir. Nükleer silahlanmanın önüne geçilmesi bakunından Banş Derneği kuruimasını ben de önemli gördüm ve bu yolda faydalı çalışmalar yapacagına inanmışundır. Şimdi konuk olarak davet edildiğim DtSK kongrelerinde yapmış olduğura konuşmalar değişik bir şekilde bir yandan DİSK iddianamesine alınıyor, DISK iddianaraesinden alınıp yine değişik bir şekilde bu davanın iddianamesine konuluyor. Benun söyiedieim lddia olunan bu sözlerbnden dolayı da buradaki bütün sanıklar da tutuklu kalıyor. larib önünde bir hususu açıklamak isterim. Baro Başkanlığı görevün büyük ve serefii bir görevdir. Şereflerin en büyüğüdür. Fakat şerefi oranuıda sorumluluğu da vardır. Sorumluluğu, görevin tam yapılmasıdır. Ben bu sorumluluğun bcdelini de göze aldun. O suretle görevimi yaptun. Bu bakundan zindanda yatmakia beraber huzur Içinde buiunujorum. Benim zindanda yatmamla toplum refah ve huzura ka* vuşacaksa ebediyyen zindanda yatmakia da huzur duyanm. Zindanda yatarken de Baro Başkanı olarak görevimi yapmış oluyorum. Ve valnız l'ürkiye'nin değil dünyanm en büyük barosu olan İstanbul Barosunu savunmuş oluyorum ve savunacağım. Sorgumun yapılacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum.» Mahkeme heyeti, Orhan Apaydın'm bu konuşmasından sonra tahliye istemlerini reddetti ve duruşmayı 29 haziran Balı gününe erteledi. S ÇÖZÜM NEDİR? MEB VAKFINA YAPILAN BAĞIŞ TUTARI 180 MİLYONU BULDU tstanbul Haber Servis! îstanbul'dan MilH Eğitim Bakan lığl Vakfına yapılan son bağış lara ilişkin dün bir tören düzenlendf. Bağış ve yardımlarrn naklt olarak 80 milyon liraya, gayrımenkul bağışlarm ise tu tarınm 100 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Milii Eğitim Bakanlığına bağışta bulunanların bir araya getirıldikleri törende, bağışta bulunanlara plaketlen verildi. «Hürriyet» Gazetesinin bir çocuk oyunun masraflarını üstüna alarak, sağlanan geliri ile 4.4 milyon tutannda bağışta bulunduğu. Netaş Şırketinın 2 milyon nakit bağışta bulunduğu açıklandı. Ayrıca çocuk oyununun özeı sergilemesine sah nesini veren Egemen Bostancı ve üyeleri arasmda açtıgı kam panya ile okullara araçgereç sağlayan Fındıklı Rotary Klübü ne özel plaketleri sunuldu. # Yılbaşı ve aybaşı erçekten coğu yurttaş yılı değil, aybaşmı düşünmektedirgeçim sıkmtısının yoğun baskısı altmdadır. Kimileri yurttasın niçin yüksek faize tamah edip parastnı tehlikeye attığını düşünebilirİer. Boyle düşünenler geçim sıkmtısının, yaşam kavgasmm, yoksulluğua ne demek olduğunu bilmiyenlerdir. Çoğu küçük birikimci. lüks içinde vaşamak için değil en az düzeyde bir hayatı sürdürmek için parasmı yüksek faiz gelirine bağlamak baskısı altında kalmıştır. Dargelirli yurttaş için ayda 5 bin, 10 bin, 15 bin liranm büyük önemi vardır. G Şimdi aybaşmı düşünen yüzbinlerce aile boşlukta kalmıştır. Tolpumsal yapıda büyük bir yara açılmıştır. Bu yara nasıl kapanacaktır* Çözüm ne olabilir? JANDARMA TRAFİK DENETİMİNE GİRİYOR DİYARBAKIB (a.a.) îçişle ri Bakam Selahattın Çetmer, jandarmanm trafik K.onu5unda ki etkinliğinin artıplacağım sby ledi. Çetiner Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu. «Trafik sorunu sadece po lisiye tedbirlerle ç6zümlencmez, Nüfusumuzun yüzde 90'dan ço ğunun aşayişini sağlayan jandamaya trafik konusunda da gö revler verilecektir. Jandarmami za kentsel ve kırsal kesimde tra fiği rahatlatacak görevler verl lecektir.» # Durumun gerçekleri özümü bulmak için durumu somut biçimde saptamak gere kiyor. Bu yaklaşım ortaya şu gerçekleri koymaktadır. Kastelli faciasmın patlak vermesinde ekonomiyi yönetenler sorumludur. Çünlcü en yetküi ağızlardan açıklandığı üzere bugünkü piyasada bankerler yasal koşullar içinde çalışmıyor lar; kanunları çiğniyerek meslfiklerini yürütüyorlar. Mevduat sertifikası yasak iken satıhyor. Bankalar bankerlere mevduat sertifikası aktanyorlarbankerler eliyle sertifikalar yurttaşa ulaşıyor. Aynca bu satışların da ayrın tılı pürüzleri vardır. Bankerler, (bankalar gibi) büyıik holdinglere. şirketlere, firmalara krediler açıyorlar. Ama açılan kredilerin teminatı olup olmadıgı, bir güvence fonu oluşturulup oluş turulmadığı kontrol edilmiyor. Banker lik kesiminde gerekli önlemlerin ahndığı, ekonomik işlere bakan sorumlularca çeşitli kez dile getiriliyor; ama gerceğin böyle olmadığı şimdi anlaşıhyor. HondurasSıkır (Baştarafı Sporda) ban gittiğinı belirten Matamoros daha sonra «Herşeye karşın Ispanya'dan başımız dik aynhyoruz. Biz maçları kaybet medik, hakemler bizi eledi» şeklinde konuştu. Matamoros, hakem Castro' nun; Yugoslav Sestiç'in Hondu ras ceza alanı içinde Villegas tarafmdan düşürülmesine derhal penaltı kararı vermesi üzerine tribünlerin şaşkınlıkla ayağa kalkmalanmn ve sahaya şişe atmalarmın kararm en gü zel protostosu olduğunu da vurgulayarak «Oynncularıının alanı ağlayarak terketmelerf beni kahretti. Ama söyledim ya, biz fakir bir ülkeyiz konıışamayız...» dedi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basm toplantısında konu şan Yugoslavya Teknik Dırektörü Miljan Miljaniç ise karşılaşmaja büyük bir psikolojik baskı altmda çıktıklannı belir terek «Diyebilirim kl hayatımın en zor 90 dakikasuu yaşadım. Kimsenin aynı deneyden geçmesini istemem» şeklinde konuştu. Miljaniç futbolcularının Hon duras karşısında tüm güçlerini harcadıklannı da belirterek «Hipbirinln maç sonunda yfirii yecek, hatta konuşacak halleri kalmamıştı» dedi. Honduras takımının Teknik direktörü Jose De La Paz Herrera'nın katılmak istemediği basm toplantısında Yugoslav çalıştırıcı daha sonra şunlan söyledı: «Futbolcularıma uzun mesafeden kaleye bol şut çek melerini soyledim. Ancak çok zaman bunu yapamadılar. San ki ayakları tutulmuştu. Bu ma çı kazanmak bizim için onuı meselesiydi, kazandık da. Hon duras büyük bir mücadele örneği verdi. îki kez yakaladık ları gol fırsatlarını kullanabilselerdi maçı kazanabilirlerdi.» Öte yandan Şili'nin Teknik Direktörü Luis Santibanez da Cezayır ile oynadıklan karşılaşmayı yöneten hakem Carlos Tartiere'den yakınarak hakemm Cezayirlı lutbolcularm sert oyununa göz yumduğunu belirtti ve hıçbir futbol dışı harekete san kart göstermeme sinden yakındı. Santibanez «Maç eğer tamamlandıysa bun da en büyük pay soğukkanlı futbolcularımındır» dedi. Ç tstanbul Haber Servisi Yakalandığı amansız hasta lıktan kurtulamayan, Devlet ppera sanatçısı Ferhan Onat Istanbul'da öldü. 21 yaşında Ankara Devlet Konservatuanm bitiren Ferhan Onat «Rigoletta» adlı operası ile Dünya çapmda ün kazanmıştı. Dün saat 18.30 sıralarında Kar tal'dakl evinde geçirdiği bir krîz sonucu hayata gözleri ni yuman, 52 yaşındaki sa natçı evli ve bir çocuk annesiydi. Sanatçı Onat'ın u zun süredir kanser teşhisl ile tedavi gördüğü öğrenil di. OPERA SANATÇIS1 ONAT ÖLDÜ SERTİFİKA (Baştarafı 1. Savfada) lira karşılığırıda elınde 500 bın liralık sertifika koçanı yenne tıpkı o koçana benzeyen 500 bın lira tutarında t'aız kuponu bulunan alacaklıya, kuponun vadası dolduğunda yüzde 25 ver gi stopajı yapüarak 375 bın ü ra ö'denıyor. Böylece tasarruf sahibi ana parasımn da ancak yüzde 75'ini kurtarabilmiş oluyor. Bir başka örnekte de sertifi kanm bir değıl iki yıllık düzen lendiği ve 250 bin lira ana pa rayla iki yıl için 250 bin lira fa iz karşılığı olan sertifıkanın 501) bın lira para yatıran bir tasar ruf sahıbme güvence olarak ve rildiği görülüyor. Bu durumda da iki yıl bekleyecek olan tasarruf sahibinin ayrıca sertifi kanın faiz bolümünü oluşturan 250 bin liranın dörtte biri ka dar kayba uğraması da kaçınıl maz görünüyor. Tahvillerde de özellıkle «ihra cından iki yıl sonra her an pa raya çevrilebilir» ıbaresini taşı yanların paraya çevrilmesind» sorunlarla karşılaşılıyor. Bazı tasarruf sahipleri iki yılı doldurmuş tahvillerle ılgili şirket lere başvurduklarında hemen ödeme yapılmadığı ve «tahville rin itfası kuraya tabidir» dene rek vatandaşlarm oyalanmak is tendıği görülüyor. Vatandaşlar vadeleri dolmuş sertifika ve tahvillerini paraya çevırmekte bu gıbı sorunlarla karşılaşırken bazı îtişı ve kuru luşların özellıkle banka mevdu at sertiiikalarını «kırarak» top lamaya başladıkları görülüyor. Arkadaşımız Selim Yalçıner'in derlediğı bilgilere göre önlil «Tahtakale Piyasası» Banker Kastelli'nin yurt dışma kaçışın dan sonra yeniden hareketlilik kazandı. Tahtakale Piyasası da buyük miktarlarda kara parayı kontrol eden bazı tüccarların el altından «Mevduat sertifika larının satın alınmasuıa başlan dığı» söylentilermi yaymalarından sonra, ellerinde mevduat sertifikası bulunanlar çeşitli kl şiler aracılığıyla Tahtakale Piyasası'na yaklaşmaya çalışıyorlar. Banker Kastelli'nin kaçışından sonra, ellerindeki mevduat sertifikaları nedeniyle sağlamak ta oldukları faiz gelirlerinden yoksun kalanlann Tahtakale Pıyasası'na başvurmalarıyla bir lıkte, mevduat sertifikası kıruış oranları da düştü. Tahtakale Pi yasası'nda, bir yıl vadeli mevduat sertifikalannın yüzde 5055 düşük satın alınmaya başlan dığı öğrenildi. Bu orana göre, örneğin elinde bir yıl vadeli bir milyon liralık mevduat ser tıfıkası bulunan yurttaşın men kul değeri, Tahtakale Piyasası alıcılannca 450 bin liradan sa tm almıyor. BANKERLER DE BAŞLADI Bu arada, bazı banker kuru luşları da gazetelere ilanlar ve rerek mevduat sertifikası satm alacaklanm açıkladılar. Bako Menkul Değerler Yatırım ve Pi nansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baki Aygün, kuruluş olarak, para sıkıntısı çeken ve ellerinde mevduat sertifikası bu lunan yurttaşlara yardımcı olmayı amaçladıklanm öne süre rek şöyle konuştu: «Biz Bako olarak mevduat sertifikası sa tın alıyoruz. Bunun için önem li bir fon ayırdık. Meselâ, elin de bir yıl vadeli bir milyon liralık mevduat sertifikası bulunan yurttaştan bu menkul değprini 667 bin liraya geri alıyoruz.» 1) Yurttaşın elindeki menkul değer (yüzde 85'i mevduat sertikası) Kastelli kuruluşları aradan çekildigi için doğrudan bankalara yöneliktir. Vadesi geldiğinde bu sertifikaların karşılıklarının ödeneceği açıklanmıştır. Ne var ki yurttaşın temel sorunu aydan aya alacağı faiz bedelinden yoksun halmasıdır. cl Bu boşluğu doldurmak, için kuU lanılacak yöntem yalındır. Her yurttaşın elindeki mevduat ser tifikasımn ilgili olduğu bankaca değerlendirilmesi sorunu büyük çapta çözecsktir. Küçük birikimci yurttaş mevduat sertifikasında adı yazılı bankaya başvurduğunda ana para bankadan çekilmiyecektir. Banka ile mevduat sertifikası sahibi arasında bankanm geçerli hoşullarına göre yeni bir anlaşma yapılacaktır. 3) Yeni anlaşmada mevduat sertifikası sahibi ile banka arasmda ilişki kurulmuş ve yeni bir düzeyde yurttaşa faiz geliri saglanmış bulunacaktır. Bu iliş kide birikimci daha düşük faize razı olacak, buna karşılıh bankalardan anaparaların çekilmeii duracaktır. ,d) Yeni faiz anlaşmasımn hoşullan *makuU bir düzeyde saptanırsa piyasadaki faiz yarışını olumlu açıdan etkileyecek bir ortam doğabılecektir. Faiz yarışının dengelenmesiyle Kastelli olayının yarattığı yıkım arasındaki bir noktada piyasada durulma psikolojisi oluşacaktır. 5) Banka ile yurttaş arasındaki yeni anlaşmayla faiz gelirlerinin vergi alanlanna girmesi ola sılık kazanacak. devlet denetimi işHyecehür. 6) Banker Kastelli Ue banka ve buyuk firmalar arasmduki hesapların tasfiye işlemlen yetkili kurullarca sürdürülürken kü çük birikimci yurttaşın zarar görmesi engellenecektir. # Tartışma uşkusuz bu çözüm yolunun olumlu, olumsuz yönleri aranabilir, bulunabilir, tartışılabilir. Ancak adalet kosullarcna saygılı bir yaklaşım olduğu yadsuıamaz. Banker Kastelli adıyla tanınan Cev her Özden'in suçlu olduğu, yurttaşın da kondi çıkarlarmı kendisinin gözetmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ne var ki olayın ardmdaki gerçekler kurcalandıkça ekonomik işJeıden sorumlu yöneticilerin ve bazı bankalann sorum Lı'.uk paylannm çok ağır olduğu da görülmektedir. Böylece sorumluluk, paylaşılması gereken bir nitelik kazanmaktadır. Olaya «Kastelli de tasfiya edildi. bu defter de kapandı» diyerek acımasız bir gözle bakanlann ilerde doğacak sorunlan aşamıyacaklarını söylemek bir doğruyu dile getirmek olur. Devlet yurttaşı korumak zor,undadır. Hele yurttaşın çıkarlan bilgisayar larla saptanmışsa ve yurttaşm 2aran, gereklîliği kuşkulu bir operasyonla doğmuş bulunuyorsa... Demek ki ekonomik işlerden sorumlu yöneticilerin ihmalinden doğan bir sorum sözkonusudur. K # Kastelli kuruluşları etkililerin açıklamalanna bakılırsa, Banker Kastelli kuruluşlannm hesaplan düzenlidir. bilgisayara bağlıdır, (şimdiden kesın bir sonuca vanlamasa biJe) alacaklanyla birlikte mal varhğı ve birikimleri olıunlu düzeydedir. Gerçekte ilgililer bu olayı daha başka yöntemlerle de çözebilirlerdi. Or tada çözümlenmesi çok zor oımayan bir durum bulunmaktaydı, ama bazı kesimlerde işleyen «devletin kurtarma operasyonu» bu kez işletilmemiştir. Trakya (Baştarafı 12. Sayfada) bUyük zarar görmesinin önlendiği belirtildi. İKİ İŞÇİ YARALANDI öğle vardiyası işçilerinin çı kış saatinde meydana gelen o layda bazı camlann kınlması sonucu, iki işçi cam kırıklan ile yaralandı ve Çorlu Devlet Hastanesinde ayaıtta tedavi edüdiler. Yetkililer, olayda sabotaj'ın kesinlikle sözkonusu olmadığı nı, üretiml, şimdilik durudulmus olan fabrikacın, tekrar üretime geçmesi için çalışmala ra başlanıldığını ifade ettiler. Y İşletme İktisadî Enstitüsünün Mezuniyet Günü bugün kutlanıyor tstanbul Haber Servfei Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Iktisadi Enstıtüsü'nünl981 1982 ders yılı «Mezuniyet Günü» 26 haziran bugün üniversite merkez binası 2 nolu anfisinde yapılacak. İşletme İktisadi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Tosun'un verdiği bilgiye göre, aynca işletmecilik ihtisas progra mımn 25. dönem gündüz ve 7. dönem gece bölümleri mezunlarmm «sertifika dagıtım töreni» ve geleneksel pilav günü düzenlenecek. Ekonomik işlere bakmakla görevli Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Turgut Özal'ın açıklamasına göre Kastelli'ye para yatıranlann yüzde B5'i mevduat sertifikasma, geri kalanı tahvile bağlanmıştır. (tsviçre'de demeç Devlet (BastsraTı 12. Sayfada) Anıttepe muhribi, saat \ 03.00'de Karadeniz Ereğlisl : limanmdan ayrıldı. Aynı saatte Karadeniz'in çeşltli 11 \ manlarında demirlemiş olan i savaş gemileri de dentee ' açıldılar. Böylece Deniz Kur \ du82 tatbikatının son b6 ' lümü başladı. \ Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve beraberin dekllerin gezilerl, «Deniz i Kurdu82» tatbikatının ta { • mamlanması He bugttn Is *, tanbul'da sona erecekiaij s <% kendi kendini temîzleyen milketnme! fırın Turizm Yazarları Derneği Başkanlığına Okay sscildi . Veteriner Fakülte Kurulunun açıklaması İstanbul Haber Servisi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kuru lu ve Yonetim Kurulu bir açıklama yaparak önceki îstanbul Haber Servlsl gün gazetemizde yayınlanan Uluslararası Türkiye Turizm «Veteriner Fakültesi öğren Yazarları ve Gazetecıleri Derne ci artırımına karşı» yolııngi Başkanlığına Vahap Okay seçildi. Tahir Kutsi Makal ıkin daki haber hakkında bir aci başkanlığa; Turan Ağın Ge çıklama yaparak, bu görünel Sekretsrliğe, Hikmet özkök şün sadece Fakülte Dekanı ise saymanlığa getirildi. Kong Prof. Dr. Kemal Ozan'a ait re sonunda yapılan işbölümün olduğunu, Fakülte Kurulu de Asri Ay, Füruzan Eksat ve ve Fakülte Yönetim Kuru Halim Uğurlu da üyelıklere se lu'nun bu konuda alınmış çildiler. bir kararı olmadığını bildir di. Prof. Ozan halen yurtdışmda bulunuyor. (Baştarafı 12. Sayfada) Açıklamada, YÖK'ün faevine konulan işçüerin adlan kültenin öğrenci kapasitesi şoyle: Yaşar Vıldız, Bayram Bilgin, ni artırtnasmı saygıyla karömer Karaca, Mustafa Name, şılayacağı, belirtildikten son Hasan Sağdı, Necati Duyul. A H ra «Ne varki artınlan ögren Diler, Hasan Koçak, Kamazan ci kontenjanının doğuracaFırat, Selahattin Sakar, llhan ğı sakıncaları dile getirmek Solkum, CumaU YerlJgil, An de fakültemizin görevidir» met Nadir öztutar ve Fevzl denildi. Kumas. Balıkesîr As. Sat. Al. Kom. BŞK.Iığından CİNSt Miktarı BALIKBStR Tek.Astsb. Ok. l'ınci Grup H.A.Î.T înş. Ihalesi BALIKBSİR Tek.Astsb. Ok. 2'nci Grup H.A.I.T. înş. îhalesi Muhammen Bedeli 1.400.000.000,1.000.000.000. Gecicl Teminatı 42.000.000, 30.000.000, thale Gün ve saati 15.7.198210.30 15.7.198214.30 43 kişiye 1 Yukarıda yazılı inşaat yapımı 2490 sayılı yasanın 31. maddesl uyarınca KAPALI ZARF USULÜ ile ihaleye çıkarılmıştır. İhalesl hizasında bellrtılen gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihinden en az (5) iş günü önce BALIKESİR tnşaat Emlak Müdürlüğünden yeterlik belgesi alması. 2 İhaleye iştirak edecek müteahhidin geçerli NATO Emniyet belgesüıin (Güvenlik belgesi) aslı veya Noter tasdikli suretinl teklif mektubunun içine konması. 3 Bu lşlere ait proje, şartnameler ANKARA İSTANBUL ÎZMİR Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 4 Teklif mektuplannm ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Komisyonuuıuza verilmesi mecburldir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Sayı: 459. Basm: 17715) Sîmdf ödeme kolaylıklan ile Aygaz bayilerinde... AYGAZ "erioiziıımaıicîisr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog